Från student till professionell lärare - Karlstads universitet

kau.se
  • No tags were found...

Från student till professionell lärare - Karlstads universitet

Lärarprogrammetvid Karlstads universitetFrån student till professionell lärare- kommentarmaterial för studenter antagna HT-091


BakgrundKarlstads universitet har en av landets största lärarutbildningar. Här kan du bli lärare i förskola, förskoleklass,fritidshem, grundskola och i de flesta av gymnasieskolans teoretiska och yrkesinriktadeämnen. Lärarprogrammet vid Karlstads universitet ger dig den grundläggande kompetens som enlärare behöver för att verka i sin profession, samt förutsättningar för vidare akademiska studier.I denna broschyr får du en översiktlig beskrivning av lärarprogrammets utformning och en närmarepresentation av utbildningens gemensamma kärna, det allmänna utbildningsområdet, AUO.Lärarutbildning – en akademiskprofessionsutbildningLärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning.Det innebär att utbildningen förenar vetenskaplig kunskapmed beprövad erfarenhet. I utbildningen utvecklas din förmågaatt göra självständiga och kritiska bedömningar ochatt formulera och lösa problem. Du lär dig även att sökaoch värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt hanterakomplexa företeelser. Teoretiska och praktiska inslag varvasi utbildningen och därigenom utvecklas yrkeskunskapen.Som student får du under utbildningstiden förutsättningaratt utveckla din förmåga att aktivt reflektera över kunskapssyn,kunskapsinnehåll och kunskapsurval i relation till hurbarn och elever lär.Samhällets snabba förändringar ställer stora krav på läraren.Läraren måste under sin yrkesverksamma tid återkommandedelta i olika former av kompetensutveckling. Lärarexamenutgör därför en grund för vidare utveckling inomyrket.De lärare som utbildas idag kommer att vara verksammafram till 2050-talet, vilket ställer särskilda krav på utbildningen.I det förslag som ligger till grundför dagens lärarutbildning förs ett resonemangom att den enskilde läraren inte kanlösa förskolans, skolans, fritidshemmetseller vuxenutbildningens alla uppgifteroch uppdrag. En bärande idé med dagenslärarutbildning är därför att lärare medolika kompetenser tillsammans ska klaraatt lösa verksamhetens uppdrag.”Goda grundläggande kunskaper är en förutsättningför att barn och elever skall klara den allt viktigare uppgiftenatt söka efter, självständigt värdera och bearbetany kunskap. Dagens och morgondagens lärare behöverdärmed både djupa och breda kunskaper inom ämnenoch ämnesområden. Detta är centralt för att lärarenskall kunna förstå och hantera nya frågeställningarinom sina kunskapsområden. Det är också helt nödvändigtför att kunna engagera och stimulera intressetför kunskaper inom de breda fält som läroplanernaanger.” (Ur prop. 1999/2000:135)StrukturLärarutbildningen består av tre integrerade utbildningsområden:allmänt utbildningsområde, inriktning och specialisering.Ämnesteori, ämnesdidaktik, pedagogik och beprövaderfarenhet förenas, de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagdadelarna i utbildningen bildar tillsammans en helhet.Det ger dig förutsättningar att utvecklas till en reflekterandepraktiker.Det allmänna utbildningsområdet är i huvudsak gemensamtför alla blivande lärare och omfattar för yrket centralakunskapsområden. Inriktningen eller inriktningarna ger utbildningensprofil, t.ex. för verksamhet i förskola eller ämnesundervisningi gymnasieskolan. Specialiseringar ger digmöjlighet till breddning eller fördjupning av dina ämnesstudier.Vid Karlstads universitet är utbildningen i principorganiserad på följande sätt:AllmäntutbildningsområdeInriktningSpecialiseringAllmäntutbildningsområdeLärarexamenMål och innehållFör lärarexamen skall studenten visa sådan kunskapoch förmåga som krävs för att förverkliga förskolans,fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningensmål samt för att medverka i utvecklingenav respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter ochriktlinjer. (SFS 2008:132)En bärande idé med dagenslärarutbildning är därför attlärare med olika kompetensertillsammans ska klara att lösaverksamhetens uppdrag.För att uppnå detta övergripande målhar examensordningen ett antal merspecificerade mål. Dessa mål bryts i sintur ner i programmets olika kurser tillkursmål.Allmänt utbildningsområdeDet allmänna utbildningsområdet, AUO, består av flerakurser som ur olika perspektiv belyser för läraryrket centralakunskapsområden. Det kan vara frågor om lärande och undervisning,socialisation, kulturfrågor, samhälle och demokrati.Det allmänna utbildningsområdet är obligatoriskt ochi huvudsak gemensamt för alla blivande lärare. Kurserna fåremellertid olika fokus beroende på studentgruppens olikaverksamhets- eller ämnesinriktningar.Återkommande inslag i samtliga kurser är IT-moment.Genom dessa utvecklar du din förmåga att använda informationstekniki den pedagogiska verksamheten. I det allmännautbildningsområdets kurser finns också moment där du lärdig att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera ochreflektera över egna och andras erfarenheter och relevantforskning. Det allmänna utbildningsområdet syftar också tillatt utveckla förståelsen för att svensk skola och utbildningvuxit fram i ett historiskt och internationellt sammanhang.Inriktningar och specialiseringarInriktningar och specialiseringar ger möjlighet till profilering.Inriktningar utgörs av ämnen eller ämnesområden därämnesinnehållet är i fokus, men även frågor om förutsätt-3


ningar för lärande studeras. Dokumentation och bedömningi relation till uppsatta mål studeras också. I inriktningarnaingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Under VFU:nfår du möjlighet att omsätta ämneskunskaperna i den praktiska,pedagogiska verksamheten. Under VFU:n kan duockså samla in material och frågeställningar som behandlasi de teoretiska delarna.I specialiseringar fördjupar du eller breddar din utbildning.Vid Karlstads universitet erbjuds ett antal specialiseringarsom är särskilt framtagna med relevans för denkommande yrkesrollen, t.ex. kreativ matematik och specialpedagogik.Mer information om aktuella inriktningar ochspecialiseringar finns på www.kau.seIntegration och progressionI lärarprogrammet varvas kurser inom allmänt utbildningsområdemed inriktningar och specialiseringar som bildar enhelhet för att uppnå målen för lärarexamen. Genom helautbildningen sker en progression mot yrkesrollen. Progressionuttrycks som djup och bredd i ämnesdiscipliner och lärarprofession,men också som komplexitet uttryckt i lärarensmångfacetterade uppdrag.Ämneskunskaper och ämnesdidaktikUnder utbildningen profilerar du dig för att bli lärare i förskola,fritidshem, grundskolans tidigare eller senare år ellergymnasiet. Att bli lärare är en lång process. Under utbildningenskapar du dig en grund, som du bygger vidare påunder din yrkesverksamhet. Riktigt ”färdig” blir man aldrig.Hur du som lärare värderar det egnaämnet påverkar valet av ämnesstoff, arbetsformeroch vilket stöd du som lärareuppfattar att barnen/eleverna behöverför att kunna lära sig och utvecklas.I inriktningarna och specialiseringarnaär ämnesstudier och ämnesdidaktikintegrerade. Ämnesdidaktiken behandlarfrågor om undervisningens/verksamhetenssyfte, om dess innehåll och omhur den kan organiseras. För att kunna urskilja vad som ärett skolrelevant innehåll krävs gedigna ämneskunskaper. Ettlärarutbildningsämne formuleras utifrån flera olika utgångspunkter:Ett är universitetsämnet som definieras av vetenskapensfrågor. Ett annat är skolämnet som definieras avförskolans och skolans läroplaner. En tredje utgångspunktutgörs av barnets, elevens eller den vuxnes sätt att formulerafrågor om världen.Vetenskaplig progressionEftersom lärarutbildning är en akademisk professionsutbildninginnebär det att det vetenskapliga perspektivet ärintegrerat i alla delar av utbildningen. I det allmänna utbildningsområdetsförsta två terminer utvecklas en grundläggandeförståelse för forskningens betydelse för läraryrket.Konkret innebär det att du ska kunna förklara varförläraryrket är att betrakta som en akademisk profession ochpeka på den betydelse som ett vetenskapligt förhållningssätthar för den egna utvecklingen som lärare. Som studentenfår du stifta bekantskap med olika vetenskapliga perspektivmed en tyngdpunkt mot skolforskning. Du får pröva olikavetenskapliga metoder, till exempel textanalys, intervju,observation och enkät. Under inriktningarna och specialiseringarnafördjupas och breddas dessa kunskaper för att nåsitt starkaste uttryck i examensarbetet. Efter det allmännautbildningsområdets sista termin ska du självständigt kunnasystematisera och reflektera både över erfarenheter ochforskningsresultat och därigenom kunna bidra till utvecklingav skolverksamheten.Progression i verksamhetsförlagd utbildningVerksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i allmänt utbildningsområde(ca 10 veckor) och i inriktningar (ca 10 veckor).I något fall ingår VFU också inom specialiseringar, till exempelSmåbarnspedagogik.Genom VFU:n förankras utbildningen i praktiska erfarenheterav undervisning och lärande. Mötet mellan olika perspektiv- den vetenskapligt grundade kunskapen och den beprövadeerfarenheten – ger en ökad kvalitet i utbildningen.Som tidigare nämnts är läraryrket komplext. Förutom attbehärska ämnen eller ämnesområden måste den teoretiskakunskapen sättas i relation till barns/elevers olika förutsättningarför lärande. Barns och elevers utveckling och lärandeska kunna dokumenteras och värderas. Den blivande lärarenmåste också vara väl insatt i verksamhetens styrdokument,kunna förhålla sig till samhällsutvecklingen, samverka medvårdnadshavare och kollegor, delta och leda utvecklingsarbete.Inte minst ska läraren kunna inspirera och motiverasina elever.Dessa omfattande mål uppnås i olika steg genom utbildningen,där AUO 1 och 2 utgör grunden och där VFU:n ärintegrerad med respektive kursinnehåll.Från den första dagen ute i förskolan/skolan/fritidshemmetska du aktivt delta i verksamheten och visa engagemangoch initiativ. Du ska också visa ett demokratiskt förhållningssättoch kunna skapa goda relationer med barn/elever ochbemöta dem med respekt.VFU:n inom inriktningarna ärdelvis kopplad till respektive ämne/ämnesområde. Till exempel ska ämneskunskapernakunna omsättas i den pedagogiskaverksamheten. Efter avslutadeinriktningsstudier ska du kunna planeraoch genomföra längre arbetspass (temaarbeten,undervisningsserier) och kunnabedöma och dokumentera elevers prestationer i relation tilluppsatta mål. De nationella och lokala styrdokumenten somdu stiftat bekantskap med i AUO 1 och 2 ska du kunna användai relation till ämne eller verksamhetsområde. De målsom i AUO 1 och 2 handlar om studentens förhållningssättutvecklas i inriktningarna till tillämpning. Till exempel skadu inte bara förstå betydelsen av ett mångfaldsperspektivutan också kunna tillämpa det i den pedagogiska verksamheten.Inom AUO 3 finns en längre VFU-period där hela denkomplexa yrkesrollen prövas. Det innebär bland annat attdu ska kunna omsätta dina kunskaper i ämnen/ämnesområdenoch om lärande och undervisning så att alla barn/eleverlär och utvecklas. Du ska också kunna planera, genomföra,utvärdera och utveckla undervisning samt annan pedagogiskverksamhet.Att bli lärare är en lång process.Under utbildningen skapar dudig en grund, som du byggervidare på under din yrkesverksamhet.Portfolion en samlad bild över utbildningensprogressionVid utbildningens början får du en portfolio som ska varaett aktivt redskap under hela studietiden. Utbildningen ärlång och omfattar många olika moment. Det kan vara svårtatt hålla reda på vad man gjort och vad man förväntas göra.I portfolion samlar du till exempel in material under VFU:n(skolans likabehandlingsplan, exempel på prov eller påskriftliga omdömen m.m.) som kan användas senare underutbildningen.4


I portfolion samlar du även exempel på din egen produktion,till exempel dagboksanteckningar, papers eller andraexaminationsuppgifter. Portfolion utgör också en grund förreflektion över din utbildning och egen utveckling. Slutligenkan portfolion också vara ett verktyg för anställningsbarhetdå den kan ge arbetsgivaren en uppfattningom vad du uppnått under din utbildning.Obligatoriska kurser i Allmäntutbildningsområde termin 1och 2:För samtliga kurser gäller att med skolaavses förskola, förskoleklass, fritidshem,grundskola och gymnasieskola.Lärarens yrke, 7,5 hpKursen är en introduktion till lärarutbildningensom akademisk professionsutbildning. Utbildningensyftar till att förena beprövad erfarenhet med vetenskapligaperspektiv. Denna kurs har två fokus, dels behandlar denläraryrket och skolan ur ett historiskt perspektiv, dels diskuterarden grundläggande utgångspunkter för vetenskapligkunskapsbildning. Det utbildningshistoriska perspektivet belyserskolans institutionella utveckling och läraryrkets framväxt.Den svenska skolans utveckling betraktas i relation tillsamhälleliga förändringar i ett internationellt sammanhang.Frågor om vad kunskap är och hur man når kunskap är centrali lärarutbildningen. Kursen ger en ingång till hur dennadiskussion förs inom olika vetenskapliga traditioner. Kursenintroducerar informationsteknologi (IT) som ett återkommandeinslag i utbildningen. (Kursen läses alltid som förstakurs i programmet)Barn och unga i samhället, 13,5hpKursen sätter in skolans pedagogiska styrning och demokratiskauppdrag i ett samhällsteoretiskt sammanhang. Attförstå skolans uppdrag förutsätter en förståelse för hur skolansstyrs och hur skolans läroplaner, det vill säga hur val avkunskaper och hur normer har förändrats över tid. Underkursen ställs skolansuppdrag i relation tilldemokratiska värdenoch mångfaldsfrågoroch även till hur barnsoch ungdomars uppväxtvillkorpräglas avomgivningens villkor.Kursen arbetar vidaremed informationsteknologi(IT) som ettåterkommande inslagi utbildningen. I kurseningår VFU.Den blivande läraren måsteockså vara väl insatt i verksamhetensstyrdokument, kunnaförhålla sig till samhällsutvecklingen,samverka med vårdnadshavareoch kollegor, deltaoch leda utvecklingsarbete.Inte minst ska läraren kunnainspirera och motivera sinaelever.uttryck och ger även perspektiv på relationer mellan kulturellaidentiteter och tolkningar av verkligheten. Identitetsbegreppetskulturella dimensioner problematiseras i relationtill mångfald och förändring. Kursen ger studenten möjlighetatt utveckla förmåga att kommunicera genom att tolka ochgestalta texter. Textbegreppet uppfattas ivid mening och innefattar litteratur, berättelser,dramatiseringar, filmer, digitalamedier, bilder, musik och dans. Kursenarbetar vidare med informationsteknologi(IT) som ett återkommande inslagi utbildningen.Lärande och kunskapsbildning,13,5 hpFrågor om lärarens utbildningsuppdragpräglas både av kontinuitet och förändringi den pedagogiska diskussionen.Denna kurs ger ingångar till pedagogikens historia och tillaktuella utbildningsvetenskapliga teorier om lärande. Fråganom vad kunskap är sätts in i ett utbildningsvetenskapligtsammanhang. Innehåll och former för kunskap och lärandeproblematiseras med hjälp av teorier och modeller. Kursensträvar efter att låta de teoretiska perspektiven utmanas imötet med praktikens erfarenheter. Kursen behandlar ävenlärarens kommunikativa och reflexiva förmågor. Kursen arbetarvidare med informationsteknologi (IT) som ett återkommandeinslag i utbildningen. I kursen ingår VFU.Global hållbar utveckling, 9 hpSkola och utbildning är delar i det pågående arbetet för ettmiljömedvetet och hållbart samhälle. Kursen ger perspektivpå behovet av att skapa ett hållbart samhälle. Framföralltges en naturvetenskaplig belysning på bakomliggande orsakertill dagens miljöproblem och förutsättningar för framtidalösningar. Kursen ger perspektiv på naturvetenskapernasframväxt och utveckling samt ger studenterna möjlighet attutveckla viss färdighet i praktisk och laborativ verksamhet.Kursen ger också studenterna möjlighet att utveckla viss färdigheti praktisk och laborativ verksamhet. Kursen arbetar vi-Kultur, estetik ochlärande, 9 hpKursens belyser läraruppdragetsmöjligaförankring i kulturoch estetik. Kursenbelyser didaktiskamöjligheter i användandetav gestaltande5


av lokala, nationellaoch internationellautvärderingar. Kursenger utrymme förreflektion över läraruppdrageti relationtill aktuell politiskdebatt. I kursen ingårVFU.alternativtdare med informationsteknologi (IT) som ett återkommandeinslag i utbildningen.Ledarskap i pedagogiska miljöer, 7,5 hpI lärarprofessionen ingår att hantera ledarskapets många dimensioner.Kursen belyser ledarskapets betydelse för ett lärandebaserat på kommunikation och demokrati. Kursen gerteoretiska och praktiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap,elevinflytande och föräldrasamverkan. Kursen behandlarkonfliktlösning och arbete mot mobbning och kränkandebehandling. (Kursen läses alltid i AUO 2)* * * * *Kurser i Allmänt utbildningsområde termin 3Kurserna i AUO 3 läses vanligtvis som termin 7 eller 9, undantagsvistidigare. I AUO 3 ligger därför ett särskilt uppdragatt fånga upp lärarens hela komplexa uppdrag. Kurserna gespå avancerad nivå.Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hpKursen behandlar specialpedagogiska dimensioner i lärarensuppdrag. Lärarens ansvar för att identifiera och samverkakring specialpedagogiska behov problematiseras, liksomolika undervisningsmiljöers förutsättningar att ge alla elevermöjlighet till utveckling, delaktighet och lärande. Kursen belyseräven olika specialpedagogiska modeller och teorier.Lärarensuppdrag, 15 hpKursen mål är attstudenten ska fördjupasin förståelseför det kommandeuppdraget som lärarei förskola, förskoleklass,fritidshem ochgrundskola i det attstudenten ska utvecklastill en reflekterandepraktiker. I kursenrelateras utbildning, lärande och lärarroll till ett vidare samhälleligtsammanhang, där fokus ligger på bedömningsfrågoroch specialpedagogik. Den studerande skall utvecklainsikt och kunskap om lärarens ansvar att identifiera ochsamverka kring specialpedagogiska behov. Vidare skall studentenur ett specialpedagogiskt perspektiv problematiseraolika undervisningsmiljöers förutsättningar att ge alla elevermöjlighet till utveckling, delaktighet och lärande. I kurseningår VFU.Examensarbete, 15 hpKursens mål är att studenten skall utveckla fördjupade teoretiskaoch metodologiska färdigheter samt ökad förmåga tillsjälvständig problematisering och kritiskt tänkande. I kursengenomför studenten en undersökning och författar enuppsats, genomför en egen opposition samt deltar aktivt vidden egna seminariegruppens (motsvarande) seminarier. Examensarbetetsämne väljs av studenten i samråd med handledare.Handledare och student håller kontinuerlig kontaktunder arbetets gång. Kursen innehåller också undervisning iforskningsmetodik och vetenskapsteori.Lärarens uppdrag, 22,5 hpKursen mål är att studenten ska fördjupa sin förståelse fördet kommande uppdraget som lärare i grundskola och gymnasieskolai det att studenten ska utvecklas till en reflekterandepraktiker. I kursen relateras utbildning, lärande ochlärarroll till ett vidare samhälleligt sammanhang. I kursenfördjupas perspektiven på lärarens undervisnings- och utvecklingsuppdragdär bedömning och utvärdering är i fokus.Kursen behandlar och problematiserar former för och bruk6


Foto: Hans M Karlsson Tryck och layout: Universitetstryckeriet, Karlstad 20098Karlstads universitet, 651 88 KarlstadTfn vxl 054-700 10 00. Studentservice 020-42 20 00information@kau.se www.kau.se

More magazines by this user
Similar magazines