Läs Årsredovisningsspecialen här! - Aktiespararna

aktiespararna.se

Läs Årsredovisningsspecialen här! - Aktiespararna

Så läser du enårsredovisning2011rsredovisningsspecial


Årsredovisningsspecial58Årsredovisningen gerkunskap och förståelseEtt säkert vårtecken är att brevlådanf ylls av digra luntor från börsbolageni form av års redovisningar.Alltför många låter dock detta informativadoku ment gå rakt nedi pappers återvinningen, trots attårs redovisningen är en viktig källatill förståelse och kunskap för attman ska kunna göra goda aktieaffärer.Aktiespararen reder här utnågra av begreppen och pekar påvad du som investerare bör varaextra observant på.Skörden av årsredovisningar är här.De är dock inte bara en angelägenhetför aktieägare utan också för dem somöverväger en investering. I två av Aktiespararnassju Gyllene regler – håll digvälinformerad och följ inte råd okritisktrespektive gör din egen analys – spelarårsredovisningarna en central roll. Förden som anser att traven är tunn finnsalltså anledning att beställa hem fler.Årspublikationerna är klart tjockareän förr. Bankernas är i dag på uppemot200 sidor, Scanias och Volvos på 150 sidor,medan normalårsredovisningen förmindre bolag ligger på åttiotalet sidor.Vad som måste ingå i börsnoteradebolags årsredovisningar regleras i ettEU-direktiv. Fem finansiella rapportermed noter ska finnas: resultaträkning,balansräkning, sammanställning övereget kapital, finansieringsanalys samtredogörelse för tillämpade redovisningsprinciper.Alla börsbolag inom unionentillämpar samma redovisningsprinciper,kallade International Financial ReportingStandards, IFRS. Rapporternagranskas av revisorer.Eftersom årsredovisningar är ett avde främsta medlen för bolagen att presenterasig på innehåller de väsentligtmycket mer och frivillig information ände finansiella rapporterna. De läses avsmå och stora aktieägare, av myndigheter,banker, anställda, kunder, leverantöreroch av allmänheten i stort.Sedan tjugotalet år finns kriterier förvad som är bra innehåll, och Aktiespararnahar varit pådrivande i detta arbete.Aktiers värde bestäms dagligen på börsenoch påverkas av bolagets framtidsutsikteroch riskerna i verksamheten.Principiellt bestäms en akties värde idag av bolagets framtida förmåga att betalautdelningar. Bolagets historik överflera år, och hur det gick föregående år,ger ledtrådar. Därutöver är informationsom kan underlätta för aktieägarna attbedöma framtiden relevant, till exempelbolagets investeringsplaner, prognoserför försäljning och vinst, beskrivning avrisker och hur känsligt resultatet är förolika händelser, som till exempel ändradevalutakurser.Det är sunt att läsa årsredovisningarmed öppna och kritiska ögon. Ju merman lär sig om ett bolag och dess aktie,desto mer övertygad om dess förtjänsterblir man. Det man behärskar eller för-AarhusKarlshamn (AAK) är världensledande tillverkare av vegetabiliskaspecialfetter med hög förädlingsgrad.Dessa fetter karaktäriseras av etthögt teknologiinnehåll och användssom ersättning för mjölkfett och kakaosmör,transfria lösningar till fyllningari choklad och konfektyrproduktersamt inom kosmetikindustrin. AAK harproduktionsanläggningar i Danmark,Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA.AAK är organiserat i tre affärsområden, Food Ingredients, Chocolate& Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Under 2010omsatte AAK ca 15 miljarder kronor och hade cirka 2 100 anställda.Rörelseresultatet uppgick till 824 miljoner kronor. Aktien är noterad påNASDAQ OMX Stockholm, segment Mid Cap.www.aak.comAtrium Ljungbergs inriktning är attlångsiktigt äga, utveckla och förvaltaframför allt handels- och kontorsfastigheter.Det är vår målsättning att skapalevande mötesplatser som är långsiktigthållbara och attraktiva över tiden. Därförrymmer våra miljöer också boende,kultur, service och lärande. Vi leder ochdriver hela affärsprocessen själva, i närasamarbete med kunder och partners.Våra cirka 50 fastigheter finns framför allt i Stockholm, Malmö ochUppsala och är värderade till cirka 20 mdkr. I fastighetsbeståndet finnsockså flera byggrätter, som är en viktig del av vår fastighetsutveckling.Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag,noterat på Nasdaq OMX Stockholm segment Mid Cap.Mer information finns på www.atriumljungberg.se


Bild: Colourbox59Redan efter fem sidors inledande läsning av VD-ordet har man ofta ett hyfsathum om bolaget och dess verksamhet. Bild: colourboxstår lockar, om inte annat på grund avatt osäkerheten förefaller vara lägre. Härligger alltså en fälla: Bolaget förändrasinte alls av våra nyvunna insikter, utanskönheten finns i betraktarens öga. Botenär att bredda urvalet, gå igenom ettflertal bolag och årsredovisningar, attjämföra och göra urval.Året i korthetÅrsredovisningar brukar börja med sammanfattningenÅret i korthet, där viktigahändelser och uppnådda resultat listas.Denna ögonblicksbild, tillsammans medden sammanfattande beskrivningen avbolagets inriktning och verksamhet, förmedlaren förståelse hos läsaren av vaddet handlar om.VD har ordetI VD har ordet riktar sig verkställandedirektören till läsarna, oftast tydligt tilljust aktieägarna, med sin redogörelse förmöjligheter och problem under året somgått och hur dessa tacklats. Här finns oftastockså framåtblickande informationrörande till exempel konjunkturen ochplanerade åtgärder, som till exempel förvärvoch etablering på nya marknader.Aktieägaren gör klokt i att under läsningenhålla frågan levande om hur ellervarför bolaget tjänar pengar. Redan efterfem sidors inledande läsning har manofta ett hyfsat hum om bolaget.Bläddrar man direkt vidare till enfinansiell fem- eller tioårsöversikt medutvecklingen för försäljning och resultatöver tid kan man avgöra om bolaget ärintressant för vidare studier eller ej, givetatt man som aktiesparare vet vad manär ute efter. Är det ett tillväxtföretag, ettmoget företag eller ett företag som skabryta en nedgång?Företagen verkar i en miljö som påverkasav makroekonomi, det vill säga storaskeenden som världskonjunktur ochvalutarörelser, och av förlopp i det lilla,som kallas mikroekonomi, alltså företagBeijer Alma AB (publ) är en internationelltverksam industrigrupp medinriktning på komponenttillverkningoch industrihandel. Verksamhetenbedrivs i de tre dotterbolagenLesjöfors, Habia Cable och BeijerTech. Beijer Alma arbetar med aktivtoch långsiktigt ägande. Målet äratt äga och utveckla framgångsrikaföretag med hög tillväxt och godlönsamhet. Beijer Alma är noteratpå NASDAQ OMX Stockholm MidCap-lista (ticker: BEIAb).2010 i korthet: Nettoomsättning 2 290 Mkr. Resultat efter finansnetto398,8 Mkr. Rörelsemarginal 17,7 procent. Utdelning per aktie 7,00 krwww.beijeralma.seBioGaia är ett bioteknikföretag somutvecklar, marknadsför och säljer probiotiskaprodukter med dokumenteradepositiva hälsoeffekter. Produkterna ärhuvudsakligen baserade på olikastammar av mjölksyrabakterienLactobacillus reuteri (Reuteri). BioGaiasomsättning består huvudsakligen avintäkter från försäljning av konsumentfärdigaprodukter (tabletter, dropparoch munhälsoprodukter) men även intäkter från försäljning av insatsproduktersåsom Reuterikulturer, sugrör och kapsyler. BioGaiasprodukter säljs i ett 60-tal länder. Omsättningen 2010 uppgick till236,0 miljoner kronor och vinsten efter skatt till 47,2 miljoner kronor.För vidare information se www.biogaia.se


Årsredovisningsspecial60som konkurrerar om kundernas gunst ibranscher. Företagens kontroll över sinsituation varierar, men de är alla utsattaför mer eller mindre stark konkurrens.Som läsare bör man dra öronen åt siginför självförhärligande påståenden omatt konkurrens saknas, vilket brukar bottnai okunskap om vad andra gör. Patentger ensamrätt, men det finns i allmänhetandra lösningar på samma problem, ochju mer lönsam den nisch är som företagethittat, desto större ansträngningar görs avandra – av konkurrenter i vardande.VerksamhetsbeskrivningVerksamhetsbeskrivningen handlar omaffärsområden, produkter och kunder,leverantörer och konkurrenter, om hotoch möjligheter. En bra verksamhetsbeskrivningska möjliggöra för läsaren attta till sig bolagets position på marknadenoch viktiga kännetecken, tendenser ochhändelser i branschen liksom hur bolagetagerat och vad det avser att göra fram över.Dessa två led – branschen respektive bolagetsmarknadsposition och åtgärder –bestämmer i samspel lönsamheten ochhar därför avgörande betydelse för aktiensvärde och kursutveckling.Att vara stor brukar vara en fördel,eftersom stordrift oftast ger lägre styckkostnaderoch starkare relationer till leverantöreroch kunder. Flera av börsbolagenhar ambitionen att vara bland de största,ofta etta eller tvåa, på de marknader där deagerar. Storleken uttrycks i volym termereller i försäljningsvärde. I konkurrens ärrelativ storlek relevant – en bra boxare imellanvikt är tämligen chanslös mot enbra tungviktare – vilket brukar uttryckassom marknadsandelar i procent.Branschens kännetecken bestämmerden generella lönsamhetsnivån ochmarknadspositionen bolagets högre ellerlägre lönsamhet i nuläget. Branschutvecklingenoch bolagets åtgärder ellerstrategier för att tackla och dra fördel avutvecklingen bestämmer lönsam hetenöver tid. Tillväxt är bra liksom hög marknadsandel,få konkurrenter, många alternativaleverantörer, låga kostnader, starkavarumärken och många lojala kunder.ÄgarbildOckså ägarbilden har betydelse för bedömningenav aktier. Stora, kanske dominerande,ägare bör synas i sömmarna. Ärägandet mycket spritt är det kanske företagsledningensnarare än ägarna genomstyrelsen som sätter agendan för bolaget.Ett företag med spritt ägande som utvecklassämre än sina konkurrenter, eller snarlikaföretag, kan vara intressant som enuppköpskandidat med hopp om att en nyägargrupp tar över och styr bättre.Finansiella rapporterEtt stycke fram i årsredovisningen tar siffertabellernaöver, och vi är då framme vidde fem finansiella rapporterna.Boliden är ett ledande europeisktmetallföretag med kärnkompetens inomprospektering, gruvor, smältverk, ochåtervinning. Vår affärsidé är att utvinnamineraler och producera högkvalitativametaller på ett kostnadseffektivt ochmiljöanpassat sätt för att långsiktigtmöta marknadens metallefterfrågan,och skapa värde för Bolidens aktieägare.Huvudmetallerna är zink och kopparmen produktionen av bly, guld och silver är också av stor betydelseför vår lönsamhet. Boliden har produktion i fyra gruvområden och femsmältverk som ligger i Sverige, Finland Norge och Irland. Våra metallervidareförädlas framförallt i Europa och används inom stålindustrin ochbyggnadsindustrin. Det är viktigt för oss att se till att påverkan på människanoch miljön blir så låg som möjligt. Därför arbetar vi med höga krav ivårt hållbarhetsarbete.www.boliden.sewww.brinova.seBästa partnern förden som vill görabra fastighetsaffärer


Cellavision AB (publ)1Postadress105 45 StockholmBesöksadressS:t Göransgatan 143, StockholmTelefon: 08 738 60 00Telefax: 08 738 74 61Hemsida: www.electrolux.comVD-ord 2Electrolux värld 6Verksamhet 8Konsumentprodukter 10Kök 12Tvätt 16Städ 18Europa, Mellanösternoch Afrika 20Nordamerika 22Latinamerika 24Asien/Stillahavsområdet 26Professionella Produkter 28Electrolux strategi 34Produktutveckling 36Innovativa produkter 38Varumärke 40Kostnader 42Finansiella mål 46Externa faktorer 50Detta har vi uppnått 52Aktiviteter 53En lönsam omvandling 54Hållbarhet 56Att arbeta på Electrolux 60Kapitalmarknaden 62Risker 70Finansiell sammanfattning 76Berättelsen om Electrolux 82Styrelse och revisorer 84Koncernledning 86Händelser och rapporter 88Peter NyquistChef, Investor Relationsoch Finansiell InformationTel. 08 738 67 63Investor RelationsTel. 08 738 60 03Fax 08 738 74 61E-post ir@electrolux.seMed våra nya, globala initiativ kan vi stärkakonkurrenskraften ytterligare. Dessutom tillkommerde positiva effekterna av att vi bådekan öka takten och precisionen i produktutvecklingen.VD-ord, sidan 2.Arbetet med att omvandla Electrolux till ettinnovativt, konsumentinriktat företag har givitresultat. Under 2010 lyckades Electrolux nå enrörelsemarginal på 6,1 procent, exklusive jämförelsestörandeposter.Electrolux strategi, sidan 35.%7,56,04,53,01,5005 06 07 08 09 10Kommentarer från analytikerElectrolux B-aktieGenomsnittlig årlig effektiv avkastning på enAffärsvärldens generalindex − prisindexKr200placering i Electrolux­aktier har under deKv2”Solid marginalutvecklingtrots svaga marknader.175Lägre råmaterialkostnader.Starkt kassaflöde.”senaste tio åren uppgått till 25,5 procent. Kv1”Stark prismix. Ingen riskför nyemission eftersom150kassaflödet är starkt."Motsvarande avkastning för SIX Return Index Kv4Kv3Kv4 Kv1 Kv2Kv3”Exceptionellt svaga marknader”8,1% rörelsemarginal! Starkt”Starkt resultat. På grund av”6%-igt rörelseresultat uppnått ”Ingen tillväxt i efterfrågan”Ännu ett kvartal125i Europa och Nordamerika.resultat. Stigande pris/mix ochmycket höga förväntningar(rullande 12 månader), men är under andra halvåret. Starkmed kontinuerligNollutdelning.”sänkta kostnader. Exceptionelltblev siffrorna en besvikelse.”det hållbart?”marginal på låga volymer.”leverans.”starkt kassaflöde.”var 10,6 procent.10075Electrolux och kapitalmarknaden,50sidan 62.25dec. 2008 mars 2009 juni 2009 sep. 2009 dec. 2009 mars 2010 juni 2010 sep. 2010dec. 2010Sjunkande marknadspriser på råmaterial.Efterfrågan i Nordamerika stabiliseras.Ledande återförsäljareRabattprogram i Nordamerika ökar efterfrågan. Efterfrågan i Nordamerika minskar efter attDjup nedgång i Europa och Nordamerika.i Europa i konkurs.rabattprogrammen upphört, kampanjer bedrivsKraftig tillväxt i Brasilien.Valutajusterade prissänkningar i Europa.för att upprätthålla efterfrågan.Rabattprogram i Brasilien upphör, tillväxten avtar.Stigande marknadspriser på råmaterial.Stigande efterfrågan i Östeuropa.Prishöjningar i Europa i början av 2009.Avsiktsförklaring att förvärvaStrukturell förbättring av rörelsekapitalet.Lansering av Frigidaire-produkter i Nordamerika.Olympic Group i Egypten.Beslut om nollutdelning.Beslut att fasa ut tillverkningen i Motala.Beslut att konsolidera spistillverkningen i Nordamerikasamt minska antalet anställda i Europa.Utnyttja global närvaro genom ny organisation.Globalt besparingsprogram – >3 000 personer sägs upp.Utdelning 4,00 kr per aktie.Produktionsstopp.Beslut att stänga fabriken i S:t Petersburg i RysslandPensionsskulden minskas.Lansering av AEG-inbyggnadsprodukter i Europa.– anpassning av lagernivåer. och effektivisera fabriken i Porcia i Italien.Minskad exponering mot olönsammaBeslut om effektiviseringar i vitvarufabriker Förvärv av fabrik i Ukraina.Beslut att stänga fabriken i Changsha i Kina.produktkategorier i Nordamerika.i Forli i Italien och Revin i Frankrike.Ny VD och koncernchef tillkännages.Del 1 beskriver Electrolux Del 2 består av resultatgenomgång,hållbarhetsrapport ochverksamhet och strategi.bolagsstyr ningsrapport.Beslut att stänga fabriker i Webster City i USA ochAlcalà i Spanien.OMVÄRLDS-FAKTORERELECTROLUXNYCKELINITIATIVElectrolux rapporterar resultatetav hållbarhetsarbetet i enlighetmed GRI:s tillämpningsnivå B.Informationen finns på Electroluxhemsida www.electrolux.com/sustainabilityKoncept, text och produktion av Electrolux Investor Relations och Solberg.Bild: ColourboxÅrsredovisningen är en viktig del iföretagets information till omvärlden.Den ger en bra bild av företaget påalla sätt. BILD: colourboxÅrets vinst per aktie och föreslagenutdelning är oftast två av punkternai sammanfattningen som finns längstfram i årsredovisningen. Redan där kanen jämförelse med föregående år göras,och som aktieägare får man en indikationpå om utvecklingen går åt rätt håll.Under resultaträkningen redovisasnumera regelmässigt antalet aktier i bolagetoch vinsten per aktie, som är åretsresultat dividerat med antalet aktier.Vinsten per aktie är utgångspunktenför styrelsens utdelningsförslag, som i sintur grundas på bolagets utdelningspolitik– vanligen att 30–50 procent av vinstenska delas ut. Utdelningspolitiken återfinnsantingen i avsnittet Finansiella måleller i avsnittet Aktien och aktie ägarna.En prognos för nästa års vinst ger, tillsammansmed utdelningspolitiken, enprognos för nästföljande års utdelning.Börskursen ställd mot vinsten per aktie,det vi kallar P/E-talet efter engelskans”Price/Earnings”, är det vanligastenyckeltalet för jämförelser mellan aktier.Låga P/E-tal är billiga aktier och högaP/E-tal dyra. Men ett högt P/E-tal ärockså ett uttryck för höga förväntningarpå kommande vinster, och infrias dessahar börsen en tendens att tro på en fortsättningi samma goda stil. Då fortsätterden ”dyra” aktien att stiga i pris, medanden ”billiga” kanske stampar på sammakursfläck.Ur de finansiella rapporterna kanvi hämta tre typer av mått på bolagetslönsamhet och finansiella styrka: marginalmått,finansiella mått och avkastningsmått.ResultaträkningenResultaträkningen börjar med årets försäljning,eller omsättning. Ett företags tillväxtbrukar avse ökning i omsättning jämförtmed föregående år, uttryckt i procent.Kostnad för sålda varor innefattarbland annat råvaror, andra inköp, produktionoch transporter för varor somsålts. Kostnaderna är direkta eller rörligaoch följer med omsättningen såväluppåt som nedåt. Efter avdrag för försäljning,administration, forskning ochutveckling, avskrivningar med meraåterstår rörelseresultatet. Detta brukaruttryckas före eller efter avskrivningar,inte sällan med de engelska förkortningarnaEBITDA respektive EBIT.Divideras rörelseresultatet med omsättningenfår vi rörelsemarginalen, somuttrycks i procent. Den brukar uppgå tillmellan 5 och 15 procent. Växande företagkan förbättra rörelsemarginalen tackvare att kostnader för till exempel admi-61årsredovisning 2010CellaVision är ett innovativt, globaltmedicinteknikföretag som egenutvecklaroch säljer ledande system förrutinanalys av blod och andra kroppsvätskorinom sjukvården. Analysernautgör viktigt underlag för snabba ochkorrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vidAB Electrolux (publ)infektioner och allvarliga cancersjukdomar.Spetskompetens finns inombildanalys, artificiell intelligens ochautomatiserad mikroskopering.2010 var omsättningen 132 Mkr och försäljningen fortsätter attöka med målet om minst 15 % över en konjunktur cykel. CellaVisionhar säte i Lund och dotterbolag i USA, Kanada och Japan. Aktien ärnoterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap.Följ vår utveckling på www.cellavision.se.599 14 14-25/0Electrolux Årsredovisning 2010 www.electrolux.com/arsredovisning2010Årsredovisning 2010 1 Verksamhet och strategiINNOVATIONVARUMÄRKEEFFEKTIV VERKSAMHETTILLVÄXTInnehållElectrolux är en av världens ledandetillverkare av hushållsmaskiner samtmotsvarande utrustning för professionellanvändning. Konsumenter köper 40miljoner Electrolux-produkter i 150länder varje år. Företaget fokuserarKontaktpå att, baserat på bred och djupkonsumentinsikt, ta fram innovativaprodukter designade med omtankeom användaren och som möter konsumentersoch professionella användares behov. I Electrolux produktsortimentingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare, spisar ochluftkonditionering under välkända varumärken som Electrolux, AEG,Eureka och Frigidaire. Under 2010 hade Electrolux en omsättning på106 miljarder kronor och 52 000 anställda.VERKSAMHET OCH STRATEGIFör mer information besök www.electrolux.com


Årsredovisningsspecial62nistration inte ökar i samma takt somomsättningen.I rörelseresultatet ingår alla kost naderutom finansieringskostnader, främst räntor,och bolagsskatt. Detta resultatmåttär mest lämpligt för lönsamhetsjämförelsermellan företag i samma bransch ellersnarlika företag som skiljer sig åt i frågaom skuldsättning och skattehemvist. Iföretagsaffärer, mellan indust riella köpareeller vid köp av börsföretag, är rörelseresultatetdet viktigaste resultatmåttet.Sedan skatten kostnadsförts är viframme vid Årets resultat, som är aktieägarnasbehållning sedan alla andra fåttsitt. Årets resultat som andel av omsättningenkallas nettomarginal, som brukaruppgå till 5–10 procent.Marginalmåtten är användbara föratt göra enklare prognoser. Förutsättningenär då att en bedömning av årets,nästföljande års och kanske flera års omsättningkan göras. Årsredovisningenstextavsnitt brukar ge ledtrådar vartåtdet lutar, även om bolaget väljer att intelämna en egen preciserad prognos. Medstark försäljning finns skäl att tro påhög re marginaler. Resultatet fås genomatt man multiplicerar omsättningsprognosenmed marginalen.BalansräkningenBalansräkningen har två sidor: aktivsidan,eller tillgångssidan, som listar olikatillgångsslag, och passivsidan, som visarhur tillgångarna finansieras, det vill sägaeget kapital och skulder.Tillgångarna är ordnade efter hur varaktigtde avses ingå i verksamheten. Anläggningstillgångarär för stadig varandebruk, medan omsättningstillgångarnormalt säljs eller omsätts inom ett år.Kortfristiga placeringar och bankmedelär omedelbart gripbara. Tillverkandeföretag har ofta en balans omslutning(summan av tillgångarna) i nivå med enårsomsättning.Passivsidan är uppdelad på sammasätt. Eget kapital är mest långsiktigt,därnäst avsättningar för till exempelpensioner, långfristiga skulder – oftaräntebärande lån – kortfristiga skuldermed en blandning av lån som ska betalasinom ett år och rörelseskulder till leverantörer,anställda, myndigheter medflera som ska betalas inom ett år. En godbetalningsförmåga kräver att omsättningstillgångarnaär större än de kortfristigaskulderna. Denna skillnad kallasrörelsekapital, alltså det kapital som bolagethar handlingsfrihet över och sominte är öronmärkt.På anläggningstillgångar som minskari värde genom användning görs avskrivningarsom redovisas i resultaträkningen.Även omsättningstillgångar, tillexempel varulager och kundfordringar,värderas, vilket får effekter på resultaträkningen.Skulder är också föremål förvärdering, till exempel pensionsavsättningar,för vilka skuldens storlek berorpå antaganden om räntor och kapitalavkastning.Mycket händer dock i balansräkningen,och trenden inter nationellt,med IFRS-reglerna som ställer krav påmarknadsvärdering av tillgångar därvärdeförändringarna blir en plus- ellerminuspost i resultaträkningen, innebärökad fokus på balansräkningen.De finansiella måtten i balansräkningenmäter företagets hälsa och styrka.Soliditeten är andelen eget kapital avtotalt kapital. Ungefär en tredjedel brukarvara eget kapital, medan återstodenär skulder av olika slag. En hög soliditetkan innebära att företaget har för mycketeget kapital och att en utbetalning avöverskott till ägarna blir aktuell. En lågsoliditet gör en nyemission sannolik.Ett snarlikt mått är skuldsättningsgraden,relationen mellan företagets finansiellaskulder (normalt alla ränte bärandeskulder) och eget kapital. Normalt eftersträvarbolagen en skuldsättningsgrad pårunt 0,5, det vill säga att lånen är hälftenså stora som eget kapital.Summan av eget kapital och de räntebärandeskulderna kallas sysselsatt kapital.Avkastningsmåtten hämtar ett resultatfrån resultaträkningen och ställerdet mot det kapital som företaget använderför att generera detta resultat.I rörelseresultatet ingår, enligt ovan,alla intäkter och kostnader utom finansiellaposter och skatt. Lägger vi de fi-Next Generation EnergyfOR ASAfERWORLDÅRSREDOVISNING 2010Säkerhetskoncernen Gunnebotillhandahåller effektiva ochinnovativa säkerhetslösningar tillkunder i hela världen. Koncernenhar 5700 anställda i 30 länder iEuropa, Asien, Afrika, Australienoch Nordamerika och omsätterdrygt 5900 Mkr. Vårt erbjudandeär fokuserat på Bank Security &Cash Handling, Secure Storage,Entrance Control och Services.För en säkrare världwww.gunnebo.comFortums syfte är att skapa energi som gör livet bättreidag och för kommande generationer. www.fortum.com


Bild: Colourbox63Avkastning på sysselsatt kapital är ett lämpligt mått för jämförelser över tid ochmellan företag i samma bransch. Bild: colourboxnansiella intäkterna till rörelseresultatethar vi hela det belopp som ska fördelaspå långivare, skattmas och ägare. Dettaresultat dividerat med sysselsatt kapitalär avkastningen på sysselsatt kapital.Det spelar ingen roll för detta avkastningsmåttom företagets skuldsättningär hög eller låg, och det är beräknat föreskatt. Därmed är detta mått, i likhet medrörelsemarginalen, ett mått som är lämpligtför jämförelser över tid och mellanföretag i samma bransch (till exempellastvagnstillverkare) och med snarlikaföretag (verkstadsföretag).Årets vinst från resultaträkningendividerat med eget kapital (genomsnitt)är avkastning på eget kapital. Är dennaavkastning runt 10 procent är det motiveratatt ett bolags börsvärde är ungefärlika stort som eget kapital, alltså attbörskursen är i nivå med eget kapitalper aktie. Högre avkastning ger högrekurs och för underpresterare lägre aktiekurs.KassaflödesanalysenI kassaflödesanalysen undviks flera avde värderingsproblem som påverkar resultat-och balansräkningarna. Här betraktasföretaget i perspektivet pengar inoch pengar ut: Betalningar från kunderräknas in, betalningar till leveran törer,långivare, anställda och andra drasifrån. Nettot blir kassaflöde från rörelsen.Snabbt växande och lönsamma företagkan under tillväxten sluka mer kapitalän de genererar, det vill säga kassaflödetefter investeringar är negativt. Dettakräver i så fall ett positivt kassaflödefrån finansieringsverksamheten, i formav nya lån eller nyemissioner, för att vägaupp. Andra händelser som redovisas härär utdelning till ägare, inlösen eller återköpav egna aktier.Holmen tillverkar och säljer tryckpapper,kartong och trävaror. Verksamhetenbedrivs via tre produktinriktadeaffärsområden, Holmen Paper, IggesundPaperboard och Holmen Timber,samt två råvaruinriktade affärsområden,Holmen Skog och Holmen Energi.Av koncernens totala försäljning gårcirka 90 procent till kunder i Europa. Antalet anställda är cirka 4 200.Koncernens nettoomsättning uppgick 2010 till cirka 17,6 miljarder kronor.Holmen-aktien finns på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap, Stockholm.www.holmen.comJM är en av Nordens ledandeprojektutvecklare av bostäder ochbostadsområden.65 års husbyggande har givit ossgedigen erfarenhet av att skapa hemoch lokaler där människor trivs.Verksamheten är fokuserad pånyproduktion i attraktiva lägen medtyngdpunkt på expansiva storstadsområdenoch universitetsorter i Sverige,Norge, Danmark, Finland och Belgien.Vi arbetar också med projektutvecklingav kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,huvudsakligen iStockholmsområdet.JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitetsochmiljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kronor och harcirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag ochnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Mid Cap.Besök oss på www.jm.se


Årsredovisningsspecial64ResultaträkningNettoomsättningKostnad för sålda varor (–)Bruttoresultat (=)Kostnader förförsäljning,administration,forskning m.m. (–)Rörelseresultat (=)Finansiella poster (+/–)Resultat efter finansiella poster (=)Skatt (+/–)Årets resultat (=)Antal aktierVinst per aktieBalansräkningAnläggningstillgångar Eget kapitalImmateriella Bundet eget kapitalMateriellaAktiekapitalFinansiellaÖvrigtFritt eget kapitalAckumulerade res.Omsättningstillgångar Årets resultatLagerKortfristiga fordringar AvsättningarKortfristiga placeringar Långfristiga skulderBank- och likvida medel Kortfristiga skulderSumma tillgångarSumma eget kapitaloch skulderKassaflödesanalysKassaflöde från ...... den löpande verksamheten... investeringsverksamheten (–)... finansieringsverksamheten (+/–)Förändring i likvida medel (=)Bra företag och aktier är ofta bättre ände verkar. Bra företag har positiva sakerpå gång utan att ha berättat på förhand.Bra företag är försiktiga i redovisningen avtillgångar och skulder och i sina framtidsutsikter.För dåliga företag gäller tyvärrdet omvända: överoptimism, och det blirofta värre än man kunnat tro.Aktier i bra företag ökar dock inte ivärde hela tiden. Aktiespararna råderdärför alla att sprida köpen över tidoch att bygga upp en aktieportfölj medvälskötta bolag som växer. Om en aktiekvalar in eller ej brukar framgå redan avårsredovisningens textsidor, med affärsidén,strategier, mål och måluppfyllelsetillsammans med en flerårsöversikt.Den vanligaste värderingsmetoden itidskrifter och andra kortare aktieanalyserär jämförande värdering. Finansiellanyckeltal, oftast vinsten per aktie,används för att jämföra aktier medvarandra – särskilt i samma bransch (tillexempel banker) eller sektor (exempelvishandelsföretag). Den bärande idén ärdet som på ekonomspråk kallas lagen omett pris: på en marknad kostar sammasak lika mycket, nästan samma sak bordevärderas snarlikt och stora skillnaderutjämnas över tid.Jämförande värderingEn vinstkrona i Volvo, där lastvagnar ärdet största affärsområdet, bör vara värdungefär lika mycket som en vinstkrona iScania, kan man tycka. Eller att en vinstkronai Sandvik bör värderas till ungefärlika mycket som en i Atlas Copco, sombåda vänder sig till kunder i verkstadsindustrinoch gruvindustrin.Det vanligaste nyckeltalet vid jämförandevärdering är P/E-talet, där aktiekursen(”Price”) ställs mot vinsten peraktie (”Earnings”). För de större bolagenbrukar vinstprognoserna i tidningarnavara ganska korrekta. För de smärre bolagenfinns vinst per aktie för fjolåret,men prognoserna är oftast av låg kvalitet.Höga P/E-tal, på över 15, kännetecknarlönsamma och pålitliga tillväxtföretag.Lägre P/E-tal kännetecknar företag medstabila resultat. Höga P/E-tal kan ocksåbero på tillfälliga vinstsvackor och lågapå konjunkturkänsliga vinsttoppar.En nackdel med P/E-talet är att detinte fångar upp skillnader i bolagens finansiellastyrka. Två snarlika företag skainte ha samma P/E-tal om det ena harstor överlikviditet, som kan delas ut, ochdet andra betydande lån. Företagen ärvisserligen i samma bransch, men de harolika kapitalstruktur.Summan av börsvärdet och nettoskul-Lammhults Design Group skaparpositiva upplevelser genom modernainredningar för en global publik.2010Konsumentinsikt, innovation, designmanagement och starka varumärkenär grunden i vår verksamhet. Vi utvecklarprodukter i samarbete med fleraav marknadens främsta formgivare.Tillväxt, effektivisering och internationaliseringär viktiga ledord för koncernen.Vår exportandel är redan idag 65 % och vårt mål är ytterligare ökadförsäljning på exportmarknaderna. Exempel på viktiga marknader ärEuropa, Mellanöstern, Nordamerika. I koncernen ingår fyra affärsområden:Lammhults Office, Lammhults Library, Lammhults Home, Scandinavian Eyewear.Vi arbetar med varumärken som Lammhults, Abstracta, Ire, Voice, BCI,Skaga, Efva Attling m fl. Lammhults Design Group omsatte år 2010778 MSEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Nordic Small Cap.www.lammhultsdesigngroup.comMedivir är ett växande forskningsbaseratspecialistläkemedelsföretag somfokuserar på utveckling av behandlingarav infektionssjukdomar inom värdemässigtstora sjukdomsområden.Vi har expertis av världsklass närdet gäller läkemedelsmålen polymerasoch proteas för utveckling av läkemedelvilket har resulterat i en bred FoU-portföljinom infektionssjukdomar.Vårt nyckelprojekt TMC435 är enproteashämmare som befinner sig iglobala kliniska fas 3-studier för behandling av hepatit C och utvecklingendrivs av Tibotec Pharmaceuticals i samarbete med oss.Vi har cirka 85 anställda och vårt huvudkontor finns i Huddinge.Medivir AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm,segmentet Mid Cap.Mer information finns på www.medivir.se


Bild: Colourboxden (lån minus likvida medel) är marknadsvärdetför företagets hela finansiering.Detta företagsvärde relateras tillrörelseresultatet (EBIT) som är det resultatsom långivare och aktieägare (efterskatt) delar på. Detta nyckel tal användstillsammans med en pro gnos för rörelseresultatetför att beräkna ett rimligt företagsvärde.Nettoskulden dras av, och aktieägarnaskapital divideras med antaletaktier, vilket ger en värdering av aktien.SubstansvärderingEn annan värderingsmetod tar sikte på attberäkna bolagets substansvärde och relateradet till aktiekursen. I substansvärdemetodenmarknadsvärderas bolagets tillgångaroch skulder. Mellanskillnaden ärsubstansvärdet, som omräknas per aktieoch kan jämföras med aktiekursen.Substansvärdet används främst förfastighets- och investmentbolag. Härhandlas tillgångarna på väl fungerandemarknader med noterade priser. I företagmed flera affärsområden kan dessavärderas var för sig, till exempel medjämförande värdering, och summeras.Efter avdrag för nettoskulden fås ettsubstansvärde som ett sätt att pröva omaktuellt börsvärde är högt eller lågt.AvkastningsvärderingVi ska slutligen behandla avkastningsvärdering,som är den mest avancerademetoden för aktievärdering. Den byggerpå idén att värdet i dag helt beror på allaframtida utbetalningar till aktieägarna.Avkastningsvärderingen ger ett värde påföretaget och aktien som är oberoende avvad andra aktier handlas för på börsen.Problemet med avkastningsvärderingarär att man inte vet hur framtidengestaltar sig. Det krävs prognoser somblir mer osäkra ju längre in i framtidenman försöker blicka, ofta tio år. Kalkylenär känslig för antaganden om till exempeltillväxten. Sifferexercisens exakthetkan förblinda oss att tro att en sanninguppenbarats – när det rätteligen är resultatetav subjektivtbehandlade fakta.För vana läsareoch professionellabedömare avavkastningsvärderingarär debakomliggandeantagandena ochresonemangen tillprognoserna detmest intressanta.När ett bolagi en kvartalsrapportgör en kraftigresultatförbättringutan att aktien därefterstiger låter detibland: ”Det varredan diskonterat.”Detta betyder attPROBI ÅRSREDOVISNING 2010det goda resultatet redan fanns med i deflesta analytikers värderingsmodeller.Aktievärdering är mer konst änvetenskap. När de tre värderingsmetoderna,med rimliga antaganden, gerungefär samma resultat ligger värdenaganska rätt. Årsredovisningarna innehållermycket av grundstoffet för aktievärderingar.Intressant läsning medinslag av detektivarbete och med egnavärderingar lägger en god grund för lönsamtaktiesparande.Dag RolanderProbi är ett svenskt världsledandeforskningsföretag som utvecklar probiotikamed väldokumenterade positivahälsoeffekter. Probis kunder är ledandelivsmedels-, hälso- och läkemedelsföretagpå den globala marknaden för hälsoprodukter.Produkter inom både FunctionalFood och Kosttillskott med Probisbakterier marknadsförs på över 40marknader världen runt. Probis forskningsområdenär mage och tarm, immunförsvar,metabola syndromet samt stressoch återhämtning. Totala intäkter 2010var 81,1 miljoner SEK, varav merpartenutgjordes av royalty-intäkter. Probis aktieär noterad på Nasdaq OMX Stockholm,Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare.Läs mer på www.probi.se65Tack för att ni valde oss till Årets Börsbolag2009!Det går bra för ReadSoft. Kanske föratt ingen är bättre på att automatiserahanteringen av fakturor och andra affärsdokument.Kanske för att man uppskattarvårt sätt att genomföra projekt. Kanskeför vår erfarenhet av att serva stora, multinationellakoncerner. Kanske för att viär lika pålitliga som våra programvaror.Kanske för att vi är så ödmjuka.Vi är listade på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista, och viutsågs till Årets Börsbolag på Small Cap-listan 2009 av Aktiespararnaoch Kanton. Det är vi stolta över. Vi har svarta siffror och tillväxt. Det ärvi också stolta över. Men vi är nog mest stolta över att ha tagit oss fråntvå till femhundra personer, från ett till sexton länder, och från pionjärertill världsledare.www.readsoft.seAlla företag har medarbetare, kunder och ägare.Hos oss är du en i familjen.Rejlers är en nordisk koncern somerbjuder tekniska konsulttjänster inomelteknik, energi, mekanik, automation,elektronik, IT och telekom. Rejlersgrundades år 1942. Idag har Rejlersvuxit och blivit en av de största teknikkonsulternai Norden och en etableradoch välrenommerad aktör på marknaden.Årsredovisning 2010Rejlers målsättning är att år 2015vara minst 2015 medarbetare ochomsätta minst 2015 miljoner kronor. Detta ska ske genom rekryteringar,strategiska förvärv och nyetableringar.Antalet medarbetare i koncernen är cirka 1200 fördelade på drygt50 kontor i Sverige, Finland, Estland, Ryssland och Norge. Koncernenshuvudkontor ligger i Stockholm. Rejlers aktie är noterad på NasdaqOMX, Nordiska listan.www.rejlers.se


Årsredovisningsspecial66wwwLäs mer om bolagen!www.aak.comwww.gunnebo.comwww.atriumljungberg.sewww.holmen.comwww.beijeralma.sewww.jm.sewww.biogaia.sewww.lammhultsdesigngroup.comwww.boliden.sewww.medivir.sewww.brinova.sewww.probi.sewww.cellavision.sewww.readsoft.sewww.electrolux.comwww.rejlers.sewww.fortum.com

More magazines by this user
Similar magazines