18 SMÄRTA - Vgregion.se

epi.vgregion.se

18 SMÄRTA - Vgregion.se

80 REKLISTAN 2011 www.vgregion.se/vardgivarstod18 SMÄRTAterapirådStarka opioiderAkut smärtaMorfin rekommenderas i förstahand av prismässiga skäl. Flerastudier talar för att både kort- ochlångverkande preparat av oxikodonkan fungera väl för postoperativsmärtlindring. Ketobemidon(Ketogan/Novum) bör undvikaspga. stor risk för tillvänjning.Cancerrelaterad smärtaVärdera alltid om smärtan äropioidkänslig. Inflammatoriskaoch neurogena komponenterfinns ofta med. För längre tidsbehandling rekommenderas iförsta hand depotberedningav morfin. Förstahandsval vidreceptförskrivning är Depolan,inom slutenvård Dolcontin, pga.prisbild och upphandling.I andra hand, framför allt vidintolerans mot morfin eller vidbehov av ickeperoral behandling,används oxikodon eller fentanylplåster.Obs! Dessa är betydligtdyrare än morfin, sewww.vgregion.se/vardgivarstod/smarta. Vid receptförskrivning avoxikodon gäller att generika börväljas i första hand.Inled behandling med 5-10 mgkortverkande morfinpreparat x3-6 och övergå så snart som möjligttill långverkande preparat.Om patienten tidigare använtsvaga opioider kan man börjadirekt med låga doser av långverkandepreparat. Hos äldre äldreska man dock vara försiktig meddessa och introducera i lågadoser med skärpt observans förkognitiva biverkningar. Sätt alltidin obstipationsprofylax, se nedan.Hos illamåendebenägna individerges även antiemetika profylaktisktt.ex. meklozin (Postafen)25 mg x 2 eller metoklopramid(Primperan) 20 mg x 3 i en vecka.Sedan utvecklas vanligen toleransmot denna biverkning.Fentanylplåster ska helst intesättas in direkt på opioidnaivapatienter, dels pga. risk för överdoseringoch dels pga. svårighetatt snabbt titrera ut adekvat dos.Lägsta styrkan motsvarar ca 30 mgmorfin/dygn och kan vara för högför en äldre opioidnaiv patient.Behandling av genombrottssmärtages vanligen med ca1/6 av dygnsdosen morfin elleroxikodon. Vid fentanylplåsteranvändningfinns flera alternativsåsom lämplig dos kortverkandemorfin alt. oxikodon. För doseringi förhållande till fentanyldosse vårdgivarstödet. Kortverkande/snabbverkande fentanylpreparatför genombrottssmärta har introduceratspå marknaden och är änså länge förbehållna specialistverksamhet.Doseringen är intesjälvklar, kostnaderna för preparatenär höga och mer erfarenhetbehövs för att selektera lämpligapatientgrupper.Vid intolerabla biverkningarav morfin, främst av kognitivnatur, eller vid njursvikt kan manbehöva byta opioid, se konverteringstabellpå vårdgivarstödet.www.vgregion.se/vardgivarstod/smarta

More magazines by this user
Similar magazines