Kundfokus ger framgång för franska träföretagare - SCA Forest ...

forestproducts.sca.com

Kundfokus ger framgång för franska träföretagare - SCA Forest ...

timbernewsEn tidning för SCAs trävarukunder | www.timber.sca.com420054Kundfokus ger framgångför franska träföretagare• SCA går i hamn i Hull• Nya transportlösningar på väg• Alltid full last på flaket


timbernewsAlexis och Jean-Pierre Megnien,Panneaux et Lambris de France.Omslagsfoto: Magnus FalkehedKostnadseffektivatransporteravgörande för konkurrenskraftenNu gäller full last på flaket3Nya transportlösningarför ädla produkter4SCA i hamn6Från kotte till kund– så byggdes ett inperium8Ökat franskt intresseför att bygga själv10Stabilt på marknaden11Skogsproduktertill julbordet12SCAs trävarurörelse, SCA Timber,omfattar sju sågverk och sex hyvlerier.Den totala produktionen av sågadeträvaror uppgår till 1,5 miljonerkubikmeter. Trävarurörelsen ingår i SCAsaffärsområde Skogsindustriprodukter.Timber News SCA Forest Products AB851 88 Sundsvall, tel 060-19 30 00www.timber.sca.comTimber News utkommer 4 ggr/årAnsvarig utgivare Björn LyngfeltProduktion Fryklunds kommunikation & designRepro & tryck TryckeribolagetFör över hundra år sedan var en inte ovanligmodell att ett skogsföretag i norra Sverigebyggde ett skepp på eget varv, fyllde det medträvaror som sågats strax intill och sedanseglade iväg till Storbritannien eller Hollandoch sålde såväl skepp som lastIdag ligger utmaningen i att kombinera en högservice till kunderna med låga transportkostnader.En särskild utmaning ligger i att hanteraden ökande andelen förädlade produkter, somkräver en mer skonsam hantering och där detransporterade enheterna i regel är mindre.SCA Timber och SCA Transforest arbetar intensivtoch i nära samarbete med att möta dessautmaningar. Arbetet har lett till påtagliga resultat– en del av dem framgår av artiklar i denna tidning– och ännu mycket mer kommer att hända underde närmaste åren.För våra pappersprodukter har vi utvecklateffektiva systemtransporter, med produkterna påkassetter som snabbt lastas på och av Roll on-rolloff-fartyg som går på fast tidtabell till effektivaterminaler. Vi söker nu utveckla liknande systemtransporterför trävaror.För effektiva systemtransporter krävs att vikan samla större volymer för att utnyttja störrefartyg och att transporterna sker till ett begränsatantal hamnar som är rustade för att effektivtklara denna hantering. SCA Timbers strategiskafokus på ett antal nyckel- och nischmarknaderär en god förutsättning för utvecklingen av dessaeffektiva system.För att nå de större transportvolymer som krävs,undersöker vi möjligheterna till samarbete medandra producenter med näraliggande transport-behov. Det kan handla om andra sågverksföretag,men även om transport av andra produkter medliknande krav.Men det finns ett pris att betala för effektivareoch billigare transporter och det är minskad flexibilitet,t ex att man inte kan sprida ut volymen påflera mindre hamnar där enstaka kunder kanskevill ha just sina paket. Som vi sett i systemtransporternaav SCAs pappersprodukter så uppstårdock en annan typ av flexibilitet, nämligen i formav kortare ledtider och en enklare planering avsåväl produktion som leverans. Att leveransernablir betydligt mer tillförlitliga är också ett värdeför kunden i dennes planering.Med ökande oljepriser och konkurrens om kölaroch hamnresurser, är effektiva och billiga transporteravgörande för konkurrenskraften. Jag ärövertygad om att vi tillsammans med SCA Timberska utveckla lösningar som tillgodoser krav påbåde kundservice och kostnadseffektivitet.Magnus Svensson,VD SCA TransforestMagnus Svensson, VD SCA Transforest.Foto: Dan Birbergtimbernews | 2


Lastbilar med sågade trävarorsom inte lastats ordentligtkostar SCA stora summorpengar varje år. Men nu skahålen täppas till. Per Lundqvistpå Tunadals sågverk håller itaktpinnen för ett projekt somsyftar till att aldrig släppa ivägen lastbil utan full last.– Det handlar om miljontalskronor, säger han.Nu gäller full last på flaketVarje år fraktar SCA Timberomkring 450 000 kubikmetersågade trävaror enbartinom Skandinavien. För att köraut allt detta virke till kundenkrävs cirka 7 000 lastbilar. Tilldetta ska läggas virkestransportersom beställs av SCA i Englandsamt alla transporterna mellansågverk och hamn.– Det handlar alltså om ofantligamängder virke som dagligenlastas på lastbil för att köras tillsin slutdestination, säger PerLundqvist, säljare på Skandinavienmed placering vid Tunadalssågverk.I flera år hade Per Lundqvist haften gnagande känsla av att det lastadesmed mindre noggrannhethos SCA än hos de privata sågverken.Han hade också från fleraolika håll fått bekräftat att lastbilenmånga gånger var långt ifrånfullastad när den lämnade sågverket.Och trots att det var SCA somhade beställt transporten dök detallt som oftast upp andra varorpå lastbilens flak. Det kunde varaett kylskåp, en pall med fönstereller något annat som slank med”när det ändå finns lite utrymmeöver”.– Kan vi lasta 67 kubikmeterpå samma bil som tidigare lastatsmed 60 kubikmeter – differensenmotsvarar enbart i Skandinavienproduktionen vid ett halvstortsågverk – får vi frakten av sjukubikmeter per bil utan merkostnad,konstaterar Per Lundqvist.– Dessutom, tillägger han, innebärfler bilar på vägarna störremiljöpåverkan.Men han vill inte kasta allskuld på åkarna utan menar attdet i lika hög grad är SCAs egetfel att man av olika skäl inte uppmärksammatproblematiken i tid.Att missbruket har pågått länge ärhan helt på det klara med.I september 2004 inleddesprojekt Lastfyllnad. Med starti Bollsta har möten hållits medåkerier, säljare och truckförare.Budskapet har varit att inga bilarmed främmande gods på flaket ärvälkomna till sågverken och ingabilar med luft i lasten ska skickasdärifrån.– När vi bokar en bil till ett fastpris, då ska vi också optimera denvolym som läggs på flaket, sägerPer Lundqvist bestämt.Nu är det upp till åkarna attalltid skicka sina bästa bilar tillSCAs sågverk. Och det är säljarnasansvar att få rätt längdmix påleveransen så att transporternablir effektivare.Personalen på kundservicehar också fått i uppgift att höraefter med kunden när det finnsutrymme för mer last. Slutligenska truckförarna bli bättre på attpussla ihop paketen på flaket.– Hittills kan vi konstatera attvi i snitt lastar uppemot tio procentmer per bil, summerar PerLundqvist.Men mycket mer återstår attgöra. Per Lundqvist kastarnyfikna blickar mot såväl övrigaSkandinavien som mot England.Och i förlängningen mot allaandra marknader där SCA verkar.– Det här är ett försummatområde där det finns storasummor pengar att spara, konstaterarhan.Mats WigardtInga lastbilar skalämna SCAssågverk med luft ilasten. Mednoggrannarelastning finnsmycket pengar atttjäna, konstaterarPer Lundqvist,som leder SCAsprojekt Lastfyllnad.Foto: Bo Fernström3 | timbernews


Lars Norberg, till vänster, och Johan Sturk ansvarar för samordningen av transporterfrån SCAs sågverk till kunder i England och Frankrike.Foto: Bo FernströmNya transportlösningarför ädla produkterAndelen förädlade trävaror som levereras frånSCAs sågverk ökar. Och med känsligare produkterställs nya krav på transportsystemen.Johan Sturk och Lars Norbergär båda logistiker med uppgiftatt samordna transporternafrån SCAs sågverk tillkunder i Frankrike respektiveEngland.Johan Sturk har studerat industriellekonomi vid högskolan iLuleå och kom till Tunadals sågverkför ett drygt halvår sedan.Lars Norberg har varit knutentill sågverken i Lugnvik och Bollstasedan 1999.– Min uppgift har varit att föraen dialog med sågverken och att isamråd med SCA Transforesthitta lämpliga lösningar för aktuellavolymer till respektive kund,förklarar Lars Norberg.Men i takt med att produktsortimentetvid SCAs sågverk förändrasär det också angeläget att igrunden se över transportlösningarna.Och i den strategiska planför SCA Timber som blev klarunder fjolåret anges att målsättningenska vara att fortsätta ökaförädlingsgraden.– Logistiken måste utvecklasparallellt med produktsortimentet,säger Lars Norberg. Hyvladekomponenter är mycket känsligareän sågade varor och skadaslättare vid lastning och lossning.Förutom att det hyvlade virketsskarpare kanter lättare tarskada när det lyfts ombord påbåtarna, är paketen med förädladeprodukter mindre än traditionellavirkespaket. Detta innebär att dettar längre tid att lasta. Vanligtvishinner man med ungefär 300kubikmeter på en timme. Närman i fjol lastade paket till Englandmed komponenter för Deckin a Box tog det i stället femtimmar att lasta 285 kubikmeter.– Många lyft gör stor skillnad,konstaterar Lars Norberg. Skadornaökar och hanteringen ihamnen blir avsevärt dyrare.När nu omkring 45 000 kubikmeterförädlat virke årligen levererastill England, varav mer änhälften kräver en särskild transportlösning,är det angeläget atthitta alternativ till den traditionellalift on-lift off metoden därslingor används för att lyftaombord paketen.Motsvarande andel förädladeträprodukter med destinationFrankrike blir också allt större.– Det har funnits vissa brister itransportsystemen till Frankrike,konstaterar Johan Sturk, som nuhar i uppgift att ta fram en kostnadseffektivoch skonsam logistiklösningför känsliga produkterfrån SCAs gransågverk till denfranska marknaden.Några detaljer finns ännu intefärdiga, diskussioner pågår fortfarandemellan SCA Transforestoch SCA Timber. Men med logistikensom en uttalat vital del itimbernews | 4


Förädlade trävaror kräver försiktigarehantering vid lastning och lossning änsågade varor. Därför tar hanteringenlängre tid. SCA tittar nu på möjligheternaatt utveckla alternativa llösningartill den traditionella lift on-lift offmetoden.Foto: Torbjörn BergkvistNy teknikger effektivarelastning i Lugnvikavstampet mot en ny strategi förSCA Timber, får ingen väg lämnasoprövad.– Idag körs merparten av virketmed båt, säger Johan Sturk. Iframtiden kan det bli aktuellt medflera olika lösningar där både biloch båt kommer till användning.Viktigt för att minska skadornaär emellertid att minimera antaletlyft.Ett sätt att komma till rätta medskador på känsliga träprodukterär att använda kassetter liknandedem som används för papper ochmassa. Dessa lastas i förväg ochdras ombord på Transforests rorofartyg i Holmsund eller Tunadalmed destination engelskaTilbury.– Vi har testat den här lösningenpå England vid ett par tillfällen.Utvärderingen är inte klarännu, men de första testerna harsett riktigt bra ut. Nu tittar vi påmöjligheterna att skapa mer platsför den här formen av transporter.Idag finns 165 kassettplatseroch vi lastar i snitt 163 kassetter,berättar Nils-Johan Haraldsson,marknadschef för SCA Transforest.Men det är inte enbart denökande hanteringen av ömtåligaprodukter som skapat behov avnya logisktiska lösningar. Bidragandeorsak är även kostnadslägetför lastningen i de svenskahamnarna. Från att tidigare haupphandlat transport inklusivelastning kommer frakt och lastningfrån nästa år att hamna påseparata fakturor.– Kostnadseffektiviteten ökar,sammanfattar Lars Norberg.Färre lyft innebär både lägre kostnaderoch mindre skador.Mats WigardtEfter att i två års tid ha använten så kallad vikarmskran förlastning av fartyg vid sågverketi Bollstabruk, planeras ibörjan av 2006 en liknande lösningför hamnen i Lugnvik.En vikarmskran är konstrueradså att föraren har god uppsiktöver fartygets lastrum från sinhytt. Med stor precision och utannågon som dirigerar manövernfrån marken kan kranföraren placeravirkespaketen på rätt plats.Kranen är försedd med ett automatokoch därför behövs helleringen som krokar av paketen nerei lastrummet.Lastningen i Lugnvik, varifrånmerparten av alla fartyg meddestination England lastas, blirdärmed väsentligt effektivare.Med en traditionell linkran gårdet att lasta cirka 140 kubikmeteri timmen. Efter nyår fördubblaskapaciteten. Samtidigt medförförändringen en avsevärd kostnadsbesparing.På sikt och i takt med att volymenvidareförädlat trä blir alltstörre, är ambitionen att höjakvaliteten på virkesleveransernafrån Bollsta och Lugnvik ytterligare.5 | timbernews


SCA i hamnI oktober invigdes SCAs nya, 25 000 m 2 stora lager i King GeorgeDock i Hull, England. På plats fanns ett nittiotal kunder, leverantörer,representanter för branschorganisationer och media. De fick blandannat veta mer om SCAs fortsatta satsningar i Storbritannien.Lanseringen av SCAsnya, 25 000 m 2 storalager i King GeorgeDock i hamnen i Hullfi rades i The Deep –Europas djupasteakvarium.Foto: David LeePhotography Ltd.Under de senaste två åren harSCA Timber Supplys omsättningfördubblats. Föratt möjliggöra ytterligare tillväxthar det funnits behov av fler båttransporterfrån Sverige och ökadlagringskapacitet. Hamnen i GroveWharf, som man använt tidigare,har begränsade möjligheter.SCA Timber Supply och SCATransforest har nu etablerat sigi Hulls King George Dock, i enanläggning som tidigare tillhörtHolmen Paper. Här finns 15 000m 2 täckt lager och ytterligare10 000 m 2 lagerutrymme utomhus.Det täckta lagret är särskiltviktigt för den allt större andelförädlade träprodukter som tagitsfram för att möta efterfrågan påden engelska marknaden.Hamnen i Hull är Storbritanniensstörsta för import av träprodukteroch de flesta större företagi branschen finns representeradei området. Hamnen förvaltas avAssociated British Ports.Närmare 70 procent av SCATimber Supplys försäljning tillStorbritanniens träförädlingsindustriutvecklas tillsammans medkunderna för att passa en specifikslutanvändare. Den ökande integrationeni leveranskedjan frånskog till slutprodukt utgjordehuvudtemat under invigningsfirandeti Hull.SCA Timbers marknadsdirektörAnders Ek talade om samarbetsmöjlighetersom främjar affärer.– Vi strävar efter att aktivtsamarbeta med er när det gällerforskning och utveckling av framtidensträprodukter. Vi väntarinte på att trender ska utvecklas– vi skapar dem, sade han.Ulf Larsson, vd för SCA Timber,timbernews | 6


Från kotte till kund – såPappa lärde sig yrket i skogen. Sonen lärde sig det på sågverket ochdärefter i Frankrikes elitskolor. Nu sätter en av Frankrikes ledande företagsgruppersin tillit till SCA för sin framtida utveckling.Jean-Pierre Megnien,till höger, grundare avMegniengruppen.Sonen Alexis går i sinfars fortspår och driverutvecklingen av företagetPLF, som ingår iMegniengruppen.Foto: Magnus FalkehedFå inom branschen har haft såbra koll på vad slutkundenverkligen vill ha som Jean-Pierre och Alexis Megnien. Föratt nå den kunskapen finns detinga genvägar – bara långa ochsnåriga stigar i sydvästra Frankrikesskogsområden.– Jag började med att promenerai skogen med min far, berättarJean-Pierre Megnien, grundareav företagsgruppen med sammanamn.– Vid 24 års ålder hade jagredan startat mitt första företag.Det skulle komma att förgrenasig till ett trettiotal, allt som allt,säger Jean-Pierre Megnien. Idagär han 63 år gammal och en tungaktör i sydvästra Frankrikes ekonomi.Gruppen har en omsättning pånärmare en halv miljard kronor(50 milj. euro).Grenen PLF (Panneaux et Lambrisde France) levererar sinaträvaror, till exempel parkettgolvoch fönsterkarmar över helaFrankrike från främst BonneuilMatours, norr om Poitiers. Produktionskapacitetenpå 100 000kubikmeter trä är trimmad.Megniengruppen har genomårtionden expanderat både horisontaltoch vertikalt. Men bakomvarje ny satsning har det funnitsen tanke:– Varje ny industri som vi harskapat har varit ett svar på våraegna behov, berättar Alexis Megnien.Att ständigt ha kontakt medslutkunden har gett dem ett strategisktövertag gentemot andra.– Jean-Pierre Megnien är oftaförst med att introducera nyheterpå den franska marknaden, berättarhans trogne medarbetare, inköpschefenPatrick Boisseau.– Om jag ser att jag kan besparamina kunder ett besvär,så försöker jag göra det, sägerJean-Pierre Megnien. Han pratarmed naturlig stolthet och samtidigtmed en ledighet som bara ensjälvlärd industriman kan göra.Jean-Pierre Megnien må ha lärtsig att respektera affärsplaner ochkostnadskalkyler. Men i slutändanvet han vad som verkligenkrävs för att bygga upp ett företagsimperium:mage och känsla.Det är just de komponenter somhan alltid har förlitat sig på mest.Det var just magkänsla som hangick på när PLF tog sitt storasteg från regional till rikstäckandeaktör, 1994. Då gjordes enkostsam investering i en helt nymaskinpark.Svenska ingenjörer fick kommaned till Poitiers och skräddarsy denya maskinerna för just de behovtimbernews | 8


yggdes ett imperiumKontakt med slutkund har alltid varita och o för Megnien, säger PatrickBoisseau (bilden nedan) inköpschefhos Panneaux et Lambris de France,PLF, som ingår i Megniengruppen.Foto: Magnus Falkehedsom PLF:s kunder hade. PLF:sproduktionskapacitet ökade ochföretagets rykte som en av Frankrikesfrämsta paneltillverkare varsnart ett faktum.Samma sak när Jean-PierreMegnien köpte tomten där PLFidag huserar, mitt i de böljandelandskapen norr om Poitiers. Dåskrevs kontraktet på nästan meden gång. Förhandlingen med bankernafick komma i andra hand.– Min far är en otroligt snabbbeslutsfattare. Dessutom så anarhan vart utvecklingen är på väg.Han har alltid köpt det allra bästa,både när det gäller maskiner ochträvaror. Han är en riktig företagsbyggareut i fingertopparna,säger sonen Alexis Megnien. Ochlägger till:– Jag är mer reflekterande imitt sätt, men det är far som harlärt mig att ta risker.Det är uppenbart att far ochson kompletterar varandra. VadAlexis Megniens far däremotanser om affärsplaner är snabbtöverstökat:– Jag kan förstå att de behövs,men handen på hjärtat: de slårnästan alltid fel. I slutändan ärdet ändå alltid den mänskliga faktornsom avgör, säger Jean-PierreMegnien.Då är det långt viktigare att verkligenvara lyhörd på sina kundersbehov, eller att rent av föregå dem.Det är just vad hans son, AlexisMegnien, numera styrelseordförande,har tagit fasta på. Det varhans far som lade grunden tillföretagets produktionskapacitetoch tog det tekniska klivet in iindustrin. Nu är det sonen somtänker driva på utvecklingen.Men den närmste tiden så är detpå ett annat område som Alexisanser att PLF ska visa vägen förkonkurrensen: när det gäller service.I bakfickan har Alexis Megnienen lång rad planer och idéerpå hur företagets servicenivåska lyftas till hittills helt oanadehöjder.Det tekniska kunnandet för attdriva igenom det har han. Delsfrån sin uppväxt i träbranschen,dels från studier vid Frankrikesabsolut främsta ingenjörs- ochhandelsskolor.Men för att kunna ta steget så vetden unge styrelseordföranden atthela kedjan måste fungera klockrent,från kotte till kund.Därför tänker han stödja sigpå SCAs kunnande och kvalitet ifråga om logistik och kvalitet. Debåda företagen är dessutom redangrannar i Atlanthamnen i Rochefortsur Mer.Och en hamn är ju alltid en brabörjan på en ny resa.Magnus FalkehedFoto: Panneaux et Lambris de FrancePLF Panneaux etLambris de France• 85 anställda• produkter: golvochväggpanel, parkett,fönsterkarmar m m.• www.plf.fr9 | timbernews


Ökat franskt intresseför att bygga självTommy Sundin har kartlagt denfranska trävarumarknaden med fokuspå det växande intresset förutvecklade träprodukter avsedda förbygghandel och GDS-varuhus.Utvecklingen på SCAs trävarumarknader går mot allt mer sofistikeradeprodukter. Uppsvinget inom gör-det-själv-sektorn är en bidragandeorsak. Frankrike utgör därvidlag inget undantag. Den franskaGDS-marknaden är en av de största i Europa, med ett försäljningsvärdepå drygt 120 miljarder kronorTillsammans med Englandoch Skandinavien tillhörFrankrike SCAs högst prioriteradeträvarumarknader. Virkesvolymernafrån SCAs sågverkavsedda för franska kunder harpå senare år ökat markant. Efterfråganpå färdiga komponenteroch andra förädlade trävaror harockså blivit märkbart högre.– Vi har en stabil ställning iFrankrike med gott rykte, konstaterarTommy Sundin som harkartlagt den franska trävarumarknadenmed fokus på det hastigtväxande intresset förutvecklade träprodukter avseddaför bygghandel och GDS-varuhus.Han målar upp en bild av enmarknad i snabb tillväxt. Allt flerfransmän väljer att bygga själv.Försäljningen till franska privatkunderhar ökat med fem procentper år. Och nästan 40 procent avhushållen planerade inför 2004att köpa varor från något GDSvaruhus.– Tillväxten är god, för såvälGDS-butiker som för byggmaterialhandeln,summerar Sundin.Även företagsstrukturen förGDS-sektorn i Frankrike har påsenare tid blivit tämligen välkonsoliderad,med en marknadsandelpå 80 procent för de fem störstaföretagen. Byggmaterialhandelnär däremot betydligt mer fragmenterad.Leverantörsledet är fortfarandeokonsoliderat och består såledesav ett stort antal leverantörer.Detta till skillnad mot till exempelEngland, där hela branschenhunnit genomgå en betydandekonsolidering.– Det innebär att distributionenfrån leverantör till kund iFrankrike är splittrad, med mångabilar som far kors och tvärs överlandet med intervall på uppemotsex veckor, konstaterar TommySundin.Trenden i Frankrike pekar dockmot att de stora företagskedjornablir större, antingen genom förvärveller egen organisk tillväxt.De mindre företagen går sammani inköpsgrupper för att uppnåbättre villkor i sina varuinköp.Tommy Sundin noterar ocksåallt fler nya lågprisvaruhus förbyggmaterial och att inslagen avdesign och dekoration i butikernaökar.– Dessutom finns en tendensatt en ägare har butiker underflera olika namn med olika varumärkenpå hyllorna, säger han.timbernews | 10


I Frankrike, till skillnad mot i blandannat England, finns också ett tydligtintresse för inhemska sortiment. Tillexempel frågar många kunder efter deninhemska så kallade medelhavstallen, PinMaritime, även om efterfrågan på denljusare nordiska granen stadigt ökar.– Franska konsumenter vill ha ettbrett sortiment med utvecklade träproduktersom kan vara hyvlade, sågade,borstade eller målade, sammanfattarTommy Sundin.Däremot är intresset för miljöcertifieradeträvaror fortfarande begränsat ävenom efterfrågan ökar, särskilt hos destörre aktörerna. Dessutom kommerbehovet av att öka servicegraden i taktmed att GDS-marknaden växer attaccentueras.– Vi kommer att få se en utveckling iFrankrike mot en mer samordnad ocheffektiv logistik, med tätare leveransertill varuhusen och bättre service till kunderna,tror Tommy Sundin.Mats WigardtAllt fler fransmän väljer att bygga själv. Försäljningen till franska privatkunder har ökat med femprocent per år. Idag är den franska GDS-marknaden en av de största i Europa, med ettförsäljningsvärde på drygt 120 miljarder kronorFoto: MattonStabilt på marknadenGranmarknaden är stabil när det gällerbättre kvaliteter. Bland de lägrekvaliteterna, till exempel byggdimensioner,förekommer viss press. Utbudetav stormfällt timmer i södraSverige påverkar marknaden, meneffekten är mindre än vad man befarat.Marknaden för nordisk furu ärmycket stabil.Konsumtionen uppvisar en blandad bild.En bra utveckling rapporteras för deskandinaviska marknaderna, från Frankrike,Italien och Spanien samt från USAdär byggmarknaden nått all-time-high,även om vissa analytiker nu förutspår atten förändring är på väg.Svagare siffror rapporteras från Storbritannien.Produktionen under januari - oktober2005 ligger på en hög nivå i Sverige menpå en betydligt lägre nivå i Finland. Oronför alltför hög produktion av gran harhittills varit obefogad.OktoberAck jan-oktFuru Gran Furu GranSverige + 2% + 15% +/- 0% + 9%Finland - 6% + 4% - 13% - 7%Alla siffror i jämförelse med samma tidpunkt förra året.Produktionsökningen för gran i Sverigehärrör huvudsakligen från den stormfälldaskogen i södra Sverige.Den finska exporten hade i slutet avoktober sjunkit med 7 procent medan densvenska hade ökat med 7 procent. Densvenska inhemska försäljningen ökadeockså med 11 procent.Lagren var, i slutet av oktober, mindre ännormalt för tall, en effekt av den finskaarbetsmarknadskonflikten och delvis ävensom en effekt av stormen i Sverige.Oktober, m 3 Slutet okt 05/04Furu Gran Furu GranSverige + 4000 + 10000 - 16% + 5%Finland + 59000 + 12000 - 23% + 10%Siffrorna per månad visar utveckling av m 3 i förhållandetill tidigare månad. Ackumulerade siffrorjämfört med samma tidpunkt förra året.Prognos för prisutveckling:Pristrender: Kvartal 4 Kvartal 1Tall k kGran g g/k**Kompensation för ökade fraktkostnader.Anders Ek, marknadsdirektör11 | timbernews


Skogsprodukterpå julbordetHos Lotta Persson i hälsingemetropolen Loos förädlas skogensråvaror till sällsynta och välsmakande upplevelser. Hjortronglöggoch syltade granskott är bara två av alla de produkter som producerasi Lottas kökIsnart tio år har Lotta Persson iLoos drivit handelsträdgårdoch presentbod vid en vägkorsningi Hälsingland. När hon häromåretblev tillfrågad om honinte skulle försöka sig på en egenglöggblandning med lokal anknytningtvekade hon först.– Men jag provade mig framoch hade till slut en blandning avlingon och kryddor som jag varnöjd med, berättar hon.Efter en testomgång på grannarna– ”de blev förtjusta över englögg som inte gav halsbränna” –vågade hon sig på att tillverka sinkoncentrerade glöggblandning ilite större skala. Redan första åretsåldes 1 500 halvlitersflaskor.– Man får själv blanda medsprit, vin eller vatten till angenämstyrka och smak, säger Lotta.Några år senare tog hon framen blandning med blåbärsbassom snabbt blev populär. Ochhäromåret presenterade Lotta enhjortronglögg. Flaskorna säljs viaåterförsäljare i Stockholm ochnorrut. Hon har blivit prisbelöntoch fått beröm av självaste Carl-Jan Granqvist i Grythyttan.– Varje år säljer jag sjutusenflaskor, kanske mer, säger Lotta,som köper in råvarorna av bärplockandepolacker och kokarglöggen i ett kök som hon fårhyra.Kryddblandningen håller honnaturligtvis hemlig.– Min egen favorit? Varmhjortronglögg med grädde somblandats med renat, avslöjar hon.På hyllorna i Lotta-boden finnsockså andra produkter med skogligbakgrund. Till exempel spädagranskott på burk.– Det började med en förfråganfrån Gysinge värdshus somsökte efter syltade granskott,berättar hon.Även till detta projekt ställdesig Lotta till en början tveksam.Men efter att ha provat sig frammed olika inläggningar kundehennes granskottsburkar lyftasfram på butikshyllorna i Loosförra sommaren.Granskotten måste plockastidigt på våren, mycket späda.Inom tre timmar efter skörd skade frysas för att inte bli beska ochbruna. Inläggningen görs påättika, socker och vatten – precissom inlagd gurka.– Sedan äts granskotten tillkött eller i sallad, säger hon. Ochde går åt som smör i solsken.Många vill ha det som pålägg påsmörgåsen.Till detta dricks med fördelLottas granskottsdricka; enblandning av granskott, socker,vatten och citron.– Utmärkt även att blanda medrenat som alternativ till gin &tonic, försäkrar Lotta.Mats WigardtFoto: Michael Engman

More magazines by this user
Similar magazines