Göteborg - Energi PRINCIPS

energiprincip.eu

Göteborg - Energi PRINCIPS

PRINCIPVÄGEN TILL KLIMATSMARTAENERGILÖSNINGAR2010 - 2012Lisa Bolin 2012-10-04


Projektpartner• Aalborgs Kommun (DK), Lead partner• Aalborgs Universitet (DK)• Frederikshavns Kommun (DK)• IVL Svenska Miljöinstitutet AB (S)• Göteborgs Stad (S)Samt: Morsø Erhvervsråd, DanmarkGöteborg Energi, Skedsmo kommun,Norge


Projektets huvudaktiviteter• HA 1 – Status och potentialer för klimatsmartenergiförsörjning• HA 2 – Klimatsmarta energisystem – vision ochpraktik• HA 3 - Barriärer och inspiration till handling• HA 4 - Inspirations- och aktivitetskatalog


1. Status och potentialer förklimatsmart energiförsörjning• Frågeställningarna:• Hur ser energisystemen ut i våra kommuner idag?• Vad finns det för potentialer att minska CO2-utsläppen genom effektivisering och förnybarenergi?


Status – energiförsörjning ochutsläppGöteborgFrederikshavn AalborgGWP totalt 2007[kton CO 2 -ekv] 5 500 597 2600GWP/capita 2007[ton CO 2 -ekv] 11 10 13,5Primärenergibehov[GWh/år] 21 659 3 252 11 400Primärenergibehov per capita[MWh/år] 44 47 59


Potentialer att minska växthusgasertill 2030 - GöteborgPotential att minska utsläpp av växthusgaser, jämfört med växthusgasutsläppfrån respektive sektor 20072020 2030Flerbostadshus 56 % 58 %Småhus 23 % 47 %Industri 23 % 23 %Offentlig sektor 20 % 20 %Övriga tjänster 20 % 20 %Vägtrafik 22 % 45 %


KoldioxidutsläppPRINCIP Göteborg 20301000900800700600500400300200100020302007


Totala potentialen att minskaväxthusgasutsläpp i Göteborg 2030Detta är inte ”en rättvis utsläppsnivå”…


2. Klimatsmarta energisystem –vision och praktik• Frågeställning:• Vad krävs för att nå de visioner och mål somfinns uppsatta lokalt, nationellt ochinternationellt?


Från 2030 till 20501210PRINCIP 203086421 ton/cap02007 2030 2050


Göteborg 2050Fredrikshamn 2025-Målet ett CO2-neutralt energisystem• Vad krävs för att nå ”en rättvis utsläppsnivå”?• Modell i EnergyPLAN• Mycket mer jämförbara resultat mellankommunerna• Backcasting


TWh/årEnergianvändning -PRINCIP Göteborg 20501816141210864BiomassaAvfallVågSolVindkraftOlja summaNaturgasElimport20Baseline 2010 BAU 2050 RES 2050


ton CO2-ekv/årKoldioxidutsläppPRINCIP Göteborg 20505 000 0004 500 0004 000 0003 500 0003 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 000BiomassaAvfallVågSolVindkraftOlja summaNaturgasElimport0Baseline 2010 BAU 2050 RES 2050 EU-el RES 2050 SV-el


GWh/årEnergianvändningPRINCIP Fredrikshamn 202530002500200015001000SolvarmePVVindBiogasFast biomasseAffaldNaturgasOlieKul (ne o)5000Reference 2010 Basis-scenarie 2025 El-scenarie 2025


Hur når man dit?• Minska hushållens elanvändning med 50 %• Minska service elanvändning med 35 %• Minska industrins elanvändning med 20 %• Fördubbla användning av biobränslen• Effektivisering av fordon med 50% resp 35 %


Hur når man dit?• Minska värmebehovet i byggnader med minst50 %• 90 % av matavfall sorteras ut• Närmare 1 TWh från vind- och vågkraft• mm.


3. Barriärer och inspiration tillhandling• Frågeställningarna:• Vilka barriärer upplever kommuner och andraaktörer står i vägen för att uppnå depotentialer som finns?• Vad krävs för att komma förbi barriärerna?


Energirenoveringar i byggnader –Barriärer och lösningar• Teknik finns• Öka utbildningstakten och föra ut kunskap• Hårdare krav i tex. plan & bygglagen


Hållbara transporer -Barriärer och lösningar• Stadsplanering otroligt viktigt• Beteendeförändring nödvändig• Satsa på barn och unga• underlätta HELA resan från dörr till dörr förresenärer


DagligvaruhandelBarriärer och lösningar• Ekonomiska hinder i centrum• Stöd krävs till småföretag som inte har tid ochresurser att arbeta med energi/miljö• Gröna hyresavtal• Miljöbalken luddigDet finns ett behov av att skärpa miljölagstiftningen i miljöbalken så att det blir tydligt vilka krav som ställspå SMEs vad det gäller miljlö och energi. Detta eftersom flertalet SME inte uppfattar energi- ochklimatfrågor som krav enligt Miljöbalken.


Reflektion i slutet av projektet• Data saknas ofta för att gör mer detaljerademodeller på lokal nivå.• Konsumtionsperspektiv är nödvändigt• Kraftfulla ekonomiska styrmedel samt entydligare lagstiftning• Öka kunskapen och utbildningstakten• Mer utbyten över gränserna• Det handlar inte om att välja, vi måste göra allt


Tack föruppmärksamheten!

More magazines by this user
Similar magazines