Buddhismen - en växande religion i Sverige - Stockholms sjukhem

stockholmssjukhem.se
  • No tags were found...

Buddhismen - en växande religion i Sverige - Stockholms sjukhem

årbuddhismen i sverigeInga regler förbuddhistisk begravningDöden är central i buddhismen. Men ceremonin vid begravningen serolika ut beroende på vilken kultur den avlidne kommer ifrån.Fredrik Busk är begravningsentreprenöri Tumba i södra Stockholm.Han har bistått vid flera buddhistiskabegravningar och eftersom han självär buddhist får han även frågor frånkollegor på andra byråer.– Nästa vecka är jag med och ordnar begravningsceremoninför en thailändsk kvinna.Jag har varit med när en mongolisk munkhöll i en begravning och har lärt mig en delfrån en kinesisk buddhistisk församlingdär jag tidigare var aktiv. Min erfarenhetär att det inte går att säga att det finns ensärskild buddhistisk begravningstradition.Utformningen är starkt kopplad tillkulturen i ursprungslandet, säger han.Thailändare är den största etniskabuddhistgruppen i Sverige. Och deflesta av dem är kvinnor. Enligt denthailändska traditionen har munkarnaen viktig roll när någon dör.Munken Phramahaboonthin ärföreståndare och en av fyramunkar som bor på det thailändskatemplet Buddharampå Värmdö.– När en thailändskfamilj ringer om att någon är svårt sjuk ellerhar dött åker en av oss ut för att vara stöd tillfamiljen. Det är viktigt att skapa lugn ochharmoni kring dödsögonblicket, vi läseroch sjunger buddhistiska verser, säger han.I Sverige - tredje största religionenRespekt för den döde viktigtEn harmonisk stämning är viktig för att denavlidne inte ska hamna i ett oroligt tillstånd,vilket buddhisterna menar kan ge en sämreåterfödelse. Även om kroppen är död kanmedvetandet finnas kvar under en period ochdet sägs att det kan påverkas negativt av tillexempel förtvivlan. Därför är det också viktigtatt den döde behandlas med stor respekt.Enligt Phramahaboonthin kan tiden mellandöd och återfödelse variera för olika personer.– En del återföds direkt, för andra tar detlång tid, säger han.För att förstå buddhismens syn på dödenkrävs att man också förstår synen på återfödelse.Allting förändras ständigt och alltingär förgängligt enligt den buddhistiska religionen.Döden är inte ett slut, efter dödensker återfödelsen. Vad det är som återfödsär däremot inte helt lätt att förstå. Det finnsinte någon fast själ som kan vandra från livtill liv. En liknelse som används är att omman tänder ett ljus med ett annat ljus ochsedan låter elden vandra vidare till nästa ljusdå är den eld som brinner på det sista ljusetinte densamma som på det första. Men denär inte heller oberoende av den första elden.– Det går inte att kontrollera eller bevisaatt man återföds. Att tro på det kräver tilllitsom byggs upp genom att praktisera denbuddhistiska läran i vardagen och prova omden fungerar, om man utvecklas som människa.På en djupare nivå leder det till attman ser obeständigheten i allt och kan förståatt inte heller döden är något fast tillstånd.Jag tror att det är detta nästan vetenskapligaBuddhismen har ungefär 30 000 utövare. Det betyder att den är den tredje störstareligionen efter kristendomen och islam. Den största gruppen kommer från Thailand.Andra stora buddhistgrupper finns bland kineser, sri lankeser och vietnameser.Källa: Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.20SEPTEMBER 2012 MEMENTO


På Värmdö finns ett av två thailändskabuddhisttempel i Stockholmsområdet.Hit kommer många inflyttade thailändskorför att fira buddhistiska högtider. Här ordnasockså undervisning i den buddhistiska läranoch i meditation.förhållningssätt som gör att buddhismen fåttett så starkt genomslag i västvärlden, sägerTrudy Fredriksson, ordförande i Sverigesbuddhistiska samarbetsråd.Handlingar påverkar nästa livDen buddhistiska läran om karma innebäratt de handlingar som vi gjort i livet sätterspår. Goda handlingar innebär en god återfödelsemed bra möjligheter att praktiserabuddhism. Ett liv präglat av egoism eller girighetinnebär en sämre återfödelse, kanskeett liv med mental ohälsa eller mycket otillfredsställelse.Fredrik Busk har varit buddhist i tio år ocharbetar idag som begravningsentreprenöri Tumba i södra StockholmMålet är att nå vägen ut från kretsloppet avständig död och återfödelse. Den går genomupplysning, eller nirvana, som innebär attse igenom illusionen av sig själv som enseparat varelse och istället inse att alltinghänger samman. Ju mer man frigjort sigfrån sina begär under livet desto lättare blirdet att frigöra sig från begäret efter en nyseparat kropp vid dödsögonblicket. Dödenär alltså ett viktigt ögonblick för frigörelse,enligt buddhismen.Vid begravningsceremonin läser ochsjunger man verser, Buddhabilder sättsupp och rökelser tänds.Några regler för kremering eller kistbegravningfinns varken i den thailändska elleri andra buddhistiska traditioner.– Det finns ingen allmängiltig buddhistiskregel som säger hur eller var man skabegravas. I Kina finns en stark traditionav kistbegravning, därför kan det vara ettönskemål bland kinesiska buddhister, sägerbegravningsentreprenören Fredrik Busk.Vid kremering är det vanligt att familj ochvänner är med. Det är också vanligt medöppen kista. Anhöriga har ofta med sig offergåvori form av mat, frukt och rökelser.Sorgefärgerna varierar, men vitt är vanligtoch även svart förekommer. nKända buddhisterDalai Lama är titeln på den högstereligiöse ledaren inom tibetanskbuddhism. Nuvarande Dalai lama heterTenzin Gyatso och fick Nobels fredspris1989.Claes Malmberg, skådespelare ochstå-uppkomiker.Advokaten Hening Sjöström (1922-2011) var en av Sveriges första offentligtbekännande buddhister.Richard Gere, skådespelare somslog igenom med filmenEn officer och gentleman.Leonard Cohen, sångare,låtskrivare och musiker.Tillbringade åren 1994-1999 i ett zenbuddistisktkloster utanförLos Angeles.MEMENTO SEPTEMBER 201221


årbuddhismen i sverige”Jag tycker om att döden är ett mysterium”De stora frågorna kring döden hade alltid intresserat HridayacandraSvedjemyr. Men när hennes dotter dog förändrades perspektivet.Hridayacandra har varit buddhist i20 år och är med i en västerländskbuddhistgrupp. För åtta år sedandog hennes 19-åriga dotter Leela.Även om smärtan över att ha förloratsitt enda barn var på gränsen till outhärdlighar hon kunnat använda sin buddhistiskapraktik och tro för att klara sig.– Att ens barn ska dö är nog det värstascenariot man kan tänka sig som förälder.När jag tidigare hade tänkt den tanken vardet som jag fick en elektrisk stöt genomkroppen. När det hände föll jag rakt in iden känslan och stannade där i två år, sägerHridayacandra.Flera gånger tänkte hon att hon skullegå sönder och bli galen. Men det händealdrig. Något höll ihop henne. Ceremoniernasom hölls kring Leelas död var en viktig delav processen. Redan samma dag samladesbuddhistiska vänner hemma hos henne.– Hon dog hemma i sin säng. Jag ville inteatt hon skulle tas iväg på en gång. Kroppenlåg hemma tills kvällen. Vi satt runt henne,Hridayacandrafick hjälpgenom densvåra tidenefter dotternsdöd av buddhistiskavänner ochceremonier.mediterade och önskade henne väl.En buddhistisk historia om en kvinna somförlorar sitt barn dök upp i Hridayacandrasmedvetande. Det gav henne en sorts tröst atthon inte var ensam om att förlora sitt barn.Dagen efter ordnades en ceremoni påbuddhistcentret, då man mediterade ochpratade om Leela.– För mig var det läkande att se hennesvänner komma i ett tillstånd av förtvivlan ochchock och gå därifrån med andra ansikten.Buddhistiska vänner hjälpte henne igenomden första tiden. De gavhenne ekonomiskt stöd, mat,tog med henne ut och boddeöver. Vid flera tillfällen de förstadagarna kände hon dotterns närvaro.– Det kändes som elektricitet irummet. Jag hörde ljud ifrån henne.En natt vaknade jag och kände hennesstora leende i rummet.Hridayachandra berättar att hon tidigarevarit intresserad av vad som händer vid dödenmen att hon nu har slutat att spekulera.– Jag tycker om att det är ett mysterium.Buddha spekulerade inte om döden. Jag troratt handlingar har konsekvenser och att detar vägen någonstans.– Nu försöker jag bara leva ett så bra livsom möjligt och inte fundera över vad somska hända.– Ibland har jag tänkt att jag skulle viljadö för att träffa Leela. Men det är nog intevad jag tror, så det vore att ta en dum risk,säger Hridayacandra och ler. nText och foto: Mikael SundströmFör mig var det läkande att se hennesvänner komma i ett tillstånd av förtvivlan ochchock och gå därifrån med andra ansikten.Rätt att dela askaBuddhister och hinduister får dela askan efter sina döda och gravsätta den på olikaplatser eftersom det är en del av traditionen sedan gammalt. Något som annars ärförbjudet i svensk lag utom vid synnerliga skäl. Läs mer i nyhetsnotisen på sidan 4.22SEPTEMBER 2012 MEMENTO

More magazines by this user
Similar magazines