Svenska - Bygghemma

static1.bygghemma.se

Svenska - Bygghemma

OBJ_BUCH-1761-001.book Page 30 Tuesday, October 16, 2012 1:32 PM30 | SvenskaKundeservice og brugerrådgivningKundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation ogvedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegningerog informationer om reservedele findes også under:www.bosch-pt.comBosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med atbesvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.DanskBosch Service CenterTelegrafvej 32750 BallerupTlf. Service Center: 44898855Fax: 44898755E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.comBortskaffelseBoretander, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenligmåde.Gælder kun i EU-lande:Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EFom affald af elektrisk og elektronisk udstyrskal kasseret elektrisk udstyr indsamles separatog genbruges iht. gældende miljøforskrifter.Ret til ændringer forbeholdes.SvenskaSäkerhetsanvisningarVARNINGLäs noga alla säkerhetsanvisningar ochinstruktioner som följer med borrstativetoch borrmaskinen. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarnaoch instruktionerna inte följts kan orsakaelstöt, brand och/eller allvarliga personskador.Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och instruktionernaför senare behov.I säkerhetsanvisningarna använt begrepp ”Borrmaskin” hänförsig till nätdrivna borrmaskiner (med nätsladd) och till batteridrivnaborrmaskiner (sladdlösa).Kraftig magnet!Personer med pacemaker eller andramedicinimplantat får inte använda dettaborrstativ.Operatören får inte medföra metalldelareller klockor. Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batterietinnan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelarbyts. Oavsiktlig start av borrmaskiner kanleda till olyckor. Montera borrstativet korrekt innan borrmaskinenspänns fast. Korrekt hopsättning är en förutsättning förfelfri funktion. Fäst borrmaskinen ordentligt på borrstativet innan dentas i bruk. Om borrmaskinen slirar på borrstativet finnsrisk för att du förlorar kontrollen över verktyget. Elverktyget ska alltid bäras av två personer för undvikandeav ryggskada. Arbeten med borrstativet ovanför huvudet ska alltidutföras av två personer. Säkra borrstativet med en säkerhetskätting vid arbeteovanför huvudet resp. på ytor som inte är horisontella.Vid strömavbrott eller vid för stark belastning förlorar magnetenhållkraften. Borrstativet kan falla och orsaka enolycka. Risk för fall vid borrstativets pendelrörelse. Vid arbetepå byggställning kan borrstativet vid start eller strömavbrottplötsligt börja pendla. Säkra borrstativet med bifogadsäkerhetskätting. Säkra dig själv med säkerhetsbältemot att falla. Undvik en onormal kroppsställning. Se till att du stårstadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kontrolleraelverktyget i oväntade situationer. Anslut borrstativet till korrekt jordad nätström. Nätuttagetoch förlängningskabeln måste vara försedda medfunktionsduglig skyddsledare. Håll borrmaskinens anslutningskabel på betryggandeavstånd från arbetsområdet. Skadade eller tilltrassladeledningar ökar risken för elstöt. Ytan måste vara slät och ren. Jämna ut grova ojämnheter,t. ex. svetsstänk, samt ta bort lös rost, smuts ochfett. Magnetens hållkraft uppnås endast på lämpliga ytor. Sköt borrstativet omsorgsfullt. Kontrollera att rörligakomponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenterinte brustit eller skadats; orsaker som kanleda till att borrstativets funktioner påverkas menligt.Låt skadade delar repareras innan borrstativet tas ibruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta verktyg. Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera borrstativetoch med originalreservdelar. Detta garanterar attverktygets säkerhet upprätthålls. Säkerhets- och arbetsanvisningarna för använd borrmaskinoch använda insatsverktyg och tillbehör skaovillkorligen följas!1 619 929 L07 | (16.10.12) Bosch Power Tools


OBJ_BUCH-1761-001.book Page 31 Tuesday, October 16, 2012 1:32 PMProdukt- och kapacitetsbeskrivningLäs noga igenom alla säkerhetsanvisningaroch instruktioner. Fel som uppstår till följdav att säkerhetsanvisningarna och instruktionernainte följts kan orsaka elstöt, brandoch/eller allvarliga personskador.Fäll upp sidan med illustration av borrstativet och håll sidanuppfälld när du läser bruksanvisningen.Ändamålsenlig användningBorrstativet är avsett att användas i kombination med borrmaskinenGBM 32-4 för exakt borrning i magnetiserbartmaterial, som t. ex. stål.Andra borrmaskiner får inte användas, då de inte kan infästastillräckligt stadigt.Borrstativet kan användas vågrätt och lodrätt samt ovanförhuvudet. Se till att inspänningsytan är plan och att den motsvararborrstativets basyta och att basytan består av minst8 mm tjockt, magnetiserbart och rent material.Illustrerade komponenterNumreringen av visade komponenter hänvisar till illustrationav borrstativet på grafiksidorna.1 Borrspak med skala för borrdjupet2 Skruv i sidofästet3 Sidofäste för borrmaskinen4 Verktygsfäste5 Skruv i maskinstödet6 Motorns strömställare Till/Från7 Stickuttag för borrmaskinen8 Strömställare Till/Från för magneten9 Isolerade greppytor10 Säkerhetskätting11 Låsmutter12 Ställskruv för justering av styrskenan13 Fast skruvnyckel14 SexkantnyckelI vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.Tekniska dataMagnetborrstativ GMB 32Produktnummer 0 601 193 0..Upptagen märkeffekt W 95Magnethållkraft kN 25max. borr- Ø(GBM 32-4, verktygsfäste MK3)– Spiralborr– Kärnborrmmmm3212 – 60Borrslag max. mm 223Verktygsfästets diameter mm 65Vikt enligt EPTA-Procedure01/2003 kg 26Skyddsklass /IBeakta produktnumret på borrstativets typskylt. Handelsbeteckningarnaför enskilda borrstativ kan variera.Försäkran om överensstämmelseSvenska | 31Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produktsom beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med följandenormer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestämmelsernai direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG,2006/42/EG.Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,D-70745 Leinfelden-EchterdingenDr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineeringRobert Bosch GmbH, Power Tools DivisionD-70745 Leinfelden-Echterdingen27.08.2012MontageInsättning av borrmaskinOm så behövs ta bort borrmaskinens stödhandtag (se borrmaskinensbruksanvisning).Lossa skruven 5 med en sexkantnyckel. Sätt i borrmaskinenmed spännhalsen uppifrån mot anslaget i maskinstödet 4.Skruva i skruven 2 för att förbinda borrmaskinen med sidofästet3. Skruva med handkraft i skruven 5 med en sexkantnyckel. Kontrollera att borrmaskinen sitter stadigt i verktygsfästet.Risk finns för allvarlig personskada om borrmaskineninte är stadigt infäst.Montera säkerhetskätting (se bild A)Vi alla arbeten med borrstativet i lutande eller lodrätt lägeeller ovanför huvudet ska det säkras mot fall med medlevereradsäkerhetskätting 10. Kontrollera före användning att säkerhetskättingenfungerar felfritt. Använd aldrig en skadad säkerhetskättingutan byt ut den omedelbart.Lägg upp säkerhetskättingen så att borrstativet om det gliderner inte går mot kroppen.Lägg säkerhetskättingen så glappfritt som möjligt kring borrstativetshandtag.DriftHelmut HeinzelmannHead of Product CertificationPT/ETM9 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batterietinnan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelarbyts. Oavsiktlig start av borrmaskiner kanleda till olyckor. Dra fast skruvarna och vreden efter varje inställning påborrstativet.Bosch Power Tools 1 619 929 L07 | (16.10.12)

More magazines by this user
Similar magazines