ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab

posten.ax

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab

ALLMÄNNALEVERANSVILLKORPosten Åland Ab


INNEHÅLLSFÖRTECKNING1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE2. DEFINITIONER3. TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER SAMT PRISER OCH BETALNING4. VÄRDEFÖRSÄNDELSER, FARLIGA ÄMNEN, ÖMTÅLIGA FÖRSÄNDELSER M.M.5. ANSVAR FÖR UPPGIFTER ANGIVNA PÅ FÖRSÄNDELSE OCHPÅ TRANSPORTDOKUMENT6. POSTENS TRANSPORTANSVAR OCH UTLOVADE LEVERANSTIDER7. FÖRPACKNING OCH MÄRKNING AV FÖRSÄNDELSER8. INLÄMNING AV FÖRSÄNDELSER TILL POSTEN9. UTDELNING10. UTLÄMNING AV FÖRSÄNDELSER11. OBESTÄLLBARHET12. ANSVAR OCH SKADESTÅNDSSKYLDIGHET13. ANMÄRKNING OCH PRESKRIPTION14. TVISTLÖSNING15. ELEKTRONISK REGISTRERING AV UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILLFÖRSÄNDELSER OCH UTLÄMNANDE AV FÖRSÄNDELSER16. DATAÖVERFÖRING OCH IGÅNGSÄTTNING AV TJÄNSTERNA17. ÖVRIGA VILLKOR18. AVTALETS UPPHÖRANDE19. LEVERANSVILLKORENS GILTIGHET11345677810111215161616171818Servicebilagor:BrevtjänsterGodstransporttjänsterAdresstjänster


1Allmänna leveransvillkor1. TillämpningsområdeOm inte något annat har avtalats skriftligen mellan kunden och Posten, tilllämpasdessa allmänna leveransvillkor på Posten Åland Ab:s (nedan ”Posten”)inrikes och utrikes posttjänster och andra godstransporttjänster till kunder.Dessa allmänna leveransvillkor gäller såväl avsändarens som adressatens relationtill Posten.Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas även på Postens övriga tjänster förkontant- och konsumentkunder samt avtalskunder.Dessa allmänna leveransvillkor baserar sig på landskapslagen (ÅFS 2007:60)om posttjänster och annan reglering som hänför sig därtill samt på rikets lagom vägbefordringsavtal (FFS 345/1979) och Världspostföreningens internationellaavtal. Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas vid utrikestrafiken endast påförsändelser som utgår från Åland till andra länder och Finland. Posten är dockäven skyldig att dela ut försändelser som görs utgående från ramavtal med ItellaOy och försändelser som görs utgående från internationella avtal.2. DefinitionerMed ”kontantkund” avses en kund som betalar porto för postförsändelser ellernågon annan av Postens tjänster kontant eller med portomärken.Med ”konsumentkund” avses en privatperson som köper en tjänst eller produkti huvudsak för sitt privata hushåll.Med ”avtalskund” avses en näringsidkare eller en privatperson som ingår ettseparat avtal med Posten.Med ”grundutdelning” avses den i 10 § landskapslagen om posttjänsterfastställda regelbundna postutdelningen varje arbetsdag på det sätt som bestämsnedan i punkt 9.1. i dessa allmänna leveransvillkor samt i Postens utdelningsplanoch i landskapsregeringens anvisningar.Med ”utdelningsplan” avses den i 12 § landskapslagen om posttjänster fastställdaplan om hur utdelningen i detalj ska ordnas.Med ett ”avtal om adressändrings- och eftersändningstjänst” kan adressatenav postförsändelser försäkra att försändelser delas ut till rätt adress efter


2flyttning eller överenskomma om ett utdelningsförfarande till följd av tillfälligfrånvaro. Genom att anmäla en parallelladress kan adressaten även styra sinaförsändelser till en annan adress utöver den permanenta adressen.”Postens adressuppgiftssystem” används för utdelning av försändelser som ärförsedda med felaktiga eller bristfälliga adresser och för adresstjänster.Med ”posttjänst” avses förmedling av brevförsändelser samt paket som omfattasav de samhällsomfattande tjänsterna.Med ”brevförsändelse” avses ett adresserat brev eller ett postkort som vägerhögst två kilo.Med ”universalpaket” avses ett adresserat paket som omfattas av de samhällsomfattandeposttjänsterna.Med ”transportdokument” avses de försändelsedokument (bl.a. adresskort)som Posten har godkänt.Samhällsomfattande posttjänster definieras i 3-5 § landskapslagen om posttjänster.Enligt 4 § landskapslagen om posttjänster omfattar de samhällsomfattandetjänsterna:”1) förmedling av för befordran lämnade och till mottagaren adresseradea) brevförsändelser som väger högst två kilo, som betalas genomallmänt använda kontantbetalningssätt och som användaren harmöjlighet att lämna till ett inlämningsställe för att transporterasav den som beviljats tillstånd att bedriva postverksamhet enligtdenna lag, i fråga om brevförsändelser inom landskapet samtbrevförsändelser från landskapet till ort i riket ska åtminstonesådana brevprodukter tillhandahållas som är avsedda att delas utden andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen och på vilkakvalitetsnormen enligt 5 § för samhällsomfattande tjänster tillämpas,b) postpaket som väger högst tio kilo, som betalas genom allmäntanvända kontantbetalningssätt och som användaren har möjlighetatt lämna till ett verksamhetsställe för post eller något annatlämpligt ställe för att transporteras av den som beviljats tillståndatt bedriva postverksamhet enligt denna lag och att hämta från ettsådant verksamhetsställe,c) postpaket från en ort utanför landskapet och riket, som vägerhögst 20 kilo, samt2) sådana i 3 § 15 och 16 punkterna i denna lag avsedda tjänster för depostförsändelser som avses i första punkten.’’Allmännaleveransvillkor


33. Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalningTjänsterna, försändelseslagen och försändelsernas leveranstider samt villkorensom gäller försändelsernas produktegenskaper definieras i separata bilagor förbrev- och godstransporttjänsterna (nedan ”servicebilagor”). Servicebilagornautgör en väsentlig del av dessa allmänna leveransvillkor.Priserna för tjänsterna samt principerna för prissättningen fastställs enligt Postensgällande tariffer vid ifrågavarande tidpunkt. Posten har rätt att ändra på tariffenligapriser och avtalade priser på det sätt som beskrivs i landskapslagen om posttjänster.Prisändringar ska av Posten meddelas minst en månad innan ändringarnaträder i kraft. De viktigaste priserna finns tillgängliga på Postens serviceställen. Påbegäran tillhandahålls även kompletta tariffer vid Postens serviceställen.Vid internationell trafik uppbärs av adressaten de tullavgifter, skatter och andraeventuella avgifter som fastställs i adresslandets lagstiftning.Indirekta skatter eller andra kostnadspålägg som tillkommer på grund av lagstiftningeller myndighetsåtgärder, till exempel bränsleacciser, höjer priserna påmotsvarande sätt från den tidpunkt då de träder i kraft. Posten behöver inteseparat meddela sådana prisändringar för att prisändringarna ska träda i kraft.Posten har rätt att vägra (i) att transportera försändelser med obetalda ellerbristfälliga porton och (ii) att uppbära porto som fattas och därefter kräva enlösenavgift av adressaten. Försändelser som är adresserade till utlandet transporterasinte mot lösen. Försändelser som är obetalda, betalda endast delvis ellersom inte blivit utlösta returneras till avsändaren.Om en brevförsändelse saknar uppgifter om avsändaren och adressaten vägraratt lösa ut försändelsen, befordras försändelsen till Ålands landskapsregering.Ålands landskapsregerings regulator för posttjänster utreder sedan adressuppgifternatill brevets avsändare och har för detta ändamål rätt att öppna brevet.Avtalade eller uppburna avgifter för tjänster återbetalas inte om orsaken till attförsändelsen returneras till avsändaren beror på någon annan än Posten. Postenuppbär en avgift för att transportera och returnera paket eller brev som innehållerkommersiellt material. Posten uppbär även en avgift för transporten när konsumenterutnyttjar sin avbeställningsrätt vid distanshandel och därmed returnerarprodukten till försäljaren. Försäljningsföretag kan dock ingå ett avtal om kundreturervarvid företaget betalar transportavgiften i stället för konsumenten.Vid betalningsdröjsmål uppbär Posten för tiden efter förfallodagen en dröjsmålsräntai enlighet med gällande räntelag i Finland. För faktureringar somunderstiger det i tariffen angivna minimibeloppet uppbär Posten ett faktureringstilläggsom fastställs separat.Om avgifterna inte betalas inom utsatt tid efter en betalningspåminnelse har Postenrätt att avbryta tjänsten tills avgifterna har betalats. Posten har även, på kundensbekostnad, rätt att överlåta indrivningen av sina fordringar på ett inkassoföretag.Allmännaleveransvillkor


44. Värdeförsändelser, farliga ämnen, ömtåligaförsändelser m.m.VärdeförsändelserFöljande värdeförsändelser får endast sändas som en assurerad försändelse pådet sätt som beskrivs i dessa leveransvillkor och i servicebilagorna:1) pengar, innehavarskuldebrev, checkar, köpsedlar och kort (SIM ochprepaid-kort, bank- och kreditkort samt andra motsvarande kort )samtandra motsvarande värdepapper som kan användas av vem som helst ellersom kan utbytas mot pengar samt värdeföremål (såsom konstverk, antikviteteroch samlingsobjekt, ädelstenar och -metaller, smycken samt andramotsvarande värdeföremål)2) till vissa personer ställda vanliga skuldebrev och orderskuldebrev, SIM ochprepaid-kort, bank- och kreditkort samt andra motsvarande kort till vilkasanvändning endast en angiven person är berättigad.Försändelserna i punkt 2) ovan kan även sändas rekommenderade, men föratt få ett bättre ersättningsskydd än det som grundar sig på lagstiftningen skaförsändelserna sändas som assurerade försändelser. Förutsättningen för att en assureradförsändelse ska ersättas är dock att den förorsakade skadans omfattningkan påvisas.I den internationella posttrafiken, till de medlemsländer inom Världspostföreningensom inte ansvarar för skador som vållats vanliga paket men som tar emotassurerade brev, är det skäl att sända alla försändelser med en vikt av högst 2kilo som ett assurerat brev. Vid behov kontrollerar Postens kundtjänst de landspecifikauppgifterna om de länder som tar emot assurerade brev, de länder sominte ersätter vanliga paket och vilka länder som inte tar emot assurerade brev.Postens kunder är skyldiga att ange innehållet i en försändelse. Utan dennainformation kan Posten inte på ett korrekt sätt tillhandahålla värdeförsändelsetjänster.Posten kan inte heller utnyttja sin rätt att vägra att ta emot och transporteravärdeförsändelser som skickats på ett annat sätt än som en assureradförsändelse. Om kunden i strid mot dessa villkor har skickat värdeförsändelserpå ett annat sätt än som en assurerad försändelse, ansvarar Posten endast föruppkomna skador ifall Posten anses ha orsakat skadan uppsåtligen eller av grovvårdslöshet. Även i dessa fall kan avsändarens medverkan till skadans uppkomstminska ersättningsbeloppet. Posten ska särskilt se till att konsumentkunder, dådessa kunder skickar en eventuell värdeförsändelse, får information vid Postensserviceställen om den korrekta tjänsten för försändelsen i fråga och Postensansvar för tjänsten.Farliga ämnen och föremålPosten transporterar inte föremål eller ämnen som är lagstridiga eller ger upphovtill en uppenbar fara. Avsändare kan dock, utan att ingå ett särskilt avtalmed Posten, sända diagnostiska prover utan smittorisk och diagnostiska provervilka klassificeras med FN-numret UN 3373. Vid förpackningen och märkningenav dessa försändelser ska däremot gällande lagstiftning om transport avfarliga ämnen och Postens separata anvisningar följas.Allmännaleveransvillkor


5Enligt luftfartslagstiftningen är det förbjudet att transportera prover vilka klassificerasmed FN-numret UN 3373 som flygpost. Detta förbud medför atttransporttiden av dessa prover påverkas vid långa distanser och att Posten intekan erbjuda utrikestransporter av proverna.VätskorFörsändelser som ska transporteras med flyg och som innehåller burkar medvätskor eller fasta ämnen returneras till avsändaren ifall information om försändelsensinnehåll saknas. På förpackningar som innehåller vätskor ska avsändarenpå engelska anteckna detaljerad information om försändelsens innehåll.Ömtåliga försändelserAlla ömtåliga föremål, föremål som bryts, flytande ämnen, kondenserandeämnen eller nedfläckande ämnen ska på grundval av försändelsens innehållsändas som ett paket som kräver specialhantering (ömtåligt). Dessa ömtåligaförsändelser kan även skickas med stöd av ett särskilt avtal med Posten. Det ärinte möjligt att utöka Postens ansvar för skador på försändelser genom att betalatilläggsavgiften för ömtåliga försändelser.Ömtåliga försändelser ska alltid förpackas med beaktande av de krav som innehålletkräver. Ömtåliga försändelser ska packas på ett sådant sätt att innehålletinte rör på sig, fläckar ned eller läcker. Innehållet ska tåla vanlig posthanteringoch vara packat på ett sådant sätt att innehållet inte förorsakar personer elleregendom fara eller skada. Vid skador som förorsakas av avsändaren ansvararavsändaren för alla skador på andra postförsändelser och alla skador som förorsakasPosten.Posten kan däremot inte åberopa ansvarsbegränsningarna i dessa allmännaavtalsvillkor ifall Posten har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller ageratuppsåtligt.Övriga ömtåliga försändelserVid transporten av vanliga postförsändelser kan Posten inte beakta att vissaförsändelser eventuellt kräver en viss temperatur eller något motsvarande specielltförhållande. Posten transporterar t.ex. inte levande eller döda djur, levandeväxter eller livsmedel som förskäms.Posten erbjuder dock avtalskunder specialtransporter där ovan redovisade förhållandenkan beaktas.5. Ansvar för uppgifter angivna på försändelser och påtransportdokumentTransportdokument och uppgifter angivna på försändelserKunden ansvarar för uppgifter angivna på försändelser och på transportdokument.Kunden ansvarar även för att försändelser (i) förses med ett transportdokumentsom Posten godkänt och (ii) att transportdokument fylls i på ettföreskrivet och korrekt sätt. De uppgifter som fastställs i servicebilagorna skaanges på transportdokumentet i enlighet med de instruerande texterna.Allmännaleveransvillkor


6Transportdokumenten och försändelser ska vara försedda med tydliga och tillräckligaadressat- och adressuppgifter samt anteckningar om eventuella önskadetilläggstjänster.Avsändarens rätt att ändra uppgifterna om en försändelseAvsändaren bevarar sin rätt till försändelsen fram tills det att försändelsen överlämnatstill adressaten. Om avsändaren och adressaten samtidigt kräver att få enförsändelse lämnas försändelsen ut till avsändaren. Vid försändelser som skickatsmed uppföljning, kan avsändaren så länge försändelsen finns i Postens besittningändra försändelsens adressatuppgifter. Vid en sådan ändring av adressuppgiftertar Posten ut en extra avgift.6. Postens transportansvar och utlovade leveranstiderPostens transportansvar börjar när försändelsen tagits emot för transport ochupphör (i) när försändelsen har överlämnats till adressaten i enlighet med 16 §i landskapslagen om posttjänster och på det sätt som beskrivs i dessa allmännaleveransvillkor, (ii) när försändelsen har returnerats till avsändaren, (iii) när försändelsenöverlämnats för behandling till Ålands landskapsregering p.g.a. av attförsändelsen inte kunnat levereras/returneras eller (iv) när försändelsen förstörtspå det sätt som beskrivs nedan i punkt 11.Om inte en försändelse kvitterats vid avhämtning eller på specifikt sätt registreratssom mottagen, övergår det slutliga ansvaret för försändelser som skickats viaPostens hämtningstjänst till Posten först när försändelsen kontrollerats på ett avPostens serviceställen.Postens ansvar för en utlovad leveranstid upphör när Posten genom en ankomstavieller på något annat sätt meddelat adressaten om att en försändelsekan avhämtas på ett av Postens serviceställen. Om adressaten och Posten haringått ett separat avtal om eftersändning av försändelser, ett avtal om avbrott iutdelningen eller ett avtal on någon annan avtalstjänst i utdelningen, upphörPostens ansvar för den till avsändaren utlovade leveranstiden då försändelsernaanlänt till det utdelningskontor som bestäms enligt den ursprungliga adressen.För eftersändningar börjar en ny leveranstid att löpa den dag då eftersändningenpåbörjas. Den nya leveranstiden för eftersändningen bestäms enligt försändelseslag.Posten har rätt att välja transportsätt för försändelser. Om en försändelse, pågrund av sitt innehåll, inte lämpar sig för flygtransport ansvarar Posten inte förden utlovade leveranstiden.I transportavgiften ingår grundutdelning av de försändelser som fastställs nedani punkt 9 eller utdelning av försändelsernas ankomstavier i postlucka, postbox,postlåda eller på något annat sätt som bestäms i dessa leveransvillkor och i denutdelningsplan som avses i 12 § landskapslagen om posttjänster.Hemtransport av försändelser ingår på det sätt som fastställs i servicebilagorna.Hemtransport av andra försändelser utförs endast på basis av ett särskilt avtal(avgiftsbelagd tilläggstjänst).Allmännaleveransvillkor


7Posten ansvarar för grundutdelningen av försändelser eller deras ankomstaviertill den adress som antecknats på försändelsernas omslag eller adresskort. Postenansvarar även för grundutdelningen av försändelser eller deras ankomstaviersom görs på basis av ett gällande avtal om eftersändning som adressaten ochPosten ingått.Posten ansvarar aldrig för en utlovad leveranstid ifall det på en försändelse antecknatsen felaktig adress.7. Förpackning och märkning av försändelserKunden ansvarar för att försändelser är förpackade tillräckligt väl och på det sättsom innehållet förutsätter. Försändelser ska förpackas på ett sådant sätt (i) somPosten godkänner, (ii) så att försändelsen tål maskinell posthantering och (iii)så att försändelsen inte orsakar fara eller skada. Vanliga kuvert är avsedda försändning av dokument. Andra föremål ska förpackas i ett kuvert eller i ett paketsom är lämpligt för föremålet.Ömtåligt gods samt farliga ämnen eller ämnen med smittorisk och diagnostiskaprover ska märkas på det sätt som Posten godkänner. Försändelsen hanteras somömtålig endast om kunden har betalat en tilläggsavgift för ömtålig försändelse.Mer information om emballeringssätt som Posten godkänner fås av Posten. Postenbeaktar inte märkningar på fabriksförpackningar eller andra motsvarandeförsändelsemärkningar.Kunden ansvarar för skador och kostnader som uppstår på grund av att ovannämnda skyldigheter försummas. Ifall Posten måste korrigera förpackningenoch märkningen av försändelser uppbärs en extra avgift i enlighet med den internatariffen för korrigering av bristfälligheter som finns publicerad på Postenswebbplats www.posten.ax.8. Inlämning av försändelser till PostenFörsändelser kan lämnas in för transport till PostenPostens serviceställen.Posten kan även hämta försändelser hos kunden (avgiftsbelagd tilläggstjänst).För avhämtningstjänster uppbärs, om inte hämtningen av försändelsen ingår ipriset för tjänsten, en avgift som fastställs enligt en skild tariff.Vid avhämtningstjänster ansvarar kunden för uppgifterna i transportbeställningenoch för att beställningen är korrekt. Kunden ansvarar för kostnader ochskador som uppstått på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter i beställningen.Posten har rätt att uppbära en tariffenlig tilläggsavgift för (i) ändringav en överenskommen hämtningstid och ett överenskommet avhämtningsställeoch (ii) för en extra avhämtning.Brevlådor är avsedda för postning av små utskick av frankerade vanliga PriorityochEconomy-brev och för svarsförsändelser.Kunden ska se till att han eller hon sparar det specifika kvitterade kvittot förförsändelser samt kundens exemplar av försändelsens transportdokument.Allmännaleveransvillkor


89. UtdelningGrundutdelningUtöver det som stadgas i 10 § landskapslagen om posttjänster avses medgrundutdelning utdelning av alla (i) brevförsändelser och tidningar på högst 25cm x 40 cm x 3 cm med en vikt om högst 2 kg som lämnas ut utan kvittering,(ii) utdelning av de försändelser som fastställs separat i servicebilagorna och(iii) utdelning av ankomstavier gällande försändelser som ska kvitteras ut ellerankomstavier gällande försändelser som inte p.g.a. av sin storlek lämpar sig förgrundutdelning. Som grundutdelning avses även utdelning av ankomstavier förförsändelser som inte kunnat levereras under ordinarie utdelningsrunda (måndagtill fredag):1) till byggnaden vad gäller höghus2) till en postlåda eller postlådsgrupper vad gäller småhus3) som avhämtningspost, då postmottagaren eller dennes företrädare självhämtar försändelserna på servicestället på basis av en lagakraftvunnenolöst tvist om utdelning utan att Posten särskilt meddelar om de ankomnaförsändelserna4) som avlämningspost, då försändelser inom vissa områden på landsbygdenmed godkännande från postmottagaren delas ut direkt i en avlämningslådafrån bilen.I grundutdelningen utdelas försändelser till postlådor, vars placering har fastställtsi den lokala utdelningsplanen. Med stöd av ett separat avgiftsbelagt avtalmed Posten, kan försändelser dock utdelas i postlådor vars placering avvikerfrån utdelningsplanen.Genom en ankomstavi som delas ut vid grundutdelningen meddelar Postenadressaten om en försändelse som kan hämtas ut på ett serviceställe. I de områdendär utdelningen, i enlighet med 11 § i landskapslagen om posttjänster, utförsmer sällan än fem dagar i veckan ska Posten utan dröjsmål per e-post, telefoneller på något annat sätt meddela adressaten om postpaket och försändelserfrån en myndighet. Meddelandet om postpaket och försändelser från en myndighetska av Posten göras senast den tredje dagen från försändelsens ankomst.Ifall hemtransport inte ingår i den avtalade tjänsten eller ifall försändelsen intekan delas ut vid grundutdelningen, hämtar adressaten själv försändelser från ettav Postens serviceställen. Adressaten kan dock utnyttja Postens avgiftsbelagdatransporttjänst.Om adressaten till en försändelse med kvitterad hemtransport inte anträffaseller om försändelsen inte i övrigt kan lämnas ut, upphör leveranstiden när (i)en ankomstavi om försändelsen har lämnats på adressatens adress alternativt enplats som bestäms enligt adressen eller (ii) då försök gjorts att lämna ut ett expressbrevmen det inte har varit möjligt att lämna ut brevet på grund av en låstdörr eller på grund av avsaknaden av en postlåda alternativt ett postinkast.Allmännaleveransvillkor


9Under de tvister om utdelning som avses i 12 § 2 mom. landskapslagen omposttjänster kan Posten förvara alla försändelser och ankomstavier som ska delasut i grundutdelningen på det serviceställe som fastställs enligt postmottagarensadress. Mottagaren har rätt att avhämta försändelserna från detta serviceställe.Om ingenting annat avtalats förvaras alla försändelser som ska avhämtas tvåhela kalenderveckor på det serviceställe där försändelsen ska avhämtas. Tiden tvåhela kalenderveckor räknas från den vecka som följer efter den vecka då försändelsenankommit. Förvaringstiderna för försändelser fastställs i servicebilagorna.Om adressaten uttryckligen vägrar ta emot en försändelse returneras försändelsenomedelbart utan förvaringstid till avsändaren.Utomlands sker utdelningen av försändelser i enlighet med de utdelningsbestämmelseroch den utdelningspraxis som gäller i adresslandet. Försändelsernasförvaringstid varierar utomlands från två veckor till två månader.UtdelningstjänsterKunden och Posten kan avtala om en utdelningstjänst. I så fall definieras deförsändelser som ska transporteras, tidtabeller för försändelserna, avgifter förförsändelserna samt övriga villkor i avtalet. Utdelningstjänsten kan även utgöraen engångstjänst för hemtransport av en enskild försändelse, dock inte hemtransportav en assurerad försändelse.Posten erbjuder bland annat följande utdelningstjänster:Avgiftsbelagd utdelningI samband med grundutdelningen kan Posten tillhandahålla en utdelning somavviker från dessa allmänna leveransvillkor. Utdelningen sker i så fall till det prisoch till den plats som fastställs i avtalet med kunden.Adressändring och eftersändningEtt separat avtal om adressändrings- och eftersändningstjänster kan ingås meden blankett som kan hämtas från Postens serviceställen.Om kunden inte beställer den avgiftsbelagda eftersändningstjänsten eftersänderPosten endast brevförsändelser (Priority-, Economy-brev och postkort)från den gamla adressen som kunden uppgett i sin anmälan om permanentadressändring till den nya adressen som kunden uppgett. Den avgiftsbelagdaeftersändningstjänsten omfattar eftersändning av alla adresserade postförsändelser(inklusive tidningar och brev som inte innehåller personliga meddelandensåsom reklambrev och paket). Avtalsvillkoren för adressändrings- och eftersändningstjänstertillämpas på tjänsten.Utdelning till semesteradressPostmottagaren kan, genom att avtala om en tidsbestämd eftersändning avförsändelser, sända postförsändelser till en semesteradress. Tjänsten är avgiftsbelagdendast om postlådan placeras på en plats som avviker från den normalautdelningsrutten eller om kunden avtalat om en utdelningsplats som avvikerfrån utdelningsrutten.Allmännaleveransvillkor


10Avbrott i utdelningenKunden kan avtala om ett avbrott i utdelningen för en tidsbestämd period somfastställs i avtalet. Denna tjänst är avgiftsbelagd.Utdelning till postboxadresserPosten hyr enligt separata avtal ut postboxar på serviceställena för avhämtningav ankommande post. I postboxarna sorteras alla försändelser och derasankomstavier oberoende av om försändelsen är försedd med postbox- eller besöksadressen.Expressförsändelser och andra försändelser som ska frambefordrasseparat till adressaten samt kvitteras sorteras dock inte till postboxen. Endastom dessa försändelsers angivna adress är postboxadressen sorteras ankomstaviernatill postboxen. Om expressförsändelser eller försändelser som ska frambefordrasseparat har både postbox- och besöksadress förs försändelserna tillbesöksadressen.10. Utlämning av försändelserFörsändelser som lämnas ut utan kvittering på serviceställen ges av Posten ut tillden person som frågar efter en försändelse. Posten vägrar endast att ge ut en försändelseifall det finns skäl att anta att försändelsen råkar i händerna på någonannan än den berättigade adressaten.Rekommenderade och assurerade försändelser samt brev med mottagningsbevislämnas ut mot kvittering endast till adressaten eller en av denne skriftligenbefullmäktigad person. Rekommenderade och assurerade försändelser samt brevmed mottagningsbevis kan dock utges från servicestället på basis av ankomstavieller en specifik försändelsekod. Om avsändaren av en rekommenderad försändelse,en försändelse med mottagningsbevis eller en assurerad försändelsebegränsat utlämningen så att endast adressaten personligen får ta emot försändelsenlämnas försändelsen inte ut till en befullmäktigad person. Om adressateninte kan hämta försändelsen kan avsändaren, med en separat avgiftsbelagdtjänst, göra en ändring i uppgifterna om den redan sända försändelsen. Enligt16 § i landskapslagen om posttjänster har Posten rätt att på överlåtelsedokumentenför försändelser anteckna adressatens fullständiga personbeteckningoch den handling där den kontrollerats. Uppgifterna får endast antecknas på dedokument som stannar hos Posten och Posten får inte lämna ut dessa uppgiftertill tredje man.Andra försändelser som ska kvitteras kan även kvitteras av en person som visarankomstavin eller av en person som på servicestället frågar efter en försändelsemed en specifik försändelsekod eller av en person som anträffas på leveransadressen,såvida det inte föreligger orsak att anta att försändelsen råkar i händernapå någon annan än adressaten. Adressatens identitet kontrolleras dock alltidifall en kund frågar efter en försändelse med enbart försändelsekoden.Sammanslutningar och företag ansvarar själva för att de meddelar Posten vilkapersoner inom organisationen som har befogenhet att hämta ut försändelser.Vid behov kontrollerar Posten att försändelser lämnas ut till en av företaget ellersammanslutningen anställd person eller av en person som på uppdrag sköterAllmännaleveransvillkor


11företagets eller sammanslutningens ärenden. Om Posten så önskar ska kvitterarenäven uppvisa en fullmakt eller en utredning om firmateckningsrätt. Entidsbunden fullmakt kan lagras i Postens elektroniska system.På kvittering och utfärdande av fullmakt tillämpas även bestämmelserna i gällanderätt. Vad gäller specialfall tillhandahåller Posten närmare uppgifter omutlämning av försändelser.Adressaten ska på basis av emballaget på en försändelse som ska kvitteras avgöraom han eller hon tar emot försändelsen. Om inte avsändaren avtalat om entjänst som möjliggör kontroll av innehållet, lämnas inte försändelser ut tillkunden för granskning före försändelsen betalats och kvitterats (se punktengällande Postförskott i Servicebilagan om inrikes godstransporttjänster). Uppburnaeller redovisade postförskottsbelopp återbetalas inte heller.Försändelser som ska kvitteras utomlands lämnas ut enligt adressländernasvarierande bestämmelser och praxis för utlämnande. I regel lämnas dock försändelserut till adressaten, men i vissa länder även till en mellanhandsmottagare(till exempel en person som bor i samma hushåll).Posten har rätt att uppbära en tilläggsavgift om utlämning av försändelser försenaspå grund av en orsak som beror på kunden eller adressaten. Tilläggsavgiftenbaseras på den tidsdebitering som fastställs i en separat intern tariff som finnspublicerad på Postens webbplats www.posten.ax.Tilläggsavgift uppbärs däremot inte av en kund som är konsument.11. ObeställbarhetEn postförsändelse som sannolikt är avsedd att vara personlig och som intehar kunnat lämnas ut till adressaten eller som adressaten inte har velat ta emotbehandlas som obeställbar.En obeställbar försändelse, som trots Postens utredningar, inte har kunnat levererastill den rätta adressaten returneras som regel till avsändaren.Posten har dock rätt att förstöra1) vanliga, öppna brev och kort som saknar avsändarens eller adressatensadressuppgifter2) försändelser som med avsändarens tillstånd får förstöras och som inteinnehåller personliga meddelanden3) försändelser som har utdelats till adressaten i en postbox enligt ett postboxavtal,men som inte har avhämtats när avtalet upphör4) direktreklamförsändelser och motsvarande trycksaker och kedjebrevsamt tidningar, om inte något annat har avtalats mellan avsändaren ochPosten5) försändelser vars innehåll blivit förskämt6) försändelser som har skickat från ett land utanför Finland till ett annatland än Finland vars porto inte är betalt eller inte betalt till fullt belopp.Allmännaleveransvillkor


12Postförsändelser som inte kan levereras till adressaten eller returneras till avsändarenpå grund av bristfälliga eller felaktiga adressuppgifter, levereras omedelbarttill Ålands landskapsregerings regulator för behandling. Försändelser varsporto inte är betalt eller inte betalt till fullt belopp levereras till Ålands landskapsregeringsregulator för behandling endast om adressaten har vägrat att lösaut försändelsen och avsändarens adressuppgifter inte framgår av försändelsen.Paketförsändelser enligt lagen om vägbefordringsavtal (FFS 345/1979)Om lagen om vägbefordringsavtal tillämpas på en paketförsändelse har Postenrätt att sälja godset om (i) paketförsändelsen inte kan överlämnas till adressatenoch (ii) Posten inte inom en skälig tid har fått anvisningar av avsändaren ellerom dessa anvisningar rimligen inte kan efterföljas. Posten har rätt att sälja godsäven om avsändaren vägrar ta emot försändelsen eller om försändelsen inte i övrigthar kunnat returneras till avsändaren. En eventuell försäljning av gods skeralltid för den berättigade ägarens räkning och på ett för den berättigade ägarenbetryggande sätt.Posten har även rätt att förstöra gods, i stället för att sälja det, om en försäljninginte är möjlig eller ändamålsenlig. Om godset förskäms eller om förvaringskostnadernaför försändelsen inte står i rimlig relation till dess värde, kan Postensälja eller förstöra gods utan att invänta anvisningar av avsändaren. Försändelsensavsändare ska, i mån av möjlighet, i förväg informeras om att godset säljseller förstörs.12. Ansvar och skadeståndsskyldighetAllmänna grunder för bestämmande av ersättningsskyldighet och denskada som ska ersättasPostens allmänna skadeståndsskyldighet för skada som avsändaren eller adressatenvållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller när ettannat fel som Posten ansvarar för uppstår fastställs i dessa allmänna leveransvillkorsamt i servicebilagorna. Regleringen i dessa allmänna leveransvillkor samt iservicebilagorna tillämpas inte om tvingande bestämmelser ilandskapslagen om posttjänster, lagen om vägbefordringsavtal vid godstransporttjänstereller Världspostföreningens avtal vid internationella postförsändelseräger företräde.Om ersättningsyrkandet grundar sig på ett separat avtal om posttransport, postutdelning,postbehandling eller en annan tjänst betalas ersättningen, om ingentingannat avtalats, enligt dessa separata leveransvillkor. De högsta ersättningsbeloppenenligt försändelseslag fastställs i brev- och godstransportbilagorna.Om Posten eller den vars förfarande Posten bär ansvar för har orsakat en skadauppsåtligen eller av grov vårdslöshet, kan Posten inte åberopa grunden för befrielsefrån ansvar eller det högsta ersättningsbeloppet som framgår av landskapslagenom posttjänster och lagen om vägbefordringsavtal.Allmännaleveransvillkor


13Postens ansvar vad gäller en assurerad och transportförsäkrad försändelseöverskrider aldrig det försäkrade värdet på försändelsen. Detta gäller även omkunden har underförsäkrat sin försändelse. Postens ansvar för en försändelsekan dock inte på någon grund, till exempel på grundval av ett försäkringsbolagsregressanspråk, överskrida det till Posten meddelade försäkrade värdet. Enöverförsäkring berättigar aldrig till en ersättning som är högre än den faktiskaoch bevisliga skadan.Om den skadelidande har medverkat till skadan eller om en annan omständighetsom inte ingick i den skadevållande handlingen har bidragit till skadansuppkomst, kan ett skadestånd som fastställs på grundval av dessa allmännaleveransvillkor jämkas enligt vad som anses skäligt.Posten och den vars förfarande Posten bär ansvar för har rätt att åberopa bestämmelsernaom begränsning av ansvar och befrielse från ansvar som framgårav landskapslagen om posttjänster, lagen om vägbefordringsavtal och dessaallmänna leveransvillkor även när själva ersättningsyrkandet inte grundar sigpå landskapslagen om posttjänster eller lagen om vägbefordringsavtal. Dettagäller dock endast skadeståndsyrkanden som kunde ha yrkats med stöd av dessabestämmelser.En eventuell ersättning grundar sig endast på de faktiska skador som uppstått.Den ersättningssökande ska kunna visa bevis på en skada som uppstått. Skadeståndbetalas för sakskador och för kostnader som vållas av skadorna. Somsakskador ersätts omedelbara, direkta och materiella skador. Med kostnader somvållas av skador avses nödvändiga och oumbärliga kostnader som föranleds avförebyggande, begränsning eller åtgärdande av en skada eller av andra motsvarandeåtgärder som omedelbart hänför sig till skadan. Posten ansvarar inte förekonomisk skada eller indirekta skador. Som ekonomisk skada eller indirektaskador räknas intäkts- eller vinstförlust, utebliven försäljningsvinst eller en annanmotsvarande ekonomisk skada.För det fall att Posten anses ansvarig för sakskada återbetalas även de avgiftersom Posten uppburit för transport eller någon annan tjänst i anknytning tillförsändelsen. Om det är möjligt att ersätta försändelserna endast delvis, återbetalasmotsvarande andel av transportavgifterna.Förutsättningen för Postens ersättningsskyldighet är att en representant för Postenhar haft tillfälle att konstatera skadan samt att det finns synliga yttre skadorpå försändelserna eller att det på något annat sätt är möjligt att säkra sig omatt Posten ansvarar för skadorna. Posten ansvarar inte för en skada som berorpå dolt fel i varan. Ersättning utgår inte heller för varans samlarvärde, emotionellavärde eller annat särskilt värde. För skydd av dylika värden tillhandahållerförsäkringsbolagen särskilda transportförsäkringar.Allmännaleveransvillkor


14Posten befrias från ansvar om Posten kan påvisa att en skada orsakats aven omständighet som inte kunnat undvikas och vars konsekvenser Posteninte kunnat förhindraPosten är inte skadeståndsskyldig om skadan har vållats1) av fel, försummelse eller annat vållande eller brott som begåtts av kunden,adressaten eller en person som agerat i deras ställe2) av behandling, lastning, transport eller lossning av försändelser som kunden,en person som agerat i kundens ställe eller annan tredje part ansvarat för3) av varans naturliga benägenhet att skadas såsom t.ex. känslighet förvibrationer, benägenhet att brytas, läcka, självantändas, ruttna, korroderas,jäsa, avdunsta och känslighet för kyla, värme, fukt eller motsvarande4) på en vara som ligger på avsändarens ansvar såsom t.ex. värdeföremål5) på grund av att en förpackning eller ett omslag saknas eller är bristfälligt6) av en försändelse som ger upphov till fara eller skada7) av ofullständiga uppgifter gällande försändelsen8) force majeure omständigheter såsom krig, extrema väderförhållanden,brand m.m.Ifall en försändelse inte har kunnat lämnas ut till adressaten i enlighet medgivna föreskrifter eller andra avtalade villkor ansvarar Posten inte för en skadasom orsakats på grund av fördröjning eller andra skador som orsakats på grundav de bristfälliga uppgifterna rörande försändelsen. De uppburna transportavgifternaåterbetalas om returneringen av en försändelse till avsändaren, på grundav Posten, fördröjs med över 14 dagar efter utgången av förvaringstiden.Posten ansvarar inte för förseningar eller annan skada som förorsakas försändelserpå grund av tullåtgärder.Postens ansvar enligt landskapslagen (ÅFS 2007:60) om posttjänsterTill den som lidit skada ska som ersättning betalas ut det påvisade skadebeloppet.Postens skadeståndsansvar begränsas dock vid till de ersättningsbelopp somframgår av 17 § i landskapslagen om posttjänster.De vid respektive tidpunkt gällande högsta ersättningsbeloppen enligt försändelseslaganges i servicebilagorna.Postens ansvar enligt lagen om vägbefordringsavtal i transporttjänster(FFS 345/1979)Det högsta ersättningsbeloppet som betalas till den som lidit en skada på grundav en skadad, försvunnen eller reducerad försändelse fastställs enligt de högstaersättningsbeloppen i lagen om vägbefordringsavtal. Detta gäller enbart om lagenom vägbefordringsavtal är tillämplig på den uppkomna skadan. Det högstaersättningsbeloppet för fördröjd försändelse begränsas enligt lagen om vägbefordringsavtaltill transportavgiften (fraktavgiften) för den fördröjda försändelsen.De vid respektive tidpunkt gällande högsta ersättningsbeloppen enligtförsändelseslag anges i servicebilagorna. Posten ansvarar inte för medelbara ellerindirekta skador som intäkts- eller vinstförlust, utebliven försäljningsvinst ellernågon annan motsvarande ekonomisk skada.Allmännaleveransvillkor


15Postens ansvar enligt Världspostföreningens avtalVid utrikesposttrafik begränsas Postens ansvar till de högsta ersättningsbeloppsom framgår av Världspostföreningens avtal. Adressaten har dock rätt till ersättningom han eller hon har mottagit en skadad försändelse som skickats tillFinland eller om försändelsens innehåll är helt eller delvis stulet.Enligt Världspostföreningens avtal betalas inte ersättning för vanliga brev, expressbrev,skrymmande brev eller förseningar av försändelser. Ersättning betalasendast för rekommenderade och assurerade brev samt för paket som försvunnit,stulits eller skadats. I vissa fall förekommer dock landspecifika undantag. Informationom vilka länder som tar emot assurerade brev samt om de länder sominte alls ersätter vanliga paket och inte heller tar emot assurerade brev, tillhandahållsav Postens kundtjänst. När rekommenderade försändelser, vanliga paketoch assurerade försändelser försvinner, blir stulna eller skadade helt på grund avforce majeure-omständigheter har avsändaren rätt att få tillbaka de betalningardenne har gjort. Avsändaren erhåller dock inte ersättning för assuransavgiften.Trots att förseningar inte hör till de skador som ersätts, kan avsändaren frånfall till fall dock ersättas för portot för ett expressbrev som sänts till ett landsom omfattas av försändelseuppföljning och som påvisligen har försenats på ettbetydande sätt.Enligt Världspostkonventionens avtal ansvarar Posten inte för medelbara ellerindirekta skador som intäkts- eller vinstförlust, utebliven försäljningsvinst ellerannan vinst eller för annan motsvarande ekonomisk skada.De vid respektive tidpunkt gällande högsta ersättningsbeloppen enligt försändelseslaganges i servicebilagorna.13. Anmärkning och preskriptionAnmärkning och preskription vid skadade försändelserEn anmärkning gällande en skadad försändelse ska framställas till Posten inomen skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Som enskälig tid betraktas som regel 14 dagar räknat från det att försändelsen tas emot.Om mottagaren inte är konsument ska en anmärkning om en synlig skadaframställas i samband med att försändelsen tas emot.Rätten till ersättning går förlorad ifall en skadad försändelse inte anmäls i enlighetmed det som stadgas ovan.Anmärkning och preskription vid försenade eller försvunna försändelseroch vid felaktigt redovisade postförskottEn anmärkning gällande en försenad eller en försvunnen försändelse och gällandefelaktigt redovisade postförskott ska framställas till Posten inom en skäligtid från det att avsändaren fått uppgift om fördröjningen försvinnandet ellerfelaktigheten. Som skälig tid räknas dock senast 30 dagar efter det att försändelsenlämnats in för transport eller senast tre kalendermånader efter det attpostförskottsförsändelsen har lämnats in för transport.Allmännaleveransvillkor


16Rätten till ersättning går förlorad ifall försenade eller försvunna försändelseroch felaktigt redovisade postförskott inte anmäls i enlighet med det som stadgasovan.Framställande av yrkande om ersättningRätten till ersättning går förlorad ifall ett skriftligt yrkande om ersättning inteframställs till Posten inom ett år från det att:1) Postens ansvar enligt punkt 6 ovan har upphört, om yrkandet grundarsig på att försändelsen har skadats eller dess innehåll delvis har försvunniteller att utlämnandet av försändelsen fördröjts2) avsändaren har lämnat eller borde ha lämnat en anmärkning om försändelsensförsvinnande3) Posten informerat om att en försändelse har försvunnit, om yrkandetgrundar sig på att försändelsen har försvunnit4) avsändaren har lämnat eller borde ha lämnat anmärkning om felaktigtredovisat postförskott eller utebliven redovisning av postförskott5) tre månader har gått sedan försändelsen har lämnats för transport ellerannan uppgift i anknytning till detta, om yrkandet grundar sig på andraomständigheter än de som fastställs i punkterna 1-3 ovan.Enligt Världspostföreningens avtal ska avsändaren göra en förfrågan om försändelseninom ett halvår från det att försändelsen lämnats in för transport. Rättentill ersättning förverkas om ett skriftligt yrkande inte lämnas till Posten inom ettår från det att Posten besvarat en sådan förfrågan.14. TvistelösningOm ingenting annat avtalats, avgörs tvister gällande Postens avtalsförhållandeneller ersättningsansvar av Ålands tingsrätt som första instans.15. Elektronisk registrering av uppgifter som hänför sigtill försändelser och utlämnande av försändelserPosten har rätt att registrera uppgifter gällande avsändare, adressater, försändelseroch kvitterare av försändelser i det datasystem som används för kontroll avtransporterna. Med hjälp av försändelsens specifika försändelsekod är det möjligtatt kontrollera den registrerade informationen om försändelsen vid Postenskundtjänst eller på webbplatsen www.posten.ax.16. Dataöverföring och igångsättning av tjänsternaIfall uppgifter gällande en kund erhålls av Posten och/eller kunden översändermaterial till Posten genom elektronisk dataöverföring, ska kunden och Postenseparat avtala om hur dataöverföringen görs och om materialets format. Postenhar ingen skyldighet att producera en tjänst på ett annat sätt än med det dataöverföringssättoch med det format som har avtalats.Allmännaleveransvillkor


17Informationsinnehållet i de meddelanden som kunden har sänt ska vara formulerati enlighet med det sätt som har avtalats. Om de uppgifter som kundenhar sänt som en elektronisk dataöverföring inte överensstämmer med fysiskaförsändelser eller om de av kunden sända uppgifterna är bristfälliga, förbehållersig Posten rätten att fakturera kunden i enlighet med de uppgifter som framgårav försändelserna (såsom till exempel försändelsernas antal, försändelseslag,vikt, volym, de tilläggstjänster som utnyttjats m.m.). Den kommunikation ochde uppgifter som hänför sig till tjänsten verifieras vid behov med hjälp av desystem som upprätthålls av Posten eller dess underleverantörer. Posten har rättatt tillfälligt avbryta produktionen av en tjänst i samband med till exempel förändrings-och reparationsarbeten. Posten ska se till att ett eventuellt avbrott inteblir långvarigt och att eventuella avbrott görs så att avbrottet ger minsta möjligabesvär för kunden. Posten ska i mån av möjlighet informera kunden i förvägom eventuella avbrott.Posten har även rätt att avbryta tillhandahållandet av en tjänst om det i sambandmed utförandet av tjänsten levereras eller förmedlas material som kanäventyra datasäkerheten, förorsaka störningar i datanäten, datakommunikationsförbindelsernaeller tillgängligheten av tjänsten. Posten meddelar i mån avmöjlighet om eventuella avbrott i tjänsten.Posten är inte skyldig att lämna ersättning för eventuella skador som ett avbrotti tjänsten orsakat kunden. Om avtalet mellan kunden och Posten upphört attgälla, har Posten rätt att stänga den förbindelse eller det användargränssnitt sommöjliggör den elektroniska dataöverföringen eller förhindra förbindelsens elleranvändargränssnittets användning.17. Övriga villkorOm inte annat har avtalats, tillämpas vid respektive tidpunkt gällande lagstiftningom posttjänster eller vägbefordringsavtal eller Världspostföreningens avtaloch de bestämmelser som lämnats med stöd av dessa bestämmelser.Av Posten ägda lastbärare (häckar, pallar, rullpallar, lådor och dylikt) kanutlämnas till kunderna för Postens transporter. Kunden får använda det antallastbärare som specificeras i avtalet i maximalt en vecka. Lastbärare kan utlämnastill kunderna för användning endast om kunden har returnerat de lastbäraresom denne tidigare har använt. Posten har rätt att kontrollera användningen avlastbärare och avhämta de lastbärare som inte har returnerats en vecka efter attlastbärare har överlåtits till kunden. Kunden ansvarar för de lastbärare denneanvänder och för användningen av lastbärarna. Posten har rätt att uppbära enersättning motsvarande priset för en ny lastbärare om en lastbärare skadas, försvinnereller missbrukas. Kunden är skyldig att meddela Posten om de lastbäraresom denne besitter men inte behöver. För de tjänster Posten tillhandahållergällande lastbärare, uppbärs en särskild tariffenlig avgift.Allmännaleveransvillkor


1818. Avtalets upphörandeOm inte annat har fastställts i ett separat avtal om en tjänst, är den ömsesidigauppsägningstiden för ett avtal en månad. Posten kan säga upp ett avtal omedelbartoch utan iakttagande av uppsägningstid om kunden inte en månad efter enpåminnelse fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.19. Leveransvillkorens giltighetDessa allmänna leveransvillkor träder i kraft 1.12.2011 och gäller tillsvidare.Dessa villkor ersätter Posten på Ålands allmänna leveransvillkor av 2.2.2004.Posten har rätt att ändra dessa allmänna leveransvillkor eller deras servicebilagorpå det sätt som anges i landskapslagen om posttjänster. Nya allmänna leveransvillkoroch servicebilagor ska av Posten meddelas minst en månad innanändringarna träder i kraft. Gällande allmänna leveransvillkor och servicebilagortillhandahålls på Postens serviceställen och på webbplatsen www.posten.ax.Allmännaleveransvillkor

More magazines by this user
Similar magazines