Haganäs geotekniska undersökningar Tyréns.pdf - Älmhults kommun

almhult.se

Haganäs geotekniska undersökningar Tyréns.pdf - Älmhults kommun

3:11:27ÄSKYAÄLMHULT2ELDAREN141.3146147148145141142142142142141142141141VyVyMosse20:1140.6141.2141141MosseELDAREN1144142141165145.7144146145146.8148.4150.6149.3148.8148.41471481491511030971030981:27ÄSKYA140.5140.6144.2141142144150143150.8150.4149.4150.2149.2149.5148.8150.2153152151150149148147150151149146149150150151 149103099103100101015126102593142.9142.1142.1143.4103164Mosse143142.7142.8143150.9149.8148.4147.2144.5150150150150151151149152153


10 ÅR100 ÅRVY10 ÅR100 ÅR10 ÅRVYSKOGSMARKHAGMARKVY100 ÅR10 ÅRHAGMARKHAGANÄS ÄLMHULTDISKUSSIONSUNDERLAG VATTENTyréns Plan & Landskap121031 Robert Gustavsson


21MosseÄSKYA1:27126ELDAREN120:1MosseÄLMHULTARBETSMATERIAL 2012-10-313:1VyÄSKYA1:27ELDAREN2MosseVy


1(2)Anette Persson010-452 27 952012-10-31Följebrev, diskussionsunderlag för detaljplan1 VattenytorUtloppet från översvämningsytorna mellan Källargatan och Danska vägen har vg +140.Ytor över denna nivå fungerar som utjämningsvolym vid stora regn och om permanent vattenytaönskas måste marken grävas ur och den permanenta vattenytan kommer att ligga kring +140.Bedömningar av vattennivåer vid olika dimensionerande regn redovisas i PM ”VA-utredninggällande förändrade förutsättningar för dagvattenhantering från Haganäsområdet”daterad 2012-06-28. De teoretiska översvämningsnivåerna vid 10-års regn respektive100-årsregn blir +141,1 respektive +141,7 (avrinningskoefficient från naturmark 0.05) och ytor som dåberörs redovisas i bifogad ritning 232016-03.2 TorvGenom sticksondering har torvdjup uppskattats och redovisas i plan och sektion på ritning232016-01 och 232016-02. På ritning 232016-03 redovisas även linjer för uppskattade torvdjup0,5m, 1,0m 1,5m samt 2,0m.3 UtformningVid utformning enligt ”Diskussionsunderlag Vatten” skapas en öppen vattenyta och områdetväster om denna bevaras som sumpskog och naturlig översvämningsyta. Ytan öster omvattendraget fungerar även den delvis som översvämningsyta men görs tillgänglig genom val avväxtlighet och skötsel av befintlig växtlighet. Marken sluttar naturligt ca 4% mot vattendraget.Genom att variera smala och bredare stråk kommer vattenytorna att upplevas som större.I den redan urgrävda volymen vid Danska vägen kan man försöka återskapa växtlighet likt denredan existerande sumpskogen. Växter/träd som tål att stå i vatten väljs men för att de skallkunna etablera sig behöver man plantera på öar som ligger ovan den permanenta vattennivån.Öarna får inte bli för stora då magasinsvolymen måste bibehållas. Att gräva ur ytan ytterligareför att få en permanent vattenyta försämrar den totala vattenomsättningen.Nya vägar/GC-väg närmst översvämningsytan bör ej ligga lägre än +142.1, man kommer då attklara dräneringsnivå 0,3 under terrass vid en överbyggnad på 0,7 m vid ett 10-års regn. Vid 100-års regn kommer det att stå vatten i överbyggnaden men ej över vägytan. På ritning 232016-01har befintlig marknivå +142,1 markerats.Uppdrag: 232016, Haganäs bostadsområdeBeställare: Älmhults kommunK:\iuppdrag\232016\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Diskussionsunderlag 121031\PMdiskussionsunderlag.docx


2(2)4 Urgrävning för vattendragFör att undvika att vattenstråken växer igen är det lämpligt med ett vattendjup på minst 1,3 m.Om hela ytan enligt äldre planförslag, se ritning 232016-01, skall grävas ur motsvarar detta enyta på 77 600m 2 och en schaktvolym på 187 000m 3 . Om istället en yta motsvarande den sommarkeras vy (vattenyta) på skiss ”Diskussionsunderlag Vatten” grävs ut blir ytan 9200 m 2 ochurgrävningsvolymen 21 000 m 3 . Om urgrävningen bedöms kosta 50 kr/m 3 skulle urgrävningenligt det större alternativet motsvara en kostnad på 9.4 miljoner kronor och enligt det mindrealternativet drygt 1 miljon kronor. Till detta tillkommer kostnad för avverkning och röjning mm.5 VattenomsättningEnligt uppgift från kommunen beräknas årsnederbörden i Älmhult vara 700 mm och de ytorsom mynnar i utjämningen vid Källargatan motsvarar ca 45.7 hk (reducerad area) vilket ger enårlig vattenvolym på 320 000 m 3 . Nederbörden varierar under året men i snitt kommer det viddet större alternativet för vattenytor ta 115 dygn att omsätta vattnet och vid det mindre 14 dygn.Eftersom omsättningen blir låg bör allt dagvatten ledas via de urgrävda ytorna.HälsningarAnette PerssonUppdrag: 232016, Haganäs bostadsområdeBeställare: Älmhults kommunK:\iuppdrag\232016\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Diskussionsunderlag 121031\PMdiskussionsunderlag.docx


1(1)Anette Persson010-452 29 952013-02-07Massbalans Haganäs bostadsområdeUnderlagSom underlag för beräkning av schakt och fyll har följande använts:* Befintlig marknivåer från lantmäteriets höjddatabas (flygscanning)* Planskiss från Älmhults kommun 2013-01-23* Höjdsättning av gatumark från Älmhults kommun 2013-02-05FörutsättningarEnligt uppgift från Älmhults kommun skall antas att material motsvarande 1 m tas bort överhela ytan. Detta skall motsvara vegetationsavtagning, stubbar, sten, matjord och torv, alltsåmassor som inte kan användas som fyllnadsmaterial för gatu- och tomtmark.Överbyggnad för nya gator har satts till 0,5 m.Yta som beräknats är gatumark och tomtmark enligt skraffering på ritning 232016-04 daterad2013-02-06. Nivå på tomtmark har satts till +145,5 för ytan i norr och +144 för ytan i söder.ResultatModellytor har byggts för torv, tomtmark, gatumark, terrass och ”befintlig mark -1 m” ochutifrån dessa har beräkningar av volymer gjorts genom jämförelser mellan ytorna.Gatumarken motsvarar ungefär en yta på 20 500 m 2 och den angivna tomtmarken 9 400 m 2 .Urgrävning av torv under nivån ”befintlig mark -1 m” inom angiven gatu- och tomtmark harmodellerats fram genom jämförelse med framtagen torvmodell och motsvarar 200 respektive2400 m 3 .Från nivån en meter under mark till terrass för ny gata är schaktvolymen 16 400 m 3 och fyll1600 m 3 . Till detta kommer utfyllnad för urgrävning torv enligt ovan 200 m 3 .Uppfyllnad till angivna nivåer inom tomtmark efter urgrävningar motsvarar 20 000 m 3 .Sammanfattning:Schaktmassor som skall till upplag/pulkabacke eller liknande: 32 500 m 3Tillgängliga fyllnadsmassor: 16 400 m 3Totalt underskott på fyllnads massor 5 400 m3.Inverkan av slänterI beräkningarna ovan har ingen hänsyn tagits till schaktslänter. Mycket förenklad beräkning omgatumarken byggs som separat arbete, slänt antas till 1:2 och schaktdjup 1,7 m, ger enschaktvolymen för slänter på ca 7500 m 3 varav ca 3000 m 3 är massor som ligger under en meteroch antas kunna användas som fyllnadsmassor.Uppdrag: 232016Beställare: Älmnhults kommunK:\iuppdrag\232016\R\_Text\Haganäs bostadsområde_massbalans130207.docx

More magazines by this user
Similar magazines