KKS08 René Chocron.pdf - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

siq.se

KKS08 René Chocron.pdf - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

VerksamhetsutvecklingRené ChocronSIQ - Institutet för KvalitetsutvecklingVälkomna22 jan 2008 1 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Agenda• Om SIQ• Om var står vi idag• Om organisationers och människors utveckling• Både och! System, strukturLedningsverktyg• SIQs Modell och inSIQt• Hur deltar man i Utmärkelsen Bättre Skola• Förbättringsverktyg i vardagenKulturFörbättringsverktygHelhetenProcesserVerktyg22 jan 2008 2 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Verksamhetsutveckling med helhetssyn!VerktygProcesserHelhetenHURArbetssättAngreppssättMetoderVerktygHistogram ProcesskartaFaktorförsök RegressionRiskanalys SPSFrekvensdiagramFiskbensdiagramLEAN FörbättringsteamProcessledning Sex SigmaBalanserad styrningKulturVärderingarFörhållningssättKundorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighetStändiga förbättringar Faktabaserade beslutProcessorientering Långsiktighet Förebyggande åtgärderSamhällsansvar Lära av andra Snabbare reaktionerSamverkan Kompetensutveckling22 jan 2008 3 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Förbättringshjulet- grundläggande synsätt22 jan 2008 4 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Kort om SIQ22 jan 2008 5 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


SIQ bakgrund• Omvärlden 80-90-tal• SIQ startade 1991 i Göteborg– …stimulera och bidra…– ..internationell förankring..– ..utmärkelse..En stiftelse med uppdrag att verka förkvalitets- och verksamhetsutveckling iSverige.Huvudmän är staten via NUTEK samtIntressentföreningen Kvalitetsutveckling.www.siq.se22 jan 2008 6 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


SIQs visionEtt Sverige där alla organisationer utvecklar ettkundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvaramänniskors och verksamheters fulla potential.22 jan 2008 7 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Utmärkelsen Svensk Kvalitet22 jan 2008 8 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Erkännande 2007• Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn• Bergtorpsskolan, Täby22 jan 2008 9 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Utbildningar och seminarier22 jan 2008 10 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Konferenser/StudiebesökVinnande Ledarskap har under åren samlat ca 8000 deltagare.22 jan 2008 11 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Intressentföreningen KvalitetsutvecklingNationellt nätverk förledare och medarbetareBranschöverskridandeerfarenhetsutbyteVägledning ochkompetensutvecklingKostnadsfria nätverksträffar,seminarier och studiebesök22 jan 2008 12 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Svenskt KvalitetsIndex22 jan 2008 13 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Modeller för verksamhetsutvecklingDeming Prize 1951Malcolm Baldrige National Quality Award 1987 (Criteria for MBNQA)European Quality Award 1992 (The EFQM Excellence Model)Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992 (SIQs Modell för KundorienteradVerksamhetsutveckling)USAEuropaJapan22 jan 2008 14 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


KundorienteradVerksamhetsutveckling22 jan 2008 15 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Kundorienterad VerksamhetsutvecklingSyfte:Att utveckla sin verksamhet utifrån sina kunders behov,krav, önskemål och förväntningar....i förvissningen om att det i längden är det som gerstörst total nytta.Att tillsammans bli allt bättre på att skapa värde för domvi är till för.22 jan 2008 16 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Behöver ni bli bättre?• Hur bra är ni idag?22 jan 2008 17 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Vilken beskrivning passar bäst in på er idag?A B CEn kultur för kundorienteradverksamhetsutveckling stimuleras.Systematiska arbetssätt finns ellerär påbörjade inom viktigaområden.Arbetssättens tillämpning iverksamheten är under utveckling.Resultatförbättringar på viktigaområden börjar synas och denökade medvetenheten omsambanden mellan process,arbetssätt och resultat leder frånen reaktiv till en förebyggandekultur.En samordning av arbetssätten harbörjat mellan olikaverksamhetsområden ochfunktioner inom verksamheten.En kultur för kundorienteradverksamhetsutveckling finns inomviktiga delar av verksamheten.Systematiska arbetssätt finnsinom viktiga områden, funktioneroch processer.Arbetssätten tillämpas i mångadelar av verksamheten.Kunskapen och medvetenheten omsambanden mellan process,arbetssätt och resultat börjar blispridd. Resultaten börjarförbättras. Utvärdering ochförbättring av arbetssätt harpåbörjats.Samordning och integration mellanarbetssätt, verksamhetsområdenoch funktioner utvecklas.En stark kultur för kundorienteradverksamhetsutveckling finns inomstora delar av verksamheten.Systematiska arbetssätt finns inommånga områden, funktioner ochprocesser och har ofta enförebyggande karaktär.Arbetssätten tillämpas i stora delar avverksamheten och är kända blandmedarbetare på olika nivåer.Viktiga resultat förbättras stadigt, ochkunskapen och medvetenheten omsambanden mellan process,arbetssätt och resultat är utbredd.Utvärdering och förbättring av deviktigaste arbetssätten görs allt mersystematiskt, och skapar en grundför lärande, utveckling och ständigförbättring.Samordning och integration mellanfunktioner och verksamhetsområdensker systematiskt och är itydlig utveckling.


Resultat av utvärderingen22 jan 2008 19 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Vad det egentligen handlar om!22 jan 2008 20 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Det här vet vi!• Verksamheter som är som är bra på kundorienteradverksamhetsutveckling kännetecknas av– Klarar med råge sina ekonomiska åtaganden– God arbetsmiljö och låga ohälsotal– Nöjdare medarbetare– Nöjdare och lojalare kunder22 jan 2008 21 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Varför ska vi förbättraÖverlevnadskraft!• Kundperspektivet• Processperspektivet• Medarbetarperspektivet• Samhällsperspektivet• ÄgarperspektivetNöjdare, lojalare, flerOftare rätt, lägre kostn. effektivareKompetens, motivation, attraktionRenommé, risker,Finans, stabilitetHur bra är vi idag?Hur bra måste man va?Kan man mäta och jämföra sig?22 jan 2008 22 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Utvärdera & FörbättraFrån Vad till Hur• Produktegenskaper• Professionen• Metodik/teknikVerksamhetSystem/systematikProcesserOrganisationResultat22 jan 2008 23 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Tre fundamentala grunder• Systematik - för att förstå och driva på• Struktur - för att kunna se och organisera• Kultur - grunden för motivation och riktning22 jan 2008 24 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Förbättringens SystematikGör vi som visäger?Uppnår vi det vi hartänkt oss? Får viönskad effekt?Har vi medvetetvalda systematiskasätt att lösa vårauppgifter?IllustrationMikael Hedlundför BusslinkKan vi göra detbättre?22 jan 2008 25 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Struktur2 Information &Analys1 Ledarskap3 Planering4 MedarbetarnasUtveckling6 Resultat7 Kundtillfredsställelse5 Processer22 jan 2008 26 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Bedömning i fyra dimensioner0 % 100 %AngreppssättTillämpningResultatUtvärdering& förbättringSaknasEj tillämpatEj redovisadeSaknas”HUR?”SystematisktIntegrerat ochförebyggandeAlltid inom allarelevantaområdenFörstklassigahärledbaraSystematisk utvärderingoch förbättring22 jan 2008 27 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Kriterier 20071. Ledarskap 1501.1 Verkställande ledning 451.2 Ledarskap för ständiga förbättringar 301.3 Processledning 301.4 Samhällsengagemang 151.5 Miljöledning 302. Information och analys 702.1 Hantering och användning av Information 452.2 Information om ledande organisationeroch konkurrenter. 255. Verksamhetens processer 1205.1 Styrning av verksamhetens processer 605.2 Förbättring av verksamhetens processer 405.3 Samverkan med leverantörer och partners 206. Verksamhetens resultat 1606.1 Resultat - Processer 1006.2 Resultat - Samverkan med leverantöreroch partners 206.3 Resultat - Samhällsengagemangoch Miljöledning 403. Strategisk planering 503.1 Strategisk planering 504. Medarbetarnas utveckling 1504.1 Strategisk kompetensutveckling 254.2 Individuell kompetensutveckling 254.3 Medarbetarnas engagemangoch Delaktighet 354.4 Erkännanden och uppmuntran 204.5 Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 204.6 Resultat - Medarbetarnas utveckling 2522 jan 2008 28 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 20087. Kundtillfredsställelse 3007.1 Kundförväntningar 507.2 Samverkan med kunder 457.3 Utfästelser till kunder 257.4 Mätning av kundtillfredsställelse 607.5 Resultat – Kundtillfredsställelse 120Totalt 1000


KulturGrundläggande värderingar för beslut och handling• Kundorientering• Engagerat ledarskap• Allas delaktighet• Kompetensutveckling• Långsiktighet• Samhällsansvar• Förebyggande åtgärder• Ständiga förbättringar• Lära av andra• Snabbare reaktioner• Faktabaserade beslut• Samverkan• Processorientering22 jan 2008 29 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Tre hörnpelare i SIQs Modell för KundorienteradVerksamhetsutvecklingEtt sätt att ställafrågor som leder tillinsiktEn modell för vilkafrågor vi skall ställaGrundläggandeVärderingarvägleder beslutoch handlingSystematik Struktur Kultur• Kundorientering• Engagerat ledarskap• Allas delaktighet• Kompetensutveckling• Långsiktighet• Samhällsansvar• Processorientering• Förebyggande åtgärder• Ständiga förbättringar• Lära av andra• Snabbare reaktioner• Faktabaserade beslut• Samverkanför att förståoch driva påför att kunna seoch organiseraför motivationoch riktning22 jan 2008 30 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Hur kan man arbeta med modellenModellen är en sak - Arbetssätten många• Snabbstart• Första steget• Översikten• Grundläggande Värderingarna• LedningensAnalys• Verksamhetsbeskrivningen• Diplomering• Utmärkelseprocess• inSIQt22 jan 2008 31 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


inSIQt ® - grundidé• Ett lätt sätt att mäta sin nivå– det måste gå fort att få sitt resultat– det måste vara intressant och pedagogiskt– det måste vara billigt• Ett sätt att få delaktighet i förbättringsarbetet– alla ska ha möjlighet att medverka– varje enhet/ansvarsområde ska se sitt eget resultat22 jan 2008 32 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Verksamhetsvärdering enligt SIQs modell*• En väl beprövad metodik• 15 års erfarenheter• Internationell samverkan• Koppling till forskning• En tydlig pedagogikför ständiga förbättringarDet finns också inSIQt för EFQM-kriterierna och Baldrige.Andra modeller kan komma, t.ex. CAF, BSC m.fl.22 jan 2008 33 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 20081 LedarskapOrganisationen2 Information &Analys3 StrategiskPlanering4 MedarbetarnasUtveckling5 Processer• Kundorientering• Allas delaktighet• Långsiktighet* ) • Samhällsansvar6 Resultat• Förebyggande åtgärder• Engagerat ledarskap • Ständiga förbättringar• Lära av andra• Kompetensutveckling • Snabbare reaktioner• Faktabaserade beslut• Samverkan• Processorientering7 Kundtillfredsställelse


Exempel på frågeställningar• Min skolas ledning visar personligt engagemang för utveckling av verksamhetenutifrån kundernas behov s.k. kundorienterad verksamhetsutveckling• Min skolas ledare och jag som medarbetare arbetar tillsammans med att brytaned nationella mål och läroplaner till vår gemensamma arbetsplan.• På min skola har vi arbetssätt för att ta fram mål och handlingsplaner för minegen kompetensutveckling• Vi har arbetssätt och metoder som tar till vara mångfalden bland medarbetare,kunder och partners.• Min skolas mätningar av medarbetares arbetstillfredsställelse visar goda resultati jämförelse med våra mål.• På min skola har vi arbetssätt för att definiera och kartlägga verksamhetensviktigaste processer och kraven på dem.• På min skola har vi arbetssätt för att utreda och undanröja grundorsaker tillproblem.• Min skolas mätningar av hur nöjda elever, föräldrar och andra grupper är visargoda resultat i jämförelse med våra mål.22 jan 2008 34 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Svarsalternativ; arbetssätt0 % = Så här gör vi inte. Så är det inte.20 % = Vi har en del gemensamma arbetssätt inom området, mentillämpar dem sällan.40 % = Vi har gemensamma arbetssätt för mycket inom området och detillämpas ofta.60 % = Vi tillämpar gemensamma arbetssätt för det mesta inomområdet. Systematisk utvärdering är vanlig och förbättringförekommer.80 % = Vi tillämpar väl utvecklade gemensamma arbetssätt. Systematiskutvärdering och förbättring är vanlig.100 % = Så är det och vi utvärderar och förbättrar våra arbetssättsystematiskt.Vet inte = Jag känner inte till hur det är.22 jan 2008 35 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Svarsalternativ; resultat0 % = Så är det inte. Instämmer inte alls.20 % = Instämmer knappast. Har hört talas om sådana mätningar,men känner inte till resultaten.40 % = Instämmer delvis. Känner till sådana mätningar, men vet intehur resultaten används.60 % = Instämmer till stor del. Sådana mätningar redovisas, och vi harbörjat använda resultaten i förbättringsarbetet.80 % = Instämmer. Resultaten från sådana mätningar är välkända,och används systematiskt i förbättringsarbetet.100 % = Så är det. Instämmer till hundra procent. Resultaten användssystematiskt till att styra, utvärdera och förbättra vårverksamhet.Vet inte = Jag känner inte till hur det är.22 jan 2008 36 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Resultat på kriterienivå50403020100Procent / kriteriumAlla22 jan 2008 37 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 20081 Ledarskap2 Info & Analys1 Ledarskap2 Info & Analys3 Planering4 Medarbetarna5 Processer6 Resultat7 KunderTotalProcent504030201003 Planering4 Medarbetarna5 Processer6 Resultat7 KunderTotalProcent / kriteriumTandläkareProcent


Resultat per delkriteriumInfo & AnalysLedarskapInfo o jmfkonkurrenterInd. kompetensutv Arb.miljöArb.miljö Arb.tillfredsst.& -tillfredsst.ResultatprocesserMätning av kundtillfr.st.Resultat kundtillfredsst.SamverkanLeverantörerLeverantörer22 jan 2008 38 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Svarsfördelning på påståendenivå1 Ledarskap (1.1)[1] Verksamhetens ledning visar personligtengagemang för kundorienteradverksamhetsutveckling.[2] Verksamhetens ledning samverkarpersonligen med medarbetare iutvecklingen av verksamhetsidé, visioneroch värderingar.[3] Verksamhetens ledning följerpersonligen upp att vårtförbättringsarbete också leder tillekonomisk nytta.[4] Verksamhetens ledning för en dialog medmedarbetarna om verksamhetensutveckling och resultat.[5] Verksamhetens ledning är personligenengagerad i att alla i verksamhetenuppträder på ett etiskt riktigt sätt.Håller inte alls medInstämmer till 100 procent.0 20 40 60 80 100 Vet inte! Svarande Ej svar5,88% 47,06% 29,41% 11,76% 5,88% 0% 0% 17 05,88% 47,06% 23,53% 17,65% 0% 0% 5,88% 17 017,65% 41,18% 29,41% 5,88% 0% 0% 5,88% 17 05,88% 52,94% 29,41% 11,76% 0% 0% 0% 17 011,76% 35,29% 17,65% 11,76% 5,88% 0% 17,65% 17 0Totalt15 0Andel svar60%50%40%30%20%10%0%Verksamhetens ledning visar personligt engagemang förkundorienterad verksamhetsutveckling.0 20 40 60 80 100 Vet inte!Andel svar60%50%40%30%20%10%0%Verksamhetens ledning samverkar personligen medmedarbetare i utvecklingen av verksamhetsidé, visioneroch värderingar.0 20 40 60 80 100 Vet inte!Andel svar60%50%40%30%20%10%Verksamhetens ledning följer personligen upp att vårtförbättringsarbete också leder till ekonomisk nytta.Andel svar60%50%40%30%20%10%Verksamhetens ledning för en dialog med medarbetarnaom verksamhetens utveckling och resultat.0%0 20 40 60 80 100 Vet inte!0%0 20 40 60 80 100 Vet inte!Andel svarVerksamhetens ledning är personligen engagerad i att allai verksamheten uppträder på ett etiskt riktigt sätt.60%50%40%30%20%10%0%0 20 40 60 80 100 Vet inte!22 jan 2008 39 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Översikt• De olika stegen som man genomförLedningensAnalysAnmälaninSIQt-enkätPlatsbesökÅterföring22 jan 2008 40 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


ÖversiktAllmän del1. Verksamhetsidé2. Verksamhetens uppdrag3. Elevers behov, krav, önskemål och förväntningar4. Föräldrar och andra gruppers behov, krav ochförväntningar.5. Övergripande förutsättningar av betydelse förskolan6. Översiktlig beskrivning av verksamhetensprocesser7. Verksamhetens organisations- ochledningsstruktur8. Medarbetare (antal etc)9. Lokalresurser10. Materiella resurser (t.ex. bibliotek, läromedel)11. Ekonomiska resurser12. Samarbetspartners (t.ex. leverantörer skolmat,läromedel)22 jan 2008 41 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008Strategisk del1. Visioner2. Skolans värdegrund nedbrutenfrån övergripande mål3. Styrkor, svagheter, hot ochmöjligheter4. Viktiga framgångsfaktorer5. Strategier och arbetsplan förmåluppfyllelse på lång siktdefinierade ikvalitetsredovisningen6. Mål och åtgärder förmåluppfyllelse på kort siktdefinierade ikvalitetsredovisningen


Ledningens analys- en sida per delkriteriumDelkriteriets text….Beskriv kort de viktigaste angreppssättenoch i vilken omfattning de tillämpas!Mått och mål?Referenser/bevis:Hur går utvärdering och förbättring till:..viktigaste styrkor…...viktigaste förbättringsmöjligheterna…Vår nivå idag22 jan 2008 42 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Förbättringshjulet- grundläggande synsätt”HUR?”22 jan 2008 43 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


(En generell processkarta)Att förståmarknadenoch kundernaAtt utvecklavision,verksamhetsidéochStrategierAtt utvecklaoch utformaproduktenAtt informera,marknadsföraoch säljaAtt producera/levereraproduktenAtt ta betaltoch ge service/följa uppefter leverans22 jan 2008 44 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008Stöd- och ledningsprocesserAtt hantera personalförsörjningoch -utvecklingAtt hanterainformation/ITAtt hantera tillgångaroch ekonomiadm.Att hantera kvalitetsochmiljösystemAtt hantera externarelationer/intressenterKan det här stämma för en skola?Verksamhetens huvud- del ochstödprocesser


Ta reda på vadsom är viktigt ochefterfrågat; vadsom kommer attleda till framgångVerksamhetens huvudprocess(Att leverera skolår X)Formulera vad,hur, vem, påvilket sättKursplaner,läromedel,lärare, lokaleroch andraresurser etc.”Skolåret”/-enTrycksaker,kommunikation,informatörer,mässor,utställningarmmGenomföra”läsåret” medallt vad detinnebär av rättsaker i rättordning på etträtt sätt…Uppföljning,utvärdering,stöd,vidareutbildning?Att förståmarknadenoch kundernaAtt utvecklavision,verksamhetsidéochstrategierAtt utvecklaoch utformaproduktenAtt informera,marknadsföraoch säljaAtt producera/levereraproduktenAtt ta betaltoch ge service/följa uppefter leveransAtt hantera personalförsörjningoch -utvecklingAtt hanterainformation/ITAtt hantera tillgångaroch ekonomiadm.Att hantera kvalitetsochmiljösystemAtt hantera externarelationer/intressenter..och HURgår alltdetta till?!Stöd- och ledningsprocesser22 jan 2008 45 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


4Vem förser ossmed det sombehövs ?Att identifiera och definiera en process3Vad behöver viför att kunnalevereratjänsten/varan?5Vad är vårvärdeförädling/vår process?1Vilkavaror/tjänster?2Vem är kund?Förstadelprocessen/aktiviteten22 jan 2008 46 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008Delprocesser/aktiviteterSistadelprocessen/aktiviteten


Att identifiera och definiera en process4Vem förser ossmed det sombehövs ?Stat okommunPengarplanerUtbDepLärarutbPolitikerByggmästareHyresvärdFörlag3Vad behöver viför att kunnalevereratjänsten/varan?PedagogerEleverLokalerLäromedelStyrdokumentPlanerPengarSamverkanTidAvtalMatFörstadelprocessen/aktiviteten5Vad är vårvärdeförädling/vår process?KunskapsförmedlingFärdigheterVärdegrundsförmedlingDelprocesser/aktiviteter1Vilkavaror/tjänster?Ettskolår 9Sistadelprocessen/aktiviteten2Vem är kund?SamhälletGymnasietStatKommunElevenFöräldrarArbetsmarkn22 jan 2008 47 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


SIQs ProcessIndex10 Den förbättrade processen är säkrad och målen höjda9 Utvärdering och förbättringar genomförda8 Berörda medarbetare har tillräcklig kunskap7 Mål för processen är satta6 Mätning och uppföljning etablerad5 Mått är definierade4 Processen är beskriven/kartlagd3 Krav på processen är fastställda2 Processen är definierad1 Processen är identifierad och processansvarig är utsedd© Copyright SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling22 jan 2008 48 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Varför kvalitetsverktyg?• Hjälper till att ta fram, bearbeta och presentera fakta -inte åsikter!• Stödjer analys i grupp och all mental kraft kan användsför arbetet - ”procedurfrågor” undviks.• Främjar konsensus. Införandet av förändringarunderlättas eftersom problembilden görs klar förinblandade.• Bidrar till att förbättringsarbetet upplevs somengagerande och roligt.• Säkerställer att sammanträden blir effektivare och ledertill resultat.22 jan 2008 49 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


De sju förbättringsverktygen• Datainsamling• Histogram• Paretodiagram• Ishikawadiagram• Uppdelning• Sambandsdiagram• Styrdiagram22 jan 2008 50 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Datainsamling•För att få underlag till vårtkontinuerligaförbättringsarbete.•För att få systematik iregistrering ochsammanställning avdata/observationer så attmönster och trender kanupptäckas och åskådliggöras.Antal20155a b c d e f g h i j kKvalitetsproblem22 jan 2008 51 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


HistogramAnvänds t.ex. för attvisa spridning iprocessers resultat,t.ex. betygsfördelningAntal300200100a b c d eKvalitetsproblemf22 jan 2008 52 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


ParetodiagramHjälper oss att prioriterabland orsaker till ettproblem så att vi kan riktain oss på den orsak somhar störst inverkan.Antal %Problemorsak22 jan 2008 53 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Exempel:Orsaker till brister i den öppna vårdenAntalpatienter72%87%95%100%64%44%Ofullständ/försenadDiagnossättOfullst.behandlingelleruppföljnBrister iinformationMedicinskaordinationernaföljs inteÖverbehandlingFelaktigdiagnosoch terapi22 jan 2008 54 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Stökigt i matsalen…Hur stort är problemet - check sheet/streckdiagram• Bråkar med andra• Dåligt bordsskick• Springer omkring• Uppkäftig• Skriker och gapar• Kastar saker///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// //////// ///// ///// ///// ///// ///// /////// ///// ///// ///// //////// ///// ///// //////// ///// ////////// ////22 jan 2008 55 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Ishikawadiagram(fiskbensdiagram, orsak-verkan-diagram)Gör att man kanidentifiera, utforskaoch grafiskt visa,alltmer detaljerat,alla tänkbara orsakertill ett problem för attupptäcka dessgrundorsak.Människa/ManagementMaskinMetodVerkan(Problem)MaterielMiljöMätningOrsak22 jan 2008 56 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Vad beror det påIshikawa-diagram Orsak-verkan diagramMaterialMänniskaProblem/effekt:Bråkar med andraMiljöMetodLedning22 jan 2008 57 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


StratifieringFör att bryta ned elleromfördela information frånackumulerade alternativtolika källor så att vi kan fåjämför-barhet och”renodlade” data.22 jan 2008 58 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


SambandsdiagramFör att studera ochidentifiera tänkbarasamband mellan två olikavariabler.LängdSkostorlek22 jan 2008 59 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


StyrdiagramFör att övervaka, styra och förbättra en process över tidengenom att studera variationerna och deras orsaker.ToleransgränsÖvre styrgränsUndre styrgräns22 jan 2008 60 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


Verktyg: Ishikawadiagram,relationsdiagram.Fortsättmäta &följa uppDefinieraproblemetVerktyg: släktskapsdiagram,relationsdiagram,datainsamlingVerktyg: histogram,paretodiagram,styrdiagram, sambandsdiagramSprid det nyaarbetssättetUtvärderaresultatetLärStuderaGörGenomföråtgärdeni liten skalaPlaneraBeskrivnulägetIdentifiera ochanalysera orsakertill problemet,föreslå åtgärdVerktyg: styrdiagram,IshikawadiagramVerktyg: släktskapsdiagram,relationsdiagram,Ishikawadiagram, histogram,pareto, styrdiagram,sambandsdiagram22 jan 2008 61 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 62 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 63 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 64 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 65 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 66 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 67 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 68 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 69 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008


22 jan 2008 70 © SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 2008

More magazines by this user
Similar magazines