Transporter och (pdf) - Statistiska centralbyrån

scb.se

Transporter och (pdf) - Statistiska centralbyrån

Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010SidaPageTransporter ochkommunikationerTransport and communications216 209 Fordon på väg och vid sidan avVehicles on and off the road218 210 Döda och skadade i trafikolyckorunder perioden 1980–2008Persons killed or injured in road trafficaccidents220 211 88 000 tur-och-returresor till månen88 000 round trips to the moon222 212 VägnätetThe Swedish road network223 213 Det statliga järnvägsnätetThe state rail network224 214 FlygplatserAirports225 215 Före och efter 11 september,avresande utrikespassagerareBefore and after September 11, disembarkingpassengers from international traffic226 216 De största svenska hamnarna efterhanterad godsmängd 2008The largest Swedish ports by quantity ofgoods handled227 217 Statens kostnader för drift ochvägbyggande, miljoner kronorState expenditures for maintenance andconstruction of roads, SEK m227 218 Statens kostnader för drift avstatsvägar per region, miljoner kronorState expenditures for maintenance of stateadministeredroads, by region, SEK m227 219 Statens kostnader för byggande avstatsvägar, miljoner kronorState capital investments in stateadministeredroads, SEK m228 220 Statsvägar och statsbidragsvägarden 1 januariState-administered roads and roads withsubsidies228 221 Vägar och gator den 1 januariRoads and streets229 222 Registrerade fordon i trafikden 31 december, 1 000-talMotor vehicles in use229 223 Personbilar och motorcyklar itrafik efter ägarkategori och ägarens könden 31 decemberPassenger cars and motorcycles in use byowner and sex230 224 Nyregistrerade motorfordon under2008 efter fabrikatMotor vehicles newly registered by make230 225 Registrerade motorfordon i trafikefter årsmodell den 31 decemberMotor vehicles in use by model year231 226 Lastbilstransporter med svenskafordonLorry transportation with Swedishregistered lorries232 227 Antal personer med olika förarbehörighetefter ålder och könden 31 december 2008Number of persons with different classes ofdriving licences by age and sex233 228 Vägtrafikolyckor, dödade ellerskadade personer efter ålder ochtrafikantgruppRoad traffic accidents, persons killed orinjured by group of roadusers and by age234 229 Vägtrafikolyckor, dödade ellerskadade personer efter hastighetsbegränsningRoad traffic accidents, persons killed orinjured by speed limit234 230 VägtrafikolyckorRoad traffic accidents235 231 Bantrafik, samtliga tågoperatöreroch infrastrukturförvaltare, trafikeradbanlängd och rullande materielden 31 decemberRail traffic, all rail operators and infrastructuremanagers, worked lines and rolling stock236 232 Bantrafik, samtliga tågoperatörer,trafik- och transportarbeteRail traffic, all rail operators, operations andtransport performance214 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010SidaPage237 233 Bantrafik, samtliga tågoperatöreroch infrastrukturförvaltare, olyckorRail traffic, all rail operators and infrastructuremanagers, accidents237 234 Svenska rederinäringens nettoomsättning,miljoner kronorNet turnover for water transport, SEK m238 235 Svenska handelsflottan, fartygefter huvudsaklig fartMerchant fleet, vessels by main use238 236 Inklarerade fartyg i direkt fartefter nationalitetEntering vessels in direct voyages bynationality239 237 Passagerarfartyg och färjor,ankomna till och avgångna frånSverigePassenger vessels and ferries enteringinto and cleared from Sweden240 238 Fartyg i direkt fart mellan Sverigeoch utlandetDirect voyages with vessels and ferriesbetween Sweden and foreign countriesTransporter och kommunikationer241 239 Trafiken i rikets 25 största hamnarberäknad efter den hanterade godsmängdenTraffic in Sweden’s largest portsby quantity of goods handled242 240 Lotsningar och säkerhetsanstalterför sjöfarten samt sjöräddningden 31 decemberState pilotage, aids to navigation andrescue service242 241 Trafiken på svenska flygplatsermed linjefart och chartertrafikFlight activity at Swedish airports withscheduled and non-scheduled traffic243 242 Ankommande och avresandepassagerare i inrikes linjefart ochchartertrafik på svenska flygplatserEmbarking and disembarking passengers fromdomestic scheduled and non-scheduled trafficat Swedish airports244 243 Ankommande och avresandepassagerare i utrikes linjefart ochchartertrafik på svenska flygplatserEmbarking and disembarking passengers frominternational scheduled and non-scheduledtraffic at Swedish airportsStatistiska centralbyrån 215


Statistisk årsbok 2010ten inte så stor på Filippinerna – en bil på100 invånare. I Sverige var motsvarandeantal en bil på nära nog varannan invånare.Bussar i trafik vid årsskiftet 2008/09 eftertillåtet antal passagerarePassagerarantal Antal bussar Andel (%)–20 1 780 14,321–30 521 4,231–40 323 2,641–50 1 167 9,451–60 1 475 11,961–70 1 063 8,671–80 2 113 17,081– 3 978 32,0Samtliga 12 420 100,0De vanligast förekommande busstorlekarnavar de med det näst högsta och det högstaantalet passagerarplatser. Således var näranog hälften av bussarna (49 procent) avseddaför mer än 70 passagerare.MC – gamla och tungaOm det fanns en stor andel ”gamlingar”bland bilarna, är andelen ”gamlingar” änstörre bland motorcyklarna. Var tredje motorcykelär minst 15 år gammal. Motorcyklarnaär även tunga. Bara 7 procent av motorcyklarnaär s.k. lätta MC, vilket innebäratt de har en cylindervolym om högst 125cm 3 . Hela 30 procent av motorcyklarna itrafik har en cylindervolym om mer än1 000 cm 3 .Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2008/09 efterålderAntal Andel (%)0 – 4 år 74 180 27,55 – 9 år 64 378 23,910 –14 år 40 722 15,115 – år 90 018 33,4Samtliga 269 298 100,0Motorcyklar i trafik vid årsskiftet 2007/08 eftercylindervolymCylindervolym Antal Andel (%)–125 (Lätt MC) 18 276 6,8126–600 73 945 27,5601–1 000 95 110 35,31 001– 81 967 30,4Samtliga 269 298 100,0Det rullar på för EU-moppenVid årsskiftet 2008/09 fanns det 5 gånger såmånga EU-moppar som sex år tidigare(2002/03). Däremot har ökningstakten minskat– såväl antalsmässigt som procentuellt.Transporter och kommunikationerEU-mopparÅr Antal Ökning (%)2004/05 41 996 58,62005/06 58 470 39,22006/07 75 399 29,02007/08 84 877 12,62008/09 92 808 9,3Gamla traktorer plöjer i nya fårorÅtta av tio traktorer är 15 år eller äldre. Bara7 procent av traktorerna är högst fyra årgamla.Traktorer i trafik vid årsskiftet 2008/09 efterålderÅlder Antal Andel (%)0 – 4 år 21 479 6,75 – 9 år 20 651 6,410 –14 år 19 167 6,015 – år 260 768 81,0Samtliga 322 065 100,0Ej på bananVi avslutar med en liten tablå över antaletavställda fordon vid årsskiftet 2008/09.Avställda fordon vid årsskiftet 2008/09FordonslagAntalPersonbilar 950 496Lastbilar 196 335Bussar 5 385Motorcyklar 184 422Traktorer 101 857Terrängskotrar 132 685Släpvagnar 201 485Källa: SIKA Fordon 2008 (www.sika-institute.se).Statistiska centralbyrån 217


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010210Döda och skadade i trafikolyckor under perioden 1980–2008Persons killed or injured in road traffic accidentsUnder 2008 rapporterades 18 462 trafikolyckor med personskada tillpolisen. Vid dessa olyckor omkom 397 personer samt skadades 3 657svårt och 22 591 lindrigt.Antalet trafikdödade låg under åren1980-1988 på en nivå runt 800 årligen. År1989 blev tyvärr ett svart år med över 900trafikdödade. Därefter skedde en minskningfram till och med 1998 då antalet trafikdödadeuppgick till 530. Men efter tre år(1999–2001) med nära 600 trafikdödade personerinträdde en period med minskat antaltrafikdödade. Och år 2008 var antalet förförsta gången under 400.Antalet svårt skadade låg under perioden1980–1989 på 6 000. Därefter skedde detårliga minskningar till och med 1996 varefterantalet svårt skadade därefter legat på ennära nog konstant nivå runt 4 000.Under perioden 1980–1989 ökade antaletlindrigt skadade från 13 000 till 18 000. Därefterlåg antalet lindrigt skadade årligen runt16 000–17 000 fram till och med 1998. Sedanföljde årliga ökningar till och med 2007 dånära 23 000 lindrigt skadade rapporterades.År 2008 bröts denna trend med 22 600 lindrigtskadade.Antalet dödade och svårt skadade i relation tillantalet bilar i trafik halverades under perioden1980–2008. Antalet dödade i relation tillfolkmängden visar även den på en liknandeutveckling.Polisrapporterade trafikolyckor 2006 medpersonskada. Medeltal olyckor per timmeKlockslag MåndagtorsdagFredag Lördag Söndag00:00-01:59 0,7 0,9 1,7 1,902:00-03:59 0,3 0,4 1,5 1,304:00-05:59 0,5 0,5 0,7 0,806:00-07:59 2,5 1,8 0,7 0,608:00-09:59 2,7 2,3 1,1 0,810:00-11:59 2,3 2,3 2,3 1,512:00-13:59 3,0 3,7 3,2 2,514:00-15:59 3,7 4,3 3,1 3,216:00-17:59 5,1 5,1 3,0 3,218:00-19:59 2,7 2,7 2,3 2,120:00-21:59 1,8 1,9 1,9 1,722:00-23:59 1,0 1,8 1,8 0,9218 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010Transporter och kommunikationerEn sammanfattning av diagram och tablå pådessa sidor ger följande bild av en olyckamed personskada:Säkrast på Malta – osäkrast i LitauenLåt oss slutligen betrakta hur antalet omkomnai trafiken varierar mellan EU-25-länderna. Ytterlighetsländerna är som synesLitauen och Malta. Ser man till hur utvecklingenvarit under perioden 1996–2006 kanman konstatera att Portugal har haft denmest positiva utvecklingen. Där har antalettrafikdödade minskat med 66 procent mellanperiodens början och slut.Källa: SIKA (www.sika-institute.se).Statistiska centralbyrån 219


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 201021188 000 tur-och-returresor till månen88 000 round trips to the moonUnder 2008 kördes en svensk personbil i genomsnitt 1 518 mil. Densammanlagda körsträckan för landets knappt 4,5 miljoner personbilarblev då 6,8 miljarder mil. Det motsvarar – 88 000 resor till månen.Vi har räknat ut att de svenska personbilarnasårliga körsträcka motsvarar 1,5 miljonervarv runt ekvatorn. Eller för att göra detännu mer otroligt: de svenska personbilarnassammanlagda körsträcka under ett årmotsvarar 88 000 tur-och-retur-resor tillmånen. Eller 227 tur-och-retur-resor tillsolen. Ja, bilarnas körsträcka är faktiskt 11gånger längre än avståndet mellan solen ochPluto.Vad som hittills sagts ger nog upphov tilltre funderingar:Kör vi verkligen så mycket bil i Sverige?Är vårt solsystem inte större?Har SCB verkligen hållit koll på nollorna i sinarymdberäkningar?Stockholmarna körde längstSom redan nämnts var den genomsnittligakörsträckan för personbilar 1 518 mil år2008. Personbilar registrerade i Stockholmslän hade den längsta genomsnittliga körsträckan– 1 669 mil. Kortast kör bilisterna iGotlands län, åtminstone statistiskt sett.Dessa öbor kör var och en 1 282 mil i genomsnitt.Varje taxi nästan två varv runt ekvatornEn taxi körs mer än fyra gånger så långtsom en vanlig personbil under ett år. Sålundavar den genomsnittliga körsträckan förlandets 14 800 taxibilar 6 772 mil.220 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010Fordon och genomsnittlig körsträcka fördessa per län år 2008Län Antal fordon Genomsnittligkörsträcka, milStockholms 824 678 1 669Uppsala 147 852 1 519Södermanlands 131 755 1 451Östergötlands 200 920 1 461Jönköpings 171 743 1 536Kronobergs 94 928 1 534Kalmar 124350 1 457Gotlands 32 506 1 282Blekinge 80 243 1 405Skåne 587 364 1 491Hallands 153 932 1 505Västra Götalands 741 261 1 547Värmlands 148 372 1 480Örebro 136 400 1 437Västmanlands 121 956 1 438Dalarnas 153 614 1 428Gävleborgs 144 812 1 432Västernorrlands 129 655 1 437Jämtlands 69 410 1 492Västerbottens 125 734 1 440Norrbottens 135 704 1 434Totalt 4 459 647 1 518Därav taxi 14 800 6 772Dieselbilar går dubbelt så långt sombensindrivnaDieseldrivna personbilar körde i genomsnitt3 118 mil, medan bensindrivna bilar körde1 337 mil. Biogasbilar körde i genomsnitt444 mil och bilar drivna av naturgas körde2 075 mil. Den genomsnittliga körsträckanför elbilar var 520 mil.Personbilar och genomsnittlig körsträcka fördessa efter drivmedel år 2008Drivmedel Antal fordon Genomsnittligkörsträcka, milBensin 4 004 696 1 337Diesel 452 605 3 118El 121 520Etanol 45 1 162Naturgas 1 387 1 995Biogas 632 2 075E85 2 444Övrigt/Okänt 159 280Totalt 4 459 647 1 518Ju nyare bil desto längre körsträckaOm man bortser från de två senaste årsmodellerna(2008 och 2009), som till stor del ärinköpta någon gång under 2008 och därförinte varit i trafik under ett helt år, så kanman konstatera att ju nyare bilen är destoTransporter och kommunikationerlängre har den körts under året. Följaktligenhade bilar av 1990 års modell en körsträckapå 738 mil i genomsnitt medan en bil av2007 års modell hade rullat i medeltal 2 678mil under 2008.Lätta lastbilar kör kort stora bussar långtEn lätt lastbil körde i snitt 1 716 mil under2008 medan en lastbil i den tunga kategorin la5 117 mil under hjulen i genomsnitt. Det ärnästan tre gånger så långt som vad en lätt gör.En buss körde under 2008 i medeltal 5 779mil. Stora bussar med plats för 61-70 passagerarehade längst körsträcka – över 7 200 milPersonbilar och genomsnittlig körsträcka fördessa efter årsmodell år 2008Årsmodell Antal fordon Genomsnittligkörsträcka, mil–1990 138 600 7381991 105 104 9551992 149 778 1 0171993 113 089 1 1031994 136 665 1 1251995 165 137 1 1731996 164 837 1 2431997 226 921 1 2841998 268 933 1 3321999 332 422 1 3692000 282 493 1 4052001 216 283 1 4722002 191 236 1 5402003 273 376 1 7152004 280 288 1 9882005 290 808 2 1282006 298 175 2 4772007 266 536 2 6782008 1 176 1 4472009 899Totalt 4 482 060 1 518Källa: SIKA, Fordon 2008 (www.sika-institute.se).Statistiska centralbyrån 221


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010212 VägnätetThe Swedish road networkKälla: Vägverket (www.vv.se).222 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010213Det statliga järnvägsnätetThe state rail networkTransporter och kommunikationerKälla: Banverket (www.banverket.se).Statistiska centralbyrån 223


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010214 FlygplatserAirportsRegelbunden civil luftfart (linjefart) och chartertrafik bedrevs under2007 på 41 flygplatser i Sverige. Av dessa flygplatserna drevs 14 avLuftfartsverket, medan två var militära flottiljflygplatser där dencivila flygtrafiken administrerades av Luftfartsverket. Av övriga 25flygplatser var 21 kommunala och fyra privatägda.Källa: SIKA (www.sika-insitute.se) och Luftfartsstyrelsen (www.luftfartsstyrelsen.se): Luftfart 2007.224 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010215Transporter och kommunikationerFöre och efter 11 september, avresande utrikespassagerareBefore and after September 11, disembarking passengers frominternational trafficUnder 2001 flög totalt 7 744 000 passagerarefrån Luftfartsverkets flygplatsertill utländska destinationer. Det var enminskning med en (1) procent jämförtmed år 2000.Minskningen var en följd av blandannat terrorattacken mot World TradeCenter i New York den 11 september2001 samt konjunkturförsvagningenunder 2001.Fram till den 11 september 2001 ökadeantalet utrikespassagerare med 4 procent.Därefter minskade antalet med13 procent fram till årsskiftetUnder 2002 fortsatte nedgången förutrikesflyget. Antalet utrikesresenärerminskade med 8 procent jämfört medåret innan. Minskningen fortsatte ävenunder 2003 då antalet utrikespassagerareblev 7 procent lägre än året innan.Bland möjliga orsaker till nedgångenkan nämnas Irakkriget, SARS-epideminsamt en fortsatt svag konjunktur. Menår 2004 ökade åter antalet utrikespassagerare– för första gången sedan2001. År 2008 var antalet utrikespassagerareuppe i 8,7 miljoner.Av speciellt intresse kan det vara attbetrakta antalet passagerare till NewYork. Mellan 2000 och 2001 minskadepassagerarantalet med 20 procent.Minskningen fortsatte ytterligare tvåår men från och med 2004 har det vänt,och ökningen 2005 medförde att passagerarantalettill New York kom attpassera antalet för år 2000 (dvs. åretföre 11 september).Källa: Luftfartsverket Utrikes passagerare efterförsta destination 2008 (www.lfv.se).Statistiska centralbyrån 225


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010216De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 2008The largest Swedish ports by quantity of goods handledKälla: SIKA Statistik 2009:7 Sjötrafik 2008 (www.sika-institute.se).226 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010217ÅrYearTransporter och kommunikationerStatens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner kronorState expenditures for maintenance and construction of roads, SEK mStatsvägar 1State-administered roadsDriftMaintenanceByggande ConstructionSummaTotalBidrag till drift och byggandeGrants for maintenance and constructionKommunal väghållningMunicipal roadsEnskild väghållningPrivate roads in ruraldistrictsTotalTotal1996 4 752 7 329 12 081 70 354 12 5051997 4 712 6 509 11 221 13 627 11 8611998 6 557 7 417 13 974 – 566 14 5401999 6 180 6 398 12 578 – 572 13 1502000 6 310 6 212 12 522 – 571 13 0932001 6 988 6 737 13 725 – 564 14 2892002 7 373 8 551 15 924 – 570 16 4942003 6 898 9 900 16 798 – 628 17 4262004 6 920 10 315 17 235 – 664 17 8992005 7 310 8 099 15 409 – 679 16 0882006 7 490 7 905 15 395 – 730 16 1252007 7 736 8 576 16 312 – 717 17 0292008 8 256 9 826 18 082 – 820 18 9021) Inkl. administration.Se Tabellanmärkningar.Källa: Vägverket (www.vv.se).218Statens kostnader för drift av statsvägar per region, miljoner kronorState expenditures for maintenance of state-administered roads,by region, SEK mRegion 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 1 2008 1Norr 948 930 991 1 071 1 036 1 180Mitt 1 622 1 347 1 306 1 320 1 341 1 466Stockholm 674 713 788 788 790 843Väst 1 435 1 600 1 681 1 935 1 919 1 932Mälardalen 780 697 779 768 804 922Sydöst 1 030 1 087 1 211 1 030 1 186 1 277Skåne 410 545 553 578 661 636Hela riket Sweden 6 898 6 920 7 310 7 490 7 736 8 2561) Inkl. administration.Se Tabellanmärkningar.Källa: Vägverket (www.vv.se).219RegionStatens kostnader för byggande av statsvägar, miljoner kronorState capital investments in state-administered roads, SEK m2007 2008Nationellastamvägar 1, 2National trunkroadsÖvriga riksvägarOther nationalroadsSumma TotalNationellastamvägar 1, 2Övriga riksvägar SummaNorr 185 462 647 155 379 534Mitt 121 564 685 565 697 1 262Stockholm 824 1 294 2 119 1 729 931 2 660Väst 1 953 545 2 498 2 851 387 3 238Mälardalen 1 141 362 1 503 921 402 1 323Sydöst 414 369 783 177 357 534Skåne 143 198 341 93 182 275Hela riket Sweden 4 781 3 794 8 576 6 491 3 335 9 8261) Inkl. administration.2) Inkl. Norra länken och Götaleden.Se Tabellanmärkningar.Källa: Vägverket (www.vv.se).Statistiska centralbyrån 227


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010220Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januariState-administered roads and roads with subsidiesHela Statsvägar State-administered roadsriketSwedenVäglängd, km 1Length of roadsRiksvägar Nationalmain roadsNationellastamvägarNationaltrunkroadsÖvrigariksvägarOthernationalroadsLänsvägarCountyroadsSamtligavägarTotalDäravOf whichMotorvägar3Motorways3Belagdväg 4totaltDäravytbehandlingpågrus 5Belagd väg, % AntalSurfaced roads broar 2, 3NumberRiksvägavägaligaLäns-Samt-ofbridges 2, 3vägarAntalfärjleder6NumberofferryroutesEnskildavägarmedstatsbidrag:väglängd,kmPrivateroads1995 8 034 6 603 83 294 97 931 1 141 74 080 25 889 100 71 76 10 339 42 73 9141996 8 034 6 611 83 266 97 908 1 262 74 642 26 052 100 72 76 10 532 42 74 1191997 8 034 6 613 83 368 98 015 1 350 75 432 26 202 100 73 77 10 658 42 74 1981998 8 034 6 581 83 447 98 062 1 428 75 695 26 248 100 73 77 13 202 42 74 3291999 8 034 6 617 83 442 98 093 1 439 75 890 26 314 100 73 77 13 889 39 74 5042000 8 066 6 626 83 357 98 049 1 484 76 615 26 703 100 74 78 14 406 37 74 5012001 8 046 7 033 83 094 98 173 1 499 76 928 26 769 100 74 78 14 515 37 74 7292002 8 064 7 285 82 892 98 241 1 507 77 228 26 865 100 75 79 14 571 37 74 7202003 8 034 7 307 82 915 98 256 1 544 77 522 26 722 100 75 79 14 758 37 74 9792004 8 033 7 352 82 882 98 267 1 591 77 779 26 379 100 75 79 14 798 37 75 0402005 8 039 7 314 82 958 98 312 1 684 78 081 26 514 100 76 79 15 133 37 75 0882006 8 049 7 301 82 984 98 334 1 677 77 966 26 544 100 76 79 15 252 37 75 3212007 8 044 7 341 82 932 98 317 1 744 78 113 11 853 100 76 80 15 415 37 75 6092008 8 022 7 303 83 131 98 456 1 806 78 589 11 919 100 76 80 15 497 37 75 9842009 8 036 7 293 83 138 98 467 1 855 78 634 12 013 100 76 80 15 705 37 76 1301) Exkl. av- och påfartsramper.2) T.o.m. 1997 broar med en längd av över 3 m, fr.o.m. 1998 broar med en längd av över 2 m, ägda av Vägverket. Inga vägportar etc. ärinkluderade. Until 1997 bridges with a length of more than 3 m, from 1998 bridges with a length of more than 2 m, owned by the NationalRoad Administration.3) Uppgifterna avser även motorvägar och broar i städerna; för broar dock endast under åren 1991–1993. Motorways and bridges in townsare included, but for bridges only during the period 1991–1993.4) Med beläggning avses slitlager av asfalt, gatsten, cementbetong eller ytbehandling.5) Fr.o.m. 2007 används begreppet ytbehandling på grus. Tidigare användes begreppet oljegrusbehandlad.6) Färjeleder på det allmänna vägnätet.Se Tabellanmärkningar.Källa: Vägverket (www.vv.se).221Väghållare, vägtyper (inkl. gator)Road administration, type of roadsVägar och gator den 1 januariRoads and streetsVäglängd, kmLength of roads2004 2005 2006 2007 2008 2009Vägar framkomliga med bilRoads trafficable by car 1 423 607 423 718 423 955 424 926 425 440 572 946Därav öppna för allmän trafikOf which open to the public 213 607 213 718 213 955 214 926 215 440 215 597Statsvägar 1 State-administered roads 98 267 98 330 98 334 98 317 98 456 98 467Nationella stamvägar National trunk roads 8 033 8 039 8 049 8 044 8 022 8 036Övriga riksvägar Other national roads 7 352 7 301 7 301 7 341 7 303 7 293Länsvägar County roads 82 882 82 990 82 984 82 932 83 131 83 138Vägar med statsbidragRoads with state subsidies 75 040 75 088 75 321 75 609 75 984 76 130Enskilda vägar Private roads 75 040 75 088 75 321 75 609 75 984 76 130Övriga kommunala vägar 2Other municipal roads 40 300 40 300 40 300 41 000 41 000 41 000Övriga vägar 3 Other roads 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 357 3491) Exkl. av-och påfartsramper2) Enligt enkät utförd av Kommunförbundet för respektive år.3) Utgörs av övriga enskilda vägar utan statsbidrag.Se Tabellanmärkningar.Källa: Vägverket (www.vv.se).228 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010222ÅrYearPersonbilar itrafikPassengercars in useTotaltTotalTransporter och kommunikationerRegistrerade fordon i trafik den 31 december, 1 000-talMotor vehicles in usePer inv.Per inhabitantDäravnyregistreradeOfwhichnewlyregisteredAvställdapersonbilarPassengercars notin useLastbilaritrafikLorriesin useDäravNyregistreradeBussarBusesSkåp- och I trafikflakbilar In usemedmax.lastav högst5 ton 2SläpvagnarTrailersDärav TraktorerhusvagnarTractorsOf whichcaravansMotorcyklar1Motorcycles11991 3 619 0,42 192 696 310 21 252 15 646 204 333 103 1431992 3 589 0,41 157 645 305 12 249 14 654 204 330 109 1481993 3 566 0,41 128 586 302 9 246 14 661 203 327 114 1481994 3 594 0,41 160 558 304 10 246 14 668 202 326 115 1461995 3 631 0,41 175 561 308 15 249 15 677 201 325 117 1471996 3 655 0,41 200 606 312 21 247 15 681 199 324 122 1511997 3 703 0,42 259 662 322 26 262 15 646 196 325 130 1491998 3 792 0,42 287 709 338 31 275 15 697 195 325 137 1481999 3 890 0,44 336 776 354 35 292 15 711 196 326 150 1502000 3 999 0,45 355 852 374 39 311 14 729 196 326 167 1432001 4 019 0,45 290 814 396 36 332 14 746 196 325 191 1462002 4 043 0,45 294 796 409 36 345 14 763 197 328 221 1522003 4 075 0,45 307 814 422 36 358 14 781 196 327 247 1482004 4 113 0,45 312 841 440 40 376 13 805 197 327 235 1562005 4 154 0,46 312 856 461 45 396 13 834 199 327 250 1702006 4 202 0,46 314 830 480 48 412 14 863 197 327 269 1772007 4 258 0,46 339 870 504 54 434 13 898 196 324 287 1842008 4 279 0,46 276 950 510 48 440 13 926 195 322 297 1921) I trafik den 30 juni respektive år. Motorcycles in use end of June.2) Vans and flat lorries with a maximum weight of 5 tons.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (www.sika-institute.se) och SCB: Statistiska meddelandenserie T 20 (–1998) och TK 20 (1999–2000); SIKA Statistiska meddelanden, SSM 001 och 003 (2001–2004); SIKAstatistik(2005–2006); SIKA:s Fordonsårsbok (2007); Statistikdatabasen: Transporter och kommunikationer.223TerrängskotrarCrosscountryscootersPersonbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och ägarenskön den 31 decemberPassenger cars and motorcycles in use by owner and sexÅrYearPersonbilarPassenger carsMotorcyklar (exkl. EU-mopeder) 1Motorcycles (excl. EU-mopeds) 1Ägda av fysiska personerOwned by individualsMänMenKvinnorWomenÄgda avjuridiskapersonerOwned bycorporationsSummapersonbilarPassengercars, totalÄgda av fysiska personerMänKvinnorÄgda avjuridiskapersonerSummamotorcyklarMotorcycles,total1991 2 198 748 911 950 508 713 3 619 411 . . . . . . 102 5451992 2 182 949 927 586 476 172 3 586 707 . . . . . . 109 4501993 2 175 049 939 163 451 828 3 566 040 . . . . . . 113 9401994 2 154 768 947 880 491 551 3 594 199 . . . . . . 115 1961995 2 165 784 960 170 504 806 3 630 760 . . . . . . 117 3871996 2 035 644 934 104 685 172 3 654 920 . . . . . . 121 9501997 2 058 842 949 578 692 750 3 701 170 . . . . . . 130 0411998 2 097 352 977 793 715 580 3 790 725 . . . . . . 137 4661999 2 142 049 1 010 441 737 669 3 890 159 . . . . . . 149 9702000 2 188 175 1 048 626 761 813 3 998 614 123 067 15 098 26 927 165 0922001 2 182 976 1 062 388 773 169 4 018 533 134 962 16 771 30 362 182 0952002 2 182 326 1 078 847 781 619 4 042 792 148 554 18 557 34 411 201 5222003 2 188 169 1 096 356 790 889 4 075 414 159 493 20 259 37 497 217 2492004 2 201 019 1 113 527 798 878 4 113 424 171 131 21 939 42 113 235 1832005 2 203 015 1 125 450 825 209 4 153 674 182 254 23 426 44 322 250 0022006 2 215 986 1 140 249 846 228 4 202 463 195 725 24 874 48 272 268 8712007 2 225 375 1 151 794 881 294 4 258 463 207 807 26 355 52 710 286 8722008 2 229 921 1 160 919 888 155 4 278 995 214 550 26 926 55 268 296 7441) Uppgifterna avser den 30 juni resp. år. Motorcycles in use end of June.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys (www.sika-institute.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie T 23(–1992), T 26 (1993–1998), TK 27 (1999–2000), (www.scb.se), SIKA Statistiska meddelanden, SSM 003 (2001–2004);SIKA-statistik (2005–2006) ; SIKA:s Fordonsårsbok (2007–).Statistiska centralbyrån 229


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010224FabrikatMakeNyregistrerade motorfordon under 2008 efter fabrikatMotor vehicles newly registered by makeAntalNumberFabrikat Antal Fabrikat Antal Fabrikat AntalPersonbilar Skoda 10 115 Scania 2 698 Iseki 20Passenger cars 276 334 Subaru 3 428 Toyota 1 469 John Deere 828Audi 15 675 Suzuki 1 320 Volkswagen 11 925 Kubota 40BMW 13 597 Toyota 20 740 Volvo 3 179 Massey-Ferguson 673Chevrolet 3 334 Volkswagen 27 769 Övriga 4 657 Valmet 49Citroën 7 089 Volvo 49 660 Zetor 110Chrysler 1 614 Övriga Other 8 489 Bussar Övriga 2 258Fiat 3 850 Buses 1 262Ford 17 242 Lastbilar Ford 27 MotorcyklarHonda 4 807 Lorries 48 016 Kässbohrer 65 Motorcycles 21 152Hyundai 7 205 Chevrolet 579 Mercedes-Benz 249 Aprilia 179Kia 6 157 Dodge 364 Neoplan 14 BMW 1 082Lexus 898 Fiat 1 027 Scania 196 Ducati 304Mazda 4 285 Ford 3 598 Volkswagen 34 Harley-Davidson 1 899Mercedes-Benz 9 159 Isuzu 584 Volvo 305 Honda 2 248Mitsubishi 2 744 Iveco 679 Övriga 372 Husaberg 186Nissan 4 630 MAN 388 Huskvarna 164Opel 8 152 Mercedes-Benz 4 053 Traktorer Kawasaki 1 581Peugeot 13 365 Mitsubishi 757 Tractors 4 563 KTM 1 061Porsche 838 Nissan 3 027 Case 288 Suzuki 1 421Renault 7 561 Opel 2 482 Deutz 77 Triumph 601Saab 20 288 Peugeot 2 788 Fendt 218 Yamaha 2 456Seat 2 323 Renault 3 762 Holder 22 Övriga 7 970Källa: Statens institut för kommunikationsanalys (www.sika-institute.se) och SCB, Enheten för energi-, transport- och lantbruksstatistik.225ÅrsmodellModel yearRegistrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 decemberMotor vehicles in use by model yearPersonbilarPassenger carsAntalNumberLastbilarLorriesBussarBuses% Antal Antal AntalMotorcyklarMotorcycles2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008–1990 601 156 503 154 14,1 11,8 69 158 57 015 416 334 79 571 77 3151991 88 462 74 208 2,1 1,7 8 751 7 013 100 63 3 770 3 7151992 130 007 110 903 3,1 2,6 6 341 5 148 166 86 4 384 4 3341993 100 610 88 372 2,4 2,1 5 104 4 111 124 90 4 555 4 6541994 125 900 114 045 3,0 2,7 5 337 4 528 95 59 4 891 4 9031995 155 325 145 368 3,6 3,4 10 597 9 018 385 298 6 195 6 1651996 158 237 155 370 3,7 3,6 14 913 12 999 509 392 7 448 7 5481997 221 950 214 771 5,2 5,0 20 733 18 589 733 622 9 303 9 4341998 265 195 268 841 6,2 6,3 29 461 27 034 809 688 12 592 12 6721999 329 867 354 367 7,7 8,3 32 101 29 305 955 892 13 832 13 1332000 281 505 288 087 6,6 6,7 32 656 30 646 973 901 11 773 13 3742001 222 044 226 933 5,2 5,3 36 726 34 867 1 248 1 187 12 207 13 1542002 247 428 242 734 5,8 5,7 31 605 30 043 1 003 943 11 685 12 2492003 257 769 249 024 6,1 5,8 30 565 28 990 1 208 1 164 12 591 12 4682004 261 272 248 747 6,1 5,8 46 168 44 407 1 060 1 069 14 027 13 0682005 275 339 259 677 6,5 6,1 26 285 25 382 1 243 1 241 15 200 13 9642006 279 791 266 531 6,6 6,2 42 481 41 666 1175 1183 17 690 15 5962007 255 600 282 038 6,0 6,6 44 957 48 737 951 988 16 349 18 5672008 1 006 184 369 0,0 4,3 10 146 43 895 162 999 954 12 6452009 . 1 456 . 0,0 . 6 806 . 275 . 340SummaTotal 4 258 463 4 278 995 100,0 100,0 504 085 510 199 13 315 13 474 259 017 269 298Källa: Statens institut för kommunikationsanalys (www.sika-institute.se) och SCB, Enheten för energi, transport- ochlantbruksstatistik, SIKA Statistiska meddelanden, SSM 003 (2001-2004); SIKA-statistik (2005-2006) ); SIKA:s Fordonsårsbok(2007-).230 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010226ÅrYearLastbilstransporter med svenska fordonLorry transportation with Swedish registered lorriesAntal lastbilarNumber ofSwedishregisteredlorriesDäravOf whichYrkesmässigtrafik 1Transportfor hireIcke yrkesmässigtrafik 2Transportfor ownaccountTransporterad godsmängd, milj. tonGoods carriedInrikes godstransporter 3National road goodstransportYrkesmässigtrafik 1Transporter och kommunikationerIcke yrkesmässigTotal 4Totalt 4trafik 2Utrikes godstransporter 3International road goods transportFrån Sverige Från utlandettill utlandet till SverigeFrom Sweden Abroad toabroad Sweden1997 55 027 35 761 19 266 277 41 . . . . . .1998 55 434 36 678 18 756 291 45 . . . . . .1999 56 314 37 409 18 905 288 41 . . . . . .2000 3 55 979 38 014 17 965 277 46 7 4 22001 56 707 39 066 17 641 271 34 7 3 32002 56 470 39 373 17 097 283 32 7 4 22003 56 065 39 168 16 898 269 33 8 4 22004 55 859 39 126 16 734 290 28 7 3 22005 56 366 39 608 16 758 316 33 6 3 22006 57 436 40 782 16 654 302 32 8 5 32007 59 683 43 120 16 563 317 37 7 4 22008 61 108 44 657 16 452 328 33 7 3 2ÅrYearPresterade tonkm, milj. tonkmDriven ton-kmMedeltransportlängd, kmMean haulage distanceKörsträcka med last, milj. kmLoaded haulage distanceInrikes godstransporter 3 Inrikes godstransporter 3 Inrikes godstransporter 3 Inrikes godstransporter 3Yrkesmässigtrafik 1Icke Totalt 4 Frånsig trafik 2yrkesmäs-Från utlandettill sig trafik 1Yrkesmäs-Sverige tillutlandet SverigeIcke yrkesmässigtrafik 2Yrkesmässigtrafik 1Icke yrkesmässigtrafik 21997 30 105 3 022 . . . . . . 109 74 1 484 339 . .1998 29 471 3 203 . . . . . . 101 71 1 484 312 . .1999 29 411 3 349 . . . . . . 102 81 1 448 419 . .2000 3 27 940 3 415 4 197 2 015 1 722 101 75 1 392 324 2612001 27 692 2 278 4 191 1 876 1 805 102 67 1 420 282 2642002 29 357 2 447 4 816 2 339 1 741 104 77 1 446 263 2972003 28 812 2 621 5 171 2 336 1 958 107 80 1 408 259 3152004 29 871 2 798 4 257 2 003 1 663 103 99 1 437 270 2612005 32 124 2 558 3 874 1 790 1 403 102 79 1 558 275 2442006 32 763 2 692 4 444 2 150 1 626 108 85 1 579 262 2672007 33 822 2 554 4 150 2 019 1 548 107 70 1 697 252 2632008 35 489 2 444 4 433 2 002 1 627 108 75 1 811 231 283ÅrYearKörsträcka utan last, milj. kmEmpty haulage distanceYrkesmässigtrafik 1Icke yrkesmässigtrafik 2Antal transporter med last, 1 000-talNumber of transports with freightUtrikesgodstransporter3Antal transporter utan last, 1000-talNumber of transports without freightInrikes godstransporter 3 Utrikes Inrikes godstransporter 3 Utrikes Inrikes godstransporter 3godstransportergodstrans-3porter3Yrkesmässigtrafik 1Icke yrkesmässigtrafik 2Yrkesmässig Icke yrkesmässigtrafik 1trafik 21997 443 71 . . . . . . . . . . . . . .1998 476 71 . . . . . . . . . . . . . .1999 468 84 . . . . . . . . . . . . . .2000 3 464 89 34 17 310 5 410 409 12 012 3 124 1692001 462 67 35 17 323 4 449 402 11 385 2 232 1772002 481 67 40 17 929 3 805 418 12 192 2 189 1982003 445 78 41 16 451 3 881 456 10 790 2 601 2052004 458 62 39 17 509 3 407 396 11 630 1 725 1772005 497 75 34 18 410 3 727 364 12 407 1 970 1602006 486 69 41 18 002 3 908 446 11 456 2 245 2012007 496 77 42 19 145 3 956 416 11 793 2 423 1812008 507 55 42 20 027 3 292 421 12 091 1 930 187Utrikesgodstransporter31) Transporter för annans räkning mot ersättning. Transport for hire.2) Firmabilstrafik (transporter för egen räkning). Transport on own account.3) Fr.o.m. år 2000 undersöks inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar i en gemensam undersökning. De separata undersökningarnaom inrikes resp. utrikes trafik upphörde i och med undersökningsåret 1999. From the year 2000 the earlier surveys regarding Swedishnational and international road goods transport were replaced by a joint survey.4) Inkl. övrig trafik i utlandet. Incl. other traffic abroad.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys och SCB: SIKA Statistik, Lastbilstrafik (2008) Inrikes och utrikes trafikmed svenska lastbilar (2005–2007 ), SIKA Statistiska meddelanden, SSM 005 (2001–2004), (www.sika-institute.se ochwww.scb.se/TK1006), Statistiska meddelanden serie TK 33 (2000), TK 30 och 56 (1999) och T 30 och 56 (–1998).Statistiska centralbyrån 231


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010227Antal personer med olika förarbehörighet efter ålder och könden 31 december 2008Number of persons with different classes of driving licences by age and sexÅlderAgeA1 – A-lätt A B BEMänMenKvinnorWomenMän Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor16 294 31 . . . . . .17 783 63 . . . . . .18 634 56 404 47 21 550 15 003 61 1619 453 47 734 88 34 643 27 191 974 13820 442 54 938 128 39 176 32 395 1 463 24421 333 27 1 368 200 38 714 33 471 1 561 27022 312 13 1 946 246 40 309 34 423 1 818 31323 224 20 2 316 353 40 752 34 854 2 053 35524 216 18 2 922 364 40 102 34 522 2 236 30325–29 772 75 23 037 2 921 212 764 187 674 13 263 1 75430–34 105 74 41 373 5 374 244 948 218 822 18 655 2 58535–39 121 68 61 674 9 310 281 266 252 646 30 476 3 96440–44 101 69 97 939 16 515 315 439 280 657 48 233 6 37245–49 114 89 84 058 13 830 282 633 250 417 47 032 6 25250–54 176 135 183 871 127 239 277 936 247 911 51 512 5 28455–59 147 128 238 252 198 680 282 302 252 974 56 973 4 28360–64 161 109 276 415 235 702 304 501 271 398 68 310 4 65665–69 133 72 214 098 183 235 229 038 201 221 49 863 3 49870–74 119 49 155 705 134 717 163 452 144 700 32 803 2 25175–79 62 16 120 206 102 091 124 291 108 651 22 543 1 28980–84 23 3 87 188 71 141 89 142 74 780 13 910 67885– 7 9 68 233 59 981 69 117 61 737 8 354 331ÅlderC CE D DEMän Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor16 . . . . . . .17 . . . . . . .18 646 55 48 4 . . . .19 1 431 152 914 96 . . . .20 2 284 225 1 325 140 . . . .21 2 487 273 1 390 153 41 12 5 222 2 802 328 1 603 168 110 28 22 723 3 468 328 1 810 170 216 62 43 1124 3 706 280 1 970 143 245 63 52 825–29 21 348 1 515 11 425 735 2 493 419 856 9130–34 26 069 2 110 14 424 1 073 6 312 915 3 806 39735–39 35 447 3 231 19 596 1 460 14 639 1 901 12 145 1 36040–44 64 246 6 583 28 699 1 924 26 437 3 656 23 744 3 11745–49 88 341 7 779 27 858 1 581 24 820 3 233 22 509 2 79550–54 91 011 7 090 30 996 1 264 27 022 2 976 25 240 2 63255–59 84 176 5 463 35 927 1 059 23 618 2 405 22 273 2 21560–64 89 225 5 659 45 984 1 524 23 570 2 427 22 679 2 33065–69 56 979 3 266 31 064 1 139 15 366 1 349 15 117 1 33670–74 26 867 1 181 15 633 498 7 818 448 7 785 44675–79 10 794 346 6 853 183 3 269 127 3 258 12780–84 2 954 49 2 016 24 907 16 906 1685– 504 27 334 10 146 17 140 8Behörighet A1 = körkort för lätt motorcykel. Driving licence for light motorcycle. Behörighet A = körkort för tung motorcykel. Driving licencefor heavy motorcycle. Behörighet B = körkort för personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon. Driving licence forpassenger car, light lorry, light trailer. Behörighet C = körkort för tung lastbil. Driving licence for heavy lorry. Behörighet D = körkort förbuss. Driving licence for bus. Behörighet E = körkort för fordon med ett eller flera släpfordon, oavsett vikt. Driving licence for vehicles withone or more trailers.Se Tabellanmärkningar.Källa: Transportstyrelsen, Trafikregistret.232 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010228Transporter och kommunikationerVägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efter ålder ochtrafikantgruppRoad traffic accidents, persons killed or injured by group of roadusersand by ageÅlderAgeDödade 1KilledSkadadeInjuredSummaTotalDöda och skadade efter trafikantgruppGroup of roaduser: killed and injuredSvårt LindrigtSeriously SlightlyBilförareCar driversBilpassagerare2Förareav mc 3Passagerarepå mc 4Mopedister5Mopeddrivers 5Cyklister5 Pedes-GåendeCyclists 5 triansÖvrigaOther0– 6 2 54 420 476 – 394 – 1 2 25 53 17–14 4 146 1 084 1 234 4 550 11 2 162 297 195 1315–17 13 347 2 045 2 405 47 659 41 11 1 267 199 152 2918–24 64 761 4 675 5 500 2 960 1 575 177 27 163 291 271 3625–44 113 1 119 7 389 8 621 5 316 1 451 543 24 236 653 353 4545–64 99 810 4 927 5 836 3 437 848 367 32 155 604 357 3665– 102 397 1 844 2 343 1 190 474 45 2 36 255 326 15Okänd ålderAge unknown – 23 207 230 56 113 6 1 16 23 13 22008 397 3 657 22 591 26 645 13 010 6 064 1 190 100 2 037 2 347 1 720 1772007 471 3 824 22 925 27 220 13 432 6 325 1 141 114 2 173 2 131 1 723 1812006 445 3 959 22 677 27 081 13 379 6 516 1 143 126 1 986 2 091 1 686 1542005 440 3 915 22 544 26 899 13 462 6 516 1 056 106 1 810 2 261 1 543 1452004 480 4 022 22 560 27 062 13 657 6 730 1 011 107 1 580 2 189 1 649 1392003 529 4 664 22 439 27 632 13 846 6 841 1 142 119 1 442 2 312 1 673 2572002 560 4 592 20 155 25 307 12 676 6 279 1 126 151 1 132 2 279 1 510 1542001 583 4 058 18 271 22 912 11 614 5 459 861 97 1 075 2 207 1 463 1362000 591 4 103 17 929 22 623 11 498 5 283 828 69 915 2 434 1 488 1081999 580 4 043 17 921 22 544 11 243 5 416 755 101 776 2 623 1 481 1491998 531 3 883 17 473 21 887 10 950 5 363 684 80 644 2 664 1 403 991997 541 3 917 17 363 21 821 10 541 4 923 777 111 769 3 184 1 384 1321996 537 3 837 16 973 21 347 10 091 5 036 739 98 723 2 985 1 535 1401995 572 3 965 17 208 21 745 10 267 5 115 753 124 820 3 058 1 474 1341994 589 4 221 16 862 21 672 10 134 4 929 703 122 786 3 292 1 565 1411993 632 4 334 15 407 20 373 9 511 4 798 785 93 721 2 847 1 468 1501992 759 4 705 16 022 21 486 9 910 5 144 854 125 871 2 811 1 645 1261991 745 4 832 16 225 21 802 10 161 5 196 834 137 834 2 821 1 707 1121990 772 5 501 16 996 23 269 10 730 5 649 938 125 905 2 896 1 858 1681) Personer som avlidit inom 30 dagar efter olyckan. I redovisningen av antal dödade åren 1994–2002 ingår även de omkomna som, enligtpolisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Persons who died within 30 days of the accident. Figures from the years1994–2002 include persons who, according to the police, could have died of an illness connected to the accident.2) Car passengers.3) Drivers of motorcycles.4) Passengers of motorcycles.5) Inkl. passagerare. Incl. passengers.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys (1994–) och SCB: Trafikskador (–1997); Vägtrafikskador (1998–www.sika-institute.se resp. www.scb.se/TK1004); Statistiska meddelanden serie HS 11 (1992–1993),HS 12 (–1991) och TK 61 (2000).Statistiska centralbyrån 233


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010229Vägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efterhastighetsbegränsningRoad traffic accidents, persons killed or injured by speed limitHastighetsbegränsningSpeed limitAntal trafikolyckor efter skadans artRoad traffic accidents by type2007 2008Meddödligutgång 1Fatal 1Med annan personskadaNon fatal personal injurySvårSeriousLindrigSlightSummaTotalMed Med annan personskadadödligutgång 1 Svår LindrigSummaHela riket Sweden 426 2 979 15 143 18 548 355 2 868 15 239 18 462120 km/h – 2 15 17 – 7 37 44110 km/h 30 172 865 1 067 22 152 797 971100 km/h . . . . 2 17 88 10790 km/h 122 533 2 113 2 768 112 475 2 095 2 68280 km/h . . . . 2 9 26 3770 km/h 134 737 3 074 3 945 99 680 2 978 3 75760 km/h . . . . 1 3 37 4150 km/h 90 991 5 792 6 873 60 926 5 677 6 66340 km/h . . . . – 2 62 6430 km/h 7 82 465 554 10 80 479 569Uppgift saknas Unknown 43 462 2 819 3 324 47 517 2 963 3 5271) Olyckor med personer som avlidit inom 30 dagar. Deaths occurring within 30 days of an accident.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA och SCB: Vägtrafikskador (www.sika-institute.se resp. www.scb.se).230 VägtrafikolyckorRoad traffic accidentsÅrYearAntal trafikolyckor efter skadans artRoad traffic accidents by typeMed dödligutgång 1Fatal 1Med annan personskadaNon-fatal personal injurySvårSeriousLindrigSlightSummaTotalDäravOf whichStockholm Göteborg Malmö1990 704 4 340 11 931 16 975 1 377 1 134 8461991 667 3 814 11 522 16 003 1 221 1 100 8641992 667 3 722 11 210 15 599 1 096 1 062 8551993 573 3 479 10 907 14 959 1 075 1 166 7281994 528 3 355 12 005 15 888 1 221 1 285 9191995 519 3 137 11 970 15 626 1 190 1 298 8601996 488 3 048 11 785 15 321 1 169 1 251 8481997 493 3 067 12 192 15 752 1 231 1 231 8861998 490 3 004 12 020 15 514 1 284 1 290 8621999 516 3 113 12 205 15 834 1 456 893 9292000 535 3 104 12 131 15 770 1 354 1 041 8512001 511 3 100 12 185 15 796 1 394 906 8312002 490 3 420 13 037 16 947 1 523 931 7872003 460 3 446 14 459 18 365 1 573 1 255 8702004 430 3 082 14 517 18 029 1 572 1 205 8152005 406 3 004 14 684 18 094 1 408 1 192 8572006 404 3 002 14 807 18 213 1 513 1 259 7972007 426 2 979 15 143 18 548 1 465 1 210 7802008 355 2 868 15 239 18 462 1 408 1 143 8361) Olyckor med personer som avlidit inom 30 dagar. I redovisningen av antal olyckor åren 1994–2002 ingår även de olyckor där deomkomna, enligt polisen, kan ha avlidit av någon sjukdom i samband med olyckan. Deaths occurring within 30 days of an accident.Figures from the years 1994–2002 include accidents where persons, according to the police, could have died of an illness connected tothe accident.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys (1994–) och SCB: Trafikskador (–1997); Vägtrafikskador, (1998– www.sikainstitute.seresp. www.scb.se/TK1004); Statistiska meddelanden, serie HS 11 (1992–1993), HS 12 (–1991) och TK 61 (2000).234 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010231Transporter och kommunikationerBantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare,trafikerad banlängd och rullande materiel den 31 decemberRail traffic, all rail operators and infrastructure managers, worked linesand rolling stockÅrYearBanlängd, kmLength of lines, kilometresJärnvägarRailway linesNormalspårig SmalspårigStandard gauge Narrow gaugeTotaltTotalDäravOf whichFlerspårigDouble trackor moreElektrifieradElectrifiedSpårvägarTram linesTunnelbanaMetro lines1991 10 985 65 11 050 1 296 7 336 . . . .1992 10 923 65 10 988 1 314 7 352 . . . .1993 10 823 65 10 888 1 321 7 359 . . . .1994 10 738 65 10 803 1 352 7 266 . . . .1995 10 859 66 10 925 1 449 7 402 . . . .1996 10 898 66 10 964 1 466 7 470 . . . .1997 10 875 66 10 941 1 510 7 445 . . . .1998 10 932 65 10 997 1 535 7 444 . . . .1999 10 979 65 11 044 1 575 7 474 . . . .2000 10 972 65 11 037 1 709 7 487 124 1082001 10 956 65 11 021 1 719 7 681 124 1082002 11 030 65 11 095 1 740 7 758 126 1092003 10 972 65 11 037 1 768 7 739 126 1092004 10 985 65 11 050 1 793 7 745 126 1092005 10 952 65 11 017 1 785 7 737 126 1092006 10 955 65 11 020 1 804 7 749 126 1092007 10 907 65 10 972 1 807 7 848 126 1092008 10 957 65 11 022 1 826 7 866 127 109ÅrRullande materielRolling stockJärnvägar Spårvägar TunnelbanaPersonvagnar 1Godsvagnar 2Passenger cars 1 Wagons 2AntalNumberSitt- ochliggplatser,1 000-talSeats andbedsAntalLastförmåga,1 000 tonCarryingcapacitySpårvagnarTram carsAntalSitt- ochståplatser,1 000-talSeats andstandingplacesTunnelbanevagnarMetro carsAntalSitt- ochståplatser,1 000-tal1991 2 046 113 25 126 837 . . . . . . . .1992 1 939 112 23 099 835 . . . . . . . .1993 1 978 114 21 817 798 . . . . . . . .1994 2 018 113 21 066 780 . . . . . . . .1995 1 966 111 20 865 782 . . . . . . . .1996 1 902 108 20 302 773 . . . . . . . .1997 1 899 109 19 635 751 . . . . . . . .1998 1 887 109 18 943 729 . . . . . . . .1999 1 850 107 19 757 777 . . . . . . . .2000 3 1 789 111 18 406 741 449 40 1 030 1552001 3 1 888 118 17 910 740 450 40 1 071 1592002 3 1 935 123 17 674 734 460 41 1 047 1522003 3 1 877 122 16 909 720 458 42 1 112 1602004 3 1 784 116 16 832 799 458 42 1 077 1532005 3 1 901 124 16 637 772 468 44 1 077 1532006 3 1 952 126 16 407 798 518 44 1 077 1532007 2 177 134 15 896 816 567 47 1 077 1532008 2 279 142 15 623 829 613 50 1 057 1501) Inkl. motorvagnar, resgods-, sov- och liggvagnar. Incl. rail-cars, vans, sleeping- and couchette coaches.2) Exkl. tjänstevagnar. Excl. wagons used exclusively for departmental traffic.3) Delvis reviderade uppgifter. Partly revised figures.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA och Banverket: Järnvägar (–1999); Bantrafik (2000–, www.sikainstitute.se).Statistiska centralbyrån 235


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010232Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och transportarbeteRail traffic, all rail operators, operations and transport performance2004 2005 2006 2007 2008Antal tågoperatörer i järnvägstrafikNumber of railway operators 23 26 24 25 25Antal tågoperatörer i spårvägstrafikNumber of tram operators 4 3 3 3 3JÄRNVÄGSTRAFIK Railway trafficPersontransporter Passenger transportAntal resor, milj. Passengers carried, millions 147 150 159 169 179Personkilometer, milj. Passenger kilometres, millions 8 658 8 936 9 617 10 261 11 017Medelreselängd, km Average passenger journey , km 59 60 60 61 62Godstransporter 1 Freight transport 1Transporterat gods, milj. ton Tonnes carried, millions 60 63 65 68 67Härav kombitransporterOf which intermodal transport 6 7 8 8 8Härav malmtransporter på malmbananOf which ore transports on the Ore Railway 27 28 29 30 28Tonkilometer milj. Tonne-kilometres, millions 20 856 21 675 22 271 23 250 23 116Härav kombitransporter 3 319 3 748 4 145 4 670 5 089Härav malmtransporter på malmbanan 4 311 4 400 4 519 4 602 4 363Medeltransportlängd, kmMean per tonne haulage distance , km 347 343 343 343 347Trafikarbete Operations 128 128 131 136 141Tågkilometer persontrafik, milj.Train-kilometres passenger traffic, millions 86 84 86 90 94Tågkilometer godstrafik, milj.Train-kilometres freight traffic, millions 42 44 45 45 48Drivmedelsanvändning Energy consumptionElektricitet, Gwh Electric, Gwh 2 005 2 039 2 142 2 115 2 229Diesel, m 3 26 370 25 319 26 829 25 755 26 167SPÅRVÄGSTRAFIK Tram trafficPersontrafikAntal resor, milj. 108 111 114 122 123Personkilometer, milj. 462 473 482 514 524Medelreselängd, km 4 4 4 4 4TrafikarbeteTågkilometer, milj. Train-kilometres, millions 13 13 14 14 15DrivmedelsförbrukningElektricitet, Gwh 55 57 60 60 63TUNNELBANETRAFIK Metro trafficPersontrafikAntal resor, milj. 278 276 297 303 306Personkilometer, milj. 1 556 1 541 1 657 1 690 1 715Medelreselängd, km 6 6 6 6 6TrafikarbeteTågkilometer, milj. 12 12 13 13 12DrivmedelsförbrukningElektricitet, Gwh 205 191 201 198 1991) Exkl. tomma privatvagnar. Excluding empty privately owned wagons.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA och Banverket: Bantrafik (www.sika-institute.se).236 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010233Transporter och kommunikationerBantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare,olyckorRail traffic, all rail operators and infrastructure managers, accidentsTrafikslag Type of traffic 2004 2005 2006 2007 2008JÄRNVÄGSTRAFIK Railway trafficOlyckshändelser Accidents 130 100 131 132 117Kollisioner vid vägkorsning i planCollisions at level crossings 19 21 18 15 6Andra olyckshändelser Other accidents 53 33 44 38 38Självmord och självmordsförsökSuicides and attempts at suicide 58 46 69 79 73Skadade Casualties 23 21 20 18 9Resande med tåg Train passengers 10 1 1 1 3Övriga Other 13 18 15 14 5Vid kollisioner vid vägkorsning i planAt collisions at level crossings 12 12 8 9 1Andra olyckshändelser 1 6 7 5 4Självmordsförsök Attempts at suicide – 2 4 3 1Avlidna Fatalities 84 68 84 101 87Resande 3 – – – –Övriga 23 21 19 25 15Vid kollisioner vid vägkorsning i plan 13 7 9 9 4Andra olyckshändelser 10 14 10 16 10Självmord Suicide 58 47 65 76 72SPÅRVÄGSTRAFIK Tram trafficOlyckshändelser 14 27 34 30 15Självmord och självmordsförsök – – – – –Skadade 10 17 34 28 11Resande Passengers 7 13 25 20 4Övriga 3 4 9 8 7Självmordsförsök – – – – –Avlidna 1 4 2 2 –Resande – 1 – – –Övriga 1 3 2 – –Självmord – – – – –TUNNELBANETRAFIK Metro trafficOlyckshändelser 21 12 14 12 15Självmord och självmordsförsök 16 7 9 9 8Skadade 9 6 5 5 5Resande – 2 – 2 –Övriga 3 – 2 1 2Självmordsförsök 6 4 3 2 3Avlidna 12 4 7 7 10Resande – – – – –Övriga 2 1 1 – 5Självmord 10 3 6 7 5Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA och Banverket: Bantrafik (www.sika-institute.se).234Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronorNet turnover for water transport, SEK mIntäktslag Categories of turnover 2004 2005 2006 2007Fraktintäkter Total freights 25 378 26 656 28 402 26 900Linjefart Liner traffic 10 984 11 344 15 019 13 431Trampfart Tramp trade 9 706 10 988 9 437 9 652Passagerar- och kryssningsintäkterTransport passengers and cruises 4 584 4 232 3 946 3 817Färjetransporter av tåg Transport of trains 104 92 – –Tidsbefraktning Timecharter 6 459 8 224 7 063 6 456Övrigt Other 2 687 4 892 5 011 6 479Summa nettoomsättning Total net turnover 34 525 39 773 40 476 39 835Varav Of whichtidsbefraktning för till utlandet uthyrda fartyg timecharter abroad 5 203 6 646 5 008 4 347Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (www.sika-institute.se). SIKA Statistik 2006:13 och 2007:16, (Sjöfartsföretag2004 och 2005), Sjöfartsföretag 2006 och 2007 (.xls).Statistiska centralbyrån 237


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010235ÅrYearI svensk regiIn Swedish serviceMellan svenskahamnar 2AntalSvenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fartMerchant fleet, vessels by main useMellan Sverigeoch utlandet 3Mellan utländskahamnar 4Uthyrda tillutlandetChartered toforeign countriesMiljoner Antal Miljoner Antal Miljoner Antal Miljoner Antalbrd-dgr 5 brd-dgr 5 brd-dgr 5 brd-dgr 5Fartyg ihandelssjöfartVessels inserviceEj använda fartyg,okänd användningVessels not inuse, use unknownSamtliga fartyg 1All vessels 1Miljoner Antal Miljoner Antal Miljonerbrd-dgr 5 brd-dgr 5 brd-dgr 52000 160 37 128 451 43 146 39 400 370 1 033 38 2 408 1 0352001 147 34 128 436 37 117 41 409 353 996 51 2 404 9992002 155 34 126 476 51 157 39 389 371 1 056 39 1 410 1 0572003 200 49 144 618 46 415 21 150 411 1 232 15 1 426 1 2342004 204 59 132 601 66 553 16 67 418 1 279 17 1 435 1 2802005 6 205 46 123 505 47 403 25 172 400 1 126 18 65 418 1 1912006 6 172 24 80 297 126 525 41 414 419 1 260 14 0 433 1 2602007 6 208 66 128 820 23 185 70 330 429 1 401 – – 429 1 4012008 216 51 103 564 43 419 66 537 428 1 570 – – 428 1 5701) Inkl. fartyg som avregistrerats resp. år. Passagerarfartyg med segel har exkluderats. Vessels deregistered during each year are included.Passenger ships with sails are excluded. 2) Between Swedish ports. 3) Between Swedish and foreign ports. 4) Between foreign ports.5) Miljoner bruttodräktighetsdagar. Gross tonnage-days, millions. 6) Reviderade uppgifter. Revised figures.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (www.sika-institute.se): SIKA Statistiska meddelanden, SSM 022(2001–2003), SIKA Statistik Svenska och utländska fartyg i svensk regi (2004–).236NationalitetNationalityInklarerade fartyg i direkt fart efter nationalitetEntering vessels in direct voyages by nationality2007 2008TotaltantalTotalBruttodräktigheti1 000Grosstonnage in1 000TotaltantalBruttodräktigheti1 000LastfartygCargo vesselsAntalNumberBruttodräktighet,1Antal000Passagerarfartyg ochfärjor 1 Passenger vesselsand ferries 1Bruttodrätighet,1 000Sverige Sweden 22 698 402 173 31 256 427 318 2 145 12 116 29 111 415 202Danmark 2 Denmark 2 30 035 228 639 31 084 225 018 811 3 676 30 273 221 342Finland 5 600 141 925 4 946 122 580 992 6 746 3 954 115 833Norge 3 Norway 3 12 789 44 523 4 393 37 741 2 037 13 218 2 356 24 524Cypern Cyprus 1 580 14 564 1 757 16 851 1 059 6 720 698 10 131Estland Estonia 1 195 23 387 1 401 33 096 17 67 1 384 33 029Gibraltar 873 3 613 795 3 465 793 3 458 2 7Grekland Greece 94 3 210 82 2 918 82 2 918 – –Italien 4 Italy 4 240 5 768 251 6 218 158 1 164 93 5 054Lettland Latvia 506 6 799 533 11 310 38 248 495 11 062Litauen Lithuania 334 6 666 411 8 058 50 153 361 7 905Malta 687 4 784 741 7 075 699 5 017 42 2 058Nederländerna Netherlands 2 558 15 282 2 705 16 436 2 354 9 116 351 7 320Polen Poland 42 94 295 3 698 31 58 264 3 640Portugal 292 1 456 386 2 579 327 1 629 59 950Ryssland Russia 963 2 758 807 2 567 773 2 277 34 291Storbritannien 5 , NordirlandGreat Britain 5 , Northern Ireland 1 444 12 019 1 454 13 644 1 242 8 563 212 5 081Tyskland Germany 3 674 75 833 3 512 76 599 881 4 471 2 631 72 127Antigua & Barbuda 1 571 5 044 1 651 5 514 1 649 5 506 2 8Bahamas 2 623 62 330 3 026 71 031 645 9 011 2 381 62 020Bermuda 19 1 583 33 2 271 4 150 29 2 121Liberia 456 9 837 464 11 963 217 5 896 247 6 067Panama 771 12 949 704 12 401 429 7 505 275 4 896Saint Vincent 1 067 6 488 657 3 911 584 3 275 73 636Övriga nationaliteterOther nationalities 1 567 13 666 1 386 13 283 1 370 12 760 16 523Okänd nationalitetUnknown nationality 13 29 9 21 9 21 – –Samtliga fartyg All vessels 93 691 1 105 419 94 739 1 137 567 19 396 125 740 75 343 1 011 8271) Fr.o.m. 2004 ingår kryssningsfartyg i redovisningen. As of 2004 cruise passenger vessels are included. 2) Inkl. fartyg i Danmarksinternationella register (DIS). Including Denmark International Register (DIS). 3) Inkl. fartyg i Norges internationella register (NIS).Including Norway International Register (NIS). 4) Inkl. fartyg i Italiens internationella register. Including Italy International Register.5) Inkl. Isle of Man och Channel Islands. Including Isle of Man and Channel Islands.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA och SCB: Energi-, transport- och lantbruksstatistik.238 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010237Transporter och kommunikationerPassagerarfartyg och färjor, ankomna till och avgångna frånSverigePassenger vessels and ferries entering into and cleared from SwedenFartyg 1 från/till:Vessels 1 from/to:Till SverigeTo SwedenAntal fartygNumber ofvesselsBruttodräktigheti 1 000Grosstonnagein 1 000Antal passagerare,1 000-talNumber ofpassengersin 1 000Från SverigeFrom SwedenAntal fartygBruttodräktigheti 1 000Antalpassagerare1 000-talDanska hamnar vid ÖresundDanish ports in Öresund 45 185 301 265 5 447 45 175 301 191 5 465Svenska fartyg Swedish vessels 16 604 102 545 . . 16 606 102 567 . .Utländska fartyg Foreign vessels 28 581 198 720 . . 28 569 198 624 . .Övriga danska hamnarOther Danish ports 4 817 83 323 1 438 4 745 80 692 1 414Svenska fartyg 3 069 66 516 . . 3 067 66 492 . .Utländska fartyg 1 748 16 806 . . 1 678 14 200 . .Finland 7 242 198 885 4 642 7 200 197 279 4 656Svenska fartyg 3 376 82 229 . . 3 217 78 212 . .Utländska fartyg 3 866 116 656 . . 3 983 119 067 . .Storbritannien United Kingdom 519 13 727 – 676 17 470 –Svenska fartyg 300 8 268 – 477 12 260 –Utländska fartyg 219 5 459 – 199 5 210 –Tyskland Germany 7 847 231 162 1 193 8 071 233 736 1 264Svenska fartyg 4 367 135 998 . . 4 603 139 450 . .Utländska fartyg 3 480 95 164 . . 3 468 94 286 . .Övriga länder inom EUOther EU countries 6 392 140 132 1 248 6 406 142 040 1 285Svenska fartyg 746 18 837 . . 703 18 795 . .Utländska fartyg 5 646 121 295 . . 5 703 123 245 . .Summa EU-länder Total, EU countries 72 002 968 494 13 966 72 273 972 407 14 084Norge Norway 3 010 29 089 979 3 016 28 652 509Svenska fartyg 648 789 . . 647 757 . .Utländska fartyg 2 362 28 299 . . 2 369 27 895 . .Summa övriga länder i EuropaOther countries in Europe, total 8 134 – 3 52 –Övriga världenOther countries outside Europe 8 82 – 20 331 –Totalt Total2008 75 028 997 799 14 946 75 312 1 001 441 14 5932007 73 337 971 251 15 007 73 692 975 324 14 5092006 72 517 942 314 14 913 72 812 945 388 14 4552005 72 959 937 678 14 906 73 165 940 245 14 7652004 73 008 920 857 15 427 73 230 923 625 14 9702003 73 707 889 859 15 123 73 701 891 392 14 7812002 75 182 879 091 14 787 75 194 878 783 14 5712001 82 331 855 669 14 907 82 379 854 527 14 8552000 2 92 178 862 378 17 155 92 186 861 440 16 8251999 90 798 776 678 19 432 90 893 776 209 19 1831998 92 581 758 247 19 558 92 509 757 871 19 4021) Exklusive kryssningsfartyg. Cruise passenger vessels are excluded.2) Fr.o.m. 2000 ingår rorofartyg i redovisningen. As from 2000 roro vessels are included.Se Tabellanmärkningar.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (1998–, www.sika-institute.se) och SCB Energi-, Transport- ochlantbruksstatistik (www.scb.se).Statistiska centralbyrån 239


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010238Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandetDirect voyages with vessels and ferries between Swedenand foreign countriesÅrYearAnkomna fartygVessels enteringLastfartygCargo vesselsAntalNumberDärav i barlast 1 Passagerarfartyg och färjor 2Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktigheti 1 000 3 i 1 000 3 i 1 000 31990 19 802 90 778 6 491 22 753 106 311 478 6281991 18 808 87 391 6 475 23 469 112 982 506 8211992 18 878 88 750 6 425 24 096 101 482 601 8921993 19 334 87 228 6 424 25 069 94 692 612 0931994 21 056 100 747 6 594 26 413 82 453 563 2871995 22 033 111 906 7 467 29 520 85 319 600 0271996 22 224 120 545 8 522 31 717 90 846 723 1881997 22 854 127 341 7 828 31 685 97 580 788 0601998 23 250 134 350 7 628 32 373 96 819 831 7631999 27 089 190 647 7 347 31 930 90 798 776 6782000 27 371 192 713 6 958 32 429 85 861 772 4822001 19 103 98 323 6 319 28 790 82 331 855 6692002 20 044 106 918 6 785 32 659 75 182 879 0912003 19 440 102 539 6 765 31 469 73 707 889 8592004 2 19 753 106 690 7 076 34 516 73 269 928 4702005 19 985 115 715 7 171 35 117 73 297 948 9072006 19 551 119 917 7 418 38 267 72 844 955 0442007 20 035 121 908 7 642 38 128 73 656 983 5112008 19 396 125 740 7 495 39 467 75 343 1 011 827Svenska Swedish 2 145 12 116 1 203 5 660 29 111 415 202Utländska Foreign 17 251 113 623 6 292 33 807 46 232 596 625ÅrAvgångna fartygVessels clearedLastfartyg Därav i barlast Passagerarfartyg och färjor 2AntalBruttodräktighet Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktigheti 1 000 3 i 1 000 3 i 1 000 31990 19 839 90 605 6 780 31 392 106 286 478 7951991 18 831 89 032 6 533 32 557 112 933 506 7321992 19 021 90 873 6 980 32 798 101 501 601 7311993 19 420 87 510 7 655 32 452 94 655 611 6851994 21 193 100 670 8 819 37 644 82 427 563 2041995 22 203 112 153 8 774 39 014 85 311 593 4801996 22 361 120 250 7 990 40 362 90 788 723 6841997 22 979 127 514 9 245 44 637 97 575 788 0721998 23 293 133 349 9 766 48 627 96 780 831 2081999 27 439 190 587 9 921 47 388 90 893 776 2092000 27 491 191 179 10 428 48 062 85 932 772 8112001 19 488 97 223 9 016 41 016 82 379 854 5272002 20 140 103 012 9 462 43 848 75 194 878 7832003 19 536 98 180 8 952 41 618 73 701 891 3922004 2 19 812 102 311 9 272 43 147 73 484 931 2882005 20 029 110 059 9 130 45 920 73 510 951 6242006 19 448 115 788 8 139 44 869 73 151 958 5842007 20 072 118 717 8 364 46 436 74 010 987 5892008 19 389 125 473 8 336 54 402 75 636 1 015 820Svenska 2 035 11 890 887 4 374 29 336 418 823Utländska 17 354 113 582 7 449 50 029 46 300 596 9971) Of which in ballast.2) Fr.o.m. 2004 ingår kryssningsfartyg. Passenger vessels and ferries. From 2004 cruise passenger vessels are included.3) Gross tonnage in 1 000.Se Tabellanmärkningar.Källa: Sjöfartsverket (–1998), Statens institut för kommunikationsanalys (1999–) och SCB, Energi-, transport- och lantbruksstatistik.240 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010239Transporter och kommunikationerTrafiken i rikets 25 största hamnar beräknad efter den hanteradegodsmängdenTraffic in Sweden’s largest ports by quantity of goods handledHamn år 2007PortVaror, 1 000 tonGoods, 1000 tonnesLossade frånutrikes ortUnloaded fromforeign portsLastade tillutrikes ortLoaded toforeign portsLossade fråninrikes ortUnloaded fromdomestic portsLastade tillinrikes ortLoaded todomestic portsSummaTotalGöteborg 21 993 17 470 654 2 214 42 331Brofjorden Preemraff 10 248 6 486 193 3 108 20 035Trelleborg 6 228 6 145 59 1 12 434Malmö 5 584 4 352 910 261 11 107Luleå 2 151 4 133 738 1 938 8 960Helsingborg 3 914 3 235 368 58 7 575Oxelösunds hamnar 2 854 2 537 1 830 170 7 390Karlshamn 2 710 3 729 542 121 7 102Gävle 2 745 1 276 887 67 4 975Stockholm 2 261 1 354 885 54 4 555Norrköping 1 346 1 503 828 122 3 798Stenungsunds hamnar 2 332 845 51 193 3 421Kapellskär 1 602 1 606 – – 3 209Slite hamnar 477 691 118 1 350 2 636Nynäshamns oljehamn 1 208 645 144 365 2 362Halmstad 979 845 462 46 2 331Sundsvall 1 019 1 141 160 8 2 328Storugns 36 1 455 7 735 2 233Ystad 1 062 1 016 – 50 2 129Husum 1 135 774 113 36 2 057Umeå 727 953 155 6 1 841Västerås 1 034 283 378 85 1 780Skellefteå 783 673 51 188 1 695Varberg 627 994 38 20 1 678Piteå 820 758 12 1 1 591Samtliga hamnar i SverigeTotal for all Swedish ports2008 87 890 73 966 12 890 13 033 187 7782007 84 496 75 096 12 611 12 855 185 0572006 83 267 74 494 11 302 11 424 180 4872005 82 641 69 275 13 139 13 067 178 1222004 79 088 65 547 11 464 11 251 167 3502003 76 777 60 990 11 806 11 881 161 4542002 72 382 58 911 11 723 11 613 154 6292001 70 677 57 781 12 207 12 164 152 8302000 74 204 59 798 12 629 12 670 159 3011999 70 446 59 775 12 904 13 221 156 3461998 71 397 56 698 13 813 13 814 155 7231997 66 021 57 515 13 048 13 374 149 9571996 1 61 980 54 752 13 726 13 486 143 9441995 2 63 508 53 179 14 136 13 966 144 7891994 62 518 51 164 13 008 12 949 139 6391993 57 808 48 223 12 938 12 728 131 6971992 55 331 46 870 12 866 12 859 127 9261991 53 535 45 553 13 622 13 446 126 1561990 54 876 44 814 14 562 14 554 128 8061) Fr.o.m. 1996 hämtas uppgifter om såväl utrikes som inrikes gods från hamnarna. Transporterat gods redovisas inkl. emballage menexkl. vikten av containrar och lastbärare.2) För åren 1990-1995 har det utrikes transporterade godset hämtats från tullverkets fartygsdeklarationer. I dessa uppgifter ingår såvältransitogods som emballage.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (1994–, www.sika-institute.se) och SCB Energi-, Transport- ochlantbruksstatistik (www.scb.se).Statistiska centralbyrån 241


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010240Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddningden 31 decemberState pilotage, aids to navigation and rescue service2003 2004 1 2005 2006 2007 2008Lotsstationer Pilot stations 26 26 26 26 26 26Lotsningar Pilotings 39 914 38 756 41 316 38 133 40 736 39 926Lotsavgifter, 1 000 kr Pilot dues 263 586 303 882 360 362 354 891 373 156 374 306Bemannade fyrar Manned lighthouses 1 0 0 0 0 0Obemannade fyrar 2 Unmanned lighthouses 2 1 719 1 814 1 549 1 599 1 596 1 261Båkar, kummel m.m. Day beacons 853 990 1 007 1 048 1 047 952Prickar Sparbuoys 3 713 4 493 4 427 4 371 4 333 4 329Lysprickar Lighted sparbuoys 26 27 31 32 34 33Bojar Buoys 165 178 161 155 143 132Lysbojar Light buoys 386 411 450 458 454 444Mistsignalanläggningar Fog signal stations 4 4 4 0 0 0Radaranläggningar 3 Radar stations 3 39 39 26 26 26 26Raconer Racons 76 86 96 96 96 89GPS-referensstationer GPS reference stations 10 10 10 10 10 11Sjöräddningsstationer Life-saving stations 3 3 3 3 3 3Lotsstationer, -passningsställen samt fyrplatsersom kan medverka vid sjöräddningPilot stations and lighthouse stations suitablefor rescue service 41 41 41 41 41 41FarledsgrupperFairway maintenance groups 5 2 2 2 2 21) Fr.o.m. 2004 ingår Vänerns SAR-område (SAR = Search and Rescue) i statistiken.2) Inkl. sjömärken med fast belysning. Incl. marks with fixed light.3) För lotsningstjänst och/eller sjöräddning. For pilotage service and/or rescue service.Se Tabellanmärkningar.Källa: Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se).241Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafikFlight activity at Swedish airports with scheduled and non-scheduledtrafficFlygningens artSpecification of air trafficAntal flygplansrörelserMovementsAnkommande och avresande passagerare iutrikes trafik samt avresande i inrikes, 1000-tal. Embarking and disembarking passengersin international traffic and embarking indomestic traffic2006 2007 2008 2006 2007 2008Linjefart och ej regelbunden trafikScheduled and non-scheduled traffic 508 084 502 874 513 208 25 884 27 165 28 076Europatrafik European traffic 215 812 218 532 229 454 17 062 18 213 18 864Övriga världen Rest of the world 11 434 11 996 13 914 1 795 2 038 2 448Inrikes Domestic 280 838 272 346 269 848 7 027 6 914 6 764Taxiflyg Taxi flights 18 830 18 300 15 636 . . . . . .Utrikes International 6 650 7 486 6 474 . . . . . .Inrikes 12 180 10 814 9 202 . . . . . .Övrig flygverksamhetOther flight activity 254 960 263 698 256 976 . . .Summa Total 781 874 784 872 785 820 25 884 27 165 28 076Flygningens artAnkommande och avgående gods i utrikes trafik samt avgående i inrikes, tonLoaded and unloaded cargo in international traffic and loaded cargo in domestictraffic, tonnesFraktgodsFreightPostMail2006 2007 2008 2006 2007 2008Linjefart och ej regelbunden trafik 188 640 213 931 185 292 31 980 26 709 27 693Europatrafik 92 613 106 935 105 150 6 969 7 113 8 397Övriga världen 90 632 102 003 75 596 2 054 1 596 2 233Inrikes 5 395 4 993 4 546 22 957 18 000 17 063Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (www.sika-institute.se) och Transportstyrelsen(www.transportstyrelsen.se).242 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2010242Transporter och kommunikationerAnkommande och avresande passagerare i inrikes linjefart ochchartertrafik på svenska flygplatserEmbarking and disembarking passengers from domestic scheduledand non-scheduled traffic at Swedish airportsFlygplats Airport 2003 2004 2005 2006 2007 2008Arvidsjaur 30 810 36 295 32 223 32 900 33 039 36 776Borlänge 43 948 38 580 35 324 29 780 29 441 27 732Gunnarn/Storuman 13 475 14 325 13 821 12 753 12 501 10 573Gällivare 35 391 42 272 41 610 42 062 51 633 38 942Gävle-Sandviken – – – – – –Göteborg-City 1 6 958 2 926 3 242 89 336 680Göteborg-Landvetter 1 112 803 1 263 884 1 355 028 1 395 851 1 282 078 1 186 109Hagfors 2 914 2 930 2 805 2 366 2 439 2 744Halmstad 125 876 122 678 108 783 112 416 111 446 104 238Helsingborg/Hamnen – – – – – –Hemavan 10 439 10 999 12 722 18 492 18 996 17 640Hudiksvall – – – – – –Hultsfred 5 151 3 796 3 480 1 250 – –Jönköping 82 738 76 009 72 604 69 068 68 094 53 696Kalmar 152 282 153 481 156 001 134 668 149 460 149 447Karlstad 121 900 102 941 86 194 74 493 63 808 59 169Kiruna 156 751 147 579 165 242 170 376 189 051 201 764Kramfors 43 460 36 096 29 221 22 651 26 144 14 782Kristianstad 114 494 101 355 84 442 73 879 65 498 58 491Linköping-Saab 18 007 13 360 14 944 16 175 17 761 14 485Luleå 804 253 855 892 857 102 862 910 873 697 938 150Lycksele 24 317 24 535 23 403 26 191 26 777 25 564Malmö Airport 2 1 065 585 1 064 346 1 121 427 1 186 247 1 129 964 1 081 797Malmö/Hamnen – – – – – –Mora 9 075 6 435 6 992 5 450 5 645 8 245Norrköping 9 065 8 739 2 898 2 699 2 613 1 437Oskarshamn 9 448 9 482 10 299 12 618 12 398 13 324Pajala 2 755 4 354 3 153 2 978 2 456 2 749Ronneby 199 074 201 335 203 596 209 804 218 134 204 849Skellefteå 210 792 239 575 246 531 211 532 224 314 231 669Skövde – – – – – –Stockholm-Arlanda 5 388 364 5 559 801 5 744 667 5 348 263 5 063 490 4 857 921Stockholm-Bromma 1 166 836 1 137 238 1 209 634 1 506 156 1 665 163 1 708 411Stockholm-Skavsta 4 072 3 125 678 462 2 731 9 081Stockholm-Västerås 3 14 697 9 838 3 012 752 2 931 1 442Sundsvall-Härnösand 333 650 331 571 348 023 326 008 316 557 278 196Sveg 4 918 5 260 4 743 4 258 4 621 5 059Söderhamn – – – – – –Torsby 2 453 2 770 1 039 2 743 2 313 3 291Trollhättan 64 605 64 672 55 254 56 151 53 204 48 611Umeå 673 115 716 026 776 638 765 968 770 369 781 653Vilhelmina 13 888 14 237 13 152 14 392 16 306 16 039Visby 303 841 287 339 267 739 282 223 304 285 311 615Växjö-Kronoberg 130 447 125 517 153 433 133 757 130 380 116 539Åre-Östersund 4 359 304 345 995 368 878 375 094 352 431 365 984Ängelholm-Helsingborg 340 395 356 609 372 411 363 407 386 135 386 779Örebro 18 668 17 203 14 367 22 406 15 699 7 864Örnsköldsvik 142 445 141 811 142 843 128 538 129 331 141 930Samtliga flygplatser 5All airports 5 13 373 459 13 703 211 14 169 598 14 060 276 13 833 669 13 525 4671) 2000: Namnbyte från Göteborg-Säve. Former Göteborg-Säve.2) 2007: Namnbyte från Malmö-Sturup. Former Malmö-Sturup.3) 2001: Namnbyte från Västerås-Hässlö. Former Västerås-Hässlö.4) 2007: Namnbyte Östersund. Former Östersund.5) Passagerarna redovisas både vid av- och påstigandet. Passengers are reported embarked as well as disembarked.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (www.sika-institute.se) och Transportstyrelsen(www.transportstyrelsen.se).Statistiska centralbyrån 243


Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2010243Ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart ochchartertrafik på svenska flygplatserEmbarking and disembarking passengers from international scheduledand non-scheduled traffic at Swedish airportsFlygplats Airport 2003 2004 2005 2006 2007 2008Arvidsjaur 9 064 11 343 13 536 15 518 17 342 20 605Borlänge 689 166 695 3 696 4 400 8 888Gunnarn/Storuman – – – – – 4Gällivare – – 239 – 4 –Gävle-Sandviken – – – – – –Göteborg-City 1 297 137 431 009 496 051 535 908 743 473 841 440Göteborg-Landvetter 2 491 917 2 633 412 2 720 664 2 883 010 3 070 498 3 114 004Hagfors 20 – – – 16 –Halmstad 35 1 440 2 866 4 719 3 418 9 263Helsingborg/Hamnen – – – – – –Hemavan 256 58 16 93 38 26Hudiksvall – – – – – –Hultsfred 478 329 269 97 158 –Jönköping 79 832 64 242 45 154 57 056 38 965 22 915Kalmar 39 812 37 966 22 939 22 351 24 647 28 287Karlstad 49 780 57 394 58 171 38 568 55 674 59 593Kiruna 3 602 1 596 988 1 020 2 806 5 667Kramfors 2 779 10 233 24 9 5Kristianstad 2 729 835 553 1 157 442 163Linköping-Saab 49 099 51 178 50 995 50 051 54 250 68 038Luleå 42 980 43 453 45 074 50 485 56 472 57 150Lycksele – – – – 152 –Malmö Airport 2 676 700 654 709 695 944 696 181 737 324 665 686Malmö/Hamnen – – – – – –Mora 404 374 177 373 273 145Norrköping 90 789 78 516 71 316 79 881 84 906 111 809Oskarshamn 558 – 16 2 23 14Pajala – – – – – –Ronneby 8 236 1 519 1 504 35 1 718 2 083Skellefteå 4 622 6 071 6 115 8 887 11 459 10 179Skövde – – – – – –Stockholm-Arlanda 9 725 141 10 694 071 11 356 811 12 151 749 12 813 304 13 248 956Stockholm-Bromma 114 800 121 008 133 457 126 042 137 421 144 304Stockholm-Skavsta 970 644 1 343 686 1 740 623 1 772 868 1 991 781 2 470 565Stockholm-Västerås 3 182 887 232 538 218 410 181 948 175 864 185 170Sundsvall-Härnösand 10 194 477 5 958 11 727 19 773 25 440Sveg – 48 – – 8 273Söderhamn – – – – – –Torsby – 20 – 45 144 86Trollhättan 28 24 741 8 054 8 558 6 438Umeå 32 718 26 565 33 636 36 238 41 060 41 506Vilhelmina – – – – – –Visby 5 818 7 144 8 490 7 762 13 273 12 732Växjö-Kronoberg 42 328 29 238 21 652 24 307 39 132 63 260Åre-Östersund 4 8 467 15 466 20 643 21 206 21 995 17 520Ängelholm-Helsingborg 147 1 722 494 360 8 795 5 001Örebro 71 292 69 845 71 916 62 752 68 754 62 086Örnsköldsvik – – 90 3 119 3 226 3 045Samtliga flygplatser 5All airports 5 15 015 982 16 617 472 17 846 436 18 857 289 20 251 555 21 312 3461) 2000: Namnbyte från Götborg-Säve. Former Götborg-Säve.2) 2007: Namnbyte från Malmö-Sturup. Former Malmö-Sturup.3) 2001: Namnbyte från Västerås-Hässlö. Fomrer Västerås-Hässlö.4) 2007: Namnbyte från Östersund. Former Östersund.5) Passagerarna redovisas både vid av- och påstigandet. Passengers are reported embarked as well as disembarked.Källa: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (www.sika-institute.se) och Transportstyrelsen(www.transportstyrelsen.se).244 Statistiska centralbyrån

More magazines by this user
Similar magazines