Studiehandledning - SLI.se

sli.se
  • No tags were found...

Studiehandledning - SLI.se

StudiehandledningFILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


Världens konflikter- studiehandledningKonflikt – motsättning, strid eller tvist som kräver lösning.Ur NationalencyklopedinInledningSerien ”Världens konflikter” presenterar några av de mest välkändakonflikter vi i Sverige känner till. Många människor som bor i Sverigehar också kommit som flyktingar från dessa platser. I varje film får vireda på bakgrunden till konflikterna, på ett personligt och initierat sätt.Dessutom får vi möta en man eller kvinna, som idag bor i Sverige,med personliga erfarenheter från kriget.NyckelordKrigKonfliktMaktRikedomLidandeSvältDespotMilitärLandsgränserReligionKolonialismFILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


Världens konflikter- studiehandledningAktiviteter före visningTa fram en karta eller jordglob och ta reda på var någonstans denkonfliktdrabbade platsen ligger. Notera samtidigt vilka grannländer som finns inärheten, var närmaste hav ligger, hur stort landet är m.m. Ta även reda på vilketklimat platsen har och de geografiska förutsättningarna (t.ex. gott om berg, ökenetc).Sök på landsnamnet och se vad de 10 första träffarna övergripande handlar om.Diskutera i klassen vilka orsaker som kan ligga bakom en konflikt. Notera dessapå t.ex. ett A3-block eller whiteboard -tavla.Aktiviteter efter visningDiskutera filmen i klassen! Återberätta handlingen i korta drag och gågemensamt igenom vad som lett fram till konflikterna.Ta reda på mer om konflikten! Hur ser det ut idag? Googla fram dagsfärskanyheter och jämför med situationen i filmen.Diskutera i grupper hur en konflikt kan uppstå i ett land och vad som kan hända.Vilka gemensamma nämnare finns det mellan orsakerna till de stora konflikternai världen? Vad får det för konsekvenser?I Sverige bor många personer som kommer från konfliktdrabbade länder. Kännerdu någon i din omgivning med anknytning till platsen filmen handlade om? Seom du kan få ett personligt samtal och gör om möjligt en intervju med personen.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


LIFE - studiehandledningAFGHANISTANAfghanistan är ett gammalt kulturland i södraCentralasien med hisnande bergsmassiv på merän 7000 meter. Genom historien har Afghanistangenomkorsats av folkvandringar och invaderandekrigshärar. I vår tid har landet aldrig haft fred.Sovjetinvasion, talibanvälde, al-Qaida-baser ochamerikanska bombningar har lagt ekonomi ochinfrastruktur i ruiner. Miljoner afghaner är på flykt.Korta fakta om AfghanistanYta: 652 000 kvadratkilometerAntal invånare: 29 100 000 personerHuvudstad med antal invånare: Kabul, 2 300 000personerStatsskick: Republik, enhetsstatBNP per invånare: 561 (amerikanska dollar)Lästips!Läs boken ”Bokhandlaren i Kabul” av ÅsneSeierstad, alternativt ”Flyga drake!” eller ”Tusenstrålande solar” av Khaled Hosseini.ALGERIETFrån en 100 mil lång kust längs Medelhavet,där de flesta invånarna bor, sträcker sig Algeriet200 mil söderut, djupt ned i Saharaöknen.Stora fyndigheter av olja och gas utgör landetsekonomiska ryggrad. Städerna i norr är starktpräglade av mer än 100 års franskt styre, somavslutades med ett bittert krig 1954–1962. Ettförsök att 1991 införa demokrati övergick ocksåi en brutal konflikt, sedan militären satt stopp förett islamistiskt partis valseger. Algeriet domineraspolitiskt av araber men berber utgör uppemot enfjärdedel av befolkningen.Snabbfakta om AlgerietYta: 2 381 741 kvadratkilometerAntal invånare: 35 400 000 personerHuvudstad med antal invånare: Alger, 2 200 000personerStatsskick: Republik, enhetsstatBNP per invånare: 4478 (amerikanska dollar)Filmtips!Se det klassiska mästerverket ”Slaget om Alger”av Gillo PontecorvoFILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


LIFE - studiehandledningERITREAEritrea vid Röda havet blev en självständig stat1993, efter ett mer än 30 år långt krig för frigörelsefrån Etiopien. Från 1880-talet hade landet variten italiensk koloni men tvingades efter andravärldskriget in i en federation med Etiopiengenom ett beslut av FN. År 1962 annekteradeEtiopien landet och gjorde slut på dess tidigaresjälvstyre. Som självständig stat har Eritreautvecklats till en av världens hårdaste diktaturer,utan tillstymmelse till press- och yttrandefrihet.Den jordbruksbaserade ekonomin har lidit svårtav de många krigsåren och de fortsatta militärasatsningarna.Snabbfakta om EritreaYta: 121 144 kvadratkilometerAntal invånare: 5 200 000 personerHuvudstad med antal invånare: Asmara, 594 000personerStatsskick: Republik, enhetsstatBNP per invånare: 423 (amerikanska dollar)Specialuppgift!Ta reda på mer om svensk-eritreanske journalistenDawit Isaak.LIBANONEtt stelbent politiskt system som drogs upp på1920-talet under fransk förvaltning har förblivitLibanons gissel. Systemet gav mest makt åtde kristna maroniterna som drev en västvänligpolitik, vilket irriterade muslimerna som vändesig mot den övriga arabvärlden. Motsättningarnaledde 1975 till inbördeskrig som berörde helaregionen och pågick ända till 1990. Sedan desslever det natursköna landet vid Medelhavetsöstra kust under ett spänt lugn, som då och dåavbryts av väpnat våld. Under de lugna periodernaliknar huvudstaden Beirut åter den mondänanöjesmetropol staden en gång var.Snabbfakta om LibanonYta: 10 452 kvadratkilometerAntal invånare: 4 300 000 personerHuvudstad med antal invånare: Beirut, 1 900 000personerStatsskick: Republik, enhetsstatBNP per invånare: 10 019 (amerikanska dollar)Filmtips!Se filmen ”Lebanon” av Samuel Maoz.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


LIFE - studiehandledningLIBERIARepubliken Liberia i Västafrika grundades 1847av frigivna amerikanska slavar. De skapadeen stat som i mycket efterliknade USA ochdär de och deras ättlingar kom att utgöraen överklass med monopol på den politiskamakten ända fram till 1980. Därefter har brutalakuppregimer och inbördeskrig lagt landet iruiner och förött ekonomin, som baserats påexport av rågummi, virke och järnmalm. Sedannågra år in på 2000-talet pågår ett mödosamtuppbyggnadsarbete.Snabbfakta om LiberiaYta: 97 000 kvadratkilometerAntal invånare: 4 100 000 personerHuvudstad med antal invånare: Monrovia, 1172 000 personerStatsskick: Republik, enhetsstatBNP per invånare: 227 (amerikanska dollar)Filmtips!För att få en bild av krigens konsekvenser kandu t.ex. se den utmärkta filmen ”Blood Diamond”av Edward Zwick eller den helt okej filmen”Lord of War” av Andrew Niccol. Dessa tar uppkonfliktens konsekvenser i form av profithungeroch exploatering av krigsdrabbade länder som t.ex.Liberia (diamant- och vapensmuggling).NORDIRLANDEfter hundratals år av brittisk övermakt blev Irlanden självständig stat först 1949. Massvält under1840-talet, när potatisskördarna slog fel, drevstora skaror irländare att emigrera, och fattigdompräglade Irland långt in i modern tid. Den senastevåldsvågen i Nordirland blossade upp i slutet av1960-talet, men konfliktens rötter är flera hundraår gamla. Även om man talar om motsättningarmellan protestanter och katoliker handlar det inteom religiösa motsättningar, utan om en konfliktsom har politiska, sociala och ekonomiska orsaker.1998 slöts ett fredsavtal som också gav Nordirlandett begränsat självstyre.Snabbfakta om IrlandYta: 70 283 kvadratkilometerAntal invånare: 4 500 000 personerHuvudstad med antal invånare: Dublin, 1 100 000personerStatsskick: Republik, enhetsstatBNP per invånare: 45 642 (amerikanska dollar)Filmtips!Se filmen ”Sunday Bloody Sunday” av PaulGreengrass.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


LIFE - studiehandledningKURDISTANKurderna lever sedan gammalt i Västasiens inland.Framför allt har man funnit dem i gränsbergenmellan Turkiet, Irak och Iran, men kurdiskabosättningsområden finns också i Syrien och iKaukasus. Kurderna bor således i flera länder.Det större, någorlunda sammanhängande områdedär majoriteten av befolkningen är kurder brukarkallas Kurdistan. Men Kurdistan är inte något exaktavgränsat område, och där bor även andra folkän kurder. Å andra sidan bor i dag många kurderutanför Kurdistan. I Turkiet har så många flyttat frånprovinserna i sydöst – turkiska Kurdistan – att tvåtredjedelar av Turkiets kurder nu finns i den västradelen av landet.Kurderna är etniskt och språkligt besläktade medperserna i Iran och pashtunerna i Afghanistan.Beteckningen kurder är med säkerhet känd från600-talet, då kurdiska stammar omvände sig tillislam.Att kurderna inte under tidigare århundraden bildaten egen stat kan ha att göra med att de levde ibergen som boskapsskötande nomader. Liksomde flesta nomadfolk kände de inte i första handsamhörighet med den stat de råkade tillhöra,utan med den egna stammen. De flesta kurdiskastammar styrdes med fast hand av en så kalladshejk eller aga.UGANDADet bördiga Uganda, beläget på ekvatorn iÖstafrika, var på 1960-talet ett av Afrikas rikasteländer. Under Idi Amin (1971–1979) slogs landeti spillror under vanstyre och diktatur. Nästanalla invånare av asiatisk härkomst, som hadedominerat näringslivet, fördrevs.Nu råder åter relativt goda materiella förhållandentack vare ekonomiska reformer. Politiskt är detsämre ställt. Uganda är inte någon blodig diktatursom på Idi Amins tid, men regimen blir allt merauktoritär och oppositionen har svårt att göra sighörd.Snabbfakta om UgandaYta: 241 139 kvadratkilometerAntal invånare: 33 800 000 personerHuvudstad med antal invånare: Kampala, 1560 000 personerStatsskick: Republik, enhetsstatBNP per invånare: 504 (amerikanska dollar)Filmtips!Se filmen ”Last king of Scotland” av KevinMacdonald.Lästips!Dilsa Demirbag-Sten – ”Stamtavlor” och”Fosterland”, där Dilsa skriver om sin bakgrundoch uppväxt.FILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se


Världens konflikter- studiehandledningInternetkällorhttp://www.ui.se – Utrikespolitiska institutethttp://www.fn.se/ - FN:s svenska hemsidahttp://www.hrw.org/ - Human Rights Watchhttp://www.amnesty.se/ - Amnesty Internationalhttp://www.globalis.se/Konflikter/ - om världens konflikterhttp://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Globala-utmaningar/Visste-dudetta-om-varldens-konflikter/- SIDA om världens konflikterhttp://www.ne.se/static/useful/samlingar/global/konflikter.jsp - NE:s samling omvärldens konflikterhttp://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_konflikter – Wikipedias samling omvärldens konflikterwww.freedawit.com -www.freedawit.com – hemsida om svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak.www.ne.se - Nationalencyklopedinwww.google.se - Användbar sökmotorwww.dn.se - Dagens nyheterhttp://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajtwww.wikipedia.se – Bra nätencyklopediwww.filmo.seFILMOBox 6014 • 171 06 Solna • SWEDENTel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60info@filmo.se • www.filmo.se

More magazines by this user
Similar magazines