Höstens program 2012

siq.se

Höstens program 2012

SIQs medlemmar delar erfarenheter kringkundorienterad verksamhetsutveckling i SverigeProgramöversikt - hösten 2012Aktiviteter riktade till SIQs medlemsorganisationer. Detaljprogram ca 4-5 veckor före aktuellt datum till samtligakontaktpersoner i respektive medlemsorganisation. Tipsa gärna kollegor som kanske inte är på sändlistan.Var - NärInnovativ effektivisering med kundfokusLidköpings Lasarett erhöll Quality Innovation of the Year 2011 i klassen potentiella innovationer för sininnovativa operationsplanering. Genomförda försök visar på att produktiviteten kan ökas med minst 20% och attoperationsköerna och ledtiderna förkortas. Det handlar om konststycket att öka effektiviteten men medbibehållen nöjdhet bland patienter och medarbetare. Här ges tillfälle att på plats möta ledning och personalinvolverade i arbetet.Vad krävs för att hantera våra största kvalitetsrelaterade utmaningar?Under våren har en nationell branschöverskridande studie genomförts med syfte att identifiera de störstakvalitetsrelaterade utmaningar vi står inför som enskilda organisationer. Drygt trehundra utvalda respondenter,däribland kontaktpersoner hos SIQ medlemsorganisationer, erbjöds att delta i studien som genomfördes avforskningsplattformen Swedish Quality Management Academy, SQMA. Här samlas vi för att ta del av resultatetoch för att i en workshop finna gemensamma projekt som ger kunskap i hur vi bättre kan möta utmaningarna iform av kompetens samt möjliga forskningsinsatser.Lidköping28 augusti18 september - Göteborg20 september - Stockholm”Making good use of EFQM Business Excellence Model”Alltfler verksamheter i Sverige, stora som små, privata och offentliga, ser ett behov av helhetssyn för att varakonkurrenskraftiga. SIQ stödjer detta behov, bl.a. med stöd av den europeiska excellence modellen. Här gesmöjligheten att möta ledare från Grundfos, världsledande inom pumptillverkning, med lång erfarenhet avförbättringsarbete ur ett helhetsperspektiv. Grundfos erhöll EFQM Award 2006. Ta del av deras erfarenheteroch lärdomar. Dagen, under ledning av SIQ, arrangeras i samverkan med European Forum for QualityManagement.Göteborg12 oktoberAtt utveckla verksamheten och processen för serviceinnovationMånga företag fokuserar på hur de kan ta kliv längre upp i värdekedjan med hjälp av tjänster. Integrering avproduktutveckling och tjänsteutveckling har därmed kommit att bli ett hett område. I samverkan medMälardalens Högskola och ett flertal organisationer, däribland Volvo Construction Equipment, Ericsson, ABB,bjuder vi in till en dag kring hur man arbetar och vilka erfarenheter som har gjorts.Eskilstuna17 oktoberMed målet ETT företag, ETT ledningssystem – baserat på best practiceInom större verksamheter men också sådana med geografisk spridning finns ofta ett behov och en målsättningatt knyta samman ledningssystemet. Här samlas en gruppering av medlemsorganisationer med en liknandeutmaning hos SAAB Group. Hur kan vi verka för att se helheten istället för att bara se den egna enheten ocherhålla det sätt ledningen väljer att systematiskt bedriva sin verksamhet på - där man stärker upp röda tråden -från visioner, värderingar, strategier, mål, processer och resultat. Vilka erfarenheter har gjorts, förutsättningar,tillvägagångssätt och resultat. av värde oavsett om man är mitt i processen, redan har gjort resan eller har detframför sig.23e oktoberStockholmKompetensinventering och behovsplanering – Förbättringsresan hos Ramlösa/CarlsbergInom Ramlösa/Carlsberg vill man skapa tydligare utvecklingsvägar för medarbetarna genom att strukturera uppvad som förväntas i deras befattningar i framtiden. Detta sker bl.a. via genomlysning av hur dagsläget ser ut, attta i beaktande de utmaningar man står inför och inte minst med hänsyn till hur man vill utveckla sin verksamhet.Målet är att släcka eventuella gap och lägga ut en färdväg steg för steg. Det som kan kallas ”förbättringsresan”pågår mer eller mindre dagligdags. Detta tillfälle ger inblick i hur en medlemsorganisation tar sig en aktuellbranschöverskridande utmaning med möjlighet till dialog och nya kontakter.25 oktoberHelsingborg2012-06-08


SIQs medlemmar delar erfarenheter kringkundorienterad verksamhetsutveckling i SverigeAktiviteter riktade till SIQs medlemsorganisationer. Detaljprogram ca 4-5 veckor före aktuellt datum till samtligakontaktpersoner i respektive medlemsorganisation. Tipsa gärna kollegor som kanske inte är på sändlistan.Var - NärStrategiskt processledningsarbete - coachdagEtt forum som ger möjlighet för medlemsorganisationer att närmare jämföra och samverka kring godaarbetssätt för att utveckla processarbetet på en övergripande nivå. Aktuella frågeställningar som bl.a. tar upp;- Ledningens och medarbetarnas engagemang för processarbete- Processorganisation, roller, ansvar linje/process- Hur sker uppföljning (processmått) och ständig förbättring av processerna?Invärldsanalys – en genomlysning av verksamhetenAllt förbättringsarbete behöver utgå från ett känt nuläge. Omvärldsanalysen har sin självklara plats, men intelika många reflekterar över motsvarigheten inom verksamheten – dvs. invärldsanalysen. För att somverksamhet bättre förstå hur resultatet hänger samman med befintliga arbetssätt är en genomlysning avledningssystemet väl investerad tid. Detta kan och bör situations anpassas efter mognadsgrad. Här gör vi en”överflygning” av hur och med tips på upplägg för alla medlemsorganisationer med sikte på förbättringsarbete.Förbättringsresan hos Becker Industrial Coatings ABDe flesta säger sig arbeta med ständiga förbättringar, åtminstone är det få som skulle hävda motsatsen.Samtidigt är det just detta område som tycks vara en ständig aktuell utmaning. Hur kan man från en projektfas,där många har ett stort engagemang, få det att bli en naturlig del i arbetet under lång tid dvs. som inte glömsbort så fort man inte håller fokus på området. Inom Beckers tar man med jämna mellanrum nya tag, ex vadgäller frågor som 5S. Detta tillfälle ger inblick i hur en medlemsorganisation tar sig an en aktuellbranschöverskridande utmaning med möjlighet till dialog och nya kontakter.6 novemberStockholm28 novemberGöteborg5 decemberMärstaÅrssammankomstDen årliga sammankomsten är ett informellt möte tillsammans med aktuella nationella och/eller internationellaförebilder kring kundorienterad verksamhetsutveckling. Tillfället riktar sig särskilt till huvudkontaktpersoner ochverkställande ledning bland medlemsorganisationer.Januari 20132012-06-08

More magazines by this user
Similar magazines