18 SMÄRTA - Vgregion.se

epi.vgregion.se

18 SMÄRTA - Vgregion.se

RSUBSTANSREKLISTAN 2011 81∏ UTBYTBART LÄKEMEDELOpioider vid njursviktVid lätt till måttlig njursvikt kanmorfin i reducerad dos användas.Vid grav njursvikt rekommenderasfentanylplåster som förstahandspreparat.I andra hand oxikodoneller metadon. Ketobemidonkan också användas vid måttligkortvarig smärta hos patient mednjursvikt.Långvarig icke-malign smärtaFortfarande gäller att vid behandlingav långvarig benign smärtaska starka opioider undvikaspga. risk för beroende. Riskenfår hela tiden vägas mot patientensbehov av en dräglig tillvaro.Långtidsstudier över 3-6 månadersaknas. Enligt klinisk erfarenhetfår starka opioider i längden oftabegränsad effekt och biverkningarkan dominera.Lågdos transdermalt buprenorfin(Norspan) kan troligen användastill en selekterad gruppopioidnaiva patienter medlångvarig led/skelettsmärta avstabil och måttlig karaktär. Ompatienten kräver tillägg av andraopioider torde behandlingen varaverkningslös. Då behandlingen ärdyr är det viktigt att den utvärderaspå ett adekvat sätt. Norspan10 µg/tim motsvarar ca 10 mgperoralt morfin/dygn enligt tillverkaren.Opioidinducerad förstoppningVid långvarig användning avstarka opioider förekommerförstoppning pga. opioiderspåverkan på opioidreceptorer itarmväggen. Det gäller både vidperoral och parenteral tillförsel.Förstoppningsbenägenhetenkvarstår så länge patientenbehandlas med opioid och någontoleransutveckling mot dennabiverkning sker ej, i motsats tillandra biverkningar som illamåendeoch trötthet.Läkemedel mot förstoppningProfylaktisk behandling av förstoppningpåbörjas i sambandmed inledning av opioidbehandling.Den syftar i första hand tillatt öka tarmmotoriken (natriumpikosulfat)och efter behov göraavföringen mjuk (makrogol).Doseringen av natriumpikosulfatanpassas efter patientens behovmed startdos på 5-10 dr. på kvällensom ökas efter behov. En delpatienter mår bra med tvådosförfarande,t.ex. 10 dr. på morgonenoch 20 dr. på kvällen. I palliativvård finns enstaka patienter sombehöver doser på 20-30 dr. x 1-3.Tillägg av makrogol kan varagynnsamt. Enstaka patienter klararsig enbart med detta preparat.I andra hand vid manifestabesvär och om avföring finns irektum ges kontaktlaxativ (Relaxit)alt. bisakodyl supp (Dulcolax).I sista hand vid svårbehandladopioidinducerad förstoppning gessom komplement metylnaltrexonbromid(Relistor) som blockeraropioidens lokala effekt på receptorernai tarmväggen. Det sistnämndaär ett dyrt alternativ somkräver subkutan injektion menkan vara mycket verksamt vid svårförstoppning.Bulkmedel ska inte användas.123456789101112131415161718192021222324252627282930www.vgregion.se/vardgivarstod/smarta

More magazines by this user
Similar magazines