Verksamhetsberättelse 2008 - Visita

visita.se
  • No tags were found...

Verksamhetsberättelse 2008 - Visita

SHR NorrlandsVerksamhetsberättelse 2007


Ordförande har ordetAndra året som ordförande förSHR Norrland är avslutat.Man brukar alltid säga attförsta året är omtumlande somny på jobbet. Men i fallet medordförandeskapet för SHRNorrland känns det som mittandra år har bjudit på otroligtmycket som har fått mig att ökamina kunskaper inom områdensom jag tidigare inte varit fulltinsatt i. Att man nu ökat kravenpå sig själv att genomföra saker påett bättre sett än tidigare, då mannu skall ”kunna” jobbet. Dettamedför att jag ser tillbaka på årtvå med samma ”omtumlande”känsla som under mitt första år.Dock tror jag aldrig man blirfullärd på posten som ordförande,och tur är väl det, vad skulle mandå ha att jobba för i framtiden?Året som gått har bjudit påmycket – nya avtal, nedsättningenav arbetsavgifterna förungdomar samt ett förslagfrån vår nya regering att sänkaarbetsgivaravgifterna för helarestaurangnäringen. Grattis -äntligen har våra beslutsfattarefattat att vi som näring kan sänkaarbetslösheten. Om förslagetmed sänkningen av de socialaavgifterna genomförs så kommervi att kunna anställa mängderav nya medarbetare. Tyvärr har


man i EU beslutat att detta endastskall gälla företag med färre än250 anställda. Men vi ger inteupp utan arbetar hårt för att dettaskall genomföras så snart sommöjligt, fast på ett sätt som intesnedvrider konkurrensen. 2008 fårutvisa om vår regering klarade avatt svara upp till de högt ställdaförväntningarna de skapade genomatt föreslå denna sänkning.Under året har föreningen försöktatt jobba aktivt ute i regionenpå ett än mer markerat sätt äntidigare. Detta genom att förläggamedlemsmöten och medlemsträffarute i regionen samt att vipåbörjat arbetet med att ordnautbildningar för våra medlemmartill subventionerade priser, så attman känner att man verkligen fårvaluta för sina medlemspengar.Under 2007 har vi haft lyckadeutbildningsinsatser inom såvälHACCP samt Miljöhanteringi hela regionen. Detta arbetekommer att fortgå under 2008, dåvi fått enormt positiv respons.Vi har även startat upp arbetetmed SHR Norrlands e-postutskickdär vi försöker förmedla det somhänder inom vår bransch somframförallt berör oss i Norrlandsamt att vi försöker visa på vadvi i styrelsen Norrland arbetarmed för er räkning. Vi tar gärnaemot förslag och idéer från våramedlemmar, så tveka inte attkontakta oss.En annan viktig del i vårt arbete ärnaturligtvis att fortsätta påverkavåra politiker att verka förbranschen och regionen och dettaär ett fortlöpande arbete som vi istyrelsen lägger mycket kraft på.Vi kommer under våren att träffariksdagspolitiker från vår region,bland annat genom ett vårmöte,för att diskutera frågor som berörNorrland och vår bransch.Som avslutning vill jag bara passapå att från styrelsens sida tacka förert förtroende 2007 och hoppasatt 2008 blir det år när vi i vårbransch får se en regering somverkar ännu mer för vår branschoch för det som är viktigastför vår region – turismen ochbesöksnäringen.Susanne PrippOrdförande SHR Norrland


Vi som har haft förtroendetFöreningens styrelse fick efter årsmöte och konstituerande styrelsemöteföljande sammansättning:Ordförande:Vice ordförande:Susanne Pripp, Best Western Hotel Gamla Teatern iÖstersund. Mandatperioden löper till 2008.Jonas Svensson, Restaurang Grankotten, Sundsvall.Mandatperioden löper till 2008.Ordinarie ledamöter:• Mia Jonsson, Rex bar och grill i Umeå,mandatperioden löper till 2008• Ulf Steringer, Brandstationens Restaurang & Catering i Sundsvall,mandatperioden löper till 2009• Erik Sangevie, Scandic Bollnäs i Bollnäst.o.m januari 2008• Per Arne Ylipää, Lappland River Hotel i Pajala,mandatperioden löper till 2009• Mimmo Cicero, Elite Stadshotellet i Luleå,mandatperioden löper till 2009• Isabel Hamilton, Fjällgården Åre i Åre,mandatperioden löper till 2008• Yvonne Lövbrand, Borgafjällen Hotell i Borgafjällt.o.m. september 2007• Sekreterare:Förbundsjurist:Maria Lycknert/Magnus KlassonLouise Palm


Föreningens revisorerEva Bard Nässén, Ernst & Young AB och Peter Nilsson, påCopper Hill i Åre.Valnämnd för föreningenOrdförande Jan Palm, Scandic Hotel i Skellefteåt.o.m januari 2008LedamöterVanja Aronsson, ÖstersundStefan Mörtberg, Svansjöliftarna i TänndalenRepresentation i SHRs styrelse och råd m.m.Styrelsen:Susanne PrippValnämnden: Jonas SvenssonSHRs utbildningsråd: Jonas Svensson, som suppleantSammanträden och övriga mötenFöreningen har haft årsmöte på Lapland River Hotel i Pajala den 22 mars2007.Styrelsen har haft sju möten under året, varav ett i Umeå, ett i Sundsvall,tre i Stockholm samt två som hållits per telefon.


Vad händer i regionen?Årsmötet hölls den 22 mars på Lapland River Hotel i Pajala. Även dettaår kombinerades årsmötet med en medlemsmiddag dagen före årsmötet.Själva årsmötesdagen påbörjades med att Mats Hulth informerade om vadsom händer i branschen. Därefter gick agendan över till själva årsmötetoch dagen avslutades med en trevlig skotersafari genom Pajala-Ylläsnationalpark. Styrelsen fick vissa förändringar då Gunnar Bäckströmlämnade styrelsen och Yvonne Lövbrand, Hotell Borgafjäll i Borgafjäll togöver som styrelseledamot.Utbildningsinsatser i regionenUtbildningsfrågor engagerar Norrlands styrelses ledamöter särskilt och harvarit prioriterat under verksamhetsåret 2007. Under verksamhetsåret harföreningen genomfört två större subventionerade utbildningsinsatser.Efterfrågan på utbildning inom HACCPoch livsmedelshygien har länge varitefterfrågat, inte minst med tanke på den nyalivsmedelslagstiftningen. Därför passade SHRNorrland på att anordna en endagskurs isamarbete med ett konsultföretag. Kursensubventionerades till stor del av föreningenoch hölls i Sundsvall, Luleå och Östersund.Kurserna har varit mycket uppskattade ochinte minst gett bra verktyg för att få igångett anpassat och väl fungerande system föregenkontroll. Totalt utbildades 50 medarbetarefrån medlemsföretagen.Under hösten var det dags för föreningens nästa stora utbildningsinsats. Dåstartade en utbildningsserie i miljöhantering för föreningens medlemmar.Temat denna gång var ”hållbar utveckling”. Kursen var helt kostnadsfri förföreningens medlemmar. Utbildningsserien påbörjades i Sundsvall undernovember och avslutades i januari med ett tillfälle i Umeå samt ett tillfällei Östersund. Totalt har 39 medarbetare från föreningens medlemsföretagdeltagit vid dessa utbildningstillfällen.


Politikerkontakter och lobbyingNorrland är unikt i dess mångfald. Vår region sträcker sig från Bollnäs isöder till riksgränsen i norr. En region där förutsättningarna för företagandeär olika och kontrasterna stora. I Norrbotten där utflyttningen är ett faktumhar man förstått att det är turismen som genererar intäkter. Under 2006togs ett glädjande beslut, utbyggningen av Pajala flygplats landningsbana.Det är med stor glädje SHR Norrland kunde delta i invigningen av denefterlängtade landningsbanan i november 2007. Styrelsen har under en långperiod arbetat hårt för att genomförandet av utbyggnaden skulle bli av ochdet är oerhört roligt att projektet nu är genomfört.Den 2-4 mars 2007 arrangerades Nordiska Parlamentsmästerskapen ilängdskidåkning i Östersund. SHR Norrland passade på att träffa deltagarefrån samtliga nordiska länder under en särskilt arrangerad lunch ochinformerade om vår bransch och våra förutsättningar.Under 2008 planeras det även en politikerträff med samtligariksdagspolitiker från regionen. Målet är att få presentera viktigafrågeställningar och problem för branschen med särskild inriktning påföretagande i norr.På flera håll i Norrland pågår ett arbete för att minska krogrelaterat våld,bland annat genom utbildning inom ansvarsfull alkoholhantering sompå vissa orter hålls av representanter ur föreningens styrelse. Projektendrivs oftast på länsnivå. Styrelsens ledamöter deltar även i styrgruppertillsammans med polis, kommun och socialnämnd.Vidare har styrelsens representanter vid ett flertal tillfällen skrivitdebattartiklar och insändare rörande branschfrågor i lokalpressenrunt om i regionen. Några av rubrikerna har bland annat varit: ”SHRNorrland kräver noggrann granskning av tillståndsansökningar”, ”Sänktaarbetsgivaravgifter ger fler jobb och minskad svartekonomi”, ”Positivt medkartläggning av överservering”.Samarbete med Svenskt NäringslivUnder det gångna året har samarbetet med Svenskt Näringsliv utvecklats påett positivt sätt. Samordningen har förbättrats och ett flertal gemensammainsatser har genomförts. Värt att nämna är den diskussion som blossadeupp i samband med Svensk Näringslivs rapport ”Varför kommunägdabolag?” som presenterades under november månad.


Föreningsinterna informationsinsatserDen 8 november genomfördes ett inspirationsmöte på restaurangBrandstation i Sundsvall. Mats Hulth informerade om aktuellabranschfrågor i allmänhet och regeringens förslag om att sänka de socialaavgifterna i synnerhet. Representanter för 18 medlemsföretag närvarade.Under året har styrelsen varit representerad vid ett flertal olika mässor ochevent. Bland annat var styrelsens ordförande Susanne Pripp tillsammansmed regionansvarig Magnus Klasson på plats på Servicegruppsmässan iÖstersund i oktober. Såväl medlemsföretag som presumtiva medlemmarträffades.Under Servera-dagarna i Umeå i november var fem representanterur styrelsen samt regionansvarig på plats i Serveras monter. Flertaletrepresentanter för medlemsföretag träffades och informerades om hurarbetet fortskrider. Styrelsen informerade även presumtiva medlemmar omfördelarna med medlemskap i organisationen.


Styrelsens intention har under en längre tid varit att öka antaletmedlemskontakter. Under kommande verksamhetsår har styrelsen planeratatt förlägga åtminstone fyra medlemsträffar av varierande slag runt omi regionen förutom årsmötet. En uppdaterad eventkalender hittar ni påregionföreningens hemsida www.shr.se/norrland där även annan matnyttiginformation finns att finna.SHR Norrlands nyhetsbrevUnder hösten skickades föreningens första ”egna” nyhetsbrev uttill föreningens medlemmar. Tanken är att ca fyra gånger per årkommunicera vad som händer i regionen samt att informera om aktuellautbildningsinsatser och medlemsträffar. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post.För att förbättra servicen till våra medlemsföretag kommer en enkät attförfattas under första kvartalet av 2008 för att utveckla och förbättranyhetsbrevet.Krögarföreningar och HotellgrupperPå flertalet orter runt om i regionen finns det både krögarföreningar samthotellgrupper. Styrelsens representanter deltar i dessa gruppers arbete ochpå de orter som det idag inte finns några sammanslutningar, så hjälper vi iregionföreningen gärna till med att starta upp verksamhet.


Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 decemberIntäkter 2007 2006Medlemsavgifter mm 315 443 300 000Årsmöte 4 943Kurser 25 500Summa intäkter 345 886 300 000KostnaderReklam och PR, 8 531 10 850stipendiumRese- och 42 434 107 396representationskostnaderKostnader för årsmöte 106 465 52 435och styrelseAdministrationskostnader 15 000 15 544Bidrag och gåvor 5 814Arvoden revision mm 12 747 30 625Bankkostnader 2 018 1 416Styrelse arvoden inkl soc.avg 99 265 123 283Summa kostnader 370 733 341 549-24 847Finansiella posterRealisationsvinst aktier 1 120 139 539Utdelning och ränteintäkter 2 985 1 307Resultat före skatt -20 742 99 297Skatt -1 142 -55 829Årets resultat -21 884 -43 468Not1Antal20071285940100


Balansräkning den 31 decemberTillgångar 2007 2006Aktier o värdepapper 657 073 657 073 Not 1Skattefordringar 10 588Skattekonto 13 047 12 786Kundfordringar 1 000 0Summa tillgångar 1 022 036 1 203 374Eget kapital och skulderUnderstödsfonden 4 4Balanserat resultat 1 026 808 983 340Årets resultat -21 884 43 468Summa eget kapital 1 004 928 1 026 812SkulderLevskulder 0 15 000Skatteskulder 35 777Källskatt 6 300 4 500Upplupna sociala avgifter 6 808 4 842Beslutade ej utbetalda stipendier 4 000 14 000SHR Service AB 0 3 693SHR 0 98 750Summa skulder 17 108 176 562Summa eget kapital och skulder 1 022 036 1 203 374Ställda panter Inga IngaAnsvarsförbindelser Inga IngaNot1Antal Antal Aktier Anskaffningsvärde Marknadsvärde2007 2006 2007 2006 2007 2006128 Scania A 0 21 50432 Ainax 0 15 6965940 5940 Robur Lux SvLikviditetsfond 657 073 657 073 738 747 723 956Summa anskaffningsvärde 657 073 657 073Summa marknadsvärde 760 251 739 652Aktier i övriga företag100 100 Svensk Turism AB 0 0 0 0


Östersund, den 19 mars 2008Susanne Pripp Jonas Svensson Mimmo CiceroOrdförandeIsabel Hamilton Mia Jonsson Ulf SteringerPer Arne YlipääVår revisionsberättelse har avgivits 19 mars 2008Eva Bard NässénGodkänd revisorPeter NilssonFörtroendevald revisor


RevisionsberättelseTill föreningsstämman iNorrlands Hotell- och Restaurangföretagares FöreningOrg.nr 888800-0893Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltningi Norrlands Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år räkenskapsåret 2007.Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårtansvar är att uttala oss om det förenklade årsbokslutet och förvaltningen på grundvalav vår revision.Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär attvi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhetförsäkra oss om att det förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annaninformation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att prövaredovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma debetydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat det förenkladeårsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i det förenkladeårsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningenför att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningensstadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.Det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med godredovisningssed i Sverige.Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid medföreningens stadgar.Eva Bard NässénFörtroendevald revisorPeter NilssonFörtroendevald revisor


SHR Norrlands medlemsföretagAbisko Mountain Lodge ABAbisko TuriststationActic Hotel Luleå ABAdana Kebab Bar HBAIM ABAlbertinaAmira's HämtpizzanAndreas Palovaara i Sangis ABAnnis GrillAnnis Grillbar i Kiruna ABArcAct ABArena RestaurangenArena Service Mitt ABArkenArnes Sjöbod ABBacchus Restaurang i Haparanda ABBackrestaurangerna & OlympiagrillenBakgården och Café 1891BarenTorget i Sundsvall ABBarista Fair Trade CoffeeBellerix ABBengt-Ove's Restaurang ABBergafjärdens Camping ABBergeforsparken ABBerggårdens GästgiveriBest Western Artic HotelBest Western Hotel BalticBest Western Hotel BotniaBest Western Hotel Södra BergetBest Western Hotell Gamla TeaternBest Western Hotell HudikBest Western Hotell SöderHBest Western Malmia HotelBibliotekscafeét i Umeå ABBirsta BarBirsta City Food CourtBishops Arms, TheBiteline ABBjurholms Turist ABBjästa Bar & Motell KBBjästa Grillen ABBjörkliden FjällbyBjörknäsgårdens HotellBjörkuddens Hotell & RestaurangBjörnen PensionatBjörnforsens Konferenshotell ABBjörnrike Lift och SportBjörnrike SkidshopBjörnstugan ABBli Cat ABBlå HavetBlå Huset Hotell Umeå ABBlåhammarens FjällstationBoktryckaren 5 Restaurang ABBolagshotelletBondeborg Bygg FraktBowlingarenan i Piteå ABBowlingkompaniet i Luleå ABBrandstation Bar & RestaurantBredbyns Gästgiveri ABBrollans Grill ABBruksvallarnas FjällhotellBruksvallsliden Hotell & StugbyBrunflo Café & Restaurang KolmilanBrux AB ÖvikBrändö Konferens & FritidsbyBröderna Dahlbom och Johan Hansson i ÅreABBureå CampingBureå IdrottsföreningBurger Time Sweden ABBussgrillenBuustamons FjällgårdBydalens Fjällanläggningar ABByggetBåtcharter i Sundsvall ABC.Laestadius ABCafé Nian ABCafé OlympiaCafé UHCamp Ripan ABCampus RestaurangCape EastCarin Broman ABCasino CosmopolCasinoverksamhet NorrCentralens Pub & RestCentrumbarenCentrumrestaurangCharlotta Företaget i Umeå ABChina Tower KBCK i Bollnäs HBClarion Collection Grand Hotel SundsvallClarion Collection Hotel UmanClarion Hotel Grand ÖstersundComfort Hotel Luleå


ConfereraCoop Forum Kök & CaféCopperhill Mountain Lodge ABCoronaCultum RestaurangCupolenDagoberts MackbarDalwhinnie Pub & RestaurangDan Sandwich ABDarinDelicerano HBDen Nyfikna Humlan ABDixies GatukökDockstabaren ABDorotea Wärdshus ABDosto i Östersund ABDoVi ABDrakborgen ABDroskan Pub & RestaurangDundret Sweden ABDådkraft ABEdsbyn Hotell & Restaurang ABEdsåsdalens Turism ABEFS UNGDOMSHEMElite Hotel KnaustElite Stadshotellet, LuleåEsplanadrestaurangenEugens Kök & CafeEurasia, RestaurangEvenemangsarenan i ÖrnsköldsvikEventhusetExecutive Skiing Åre ABExpert RestaurangFamiljen Karlström i Ramsele ABFamily Resort Cape East KBFirst Camp Luleå ABFirst Camp UmeåFirst Hotel Stadt HärnösandFirst Hotel Statt HudiksvallFirst Hotel Statt SöderhamnFirst Hotel Statt ÖrnsköldsvikFirst Hotel StrandFirst Hotel TrillevallenFirst Hotell EttFjällgårdenFjällhornetFjällhotellet Lofsdalen Drift ABFjällsikten - Marie ErikssonFolkets ParkFood AirportFood Restaurang Catering på Frösön ABFORE Restaurang ABFoster Pub & RestaurangFrasses BarFredriks Mat & Nöjen ABFria Sällskapet LänkarnaFrånö Hotell & RestaurangFunäsdalen, HotellFunäsdalens Alpina ABFurufjärdens GästgårdG Larsens Kanonbar ABGaraget RestaurangGN Catering i Umeå ABGolden DragonGolfkrogenGrand Hotel LaplandGullviks Havsbad ABGålsjö BrukGällivare Camping ABGällivare Mat & Catering ABH.K Hotell KrammHallstaberget Hotelldrift ABHamburgervagnarHamrafjällets Lift ABHamrestuganHansen Grill och Catering ABHaparanda StadshotellHarrysHarrys Pub & RestaurangHassela Sport o KonferensHB Gästgivargården i KalixHB Mannaminne CafeHC Restaurang ABHemavan Service ABHemavans HögfjällshotellHemavans KursgårdHertsöns Restaurang ABHoliday Club SwedenHot Burger i Bydalen HBHotel & Café Victoria i Skellefteå ABHotel AvenyHotel Diplomat Åregården & Diplomat Ski LHotel Royal i Härnösand ABHotel ZätaHotell ArjeplogHotell AskenHotell Aurum i Skellefteå ABHotell BjörkenHotell BodensiaHotell BorgafjällHotell Dragonen i Umeå ABHotell E-10 i Kiruna ABHotell EdströmHotell EmmaHotell Focus ABHotell Forsen i Vindeln AB


Hotell Granen KittelfjällHotell HammarstrandHotell Höga KustenHotell JemtlandiaHotell JokkmokkHotell Jämteborg i Östersund ABHotell Jämtkrogen ABHotell Kebne ABHotell LapplandHotell Lyktan i Arjeplog ABHotell MysoxenHotell och restaurangutveckling i Norr ABHotell Toppen i Storuman ABHotell TornedaliaHotell WasaHotell VattudalenHotell WilhelminaHotell Åre Torg ABHotell Åregranen ABHotell Älgen ABHotell Örnviken ABHummelstugan ABHussborgs HerrgårdHusum grillenHärjedalen Lindberg ABHöglekardalens Semesterby ABIbis Hotel Sundsvall CityIB's Konditori i Älvsbyn ABICA Supermarket Hammarn och ICA KälarneIcehotel ABIdi Vildmark ABIggesund Paperboard ABIKEA RestaurangenIKEA RestaurangenIKSU SportcenterIl BaderinoInnergården 1891Jazzomat Ekonomisk FöreningJO i Örnsköldsvik ABJo Jo Restaurang ABJokkmokk CampingcenterJärnvägshotellet i Kiruna ABJärvsö Hotell ABJärvsöbadens HotellJö Da Kök & Bar ABKalix Gästeri ABKall Auto Lodge Åre Sweden ABKarhakka Utveckling ABKarolinen Hotell ABKattisavan CampingKbgrillen Frasses BarKebnekaise FjällstationKengis Bruk ABKilafors HerrgårdKing SquareKlimpfjälls Högfjällshotell ABKlövsjö Lift och SportKlövsjöfjäll ABKolåsens fjällhotell Bra utpost ABKorvgubbenKostproduktion R & M ABKramsta WärdshusKriti PizzeriaKroCat ABKrokoms VärdshusKukkolaforsenKultsjögården i SaxnäsKuo & Familj ABKällan Hotell-Spa-Konferens ABKöja Fjällhotell i Edsåsdalen ABLa VerandaLaisalidens FjällhotellLantz Trading/Company HBLaponia Hotell och Konferens ABLapplandia EventLapporten Hotell & RestaurangLars Mickelsson Restauranger ABLasses Matstuga Lasserås ABLB´s i Åre ABLenas VägkrogLevar HotellLilla Grand HotelLM Kök ABLofsdalens FjällanläggningarLuleå Hockey Restaurang ABLyktan CaféM. Carlsson Fastighet & HotellrörelseM.S.H. ColakM/S Norway ABMALF Bar & Kitchen i Östersund ABMalå HotellMalå Hotell Skicamp ABMalå Stekhus & PizzeriaMargaretas VärdshusMariedals Bar & Cafeteria ABMark Twain Bar & Kitchen ABMatservice i KalixMax Hamburgerrestauranger ABMcDonald'sMedskogssjöns Camping & Restaurang ABMellringe Service ABMeteorologen Ski Lodge ABMetroiten ABMG Stadshotellet i Söderhamn ABMidlanda FlygplatsrestaurangMing Palace


Mitt Gastronomi Utbildning ABMorito ABMorsans Bar o Grill HBMr HusmanMr Husman Kök & Bar ÅreMårtenLienNikkaluokta Sarri ABNolia RestaurangenNordanågårdens Värdshus ABNordic Poolgroup ABNordkalotten Hotel Conference IncentiveNordmalings Camping ABNorrskensgården ABNutti Sami SiidaNya Brännlands Wärdshus ABNya Hotel Gyllene Hästen ABNya Konditoriet Tournedos ABNämforsens Gästgiveri i Näsåker ABNäske KrogOK HotellOld School Hamburger Business ABO'LearysOliba ABOpen Window ABOrbaden Konferens & Spa ABOscars Mat & Pub/CaféOttsjö FjällgårdP.L Esay ABPajala Hotel & Restauarang ABPensionat Rundvik HBPensionat SveaPerssons Pensionat ABPersåsen Hotell och KonferensPinass ABPite Havsbad Hotell & RestaurangPiteå , StämgaffelnPiteå Fast Food ABPiteå Stadshotell ABPizzeria Il Padrino ABPizzeria Nicastro ABPolar HotelPortalenPrimeroQuality Hotel LuleåQuality Hotel Statt SkellefteåQuality Hotel ÖstersundRailway Saloon ABRajamaaRamundbergets FjällgårdRautjoxa Värdshus ABRenmarkstorget Kök & Bar ABRestaurang & Event i Umeå ABRestaurang AlimakRestaurang AvenyRestaurang BacchusRestaurang BilbitenRestaurang BjälkenRestaurang Cantarellen ABRestaurang CelesteRestaurang CentrumhusetRestaurang DjaffarRestaurang EdenRestaurang Escarol Umeå ABRestaurang GrankottenRestaurang Greta & CoRestaurang Gyllene Kranen HIABRestaurang Hayet ABRestaurang Kina-Centrum ABRestaurang Kitchen LuleåRestaurang Kitchen SkellefteåRestaurang Kraften ABRestaurang Krikelin i Kärnan ABRestaurang Krogen Krogen ABRestaurang LimeRestaurang LoftetRestaurang LöruddenRestaurang MagnetitenRestaurang Malmen SSABRestaurang Mamma Mia ABRestaurang MingRestaurang MurklanRestaurang NanKing i Kiruna ABRestaurang NorrigårdenRestaurang NorrlandsoperanRestaurang OscarRestaurang Peking i Gällivare ABRestaurang Pentryt ABRestaurang Pizzeria Pantheon ABRestaurang PrimeroRestaurang Richard SångkockRestaurang SkogskåtanRestaurang Stadskällaren i Östersund ABRestaurang Storgatan-Nybrogatan i SundsvallRestaurang Svarta Björn i Kiruna ABRestaurang Svartviks HerrgårdRestaurang Tre KronorRestaurang Umeå UARestaurang Umeå UERestaurang Valh. ABRestaurang VarvsbergetRestaurang ViktorRestaurang VitsippanRestaurang Österns PärlaRestaurangbolaget i Luleå ABRestaurangen/Räddningsskolan SandöRestaurant Havanna


Restuarang Experience i Umeå ABRex Bar & GrillRichard Norberg Sång Kock ABRiksgränsen Hotell & KonferensRinkside Skellefteå ABRost Mat & Kaffe ABRoyal HotelRune BrolinRönnbäcks Kiosk & Gatukök ABRött Bar & Restaurang ABSaffran Spansk Tapas Bar & RestaurangSaltoluokta FjällstationSamba Café & RestaurangSambibliotekets Restaurang & Café KBSami Daoud Grill i Sollefteå ABSamzoul ABSandysSangis Kiosk & GrillSanmina PersonalrestaurangSCAluten, RestaurangScandic BollnäsScandic FerrumScandic LuleåScandic SkellefteåScandic Sundsvall CityScandic Sundsvall NordScandic Plaza UmeåScandic Umeå SydScandic ÖrnsköldsvikScandic ÖstersundSekelhusets CaféSelenit ABServeringsstugan KattungenSeskarö Wärdshus Nya ABSibylla GrillenSibylla RestaurangenSill & Strid ABSkalets Livs ABSkarvruets Turisthotell ABSkeppsbrokällaren i Sundsvall ABSlagträet ABSnöbolaget i Kiruna ABSofias KökSofias Restaurang i Gellivare ABSpeldosanSpisa hos LizaSportbaren i Skellefteå ABSportbaren i Sundsvall ABSportbaren i Umeå ABSportbaren i Östersund ABSporthuset Vemdalen ABSSL Restauranger ABSSP Biggles CaféSSP Storspoven, CaféSt Petri Logen RestaurangStadshotellet i Ljusdal ABStationen i Umeå ABStenudden Fastigheter ABStjärngrillenStora HotelletStorforsen HotellStorhogna Högfjällshotell och SpaStorulvåns FjällstationStorvallen Resort ABSTP Restauranger HBStrandgatugrillen ABStudio Hälsa & Skönhet i Lycksele ABSub Shop Sweden ABSubwaySundins Grill i Arvidsjaur ABSundqvist Invest i Bollnäs ABSundsvall StadshusSundsvalls Vandrarhem ABSunes Gatukök ABSvansjöliftarna ABSvanstein Gård ABSweden Arctic Management ABSwedish Watch unä Gällivare VärdshusSverigeRåd i Östersund ABSylarnas FjällstationSyn & Proj ABSånninggården Restaurang & PensionatSöråkers HerrgårdT & L Pub & Restaurang ABTake Away/DomusTapas i Umeå ABTC Festival HBTerminalbaren i Umeå ABThai Thai & Sushi i Luleå ABTjintokk ABTorof RestaurangTott Operations ABTravrestaurangen i Östersund HBTre RenarTräslottetTurist- och Hotellservice i Piteå ABTälj ABTärnaby Fjällhotell ABTärnafjällen LiftTönnebro Värdshus ABU&C restauranger ABUllådalsstuganUlvö SkärgårdshotellUmeå Naturvetar-och TeknologkårUmeå Restauranginvest ABUmeå Sub Food AB


Universitetssjukhusets Restaurang UmeåValdino ABWalles FjällhotellVallviksbruk ResturangVariant i Sverige ABWaynes CoffeeVeckefjärden Hotell & Konferens ABVemdalsskalet SkidshopVemdalsskalets HögfjällshotellWestern Farm ABVikingenVildhussgrillenVInterpalatsetVittangi WärdshusVitåforsVågbro Kursgård ABVålådalens Fjällstation ABVägkrog Örnen ABVärdshuset Glada Hudik ABÅhléns CaféÅkrokenÅlö RestaurangÅre AdminÅre Continental InnÅre Fjällsätra ABÅre Logi och FastighetÅre ResorÅre Sport och DriftÅrestutan ABÅrrenjarka FjällbyÅsarna Skicenter ABÅsele WärdshusÅström's Mat & Catering ABÄngeln, PizzeriaÖrnsköldsviks Matservice ABÖsterström Konferens & RekreationÖstjemten Hotell AB


SHR, Sveriges Hotell- och RestaurangföretagareKammakargatan 39, Box 1158, 111 81 StockholmTel 08-762 74 00 Fax 08-21 58 61info@shr.se www.shr.se

More magazines by this user
Similar magazines