Accent 5-2011

accentmagasin.se

Accent 5-2011

tipsa oss! 08-672 60 50 eller accent@iogt.seFölj oss! F www.accentmagasin.se F twitter.com/accentmagAlkohol vanlig orsak till cancerAlkohol orsakar oftarecancer än vad man tidigaretrott. Det visar en ny studie.Mer än vart femte fall avbröstcancer har orsakats avalkohol, enligt studien.alkohol Av alla cancerfall underett år i Australien har fem procentorsakats av alkohol. Det slår CancerCouncil Australia fast efter enanalys. Totalt rör det sig om 5050personer som drabbats av cancerpå grund av alkohol.– Det finns starka bevis förkopplingen mellan alkohol ochcancer. Tidigare hade vi kopplatsamman alkohol med ganskaovanliga cancerformer somlevercancer och huvud-, ochCancerfall. I Australienunder ett årMun, svalg och struphuvud:3 161, alkohol: 41 %Matstrupe:1 165, alkohol: 51 %Tarm:7 181, alkohol: 7 %Bröst (kvinnor):12 170, alkohol: 22 %halscancer, men nya data visaratt alkoholen även orsakar vanligacancersorter som tarmcanceroch förvånande nog ocksåbröstcancer, det är förvånandeeftersom mer än en femtedel avSka det vara olagligt för föräldrar att drickaalkohol när de ansvarar för sina barn?I höstas drogs en livlig debatt igång efter att en straffrättsexpert gick ut i media ochsa att det borde vara olagligt för föräldrar att supa i närheten av sina barn. Nu hardebatten tystnat. Men i en motion till IOGT-NTO:s kongress föreslås det att IOGT-NTOska jobba för att ett sådant förbud införs. text Joanna WågströmförSven Lindblom, IOGT-NTO-föreningenAlne, Örnsköldsvik, harskrivit motionen”Ja i varje fall att supa sig full medsina barn ska vara olagligt tyckerjag. Det ska inte vara olagligt att dricka lite grann,det ska handla om så mycket berusning att barnenfar illa av det. Det handlar inte om att göra alkoholtesteri svenska hem, jag tänker mig inte att polisenska komma hem till småbarnsföräldrar. Det härgäller i familjer som har så stora problem att dekommer i kontakt med sociala myndigheter.Det finns undersökningar bland annat från Statensfolkhälsoinstitut som visar att barn far illa när föräldrarnasbeteende förändras. Det här är omvittnatav barn till alkoholister som har berättat om hurhemskt det är. Det är barnen jag tänker på.Om det vore brottsligt tror jag att det skulle blien varning och en tankeställare. Förhoppningsvisskulle föräldrar dricka på en lägre nivå.”Källa: Cancer Council Australiabröstcancern har alkohol somriskfaktor, säger professor IanOlver som är vd på Cancer CouncilAustralia till Radio Australia.Analysen har lett fram till nyariktlinjer där Cancerrådet uppmanarfolk att dricka mindre alkohol.Helst ingen alkohol alls, eftersomäven små mängder alkohol ökarrisken för cancer.I Sverige insjuknar drygt 50000personer i cancer varje år. EnligtCancerfondens rapport för 2011beräknas fyra procent av cancerfalleni höginkomstländer bero påalkohol. Det finns inga specifikasiffror för Sverige. Det finns helleringa riktlinjer från Socialstyrelsennär det gäller alkohol och cancer.Joanna WågströmEMOTErik Hörstadius, journalist”Nej. Man ska vara försiktig medatt instifta lagar som är omöjligaatt kontrollera efterlevnaden av. Vikan inte ha polis som går in i hemoch kontrollerar nykterhet.Sedan är det det här med var man ska dragränsen. Är det ett glas? Eller är det noll? Och såkan det ju vara ganska trevligt när barn och vuxnaumgås tillsammans. Ta midsommar till exempel,ska föräldrar inte kunna dricka då utan dåligt samveteeller ska de inte kunna ha med sina barn?Sedan ska jag naturligtvis säga att jag tyckeratt det är olämpligt att vara aspackad med sinabarn. Men det här handlar inte om en medelväg därman gör det ibland och ibland inte. Det handlar omlagstiftning där det ska vara förbjudet.Vi ska ta bort alkoholen där den gör skada ochhjälpa dem som har problem, inte lagstifta motdem som inte har det.”440%Så mycket har försäljningenpå krogen av Carlsberg NonAlcoholic ökat sedan 2006.Snart kan äldre fåen sup på boendetalkohol En sup till maten påäldreboendet kan bli verklighetredan från nästa år. I alla fallenligt den utredning som överlämnadestill regeringen i maj.Förslaget ska ses som ettstöd för personalen så att ingentveksamhet uppstår kring huruvidadet är tillåtet eller inte attservera alkohol. Det menarfolkhälsominister Maria Larsson,som påpekar att redan i dagfinns det boenden som serveraralkohol i matsalen. I sina rum harde boende redan rätt att drickaalkohol.– Vi vill att individens enskildavanor ska respekteras, sägerMaria Larsson.Någon risk för alkoholmissbrukbland de äldre ser inteministern. Det gör däremotIOGT-NTOs ordförande AnnaCarlstedt.– Vi moraliserar inte, men manska vara medveten om att drickandetökar bland äldre, särskiltbland äldre kvinnor. Det är kopplattill lådvinerna.Maria Zaitzewsky RundgrenFoto: istockphotonr 5/2011 accent 11


SJÖPOLISERNABengt-Lennart Albinsson och Erling Frennhedenär nöjda med båten de fick för två årsedan. Med en en maxfart på 65 knop, 110km/tim, är det ingen som kör ifrån dem.att köra upp bredvid dem, säger BengtLennart Albinsson. Det får inte vara enmassa sjögång eller en massa båttrafik.Det enklaste är att kontrollera när de justhar förtöjt och ligger still.De nya promillegränserna underlättar förpoliserna som slipper vittna, bevisföringenblir tydligare och rapporteringen enklare.Men de måste ta hänsyn till att en hel delbåtar undantas från reglerna. Dessa undantaghar debatterats flitigt och kritikernamenar att lagen urvattnats. Den socialdemokratiskaregeringens utredare föreslogsnävare undantag. Så gjorde också polisen.– Det är lite olika vilken sjöpolis du frågar,men personligen tycker jag det hadevarit enklare med sju meter och sju knop,säger Bo Lennart Albinsson.– Hur många båtar finns det egentligenöver tio meter, frågar Erling Fennhedenretoriskt.– Ska man ändå ha en 0,2 promillegränsså hade det varit lika bra att skärpa tillgränserna på storlek och fart också. Detär min personliga åsikt, säger Bo LennartAlbinsson.Att avgöra vilka båtar som ska kontrollerassäger de är inga större problem. Storbåtvana gör att de känner till de flesta båttypernaoch blir det protester eller finnstveksamheter kan de mäta upp både fartoch längd.Det kan dock vara svårare att avgöravem som kan ställas till svars på en båt.Reglerna gäller för alla ombord som har enväsentlig uppgift för att köra båten på ettsäkert sätt. Då gäller det att se vem somhar skött vad och avgöra vilka uppgiftersom krävs för båttypen i fråga.På västkusten är målet att de ska testa400 båtar per säsong. Förra säsongen komde upp i ungefär 250, varav tio procenthade för hög promillehalt.– Bemötandet från båtfolket brukar varapositivt. En del klagar över att de inte kanta sig en pilsner på sjön, men de flestatycker att de nya reglerna är bra, sägerBengt-Lennart Albinsson.Lagen. Sjöfylleri bara för stora båtar.Efter skärpningen av sjölagendöms man för sjöfylleri ellergrovt sjöfylleri om man har 0,2respektive 1,0 promille i blodeteller 0,1 respektive 0,5 milligramper liter i utandningsluften. Mendet gäller i båda fallen bara ombåten är längre än tio meter ochkan köra i minst 15 knop, ca 27km/tim. Straffen är böter ellerfängelse i maximalt sex månaderrespektive två år.Personer ombord kan somtidigare dömas enligt bådastraffsatserna även om man inteuppnår alkoholgränserna. Enligtden lägre straffskalan bedömsden som framför ett fartyg eller iövrigt ombord fullgör en uppgiftav väsentlig betydelse för säkerhetentill sjöss och är så påverkadav alkoholhaltiga dryckereller något annat medel att detkan antas att personen inte kanutföra uppgiften på ett betryggandesätt.För grovt sjöfylleri dömerman till om gärningsmannenvarit avsevärt påverkad av alkoholeller något annat medel,uppgiften ombord varit särskiltkrävande och om fartyget utgjorten fara för säkerheten för andratrafikanter.16 accent nr 5/2011


”En del klagar över att de inte kanta en pilsner på sjön, men de flestatycker att de nya reglerna är bra”De tycker att de allra flesta båtägare skötersig bra och att det är mindre problemmed segelbåtarna. Riskerna med dem är juinte heller så stora eftersom de inte kansegla så fort. En normalhastighet liggerkring fyra-sex knop, förstås beroende påhur mycket det blåser. Och det är kombinationenav fart och alkohol som orsakarolyckorna. Därför koncentrerar sig polisenmest på snabba motorbåtar.Sjöfylleri. Utökade befogenheterBengt-Lennart AlbinssonDet valet är också effektivast. Både närdet gäller att stävja allvarliga olyckor ochför att poliserna ska nå upp till sin egenmålsättning om antalet kontroller ochrapporter.– Syftet med lagen är att minska olyckornaoch i början är det klart att vi tar desnabba båtarna först, säger Bengt-LennartAlbinsson. PFram till och med 2008 utreddes sjöfylleribrott av polisen. Från 2009 fick Kustbevakningenockså den befogenheten. Under 2010 fick sjöpolisen rätt ta stickprovskontroller på besättningpå båtar som kan köra minst 15 knop eller är minst 10 meter långa.2010 ökade kontrollerna av sjöfylleri markant. Det beror på att både polis och kustbevakningfick rätt att utan misstanke utföra rutinmässiga kontroller på båtar som kan köra minst15 knop eller är minst 10 meter långa. Kustbevakningen utför många fler kontroller än sjöpolisen.Förra sommaren tog Kustbevakningen på västkusten 1621 utandningsprov medan polisenutförde ungefär 250 styckenRapporterat av SjöpolisenUppland – Östergötland2008 68 fall2009 21 fall2010 42 fallKälla: Sjöpolisen, StockholmRapporterat av SjöpolisenNorra Halland – Norge2008 12 fall2009 17 fall2010 32 fallKälla: Sjöpolisen, GöteborgRapporterat avKustbevakningenHela riket2008 130 fall2009 109 fall2010 239 fallPersonligen tycker jag dethade varit enklare med sjumeter och sju knop, sägerBo Lennart Albinsson.”Någon större skillnadtycker jag inte att det är”Sjöpolisen i Stockholm har också setten minskning av antalet båtar som ärute på kvällarna. Samma sak är detmed trafiken kring sjökrogarna vidstängningsdags.Enligt gruppchef Fredrik Josefson komlagändringen så sent förra våren att polisenhunnit göra all planering. Det bidrogtill att man under sommaren inte ertappadeså många extra som hade för mycketinnanför västen.Sjöpolisen i Stockholm har liksom kollegornai Västra Götaland sett en minskningav båtar som är ute på kvällstid.– Under midsommar var det klart färre,och likadant kring tider när sjökrogarnastänger, säger Fredrik Josefson.Han säger att Rikspolisstyrelsen intehar fått utökade resurser i samband medden nya lagstiftningen, som han mest sersom en pekpinne från lagstiftaren.– Visst har vi fått ett verktyg till, mennågon större skillnad tycker jag inte att detär, säger Fredrik Josefson.Varje polisdistrikt beslutar över sin egenbudget och i Stockholm har man valt attinte skjuta till extra medel för bevakningentill sjöss. De hoppas ändå hinna mer flerutandningsprov.– På det stora hela tycker jag att vi tillsammansmed Kustbevakningens resurserhar en bra bevakning. Då är det sämrei skärgårdar söder om Norrköping ochutanför Luleå där polisen inte har någraresurser till sjöss.Han berättar att poliserna märkt attdet blivit vanligare med fyllechaufför, attman som på land låter någon vara nykteroch köra gänget. På sjön är detta dock inteså enkelt då den som kör måste ha rättkompetens och alla som utför en väsentliguppgift för sjösäkerheten kan ställas tillsvars. Detta gör att ägaren kan dömas försjöfylleri utan att köra båten.– Jag tycker inte att fylleriet sjön ärnågot större problem. Det är omkring25 000 som tas för rattfylla varje år. Påsjön är det inte mer än ungefär 200, sägerFredrik Josefson.nr 5/2011 accent 17


18 accent nr 5/2011


”Har man en tendens attdricka för mycket är detsvårt att låta bli en boxom man har den ståendehemma i kylen.”åsa magnussonEn box på 3 liter motsvarar4 flaskor vin.helgdrickandet, finns kvar – samtidigt somvi etablerar nya.Allt detta sker under en 15-års periodoch samtidigt ser vi att 50 procent flerkvinnor blir beroende av alkohol. Är intedetta anmärkningsvärt? Män med alkoholberoendehar endast ökat hälften såmycket.Åsa Magnusson som forskar kring varförkvinnor blir alkoholberoende, vidberoendecentrum på Karolinska instituteti Stockholm, menar att det är skrämmandeom det finns ett starkt samband mellankvinnors ökande alkoholberoende och bagin boxen.– Sedan 2008 ser vi något nytt ochdet är att kvinnor mellan 45–54 år medbra utbildning och ekonomi står för denhögsta alkoholkonsumtionen. Det är intelängre 20-åringar som dricker mest. Dettakan mycket väl vara en bag in box-problematik,menar Åsa Magnusson.Åsa Magnusson håller med när vi talarom att en bag in box kan ha samma lockelsei skafferiet som en stor påse godis.– Vill jag gå ner i vikt är det inte vettigtatt köpa två kilo godis. De flesta äter tillsdet tar slut. Samma sak gäller bag in box.Har man en tendens att dricka för mycketär det svårt att låta bli en box om manhar den stående hemma i kylen, säger ÅsaMagnusson.Vindrickandet har ökat 60 procent ochkvinnors alkoholberoende har ökat med50 procent under samma tid? Är EU, uppluckradetullbestämmelser, billigare priseroch nya vanor hela förklaringen till attkvinnors alkoholberoende ökat så mycket?Sven Andréasson är professor i socialmedicinoch tidigare verksam vid Folkhälsoinstitutet.Idag är han överläkare påberoendecentrum i Stockholm och oftaanlitad expert i alkoholfrågor.– Det är indicier och rimliga antagandenmen det finns ingen systematisk undersökning.Vinkonsumtionen har ökat kraftigtmen det behöver inte bero på bag inboxen, säger Sven AndréassonMen alla siffror, statistik och tidigarestudier om riskbeteenden talar för att detkan finnas ett tydligt samband.Det figurerar olika siffror och procenttali utredningar och media. Det är istort sett omöjligt att veta hur många sommissbrukar alkohol. Först måste man definieravad som är missbruk – och sedan –graden av missbruket. Det används termersom alkoholberoende, alkoholist, alkoholmissbrukare,storkonsument, riskkonsument,alkoholproblematiker och så vidare.Enligt regeringens missbruksutredningsom ska presenterades i slutet påapril beräknas 68 000 vara tunga missbrukare,330 000 personer lider av beroendeav alkohol, 700 000 har ett skadligt brukoch 900 000 har en riskabel konsumtion.Totalt spelar alkohol en betydande roll förnärmare två miljoner människor. Till dettakommer alla låg- och medelkonsumenter– sen har vi alla barn, partners och anhöriga…Man kan skönja signaler och försiktigauttalanden, i utredningar, studier ochartiklar, att boxvinerna kan bli en rekyl.Till och med Systembolaget tar det försiktigt.Nyligen sa Systembolaget nej tillen vin- och spritproducent att sälja färdigblandadedrinkar på box. Producenten harnu anmält Systembolaget till EU-kommissionen.Detta har hänt två gånger tidigareoch i båda fallen har Systembolaget fåttändra sitt beslut och ta in produkterna isortimentet.Lennart Agén, presschef på Systembolaget,säger så här om hur man resonerar:– Det är storleken på förpackning vivänder oss emot i första hand, men seräven att färdigblandade drinkar på boxkan komma att vända sig till ungdomar istörre omfattning än på flaska.När det var aktuellt med bag in box-vinernapå 90-talet tackade Systembolaget nej.Varför och vad hände?– Vi tackade ju även nej till alkoläskeftersom den så tydligt vände sig till ungdomar.Leverantören överklagade då tilldåvarande Alkoholsortimentsnämndensom beslutade att Systembolaget skullesälja vin på box.Vilken skillnad ser Systembolaget i resonemangoch argumentation på vin i box ochfärdigblandad drink i box?– Argumentationen är i stort densamma,men vi menar att denna typ av produkti större omfattning än vin på box skullekunna förväntas vända sig till ungdomar.Dessutom tror vi att en större förpackninglätt kan medföra en högre konsumtion. Pnr 5/2011 accent 23


Svetten rinner, höfter svängeroch kjolar lyfts från golvet.På danspalatset Chicago ärdet full fart en onsdagskväll.– Här är det fokus på dansen.Någon alkohol behövs inte,säger stammisen Elin Rhodiner.text och foto Lisa PerssonRedan i hallen är stämningen upprymd.Ivriga besökare hänger snabbt in sinaytterjackor i garderoben och byter om tilldansskor. Folk nickar vänligt åt varandra.Alla tycks känna alla. Nerför trappan till den rödtonadedanssalongen ska det första swingbandetprecis börja spela. I kväll är det duell. StockholmsbandetHandsome Freds mot västkustkillarna iGentlemen and Gangsters – publiken utser segraren.Förväntningarna är höga.– Då kör vi! ropar konferenciern, på besök frånNew Orleans, i mikrofonen.Så brakar blåsinstrumenten loss, och dansgolvetfylls snabbt upp.Intresset för att dansa lindy hop har blivitrekordstort. Runt om i landet är kurserna fullbokade.Men det är inte bara den fartfyllda dansensom lockar utan en hel tidsepok. Storbandsjazzoch swing, vintagekläder och en längtan tillbakatill mellankrigstidens amerikanska musik- ochstilideal. Att komma till Chicago under en lindyhop-kväll är som att kliva tillbaka 80 år i tiden.Många av besökarna är omsorgsfullt uppkläddai 20- och 30-talsstil – höga kjolar och byxor,nr 5/2011 accent 31


Stockholmsbandet Handsome Freds får publiken attjubla och golvet att vibrera. Ändå blir det västkust killarnai Gentlemen and Gangsters som tar hem vinsten.I baren är det vatten eller läsksom gäller för de flesta. Vinglasenförblir prydligt orörda på sin hylla.hängslen, sjaletter och lockade hår.– Vi som kommer hit har väl lite av enfäbless för den forna glansen. Många drastill flörten med dåtiden, och kommer hitför att hitta ett alternativt uttryck, sägerElin Rhodiner, 19 år.För många är swingkulturen också enfristad från alkohol.– Det behövs inte. Man blir hög av attdansa! Dricker man tappar man känslanoch koordinationsförmågan. Det finns såmånga andra tillfällen i livet med alkohol,det är skönt att ha en plats där man intehar det, säger Elin. Hon har kommit tillChicago i ungefär ett år nu.– Jag fastnade direkt. Hela stilen är såsnygg. Folk kommer hit av lite olika skäl.Vissa för motionen, de dricker självklartinte. Lika lite som att man tar en shot innanman går till Friskis och Svettis. Andrakan ta en öl, men det är aldrig någon somblir full här, berättar Elin.Hon får medhåll från Gunnar Arnoldssonsom står och blickar ut över dansgolvet.– Att man inte dricker här var en avanledningarna till att jag hakade på. Attdansa så intensivt i tre timmar i sträckmed alkohol i kroppen, prova själv, manorkar inte!I sex år har han kommit hit, både för attdansa och som diskjockey.– Det är också en ekonomisk fråga.Många studenter har inte råd. Då är detskönt att kunna komma till ett ställe därman slipper betala en massa, säger Gunnar.Det blir en paus i musiken och kön ringlarsig lång till salongens enda vattenkran.Besökare med svettpärlor i pannan sättersig i de röda plyschsofforna för att pusta utmellan låtarna.32 accent nr 5/2011


Lindy hop karakteriseras av de böjdaknäna, snäva höftsvängningarna och– på högre nivåer – de akrobatiskainslagen och höga hoppen.”Man blir hög av att dansa!Det finns så många andra tillfälleni livet med alkohol, det är skönt attha en plats där man inte har det”elin rhodiner– Jag har inte sålt en enda öl i kväll,utbrister bartendern Grace Johannesoch skrattar. Hon verkar inte besvikenför det.I baren säljs hemmagjorda smoothiesoch pajer gjorda på ekologiskaråvaror. Vinglasen står prydligt påsina hyllor, lika rena som tomma.– Innan jobbade jag på Berns.Där var det mycket alkohol ochdet blir en helt annan stämning,berättar Grace, och öppnar en trocaderotill en ung kille med mustaschoch rutig kostym vid baren– ”swingdansdrickat”, som han kallar det.Lindy hop var det som tidigare kallladesjitterbug. Dansen uppkom iHarlem under 1930-talet, och komtill Europa genom amerikanska soldaterunder andra världskriget. På1980-talet fick lindy hop en renässanssom till stor del utgick frånSverige.– Dansare som Lennart Westerlundoch Anders Lind såg gamlaswingfilmer från 1940-talet påbio, blev inspirerade och börjadeutforska dansen. 1984 åkte de tillUSA och sökte upp dansarna i filmerna,stjärnor som Al Minns och FrankieManning, berättar en av Chicagos danslärareRikard Ekstrand.Den swingvåg som dessa svenskar rulladeigång har lett till att Sverige i dag härbärgerarvärldens största swingdansläger– Herräng Dance Camp i Herräng, somvarje år lockar tusentals dansare från helavärlden.– Lindy hop är något magiskt. Mångasom bara går förbi och tittar säger ”shit,vad är det där för häftigt?”. Det finns ensådan glädje i jazzmusiken och i hela kulturenruntomkring, säger Rikard. Pnr 5/2011 accent 33


Kongress. Gammalt och nytt bland motionernaMotionerna somkan väcka debattTill årets kongress har 47 motioner inkommit. Ämnenaspänner från IT-policy till medlemskortoch substitutionsbehandling. Accent har gåttigenom motionerna och presenterar här ett axplock.text pierre andersson1”Stoppa subutex på IOGT-NTO:sbehandlingshem”Ann-Christin Blomfeldt från Jokkmokk pekar i sin motion på deproblem som behandling med subutex och metadon för medsig och menar att IOGT-NTO på det egna behandlingshemmetDagöholm enbart ska genomföra helt drogfri behandling.”De människor som vill leva ett drogfritt liv, vet vilka behandlingshemde ska söka till i dagsläget och väljer alternativ somär drogfria. Det finns tyvärr allt för få av den typen av behandlingshemi landet så marknaden för den typen av behandlingfinns om IOGT-NTO väljer att byta inriktning.”Förbundsstyrelsen menar att det här är ett så komplextområde att frågan bör belysas ytterligare i ett rådslag underden kommande mandatperioden och ber att få återkomma tillnästa kongress med konkreta förslag.2”Straffa fulla föräldrar”IOGT-NTO-föreningen 283 Alne i Örnsköldsvik vill att det ska blistraffbart för föräldrar att berusa sig inför sina barn. Motionärernamenar att den som super sig full när man samtidigt haransvar för barnen både utsätter dem för obehag och stora risker.”Den här motionen syftar inte till att ge polisen och socialtjänsteni uppdrag att kontrollera att nykterhet råder i allasvenska hem. Däremot bör det införas lagrum som ger utrymmeför skärpta straff i de fall där social misär uppdagas och där detuppenbarligen visat sig att vuxna varit berusade inför sina barn.”Förbundsstyrelsen ser vissa problem med hur ett sådant förslagfrån IOGT-NTO skulle uppfattas men tror att man kan klarahem argumentationen och yrkar bifall till motionen.3NamnändringDe tre motionärerna tycker att namnetIOGT-NTO upplevs som ålderdomligt ochotydligt och vill ha ett mer tidsenligt namnsom tydligt knyter an till organisationens verksamhet.De har dock inget eget namnförslagutan föreslår att en utredning ska tillsättas.Förbundsstyrelsen hänvisar till den starkavarumärkeskännedom som finns kring IOGT-NTO och menar att ett namnbyte skullemedföra väldigt stora kostnader.Styrelsen yrkar avslag påmotionen.4FramtidsutskottErik Wagner, tidigare ledamot av förbundsstyrelsen,föreslår att IOGT-NTOska tillsätta ett framtidsutskott som skajobba fram till kongressen 2015 ”medett uppdrag att vrida och vända på någraav de utmaningar vi som organisation står inför”. Utskottetska bestå av tio personer och motionären nämner treexempel på frågor han tycker de ska arbeta med: ”Framtidensorganisation”, ”Bildning och ledning”, och ”IOGT-NTOi välfärden”.”De ska under dessa fyra år arrangera workshops,konferenser och samtal runt områden och regelbundetsläppa rapporter till kongress, förbundsstyrelse, distriktsstyrelseroch övriga medlemmar med fakta, analys ochkonkreta förslag.”Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning omatt arbetet med dessa frågor är viktigt men hänvisar tillatt man själva planerar att utse en strategigrupp som skaarbeta med framtidsfrågor fram till 2013 och yrkar därföravslag.34 accent nr 5/2011


5 6Värdegrund eller grundsatser?Två motioner siktar in sig på ordvalet i förbundsstyrelsensförslag till den text som är tänkt attersätta grundsatser och program i stadgarna.Motionärerna menar att ordet ”värdegrund” är omdiskuteratbegrepp som dessutom saknar historia inom organisationen,och man vill därför behålla titeln ”Grundsatser”.”Att ha ett eget ord för den ideologiska och idémässiga grundman vilar på är ett mycket starkt bevis på såväl ett genuint somlångt engagemang. Detta är i allmänhet en styrka och något atttillvarata. Begreppet värdegrund däremot har ingen historia ochskulle kunna användas i vilken organisation som helst. ”Förbundstyrelsen menar att det är viktigt att markera förändringengenom att välja en ny rubrik och står fast vid sitt ordval.7”Återinför medlemskortet”Inte mindre än fyra motioner vill att medlemskorten ska kommatillbaka. Lars-Ove Kårehed är en av motionärerna:”Det är av stor vikt att man får ett medlemskort som man medstolthet kan visa upp som ett bevis på att man betalt för sitt medlemskapi denna fantastiska organisation. Lokalt är medlemskortet oftaknutet till någon form av förmåner som man inte har möjlighet att tadel av utan medlemskort.”Förbundsstyrelsen menar att det visserligen inte är någon stor sakatt gå tillbaka till det tidigare systemet där medlemskorten skickadesut tillsammans med inbetalningskorten. Att, som en av motionernaanför, bara skicka kortet till de som verkligen betalat skulledock blir kostsamt menar man.Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna och menar att denhär problematiken möjligen i framtiden kan lösas genom att medlemmenloggar in och skriver ut sitt medlemskort från hemsidan.ModernareIT-systemFlera motionärer påpekar att IOGT-NTO:s webbbaseradeverktyg till mycket stor del bygger på systemfrån Microsoft och att detta ställer till problem förden som använder andra plattformar än Windows ellerandra webbläsare än Internet Explorer.I motionerna finns ett antal konkreta förslag somhandlar om att organisationens IT-användning ska blimer plattformsoberoende.Förbundsstyrelsen försvarar att man idag endaststöder Microsoft-baserade system med att det ärmest ekonomiskt fördelaktigt och hänvisartill arbetet med en ny IT-strategi. Därmedanser man motionerna varabesvarade.8 9Mer pengartill distriktoch föreningarIOGT-NTO-distriktet i Västerbotten har motioneratom att förändra fördelningen av IOGT-NTO:s intäkterså att omkring 32 miljoner kronor skulle gå till lokal ochregional verksamhet – en kraftig ökning jämfört med decirka 24 miljoner som föreslås i budgeten.Förbundsstyrelsen hänvisar till att man tillsammansmed distrikten nyligen genomfört denresursutredning som tillkom efter förra kongressenoch föreslår avslag på motionen.Därmed anser man motionen varabesvarad.”Spel är en drog”Curt Thapper från Växjö berättar i sin motionom sin bakgrund med ett eget spelberoendeoch menar att det är dubbelmoral av organisationenatt dra in pengar på spel samtidigtsom man kämpar mot andra beroenden.Särskilt riktar han in sig på Miljonlotteriets internetspel ochvill att dessa läggs ned. Motionären vill också att kongressenska besluta att spel är ”beroendeframkallande och en drog”.Förbundsstyrelsen menar att den typ av spel som Miljonlotterieterbjuder på nätet inte generellt kan klassas somriskspel och pekar på lotteriets omfattande spelansvarsprogram.Förbundstyrelsen menar också att även om Miljonlotterietsomsättning i dag är relativt lite på nätet, men att dettveklöst är där som framtidens spelmarknad finns, och yrkardärför avslag på motionen.nr 5/2011 accent 35


Kongressen. Platser och kostnader1991 Falun. Lokal: skolaKostnader: 832 902 kr1993 Växjö. Lokal: skolaKostnader: 734 911 kr1995 Örnsköldsvik. Lokal: skolaKostnader: 917 311 kr1997 Köping. Lokal: skolaKostnader: 777 179 kr1999 Gävle. Lokal: högskolanKostnader: 887 853 kr2001 Stockholm. Lokal: skolaKostnader: 1 438 026 kr2003 Jönköping. Lokal: mässanKostnader: 1 293 374 kr2005 Piteå. Lokal: mässanKostnader: 1 542 502 kr2007 Uppsala. Lokal: skolaKostnader: 1 589 741 kr2009 Göteborg. Lokal: mässanKostnader: 2 079 766 kr2011 Åre.Lokal: konferenshotellBudget: 1,7 miljonerLena Borgs, Örängarna– I och för sig så handlar deltagaravgifteninte om så mycketpengar men det blir mycket medhela evenemanget . Jag skulle inteha råd att åka som enskild medlem.Det är helheten med resa,boende och mat, då drar det iväg.Platta golv orsakade dyraste kongressenGöteborgs distrikt arrangerade 2009 dendyraste kongressen någonsin. Accent harställt fem frågor till Jan Linde som höll itrådarna som kongressgeneral.Ni arrangerade IOGT-NTO-historiens dyrastekongress. Vad var det som hände?– Det var valet av kongresslokaler. Denstora kostnaden var Svenska mässan.Varför valde ni att vara i en lokal som Svenskamässan?– Dels för att det var bekvämt men framföralltför att alla organisationer ville ha lokalermed platta golv. De ville inte ha en aula medtrappor eftersom det passiviserar folk. Manbegär inte ordet om man ska tränga sig förbifolk för att komma fram till talarstolen.Men var inte det svindyrt?– Jag kommer inte ihåg exakt vad det kostademen det handlar om några hundra tusen.Varför valde ni inte att hyra in er i en skolaeller något mindre flådigt?– Vi hade billigare lokaler på förslag, somHandelshögskolan, men förbunden och NSFkrävde att det skulle vara platta golv och dåfanns det inte så mycket att välja på.Skulle ni göra likadant om ni fick börja om?– Om kravet är platta golv så går det inte attgöra på något annat sätt.Joanna Wågströmnr 5/2011 accent 37


Kongress. JämställdhetMest män idistriktsstyrelsernaDet är si och så med jämställdheteni IOGT-NTO:sstyrelser. Bland distriktsstyrelsernaär det endast två somhar jämn könsfördelning: Uppsalaoch Västmanland. Sämsti klassen är Östergötland medsju män och noll kvinnor.Övriga tjugo distrikt spretar åt olikahåll. Några har en klar majoritet kvinnor.Många har en övervägande andelmän. Ordförandeposterna är mer jämntfördelade: 10 kvinnor och 13 män.Det visar Accents kartläggninginför kongressen.På 2007 års kongresstogs beslut om att IOGT-NTO senast 2011 skavara en jämställd organisation.Då hade fråganredan varit uppe på tvåtidigare kongresser. Frånoch med 2010 skulle 90procent av samtliga styrelserha en jämn könsfördelning,helst 50/50.Det spikades också attjämställdhetsarbetet ska genomsyraoch vara en naturlig del av nykterhetsrörelsensverksamhet. Men målen ärlångt ifrån uppnådda. Anders Karlsson,ansvarig för projektet Nyktra kvinnorkan, är besviken.– Föreningarna måste börja ta denhär frågan på allvar. Man kan inte baraluta sig tillbaka och konstatera att det10 kvinnor och 13 män hardistriktsordförandeposterinom IOGT-NTOinte gick att få in fler kvinnor. Vi måstetitta på varför män ofta har de tyngstaposterna. Vad beror det på? Varför villinte kvinnor sitta med i styrelserna?Vad kan vi göra rent konkret för attunderlätta? funderar Anders Karlssonoch tillägger att det är lätt att säga attman är för jämställdhet. Men vad betyderdet i praktiken?– Jag anser att jämställdheten börjarhemma. Om kvinnor slipper halva hushållsarbetetkanske de orkar gå på styrelsemöten,säger han.Anna Carlstedt, IOGT-NTO:s förbundsordförandehåller med och tar sigsjälv som exempel.– Utan min man som tar mer änhalva hushållsarbetet hade jagaldrig klarat att vara förbundsordförande.Jag troratt jag är en förebild imin roll. För första gångenhar vi också en kvinnligförbundskassör. Hurkönsfördelningen ser utpå ordförandenivå ger enbra bild av hur det står tillmed jämställdheten. Menvisst finns det mycket kvaratt jobba med.Anders Karlsson menaratt jämställdhetsarbetet inom IOGT-NTO bara har börjat. Arbetet måstesjälvklart fortsätta. Fler måste bli aktivai frågan och föreningarna måste börjatycka att det här är en prioriterad fråga.Jämställdheten måste bli en naturligdel av allt arbete. Där är vi uppenbarligeninte ännu.Maria Zaitzewsky Rundgren38 accent nr 5/2011


”Jag har längeletat efter någonstansatt varaläxhjälpare. Detvar något jag självsaknade i skolan”anna gullinSkåne. Hårda faktaFöreningar 40 stMedlemmar 1 600 stOmsättning ca 3 miljoner kronorhallå där!Aage Kilsanddistriktsordförande i Skåne.svenska. Alla siktar på högre studier – devill i tur och ordning bli arkeolog, läkareoch barnmorska.Somaliland har informatörer som ärute bland nyanlända landsmän för att talamed dem om hur det svenska samhälletfungerar. Mycket handlar om barn ochfamilj. Ett annat samtalsämne är drogeroch då inte minst khat. Alla behöver fåveta att khat är narkotikaklassat. De somaliersom tuggat khat i hemlandet fortsätteri många fall att göra det i Sverige.– I studiecirkeln diskuterar vi vad khategentligen är. Vad kostar kat familjen ochsamhället? Och hälsan, tänderna… Vadsäger lagen och vad händer om jag blirstraffad? säger Jama Ismail som är föreningenSomalilands ordförande.Hjälp med läxläsning är en viktig del av samarbetet.Samtal om Kat och andra droger är en annan.I samarbete med IOGT-NTO driverSomaliland ett EU-projekt med gemensamstyrgrupp. Syftet är att bryta mångasomaliers utanförskap och att öka derasmöjligheter till egen försörjning. Tillsammanshar de också organiserat konferenseroch möten om khatmissbruk.– Vårt samarbete går utöver det vanliga,säger Peter Tuvegård, IOGT-NTO:sdistriktskonsulent i Skåne.När Somaliland nyligen fick Malmöstads integrationspris var EU-projektetoch det nära samarbetet med IOGT-NTOen av anledningarna.– Det finns ett otroligt engagemang i föreningen.De vill väldigt mycket, säger HannaLarsson, studiekonsulent på NBV somsamarbetat med Somaliland sedan 2007. PHur ser medlemsutvecklingen ut iSkåne distrikt?– Tyvärr har medlemsantalet sjunkit.Från 2000 till 1600 i dag. Vi vet inte exaktvarför men tror att många som fallit bortär sådana som värvats gratis och som intevill vara med när det är dags att betala.Sedan har vimånga äldremedlemmarockså som successivtgår bort.Samtidigt är 60procent av våramedlemmar värvadede senaste4-5 åren.Aage KilsandVad arbetar nimed just nu idistriktet?– Vi har ju ESF-projektet där vi arbetarmed somalier. Och så arbetar vi aktivtmed förebyggande arbete och medlemsvärvning.Vi har en i styrelsen som äransvarig för värvningen, men det är inteså enkelt. Skåne är ett väldigt stort distriktoch dess invånare utgör 13 procent avhela Sveriges befolkning. Här finns också33 kommuner. Många av våra värvareär äldre och är vana vid ett visst sätt atttänka. Då går det inte så fort. Jag brukarsäga att man få ta något gammalt ochmöblera om!Vilka är era största utmaningar?– Dels det förebyggande arbetet. Närhetentill kontinenten gör att vi har ganskastora problem med alkohol och droger. Vipeppar våra medlemmar och föreningaratt arrangera utåtriktade jippon för attuppmärksamma att vi finns och jobbarmot droger. Bland annat kommer vi attdela ut flygblad kring skolavslutningen.Vår tanke är att alla kan göra en insats,bara man gör något. Vår andra storautmaning är att värva fler medlemmar. PFoto: privatnr 5/2011 accent 41


Narkokoll. Del 8. KhatI Accents serie Narkokoll får du snabb information om de vanligaste narkotiska preparaten.Khat – uppiggande drogsom är ovanlig i SverigeKhat kommer från växten CathaEdulis och innehåller ämnenakatinon och katin som ger ettrus. Khat är centralstimulerandeoch har en uppiggande effekt,som exempelvis amfetamin, menruset är svagare. Det vanligasteär att man tuggar bladen men detgår även att göra te av växten.Khat säljs i buntar, ofta inlindadei bananblad. En bunt kallas fören marduuf och väger cirka 200gram. En normaldos för en personär ett knippe på cirka 25 gram.Vana missbrukare kan tugga tretill fyra knippen vid ett tillfälle.Khat växer främst i Afrika ochpå Arabiska halvön och har tuggatsav folk där sedan länge.I Sverige är drogen sällsynt ochanvänds nästan uteslutande avmän som flyttat hit från de länderdär den odlas. Inom den gruppencirkulerar uppgifter om att runthälften av männen tuggar khat.Kvinnor använder sällan drogen.Vanligast är khat i Mellansverige,ett fåtal beslag har även gjorts iSydsverige.Gatupriset på khat i Sverigehar sjunkit med cirka 30 procentsedan år 2000. Eftersom khat ärovanligt är det svårt att avgörahur tillgängligheten förändras.Beslagsstatistiken pekar dock påen svag ökning under de senastetio åren.Joanna WågströmProduktionoch smugglingKhat växer och odlas främst påAfrikas horn, andra platser i Afrikaoch Arabiska halvön. Växten skördaspå morgonen och lindas in i bananbladför vidare transport med flyg till blandannat Europa. Drogen skickas ofta somen grönsak till Holland och Storbritannien,som inte narkotikaklassatkhat, därifrån smugglas denvidare till andra länderi Europa.Katplantor. Bladen tuggasför en uppiggande effekt.Effekter ochbiverkningar► Ett milt rus► Upprymdhet► Eufori► Sömnlöshet► Ökat blodtryck► Hjärtklappning► Minskad aptit► Trötthet► Irritation► Förstoppning► Huvudvärk► Koncentrationssvårigheter► Nedsatt sexuell förmåga för män► Regelbunden användning av stora doserkan ge psykotiska effekterKälla: Centralförbundet föralkohol- och narkotikaupplysning, CAN46 accent nr 5/2011


Foto: pierre anderssonFråga FS!mejla tillaccent@iogt.seFörbundsstyrelsensvarar på läsarnas frågor.Fråga: Blir det några pins?Kommer förbundet ta fram nya pins/medlemsmärkenmed nya loggan? Vi är fleramedlemmar i vår förening som vill ha.Sofia ModighIOGT-NTO SollentunaFörbundsordföranden. Anna CarlstedtSvenska tv-kanaler går runt svensk lag genom attsända från Storbritannien. Efter IOGT-NTO:s anmälanligger ärendet nu hos Konsumentombudsmannen.Vi gillar inte alkoholreklamDet är ingen hemlighet att viinte gillar alkoholreklam, mennär det gäller alkoholreklam itv tycker vi inte bara att det ärdåligt utan rent olagligt. Alkoholreklami tv är förbjudet enligt lagen.Men eftersom flera tv-kanaler sänder frånStorbritannien så har man kunnat gå runtsvensk lagstiftning. Fram till nu. I marsskickade vi in en anmälan till Konsumentombudsmannenoch Granskningsnämndenför radio och tv. Vi anmälde bådetv-kanaler, alkoholproducenter och debyråer som gjort reklamen. Vi vill en gångför alla få reda på om det är okej att såuppenbart strunta i vår lagstiftning.Vi hade nyligen ett möte med Konsumentombudsmannenoch vi väntar justnu på besked om hur de kommer gå vidaremed vårt ärende. Det var ett spännandemöte och det står klart att de är väldigtintresserade av frågan och vi både hoppasoch tror att de kommer driva ärendetvidare. När vi dessutom genomförde enSifo-undersökning som visar att 8 av 10svenskar tycker att förbudet mot alkoholreklami tv är bra så ser framtiden ljusut. Vi vet att alkoholreklam både sänkerdebutåldern och gör att unga dricker mer,så den här frågan är utan tvekan viktig attdriva.Just nu är det skolavslutningar runt omi Sverige och avslutningsfesterna är sällanalkoholfria. Det är en av tiderna på åretdå langningen är som tydligast och därförbehöver vi vara lika tydliga i att förklaravarför langningen inte är okej. Vi drivervår kampanj ”Tänk om” i samarbete medbland andra Systembolaget och Folkhälsoinstitutet.Den är ett bra verktyg för osslokalt för att nå allmänheten med flygbladoch aktioner. Men det är minst lika viktigtatt vi tar upp frågan när vi pratar medvänner och bekanta. De samtalen hjälpertill att skapa den attitydförändring vibehöver.Sommaren knackar på dörren ochförhoppningsvis slipper vi fler snöchocker.Njut av sommarvärmen och jag kantipsa om att Accent blir, om möjligt, ännubättre när man läser den i en solstol. Gladsommar! PSvar: Nya prylar är på gångPins med nya loggan är beställda och kommeratt kunna beställas från webbshopen påiogt.se om några veckor. Samma gäller övrigtkontorsmaterial och profilprodukter. Hedersutmärkelsernakommer att förnyas underhösten och få det nya utseendet.För förbundsstyrelsenJohanna Hemming BerkquistKommunikationschef IOGT-NTOVärvatårets värvning tilloch med 2011-05-23Nya medlemmar under 2011+971Personer som värvat under 2011252Nya medlemmar via iogt.se187Medlemmar totalt30 463nr 5/2011 accent 47

More magazines by this user
Similar magazines