Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-24 med bilagor.pdf

vanersborg.se
  • No tags were found...

Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-24 med bilagor.pdf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 10 (35)§ 115 Dnr 2012/28_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes signSocialnämndens ansökan om tilläggsanslag avseendeekonomiskt biståndÄrendebeskrivningI kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22, om mål- och resursplan 2012-2014, utökadessocialnämndens budgetram med 10 Mkr till ekonomiskt bistånd. Socialnämndenbeslutade 2012-02-23, att begära ytterligare 20 Mkr i utökad budgetram till ekonomisktbistånd, från och med budget 2012, då nämnden befarade ett underskott under 2012.Med anledning av socialnämndens begäran beslutade kommunfullmäktige 2012-04-25att uppdra åt kommunstyrelsen och dess budgetberedning, att komma med förslag hursocialnämndens begäran ska kunna beaktas, senast vid tidpunkten för delårsrapportenför andra tertialet.I kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20, om mål- och resursplan 2013-2015, utökadessocialnämndens budgetram med 17 Mkr till ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningenprognostiserar, i tertialbokslut per augusti 2012, ett underskott om knappt 15 Mkr.Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-09-26 konstaterat att, om kommunfullmäktigebeslutar tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag om 15 Mkr för ekonomisktbistånd under 2012, kan detta finansieras genom att budgeten för skatteintäkter ochgenerella statsbidrag höjs med motsvarande nivå. Detta mot bakgrund av de prognosersom ekonomikontoret arbetat fram i anslutning till delårsrapporten per augusti.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-10-10, § 204Ordföranden redovisade förslag till beslut.Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigeKommunfullmäktige beslutar tillföra Socialnämnden ett tilläggsanslag om 15 Mkr förekonomiskt bistånd under 2012. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkteroch generella statsbidrag höjs med motsvarande nivå.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 11 (35)Forts § 115 Dnr 2012/28Lennart Niklasson (S) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämdeAdam Frändelid (V), Morgan Larsson (VFP), Marika Isetorp (MP), Ann-Britth Fröjd(C), Marie-Louise Bäckman (KD) och Johan Ekström (FP).Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar tillföra Socialnämnden ett tilläggsanslag om 15 Mkr förekonomiskt bistånd under 2012. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkteroch generella statsbidrag höjs med motsvarande nivå._____________Protokollsutdrag:SocialnämndenEkonomikontoret_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 12 (35)§ 116 Dnr 2012/125_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes signMotionsredovisning hösten 2012ÄrendebeskrivningEnligt kommunallagen 5 kap 33 § bör motion beredas så att Kommunfullmäktige kanfatta beslut, med anledning av motionen, vid sammanträde som hålls inom ett år från detatt motionen har väckts. I lagen sägs vidare: ”Om beredningen inte kan avslutas inomdenna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktigeinom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”.Kompletterande bestämmelse har tagits in i Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29vari stadgas: Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner, som intehar beretts färdigt. Redovisningen skall göras på Kommunfullmäktiges ordinariesammanträden i april och oktober.Detta innebär att Kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte ärfärdigberedd. Det står däremot Kommunfullmäktige fritt att från vidare behandlingavskriva en inte färdigberedd motion.Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en redovisning av de motioner som lämnatsin till Kommunfullmäktige och ännu inte behandlats eller avgjorts.I tjänsteutlåtande 2012-09-17 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Kommunstyrelsenskulle föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen och lägga förteckningentill handlingarna.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-10-10, § 207Ordföranden redovisade förslag till beslut.Kommunstyrelsens förslag till KommunfullmäktigeKommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att notera och läggaförteckningen över ingivna men inte slutbehandlade eller avslutade motioner tillhandlingarna.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 13 (35)Forts § 116 Dnr 2012/125Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men inteslutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 14 (35)§ 117 Dnr 2010/501_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes signSvar på motion om att öka Vänersborgs attraktionskraftÄrendebeskrivningAstrid Karlsson Björkman (M) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen,föreslagit att kommunfullmäktige skulle ”Öka Vänersborgs attraktionskraft”.Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-10-20, § 137, att remitteramotionen till Kommunstyrelsen, Gymnasienämnden och Kulturnämnden.Gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-01 föreslagit att motionen skulleavslås i den del som avser flytt av ytterligare gymnasieprogram till Vänerparken. Avtjänsteutlåtandet framgår vidare förslag att ställa sig positiv till byggandet avkonserthus/kongresshall under förutsättning att en eventuell byggnation finansieras medexterna medel.Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-02-15, § 16, föreslagit att i nuläget inteverka för någon flyttning av ytterligare program till Vänerparken utan i första hand seöver befintliga lokaler och lokalytor.Kulturförvaltningen har i yttrande 2011-02-15 redovisat bakgrund och bland annatföreslagit att, i enlighet med motionärens förslag, förutsättningarna för att bygga ettkonserthus/kongresshall i Vänerparksområdet skulle utredas.Kulturnämnden har vid sammanträde 2011-02-17, § 22, föreslagit att en utredningskulle göras om förutsättningarna för att bygga ett konserthus/kongresshall iVänerparksområdet.Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-08-08 redovisat bakgrund ochföreslagit att en kongress- och konserthall borde byggas och ägas av en privat intressentmed Vänersborgs kommun som hyresgäst.Kommunstyrelseförvaltningen har i förnyat tjänsteutlåtande 2012-07-09 föreslagit attmotionen skulle avslås med motiveringen att frågan inte är aktuell.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-10-10, § 208Ordföranden redovisade förslag till beslut.│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 15 (35)Forts § 117 Dnr 2010/501James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse:Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildandet av KunskapsförbundetVäst samt att det inte heller är aktuellt att medverka i en utredning om förutsättningaratt bygga ett konserthus/en kongresshall i Vänerparken. Motionen är därmedbesvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag motJames Buccis (V) och Lutz Rininslands (V) ovan angivna yrkande och fann attKommunstyrelsen beslutat i enlighet med Arbetsutskottets förslag.Omröstning begärdes.Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsen.Den som stödjer Arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer JamesBuccis (V) och Lutz Rininslands (V) ovan redovisade yrkande, röstar nej.10 ja-röster 3 nej-röster 2 avstårMarie Dahlin (S) Marie-Louise Bäckman (KD) Marianne Ramm (V) Marika Isetorp (MP)Johan Ekström (FP) Bengt Larson (S) James Bucci (V) Per Sjödahl (MP)Henrik Josten (M) Anne Sophie Aronsson (S) Lutz Rininsland (V)Lena Eckerbom Wendel (M) Mats Andersson (C)Anders Forsström (M) Gunnar Lidell (M)Med 10 ja-röster mot 3 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet medArbetsutskottets förslag. Noteras att två ledamöter avstod från att rösta.Kommunstyrelsens förslag till KommunfullmäktigeKommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildandet av KunskapsförbundetVäst samt att det inte är aktuellt att i kommunal regi bygga och äga en kongress/konserthall. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt en tillKommunstyrelsens protokoll fogad bilaga.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag._________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 16 (35)Forts § 117 Dnr 2010/501Lutz Rininsland (V) yrkade beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktigeavslår motionen med hänvisning till bildandet av Kunskapsförbundet Väst samt att detinte heller är aktuellt att medverka i en utredning om förutsättningar att bygga ettkonserthus/en kongresshall i Vänerparken. Motionen är därmed besvarad och avslutadför Kommunfullmäktiges del.Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Kommunstyrelsens förslag motLutz Rininslands (V) yrkande och fann att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet medKommunstyrelsens förslag.Omröstning begärdesOrdföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes avKommunfullmäktige. Den som stödjer Kommunstyrelsens förslag, röstar ja och densom stödjer Lutz Rininslands (V) yrkande, röstar nej.Vid omröstningen lämnades 38 ja-röster och 13 nej-röster varmed Kommunfullmäktigehade beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildandet av KunskapsförbundetVäst samt att det inte är aktuellt att i kommunal regi bygga och äga en kongress/konserthall. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del._____________Protokollsutdrag:Astrid Karlsson BjörkmanBilagaOmröstningslista bilaga 1_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 17 (35)§ 118 Dnr 2010/459Svar på motion om ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes signÄrendebeskrivningLars G Blomgren (FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktigeen ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg.Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-10-20, § 134 att remitteramotionen till kommunstyrelsen.Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-07-09 föreslagit att motionenskulle bifallas samt att redovisat uppdrag som föreslogs skulle ges tillkommundirektören.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-10-10, § 209Ordföranden redovisade förslag till beslut.Kommunstyrelsens förslag till KommunfullmäktigeKommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad förKommunfullmäktiges del.Kommunstyrelsen beslutar för egen delKommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att Kommunfullmäktige bifallermotionen, att uppdra åt kommundirektören att i samverkan med berörda förvaltningarutveckla och implementera funktionen Kommunal Företagslots i enlighet med den standardsom är under utarbetande av SIS, Svenska Institutet för Standardisering. Kommunstyrelsenbeslutar vidare ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med representanterför näringslivet, föreningslivet och politiken utarbeta förslag till näringslivsstrategioch handlingsplan att läggas fram för fullmäktige 2013-06-12.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Lars G Blomgren (FP) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag med instämmandeav Morgan Larsson (VFP).│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 18 (35)Forts § 118 Dnr 2010/459Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad förKommunfullmäktiges del.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 19 (35)§ 119 Dnr 2011/471Svar på motion om insatser för ungdomar som vill komma ut påarbetsmarknadenÄrendebeskrivningJames Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund vad som anförs i motionen,föreslagit att kommunfullmäktige beslutar uppmuntra aktiviteter och idéer som kan bidratill lättnader för våra ungdomar att ta sina första riktiga steg ut på en tuff arbetsmarknad.Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23 att remittera motionen tillgymnasienämnden och kommunstyrelsen.Gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-03 föreslagit att motionen skulletillstyrkas.Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-05-15, § 49, beslutat tillstyrka motionen.Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-09-24 föreslagit att motionenskulle bifallas samt att uppdrag skulle ges till Kommunstyrelsen att beakta motionensintentioner i samband med kommande arbete med ny näringslivsstrategi.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-1010, § 210Ordföranden redovisade förslag till beslut.Kommunstyrelsens förslag till KommunfullmäktigeKommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att beaktamotionens intentioner i samband med kommande arbete med ny näringslivsstrategi.Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Morgan Larsson (VFP) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag._________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 20 (35)Forts § 119 Dnr 2011/471Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen att beaktamotionens intentioner i samband med kommande arbete med ny näringslivsstrategi.Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del._____________Protokollsutdrag:Kommundirektören_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 21 (35)§ 120 Dnr 2012/243Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligtsocialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissafunktionshindrade, LSS avseende kvartal 2 år 2012ÄrendebeskrivningSocialnämnden har vid sammanträde 2012-08-30, § 129, rapporterat ej verkställdagynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6 f-h, och lagen om stöd ochservice till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 2 för år 2012.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-10-10, § 205Ordföranden redovisade förslag till beslut.Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigeKommunfullmäktige noterar informationenKommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige noterar informationen_____________Protokollsutdrag:Socialnämnden_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 22 (35)§ 121 Dnr 2012/323Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2011ÄrendebeskrivningEnligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy ska bland annat de kommunalabolagens årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2012/154)2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr KS 2012/143)3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr KS 2012/168)4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr KS 2012/122)Årsredovisningshandlingarna redovisades för kommunstyrelsen i samband med kallelsetill respektive bolagsstämma. Årsredovisningarna finns tillgängliga på kommunkansliet.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-10-10, § 206Ordföranden redovisade förslag till beslut.Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigeKommunfullmäktige noterar informationen och att lägger densamma till handlingarna.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige noterar informationen och att lägger densamma till handlingarna.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 23 (35)§ 122 Dnr 2012/26MeddelandenKommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som kommitin för anmälan vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2012, bilaga 2.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige noterar informationen och lägger förteckningen till handlingarna._________BilagaMeddelandelista bilaga 2_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 24 (35)§ 123 Dnr 2012/306Meddelande om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter GunillaNilsson (S)ÄrendebeskrivningLänsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige efterGunilla Nilsson (S)Till ny ersättare har Gisela Holtersson (S), Lindvägen 3, 468 30 Vargön, utsetts.Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2014.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna._______Protokollsutdrag:Gisela HolterssonGunilla NilssonLönekontoretFörtroendemannaregistret_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 25 (35)§ 124 Dnr 2012/372Entledigande och tillsättande av ersättare i Socialnämnden efter PiaSturm Nordh (V)Pia Sturm Nordh (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.’Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut’Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige entledigar Pia Sturm Nordh (V) från uppdraget som ersättare iSocialnämnden.Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Kent Karlsson (V),Sandelhielmsgatan 13, 462 35 Vänersborg, till ny ersättare i Socialnämnden._________Protokollsutdrag:Pia Sturm NordhKent KarlssonSocialnämndenLönekontoretFörtroendemannaregistret_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 26 (35)§ 125 Dnr 2012/366Entledigande av Gisela Holtersson (S) från uppdraget somersättare i KommunfullmäktigeÄrendebeskrivningGisela Holtersson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige entledigar Gisela Holtersson (S) från uppdraget som ersättare iKommunfullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning._____________Protokollsutdrag:Gisela HolterssonLänsstyrelsenLönekontoretFörtroendemannaregistret_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 27 (35)§ 126 Dnr 2012/368Motion om utveckla lärlingsplatserÄrendebeskrivningCecilia Skenhall (SD) har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad som anges idenna föreslås att Vänersborgs kommun undersöker möjligheterna till att utvecklalärlingsplatser.Cecilia Skenhall (SD) presenterade motionen.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.____________Protokollsutdrag:Kommunstyrelsen + handlingarSamhällsbyggnadsnämnden + handlingar______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 28 (35)§ 127 Dnr 2012/377Fråga från Bo Carlsson (C) till Gymnasienämndens ordförandeHenrik Josten (M) om otryggheten för personalen vid KomvuxÄrendebeskrivningBo Carlsson (C) har ställt en fråga till Gymnasienämndens ordförande Henrik Josten(M) om otryggheten för personalen vid KomvuxKommunfullmäktiges behandling av ärendetKommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.Gymnasienämndens ordförande Henrik Josten (M) besvarade frågan.Inlägg framfördes av Bo Carlsson (C) och Henrik Josten (M).Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar lägga frågan och svaret till handlingarna.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 29 (35)§ 128 Dnr 2012/373Fråga från Lutz Rininsland (V) till Samhällsbyggnadsnämndensordförande Christer Thobiasson (M) om ” Får jag be om denkorrekta bilden?”ÄrendebeskrivningLutz Rininsland (V) har ställt en fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförandeChrister Thobiasson (M) om ” Får jag be om den korrekta bilden?”Kommunfullmäktiges behandling av ärendetKommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) besvarade frågan.Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Christer Thobiasson (M).Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar lägga frågan och svaret till handlingarna.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 30 (35)§ 129 Dnr 2012/374Fråga från Lutz Rininsland (V) till Samhällsbyggnadsnämndensordförande Christer Thobiasson (M) om ”Hur kunde det bli såhär?”ÄrendebeskrivningLutz Rininsland (V) har ställt en fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförandeChrister Thobiasson (M) om ”Hur kunde det bli så här?”Kommunfullmäktiges behandling av ärendetKommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) besvarade frågan.Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Christer Thobiasson (M).Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar lägga frågan och svaret till handlingarna.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 31 (35)§ 130 Dnr 2012/370Fråga från Lutz Rininsland (V) till Demokratiberedningensordförande Peter Göthblad (FP) om ”Går det att höja tempot?”ÄrendebeskrivningLutz Rininsland (V) har ställt en fråga till Demokratiberedningens ordförande PeterGöthblad (FP) om ”Går det att höja tempot?”Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden meddelade att då Demokratiberedningens ordförande Peter Göthblad (FP)var förhindrad att delta i dagens sammanträde föreslogs att frågan skulle besvaras vidKommunfullmäktiges nästa sammanträde.Frågeställaren Lutz Rininsland (V) meddelade att han på grund av ovanstående togtillbaka frågan.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige konstaterar att frågan tagits tillbaka och inte skall behandlas vidarei Kommunfullmäktige.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 32 (35)§ 131 Dnr 2012/371Fråga från Lutz Rininsland (V) till Kommunstyrelsensordförande Gunnar Lidell (M) om ”Får jag lov att fråga?”ÄrendebeskrivningLutz Rininsland (V) har ställt en fråga till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell(M) om ”Får jag lov att fråga?”Kommunfullmäktiges behandling av ärendetKommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade frågan.Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Gunnar Lidell (M).Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar lägga frågan och svaret till handlingarna.______________________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 33 (35)§ 132 Dnr 2012/380Motion om feriearbetande ungdomÄrendebeskrivningTheresia Nordlund (S) m fl har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad somanges i denna föreslås att kommunen bereder plats för samtliga ungdomar i årskurs 9,som så önskar, feriearbete.Theresia Nordlund (S) presenterade motionen.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen och samtliganämnder.____________Protokollsutdrag:Kommunstyrelsen + handlingarSamtliga nämnder + handlingar_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 34 (35)§ 133 Dnr 2012/381Motion om arbetskläder till personal inom förskoleverksamheterÄrendebeskrivningTheresia Nordlund (S) m fl har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad somanges i denna föreslås att personal inom förskoleverksamheterna får minst tvåuppsättningar arbetskläder för inomhusmiljö.Theresia Nordlund (S) presenterade motionen.Kommunfullmäktiges behandling av ärendetOrdföranden redovisade förslag till beslut.Kommunfullmäktiges beslutKommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen och Barn- ochungdomsnämnden.____________Protokollsutdrag:Kommunstyrelsen + handlingarBarn- och ungdomsnämnden + handlingar_________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Sida2012-10-24 35 (35)§ 134TackOrdföranden framförde tack till Gunnel Jende för att hon haft möjlighet att tjänstgörasom sekreterare vid dagens sammanträde._________________________________________________________________________________________________│ Justerandes sign│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ Utdragsbestyrkande


OMRÖSTNINGSLISTA Bilaga 1Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2012-10-24 § 117Johan Ekström (FP)JaMarianne Ramm (V)NejLars-Göran Ljunggren (S)JaAnn-Christine Wollny (V)NejLutz Rininsland (V)NejSigyn Lindbom (S)JaLars G Blomgren (FP)JaAnne Sophie Aronsson (S)JaLennart Niklasson (S)JaTor Wendel (M)JaBengt Larson (S)JaNiklas Claesson (M)JaLisbeth Brodin (M)JaJeanette Dahlbom (M)JaBo Carlsson (C)JaAdam Frändelid (V)NejMarie Dahlin (S)JaHenrik Falk (M)JaKerstin Andersson-Carlsson (M)JaMarika Isetorp (MP)NejGunnar Lidell (M)JaKurt Karlsson (SD)JaJames Bucci (V)NejMagnus Kesselmark (V)NejKate Giaever (S)JaMorgan Larsson (VFP)JaAnnika Larson-Lindlöf (S)JaÅsa-Katarina Liewendahl (VFP)JaMats Andersson (C)JaEva Lindgren (V)NejChistina Rosell (FP)NejTheresia Nordlund (S)JaStefan Kärvling (V)NejGunnel Dirsäter (MP)NejKerstin Andersson (FP)JaIrma Fredriksson (M)JaReidar Eriksson (S)JaCecilia Skenhall (SD)JaAnn-Britth Fröjd (C)JaOrvar Carlsson (KD)JaLena Eckerbom Wendel (M)JaEmelie Carlbom (M)JaHenrik Josten (M)JaPierre Simonsson (MP)NejMarie-Louise Bäckman (KD)JaKjell Nilsson (S)JaBenny Austsson (S)JaRobert Magnusson (M)JaGunilla Bryntesson (FP)JaAnders Forsström (M)JaPer Sjödahl (MP)Nej

More magazines by this user
Similar magazines