Fondbolaget Uppdragsavtal Förvaringsinstitutet ... - Danske Invest

danskeinvest.dk

Fondbolaget Uppdragsavtal Förvaringsinstitutet ... - Danske Invest

Informationsbroschyr 2012-04-25tillväxtmarknader ökar marknadsriskenjämfört med en fond med exponeringäven mot övriga marknader.Eftersom fonden investerar i geografiskamarknader utanför Sverige påverkasfondens värde av svängningar ivalutakurser (valutarisk).I den räntebärande delen har fonden enmycket låg marknadsrisk. Mindre värdesvängningarkan uppstå eftersom värdetpå fondens innehav av ränteplaceringarpåverkas av förändringar i räntenivån.De räntebärande placeringarna skerendast i svenska kronor och således gerde inte upphov till någon valutarisk försvenska investerare. Syftet med deräntebärande investeringarna ärprimärt att sänka den totala risknivån ifonden.En investering i fonden kan både öka ochminska i värde och investerare kankomma att få tillbaka mindre än vad desatsat.Fonden har rätt att använda derivatinstrument.Handel med derivatinstrumentfår ske i syfte att effektiviseraförvaltningen av Fondenstillgångar. Härmed avses transaktionersom ger upphov till en kostnadsbesparingför andelsägaren ochtransaktioner som ökar avkastningenutan att öka risken (och/eller minskarrisken utan att påverka avkastningen).MålgruppFonden lämpar sig förpensionssparande och annat långsiktigtsparande.RiskmätningFonden använder sig idag inte av derivatsom led i förvaltningen. Om och närfondbolaget bestämmer sig för attanvända derivat i förvaltningen kommerrelevant metod att användas för attmäta fondens sammanlagda exponering.Ändringar ifondbestämmelserFondbolaget har möjlighet att ändrafondens fondbestämmelser. En sådanändring ska underställasFinansinspektionen för godkännande.Ändringarna kan påverka fondensegenskaper såsom till exempel fondensplaceringsinriktning, avgifter ochriskprofil. Sedan ändring godkänts skabeslutet hållas tillgängligt hosfondbolaget samt tillkännages på sättsom Finansinspektionen anvisar.AvgifterUppgift om gällande avgifter framgår avfaktabladet för respektive fond. Denhögsta avgift som Fondbolaget får ta utför Söderberg & Partners Tillväxt 75 :Försäljningsavgift: 0 %Inträdes/Inlösenavgift: 0 %Årlig förvaltningsavgift: 1,75 %Courtage och transaktionskostnaderhänförliga till köp och försäljning avfondandelar eller derivat bestrids urfonden.Förvaltningsavgifter i underliggandefonder tillkommer. Högstagenomsnittliga avgift som får tas ut avförvaltarna av underliggande fonder är1,7% av underliggande fonders värde.Fonden kan investera i fonder som tillviss del tillämpar rörlig avgift, dengenomsnittliga resultatbaseradeavgiften på underliggande fondersöveravkastning får högst uppgå till 20%av överavkastningen.Vid investeringar i fonder fårFondbolaget normalt tillbaka en vissandel av förvaltningsavgiften i denunderliggande fonden. Detta belopptillfaller Fonden.Försäljning och inlösenHandel med fondandelar kan ske genomDanske Bank A/S, Sverige Filial eller annandistributör. Besked om gällandedistributörer kan lämnas avFondbolaget.För fonden är den gällande bryttidpunktenkl 17:00, vilket innebär att detta ärden senaste tidpunkt då fondbolagetskall ha fått en begäran om köp ellerinlösen av fondandelar för att det skallske till den dagens kurs. Om begäranlämnas efter bryttidpunkten verkställsköp och inlösen normalt påföljandebankdag. 17:00 är även senaste tidenför att erlägga likvid vid en köporder.Olika distributörer kan ha andratidpunkter för då en order måste halämnats för att den skall utföras hosFondbolaget till dagens kurs. Sådantidpunkt måste alltid ligga före denofficiella bryttidpunkten. Uppgift omdetta lämnas av respektive distributör.Historisk avkastningSe bilaga 1.1.Fondens beskattningSvenska investeringsfonder är inteskatteskyldiga för inkomst av tillgångarsom ingår i fonden.Svensk fondandelsägaresbeskattning (fysisk person)Fondandelsägare beskattas viddirektsparande i fonder med enschablonskatt på 0.12 procent årligenpå sitt totala innehav. Värdet påinnehavet avläses vid årets början.Schablonskatten är beräknad på en årligschablonintäkt på 0,4% som ska tas uppi deklarationen. (0,4% * 30% = 0,12%).Fondandelsägare beskattas förutdelning från fonden med 30 procentskatt. Preliminärskatt ochutdelningsbeloppet redovisas påkontrolluppgift till Skatteverket.Vid avyttring/inlösen av fondandelarbeskattas en kapitalvinst med 30procent. Kapitalvinst/-förlust redovisaspå kontrolluppgift till Skatteverket.Om fonden är knuten till fondförsäkring,IPS eller premiepension gäller särskildaskatteregler. För juridiska personer ochutländska fondandelsägare gäller andraregler. Beskattningen kan påverkas avindividuella omständigheter. Den som ärosäker på eventuellaskattekonsekvenser bör sökaexperthjälp.Marknadsföring avfondandelar i ett annatEES-landFondbolaget har tillstånd attmarknadsföra bolagetsvärdepappersfonder i Finland,Luxemburg samt Norge. Fondbolagethar uppdragit respektive återförsäljare, ide länder där fonderna fårmarknadsföras, att göra utbetalningartill fondandelsägare, lösa in andelar ochtillhandahålla information.SkadeståndFondbolaget eller Förvaringsinstitutet ärinte ansvarigt för skada som beror avsvenskt eller utländskt lagbud, svenskeller utländsk myndighets åtgärd,krigshändelse, strejk, blockad, bojkott,lockout eller annan liknandeomständighet. Förbehållet i fråga om


strejk, blockad, bojkott och lockout gälleräven om Fondbolaget ellerFörvaringsinstitutet är föremål för ellersjälv vidtar sådan konfliktåtgärd.Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet ärinte heller skyldigt att i andra fall ersättaskada om Fondbolaget respektiveFörvaringsinstitutet varit normaltaktsamt. Fondbolaget ellerFörvaringsinstitutet är i intet fallansvarig för indirekt skada. Fondbolagetoch Förvaringsinstitutet har dockskadeståndsskyldighet enligt lagen ominvesteringsfonder 2 kapitlet 21§.Föreligger hinder för Fondbolaget ellerFörvaringsinstitutet att verkställabetalning eller att vidta annan åtgärd pågrund av omständighet som anges iförsta stycket får åtgärden skjutas upptill dess hindret har upphört. OmFondbolaget eller Förvaringsinstitutet tillföljd av sådan omständighet ärförhindrad att verkställa eller ta emotbetalning ska Fondbolaget respektiveFörvaringsinstitutet inte vara skyldig attbetala dröjsmålsränta.Informationsbroschyr 2012-04-25


Informationsbroschyr 2012-04-25Bilaga 1.1 Historisk avkastningNedan visas den historiska avkastningen för fonderna de senaste tio åren eller från start om fonden inte funnits i tio år. Avkastningen för åren2002-2007 är baserad på handelskurser, dvs kursen sista bankdagen på året medan avkastningen för åren 2008-2011 är baserad påslutkurser baserad på stängningskurser 31/12 varje år.Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne30%20%10%0%-10%-20%-30%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 0,13% -18,77% 26,92% 13,81% -5,03%BenchmarkSöderberg & Partners-Tillväxt 7560%40%20%0%-20%-40%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 22,15% -17,31% 47,84% 7,97% -16,28%Benchmark -16,82%Danske Capital Sverige Beta60%40%20%0%-20%-40%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -27,84% 50,52% 25,86% -13,17%Benchmark -27,83% 50,22% 26,32% -13,20%


Informationsbroschyr 2012-04-25Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning40%30%20%10%0%-10%-20%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -14,98% 13,56% 12,35% 19,12% 14,27% -5,82% -16,55% 33,64% 14,84% -2,64%Benchmark -15,78% 19,25% 13,87% 19,25% 14,39% 0,42% -14,25% 24,24% 14,86% 0,13%Danske Invest Balanserad30%20%10%0%-10%-20%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -15,64% 11,08% 10,85% 21,01% 5,01% 3,16% -16,15% 25,71% 9,40% -4,00%Benchmark -15,10% 13,47% 10,18% 18,75% 7,22% 2,13% -12,09% 16,97% 7,67% 0,22%Danske Invest Försiktig20%15%10%5%0%-5%-10%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 7,79% 7,33% 13,17% 4,39% 1,67% -6,78% 15,45% 6,92% -1,05%Benchmark 10,09% 8,87% 12,62% 4,85% 2,34% -3,39% 11,25% 5,36% 3,47%Danske Invest Global Index40%20%0%-20%-40%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -33,97% 9,71% 6,37% 30,88% 2,09% 1,21% -27,66% 16,75% 4,77% -4,14%Benchmark -34,25% 9,69% 5,26% 31,05% 3,24% 3,37% -27,73% 17,37% 4,45% -3,68%


Informationsbroschyr 2012-04-25Danske Invest Offensiv60%40%20%0%-20%-40%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 17,74% 16,28% 37,70% 10,30% 4,05% -32,41% 38,84% 11,81% -8,70%Benchmark 21,71% 13,25% 35,27% 13,05% 1,24% -31,74% 31,86% 13,31% -8,04%Danske Invest SRI Global40,00%20,00%0,00%-20,00%-40,00%-60,00%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -35,72% 7,36% -2,50% 33,28% 1,45% 1,69% -26,67% 17,22% 4,11% -5,30%Benchmark -38,39% 4,09% 0,13% 31,05% 3,24% 3,37% -27,73% 17,37% 4,45% -3,68%Danske Invest Sverige80%60%40%20%0%-20%-40%-60%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -30,01% 22,75% 18,41% 35,88% 26,59% -6,30% -38,56% 67,65% 26,24% -14,23%Benchmark -34,68% 34,17% 21,27% 36,74% 28,71% -2,58% -39,10% 53,31% 26,90% -13,60%Danske Invest Sverige Fokus80%60%40%20%0%-20%-40%-60%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 28,45% -8,76% -35,26% 61,07% 1,28% -12,50%Benchmark 35,53% 0,91% -43,51% 61,74% 27,87% -11,55%


Informationsbroschyr 2012-04-25Danske Invest Sverige Likviditet8%6%4%2%0%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 4,44% 3,42% 3,29% 1,71% 1,79% 3,17% 5,77% 2,44% 0,82% 2,47%Benchmark 4,55% 3,46% 2,58% 1,93% 2,19% 3,43% 4,35% 0,44% 0,32% 1,63%Danske Invest Sverige Obligationer20%15%10%5%0%-5%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 8,06% 4,28% 6,63% 4,71% 0,01% -0,18% 15,01% -1,36% 1,72% 5,46%Benchmark 8,96% 4,92% 8,33% 5,42% 0,86% 1,63% 15,70% -0,94% 2,94% 13,27%Danske Invest Sverige Realräntefond15%10%5%0%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond 0,24% 1,44% 3,51% 2,90% 3,91% 11,95%Benchmark 2,51% 3,33% 6,11% 3,36% 4,74% 12,69%Danske Invest Sverige/Europa60%40%20%0%-20%-40%-60%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -34,55% 16,63% 12,82% 32,98% 18,20% 1,55% -34,93% 42,62% 15,74% -10,28%Benchmark -34,06% 24,29% 16,27% 35,00% 21,53% 2,77% -36,73% 37,41% 11,56% -11,22%


Informationsbroschyr 2012-04-25Danske Invest Utland40%20%0%-20%-40%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -33,51% 11,14% 7,52% 30,19% 13,50% 12,87% -33,38% 29,18% 7,87% -10,31%Benchmark -32,72% 14,47% 11,59% 30,73% 14,97% 8,10% -34,78% 22,64% -2,07% -9,30%Danske Invest Varsam8%6%4%2%0%-2%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fond -0,39% 2,26%Benchmark 0,01% 6,66%

More magazines by this user
Similar magazines