12.07.2015 Views

Medlemsblad 5 2006 - SFOG

Medlemsblad 5 2006 - SFOG

Medlemsblad 5 2006 - SFOG

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEDLEMSBLADETAnsvarig utgivare: Åsa MagnussonTel: 0340-48 10 00Layout: Moniqa FrisellAdress: <strong>SFOG</strong>-kansliet, Box 738,Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 12 (LRF)101 35 StockholmTel: 08-440 01 75, fax: 08-22 23 30Marie-Louise Schyberg, Jeanette Swartzkansliet@sfog.seInternet: www.sfog.seAnnonser: Åsa Magnussonasa.magnusson@lthalland.se<strong>SFOG</strong>s styrelse 2005:Ordförande: Doc Göran BergBarn/KvinnocentrumLinköpings Universitetssjukhus581 85 LinköpingTel: 013-22 31 32, fax: 013-14 81 56E-post: goran.berg@lio.seVice ordförande: Doc Charlotta GrunewaldKvinnokliniken, Södersjukhuset118 83 Stockholm.Tel 08-616 26 25, fax: 08-616 26 40E-post:charlotta.grunewald@sodersjukhuset.seFacklig sekreterare: Dr Birgitta SegebladhKvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, 851 56 SundsvallTel: 060-18 10 00, fax: 060-18 15 57birgitta.segebladh@lvn.seVetenskaplig sekreterare:Prof Lars-Åke MattssonKvinnokliniken, Sahlgrenska Universitet/Östra,416 85 GöteborgTel: 031-343 40 00, fax: 031-25 83 75E-post: lars-ake.mattsson@vgregion.seSkattmästare: Doc Jan RydnertKvinnokliniken, Länssjukhuset301 85 HalmstadTel: 035-13 66 10, fax: 035-13 66 28jan.rydnert@lthalland.seRedaktör: Dr Åsa MagnussonKvinnokliniken, Sjukhuset i Varberg432 81 VarbergTel: 0340-48 10 00, fax: 0340-67 92 58asa.magnusson@lthalland.seUtbildningssekreterare: Dr Lisskulla SylvénKvinnokliniken, Karolinska sjukhuset171 76 StockholmTel: 08-517 740 64, fax: 08-31 81 14lisskulla.sylven@karolinska.seÖvriga ledamöter: Doc Anders LagreliusANDLAG AB/Oxbackskliniken, Kvinnohälsan,Lagmansvägen 14, 152 40 SödertäljeTel: 08-550 991 00, fax: 08-554 431 20anders@lagrelius.comDr Jan WallKvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus,901 85 Umeå.Tel: 090-785 00 00, fax: 090-77 39 05E-post: jan.wall@vll.seDr Måns EdlundKarolinska Universitetssjukhuset171 76 StockholmTel: 08-517 700 00, fax: 08-31 81 14E-post: mans.edlund@karolinska.seTryck: Elanders Tofters, ÖstervålaISSN 0284-8031Ordförande har ordetKära Medlemmar och Kollegor!Vad tiden går fort när man har roligt. Nuhar det snart gått fyra år sedan jag börjadei <strong>SFOG</strong>s styrelse – januari 2003 – och dethar blivit dags att göra någon form av bokslutoch att säga tack för mig.Kort bokslut först.Genom erfarenheter jag fick under årensom centrumchef (divisionschef) i Linköpinglärde jag mig att det kan vara braatt någon gång stanna upp och summeravad som hänt – under en given tidsperiod.Ofta tycker man ”att det händer ingenting”– ”ingenting förändras”, men närman summerar ser man att det faktisktskett ganska mycket.<strong>SFOG</strong> är en ypperlig specialitetsförening,med en solid struktur. Basen är, somvi alla vet, AR-grupperna, som samlarexperterna inom vår specialitets olika områden.Till denna bas kommer vår egenutbildningsverksamhet i form av alla fortbildningskurser.Jag tror att vi är den specialitetsföreninginom läkarkåren som ordnarden bästa fortbildningsverksamheten.OGU – våra yngre kollegor under utbildning,ger oss dessutom hela tiden informationom – och krav på, hur vi fungerari den praktiska vardagen som handledare,mentorer, osv. Det är mycket lyckat att hadem med, så att man kan styra utvecklingenåt rätt håll.Tack vare dessa strukturer – och framföralltalla de som ingår i dem, har vi ensolid förening. Vad vi i styrelsen har gjortunder dessa år är att stötta, försöka effektiviseraoch på de sätt vi kan, ytterligareförbättra dessa delar. Så har vi till exempel”datoriserat” föreningen, vidareutvecklathemsidan och kanske framförallt,lanserat – och genomfört <strong>SFOG</strong>-veckan.I alla dessa delar har en rad människordeltagit och gjort merparten av arbetet –styrelsen har initierat, stöttat och – förhoppningsvis– entusiasmerat de somgenomfört detta. Tillfredställelsen är förståsstor när man också ser resultat från detvå senaste <strong>SFOG</strong>-veckorna i Falun ochHelsingborg. Jag ser med spänning frammot den tredje – i Luleå, v 34 2007.Vårt nordiska samarbete i NFOG harockså utvecklats. Jag måste tillstå att jagvar lite skeptisk när jag deltog i det för migI DETTA NUMMEREtik-ARG i vardande, intresserade inbjudes! 4ARBETSENKÄT <strong>2006</strong> 7What is NFOG and what does it offer to its members? 11OGUs utbildningsenkät <strong>2006</strong> 15OGU-aktiviteter under <strong>SFOG</strong>-veckan 17Kodfrågan 18En mångsidig ordförande 19Vem ska vaccineras och när 21Återrapport från Gynopregistret. Delregister: Prolapskirurgi 22Specialistexamen Karolinska/ Solna 19 oktober <strong>2006</strong> 25Skriftlig specialistexamen 2007 25Pionjärer inom svensk Obstetrik och Gynekologi 28Utvärdering av projekt ”Gynekologisk Hemsjukvård iMotala” 29Ny avhandling: Missfall 49MEDLEMSBLADET 5/ 06 1


Etik-ARG i vardande,intresserade inbjudes!Intresset för etikfrågor är stort inom <strong>SFOG</strong>. I vårt arbeteligger etiken nära. Obstetriskt etikforum på <strong>SFOG</strong>-veckani Helsingborg var en succé med etikprofessorn ToreNilstun, engagerad panel och svåra fall som diskuterades.Salen var fullsatt och kön till mikrofonerna lång. Detmanar till efterföljd för kommande <strong>SFOG</strong>-veckor.På Riks-ARG i Helsingborg diskuterades behovet aven referensgrupp för etikfrågor inom <strong>SFOG</strong>. Frågan hartidigare varit uppe och nu beslöts att mer ta tag i detta.Samfällt sågs behovet att kunna lyfta frågor av etiskdimension som är mer eller mindre aktuella inom de olikaARG-grupperna och <strong>SFOG</strong>. En grupp med representanterfrån ARG-grupper och andra intresserade skulle kunnavara övergripande för fördjupad diskussion och vägledning,och också ligga på framkant i frågor med etisk dimensionsom så ofta berör allmänheten och diskuteras imedia.Riks-ARG uppdrog till mig att sondera och sammankallatill att diskutera en referensgrupp för etikfrågor.Vi kommer att ha ett första möte i Stockholm den4 december.Intresserade kan anmäla sig tillUlf Högberg, KK, Norrlands Universitetssjukhus(ulf.hogberg@obgyn.umu.se).


Fig. 5Fig. 6Fig. 7Fig. 10Fig. 16Fig. 11MEDLEMSBLADET 5/ 06 9


a new thesis included in the NFOG thesisregistry please, contact the scientificsecretary of your country:Thue Bryndorf thue.bryndorf@dadlnet.dkOskari Heikinheimo oskari.heikinheimo@helsinki.fiKnut Hordnes knut.hordnes@uib.noLars-Åke Mattsson lars-ake.mattsson@vregion.seAlexander Smarason alexanders@fsa.isExamples of thesis registered in <strong>2006</strong> are listed below:First name Last name University Country TitleAnna-Karin Welin Sahlgrenska Sweden Pathophysiology of intrauterine asphyxiaMervi Väisänen-Tommiska Helsinki Finland Nitric oxide in human uterine cervix: role in cervical ripeningAnne Beate Vereide Tromso Norway Progestin effetcs on endometrial growthAnne Ropponen Helsinki Finland Intrahepatic cholestasis of pregnancy - Genetic background,epidemiology and hepatobiliary consequencesElizabeth Nedstrand Linköping Sweden The effect of applied relaxation on vasomotor symptomsNina Kuuva Helsinki Finland Effects and effectiveness of the tension-free Vaginal tapeprocedure for treatment of female Stress urinary incontinenceBo Grönlund Köbenhavn Denmark Progressive epithelial ovarian carcinoma. Prognostic factorsand clinical managementAnna Glantz Sahlgrenska Sweden Intrahepatic cholestasis of pregnancyJens Fuglsang Århus Denmark Aspects of placental growth hormone physiologyPernilla Dahm-Kähler Sahlgrenska Sweden The Ovulatory Process. Studies in the human and the rabbitMette Hornum Bing Köbenhavn Denmark Nocturia in a Danish population of men and women aged60-80 years: aspects of epidemiology, associated factors,pathophysiology and obstructive sleep apneaThe NFOG visitor program was also establishedin 2003. It offers both specialistsand trainees an excellent possibility to visitanother Nordic clinic for 1-2 weeks. Thereports of the visitors have been positiveand the visits are often beneficial for boththe hosting clinic and the visitor. This programwill be opened also for research visitsin 2007. The deadline for the applicationsis the 1. of December <strong>2006</strong>. Please seeNFOG homepage as well as a separateannouncement in this journal. The totalamount of money reserved for this programin 2007 is 150.000 DKK.Hot Topics meetings are arranged inodd years between the Biannual NFOGmeetings. The program is planned by theeducational committee currently chairedby Jens Gudmunsson from Iceland. Thepurpose of these meetings is to give shortpresentations on currently interesting topicsand to offer a good discussion forum onimportant topics for both senior and juniorNordic colleagues. Trainees have a clearlylower registration fee to these meetings.The next Hot Topics Meeting is in HelsinkiOct 5-6, 2007.NFYOG (Nordic Federation for YoungObstetricians and Gynecologists) was foundedin 2000. NFYOG board has representativesfrom all Nordic countries andthe current chairman is Marie Soegaardfrom Denmark. NFYOG is an associationof the national trainee societies in theNordic countries with the purpose toencourage the collaboration between traineesand young specialists in the Nordiccountries and to work for good education.It acts as a platform to gain inspiration andexchange experience in training matters.Activities: In congress-years NFYOGarranges a pre-congress symposium togetherwith a social event for trainees/youngspecialists. In odd years NFYOG arrangesa seminar. The seminar has taken placetwice (2004 and 2005), and we plan torepeat it in 2007 where the subject will bethe challenges we are facing in the future,e.g. recruitment to the speciality, patientsdemands, classical versus modern obstetricsetc.Marie SoegaardChairmanNFYOG12MEDLEMSBLADET 5/ 06


The NFOG Board consists of 14 members:president, secretary general, treasurer,chairmen of national societies, a representativeof trainees (NFYOG), Chief editorof Acta, webmaster, the chairmen ofthe educational and scientific committeesand the president of the next NFOG congress.I look forward working with thenew secretary general RagnheidurBjarnadottir from Iceland. The board hasthree meetings a year with additional teleconferenceswhen necessary. The boardwants to do its best to meet the expectationsof the members of NFOG. I hopeyou contact us for questions, commentsand suggest for new activities. When weget your proposals in writing, they areeasier to put on the agenda and discuss atthe board meetings. The activities andmembers of the NFOG educational andscientific committees will be presented inthe next NFOG news letter.Helle MeinertzChairmanDenmarkGöran BergChairmanSwedenJuha MäkinenChairmanFinlandI want to finish my first NFOG news letterby thanking the former president PeterHornnes (Denmark) and the former secretarygeneral Satu Suhonen (Finland) fortheir great contributions during the lastfour years. Peter Hornnes chaired the boardeffectively in nice, relaxed atmosphere. Weall appreciated his sense of humor and vastknowledge of culture and traditions in theNordic countries. Satu Suhonen took careof even the smallest details and made ourday with her enjoyable e-mails.I wish all members of NFOG crispy Falldays! Please, take a look at www.nfog.organd contact us.Ragnheidur BjarnadottirSecretary GeneralIcelandOsk InvarsdottirChairmanIcelandSeija GrénmanPresidentNFOGMartin StjernquistTreasurerSwedenRolf KirschnerChairmanNorwayMEDLEMSBLADET 5/ 06 13


OGUs utbildningsenkät <strong>2006</strong>OGUs Utbildningsenkät har i år genomförts för fjärde gången.Tack alla ni som har haft tålamod att fylla i den!Tidigare enkäter har skickats ut till OGUsmedlemmar år 2000, 2002 och 2004 medsyfte att kartlägga det aktuella utbildningslägetför ST-läkare i obstetrik ochgynekologi i Sverige. Uppgifter om antalST-läkare/underläkare per klinik har samlatsin från verksamhetschefer i sambandmed <strong>SFOG</strong>s verksamhetsmöte, varvid viäven rekryterat en kontaktperson per kliniksom fått i uppgift att dela ut enkätenbland klinikens ST-läkare, samt samla i ochåtersända de ifyllda enkäterna. Enkätenskickades ut under våren <strong>2006</strong>. Vi har fåttsvar från 206 personer. Svarsfrekvensen ärnågot svårberäknad eftersom vi inte vetexakt hur många icke-specialister som arbetarinom svensk kvinnosjukvård. Enligtvad klinikernas verksamhetschefer uppgivitfinns ca 310 vik underläkare /ST-läkarepå 47 sjukhus. Vilket skulle ge en svarsfrekvenspå 66%.Enkäten bestod i år av 38 frågor, varavflertalet frågor återkommit genom åren,medan vissa omformulerats för att tydliggörabudskapet.BasfaktaAv de 206 som besvarat enkäten var 80,4%kvinnor (77% 2004, 82% 2002, 88%2000) och 19,6% män (23% 2004,18% 2002, 12% 2000). Medelåldern är34,4 år (kvinnor 33,6 år, män 36,6 år).På frågan: Kommer du från ett annatland? Svarade 30% ja i årets enkät (32%2004)26 olika länder finns representerade,de vanligaste är i ordning Tyskland,Grekland, Irak och Finland.25% har gjort sin grundutbildning i ettannat land.Anställningsvillkoren ser ut som följer:ST 81%Forskar-ST 1,5% (3st)Vik efter AT 13%Vik före AT 1%Annat 2,5%Andelen vikariat efter AT såg år 2004ut att ha ökat något och låg då på 18%(2002 8,5%), men verkar i år återigen varapå väg ner.LönMedellön bland dem som besvarade enkätenlåg på 32 970 kr/mån (21 500-48 000kr/mån).• Kvinnor 32 700 kr/mån(2004: 31 700 kr/mån)• Män 34 100 kr/mån(2004: 32 500 kr/mån)• Medianlön 33 000 kr/mån(2004: 32 000 kr/mån)• Univ Sjh 32 000 kr/mån(2004: 31 400 kr/mån)• Övriga Sjh 33 600 kr/mån(2004: 32 200 kr/mån)Enl SACOs lönestatistik från 2005 ärmedellönen för svenska ST-läkare 34 300kr/mån.68% uppgav att de hade fått förhandlasin lön och dessa hade en medellön på33 500kr/mån. (2004: 80%, 32 000kr/mån). Bland de 31% som inte hadeförhandlat sin lön låg medellönen någotlägre: 31 850 kr/mån (2004: 20%,31 500kr/mån). På frågan: Är du nöjdmed din lön? svarade 38% Ja och hade dåen medellön på 34 400 kr/mån (2004:48%, 32 900 kr/mån). 59% svarade Nejoch hade en medellön på 32 100 kr/mån(2004: 49%, 31 000 kr/mån).Arbetstid23% av ST-läkarna som besvarat enkätenuppger sig arbeta deltid, vilket är en ökningjämfört med 2004 då 15% uppgav sig deltidsarbeta.Ytterligare 16% i årets enkätönskar arbeta deltid, (2004: 6%). Totaltär det alltså närmare 40% av ST-kårensom arbetar eller skulle vilja arbeta deltid,vilket torde vara en siffra som manar tilleftertanke bland schemaläggare och verksamhetscheferpå landets kliniker.Arbetsmiljö13% anser sig någon gång blivit diskrimineradp g a nationalitet (7 av 52 medutländskt ursprung).Medan 12,5% av männen (5 av 40) ochnästan exakt lika stor andel kvinnor; 12%(19 av 164) anser sig någon gång blivit diskrimineradp g a kön. OGU har de senasteåren verkat för att det skall finnas en utarbetadlokal introduktionsplan på klinikerna.74% svarar att det finns en utarbetadplan för introduktion när man kommersom ny läkare till kliniken.68% tyckte att introduktionen förbereddehenne/honom adekvat för det fortsattaarbetet.På frågan: Har du så här långt haft anledningatt ångra ditt val av specialitet? svarar78% att de inte ångrar sitt val, 17%ångrar delvis sitt val och 0,5% (1st)ångrarsitt val.UtbildningsvillkorOGU har i samarbete med Utbildningsnämndenunder senare år verkat för att detskall finnas en ST-ansvarig på alla klinikeroch tagit initiativ till de numera regelbundetåterkommande ST-ansvarigmötena.I årets enkät anger 75% att de haren ST-ansvarig på kliniken, 9% vet ej.76% har regelbundna utvecklingssamtalmed sin chef.I årets enkät svarade 97% att de har enhandledare (2000 89%, 2002 94%, 200491%). I genomsnitt träffades ST-läkarenoch handledaren 8,5 ggr/år. 53% av handledarnahar en formell handledarutbildning.Vidare anger 53% att de använder <strong>SFOG</strong>sMEDLEMSBLADET 5/ 06 15


utbildningsbok tillsammans med sin handledare.Vidare ställdes frågan: Inom vilket/vilkaområden tror du det blir svårt attuppfylla målen i utbildningsboken?Varvid svaren fördelade sig enligt nedan:Gyn operation 33%Gyn öppenvård 12%Antenatalvård 11%Förlossningsvård 10%Av de svarande hade 43% ledarskapsutbildningi ST-kontraktet. Vidare har81% intern ST-utbildning på klinik- ellerregionsnivå. På frågan: Hur många externakursdagar har du i genomsnitt per år?(IPULS-, <strong>SFOG</strong>- kurser el dyl) fördeladesig de svarande enligt nedan:– 0-5 dagar 28%– 6-10 dagar 55%– 11-15 dagar 10%– >15 dagar 0,5%Av de som svarade angav 28% att devar på <strong>SFOG</strong>-veckan i Falun 2005 (2,8dagar i snitt).Forskning24,5(50 st) av de som besvarat årets enkätuppger att de forskar. 73% forskar inte ochsom anledning till detta uppger 41% attde inte har tid, 26% vill forska senare,19% har inte hittat ett lämpligt projektoch 15% är ej intresserade. På frågan hurforskningstiden finansieras uppger 54%av de som forskar att de endast forskar påsin fritid. 28% har externa medel, 24%ALF-tid samt 8% forskar-ST.Framtiden67% av ST-läkarna planerar att göra<strong>SFOG</strong>s specialistexamen. 20% vet ej. 61%har betald inläsningstid.23% vet ej om de har betald inläsningstid.OGUs åsikt gällande specialistexamenhar genom åren växlat. För ett antal årsedan verkade OGUs styrelse för åsiktenatt avskaffa den frivilliga specialistexamen.På senare år har vi snarare verkat för attden skall vara fortsatt frivillig, men bättreutnyttjas genom att användas som ett årligenåterkommande diagnostiskt prov påklinikerna, för att på så sätt bidra till ettkontinuerligt lärande under ST.För att ta reda på vad OGU-medlemmarnaegentligen tycker om specialistexamenställdes frågan: Vad tycker du attOGU ska verka för? 57% svarade att OGUskall verka för en fortsatt frivillig specialistexamen,dvs det system som nu råder.22% önskade att OGU skulle verka för enobligatorisk specialistexamen. Och 6%tyckte att OGU skulle verka för att ta bortspecialistexamen.Vi ställde även frågan: Vilket områdetror du huvudsakligen att du vill arbetainom som färdig specialist?<strong>2006</strong> 2004Gynekologisk slutenvård 37% 34%Obstetrisk slutenvård 29% 24%Öppenvård gyn/obstetrik 10% 9%Reproduktion 6% 3%Vet ej 33% 30%Sara Törnblom, ordförande OGU


OGU-aktiviteter under<strong>SFOG</strong>-veckanMaria LarssonJohanna Wagenius, ST-läkareKK, Helsingborgs lasarettFör att locka fler ST-läkare till <strong>SFOG</strong>veckornahade OGU tillsammans medden lokala organisationskommittén i årarbetat fram ett program i Helsingborgsom bestod av fyra ST-workshops och ettOGU-symposium. Först ut på måndagenvar Pelle Lindqvist med en workshop omtrombosprofylax inom obstetriken. Vi fickdär ta del av de nya nationella riktlinjernaför trombosprofylax i samband med graviditetoch sedan gå igenom olika fallbeskrivningar.Framåt kvällen träffades STläkarnaigen för femkamp och efterföljandemiddag.På tisdagen var temat risker och avvikelserunder graviditeten – mödrahälsovårdensroll, med moderator AnnaBerglund. Här diskuterades vad som ingåri graviditetsövervakningen på mödravårdensamt olika riskfaktorer för komplikationerunder graviditeten såsom övervikt,rökning och tillväxthämning.Onsdagens ST-workshop handlade omblödning och smärta i tidig graviditet,Elisabeth Epstein var moderator. Vi ficken noggrann genomgång av normalt ultraljudi tidig graviditet och onormal tidiggraviditet inklusive extrauterin graviditet.Det visades många illustrativa ultraljudsbilderdär handläggandet diskuterades.Den sista workshopen på torsdagenhade titeln Prolaps: när? var? hur? medGunilla Tegerstedt som moderator. Härlärde vi oss hur anatomin i bäckenbottenär uppbyggd och hur en prolaps ska diagnosticeras.Olika aspekter på konservativoch kirurgisk behandling diskuterades.Veckans höjdpunkt var OGU-symposietmed temat Bestraffning eller bot? –Kan vi ersätta HSAN med äkta skadeprevention?Moderator var här MagnusHagmar och i panelen fanns flera tunganamn. Efter en introduktion av MagnusHagmar redogjorde Johan Carlsson frånSocialstyrelsen hur man arbetar där förbättre patientsäkerhet. Han konstateradeatt vi arbetar i en komplex organisationdär det är omöjligt att göra rätt hela tiden.”Den bästa är inte felfri men förberedd”.Michael Sjöö som både är pilot, läkare ochkvalitetsansvarig på SAS diskuterade sedankring vad sjukvården kan lära av flygetsmisstag. Enligt Michael Sjöö är bristandekommunikation och dåligt beslutsfattandede vanligaste orsakerna till olyckor bådeinom flyget och inom vården. I USA dörvarje år fler människor av medicinska misstagän trafikolyckor, bröstcancer och aidstillsammans! Piloter kontrolleras var 6:emånad både muntligt och skriftligt. Efterspecialistexamen har läkarkåren ingen uppföljning,vilket han tyckte var mycketanmärkningsvärt. Maria Larsson, numerafolkhälsominister, pratade därefter om vadpolitiken kan göra för patientsäkerhetsarbetet.Hon menade att en centraliseradsjukvårdspolitik ökar riskerna för misstagi vården. Politikerna ska göra upp förutsättningarnaför vården men sedan skavårdpersonalen själva ha inflytande översina arbetsförhållanden. Man måste ocksåmöjliggöra för vårdpersonalen att lära avsina misstag utan att skuldbelägga någon.Sedan hade auditoriet möjlighet att ställafrågor och det blev en intressant diskussion.Sammanfattningsvis var det en mycketlyckad vecka. Stort tack från organisationskommitténoch OGU till alla som deltagit.Michael SjööMEDLEMSBLADET 5/ 06 17


KodfråganKodning av operationer vidprolaps:LEF13 innebär (fullständig) Prolapsplastikmed vaginal hysterektomi.URARG har klargjort att det blir riktigareuppgifter i gynop-registret om maninte använder denna ”kombinationskod”utan kodar de olika delarna av ingreppetvar för sig, t ex LCD10 Vaginal hysterektomi+ LEF00 Främre kolporafi + LEF03Bakre kolporafi. Låt oss börja tillämpadetta fortsättningsvis! (Det är ur klassifikationssynpunktok att göra så – även omdet finns en kombinationskod är det inteotillåtet att koda de olika ingående delmomentenvar för sig, förutsatt att de haregna koder).Det är på gång att vi ska få operationskoderför de nya varianterna av TVT,samt tilläggskoder för användande av mesh– resorberbart resp. icke-resorberbart. Jagåterkommer med information när dessa nyaoperationskoder är fastställda.Kodning av ”sena missfall”:Det är någorlunda nära förestående attden juridiska gränsen mellan foster och barnanpassas till den kliniska verkligheten.Obstetrikgruppen i Västra Götalandsregionenhar vid sitt senaste möte (underledning av Margareta Wennergren, KKSU/Östra) önskat att kollegerna i hela landetska påminnas om den gränsdragningmellan Missed abortion och Intrauterin fosterdöd,som det i Diagnoshandboken finnsanvisningar om. Där står att koden O36.4Intrauterin fosterdöd, ska användas frånv. 22+0 (t o m v. 21+6 Missed abortionO02.1). Det har nog de flesta klinikerkunnat acceptera. Lite svårare har det varitmed de fall där patienten inkommer medvärkar (med eller utan vattenavgång) 1-2v. före viabilitetsgränsen, och framföderett foster som dör under värkarbetet elleromedelbart därefter. Där har många nogvelat koda det som ett sent missfall. Menför att vi ska få tillförlitlig statistik av dessafall, har det framförts starka önskemål omatt vi ska koda dem enhetligt och konsekvent,och följa veckogränsen på sammasätt som vid Missed abortion/Intrauterinfosterdöd.Detta innebär att om fostret framfödsfr o m v. 22+0 ska vi ange förlossningskodfrån O80-O84 och extrem prematuritetO60.9(A). Vid intrauterin fosterdödanges dessutom O36.4 samt kod från O61.-för induktion. Ett observandum: När ettmycket litet foster framföds kan det kanskevara svårt att ange typ av huvudbjudning,och därmed rimligt att användaO80.9 Spontanförlossning (= icke instrumentellvaginalförlossning) enkelbörd,ospecificerad. Men jag skulle vilja rekommenderaatt ni försöker välja en annandecimal än -.9. Denna kod, O80.9, användsnämligen för dem som föder före inkomsten,och det är rätt bra att kunna hittadessa fall, varför det vore det synd att kontamineraden koden med annat.HälsningarKarin PihlKarin Pihl@vgregion.se /karin.pihl@telia.comInstruktionertill författare:Det är av stor vikt och underlättnad förarbetet med medlemsbladet om manusskickas via e-post eller på diskett.Följande regler underlättar processen.1. Vi kan ta emot följande filformat: rtf,Word 7.0 eller äldre version (bådeMac och PC), Pagemaker 6.5 (OBS!Dessa ska vara zippade, skicka ejPDF filer).2. Skicka manuskript direkt till redaktörenvia e-postasa.magnusson@lthalland.se eller pådiskett till adress: KK, Varbergs sjukhus,432 81 Varberg.3. Gör inga egna avstavningar utan låttexten flöda över automatiskt tillnästa rad (detta gäller vare sig omordbehandlingsprogram har avstavningsprogrameller inte).4. Gör en blankrad mellan varje nyttstycke.5. Använd programmets tabuleringsfunktioneller tabellfunktion vidinskrivning av tabeller, inte mellanslagstangenten.6. Använd inte egen design i texten iform av ovanliga typsnitt, understrykningar,fetstil eller dylikt. Detmedför ett avsevärt arbete att letaefter dolda koder i texten. Angehellre i ett medföljande dokumenthur typografin önskas utformad.7. Kom ihåg att skicka med logotyperoch bilder som egna bildfiler. Bildfilerbör ha en upplösning på mer än 300dpi för att göra sig bra i tryck. Deflesta typer av bildformat kan tasemot. De vanligaste bildformatensom används i tidningen är jpegeller eps.Glöm inte bort NFOGs utmärkta hemsida.Återfinns på adressenwww.nfog.org18MEDLEMSBLADET 5/ 06


En mångsidigordförande tackarför sig ochåtergår till sinahobbiesMEDLEMSBLADET 5/ 06 19


Vem ska vaccineras och när– några fakta och synpunkter kring GardasilDet första vaccinet mot cervixcancer harnu godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten.Myndigheten hänvisartill de studier som legat till grund för ansökanmen ger inte någon tydlig vägledningom vilka som har nytta av vacciner. Mångakvinnor i olika åldrar och med olika bakgrundvänder sig idag till läkarmottagningaroch vill ha råd om de bör vaccinerasig. Vi vill ge lite bakgrund som stöd idessa samtal.I de kliniska prövningarna hade vaccinet100% effekt i att förhindra uppkomstav höggradig dysplasi - CIN2-3 (100%reduktion jämfört med placebo) vid enuppföljningstid av i genomsnitt 2 år underföljande förutsättningar• Gällde endast dysplasi som innehållerHPV 16 eller 18• Kvinnan/flickan hade inte någon gradav cytologatypi då vaccinet gavs• Kvinnan/flickan hade inte DNA frånHPV 16 eller 18 i cervix• Kvinnan/flickan hade inte antikroppari serum som tecken på tidigare genomgångeninfektion med HPV 16 eller18.• Dessa förutsättningar gällde före varjevaccination och deltagaren fullföljdehela studien (Per protocol)Detta motsvarar en population somman betecknar HPV-naiva och vars praktiskamotsvarighet blir flickor som får samtligainjektioner inom en sexmånadersperiodoch som inte har debuterat sexuellt.Detta är bakgrunden till C-ARGsrekommendation om att vaccinet bör ingåi barnvaccinerna för flickor och ges i 10 –12 årsåldern. HPV 16 och 18 finns i ca70% av cervixcancer i vår del av världen.Man kan inte räkna med högre skyddseffektän så vid vaccination av HPV-naiva.Skyddseffekten mot all CIN 2-3 oavsettHPV-typ hos dessa HPV-naiva är 38% efter4 års uppföljning.Björn Strander, Göteborg,web-master i C-ARGBengt Andrae, Gävle,ordförande i C-ARGKristina Elfgren, Stockholm,sekreterare i C-ARGFör övriga blir skyddet mindre. Hur braskydd man har mot framtida cancer omman debuterat sexuellt går knappast attbedöma i det enskilda fallet. Studierna hargjorts på kvinnor upp till 26 års ålder ochdet finns ingen kunskap om vaccinationseffekterhos dem som är äldre. Följandedata från de studier som legat till grundför registreringen kan vara bra att kännatill:• I hela studiepopulationen, där 26%hade tecken på aktuell eller genomgångeninfektion med någon av typerna6/11/16/18, fick man ingen signifikantreduktion av totala antalet höggradigadysplasier hos de vaccinerade under2 års uppföljning.• I samma population, fick man en reduktionmed 39% av HPV-16/18 relateradCIN2-3.Högst sannolikt förbättras effekten påhöggradig dysplasi när man jämför vaccineradeoch icke-vaccinerade efter längretid, men detta är inte bevisat. Det skulleockså kunna vara så att de som har ettimmunsystem som kan ta hand om deninfektion de har redan vid vaccinationenkan få ett skydd mot senare utveckling avhöggradig dysplasi, men frågan är om justdessa kvinnor har något behov av attvaccinera sig som skydd mot cancer. Invasivcervixcancer drabbar inte de kvinnor somkan göra sig av med infektion med högrisk-HPV.Först om flera år kan vi få svarpå dessa spekulationer i de påbörjade uppföljningsstudierna.Slutsatsen är att vaccinet har god effektpå HPV-16/18-relaterad höggradig dysplasihos dem som inte debuterat sexuelltmen effekten är mer begränsad vid vaccinationav kvinnor som debuterat sexuelltoch riskerat att exponeras för HPV-infektion.I samtal och rådgivning får mannaturligtvis väga in andra potentiella fördelarmed vaccination som (partiellt) skyddmot andra HPV-relaterade cancerformeroch (partiellt) skydd mot kondylom. Ochvaccination kan knappast någonsin varatill skada… utom för plånboken där enkostnad enbart för vaccinet om 3400 krligger i den andra vågskålen.Vi föreslår följande hållpunkter för rådgivningtill kvinnor/flickor:• Om man inte har debuterat sexuellthar vaccin en god skyddseffekt (c:a70%) mot cervixcancer.• Om man har debuterat sexuellt ärskyddseffekten lägre och hur stor denär går inte att bedöma i det enskildafallet.• Utifrån nuvarande kunskapsläge kanman ej rekommendera kvinnor över26 års ålder att vaccinera sig mot cervixcancer,i synnerhet inte om mandebuterat sexuellt.• Gardasil erbjuder ett skydd mot kondylomsom också är avhängigt sexualanamnes.• Kvinnor bör starkt rekommenderasdelta i Gynekologisk cellprovskontrolläven efter eventuell vaccination ochoavsett sexualanamnes.MEDLEMSBLADET 5/ 06 21


Återrapport från GynopregistretDelregister:ProlapskirurgiLÄGESRAPPORT maj <strong>2006</strong>REGISTRET UNDERSTÄLLT <strong>SFOG</strong>.RAPPORTEN ÄR DISTRIBUERADSEPTEMBER <strong>2006</strong>.BakgrundDet svenska nationella kvalitetsregistretför prolapskirurgi (som delregister i”Gynop-registret) har haft en lång utvecklingstid:”Konception” år 2001 som ”inkontinens-och prolapstvilling”med UR-ARGsom föräldrar. Sedan kom en mycket långgraviditet med två utvecklingsfaser: Förstett kreativt och stimulerande samarbete iUR-ARG där vi tillsammans med inkontinens-registretkämpade med de grundläggandeproblemen. Ultimo 2002 (eftergemensamt internatarbete i Steningevik)var vi ”i princip” klara med frågorna ochparametrarna och trodde lite naivt att nuhar vi ju ett register.Så kom ”fostrets mognadsfas” i trygg”slutenvård” hos Gynop-registret ochUMDAC. Med hjälp av Mats Löfgren ochBirgitta Renström blev det ett långt värkarbetemed programmering och testningoch felrättning - programmering och testningoch felrättning - programmering ochtestning och …Sista finslipningen var hösten 2005: iseptember/oktober införde vi en välfungerandetestversion av både prolaps- ochinkontinensregistret på Västerbottens tresjukhus - skarpt läge, äkta patienter, mötemed verkligheten …Efter ytterligare felrättning vågade vi gåut nationellt - sedan början av <strong>2006</strong> är programmettillgängligt via Internet till frinerladdning för alla intresserade.Vid första dataexporten tom 15 maj,<strong>2006</strong> var redan 674 patienter registreradei prolapsregistret, med kompletta operationer- data från 222 patienter!!!Vi är mycket stolta och glada över dennaEmil Nüssler, registerhållare förprolapsregistret, Lycksele lasarett”flygande” start som registret har fått.222 patienter är naturligtvis för få fören meningsfull epidemiologisk analys menvi vill ändå presentera några resultat:för att visa att vi är på banan• för att visa vilken riktning vi planeraratt gå med vårt rapportarbete• och (viktigast av allt) att få råd, kritikoch hjälp till att utveckla oss i rätt riktning.Vi har stora förhoppningar om att fåreaktioner, kommentarer, förbättringsförslagoch nya idéer från alla intresseradekollegor!Materialet innehåller alla patienter somblev opererade som ”prolapsoperation”efter september 2005 och som blev exporteradetill registret fram till 15 maj, <strong>2006</strong>.De flesta patienter utanför Västerbottenblev registrerade efter årsskiftet 2005/<strong>2006</strong>- allt eftersom man har introducerat prolapsregistret.Några få patienter med vaginal hysterektomi(som led i en prolapsoperation)är registrerade som ”prolapsoperation”men inkluderade i hysterektomiregistret- uppenbarligen en kompromiss innan klinikenhar påbörjat att använda prolapsregistret.Även de patienterna har tagits medi analysen – men vi saknar naturligtvis deprolapsspecifika parametrarna för dessapatienter.VEM har opererat?Sjukhus Antal %Skövde 1 0,5Mora 25 11,3Sundsvall 27 12,2Örnsköldsvik 25 11,3Östersund 2 0,9Umeå 49 22,1Skellefteå 54 24,3Lycksele 28 12,6Sunderbyn 8 3,6Gällivare 2 0,9Läkargruppen Örebro 1 0,5Total 222 100VEM blev opererad?Periodens 222 patienter var i majoritetenfriska.Funktionsstatus %Normal 67,9Lätt sänkt 28,7Betydligt sänkt 3,3I medel 63 år gamla och 3 para.22MEDLEMSBLADET 5/ 06


Återrapport från GynopregistretResursåtgångKvalitetsparameter ”Svensk medel” Enhet MålVårdtid 1,7 Medel(alla patienter inkl. snabbutskrivning) dagar ?Andel vårdtid under 24 tim. 33,3 % > 25Andel vårdtid under 8 tim. 21,2 % ?Vårdtid (endast patienter med 2,0 Medelvårdtid över 24 timmar) dagar ?Operation i lokalbedövning 35,7 % > 25Reoperation för komplikation 0 % 0Återbesök KK planerat 13,2 %


Specialistexamen Karolinska/Solna 19 oktober <strong>2006</strong>Anna-Karin Broman Trollhättan, Claudia Bruss Halmstad, Johanna Wagenius Helsingborg,Zeyed Saleem Halmstad, Sophia Ehrström Danderyd, Katja Stenström-Bohlin Göteborg,Martin Heideman Trollhättan, Ulrika Johannesson Danderyd, Anna-Maria JohnssonHuddinge, Karin Wickström Danderyd, Åsa Johansson Göteborg, Dimitrios Saricostas Västerås,Katja Lampinen Huddinge.Saknas på bilden Liv Ahlborg Huddinge.Skriftlig specialistexamen 2007Dags att anmäla sig till skriftlig specialistexamen i obstetrik och gynekologi!Skrivningen kommer att genomföras på 3-4 orter i landet (beroende på vilka som anmäler sig).Vilka orter det blir meddelas när ansökningstiden gått ut. Skrivningen genomförs fredag den 16 marskl 9-14 och sista anmälningsdag är fredag den 9 februari.Välkommen med din anmälan!Aino Fianu-Jonasson<strong>SFOG</strong>s utbildningsnämndAnmälan till skriftlig tentamen 16 mars 2007Anmälan skickas helst per e-post till aino.fianu-jonasson@karolinska.se alternativtAino Fianu-Jonasson, KI Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för obstetrikoch gynekologi, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge, 141 86 Stockholm.Eventuella frågor besvaras per e-post eller telefon 08-585 875 22.Namn ______________________________________________________________________________________Adress: ____________________________________________________________________________________Tel arbete:____________________________________bostad: ______________________________________E-post:_____________________________________________________________________________________MEDLEMSBLADET 5/ 06 25


Utvärdering av projekt”Gynekologisk Hemsjukvårdi Motala”IntroduktionKvinnokliniken, Lasarettet i Motala, tog1997 emot priset ”KvalitetsutmärkelsenSvensk Hälso- och Sjukvård” som teckenpå ett långt framskridet kvalitetstänkandegenom samtliga vårdprocesser. I och medomorganisationen i Landstinget i Östergötlandunder 2000-talet, med bl a stängningav förlossningsavdelningen och gynekologiskslutenvårdsavdelning vid Lasaretteti Motala december 2003 – januari 2004,fick vi anledning att fundera över möjligautvecklingspotentialer för dagkirurgi ochdygnsvård.1983 införde Kvinnokliniken i Motalasom landets första klinik ”tidig hemgång”efter förlossning. Mer än 20 år senare ärdetta en självklar och väl etablerad vårdformi hela Sverige. Vi lärde oss av BBhemvårdatt patienterna ofta mår bäst i sinhemmiljö.Det har visat sig att kvinnor som harblivit förlösta med kejsarsnitt, dvs genomgåtten bukoperation, många gånger gårhem lika tidigt som normalförlösta.Med den erfarenheten har vi vågat förkortavårdtiden även för andra gynekologiskabukoperationer. Det har dock krävtshög kvalitet på bl a patientinformationoch postoperativ smärtlindring.Risken för komplikationer som kräversnabb medicinsk insats minskar dramatisktefter 24 timmar och fortsatt vård på sjukhusär många gånger inte längre nödvändig.Den smärtlindring och mobiliseringsom återstår efter första dygnet kan medfördel ske i hemmet med stöd och möjlighettill kontakt med kvalificerad gynsjuksköterska.Med kunskap om ovanstående ansöktevi om att starta projektet ”GynekologiskHemsjukvård” och detta godkändes avcentrumchef och landstingsledning.Målet för projektet var att visa att dennya vårdformen kan genomföras medsamma medicinska säkerhet och lika godpatientomvårdnad som man tidigare bedrivitinom ramen för slutenvård.MetodProjektet ”Gynekologisk Hemsjukvård iMotala” startades och innefattade selekteradepatienter som skulle genomgå hysterektomi,prolapsplastik eller TVT och ivissa fall även andra gynekologiska bukingrepp.De patienter som inte bedömdeslämpliga för dygnsvård och senare hemsjukvårdhar opererats och vårdats inomgynekologisk slutenvård på Universitetssjukhuseti Linköping(US) eller Vrinnevisjukhuseti Norrköping (ViN).Projekttiden var satt mellan 040101-060101.Under projekttiden har vi genom ettstudieformulär mätt och utvärderat följandeparametrar;• Väntetid till operation• Smärtlindring• Timmar på sjukhus• Komplikationer• Ev kontakter med sjuksköterska ochläkare postoperativt• Postoperativ skattning av hela vårdtillfälletProjektet innebär att patienten får noggrannmuntlig och skriftlig informationav läkare och sjuksköterska när beslut omoperation tas. Stor vikt läggs på informationom vårdtid, smärtlindring, vikten avtidig mobilisering och möjlighet att nåsjuksköterska per telefon postoperativtefter utskrivning. Samtliga rutinmässigapreoperativa förberedelser görs klara vidmottagningsbesöket och patienten får ocksådirekt information om specifik operationsdagoch ungefärlig tidpunkt för operation.Patienten kommer till den dagkirurgiskaenheten operationsdagens morgonoch får prata med sjuksköterska och operatörinnan operation.Preoperativt har patienten tagit Panodil ®500 mg 2 st kvällen före operation samtpå operationsdagens morgon.Vid hysterektomi ges preoperativt antibiotikaprofylaxperoralt med T Doxyferm ®100 mg 2 st samt T Metronidazol ® 500mg 2 st 2 timmar preoperativt.Vid TVT operation ges preoperativtT Dalacin ® 300 mg 2 st samt T Lexinor ®400 mg 1 st. Övrig kirurgi ges inte rutinmässigantibiotikaprofylax.Trombosprofylax med injektionInnohep ® ges enligt riktlinjer för Kvinnoklinikeni Östergötland.Vid hysterektomi och vid vissa utvaldaprolapsoperationer, där morfinspinalanestesiär ordinerad som smärtlindring,ges preoperativt T Betapred ® 0,5 mg 16st samt T Zofran ® 4 mg 1 st som antiemetikaprofylax.Den största andelen av patienterna iprojektet har fått generell anestesi. Vidhysterektomi läggs före narkosinledningendessutom en spinalanestesi med 0,2 mgMorfin Special för postoperativ smärtlindring.Pat sövs sedan genom intubationsnarkosmed Propofol, Sevofluran samtFentanyl. Supp Diklofenak ® 50 mg 1 stges omedelbart postoperativt på operationssalen.Efter operationen övervakas patientenpå postoperativa avdelningen enligt rutineroch förs sedan till kirurgisk/ortopediskvårdavdelning över natten. Operatör finnsMEDLEMSBLADET 5/ 06 29


i beredskap i hemmet. Patienten är ordineradT Panodil ® 500 mg 2x 4 samt TDiklofenak ® 50 mg 1x3 postoperativt.Tillägg av T Oxycontin ® 10mg 1x2 vb.Ytterligare smärtlindring i injektionsformefter behov. Patienten får redan på kvällenpostoperativt inta lättare måltid per ossamt börja försiktig mobilisering med hjälpav personal. Morgonen efter operationenhämtas patienten tillbaka till den dagkirurgiskaenheten för fortsatt mobilisering.KAD är då redan avlägsnad av postoperativpersonal, i regel vid kl 06. Innan patientengår hem träffar hon operatör och sjuksköterskaför utskrivningssamtal enligt klinikensrutiner.Patienten får vb recept på T Diklofenak ®50 mg 1x3, 20 st. Patienten får själv köpaT Panodil ® att ta vb 500 mg 2x4. Patientsom genomgått hysterektomi informerasom att kontrollera temperaturen 2 ggr dagligeni 2 dagar.Första natten hemma har patientenmöjlighet att ringa sjuksköterska, som finnsi beredskap. Patienten ges noggrann informationom hur sjuksköterskan kan nås.Sjuksköterskan kan på eget initiativ åkahem till patienten för vissa återgärder,exempelvis urintappning, urinodling,smärtlindring och droppbehandling.Sjuksköterskan kan vid behov konsulteragynekolog i beredskap. Andra och tredjepostoperativa dagen samt 7-10 dagar efteroperationen har sjuksköterska telefonkontaktmed patienten.Ett studieformulär har fyllts i av ansvarigasjuksköterskor före, under och eftervårdtiden (se Bilaga 1).Patienten har bedömt smärtlindringenunder vårdtiden genom VAS (VisuellAnalog Skala) fyra gånger per dygn samtvid smärtgenombrott.Vid telefonkontakt med sjuksköterska7-10 dagar postoperativt har patientenskattat hela vårdtillfället med hjälp av VAS.Fokusgruppintervju har genomförtsmed 7 st patienter postoperativt.Resultat155 patienter har utvärderats via studieformulär.Patienternas ålder har varierat mellan29-95 år.Det har gjorts 89 st prolapsplastiker(främre, bakre eller total), 39 st hysterektomier(subtotal eller total), 8 st laparotomipå annan indikation (ex större benigncysta), 2 st laparoskopi, 3 st cervixamputation,8 st TVT, 5st vaginal hysterektomi,1 st annan operation.Väntetid till operation varierar mellan4 och 85 dagar. Medelväntetiden var 34dagar. Den längre väntetiden, mer än 60dagar, beror på patientens önskemål ellerär en effekt av sommarstängning.Smärtskattning genom VAS har utvärderatsenligt diagram nedan, där man noterathögsta skattade smärta någon gångunder vårdtiden.På 10 patienter var VAS ej dokumenterat.Mycket dåligt Bra Mycket braVid telefonkontakt med sjuksköterska 7-10 dagar postoperativt har patienten fått skattaupplevelsen av hela vårdtiden genom VAS, se diagram nedan.30MEDLEMSBLADET 5/ 06


Komplikationer och senare telefonkontakter med operatör och sjuksköterska förekomi mycket liten omfattning och fördelade sig enligt nedan.Mindre komplikationer postoperativtUrinvägsinfektion7 patienterMycket besvär med illamående ochkräkningar operationsdagen3 patienterHematom i operationsområde -antibiotikabehandling 1 patientKvarglömd tamponad1 patientKAD på grund av rift i blåsan – KAD ut –UVI1 patientAntibiotikabehandling på grund av feber1 patientTotalt: 14 patienterStörre komplikationer postoperativtIleusPostspinal huvudvärkBlödning från op-sår – inlagd gynavd 21, USPostop blödning-reop, blodtransfusionResidualurin – KAD, UVI – resuturering pågrund av blödning, inlagd gynavd 21, USArytmi post-op, övernattar på hjärtavdTelefonkontakt med sskfrån kir-avdelning där patövernattar- Större vaginal blödning med koagler.- Postoperativ smärta med VAS 6.Telefonkontakt med ssk frånpatient i hemmet- Patienten kan ej kissa.- Telefonsamtal från patient andra postoperativanatten, på grund av magont(troligen gasbesvär)- Patient med värk och urinträngningar -telefonkontakt med läkare för receptKontakt med läkare på grundav- Större vaginal blödning med koagler -läkare i beredskap tillkallad natten efteroperation på grund av blödning. OrdinerarCyklokapron och sätter tamponad.- Trombosprofylax som ej var ordinerad.- Patient kan ej kissa.- En ordentlig blödning från op-sår – rådom att vända sig till akut mott, US –blevinlagd en natt på gynavd 21, US.Patienter som ej kunnat gåhem efter en övernattning- En pat född 1963 var kvar 2 nätter pågrund av smärtor post-operativt (op totalhysterectomi + SOE).1 patient (inlagd kir avd, LiM)3 patienter1 patient1 patient1 patient1 patientTotalt: 8 patienter- En patient född 1955 kvar i 3 nätter pågrund av postoperativ blödning. Hbsjönk från 141 till 91, var yr, matt ochillamående (op prolapsplastik).- En patient född 1946 kvar 2 nätter pågrund av residualurin (subtotalhyst +SOE)Hembesök av sjuksköterska- En patient kunde ej kissa. KAD satt(1200 ml)- Levererat antibiotika och recept tillpatient med urinträngningar.Kommentarer förekom flitigt frånpatient till sjuksköterska vid telefonuppringningpostoperativt (Bilaga 2).Som ytterligare en del i utvärderingenav projektet gjordes en fokusgruppintervju.Fokusgruppen består av 4-8 deltagare samtgruppledare och observatör. Diskussioneni en fokusgrupp baseras på i förväg bestämdafrågeställningar som presenteras för deltagarnainledningsvis och accepteras (Bilaga3). Brev med inbjudan skickades till samtligapatienter som opererats i gynekologiskhemsjukvård augusti-september 2005.Sammanfattningsvis var de flesta kvinnormycket nöjda med vårdformen men förbättringspotentialfanns och bör åtgärdasenligt nedan.• Viktigt att alla patienter får tala medoperatör innan operationen.• Den muntliga och skriftliga informationenom vart anhöriga kan höra av sigbehöver förbättras.• Vi måste säkerställa att alla patienter fårbesked om diagnos/resultat• Lugnare miljö på postoperativa avdelningen• Att personal ej pratar om privata sakeröver huvudet på patienten• Alla patienter får tala med operatör innanhemgång.• Kontrollera att mobiltelefon till gynsjuksköterskai beredskap fungerar• Viktigt att hålla avtal angående telefonkontaktmed patientenDiskussion ochsammanfattningProjektet uppfattades falla mycket väl utoch är nu permanentat på kliniken.Resultatet har presenterats vid avdelningsmötenoch läkarmöten. Speciellt viktigthar varit att diskutera och och föreslååtgärder för de förbättringspotentialer somframkommit.Under projektets gång har de flesta prolapsplastikeroch TVT-operationer blivitdagkirurgiska ingrepp och numera är detnästan enbart abdominell kirurgi som kvarståri dygnsvård med efterföljande hemsjukvård.Tillfredsställellsen med hela vårdprocessenär mycket god, mätt med VAS isamband med telefonkontakt 7-10 dagarpostoperativt. Via återrapport från NationelltKvalitetsregister för GynekologiskKirurgi, Gynop-registret juni <strong>2006</strong>, såangav 47% av patienterna som genomgickhysterektomi i Motala att vårdtiden varför kort. Detta trots noggrann preoperativinformation och möjlighet för patientenatt välja att opereras i slutenvård iLinköping eller Norrköping. Detta gälldesåledes endast patienter som var opererademed hysterektomi, vilket var en mindreandel av patienterna i projektet. Synpunkternager oss anledning att funderaöver optimal vårdtid sett både från patientsäkerhetoch patienttillfredsställellse.MEDLEMSBLADET 5/ 06 31


Projektet visar att det är möjligt attutföra större kirurgi med kort vårdtid ochbibehållen patientsäkerhet, men det kräverstora insatser vid information ochutbildning av patient och personal. Vi haranvänt oss av pre- , per- och postoperativvård enl ”Fast-track-metod”.Metoden har visat lovande resultat inomvissa kirurgiska områden men är ej vetenskapligtstuderad inom gynekologiskkirurgi. Sjukvården är i ständigt behov avny utveckling för att effektivt kunna utnyttjade begränsade ekonomiska resurserna, såframtida studier är således nödvändiga ochangelägna för att korrekt kunna utvärderaoch fastställa säkerhet och effektivitet imetoden.Ninnie Borendal WodlinÖverläkareKK ÖstergötlandBarbara AlmfeldtVerksamhetschefKK ÖstergötlandAnna SalandÖverläkareKK ÖstergötlandMargareta CarlssonVerksamhetsutvecklareKK ÖstergötlandHelene SköldLeg sjuksköterskaKK ÖstergötlandMarie Ziemke LarssonLeg sjuksköterskaKK ÖstergötlandBilaga 1Studieformulär gynekologisk hemsjukvårdKvinnokliniken i MotalaPerson-nr.................................................... Pat-nr.....................................................Namn ..........................................................................................................................Diagnos ...................................................... Operation...............................................Datum för beslut om operation...................................................................................Fördröjd väntetid p g a ...............................................................................................Op-datum……………… …Inlagd kl………………….Utskrivning ...............................Antal timmar på sjukhus .............................................................................................Sjukskrivningstid… .....................................................................................................Komplikationer pre-op....................................................................................................................................................................................................................................Komplikationer post-op..................................................................................................................................................................................................................................Inläggning US p g a ....................................................................................................Smärtlindring op-dag..................................................................................................dag 1.....................................................................................................till hemmet ............................................................................................Högsta VAS-skattning ................................................................................................Pat ring ssk under jourtid p g a ..................................................................................Kontakt med läkare under jour-tid p g a.....................................................................Telefonkontakt ssk 7 – 10 dagar post-op: VAS skattning av vårdtillfället1 5 10Mycket dåligt Bra Mycket braUppföljning läkare telefon .......................... Återbesök ..............................................Kommentarer......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MEDLEMSBLADET 5/ 06 33


Bilaga 2Kommentarer(Från telefonuppringningen med patienten)- Mycket rosor!!! Känts mycket tryggt med telefonuppringningen.- Har känts tryggt att ha samma läkare också tryggt med tfnsamtalenfrån oss. Mycket nöjd.- Skulle ha VAS:at 10 men VAS 8 på grund av första natten dåhon låg på 4-sal och en pat störde hela tiden samt att hon hadeklåda.- Mår bra.- Hade gärna stannat en dag till på grund av att det var tufft attresan hem tog 3,5 timmar!!!- Har fungerat utmärkt! Mycket nöjd med vården här.- Hade besvär av sin postspinala huvudvärk i 4 dagar. Nu kännerhon sig besvärsfri.- Mycket nöjd med all personal både på op och avd.- Tycker att det fungerat mycket bra, inte mycket ont (op subtotalhysterectomi)- Är jättenöjd. Bra omhändertagande.- Känns tryggt med tfn-kontakterna, tycker att denna vårdformfungerat mycket bra.- Mycket nöjd med bemötandet härifrån.- Mycket nöjd!- Personal helt suverän! God information från både ssk/dr.- Allt bra, mycket nöjd med allt.- Var skeptisk till att åka så långt men tycker att det fungeradebra här. Nöjd med uppföljningen. Tycker att upplevde ryggbedövningenlite obehaglig.- Vid op upptäcktes en oklar resistens vid tarmen. Pat remitteradestill kir (kommer att kallas hemifrån).- Mycket nöjd med allting. Kan rekommendera denna vårdformtill andra. Tycker att det har känts tryggt med telefonkontakterna.- Pat upplevde att post-op var jobbigt, mycket spring, mycketfolk svårt att koppla av.- Upplevde första natten på kir avd som mycket positiv. Alla varsnälla och trevliga!Bilaga 2- Lite förvånad över att hon fick dela rum med en man på kiroch ytterligare en man kom in på salen morgonen därpå. Förövrigt nöjd med vårdtillfället.- Tycker att det känns bra med telefonkontakterna, har då fåttsvar på frågor som hon haft.- Mycket nöjd med bemötandet. Hade dock velat stanna ytterligareen eller två dagar till så hon hade hunnit sköta mageninnan hemgång.- Är glatt överraskad att få komma till LiM. Stor skillnad jämförtmed US. Känner sig mera omhändertagen här, mycket gladatt vi ringt.- Upplevde det mycket jobbigt att behöva ligga på kir avd pågrund av rörigt att bli flyttad, tyckte dock personalen på kir varmycket trevlig. Väldigt glad över att hon fick så snabb op-tid.- Allt bra på gyn. Tyckte att det var tråkigt att hon behövde varpå kir över natten. Ssk där kunde inte besvara hennes frågor.Önskar att vi kunde ha nattplats på gyn.- Mycket nöjd med sin vistelse här hos oss! God omvårdnad ochtrevligt bemötande från all inblandad personal. Mycket nöjdmed sin natt på kir avd. Gullig personal överallt.- Pat mycket nöjd med vårdtillfället men tycker dock det hadekänts bättre om hon fått stanna en natt till. Det kändes bökigtatt komma hem så snabbt, ont och lite oroligt (op bakre plastik).- Besviken på att operatör byttes. Tyckte alla var mycket vänligaoch gjorde allt för att ”passa upp”. Atmosfären var lugn vilketvar skönt. Hade önskat att de haft mera tid att prata både innanoch efter op. Utskrivningssamtal skedde på rummet där det varen pat till som hade besök. Kändes inte bra. Hade frågor somhon inte ville ställa på rummet samt att dr inte tog sig tid (?).- Är mycket nöjd med allt på gyn men tyckte det var tråkigt attdr inte hann prata med henne på avd innan op. Blev bråttompå op-sal och hann inte prata där heller. Blev inte förberedd påsövning – allt hände mycket fort – ingen info om att ”nu gervi en spruta” etc… Hade mardrömmar flera nätter efter det.Fick ha anhörig som sov över när hon kom hem. Kände oro ikroppen. Kände att hon inte ”tillhörde” någon ssk /personalpå kir klin natten hon låg där.- Mycket nöjd med allt- Allt mycket bra på gyn. Tycker dock ej att hon fick tillräckligtmed analgetika och antiemetika på postop, besviken på detta.- Tycker att det blev lite långdraget att vänta från 8.00 till 13.00för op, annars allt bra.34MEDLEMSBLADET 5/ 06


Bilaga 2- Tyckte det var jobbigt att sova över på ortopeden kom in entant på natten som klappade händerna hela natten, hade svårtatt sova pga, detta. Tycker för övrigt att operation gick överförväntan. Trodde hon skulle ha mkt mer ont än hon haft bla.- Känt sig trygg från 1:a besöket hos Ninnie. Kändes tryggt attsova över en natt. Det enda negativa var färdig på postop runt17.30 och då hade inte kir möjlighet att hämta patienten tillavd. Blev hämtad vid 20.00. Personal som hämtade visste inteom att patienten skulle komma. F ö mycket nöjd med vårdtillfället.- Hade mycket trevligt. Väninna opererad samma dag, låg påsamma sal. Hade jätte trevligt.- Är mycket nöjd.- Tycker inte att hon fick ordentlig muntlig genomgång ang.råd och anvisning innan hemgång därför skattade hon 8 påvårdtillfället. Kommer heller inte ihåg något av läkarens samtalpå postop.- Är mycket nöjd med omhändertagandet här, tycker att det ärväldigt proffsigt.- Tycker att allt gått väldigt smidigt både här och hemma.- Känt sig oförväntat trött efter operationen, annars nöjd.- Var orolig innan operation hur det skulle bli hemma med eftervård.Men allt gick bra och är nöjd.- Upplevde hela vårdkedjan som mycket positivt.- Pat. Upplevde ett mycket dåligt omhändertagande på kirpga ingen smärtlindring under hela natten. Pat. Fick ingen spinaloch var dåligt smärtlindrad från start så där VAS skattarpatienten en 1.- Mycket nöjd med det mesta i samband med vårdtillfälle. Dockfått dålig info ang. vilken bedövning hon skulle ha fått ochfick.- Orolig under natten pga orolig medpatient, för övrigt allt bra.- Mycket nöjd- alla är änglar.- Kände sig lite i vägen på kir avd På morgonen. Blev hämtadlite senare på grund av sjukdom på gyn och det kom mycketpatienter och personalen visste inte var de skulle göra av sängen.Tyckte det var lite jobbigt på natten - hade inte fått någonbinda och det blödde igenom på trosorna. Fick sitta uppe närpersonalen bäddade rent. Blev lämnad på toaletten och fick gåtillbaka till sängen själv. Kändes både genant och otryggt menallt var annars bra även där.- Tyckte det var obehagligt på op vid reop ”personalen var turbulent”.Patienten hörde samtal mellan personalen.Bilaga 3- Fokusgrupp gynekologisk hemsjukvård Kvinnokliniken1. Första kontakten med kliniken• Varför ?• Hur ? telefon, remiss, direkt på mottagningen2. Bemötande avseende hela vårdprocessen• Telefon.• Mottagning.• Operation• Postop avdelning.3. Information avseende hela vårdprocessen• Läkare.• Sjuksköterska, ankomstsamtal, utskrivningssamtal m.m.• Undersköterska.• Möjlighet att ta till sig information.• Synpunkter på den skriftliga informationen.• Möjlighet för anhöriga att få information efter operation.• Hur besked om diagnos/resultat och var den ges.4. Operationsdagens upplevelser• Förberedelser.• Miljö, lugn-stressig.• Transport till operation.• Bemötande på operation samt postop.• Övernattning på annan avdelning.• Anhörigas möjlighet till kontakt5. Övernattning• Miljö• Att byta avdelning• Bemötande under natten• Fika6. Dagen efter operation• Fysisk och psykisk miljö på dagkirurgisk avd.• Mobilisering• Mat• Tillräcklig vårdtid• Utskrivning-tillräcklig informationBilaga 37. Smärtlindring• Information vid operationsplaneringen.• VAS-sticka.• Narkosläkare, sekr. information.• Smärtlindring, före, under och efter op, första tiden hemma.• Empati, förståelse, gehör från sjuksköterska.8. Efter hemgång• Trygghet• Kontakt med kvinnokliniken• Uppringning av sjuksköterska dagkirurgiska enheten.• Ev väntan på PAD-svar hemma.MEDLEMSBLADET 5/ 06 35


Modiga kvinnor och kloka mäni kampen mot prostitutionen– Karolina Widerström 150 årPlats: Läkaresällskapet. Klara Östra Kyrkogata, StockholmTid: 13.00-16.30 lördagen den 9 december <strong>2006</strong>PROGRAM13.00 VälkomnaAgnes Wold13.05 Karolina Widerström: läkare, pionjär och sexualpolitikerUlrika Nilsson, Pia Laskar14.10 Radikala läkare mot prostitution: Karolina Widerström och Jöns Johansson och kampenmot reglementeringenYvonne Svanström14.40 Kaffe15.15 Varför måste män få köpa sex - några reflexioner kring mäns sexuella tolkningsföreträdeClaes Borgström15.45 Diskussion - debattBigitta Evengård + föredragshållarna16.30 Avslutning17.00- Mingel i Karolina Widerströms våning. Adress och vägbeskrivning erhålles på seminariet.Arrangörer:Kvinnliga akademikers föreningKvinnliga läkares föreningFör seminariet tar vi en avgift om 150 kronor, vilket inkluderar kaffe.För minglet betalar du 50 kronor.Förhandsinbetalning görs på postgiro 153079-9 (Sveriges Kvinnliga Läkares Förening)senast den 30 november. Märk inbetalningskortet med deltagarnas namn och KW 150 år.Hjärtligt välkomna!Agnes WoldOrdförande KAFIngela HeimannOrdförande KLFMEDLEMSBLADET 5/ 06 37


Vintermötet 2007Kära kollegor!Vi vill inbjuda er alla till Vintermötet som äger rum fredagen den 2 februari,år 2007. Som de flesta vet arrangeras dessa möten enligt ett rullandeschema av de olika klinikerna och även praktikerna i Stockholm ochUppsala och arrangemanget har allt mer blivit av nationell karaktär.Nu är det alltså vår tur och många medarbetare på den nya samladeKvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset deltar med glädje ochfrenesi i förberedelsearbetet.Vi hoppas erbjuda ett brett och spännande program som är kliniskt matnyttigtoch även bjuder på en del vetenskapliga nyheter. Vi bifogar här detpreliminära programmet som ännu kan bli föremål för smärre förändringar.Vi har bokat det kulturhistoriskt intressanta Hotel Rival som pietetsfulltrenoverats av Benny Andersson, Mariatorget 3, på Södermalm iStockholm. Programmet startar kl 09.00 och beräknas avslutats cirkakl 17.00. För kvällens traditionsenliga middag samlas vi kring en skaldjursbuffépå Östermalmshallen med start kl 19.30. Människor är människorsglädje! Möt upp i massor!Dagen före Vintermötet, dvs torsdagen den 1 februari 2007, arrangeras ettverksamhetsmöte av <strong>SFOG</strong> i Stockholm. Program och inbjudan till dettasänds direkt från <strong>SFOG</strong> till alla berörda.Inbjudan med slutgiltigt program för Vintermötet kommer att skickas ut ibörja av december. Se även vår hemsida, www.vintermotet.se.Ytterligare information kan lämnas av Catharina Karlsson,catharina.karlsson@karolinska.se, tel: 08-517 73795, fax: 08-318 114.Varmt välkomna till Stockholm i februari 2007!Lennart NordströmVerksamhetschefBo von SchoultzProfessor, enhetschef38MEDLEMSBLADET 5/ 06


Vintermöte 2007Tid: Fredagen den 2 februari 2007.Plats: Hotell Rival, Mariatorget 3, 118 91 StockholmPROGRAM08:00-09:00 Registrering och kaffe09:00-09:10 Välkommen! Lennart Nordström,verksamhetschefFysiologi med moderatorKristina Gemzell-Danielsson09:10-09:30 Misoprostol för alla? Annette Aronsson09:30-09:50 Heparansulfat för alla? Gunvor Ekman09:50-10:15 Testosteron för alla? Angelica FlöterFostermedicin med moderator Seth Granberg10:15-10:30 Erfarenhet från KUB vid fosterdiagnostik,Peter Conner10:30-10:45 Laserkirurgi vid TTS syndrom, Sverker Ek10:45-11:15 Kaffe, utställningsbesökObstetrik, för stor eller för liten medmoderator Karin Pettersson11:15-11:30 Ätstörningar och graviditetsutfall,Angelica Hirschberg11:30-11:45 Stora mammor och stora risker,Olof Stephansson11:45-12:00 Rapportering av extrem underburenhet iStockholm, Maria Cemiic12:15-13:45 Lunch, utställningsbesökReproduktiv stamcellsbiologi medmoderator Magnus Westgren13:45-14:00 Humana embryonala stamceller, vad ärmöjligt? Julius Hreinsson14:00-14:15 Fetala stamceller för fetala transplantationer.Eleonor Tiblad14:15-14:30 Trafficking av maternella stamceller till foster.Anna-Maria JohnssonAllmän gynekologi med moderatorBo von Schoultz14:30-14:45 Nya terapeutiska möjligheter vid menometrorhagier.Miriam Mints14:45-15:00 Mens Måns Minns, Måns Edlund15:00-15:15 NO vid salpingitdiagnostik, Angelos Sioutas15:15-15:30 Gynop light register, Kerstin Palm15:30-16:00 Kaffe, utställningsbesökCervixcancer16:00-16:15 Tidiga cancermarkörer, Sonia Andersson16:15-16:30 Fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer,Barbro LarssonEvidensARGinbjuder tillfördjupningskurs/lärarkursinom EBM!Vi har nöjet att erbjuda en spännande kurs under ledning avtvå internationella auktoriteter på området, John Collins,McMasters University, Kanada och Hans Evers, MaastrichtUniversity, Nederländerna. Båda har lång erfarenhet avundervisning inom EBM på olika nivåer. Hans Evers har underflera år också varit en mycket uppskattad föreläsare undergrundkursen i Evidensbaserad obstetrik och gynekologi iGöteborgKursen riktar sig till dig som har viss tidigare erfarenhetinom EBM, tidigare genomgången grundkurs eller annanerfarenhet, men som vill lära mer och som är intresserad avatt eventuellt själv driva undervisning inom EBM.Kursen kommer att täcka de grundläggande principernaför EBM, med särskild fokus på förståelse och förmedlandeav kunskap om randomiserade kontrollerade studier, observationsstudiersamt diagnostiska studier. Det övergripandemålet med kursen är att deltagarna efter genomgången kursska känna sig inspirerade och redo att hålla egna seminarier/kurser.Kursen kommer att ges i internatform med ett begränsatdeltagarantal. Kursen kommer till stor del ges på engelska.Tidpunkt:Söndagen den 13 till tisdagen den 15 maj 2007 (lunch tilllunch)Kursort:Marstrand, Hotell Villa Maritime.Kursavgift:6000 kr. Kostnad för internat (boende samt måltider),totalt cirka 2600 kr tillkommer.Antal:Maximalt 20 deltagare.Anmälan:Skall ha inkommit senast den 22 december <strong>2006</strong> till vårkurssekreterare Annette Nattland pere-post annette.nattland@vgregion.se .Besked om kursplats lämnas under v 3 2007. Vid återbudsenare än fyra veckor före kursstart debiteras full kursavgiftsamt kostnad för internatet.Ange i anmälan namn, arbetsplats, kontaktadress samttidigare erfarenheter inom EBM.För ytterligare information kontakta:annette.nattland@vgregion.seVälkommen med din anmälan!Christina Bergh, Annika Strandell, Kerstin Nilssonför EvidensARGMEDLEMSBLADET 5/ 06 39


1 st sahlgrenska meetingon reproductive Medicineand gynecologygöteborgmarch 30-31, 2007The 2007 meeting is composed to honour professor Per Olof Janson in conjunction with his retirement.Per Olof has made significant scientific contributions to all the research fields that will be covered at the meeting.During his outstanding career in science he has also collaborated with several of the participants.We hope that the meeting will attract many scientists and clinicians interested in these topics. We especially encourageyoung scientists to come to this meeting to present their new research data during the free communication sessions.For further information, e-mail annakarin.lind@obgyn.gu.seWelcome to Göteborg!Organizing committeeMats Brännström Pernilla Dahm Kähler Anna Karin LindDepartment of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska Academy at Göteborg UniversityDivision of Gynecology and Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospital


SCIENTIFIC PROGRAMfriday, march 30, 200708.00-09.00 Registration. CoffeePLENARY LECTUREChair: Mats Brännström09.00-09.45 ART: From IVF and beyondPer Olof Janson, Professor, Department of Obstetrics andGynecology, Göteborg UniversitySYMPOSIUMOVARIAN PHYSIOLOGYChair: Lars Nilsson10.00-10.30 The ying-yang world of folliculogenesisDavid Baird, Professor Emeritus, Centre for ReproductiveBiology, University of Edinburgh, Scotland10.30-11.00 Regulation of survival of the periovulatory follicleHåkan Billig, Professor, Department of Physiology, GöteborgUniversity11.00-11.30 Ovarian blood flow measurement and itsclinical applicationsSatoru Makinoda, Professor, Department of Obstetrics andGynecology, Kanazawa Medical School, Japan11.30-12.00 Free communications/posters12.00-13.00 LunchSYMPOSIUMPOLYCYSTIC OVARY SYNDROMEChair: Eva Dahlgren13.00-13.30 Folliculogenesis in PCOSRoy Homburg, Professor, Reproductive Medicine Division, FreeUniversity Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands13.30-14.00 Insulin sensitivity and ovarian reserve in PCOSJan Holte, MD, PhD, Carl von Linnékliniken, Uppsala14.00-14.30 PCOS – electro-acupuncture and physicalexercise – can it work?Lisa Sterner-Victorin, Associate Professor, Department ofPhysiology, Göteborg University14.30-15.00 CoffeeSYMPOSIUMOVULATION – FROM PHYSIOLOGYTO PATHOPHYSIOLOGYChair: Anna Karin Lind15.00-15.30 New findings on intraovarian regulation ofthe ovulatory processPernilla Dahm Kähler, MD, PhD, Department of Obstetricsand Gynecology, Göteborg University15.30-16.00 Ovulation induction – CC and PO– end of two erasRoy Homburg, Professor, Reproductive Medicine Division,Free University Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands16.00-16.30 Inflammatory mechanisms in ovarianhyperstimulation syndrome (OHSS)Anders Enskog, MD, PhD, Department of Anesthesiology andIntensive Care, Göteborg University16.30-17.00 Free communications/posters19.00- Dinner with entertainmentsaturday, march 31, 2007PLENARY LECTUREChair: Per Olof Janson09.00-09.45 From Louise Brown to Dolly and back:the origins of reproductive medicine are inagricultural scienceDavid Baird, Professor Emeritus, Centre of ReproductiveBiology, University of Edinburgh, Scotland09.45-10.30 CoffeeSYMPOSIUMOVARIAN CANCERChair: Janusz Marcickiewicz10.30-11.00 Ovarian surface epithelium – simple cellsand their way to ovarian cancerKarin Sundfeldt, MD, PhD, Department of Obstetrics andGynecology, Göteborg University11.00-11.30 New methods to diagnose ovarian cancerOle Mogensen, MD, PhD, Department of Obstetrics and Gynecology,Odense University Hospital, Denmark11.30-12.00 Gene therapy and ovarian cancer – morequestions than answersSeppo Heinonen, Professor, Department of Obstetrics andGynecology, Kuopio University, Finland12.00-12.30 Free communications/posters12.30-13.30 LunchSYMPOSIUMOVARIAN CRYOPRESERVATION ANDTRANSPLANTATIONChair: Pernilla Dahm Kähler13.30-14.00 Ovarian tissue freezing and IVM: currentstatus and futureJulius Hreinsson, PhD, Department of Obstetrics and Gynecology,Karolinska Institute, Stockholm14.00-14.30 Whole ovary freezing and transplantationMarie-Madeleine Dolmans, MD, PhD, Department of Gynecology,Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium14.30-15.00 Freezing and autotransplantation of cryopreservedovarian tissueKirsten Tryde Schmidt, MD, PhD, Department of Obstetricsand Gynecology, University Hospital of Copenhagen, Denmark15.00-15.30 CoffeePANEL DISCUSSIONChairs: Per Olof Janson, Mats Brännström15.30-16.30 New challenges in reproductivemedicineDavid Baird, Christina Bergh, Håkan Billig, Seppo Heinonen,Roy Homburg, Satoru Makinodainternational symposium onuterine transplantationApril 1, 2007Program includes topics such as:• Animal models for research on uterine transplantation• The wombless woman – pathology and psychology of uterine infertility• Ethics of uterine transplantation• Current status of uterine transplantation research• How to proceed in research on uterine transplantationMEDLEMSBLADET 5/ 06 41Venue: Sahlgrenska Academy, GöteborgRegistration: by e-mail to mats.brannstrom@obgyn.gu.se or on-site registrationRegistration fee: 400 SEK


KONFERENS-INBJUDANTidig fosterdiagnostik– vad, varför och hur?Välkommen till en konferens om tidig fosterdiagnostik fredag 15 december<strong>2006</strong>, kl 10.00–16.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10i Stockholm.Syftet med konferensen är att presentera ett par aktuella rapporter från SMERrespektive SBU, att ge tillfälle till diskussion kring dessa rapporter, samt att informeraom Socialstyrelsens arbete med att ta fram föreskrifter inom området.Konferensen riktar sig till gynekologer/obstetriker, barnläkare, barnmorskor, kliniskagenetiker, handikapporganisationer, sjukvårdspolitiker och administratörerm fl. Arrangörer är Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), StatensMedicinsk-Etiska Råd (SMER) och Socialstyrelsen (SoS).Anmäl dig via e-post till nord@sbu.se senast den 1 december. Konferensen äravgiftsfri. Under dagen serveras kaffe, smörgås och lunch.Anmäl dig via e-post till nord@sbu.seANMÄL DIGIDAGPreliminärt programDefinitivt program kommer att läggas ut på www.sbu.se• Etiska frågor kring fosterdiagnostik Jan Wahlström, m fl, SMER• Metoder för tidig fosterdiagnostik Kerstin Nilsson, m fl, SBU– en systematisk litteraturöversikt• Frågor och diskussion• Föreskrifter rörande fosterdiagnostik Bo Lindblom, Socialstyrelsen• Fortsatt diskussionModerator: Nina Rehnqvist, SBU42MEDLEMSBLADET 5/ 06


VÄLKOMMENTILL OGUs ST-DAGAR!Aros Congress Center, Västerås16-17 april 2007Måndag 16 april09.00 Registrering och fika09.30 Introduktionsföreläsning – suturteknik– Petur Reynisson, Lund10.00 Praktisk förlossningsvård– Kaj Wedenberg, Eskilstuna12.00 Lunch13.00 Sfincterskador– Jan Zetterström, Danderyd14.30 Paus - kaffe15.00 Utlandsarbete som yngre gynekologErfarenheter från Afrika o Indien– Åsa Wahlberg, KS, Jan Wall, NUS.18.30 MiddagParallellprogram praktisk övning: SuturteknikPreliminärt programTisdag 17 april08.00 Introduktionsföreläsning – Det asfyktiska barnet– Birger Malmström, Västerås09.30 Paus – kaffe10.00 Kolposkopi i praktiken– Eva Rylander, Danderyd11.30 Lunch12.30 OGUs årsmöte och ST-diskussion– OGUs styrelse1415 Urinblåsans neurofysiologi– Gregor Larsson, Västerås15.45 Avslutning – kaffeParallellprogram praktisk övning:Asfyktiskt barn, återupplivningAnmälan senast 12 mars 2007:1) Betala in deltagaravgiften 700 kr till <strong>SFOG</strong>s kontopg 738 27 -8, märk inbetalningen med namn och”OGUs ST-dagar”.2) Boka själv hotell. Hotellförslag nedan:Best Western Hotel Esplanade. Kostnad enkelrum738kr/natt. 021-10 12 00.First Hotel Plaza. Kostnad enkelrum 1049kr/natt.,021-10 10 10.Klipper Hotell. Flera alternativ 595 – 1190kr.3) Skicka e-brev till stdagarna2007@spray.seAnge i brevet: namn, klinik, eventuell specialkostoch om Du vill delta i vid måndagens middag.Anmälan är giltig efter inbetalning. Anmälan ärbindande och återbetalas ej.Bekräftelse samt kompletterande informationerhålles efter betalning.Kontaktpersoner vid eventuella frågor:Michaela Granfors michaela.granfors@ltv.seMats Stenberg mats.stenberg@ltv.seVälkommen till Västerås!Aktuella hemsidor<strong>SFOG</strong>: www.sfog.se • Aros Congress Center: www.ac.se/acc • Hotell Esplanade: www.bestwestern.seHotell Plaza: www.firsthotels.se/plaza • Klipper Hotell: www.klipperhotel.comMEDLEMSBLADET 5/ 06 43


KalendariumMer detaljerad information kan erhållas på <strong>SFOG</strong>s hemsida www.sfog.se<strong>2006</strong>29/11-1/124/1215/1220072/28 - 11/322-25/330-31/316 - 17/418 - 20/418 - 20/420 - 21/4Riksstämmanpå Svenska Mässan i GöteborgEtik-ARG i vardande, intresserade inbjudes!StockholmTidig fosterdiagnostik – vad, varför och hur?på Svenska Läkaresällskapet, Sthlm. Välkommen tillen konferens om tidig fosterdiagnostikVintermötetHotell Rival Mariatorget, SthlmThe 2nd World Congress on Gender-SpecificMedicine and AgingRom, ItalienThe 8th World Congress on Controversies inObstetrics, Gynecology & Infertility, COGIBarcelona, Spanien1 st Sahlgrenska Meeting on Reproduktive Medicinand Gynecology. GöteborgOGUs ST-DAGARVästeråsEvolution of Robotic Surgery in EuropeLund12th International Congress on AntiphospholipidAntibodies - Florence, ItalienNordic Congress of Perinatal MedicineTampere, FinlandFör mer information: http://www2.svls.se/svls.csFör mer information - www.sfog.seLäs mer om konferensen i bifogad pdf.Anmäl dig via e-post till nord@sbu.seMer info kommer kommer senareFör mer information:http://www.gendermedicine.com/För mer information:http://www.comtecmed.com/cogi/cogi9Möte för att hedra professor P-O JansonFör mer information och anmälan, www.sfog.seFör mer information och preliminärt programwww.sfog.seFör mer information http://www.malmokongressbyra.seFör mer information: http://www.antiphospholipid.netFör mer information: http://www.perinatal2007.fi44MEDLEMSBLADET 5/ 06


23-24/4och25-26/429/4 - 3/524 -25/51 - 3/927 - 30/9American Academy of Family Physicians ochALSO-Scandinavia and GreenlandKurs i akuta förlossningssituationer, Skövde19th IFFS Congress on Fertility and SterilityWorld Congress,Durban, SydafrikaVårmöte i PerinatologiÖstersundNesa Days 2007The Second Annual Scientific Meeting of the NewEuropean Surgical AcademyIstanbul, TurkietThe Breast - First International Conference onBreast Development, Turin, ItalienFör kursanmälan: madeleine.bjurman@vgregion.seSista anmälningsdag är den 12 januari 2007För mer information om kursen:http://www.also-scandinavia.comFör mer information: http://www.iffs2007.org.zaFör mer information: www.kongress.ostersund.sDeadline för abstracts är den 10 februari 2007För mer information: http://www.nesa-days.comFör mer information:http://www.breast2007.com/home.htm


Arbets- och Referensgruppernainom <strong>SFOG</strong>Perinatologi PERINATAL-ARGOrdförande: Ellika AndolfKK, Danderyds sjukhus182 88 StockholmTel: 08-655 50 00Fax: 08-622 58 33ellika.andolf@ds.seSekreterare: Anders BjörklundUltraGyn/BB StockholmOdengatan 69113 22 StockholmTel: 08-587 103 90Fax: 08-587 101 90anders.bjorklund@ptj.seMinimalinvasiv GynekologiMIG-ARGOrdförande: Svein-Erik TronstadKK, Kärnsjukhuset541 85 SkövdeTel: 0500-43 10 00Fax: 0500-43 14 54svein-erik.tronstad@vgregion.seSekreterare: Katarina EnglundKK, Södersjukhuset118 83 StockholmTel: 08-616 26 38Fax: 08-616 43 93katarina.englund@sodersjukhuset.seObstetriska och GynekologiskaInfektionerINF-ARGOrdförande: Mats BergströmKK, Södersjukhuset118 83 StockholmTel: 08-616 10 00Fax: 08-616 26 40Mats.Bergstrom@sodersjukhuset.seSekreterare: Ingrid WikströmKK, Akademiska sjukhuset751 85 UppsalaTel: 018-611 00 00Fax: 018-55 97 75ingrid.wikstrom@kbh.uu.seFamiljeplanering FARGOrdförande: Jan BrynhildsenKK, Universitetssjukhuset581 85 LinköpingTel: 013-13 22 00Fax: 013-14 81 56jan.brynhildsen@lio.seSekreterare: Kristina Gemzell-DanielssonInst f Kvinnors och Barns HälsaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna171 76 StockholmTel: 08-515 521 28Fax: 08-517 743 14Kristina.Gemzell@kbh.ki.seTonårsgynekologi TON-ARGOrdförande: Lena MarionsKK,Karolinska Universitetssjukhuset, Solna171 76 StockholmTel: 08-517 766 55Fax: 08-31 81 14lena.marions@karolinska.seSekreterare:Karin EdgardhLäkarmottagningen Munkbron111 28 StockholmTel: 070-794 11 48karinedgardh@yahoo.seUrogynekologi och vaginalkirurgi UR-ARGOrdförande: Maud AnkardalKK, SU/Sahlgrenska413 45 GöteborgTel: 031-342 10 00Fax: 031-41 87 17maud.ankardal@vgregion.seSekreterare: Gregor LarssonKK, Centrallasarettet721 89 VästeråsTel: 021-17 42 16Fax: 021-17 52 22gregor.larsson@ltv.seCervixcancerprevention C-ARGOrdförande: Bengt AndraeKK, Gävle/Sandviken Länssjukhus801 87 GävleTel: 026-15 41 68Fax: 026-15 41 56bengt.andrae@lg.seSekreterare: Kristina ElfgrenKK, Karolinska univsjh&Huddinge,141 86 StockholmTel: 08-585 800 00Fax: 08-585 875 75kristina.elfgren@karolinska.sePsykosocial Obstetrik och Gynekologisamt Sexologi POS-ARGOrdförande: Inga-Bodil MelinderGynmottagningen, Sjukhuset i Arvika671 90 ArvikaTel: 0570-71 20 00inga-bodil.melinder@liv.seSekreterare: Katri NieminenKK i Östergötland, Lasarettet i Motala591 85 MotalaTel: 0141-770 00Fax: 0141-777 61katri.nieminen@lio.seOfrivillig Barnlöshet FERT-ARGOrdförande: Claes GottliebFertilitets- och IVF-klinikenSophiahemmetBox 5605114 86 StockholmTel: 08-406 20 00Fax: 08-10 16 21claes.gottlieb@ki.seSekreterare: Margareta FridströmKK, Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge141 86 StockholmTel: 08-585 800 00Fax: 08-585 875 75margareta.fridstrom@karolinska.se46MEDLEMSBLADET 5/ 06


Endokrinologi ENDOKRIN-ARGOrdförande: Inger Sundström-PoromaaKK, Akademiska sjukhuset751 85 UppsalaTel: 018-611 57 64Fax: 018-55 97 75inger.sundstrom@kbh.uu.seSekreterare: Eva InnalaKK, Norrlands universitetssjukhus901 85 UmeåTel: 090-785 21 61eva.innala@vll.seGynekologisk Tumörkirurgi medCancervårdTUMÖR-ARGOrdförande: Christer BorgfeldtKK, Universitetssjukhuset LundTel: 046-17 10 00Fax: 046-15 78 68christer.borgfeldt@gyn.lu.seSekreterare: Agneta AxelssonKK, Centrallasarettet Västerås721 89 VästeråsTel: 021-70 30 00Fax: 021-17 52 22agneta.axelsson@ltv.seUltraljudsdiagnostik ULTRA-ARGOrdförande: Elisabeth EpsteinKK, Universitetssjukhuset MAS205 02 MalmöTel: 040-33 21 68Fax: 040-96 26 00elisabeth.epstein@med.lu.seSekreterare: Katarina TunonKK, Östersunds sjukhus831 83 ÖstersundTel: 063-15 30 00Fax: 063-15 45 17katarina.tunon@jll.seHemostasrubbningar HEM-ARGOrdförande: Aino Fianu-JonassonKK, Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge141 86 StockholmTel: 08-585 800 00Fax: 08-585 875 75aino.fianu-jonasson@karolinska.seSekreterare: Pelle LindqvistKK, Universitetssjukhuset MAS205 02 MalmöTel: 040-33 21 66Fax: 040-96 26 00pelle.lindqvist@med.lu.seVulva VULV-ARGOrdförande: Ingela DanielssonKK, Länssjukhust Sundsvall/Härnösand851 86 SundsvallTel: 060-18 10 00Fax: 060-18 15 57ingela.danielsson@lvn.seSekreterare:Karin EdgardhLäkarmottagningen Munkbron111 28 StockholmTel: 070-794 11 48karinedgardh@yahoo.seEvidens-ARGOrdförande: Kerstin NilssonKK, Örebro Universitetssjukhus701 85 ÖrebroTel: 019-602 10 00Fax: 019-12 65 90kerstin.nilsson@orebroll.seSekreterare: Annika StrandellReproduktionsmedicin, SU/Sahlgrenska413 45 GöteborgTel: 031-342 10 00annika.strandell@medfak.gu.seEndometrios-ARGOrdförande: Matts OlovssonKK, Akademiska sjukhuset751 85 UppsalaTel: 018-611 57 64Fax: 018-55 97 75matts.olovsson@kbh.uu.seSekreterare: Margita BlombergKK, SU/Östra416 85 GöteborgTel: 031-343 40 00Fax: 031-25 43 87margita.blomberg@vgregion.seArbets- och Referens-Grupp-Utvecklings-SamordnareARGUSProfessor Lars-Åke MattssonKK, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 416 85 GöteborgTel: 031-343 40 00 • Fax: 031-25 83 75E-post: lars-ake.mattsson@vgregion.se<strong>SFOG</strong>-KanslietMarie-Louise Schyberg, Jeanette SwartzBox 738, 101 35 Stockholm • Tel: 08-440 01 75 • Fax: 08-22 23 30kansliet@sfog.se • www.sfog.seMEDLEMSBLADET 5/ 06 47


Ny avhandlingSWEDISH SUMMERY – sammanfattning på svenskaMISSFALLIncidens, handläggning och framtida fertilitetMissfall är ett vanligt förekommandeproblem som kvinnor söker akut sjukvårdför och har traditionellt åtgärdats operativtgenom en livmoderskrapning i narkos.Dessa ingrepp har dessutom i industriländerutgjort majoriteten av gynekologersoperationer på jourtid och konsumerardärmed stora sjukvårdsresurser. Deoperativa ingreppen är emellertid associerademed risker och har ifrågasatts somförstahandsåtgärd vid okomplicerade tidigamissfall.Syfte och metoder:Att longitudinellt jämföra missfallsförekomstoch riskfaktorer för missfall i trefödelsekohorter (Studie I); och att evalueraoch jämföra konservativ och kirurgiskmissfallshandläggning och dessa metodersrisker på kort och lång sikt i en observationsstudie(Studie II) och i två randomiseradestudier (Studie III och IV).Resultat:(Studie I) Hos en grupp kvinnor, födda1962, vilka följts under 20 år, utgjorde missfallcirka 12% av deras graviditeter. Varfjärde kvinna drabbades av ett missfall,75% i denna grupp hade endast ett missfall.Inga riskfaktorer för missfall kundeidentifieras.(Studie II) I en observationsstudie påpatienter med tidiga inkompletta missfall,sågs 83% lösas spontant inom 1 vecka utanbehov av medicinska eller kirurgiska åtgärder.Konservativ handläggning jämförtmed kirurgisk, innebar ingen ökning avinfektionsförekomst, smärta, blödning ellerökat sjukskrivningsbehov. (Studie III) Efteratt en vaginal engångsdos av misoprostolgivits löstes missfall spontant inom 1 veckaFebe BlohmAvdelningen för Obstetrik ochGynekologi, Institutionen förKliniska Vetenskaper, SahlgrenskaAkademin, Göteborgs Universitet,Göteborg, Sverigei 81% och om man avvaktade i fyra veckori 88%. Med enbart konservativ handläggningsågs i denna studie 52% uppnåkomplett missfall utan kompletterandekirurgiska åtgärder inom 1 vecka och i60% efter fyra veckors expektans. Vidmedicinsk behandling hade patienternamer smärtor och fler krävde smärtlindringjämfört med enbart konservativ behandling.(Studie IV) I en randomiserad studiesågs inga skillnader i fertilitet då exspektativhandläggning jämfördes med kirurgiskvid en 2 års uppföljning. Inga gruppskillnadersågs heller i barnens födelsevikter,andelen förlösta med kejsarsnitt elleri andelen förtidigt födda barn.Konklusion:Cirka 12% av alla graviditeter slutar i ettmissfall. Konservativ handläggning avokomplicerade missfall i första trimestern,med eller utan tillägg av farmaka, har visatsvara ett säkert, välfungerande och av kvinnoraccepterat alternativ till kirurgisk livmoderskrapning.Nyckelord:exspektans, fertilitet, handläggning, incidens,misoprostol, missfall, prevalens, riskfaktorer,ultraljud.MEDLEMSBLADET 5/ 06 49


Intressegrupper inom <strong>SFOG</strong>PrivatgynekologernaOrdförandeGunnar MöllerströmOxbacksklinikenLagmansv 14152 40 SödertäljeTfn: 08-5509 9100Fax: 08-5544 3120E-post: gunnar.mollerstrom@tyfon.comHåkan ForsgrenLovisa LäkarmottagningSaltängsgatan 15602 22 NorrköpingTel: 011-16 44 00E-post: hakan.forsgren@lovisalakarmott.nuOlof E. LöfgrenGynhälsan i TrelleborgGamla Torget 3 A231 63 TrelleborgTfn: 0410-407 60Fax: 0410-407 60E-post: tremottab@swipnet.seMödrahälsovårdsöverläkargruppenOrdförandePia CollbergCentrala Mödra-barnhälsovårdenÖstersunds sjukhus831 83 ÖstersundTfn: 063-15 37 35Fax: 063-15 45 29E-post: pia.collberg@jll.seSekreterareMargareta GoopMHV-enheten, plan 4, VC GripenBox 547651 12 KarlstadTfn: 054-67 67 07Fax: 054-61 66 91E-post: margareta.goop@liv.seObstetriker och gynekologer underutbildning (OGU)OrdförandeSara TörnblomKKKarolinska Universitetssjukhuset Solna171 76 StockholmTfn: 08-663 63 90Fax: 08-31 81 14E-post: sara.tornblom@karolinska.seSekreterareÅsa JohanssonKKSahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra416 85 GöteborgTel: 031-343 40 00Fax: 031-25 43 87E-post: aasa.j@hotmail.comGruppen för öppenvårdsgynekologiOrdförande: VakantSekreterarePeter KrugGyn. mott., SjukhusetBox 113311 22 FalkenbergTfn: 0346-560 44Fax: 0346-581 83E-post: peter.krug@lthalland.se50MEDLEMSBLADET 5/ 06


<strong>SFOG</strong>ANMÄLNINGSBLANKETTSvensk Förening för Obstetrik och Gynekologi är en förening för alla läkare som är verksamma inom specialiteten, specialistersåväl som icke-specialister. <strong>SFOG</strong> är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektioneninom Svenska Läkaresällskapet.Medlem av <strong>SFOG</strong> bör tillhöra Sveriges Läkarförbund, som är den fackliga huvudorganisationen. Man bör också varamedlem i Svenska Läkaresällskapet. Alla medlemmar i <strong>SFOG</strong> är anslutna till Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi(NFOG) och Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO), Union Européenne des MédecinsSpécialistes (UEMS) samt European Board and College of Obstetricians and Gynecologists (EBCOG).I medlemsbladet, som publiceras fem nummer per år, dryftas angelägenheter som berör specialiteten. Där annonserasockså fortbildningskurser, möten och symposier. Man får också ACTA Obstetricia et Gynecologica Scandinavica,som utkommer med 9-12 nummer per år.Föreningen har ett antal arbets- och referensgrupper (AR-Grupper) som är öppna för alla. Dessa grupper bevakarolika delar av specialiteten, ger ut ARG-rapporter och medverkar till vidareutbildning. Som medlem i <strong>SFOG</strong> är manabonnent på ARG-rapporterna till en reducerad kostnad (300:-/år).Årsavgiften till föreningen är 800 kronor. Prenumeration på ARG-rapporter är avdragsgill i deklarationen. I och medDin anmälan registreras Du i <strong>SFOG</strong>s datoriserade medlemsregister.För medlemmar i <strong>SFOG</strong> anordnas fortbildningskurser. <strong>SFOG</strong> ansvarar för det vetenskapliga programmet inom obstetrikoch gynekologi vid den medicinska riksstämman.De flesta som söker nytt medlemskap är fortfarande under utbildning. Obstetriker/Gynekologer under Utbildning(OGU) är en av flera intressegrupper inom <strong>SFOG</strong>. OGU vänder sig till alla under specialistutbildning men även tillvikarierande yngre kolleger med intresse för specialiteten och yngre specialister. Aktiviteterna går bl a ut på att bevakaspecialistutbildningens utformning och innehåll, att försöka underlätta för internationellt utbyte som del av utbildningenoch att arrangera en årlig konferens för utbildning och debatt om utbildningsfrågor inom specialiteten.Bli medlem i <strong>SFOG</strong>, så kan Du hålla Dig välinformerad om vad som händer inom Din specialitet.Skickas/faxas till<strong>SFOG</strong>-Kansliet, Box 738, 101 35 StockholmTelefax: 08-22 23 30 • Anmälan via internet: www.sfog.seJag vill bli medlem i <strong>SFOG</strong>:Namn ....................................................................................................................................................Adress bostad .........................................................................................................................................Adress arbete..........................................................................................................................................Telefon bostad ........................................................Telefon arbete..................................................Mailadress..............................................................................................................................................Personnummer _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _Medlem i Sveriges Läkarförbund Ja NejMedlem i Svenska Läkaresällskapet Ja NejNEJ TACK! Jag vill inte ha medlemsförmånen att vara ARG-rapport abonnent för en kostnadav f.n. 300 kr/år (motsvarande tre rapporter).Jag önskar bli medlem i OGU Specialist Icke specialistDatum: ..................................................Namnunderskrift: ..............................................................MEDLEMSBLADET 5/ 06 51


BESTÄLLNINGSBLANKETTARG-RAPPORTERSvensk Förenings för Obstetrik & Gynekologi Arbets- och Referensgruppers rapportserieAlternativ IJag anmäler mig t v som ständig abonnent på ARGs rapportserie. Varjeny rapport som publiceras i serien skall automatiskt tillsändas migmot betalning enligt bifogad faktura (rabatt 50:-/rapport), intill dessjag skriftligen anmäler annorlunda. Jag förbinder mig attbetala de rapporter jag fått tillsända intill dess jag uppsäger mitt abonnemang.Namn ___________________________________________________________________________________Adress ___________________________________________________________________________________Postnummer och postadress __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Jag vill beställa följande redan utgivna ARG-rapporter:Alternativ IIJag beställer nedanstående rapporter (markerade med kryssi vederbörande ruta) att tillställas mig per post. Betalningsker mot medsänd faktura.OBS! Glöm ej ange alternativNr 1-16 och 18-26, 35-36 har utgått Pris/st exkl. moms, porto & exp.avg 50:-Nr 17 Prolaps. 1989 100:-Nr 27 Abort i Sverige. 1994 100:-Nr 28 Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. 1994 100:-Nr 29 Komplikationer vid Obstetrisk & Gynekologisk kirurgi. 1995 100:-Nr 30 Genitala infektioner hos kvinnan. 1996 100:-Nr 31 Assisterad befruktning och preimplantatorisk diagnostik i Sverige. 1996 100:-Nr 32 Gynekologisk endoskopi - del 1. 1996 100:-Nr 33 Sexologi ur gynekologisk synvinkel. 1996 100:-Nr 34 Att förebygga cervixcancer samt vaginal- och vulvacancer. 1997 100:-Nr 37 Ofrivillig barnlöshet. 1998 100:-Nr 38 Substitutionsbehandling i klimakteriet -aktuella synpunkter. 1998 100:-Nr 39 Kvinnlig urininkontinens. 1998 100:-Nr 40 Ungdomsgynekologi. 1999 100:-Nr 41 Cancer,graviditet och fertilitet. 1999 100:-Nr 42 Gynekologisk ultraljudsdiagnostik. 2000 100:-Nr 43 Infektioner hos gravida kvinnor. 2000 100:-Nr 44 Vulvacancer. 2000 100:-Nr 45 Gynekologisk endoskopi - del 2. 2001 100:-Nr 46 Anal inkontinens hos kvinnor. 2001 100:-Nr 47 Intrauterin fosterdöd (IUFD).2002 100:-Nr 48 Vulvasjukdomar. 2003 200:-Nr 49 Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. 2004 200:-Nr 50 Metodbok för evidensbaserad obstetrik och gynekologi. 2004 200:-Nr 51 Förlossningsrädsla. 2004 200:-Nr 52 Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet. 2004 200:-Nr 53 Bröstet. 2005 200:-Nr 54 Inducerad abort. <strong>2006</strong> 200:-Insändes till:<strong>SFOG</strong>-Kansliet • Box 738 • 101 35 Stockholm • Fax: 08-22 23 30E-post: kansliet@sfog.se • Internet: www.sfog.se52MEDLEMSBLADET 5/ 06

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!