12.07.2015 Views

Svar direkt - Posten

Svar direkt - Posten

Svar direkt - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

eplikEN NYHETSTIDNING FRÅNEN NYHETSTIDNING FRÅNPOSTEN OM LOGISTIKNUMMER 2/2006#2EXPRESSLEVERANSEREMILIA STENSSON, ARBETARMED KUNDSUPPORT PÅLANTMÄNNEN ANALYCENI LIDKÖPING.Svar direktLabproverna ska fram på 24 timmarESA – Europas länk till rymdenSnabba expressleveranser –avgörande för världshandelnSkicka in ditt bidrag tillPosten Logistic Awards


ledarenLåt oss förbättra dinkonkurrenskraftNU ÄR DET DAGS att anmäla sig till Posten LogisticsAward som går av stapeln i september.Redan 2002 började vi dela ut det här priset somska uppmärksamma och premiera god logistik. Ochnär vi säger god logistik menar vi flöden av varor ellerinformation som bidrar till ökad effektivitet och ökadkundnytta. Det sistnämnda är intressant – för det viegentligen säger är: Bättre affärer! Vi vill premiera företagsom genom smarta logistiklösningar faktiskt görbättre affärer, skapar en starkare marknadspositionoch ger kunderna ett bättre erbjudande.Alla företag som är verksamma i Sverige kan ställaupp i Posten Logistics Award. Nytt för i år är att vividgar priset till att även omfatta två underkategorier.Förutom huvudpriset kommer vi också att dela utspecialpris till bra logistiklösningar inom kategoriernatillverkande företag och offentlig sektor. Självklart hoppasvi på många anmälningar som vår mycket kompetentajury, som leds av logistikprofessor Mats Abrahamsson,får sätta under lupp.Att man genom logistik kan göra bättre affärer äringet nytt eller förvånande för oss som har ämnet högtpå vår dagliga agenda. Konkurensen ökar, liksom kravenpå snabbhet och flexibilitet. Många företag kännerallt högre krav på att kunna leverera sina varor i precisrätt tid och ständigt med högsta kvalitet.För oss handlar det om att kunna erbjuda än merkundanpassade lösningar där just kraven på snabbhetoch leveranssäkerhet står i första rummet.Vårt samlade utbud av expresstjänster är skapat förjust snabbhet och säkerhet. Vi är stolta över att kunnage våra kunder affärsmässiga fördelar och leveransförmåga.Ni som läser Replik har många olika perspektiv pålogistik. Hur än ert behov ser ut är vi på Posten redoatt svara upp mot just er affärsutmaning – för det äraffärer det handlar om. Att hitta en logistikpartner sombåde förstår problemen och förmår lösa dem är ett avde bästa affärsbeslut du kan ta – och vi är rätt säkrapå att vi är den partnern.Vi vågar lova att vi kan förbättra din konkurrenskraft.Per GustafssonChef för Postens logistiksortimentExpressfartglobala markDe har en avgörande roll för världshandeln,hjälper små företag atteffektivisera sin verksamhet och attkonkurrera mot de stora företagen.Expressbranschen är en av världenssnabbast växande sektorer.SNABBA OCH SÄKRA expressleveranser spelar enavgörande roll för världshandeln. De är förutsättningenför att företag ska kunna förlägga produktionenlångt från huvudkontoret och ge kunder påavlägsna platser samma service som den lokalakundkretsen.Med expressbranschens hjälp kan små företagkonkurrera med stora på en global marknad.Dessutom hjälper expressleveranser företag atteffektivisera sin verksamhet.Det konstaterar det oberoende analysinstitutetOxford Economic Forecasting, OEF, i en rapportmed titeln The Impact of the Express DeliveryIndustry on the Global Economy.Den internationella handeln är i ständigt ökandegrad beroende av snabba och säkra leveranser.Enkelt sammanfattat är expressleveranser godstransporternasbusiness class.’’Enkelt sammanfattat är expressleveransergodstransporternas business class.RAPPORTEN VISAR ATT expressföretagen bidrartill regional tillväxt i områden nära de hubbar somskapas. Nya expressförbindelser underlättar handelnmellan länder och världsdelar och därmedden globala tillväxten. Expressbranschen är i sigen av världens snabbast växande sektorer meden tillväxt motsvarande 2,5 gånger världsekonominsom helhet under åren 1999–2003.Det är främst tre anledningar som får företag attvälja expressleverans framför traditionella transporter– säkerheten med dörr-till-dörr-transporter,2 R E P L I K 2 - 2 0 0 6


pånaden’’snabbheten och möjligheten att spåra godset Expressbranschen harunder transporten. Dessa tre faktorer är nyckelnskapat 1,25 miljoner jobbtill framgång för många företag.direkt och är förutsättningenOlika nationella studier visar att en tredjedel avtillfrågade företag i sex EU-länder ofta skickar varorför 2,65 miljoner jobb.som expressförsändelser till kunder, över hälftengör det då och då. Dokument, interna rapporter,reservdelar och produktdelar från underleverantörerär annat som ofta skickas som express. Över 75procent av de kinesiska företagen rapporterar attderas kunder kräver snabba och säkra leveranser.der och förhindrat produktionsstopp genom attutnyttja expressleveranser. Utan tillgången till snabbaleveranser uppger 40 procent av de europeiskaföretagen att de skulle tvingas öka lagret.En annan studie från Italien visar att expressleveranserförhindrar stopp i flygtrafiken där väntanGlobal omsättningpå reservdelar annars gör att flygplan får ståpå kurirpostmarknadenkvar på marken onödigt länge.Total omsättning 2003 = 130 miljarder USD Expressbranschen inte bara snabbar på leveransernautan förenklar dessutom företagens administration.Inom Nord- &Inom Europa 34,0Sydamerika 56,0Expressföretagen tar oftast hand om förtull-ning och annat pappersarbete under transport.Handeln mellan länder har ökat kraftigt sedan1970-talet. Globaliseringen har ökat, handelshinderförsvunnit och kommunikationerna har förbättrats.InomAsien 24,1OEF spår att världsekonomin kommeratt bli ännu mer beroende av handel i framtidenoch att handeln kommer att öka med över 90Övriga marknader 4,1Nord- & Sydamerika– Europa 5,5 procent mellan 2004 och 2014. Snabba ochsäkra leveranser blir allt viktigare.Europa – Asien 3,1 Nord- & Sydamerika – Asien 3,5Expressbranschen har skapat 1,25 miljonerKÄLLA: OEFjobb direkt och är förutsättningen för 2,65 miljonerAllra mest beroende av expressleveranser ärhögteknologisk verksamhet som IT-, elektronikochläkemedelsindustrin samt finansmarknaden.Men även textil- och bilbranschen är beroende avexpressleveranser. Små, lättviktiga och värdefullajobb, om man räknar med hur företag kunnatexpandera med hjälp av snabba och säkra transporter.År 2013 förväntas expressbranschen indirektgarantera 4,5 miljoner jobb över hela världen.EVA NILSSONvaror eller varuprover och produkter med kort bästföre-datumskickas oftast som expressförsändelse.OEF-RAPPORTEN VISAR ATT alla delar av affärsprocessen,från produktion till leverans, gynnas avsnabba och säkra transporten. Företagen maximerarsin effektivitet genom expressleveransereftersom de kan skräddarsy produktionen, minskalagerhållningen och leverera snabbt till kund. Dessutomkan kundtjänst ge exakta besked om godset.En undersökning gjord i Tyskland visar att två tredjedelarav tillfrågade företag har sänkt sina kostna-Största användarnaav kurirpostHögteknologiFinansiella tjänsterÖvrig tjänstesektorTextil, kläder och läderBil- och transportartiklarTillverkningsindustriLäkemedel17 000 tonreservdelarEXPRESSLEVERANSER garanterareftermarknaden för den franskebiltillverkaren. Återförsäljare kan intelagerhålla alla reservdelar trots attsnabb service är avgörande förkunderna. Sammanlagt 17 000 tonreservdelar skickas därför varje årsom expressförsändelser till 800återförsäljare.ArgentinskflaskpostDEN ARGENTINSKA vinproducentenanvänder expressförsändelser föratt öka försäljningen på olika marknader.Vinprover skickas regelbundet tillpotentiella vindistributörer över helavärlden. Snabbheten är en förutsättningför att kvaliteten på proverna skakunna garanteras. Även exportdokumentenoch särskilda intyg skickassom express för att inte i onödan fördröjatullhanteringen.Från Kinatill EuropaEN KINESISK småföretagare harslagit sig in på den europeiska marknadenmed sina stickade tröjor.Kunderna kräver varuprover föreorder. Oftast skickas 4–5 omgångarprover innan en order läggs. Utansnabba expressleveranser hade detinte varit möjligt för företagaren attklara sig i konkurrensen.Säkert ochspårbartDET BRITTISKA läkemedelsföretagetskickar regelbundet substansersom ska användas för kliniska försök,inom och utom landet. Materialet ärkänsligt och måste därför nå mottagarenså snabbt som möjligt. Företagetskickar även juridiska dokumentoch läkemedel till sjukhus. Här ärsäkerhet och spårbarhet av störstavikt. Utan snabba, säkra och spårbaraleveranser hade företaget inteklarat verksamheten.2 - 2 0 0 6 R E P L I K 3


Snabba leveranserför allt och allaIbland ska det gå snabbt, ibland ska det vara billigt. Med Postensexpresstjänster tillgodses företags varierande leveransbehov.DET SKA GÅ SNABBT, det ska vara säkert ochenkelt. Det är de tre främsta kraven som företagställer på expresstjänster.Ibland är det mycket bråttom – det kan varaett viktigt dokument, en reservdel eller ettvaruprov som snabbt måste nå mottagaren föratt en affär ska gå i lås. Ibland är lägsta möjligakostnad viktigare än största möjliga snabbhet.Posten har expresstjänster för olika behov.Nu samlas de alla under samma logotyp. Detblir lättare för Postens företagskunder att jämföraoch välja mellan olika servicenivåer.– På det här sättet kan dessutom vi visa attPosten är en helhetsleverantör av expresstjänster,både för inrikes- och utrikesförsändelser,säger Arne Andersson, produktområdeschefi Posten.Behovet att kunna skicka brev och paketextra snabbt och samtidigt säkert har ökatmed globaliseringen. I dag har många företagbåde tillverkning och försäljning inte bara inomEuropa utan även i andra världsdelar. Logistikenär en viktig del i processen.Men snabbhet måste hela tiden vägas motkostnaden. Ibland spelar priset ingen roll, iblandär en extra dag för leveransen acceptabel.Därför är det viktigt för Posten att kunna erbjudafl era olika servicenivåer till olika kostnad,understryker Arne Andersson.För paket fi nns det två olika servicenivåerinom landet. Express 07.00 fi nns att hämta påutlämningsstället senast klockan 7.00 dagenefter att det sänts.– Man kan få försändelsen utkörd men exempelvisför servicetekniker passar det oftastbäst att hämta upp reservdelen eller verktygetpå väg ut till jobbet. Ska man göra ett jobb påannan ort beställer man försändelsen dit, detförenklar jobbet, säger Arne Andersson.DPD Företagspaket 09.00 hör visserligentill DPD-familjen men är en extra snabb pakettjänst.Paketet går i det ordinarie paketnätetmen levereras före klockan 9.00, måndag–fredag. Den lilla fördröjningen jämfört medExpress 07.00 medför ett lägre pris.EXPRESS GLOBAL OCH Express Global Plus ärde två primära tjänsterna för snabba utrikesförsändelser.Kunden kan skicka försändelserupp till 30 kilo till världens alla länder, allt fråndokument till tyngre varor. Leveransen går endag snabbare med Express Global Plus jämförtmed det något långsammare alternativetExpress Global. Prismässigt ligger ExpressGlobal ungefär 30 procent lägre än ExpressGlobal Plus.Express Global-försändelserna distribueras iett prioriterat internationellt postalt nätverk, EMS,som täcker 180 av världens länder. Försändelsernagår i den särskilda värdeströmmen, skildfrån annan post. Dagen efter upphämtning/inlämningfl ygs försändelserna från Arlanda.Express Global Plus-försändelserna går iGDA:s slutna världsomspännande expressnätverk.GDA, Global Distribution Alliance, bestårav ledande logistik- och transportföretag medlokal verksamhet i mer än 200 länder. Försändelsernafl ygs från Arlanda ut i Europa på kvällensamma dag som de hämtats hos avsändarenoch distribueras sedan vidare under natten.BÅDE EXPRESS GLOBAL och Express GlobalPlus går att spåra på nätet och frakthandlingarskrivs enkelt ut i Pacsoft Online.Dokument levereras både snabbt och säkertmed expressbrev, både inom Sverige ochtill 46 länder runt om i världen. I Sverige går expressbrevden särskilda värdeströmmen, skildfrån annan post, och bärs ut även på lördagar.Expressbrev utrikes hanteras prioriterat ochnår mottagaren snabbare än vanliga brev.Postens styrka jämfört med konkurrenternapå expresstjänster är fl erfaldig.– Vi har bäst täckning, fl est pick-up-pointsoch fl er drop-points samtidigt som vi har detsäkraste fl ödet, säger Arne Andersson.Nu görs expressutbudet mer överskådligt.Fler nyheter som gäller expresstjänsterna äratt vänta under året. Mer info fi nns påwww.posten.se/xpress.EVA NILSSONInrikes expresstjänsterEXPRESSBREV • Levereras direkt till mottagaren, måndag-lördag.EXPRESS 07.00 • Finns på utlämningsställe klockan 07.00 morgonenefter avsändningsdag. Mottagaren kan hämta försändelsen däreller få den utkörd. Även lördagsutkörning.DPD FÖRETAGSPAKET 09.00 • Hämtas hos avsändaren samtidigtmed övriga DPD-försändelser. Levereras före kl 9.00 morgonenefter upphämtning.4 R E P L I K 2 - 2 0 0 6Utrikes expresstjänsterEXPRESSBREV UTRIKES • Prioriteras i alla led och levereras direkttill mottagaren.EXPRESS GLOBAL • Flygs från Arlanda dagen efter att försändelsenhämtats hos avsändaren eller lämnats in på Posten Företagscenter.EXPRESS GLOBAL PLUS • Flygs från Arlanda till Europa sammakväll som försändelsen hämtats hos avsändaren, distribueras vidareunder natten.Mer information om Xpresstjänsterna hittar du på www.posten.se/xpressFOTO: SAMIR SOUDAH


’’Vi har bäst täckning, flestpick-up-points och flerdrop-points samtidigt somvi har det säkraste flödet.Arne Andersson, produktområdeschef i Posten.2 - 2 0 0 6 R E P L I K 5


FOTO: STIG HEDSTRÖMEmilia Stensson jobbar med kundsupportpå Lantmännen Analycen i Lidköping.Dörr-till-dörr inom 24 timmarFrån provtagning till analys får det inte gå mer än ett dygn. Postens tjänstExpress 07.00 ser till att företaget Analycen i Lidköping håller tiden.INOM 24 TIMMAR måste de känsliga livsmedelsprovernaanalyseras. Proverna anländer tilllaboratoriet i Lidköping som expressförsändelser.Med Express 07.00 klarar LantmännenAnalycen AB tidsgränsen.Drygt 60 000 livsmedelsprover kommer till laboratorieföretageti Lidköping varje år. På hyllornaträngs bitar av kassler, kyckling och potatissallad.När det cancerframkallande ämnet bensennyligen hittades i läsk var det LantmännenAnalycen som stod för delar av de svenskaanalyserna.– Just nu gör vi många livsmedelsanalyser,säger Emilia Stensson, som arbetar medkundsupport på Lantmännen Analycen i Lidköping.Det är en följd både av debatten om livsmedelsinnehålloch av skärpt lagstiftning. Förnågra år sedan var debatten om miljöförstöringav mark het och detta är fortfarande en stormarknad för oss.Vem som helst som misstänker att vatten ien bäck eller brunn är förorenat eller att markbär spår av tidigare industriell verksamhet kanskicka in prov för analys. Men de flesta kundernaär kommuner, länsstyrelser och offentligamyndigheter samt privata företag. Anledningentill en provtagning behöver inte vara misstankeom smitta eller förorening. Lantmännen Analycenhjälper även lantbrukare att hitta det bästautsädet och den bästa näringssammansättningenför olika jordar. Här får också djuruppfödareråd om bästa mix av foder. LantmännenAnalycens personal följer med i nyheterna,både när det gäller ny lagstiftning och nya röninom forskningen, för att utveckla sina analysmetoder.6 R E P L I K 2 - 2 0 0 6


’’Livsmedelsverkets krav äratt det inte får gå mer än 24timmar från provtagning tilldess att analysen inleds.LantmännenAnalycen ABAntal anställda: cirka 450 i Analycengruppen,varav cirka 190 i Lidköping.Omsättning: 360 miljoner kronor.Mer info: www.analycen.se.Verksamheten står på tre ben: lantbruk, livsmedeloch miljö. Dessutom görs kemiska ochmikrobiologiska analyser inom en rad specialområden,som biobränsle och läkemedel.Huvudkontoret och det laboratorium somhar bredast analysutbud finns i Lidköping. Labbfinns även i Stockholm, Örebro, Uppsala ochKristianstad samt i Danmark, Norge,Finland och Polen.Prover måste förpackas på rätt sätt för attinte orsaka skada eller förstöras på vägen. Därförskickar laboratoriet ut sterila burkar, tryckplattoroch annat provtagningsmateriel i skyddandeemballage till den som ska ta provet.När det gäller livsmedelsprover handlar det omplastburkar och rör som läggs i en frigolitlådatillsammans med kylklampar. Fraktsedeln somkunden ska använda för returen finns med i förpackningen.PROVTAGNINGSMATERIELET SKICKAS ut somDPD Företagspaket men på vägen tillbaka ärdet bråttom.– Livsmedelsverkets krav är att det inte får gåmer än 24 timmar från provtagning till dess attanalysen inleds, berättar Emilia Stensson. Vi hartestat olika transportörer men det är bara Postenoch Express 07.00 som klarar tidskravet. Dessutomär Express 07.00 mest kostnadseffektivt.Lantmännen Analycen försöker att alltidutnyttja befintliga transportsystem och därförpassar Posten bra.– Kunden lämnar in paketet på Posten, sägerEmilia Stensson. I vissa fall måste det finnasnågon som är ansvarig för proverna dörr-till-dörr.Då kör Poståkeriet ut och hämtar proverna.Livsmedelslagen skärptes vid årsskiftet ochdet har medfört en ökad ström av prover tillLantmännen Analycen.– Vi har arbetat mycket med logistiken. Vi villju att det ska vara enkelt för våra kunder, bådelivsmedelsindustrin och restaurangägare, attfölja lagen, säger Emilia Stensson.Numera har alla café- och restaurangägarekravet på sig att själva ta prover ett par gångerom året. Vid inspektioner måste de kunna visaatt de har koll på livsmedelskvaliteten.– Vi satsar mycket på rådgivning och vi harockså börjat med möjligheten att ”prenumerera”på analyser för att kunden inte ska glömmabort att ta ut sina livsmedelsprover till sin egenkontroll,berättar Emilia Stensson.EVA NILSSON2 - 2 0 0 6 R E P L I K 7


’’Det finns inget annat kurirpostalternativ somfungerar smidigt och snabbt för oss här i Kiruna.Astrid Taavo och Jenny Erkki ansvararför logistiken på ESA satellitstation.8 R E P L I K 2 - 2 0 0 6


Data från yttre rymdenskickas med kurirpostESA utanför Kiruna är Europas länk till rymden. Där samlas det ininformation från satelliter som i sin tur skickas vidare ut i hela världen.VAR NITTIONDE MINUT fångar antennen uppfärsk data från de passerande satelliterna.På ESA Satellite Station utanför Kiruna samlas,bearbetas och lagras informationen.Härifrån distribueras satellitdatat vidare till arkivoch användare över hela världen. Större delensänds numera elektroniskt men många användarefår data på olika media, till exempel cdeller dvd.– Vi skickar materialet med brev eller, när detär bråttom, med Express Global eller ExpressGlobal Plus, säger Astrid Taavo som tillsammansmed Jenny Erkki ansvarar för logistikenpå satellitstationen.Europeiska rymdorganet, ESA, är Europaslänk till rymden. ESA driver olika projekt för attfå större kunskap om jorden, solsystemet ochuniversum.Satellitstationen som ligger ensligt ute iskogen vid sjön Salmijärvi styr och kontrollerartvå miljösatelliter: ERS-2 som cirklat runt jordeni elva år och Envisat som sändes upp 2002.Båda satelliterna är radarsatelliter som kanta bilder av jorden oberoende av mörker ochmolnförhållanden.företag. SMHI köper uppgifter för sinaväderprognoser. Handelssjöfarten kan medhjälp av uppgifter om vindar och våghöjd planerabästa väg för fartygen och vattenkraftsproducenterhar nytta av uppgifter om snösmältningen.Satellitbilderna kan även utgöragrunden för olika typer av kartor.ESA SATELLITE STATION har dagliga hämtningarav post. Normalt skickas expressförsändelser tvågånger i veckan med sju destinationer per gång.Det blir alltså minst 14 försändelser per vecka.– Om det är tyngre försändelser väljer vi fördet mesta Express Global. Men är det bråttomså får både lättare och tyngre försändelser gåsom Express Global Plus, säger Astrid Taavo.Stationen använder ibland Postens expresstjänsteräven för skeppning av en del tekniskoch elektronisk utrustning och liknande.– Ett extra plus med Express Global ochExpress Global Plus är att paketen är spårbarapå nätet, säger Jenny Erkki.ESA, EuropeanSpace AgencyESA, European Space Agency:17 medlemsländer som gemensamtfinansierar verksamheten.Huvudkontor: Paris.Budget: 2006 cirka 2,9 miljarder euro.Anställda: Cirka 1920.Mer info: www.esa.intAtt välja Posten för snabba försändelser varinte särskilt svårt. ESA Satellite Station haranvänt Postens expresstjänster i många år.– Det finns inget annat kurirpostalternativsom fungerar smidigt och snabbt för oss här iKiruna, säger Astrid Taavo. Posten är det endakurirpostföretag som flyger expressförsändelsertill och från Kiruna, vad vi vet.EVA NILSSONFOTO: HANS-OLOF UTSISTATIONEN TOGS I DRIFT 1991 då den förstasatelliten i ERS-serien sändes upp. Ungefär7 kilometer från satellitstationen ligger raketbasenEsrange.Data som fångas upp av antennen användsfrämst inom miljöforskningen. Det handlar omklimatförändringar, växthuseffekten och olikatyper av miljöförstöring. Med hjälp av satelliternasom regelbundet samlar data under lång tidkan man iaktta hur ozonlagret förtunnas, hurisen smälter och hur havsströmmar beter sig.Satelliterna vakar även över land. De förmedlardata som exempelvis beskriver naturkatastrofersom jordbävningar och översvämningar.Men data är även intressant för kommersiellaJenny Erkki tar emot dagens post.2 - 2 0 0 6 R E P L I K 9


Tidsschemat är tajtoch det måste gåundan. Under nioveckor spelas uppföljarentill ”GötaKanal”, med premiärpå juldagen, in.Stor roll för Posteni jubilerande klassikerNu startar inspelningarna av uppföljaren till GötaKanal. En fi lminspelning som kräver snabba ocheffektiva transporter. Postens tjänst Express 07.00hjälper till att hålla tidsschemat.DEN 10 MAJ STARTAR inspelningen av ”GötaKanal 2 – kanalkampen”, en uppföljare av kultfilmen från 1981. Nästan alla scener spelas inpå plats men labbet fi nns i Stockholm. Varjekväll skickas dagens inspelade fi lmrullar tillStockholm som Express 07.00. Efter framkallningreturneras rullarna till teamet på sammasnabba vis.– Det betyder att vi bara behöver vänta tvådagar på att få se det vi fi lmat, säger producentenAnders Birkeland. Om en scen måstetas om kan vi snabbt göra det med skådisaroch rekvisita på plats.Grundstoryn känns igen från den första kanalfilmen – ett båtrace på Göta kanal. I den nya fi l-men får chefen på produktionsbolaget Tricks Televisionen idé. Hon ska göra en dokusåpa meddagliga sändningar från en båtkapplöpning ochFOTO: BJÖRN LEIJONkontaktar två varv: detkonkurshotade Anderssonsvarv och ett italiensktlyxvarv. Varvsägaren Janne”Loffe” Carlsson,kronofogden MagnusHärenstam och den semestrandekanotistenAnders Birkeland Svante Grundberg fi nnsär en av filmenstvå producenter.med från förra fi lmen. LenaEndre spelar dokusåpadrottning,Eva Röse är Loffes dotter, Pia Johanssonkronofogdeassistenten och Rafael Edholmden sicilianske föraren av den italienska båten.FILMEN SPELAS IN under nio veckor och harpremiär på juldagen i år.– Idén till en uppföljare fi ck jag och medproducentenGöran Lindström när inspelningenav ”Så som i himmelen” var klar och vi börjadefundera på nästa projekt, berättar AndersBirkeland. Göran var producent för den förstaGöta Kanal-fi lmen och vi insåg att det var dagsför 25 års-jubileum.Det var under inspelningen av ”Så som ihimmelen” som Birkeland och teamet upptäcktePostens expresstjänst Express 07.00.Tidigare hade de använt budfi rmor för transportermellan inspelningsplatserna och labbet.– Det kostade skjortan! Vi spelade in på olikaplatser i Norrland och en massa andra ställen,säger Anders Birkeland.Eftersom Posten fi nns i princip överallt vardet aldrig några problem att skicka eller få tillbakarullarna.– Och nu är vi på samma sätt beroende avatt skicka fi lmrullar mellan inspelningsplatserutmed kanalen och Stockholm. Snabbt ochsäkert. Det är en oslagbar service som Postenhar!En fi lminspelning är en mycket teknikberoendeverksamhet och rätt prylar måste fi nnaspå plats när de behövs.– Om det är något vi har glömt så ringer vibara, ber någon skicka grejen och vi har dennästa morgon, i tid för inspelningen, sägerAnders Birkeland. Det blir väl lantbrevbärarensom kommer susande längs med kanalen isommar med prylar och fi lmrullar.EVA NILSSON10 R E P L I K 2 - 2 0 0 6


DPD firar30-årsjubileumDPD ÄR ETT FRANCHISENÄTVERKsom startades 1 april 1976 som ettsamarbete mellan 18 fristående tyskafraktföretag. Franchisesystemetskapades 1992 och därefter börjadeDPD växa utanför Tysklands gränser.Affärsidén var redan från början atterbjuda företag B2B-transporter avgods på ett enkelt, snabbt och säkertsätt. Varje dag distribueras 1,4 miljonerpaket genom nätverket. DPDhar sedan millennieskiftet kraftigt ökattäckningen i Europa med nya länder,framför allt från det tidigare östblocket.I dag intar DPD en stark tredjeplatspå den europeiska paketmarknaden.Ett 30-tal länder ingår i dag i nätverketsom har 474 depåer och 46 hubbar.Svenska Posten har sedan 1 januari2002 franchiserättigheterna förNorden. Men Posten hade redan tidigareögonen på DPD som var en avförebilderna när Posten utveckladeFöretagspaket i början av 1980-talet.– För Postens kunder betydersamarbetet med DPD framför allt attvi kan erbjuda bra och effektiva logistiklösningarnär kunderna börjar exporteratill eller importera från andraländer i Europa, säger Maria Glansk,produktchef för DPD i Posten.Franschisegivaren Deutsche PaketDienst ägs till 85 procent av GeoPostInternational Management & DevelopmentHolding GmbH, ett dotterbolagtill franska Posten.Logistik &TransportDEN 9–12 MAJ är det dags för Logistik & Transportpå Svenska Mässan i Göteborg. Det är Nordens ledandemässa och konferens på området och täcker helalogistikkedjan. Produkter, tjänster och kunskap inomlogistik och transport, materialhantering, truckar, IT ilogistiken och Supply Chain Management presenteras.Posten är givetvis med både på själva mässan ochi konferensprogrammet. Postens säljare träffas i monterF02:34. De fi nns på plats alla dagar under mässanoch kan berätta om Posten som helhetsleverantör ochlogistikpartner. I montern fi nns också information omPostens logistikpris, Posten Logistics Award.Mässan har ett omfattande och spännande konferensprogram.Per Gustafsson, chef för Postens logistiksortiment,medverkar som moderator för seminariet”Effektiva logistikplattformar” den 9 maj. Postens vdoch koncernchef Erik Olsson deltar i seminariet ”Logistikcheferi världsklass! – Sant eller falskt?” den 10 maj.Hans föredrag har titeln ”Från krisföretag till ledandelogistikpartner”.I anslutning till mässan kommer Posten att anordnaett par kostnadsfria miniseminarier på temat distanshandel.Miniseminarierna som är på 30 minutergenomförs den 9 och den 12 maj.Andra intressanta ämnen som seminariedeltagarnakan fördjupa sig i är exempelvis innovativlogistik, RFID, logistik för detaljhandel ochvård samt logistikforskning.Hela konferensprogrammet och informationom utställarna fi nns på www.logistik.to.Följ gods i realtid på posten.seNU BLIR DET MÖJLIGT att följa avsänt godsi realtid på nätet. Postens chaufförer utrustasmed nya handdatorer som via GPRS-nätetvidarebefordrar information om godset tillPostens hemsida, posten.se.När bilen lastas scannar chauffören av god-set. Information om godset skickas sedan kontinuerligttill posten.se där både avsändare ochmottagare kan se var pall och paket befi nner sig.När godset är framme signeras mottagan-det på handdatorn. Namnteckning går krypteraddirekt in i systemet. Avsändaren kan där-för se inte bara att varorna har levererats utanäven vem som har tagit emot dem. Mottagarenbehöver inte heller signera några separatafrakthandlingar.Mottagare kan även bli föraviserade om dagensankommande gods. När bilen är lastadkan chauffören skicka ett e-postmeddelandeom hur många pall och paket som anländerunder dagen.Alla Poståkeriets chaufförer beräknas varautrustade med den nya handdatorn före halvårsskiftet.2 - 2 0 0 6 R E P L I K 11


B-POSTReturadress:Posten ABMarknadskommunikation105 00 StockholmDags att tävlai logistiklösningarNu är det dags att anmäla sig till Posten Logistics Award.Skynda dig att anmäla dina kandidater.FOTO: JONAS BERGGREN, SAMIR SOUDAHI ÅR ÄR DET FEMTE ÅRET i rad som Posten delarut sitt logistikpris. Juryn som har den grannlagauppgiften att sålla fram den bästa logistiklösningenhar fått några nya ledamöter sedanförra året.Ny i juryn är Urban Bjöörn, inköpsdirektör iVolvo Cars samt ansvarig för Ford Motor Companysleverantörssamverkan i Europa. UrbanBjöörn är styrelseledamoti NGIL, ettnytt centrum förlogistikforskning iLund. Han har tidigarevarit bl a logistikchefför VolvoPV och Volvo Carsi Europa.Sven-Olof Kulldorff,vVD i Ica medansvar för varuanskaffningoch SupplyChain Managementär ledamot ijuryn även i år liksomGert Karnberger,VD och koncernchefför ClasLogistikprofessor MatsAbrahamsson (överst) Ohlson. Ordförandeär liksom tidigareoch förra årets vinnareMagnus Dimert vd förAdLibris.Mats Abrahamsson,professor i logistikvid Linköpings Tekniska Högskola samt ledamotav Postens styrelse. Övriga ledamöter ärPer Gustafsson, chef för Postens logistiksortiment,Göran Sällqvist vVD i Posten och chef förDivision Produktion och Logistik samt StefanKarlöf, Karlöf Kommunikation (projektledare).KONTAKTA OSS!Kontakta din lokala säljare eller:Posten Kundtjänst Företag: 020-23 22 20e-post: kundtjanst.foretag@posten.sePosten AB105 00 StockholmInternet: www.posten.sePrenumeration: www.posten.se. Klicka på Företag,Logistik/Outsourcing, Nyhetstidningen Replik.I år går Posten aktivt ut till universitet ochhögskolor med logistikutbildning för att uppmanadem att nominera deltagare i tävlingen.Posten Logistics Award får för första gångenäven underkategorier. Förutom det stora prisetkommer även priser att delas ut i kategoriernatillverkande företag och offentlig sektor.– Vi vill bredda priset, förklarar MatsAbrahamsson. På sikt kommer vi eventuelltäven att söka nominerade utanför Sverigesgränser.Posten Logistic Award instiftades 2002 föratt premiera god logistik. Med det menas logistiksom är innovativ och som bidrar till ökad effektivitetoch lönsamhet i verksamheten. Effektenav logistiklösningen kan vara att företagetnått nya marknader, förbättrat kundservicen ellerökat lönsamheten.Logistiken är en allt viktigare del av affärsprocessenoch intresset för logistik har ökatunder senare år.– Det är naturligt, säger Mats Abrahamsson.Ju mer komplexa fl ödena blir i den globalahandeln och ju bredare konsumtionsmönstrenblir desto viktigare är det för företagen att varaduktiga på logistiken.Tidigare pristagare är Bergman & BevingAB, AB Svenska Spel, Dustin AB och AdLibrisAB. Årets pris delas ut i samband med Postenslogistikdag Visioner & Verklighet 28 september.Sista nomineringsdag är 16 juni. Mer informationom logistikpriset och kriterierna fi nns påwww.posten.se/logistikpriset.EVA NILSSONreplikNyhetstidningfrån PostenAnsvarig utgivare:Per GustafssonRedaktion:Lennart Mårtensson08-781 71 12Eva NilssonProduktion:Spoon Publishing AB08-442 96 20Copyright Postenmaj 200612 R E P L I K 2 - 2 0 0 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!