för Integreringsverk - Armatec AB

armatec.se

för Integreringsverk - Armatec AB

Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274CIntegreringsverket PolluTherm används för mätningav förbrukad energi i värme- eller kylsystemmed vatten som värme/köldbärare. PolluThermkan också användas i system innehållande vattenoch antifrysvätska, då används en specialversionav integreringsverket där man kan programmerakorrektionsfaktorn. I de fall få man använder dennaversion är inte integreringsverket officiellt meteroligisktkalibrerat.Denna installationsanvisning specificerar installationoch användning av PolluTherm. Instruktionernaär en väsentlig del av leveransen och skallöverlämnas till slutanvändaren.Innehåll1. Tekniska data ...................................................12. Säkerhetsinstruktioner ......................................23. Användbara verktyg..........................................24. Kombination av underenheter ..........................24.1 Programmering av ingående pulsvärde......35. Installation av underenheter .............................35.1 Flödesmätare ..............................................45.2 Installation av temperaturgivare..................45.3 Montering av integreringsverk.....................56. Anslutning av underenheter..............................56.1 Anslutning av flödesmätare.........................56.2 Anslutning av temperaturgivare ..................57. Byte av integreringsmodul ................................68. Displaymenyer ..................................................68.1 Användarmeny L1 .......................................78.2 Måldag meny L2..........................................78.3 Arkivmeny L3 ..............................................88.4. Servicemeny L4 .........................................88.5 Kontrollmeny för tariffändamål L5 ...............98.6 Parametermeny L6......................................99. Funktionstest, tätning......................................1010. Potentiella felsituationer ...............................1011. Optiskt gränssnitt och tillval ..........................1111.1 Optiskt gränssnitt ....................................1111.2 Mini-Busgränssnitt...................................1111.3 M-Bus plug-in-enhet enligt EN 13757-3..1111.4 Puls plug-in-enhet ...................................1111.5 M-Bus plug-in-enhet med 2 ingångar förexterna förbrukningsmätare ............................1111.6 USB plug-in-enhet (till M-Busplats).........1211.7 USB plug-in-enhet med 2 ingångar förexterna förbrukningsmätare ............................1211.8 LONWORKS ® -FTT10A plug-in-enhet .....1211.9. Montage av plug-in-enhet förfjärravläsning i PolluStat E ..............................1211.10 Kombinerad värme-/kylmätare (tillval) ..1211.11 Inbyggd datalogger som tillval ..............1211.12 Ombyggnad från batteridrift till nätdrift..1312. Förlängning av temperaturgivar-kablar.........1313. CE-intyg enligt 2004/22EC (MID) .................14Medlevererade komponenterIntegreringsverk PolluTherm (med ett partemperaturgivare och två dykrör o m såbeställts)2 skruvar, 2 pluggarPlomberingsmaterialDenna installations- och användarmanual1. Tekniska dataIntegreringsverkTemperatur mätområde Θ = 1 … 180 °CTemperaturdifferens ∆Θ = 3 … 150 KAvstängningströskel 0,15 KMätnoggrannhetBättre än (%):+ (0.5 + ∆Θ min / ∆Θ)Mätning resp. integreringscykler:TemperaturerFlöde, effektEnergi, volymOptiskt datagränssnitt2 sek4 sek4 sek (16 sek *)* vid batteridriftEnligt EN 61107 och EN13757-3Pt 500 (se kapslingsmärkning).Anslutning 2- eller 4-ledare.SpänningsmatningElektromagnetisk miljöklass Klass E 1Mekanisk miljöklass Klass M 2Skyddskapsling IP 54Omgivningstemperatur 5 … 55 °CLagringstemperatur -20 … +65 °CRelativ luftfuktighet < 93 %Storlek (H x B x D)Vid väggmontageRekommenderade temperaturgivareLängd på anslutningskabelmellan integreringsverk och 1.5 m (option: 5 m)flödesmätarePulsens ingångsvärdei literIntegreringsverketsvisning inkl decimaleri m 3 , MWheller GJPulsvärde vidfjärravläsning avenergi i MWh ellerGJPulsvärdefjärravläsningvolym i liter0,25eller1Nätdrift 230 V AC resp. 24 VAC, alternativt batteridrift - 6årsbatteridrift som standard (alt 10år)ca. 159 x 125 x 52 mm2,5eller1025eller100250, 1000eller10 00000000,000 000000,00 0000000,0 000000000,001 0,01 0,1 1vid 1 10 100 1000avmh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 1


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274C2. Säkerhetsinstruktioner Installationen avPolluTherm förutsättertillräcklig yrkeskunskapoch skall endast utföras av personer somär kunniga inom området. På grund av skållningsrisk från läckandehetvatten – tillse att installationen utförspå rätt sätt. Detta gäller installation av integreringsverksåväl som flödesmätare,temperaturgivare, dykrör och avstängningsventiler.Stäng alltid av avstängningsventilernaföre installation. Anslutningsgängorna kan vara vassa.Därför rekommenderas att skyddshandskaranvänds. Värme- eller kylmätare är mätinstrumentsom måste behandlas varsamt. För attskydda dem mot skador och smuts skallde inte packas upp förrän omedelbart föreinstallation. Om kapsling och/eller anslutningskablarär skadade, skall enheten tas ur drift ochskyddas mot oavsiktlig återinstallation. Rengör enbart med en trasa fuktad medvatten. I enheten kan det, beroende på version,finnas ett batteri, som inte får öppnas medvåld, komma i kontakt med vatten, kortslutaseller utsättas för temperaturer över80°C. Förbrukade batterier, elektroniska instrumenteller komponenter skall lämnas in tillåtervinningsstation. Om flera mätare används i samma debiteringsenhet,bör liknande mätartyper ochinstallationslägen väljas för att förbrukningsdebiteringenskall bli så rättvisandesom möjligt. Tekniska data som är specificerade i kapitel2 får ej överskridas under drift. Pollutherm får inte bäras i kabeln.Nätdrivna enheter:Nätmodulerna (230 V AC eller 24 V AC) måsteavsäkras genom att använda en 6 A säkring. Gällandeel-föreskrifter skall följas. Inkoppling fårendast göras av behörig elektriker. Dessutomskall nationella tekniska föreskrifter följas, till exempelVDE 0100.Spänning:Frekvens:Max. förbrukning:Kabellängd:220 ... 240 V ACresp. 24 V AC50/60 Hz0.5 VAca. 1,1 m3. Användbara verktygSkruvnyckel SW 24 (dykrör)Skruvmejslel spår 0,8x5 (dykrör)Skruvmejslel spår 0,5x3 (kopplingsplint)Avbitartång (plomberingstråd, kabelstrip)Skruvmejsel Torx 6 (integreringsmodul)l4. Kombination av underenheterVarje mätpunkt består av:FlödesmätareIntegreringsverk PolluThermEtt par temperaturgivareTvå dykrör eller kulventilerFör att hitta rätt standardkombination är respektiveunderenhet markerad med en grafisk symbolenligt tabeller nedan:Flödesmätare:StorlekQN 1.5 till 10QN 15 till 100QN 150 till 600Utgåendepulsvärde10 liter100 liter1000 literIntegreringsverk PolluTherm *:Ingående pulsvärde10 liter100 liter1000 literSymbolSymbol* Utförande med programmerbart pulsvärde saknar symbol.Temperaturgivare:Instickslängd47 eller 100 mm150 mmSymbolTillse att montera komponenter med sammasymbol.Exempel: en kombination av komponentermed “triangelsymbol”. Flödesgivare QN / Qp 10PolluTherm med ingångspuls på 10 liter/pulsTemperaturgivare med 100 mm. längdmh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 2


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274C5.1 FlödesmätareApplicerbar standard: EN 1434-6Normalt installeras flödesgivaren i returledningen ivärmesystem, dvs. den kalla ledningen. Omflödesgivaren ska installeras i tilloppsledningen ivärmesystem, dvs. den varma ledningen, skaintegreringsverket PolluTherm X användas (Xbetecknar att integreringsverket är inställt förflödesgivare i den varma ledningen).Installation i kylsystemDet rekommenderas att flödesmätarten installerasi den varma ledningen i ett kylsystem (därreturledningen är den varma ledningen).Pollutherm X skall användas.En pil på huset visar flödesriktningen. Maximaltarbetstryck och maximal arbetstemperatur får inteöverskridas. För flödesgivare med nominell storlek> DN 50 (Woltman-mätare) måste ett raktinloppsrör anskaffas (område med stabilströmning):FlödesmätaretypWP och WSWP och WSOmråde med stationärströmningstandard: 3 x DNefter grenrör,centrifugalpumpar,stryputrustning:flödesriktare och 3 x DNska användas anges på integreringsverketsframsida.De båda temperaturgivarna kan monteras i dykröreller direkt i den värme- eller köldbärandevätskan. Vi rekommenderar att dykrör ellerkulventiler monteras för att underlätta framtidabyten.För temperaturgivare med totallängderna 100 mmoch 150 mm, är det känsliga området ca 10 till 15mm, mätt från temperaturgivarens spets, som skamonteras så att den kommer så nära mitten pårördiametern som möjligt. Se följande guide förinstallation av sådana temperaturgivare:Nominella storlekar < DN 50:Montera temperaturgivarna i 45° vinkelflödesriktningen (se fig. 4).motNominella storlekar > DN 100:Montera temperaturgivarna i rät vinkel motflödesriktningen (se fig. 4).För DN65 och DN80 är bägge installationspositionernamöjliga.För större nominella storlekar (t.ex DN 150) måstedykröret vara nedsänkt till minst 50 mm djup iledningen.WSefter grenrör:5 x DN eller styrplåtEfter flödesgivaren får det inte finnas plötsligaförändringar av rörets tvärsnittsarea.Det är absolut nödvändigt att installera ensmutsfilter före flödesgivaren eller på något annatlämpligt ställe i värme- eller kylkretsen, liksomavstängningsventiler före och efter flödesgivaren(för att slippa att tömma ledningen om mätarenska bytas ut). Installera en passbit under förstainstallationen i stället för flödesmätaren, och spolaigenom ledningssystemet grundligt. Stäng sedanavstängningsventilerna, rengör tätningsytor, ochev kopplingar, ta bort passbiten och installera dennya flödesmätaren med nya packningar. Var nogamed att inte minska rörets diameter genomfelaktig placering av packningarna, särskilt om detär flänsförsedda versioner som installeras.Fig. 4: Exempel på montering av temperaturgivarei dykrör med längd 100 och 150 mm.Långa temperaturgivare med placering i små rördimensionerkan placeras i rörböj mot flödet (sefig. 4).Till de nominella storlekarna DN 15, 20 och 25kan alternativt korta temperaturgivare användas(t.ex. totallängd 45 mm eller typ DS 27,5).5.2 Installation av temperaturgivarePolluTherm används med separat godkända ochparade temperaturgivare Pt 500. Vilken typ sommh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 4


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274C5.3 Montering av integreringsverkFäst den medlevererade DIN-skenan med tvåskruvar i horisontellt läge på den valdamontageplatsen. Håll upp huset mot DIN-skenanoch lyft den röda snäppfästet med enspårskruvmejsel.Tryck sedan huset mot DIN-skenan och släppsnäppfästet.För att ta bort det, lyft den röda snäppfästet meden spårskruvmejsel och ta bort huset.6.2 Anslutning av temperaturgivarePolluTherm kan användas med temperaturgivaretyp Pt 500. Vilken typ som ska användas angespå framsidan av integreringsverkets hus. Detnödvändiga minimiavståndet från källor tillelektromagnetiska störningar (generatorer,frekvensomvandlare, mm.) liksom från kablar somför spänning > 230 V, är 0,3 m. Tvåtråds- ellerfyrtrådsanslutning är möjlig (för att förlängatemperaturgivarkablarna med maximalt 23 m,använd kabel typ I-Y(St)Y 2x2x0,8, minsta ledare0,5 mm², se också kapitel 12). Anslutningar enligtnedan:Tilloppsledning temperaturgivare (varmaledningen):AnslutningstypKontakterTvåtrådsanslutning 5, 6Fyrtrådsanslutning 5, 6 och 1, 2Eventuella skärmarFig. 6: Baksidan av huset med monterad DINskena6. Anslutning av underenheterFör att öppna huset, tryck på de två låsflikarna ilockets båda nedre hörn och sväng locket uppåt.Returledning temperaturgivare (kallaledningen)AnslutningstypKontakterTvåtrådsanslutning 7, 8Fyrtrådsanslutning 7, 8 och 3, 4Eventuella skärmarBörja med att ta bort respektive kabelgenomföringav gummi från integreringsverkets hus (se fig 7).Dra sedan kabeln genom hålet ikabelgenomföringen och ordna dragavlastningmed ett av de medlevererade buntbanden (se fig.8). Anslut nu ledarna till sina respektive kontakteroch sätt tillbaka kabelgenomföringen (se fig 9).Fig. 7: Öppnad anslutningsplint,en av kabelgenomföringarna av gummi borttagenKabelklammer tillgenomföring6.1 Anslutning av flödesmätarePulskabeln ansluts till kontakterna 10 (+) och 11(-). Polariteten saknar betydelse för flödesmätaremed reedkontakter. Förlängning avanslutningskabel är endast tillåten om den görsmed skärmad kabel.Fig. 8: Exempel på tvåtrådsanslutningmed skärmad kabelmh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 5


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274C(skruvmejsel Torx 6) ovanför displayen (se fig 12).Dra sedan modulen försiktigt uppåt.Plats förfästskruvFig. 9: Ledare anslutna, genomföringar ditsattaTemperaturgivartyper som levereras från fabrikmed redan påsatta genomföringar (se fig. 10) kansättas på plats direkt i integreringsverkets hus –det behövs inget buntband till dessa.Fig. 12: Borttagning av modulens fästskruvFlerpoliganslutningFig. 10: Kabel med färdigpåsatt genomföringGör motsvarande när 4-trådsanslutning skallanvändas.Kabel klammer tillgenomföringFig. 11: Exempel på fyrtrådsanslutning medoskärmad kabel7. Byte av integreringsmodulNär verifikationen eller användningstiden har löptut, räcker det med att byta ut den kalibrerademodulen inuti huset. För att göra detta, öppnaintegreringsverkets lock och ta bort fästskruvenFig. 13: Modulen borttagen frånintegreringsverkets husMontera den nya modulen försiktigt, tryck ner denlångsamt och skruva till fästskruven.För nätdrivna enheter som levererats före september2010 måste även nättransformatorn bytaseftersom matningsspänning har ändratsfrån 3 till 3,6 V.8. DisplaymenyerPolluTherms displaymenyer är indelade i sexmenyer. Displayer markerade med en asterisk (*)är maskerade i standardversionen. Beroende påversion kan displayerna visas. Vid behov kanmaskeringen ändras med hjälp avseviceprogrammet MiniCom version 3.6.0.65 ellerhögre, genom att använda det optiskagränssnittet. I grundtillståndet slås displayen påunder 1 sekund var 4:e sekund och visar denackumulerade värmeenergin. Vid en tryckning påden röda knappen aktiveras den första punkten påanvändarmenyn (ackumulerad värmeenergi). Deövriga fem menyerna kan man få fram genom atttrycka på den röda knappen i 8 sekunder.Valmenyerna L1 till L6 visas:mh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 6


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274CAnvändarmenySegmenttestMåldag menyArkivmenyServicemenyKontrollmeny förtariffändamålParametermenyPulsvärde flödesmätareTariffförbrukning 1 *(om aktiverad)Tariffförbrukning kyla *(om aktiverad)Förbrukning pulsmätare 1 * (option)Förbrukning pulsmätare 2 * (option)Fig. 14: Ändring av displaymenyerMenyerna kan visas i följd genom kortatryckningar på den röda knappen. När denönskade menyn visas, håll då den röda knappenintryckt i 2 sekunder för att välja denna meny.Varje objekt på menyerna kan tas fram ett efter ettmed en kort tangenttryckning. Om ingenknapptryckning görs inom ca 4 minuter, återgårdisplayen automatiskt till sitt grundtillstånd. I allamenyer markeras mottagning av volympulser meden blinkande propellersymbol (längst ner tillvänster på displayen).Visade värden i menyerna nedan är endastexempel.8.1 Användarmeny L1Felmeddelande(endast vid inträffat fel)Ackumulerad värme- resp.kyl energiMåldag förbrukning inkl.motsvarande datum *Momentant flöde *Momentan effekt *Temperatur i varm ledning*Temperatur i kall ledning *Temperaturdifferens *Kundreferensnummer *Primär M-Bus address(fabriksförinställd: 0) *Sekundär M-Bus address(fabriksinställd:Serienummer) *Ackumulerad volym *8.2 Måldag meny L2Alla menyposter är markerade med en pilsymbol.Visning av alla lagrade värden på en justerbarårlig måldag.mh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 7


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274CMåldag värde för värmeresp.kyl energi *Förbrukningspulsmätare 1(tillval) *Måldag värde för volym *Måldag värde för tariff 1(om aktiverad) *Måldag värde för tariff kyla(om aktiverad) *Måldag värde förpulsmätare 1(option) *Måldag värde förpulsmätare 2(option) *Återgå till menyval(tryck ner 2 sekunder) *Förbrukningspulsmätare 2(tillval) *Maximalt flöde under denvalda månaden med datum(medel) *Maximalt flöde under denvalda månaden med tid(medel) *Maximal effekt under denvalda månaden med datum(medel) *Maximal effekt under denvalda månaden med tid(medel) *Feltimmar *8.3 Arkivmeny L3Alla displayvisningar är markerade med enkalendersymbol. Från och med aktuellt datumvisas värdena för de senaste 16 månaderna(sexsiffrigt datum på formen dd.mm.åå. underhuvuddisplayen.Dessutom kan värdena för innevarande månadtas fram. För att göra detta måste man välja”today” för månaden.Välj önskad månad medkort knapptryckning, hållsedan ner knappen i 2sekunder *Värme- resp. kylenergi *Volym *Tariff förbrukning 1(om aktiverad) *Tariff förbrukning kyla(om aktiverad) *Timmar nätfel *(relevant endast förnätanslutna instrument)Återgång till månadsval(tryck in i 2 sekunder) *För att återgå till Arkivmenyn, dubbelklicka närdisplay visar ett månadsval eller vänta fem minuter.8.4. Servicemeny L4Varje displayobjekt markeras med enmänniskosymbol. Servicemenyn visar maximalavärden och mätarinställningar.Absolut maximalt flödemed datum (medel) *Absolut maximalt flödemed tid(medel) *Absolut maximaleffekt med datum(medel) *Absolut maximaleffekt med tid(medel) *mh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 8


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274CAbsolutmaximaltemperatur i varm ledningmed datum *Absolutmaximaltemperatur i kall ledningmed datum *Aktuellt datum *Aktuell tid *Nästa måldatum *Återgå till valmeny (tryck ini 2 sekunder) *8.5 Kontrollmeny för tariffändamål L5Varje displayobjekt markeras med bokstäverna”CTRL”. Inställningarna för tariffunktionerna kankontrolleras här.Ange intervall förmedelvärde för flöde ocheffekt *Effekt i aktuelltmedelvärdesintervall *Driftdagar *Batterispänning *(beräknad)Ackumulerade feltimmar*timmar nätfel *(relevant endast förnätanslutna instrument)Primär M-Bus-adress(förinställd i fabrik till: 0) *Sekundär M-Bus-adress(förinställd i fabrik till:serienummer) *Datakommunikationsläge(längd och struktur hosM-Bus-protokoll) *Flöde i aktuelltmedelvärdesintervall *Ange tariff 1starttid(om aktiverad) *Ange tariff 1sluttid(om aktiverad)*Omkopplingstemperatur förkylmätning (om aktiverad) *Omkopplingspunkt förnegativ temperaturdifferenskylmätning(om aktiverad) *Korrektionsfaktor för vattenantifrys-blandningar*Återgå till valmeny (tryck in i2 sekunder) *Mjukvaruversion8.6 Parametermeny L6KontrollsummaHögupplöst energi *Högupplöst volym *Varje displayobjekt är markerat med enverktygssymbol.Denna meny är lösenordsskyddad. Lösenordetmotsvarar de sista tre siffrorna i det åttasiffrigaserienumret på mätarhuset. Först visas ”000”.Tryck sedan in knappen i ca 2 sekunder, så börjarnollan längst till vänster att blinka. Om knappentrycks in kontinuerligt kan värdet på den blinkandesiffran ändras. Släpp upp knappen så fort detönskade värdet visas. En kort knapptryckningmh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 9


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274Cbekräftar det inställda värdet och byter till nästasiffra. Upprepa samma procedur där. Så fort densista siffran är inställd, öppnas menyn.Nu kan önskade objekt väljas med kortaknapptryckningar och värdena kan ställas in påsamma sätt som lösenordet matades in.Defaultvärden avläses med inställning ”onECOMPA”. Inställning ”OnE, OnE Plus, ALL”aktiverar avläsning av ytterligare information.Lösenordsfråga *InställningPrimär M-Bus-adress *InställningsekundärM-Bus-adress *Inställningkundens referensnummer*Inställningmedelvärdesintervallflöde och effekt *Inställningdatakommunikationsläge(One, All, F length) *förPulsvärde för den förstaexterna mätaren(0,25 till 10 000 l/imp.) *Pulsvärde för den andraexterna mätaren(0,25 till 10 000 l/imp.) *Ställ in datum *Ställ in tid *Ställ in måldatum *Återställ absolut maximum*Återställ feltimmar *Återställtimmar nätfel *9. Funktionstest, tätningÅtergå till valmeny (tryck ini 2 sekunder) *Öppna avstängningsventilerna och testa deinstallerade enheterna med avseende på läckage.För kontrolländamål kan de aktuella värdena förflöde, effekt, tillopps- och returflödestemperaturernatas fram på displayen enligtkapitel 8.1. För att skydda mätarna motmanipulering ska de medlevererade, självlåsandeförseglingarna anbringas på följande ställen: flödesgivarens skruvanslutning temperaturgivarnas instickspunkter integreringsverkets lock (dra sigilltrådengenom öglan i nederkanten)10. Potentiella felsituationerPolluTherm är utrustad med en automatisksjälvkontrollfunktion. Om ett fel uppstår, visas enfyrsiffrig kod på displayen i formatet ”Err XYZ0”.som kan tolkas på följande sätt:X: Kontroll av temperaturgivarnaY: Kontroll av integreringsverketZ: FelstatistikUtdrag:KodErr 1010Err 2010 eller 3010Err 4010 eller 5010Err 6010 eller 7010Err 8010 eller 9010Err A010 eller B010Err C010 eller D010TolkningTemperaturgivarna förväxlade ellerreturtemperaturen högre äntillloppstemperaturenKortslutning i den ena eller i bådatemperaturgivarnaKabelbrott i kretsen för returtemperaturgivarenKortslutning i tilloppstemperaturgivarenoch kabelbrott i returtemperaturgivaren.Kabelbrott i kretsen för tilloppstemperaturgivarenKortslutning i returtemperaturgivareoch kabelbrott i tilloppstemperaturgivareKabelbrott i tillopps- och temperaturgivareeller temperaturgivare ejanslutna.mh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 10


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274CI de flesta fall orsakas felsituationen ”Err 1010” avtillfälliga systemförhållanden, där temperaturen ivarma ledningen sjunker med minst 3 K undertemperaturen i kalla ledningen.För alla andra felkoder, kontakta Armatec.I händelse av avbrott i strömförsörjningen(spänningsbortfall) kan den nätanslutnaPolluTherm tack vare sitt inbyggda reservbatterifortsätta med mät- och räkneoperationerna i upptill 90 dagar.Kommunikation (M-bus, Mini-Bus) med mätarenär inte möjlig. Under denna tid visas följandemeddelande på displayen:11.3 M-Bus plug-in-enhet enligt EN 13757-3Denna plug-in-enhet (AT 7275POL-M) medger avläsningvia mätarens primär- eller sekundäradressmed en M-busnivåomvandlare (300 och 2400Baud automatisk avkänning). Bägge adressernakan programmeras via Parametermenyn (se kapitel5.6) eller med servicemjukvaran MiniCom.Allmän information: fabriksinställningen av sekundäradressoch kundnummer motsvarar mätarensserienummer som är tryckt på integreringsverketsframsida.Primäradressen kan programmeras till ett värdemellan 0 och 250, och är förinställd på 0 från fabrik.Utgångssignal fås genom att ansluta en kabeltill varje plint på plug-in-enheten (plint nr 24och 25). De två anslutningsplintarnas polaritet,kan bortses ifrån.11.4 Puls plug-in-enhetEfter 90 dagar upphör mätnings- ochräknarfunktionen i händelse av spänningsbortfall. Idetta fall säkrar reservbatteriet huvudminnet ochfortsätter med datum och tid.11. Optiskt gränssnitt och tillvalPolluTherm är utrustad med följande gränssnittoch kan utrustas med följande tillvalsutrustning:11.1 Optiskt gränssnittAlla mätare är utrustade med ett optiskt datagränssnittav standardtyp. Via optiskt dataläsningshuvud( t.ex AT 7530-OK001 för RS232-anslutning eller AT7530-OK004 för USBanslutning) kan inställningar ändras med serviceprogrammetMiniCom, eller så kan mätaren avläsasvia radiosystemet SensusREAD. Datagränssnittetaktiveras för en timme med en kortknapptryckning. Varje datakommunikation fårdenna tidsperiod att börja om på nytt, så att dett.ex. är möjligt att göra en loggningsavläsning med15 minuters eller 1 timmes mellanrum under enlång tidsperiod.11.2 Mini-BusgränssnittMini-Busgränssnittet är standardutrustning och ärtillgängligt på plint 51 (signal) och 52 (jord). Det ärlämpligt att ansluta mätaren till en induktiv avläsningsutrustning(MiniPad) eller t.ex radiosändare.Totala längden på tvåtrådskabel mellan mätareoch avläsningspunkt får max vara 50 m. Överföringsprotokolletmotsvarar M-Bus-protokollet ochmätaren kan avläsas via MiniReader (AT 7086) ellervia radio (AT 7087).Plug-in-enhet (AT 72575POL-P) för nätdrivna mätare.Ger energi- och volympulser.Plug-in-enhet (AT 7275POL-PB) för batteridrivnamätare. Ger energipulser.Pulslängd:ca. 125 msMax. spänning: 28 V DC eller ACMax. ström:0.1 AStuds- och potentialfriUtgångssignal fås genom att ansluta kabel till plintpå plug-in-enheten. Se nedanstående för val avplint:Typ av utgångspuls Plint nrVolym 18 + 19Energi 16 + 1711.5 M-Bus plug-in-enhet med 2 ingångar förexterna förbrukningsmätareFörutom den plug-in-enhet som beskrivs i kapitel8.3 finns även en enhet med möjlighet att anslutatvå externa förbrukningsmätare (kallvatten, elektricitet,gas och liknande) med passiv fjärravläsningskontakt(Reedkontakt eller öppen kollektor).Specifikation för kontaktingångarna:Nödvändig slutartid: > 62.5 msIngångsfrekvens: < 3 HzKontaktspänning: 3 VFörprogrammerade fabriksinställningar för bäggeingångarna:- Ingång 1: kallvattenmätare, pulsvärde 10liter, mätarställning 0,00 m 3- Ingång 2: varmvattenmätare, pulsvärde10 liter, mätarställning 0,00 m 3mh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 11


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274CIngångarna aktiveras via servicemjukvara MiniCom3, kommando ”ställ in pulsingångsparametrar”.Mätarnas ID-nummer programmeras här tillsammansmed primär M-Busadress om nödvändigt.Kontrollera ”räknare 1 (2) synliga via M-bus”.Startvärde på mätaravläsning och pulsvärde kanockså ändras. Sedan är pulsmätarna tillgängligasom enskilda M-busmätare på M-Busslingan.Pulsmätarnas förbrukning överförs inte till energimätarensM-busprotokoll.11.6 USB plug-in-enhet (till M-Busplats)Med denna plug-in-enhet kan integreringsverketanslutas till en PC eller handdator med USBingång.Om en M-bus-plug-in-enhet redan är installerad,måste den först tas bort.För att kunna ansluta behövs en drivrutin somfinns på medföljande CD. En beskrivning på hurdrivrutinen installeras finns också.Pulsenhet medbatteridrift(främre kortplats)Fig. 11 Montage av plug-in-enheterM-Busenhet(bakre kortplats)Plug-in-enhen monteras i de två plastspår somfinns till vänster och höger om respektive kortplats.Stiften som sitter på respektive enhet fårinte böjas utan skall endast försiktigt föras ner irespektive anslutningssockel.Utgångssignal fås från respektive enhet genom attansluta kablar till de plintar som sitter på enheten.T.ex ansluts en kabel till plint 24 och en till plint 25på M-busenheten.11.7 USB plug-in-enhet med 2 ingångar för externaförbrukningsmätareGenom att ansluta denna enhet kan 2 externamätare med pulsutgång anslutas (se punkt 8.5)11.8 LONWORKS ® -FTT10A plug-in-enhetDenna plug-in-enhet (AT 7275POL-L) används föratt via LONTALK ® -protokoll överföra värden tillbyggnadsautomationssystem.11.9. Montage av plug-in-enhet för fjärravläsningEndast plug-in-moduler som är anpassade till PolluThermfår användas!Varje integreringsverk har två kortplatser, en bakreför M-Busenhet och en främre för pulsenhet.11.10 Kombinerad värme-/kylmätare (tillval)Integreringsverket är märkt PolluTherm H ellerPolluTherm X HDenna version växlar automatiskt mellan mätningav värme- och köldenergi vid enomkopplingspunkt. Omkopplingspunkten tillköldmätning är förinställd på fabriken till:tilloppsflödestemperatur < 25 °C ochnegativ temperaturdifferens > - 0,15 KVillkor för omkoppling tillbaka till värmemätning:Tilloppsflödestemperatur > 25 °C ochPositiv temperaturdifferens > 0,15 KVid behov kan denna omkopplingspunkt ändraspå plats med serviceprogrammet MiniCom.11.11 Inbyggd datalogger som tillvalOm detta alternativ har valts, är locket försett meden extra märkning med ”Data Logger”.Den inbyggda dataloggern lagrar förbrukningsvärdenoch momentana värden (effekt, flöde,temperaturer) under ett valbart tidsintervall (3 till1440 minuter). Loggerdata kan avläsas via detoptiska gränssnittet, M-Bus eller Mini-Bus medserviceprogrammet MiniCom version 3.6.0.28eller högre. Tidsintervallet (förinställt på fabrik till 6mh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 12


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274Cminuter) kan också ändras med MiniCom version3.6.0.28 eller högre.Till PC-anslutning används antingen en optiskdatakopplare (se kapitel 11.1) eller en USB plugin-enhet(beställningsnummer: AT 7274CUSB).11.12 Ombyggnad från batteridrift till nätdriftInnan ombyggnad, vänligen notera följandeinstruktioner och utför dem i kronologisk ordning: Innan batteriet tas bort skall den integrerademodulen tas bort från integreringsverket.Skruva endast bort skruven på höger sidaunder KK1-förseglingen på plastkapslingen.Dra den integrerade modulen framåt frånanslutningen. Förseglingarna i mitten ochpå vänster sida får ej skruvas bort (medförbruten kablibrering)12. Förlängning avtemperaturgivarkablarTemperaturgivarna för PolluTherm levereras somstandard med platinaresistanselement typ Pt 500(500 ohm vid 0 °C).För varje integreringsverk krävs tvåtemperaturgivare. Sådana givare paras därförihop efter sina resistanser och levereras somkalibrerade instrument. Detta säkerställer atttemperaturdifferensen mellan värme- ochkylsystemen inte kommer att registreras felaktigtpå grund av olika karakteristiska kurvor förtemperaturgivare och kabelresistans.I ett system blir det ofta nödvändigt att förlängaden ena eller båda temperaturgivarna.Temperaturgivarkablarna kan förlängas medmaximalt 23 m. För att kompensera för den ökadekabelresistansen används fyrledarteknik. Användt.ex. fyrledarkabel I-Y:(St)Y: 2x2x0,8; minstakabelstorlek: 0,5 mm².Möjligheterna är:förlängning av endast en kabelförlängning av båda kablarna. Det är intenödvändigt att de förlängs lika mycketTill förlängningen rekommenderar vi vårkopplingsbox (beställningsnummer: AT 7277S).Fig 15 AnslutningsdiagramGenom att ansluta de båda extra ledarna tillintegreringsverkets anslutningsplint, klämmorna 1och 2 för den högre temperaturen och 3 och 4 förden lägre, påverkas inte mätningen ochtemperaturavläsningen av förlängningskabelnseller -kablarnas resistans.Material nummer: 28505042Utgåva: Januari 2011Föremål för ändringarTillverkare:Sensus Metering Systems GmbHIndustriestraße 16D-67063 LudwigshafenTelefon: + 49 (0) 621 6904-0Fax: + 49 (0) 621 6904-1409E-post: info.de@sensus.comÅterförsäljare:Armatec ABBox 9047SE-400 91 GöteborgSwedenTelefon: +46 (0) 31-890 100Fax: +46 (0) 31-45 36 00E-post: info@armatec.sewww.armatec.commh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 13


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274C13. CE-intyg enligt 2004/22EC (MID)mh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 14


Installations- och användarmanualPollutherm, AT 7274Cmh_6111_se_pollutherm_20110120, sida 15

More magazines by this user
Similar magazines