NITOR LAMPOLJA

alfort.se
  • No tags were found...

NITOR LAMPOLJA

SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-261 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget1.1 ProduktbeteckningHandelsnamn NITOR LAMPOLJA1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningarsom det avråds frånRELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGARLampolja.Leverantörens artikelnummer2032341.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladINHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖRFöretag NitorAdress Box 11043Postnr/Ort 161 11 BrommaLand SverigeE-mail kundservice@nitor.seHemsida www.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Fax +46(8) 25 85 80KONTAKTPERSONNamn E-mail Telefon LandMalin Nyberg1.4 Telefonnummer för nödsituationerNödtelefon Information Öppettider112 Giftinformation ­ vid förgiftningstillbud 24h08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid2 Farliga egenskaper2.1 Klassificering av ämnet eller blandningenDSD Klassning:CLP Klassning:R10, R52/53, Xn; R65Asp. Tox. 1 H304Viktigaste faroeffekter: Brandfarlig vätska och ånga.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner iluftvägarna.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.2.2 MärkningsuppgifterSignalord:FaraSAMMANSÄTTNINGC 11-15 Isoparaffin (100 %)1 / 8


SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-26H-fraserH226H304H412Brandfarlig vätska och ånga.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.P-fraserP273 Undvik utsläpp till miljön.P301/310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.P405 Förvaras inlåst.P501 Innehållet/behållaren lämnas till ...P331 Framkalla INTE kräkning.P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. ­ Rökning förbjuden.P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.KOMPLETTERANDE RISKINFORMATION (EU)Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotandelungskador.Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn.2.3 Andra faror3 Sammansättning/information om beståndsdelar3.1 ÄmnenÄmnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr Konc. DSD Klassificering CLP KlassificeringC 11-15 Isoparaffin 292-460-6 90622-58-5100 % Xn,R52/53 - R65 Asp. Tox. 1 H304Aquatic Chronic 3H412Fullständig text på R­, H­ och EUH­fraser: se sektion 16De EU­faroangivelser som nämns i CLP­klassificering är endast märkningsuppgifter.4 Åtgärder vid första hjälpen4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpenINANDNINGFrisk luft och vila.Ge andningshjälp vid behov.Kontakta läkare om besvär kvarstår.FÖRTÄRINGGe om möjligt grädde eller i annat fall ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fulltmedvetande.FRAMKALLA EJ KRÄKNING!Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än en obetydligmängd svalts.HUDKONTAKTTag av förorenade kläder.KONTAKT MED ÖGONENSkölj med vatten.Kontakta läkare om besvär kvarstår.Avlägsna eventuella kontaktlinser.GENERELLTGe aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär ­ läkarvård.Medtagsäkerhetsdatablad.4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjdaDE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDARisk för kemisk lunginflammation om produkten dragits ned i luftvägarna vid hosta eller kräkning.2 / 8


SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-264.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuelltkrävsANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOMEVENTUELLT KRÄVSRisk för kemisk pneumoni vid aspiration.Ge INTE adrenalin, efedrin eller motsvarande. Behandlas symptomatiskt.5 Brandbekämpningsåtgärder5.1 SläckmedelLÄMPLIGA SLÄCKMEDELKan släckas med vattendimma, pulver, skum eller koldioxid.OLÄMPLIGA SLÄCKMEDELAnvänd ej direkt vattenstråle.5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföraSÄRSKILDA FARORÅngorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken till antändningskällor.5.3 Råd för brandpersonalRÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONALAnvänd friskluftsmask när ämnet är utsatt för brand.Försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vidkemikaliebränder.INFORMATIONBehållare i närhet av brand bör flyttas och kylas av med vatten.6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationerPERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDERAnvänd lämplig skyddsutrustning.Se till att luftväxlingen är god.Se även punkt 8.6.2 MiljöskyddsåtgärderMILJÖSKYDDSÅTGÄRDERFörhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.6.3 Metoder och material för inneslutning och saneringMETODER OCH MATERIALValla in med sand, jord eller annat inert uppsugande material och överför till lämplig behållare.Behandla som farligtavfall.Se även punkt 13.6.4 Hänvisningar till andra avsnittHÄNVISNINGARHänvisning till punkt 8, skyddsutrustning och punkt 13, avfallshantering.INFORMATIONInformera räddningstjänsten vid större spill.7 Hantering och lagring3 / 8


SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-267.1 Försiktighetsmått för säker hanteringFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD FÖR SÄKER HANTERINGBlanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta är riskfritt.Undvik direktkontakt.Fårej hanteras i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation.Håll åtskilt från antändningskällor.7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighetVILLKOR FÖR SÄKER FÖRVARING MED HÄNSYN TAGEN TILL OFÖRENLIGHETERFörvaras i originalförpackning.Håll behållare väl tillslutna.Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats.7.3 Specifik slutanvändningINFORMATIONUndvik att äta, dricka och röka vid hantering av produkten. Normal handhygien. Brandfarlig vätska, klass 3.8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd8.1 Kontrollparametrar8.2 Begränsning av exponeringenLÄMPLIGA TEKNISKA ÅTGÄRDERSörj för god ventilation.ÖGONSKYDDSkyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.HANDSKYDDVid långvarig eller upprepad hantering kan skyddshandskar behövas.Skyddshandskar (nitrilgummi).ANDNINGSSKYDDVid behov andningsskydd med filter A (brun).BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERINGFörhindra utsläpp till avloppet.9 Fysikaliska och kemiska egenskaper9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperFORMFÄRGLUKTLÖSLIGHETKlar vätska.Färglös.Kolväten.Organiska lösningsmedel.LÖSLIGHET I VATTEN Olöslig i vatten.4 / 8


SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-26Parameter Värde/enhet Metod/referens KommentarpH-koncentratData saknaspH i lösningData saknasSmältpunktData saknasFryspunktData saknasInitial kokpunkt och kokpunktsintervall 150 ­ 200 °CFlampunkt > 39 °CAvdunstningshastighetData saknasBrandfarlighet (fast, gas)Data saknasAntändningsgränserData saknasExplosionsgräns 1,4 - 7,6 %Ångtryck ~ 1 kPa 1)Ångdensitet > 3Relativ densitetData saknasFördelningskoefficientData saknasSjälvantändningstemperatur ~ 250 °CSönderfallstemperaturData saknasViskositet < 2 mm2/s 2)9.2 Annan informationParameter Värde/enhet Metod/referens KommentarDensitet 0,8 kg/dm³ 3)Kommentar nrKommentar1 38 oC2 40 oC3 15 oC10 Stabilitet och reaktivitet10.1 Reaktivitet10.2 Kemisk stabilitetKEMISK STABILITETStabil under rekommenderade lagrings­ och hanteringsförhållanden.10.3 Risken för farliga reaktioner10.4 Förhållanden som ska undvikasFÖRHÅLLANDEN ATT UNDVIKAKontakt med starka oxidationsmedel.Statisk elektricitet, värme, gnistbildning.10.5 Oförenliga materialOFÖRENLIGA MATERIALKan angripa vissa plaster, gummi, målade och lackerade ytor.10.6 Farliga sönderdelningsprodukterFARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTERInga farliga sönderdelningsprodukter är kända.11 Toxikologisk information11.1 Toxikologiska effekter5 / 8


SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-26C 11-15 IsoparaffinExponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art KällaLD50 (Dermalt) > 3160 mg/kg Kemiska ämnenLD50 (Oralt) > 5000 mg/kg Kemiska ämnenAKUT TOXICITET ­ FÖRTÄRINGFörtäring kan ge sveda i mun och svalg, illamående och kräkningar.Kemisk lunginflammation kan tillstöta inom ettdygn. Farligt; kan ge lungskador vid förtäringAKUT TOXICITET - HUDKONTAKTUpprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.AKUT TOXICITET - INANDNINGKan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.12 Ekologisk information12.1 ToxicitetC 11-15 IsoparaffinTest Exp.tid Värde/enhet Art KällaLC50 (Akut fisk) 96h 2890 mg/l Pimephales promelasEC50 (Akut Daphnia) 48h < 100 mg/l D. MagnaEKOTOXICITETSkadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön12.2 Persistens och nedbrytbarhetNEDBRYTBARHETBiologisk nedbrytbarhet = 60 % efter 28 dagar.12.3 BioackumuleringsförmågaC 11-15 IsoparaffinTest Exp.tid Värde/enhet Art KällaLog Pow 5,8 - 7,6Bioackumulering kan förväntas.12.4 Rörligheten i jord12.5 Resultat av PBT­ och vPvB­bedömningenRESULTAT AV PBT­ OCH VPVB­BEDÖMNINGProdukten klassas inte som PBT eller vPvB.12.6 Andra skadliga effekterINFORMATIONUndvik utsläpp till vattenmiljöer.13 Avfallshantering13.1 AvfallsbehandlingsmetoderGENERELLTBehandlas som farligt avfall.Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas.Företaget är anslutet tillREPA.6 / 8


SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-26AVFALLSGRUPPTyp av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. 20 01 13.14 TransportinformationProdukten klassad som farligt gods:JaLandtransport (ADR/RID)14.1 UN-nummer 1300 14.4IIIFörpackningsgrupp14.2 Officiell Petroleumprodukter , N:O:S (Nafta 14.5 Miljöfaror Jatransportbenämning (petroleum)14.3 Faroklass för 3transportFaroetikett(er)Faronummer: 30 Tunnelrestriktionskod Kategori ETransporter på inre vattenvägar (AND)14.1 UN-nummer 14.4Förpackningsgrupp14.2 Officiell Petroleumprodukter , N:O:S (Nafta 14.5 Miljöfarortransportbenämning (petroleum)14.3 Faroklass förtransportMiljörisk i tankfartygSjötransport (IMDG)14.1 UN-nummer 1300 14.4IIIFörpackningsgrupp14.2 Officiell NOT TRANSLATED 14.5 Miljöfaror Jatransportbenämning14.3 Faroklass för 3transportSub Risk:IMDG-kodsegregationsgruppMarin förorening jaEMS:F-E, S-DFlygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)14.1 UN-nummer 14.4Förpackningsgrupp14.2 Officiell NOT TRANSLATED14.5 Miljöfarortransportbenämning14.3 Faroklass förtransportFaroetikett(er)15 Gällande föreskrifter15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsaoch miljöANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTERFörordning EG 1907/2006 (REACH) enligt gällande version, förordning EG 1272/2008 (CLP) enligt gällande version, KIFS2005:7, MSBFS 2011:1 (ADR­S), TSFS 2009:91. Avfallsförordningen (2001:1063).BEGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNINGProdukten skall förses med kännbar varningsmärkning vid försäljning till allmänheten.Produkten ska förses medbarnskyddande förslutning vid försäljning till allmänheten. Förtäring av lampolja, även mycket små mängder ellergenom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador. Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhållför barn. Ska förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning7 / 8


SÄKERHETSDATABLADNITOR LAMPOLJAOmarbetad: 2012-09-13 Ersätter datum: 2010-07-26INFORMATIONKemikaliesäkerhetsrapport saknas.16 Övrig informationUppgift om förändringarUTFÄRDAT: 2012-09-13Uppgift om förändringarVersion Rev. datum Ansvarig Ändringar1.0.2 2008-03-04 Malin Nyberg 1, 3, 13, 161.0.3 2009-12-23 Malin Nyberg 3, 8, 9, 10, 11, 12, 151.2.0 2010-07-26 Christine Diedrich 2, 3, 15, 161.2.1 2012-09-13 Trossa AB 1 - 16FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASERR10 Brandfarligt.R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H­FRASERH226 Brandfarlig vätska och ånga.H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.8 / 8

More magazines by this user
Similar magazines