12.07.2015 Views

maj - Kumla kommun

maj - Kumla kommun

maj - Kumla kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Kumla</strong> bibliotekÖppettider:HUVUDBIBlIOTEKFolkets hus, SkotvAgen 12, <strong>Kumla</strong>lel88 190Månd-lred 12-20Iörd 11-14, sönd 16-18SommaJt.Id: , jUfIi-31 augustimind-fred 14-20, lOrd, sönd stängtFilialefHALLABROTIETTalläng&nS skola, lel 724 13TIsd 10-14onsdochlorsd 10-14, 17-19JulistlngtKUMLABY<strong>Kumla</strong>by Centrum, Högstadieskolan.Korstagatan, tel SS 198Mind 10-17, Usel 17-19onsd 10-19,lorsd 10-17Ju" stiJngt VISS reducenng av öppettIdernaaven I juni och augustiBIBUOTEKEN HALLER STANGT1 <strong>maj</strong>, Kristi Hlmmelslärdsdag, Pingstafton, Pingstdagen, Annandag Pingsl och Midsommarafton.Torsd 30 apnl, onsd 27 <strong>maj</strong> (dag före Krisb Himmelsfärdsdag) och lorsd 18 Juni (daglöre Midsommarafton) stlling6f huvudbiblioteket och filialen i <strong>Kumla</strong>by kl 17, filialen IHäJlabfottel kl 14.Fred 5 juni (dag IÖTe pingstallon) stänger hwudbibliotekel k117.Fr Om /Uni har biblioteken förlängd lånetid (SOMMAALÅN) till 1 seplember.KUMLANInformationsblad för <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>Ansvarig u/givars:Kommunalrådet Sven-Ove CederslrandRedaktion;Kommundirektör Thage ArvidssonAssislent Sigbrit HägghultPostadress;BoK 17, 69201 KUMLA2SANNAHEDCentrumhuset, tel 786 30Månd 17-1911sd och fred 10-13Julistängt.4.SYTORPPosthuset, tel 732 41TISd 17-20fred 10-13Julistang!'Besö/(sadress;Stadshuset, <strong>Kumla</strong> torgTelefon:019/BB 100 (växel)Nästa nr utkommerbörjan september 1987Fysisk planering - svårt, tidskrävandemen nödvändigtAv kommullalrt'1del Sven-Ove Ceders/randEn slor del av politikernas och tjimslcmimnensarbete består av att i olikaskeenden planlägga arbeten som påkortare eller längre sikt ska komma tillutförande.Bygga gator, lägga vatten- och a\­loppsledningar. el. fjimvärmc etc ...eTkarkanske inte sa komplicerat när det... ål kommer till utförande. Men dessförinnanhar det pagalt en planenngmed hänsyn till förutsättningar ochmöjligheter för att slutligt kunna genomföraarbetena vid rätt tidpunkt.till rätt storlek. och räu pris etc.Ett exempel pa det sa viktiga fysiskaplanarbetet är hur vi under början av1970-talet planlade för en utb)ggnadav det så kallade Norra Mos-områdetväst och nordväst om \ägtorget i <strong>Kumla</strong>.De bedömningar som gjordes dåförutsatte en utbyggnad i slutet av1980-talet. Det vill saga en planeringstidom 15-20 år. På grund av vikandebefolkningstal för <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>och för länet som helhet får vi avvakt,len byggstaTl för området än i några r.Fysisk planering kan också vara engenomgång av redan befintliga områden.En sådant arbete har påbörjatsför nordvästra delen av <strong>Kumla</strong> tätort.Där har vi börjat en noggrann planeringoch ekonomisk beräkning för ombyggnadav vatten- och avloppsledningar,som snart tjänat ut, för gatorsom behöver breddas eller i vissa fallgöras smalare, då de enligt gamla planerfrån 1920- och 1930-talet gjortsonödigt breda. Genom avstyckningarfrån gamla Slora villaträdgårdar har ellomfattande förtätning av villabebyggelsenskett i nordvästra <strong>Kumla</strong>. Dellahar också inneburit en kraftigt ökadbelastning pa saväl gator som vatten,avlopp och elnät.Planeringsprocessen kräver också allvi har ett bra kartunderlag med exaktaangivelser för IOmtgränser, gatubredderm m. Det krävs också att vi tarhänsyn till vad som ytterligare behöverrymmas inom exempchis bostadsoOlrMenai nordvästra <strong>Kumla</strong>, i formav grönomraden, butiker. barnstugor,skolor. kollektivtrafik etc.För att kunna bedöma hela <strong>Kumla</strong>och for all kunna arbeta fortare i vissamoOlem gör vi specifika planeringsprogramför exempelvis våra grönomradenoch parker. När vi sedan påbör­Jar ett planarbcte kan vi till denna genomgångfoga den speciella planeringsom redan finns. Till exempel ettpark- och grönområdesprogram. Genomau på detta sätt utnyttja redan utfördplanering vinner vi mycket tid.En arbete av den art som vi ovan beskrivitär tidskrävande och i mångastycken både komplicerat och omfattande.Med ett finare ord kallas det infrastruktur.Det är den strukturen somgör Sverige till en av de ledande nationernai vii riden och som i många styckengör att vår industri och vån samhällslivfungerar så bra som det gör. I<strong>Kumla</strong> drar vi vart stra till stacken förett effektivare och bättre samhälle.Det är verkligen inte lätt att med3


'.• ••••••"0 .......För all b)ggil I cgen regi kril"S noggrann plJnc·ring och stora msatser AlliI urbel$uppglflcr kall manmte göra själ- En del fiir miln mIl,' goril, I eJ( \ \IS och el.kan exempelvis bygglovbefrielse inforasför kompletteringsåtgarder for enochtvåbostadshus. fritidshus. industribyggnaderm m. Samtidigt kanbygglov införas för annars inte lovpliktigaåtgärder. Till exempel att byggaom och till inom ett värdefullt kulturlandskap.En· och tvåbostadshusVad får man konkret göra med sin villaoeh sin tomt? Som tidigare krävs detbygglov för att• uppföra byggnader• göra tillbyggnader• hell eller till viss delta i anspråk el·6'.ler inreda byggnader för väsentligtannat ändamal an det senaste användningssatteteller för vilketbygglov har lamnats• avsevän påverka byggnaders planlösning• göra ändringar som berör konstruktionav de bärande delarna• installera eller väsentligl ändra eldstäder.rbkkanaler, ventilation.vallenförsörjlling. avlopp (krävs ejdär dct är fråga om egen VA~anläggning).För en- och tvåbostadshus - ej grupphus- finns vissa undantag.Kompletteringsbyggnader, så kalladefriggebodar m m på max 10 m l kom·mer aven i fortsättningen att varabygglovbefriade. Skillnaden är attman även fär bygga närmare tomtgränsenän 4.5 m om man får grannesmedgivande. Friggebodar får dock intesättas upp på byggnadsfri mark(punktprickad mark) eller på annatsätt i strid mot dctaljplan utan bygg­10\ .Fortfarande gäller också att man utanbygglov får mala om en- och tvåbostadshusäven inom omnjden med detaljplan.om byggnadens karaktär genombyte av fiirg inte ändras väsentligt.Nytt är atl inre åtgärder - dock ejändrad användning - samt mindre lillbyggnadertill en- och tvåbostadshusär undantagna bygglovplikt om fastighetenligger utanför samlad bebyggelse.Tillbyggnaden får dock inte sträckasig närmare tomtgränsen än 4.5 meler.utan grannes medgivande.Samlad bebyggelse är, utöver tätar·tema, även bybildningar som Folkatorp.Örsta och Frommesta. En samladbebyggelse utgörs av 10-20 hus.där de bebyggda tomterna gränsar tillvarandra eller åtskiljs endast av väg.parkmark eller dylikt. En mindre tillbyggnadfår givetvis inte vara så storatt den dominerar den ursprungligabyggnaden.Föreskrifter även vid undantagfrån bygglovpliktÄven om bygglov inte krävs är det viktigtatt tänka på att lagar och föreskrifterändå gäller och att de måste följas.Om Du exempelvis bygger till Ditt huspå landct - utanför sandad bebyggelseFöretagare~Fnggebodcn- som forrrådshus Io!ier Dcs\iuhgaproblemdär det ej är bygglovpliktigt - måstebland annat säkerhets-o energi- och utformningsbestämmelserbeaktas. Påsamma sätt som dct kan bli påföljderom Du bygger utan lov - svartbyggekanbyggnadsnämnden ingripa om lagaroch föreskrifter inte följs vid ett ejlovpliktigt bygge.Om nagot skulle hända byggnadcnkan frågan om gällande föreskrifter äruppfyllda även tas upp av försäkringsbolag.Råd och informationPlanerar Du en ny-o 0111- eller tillbyggnad:kontakta stadsarkitektkomoret iett tidigl skede för att få råd och informationom vad som gäller.1 Stadshuset kommer det att finnasbroschyrer och informationsmatcriaisom mer i detalj förklarar den nyaplan- och bygglagen och vad som gäl·ler inom de olika delarna av kommu·nen.Hör av Dig till stadsarkitektkontoret.Birgitta Andersson, telefon 019­882 50. ser till att Du får lala med rattperson. Eller varför inte göra ett besökpå vårt kontor i Stadshuset vidTorget. Du iir välkommen att rådgöraom Dina speciella byggfrågor. OSöker Du mark, för att bygga?Söker Du nya lokaler?Ring 019-88 100, Thage Arvidsson7


Vi bygger för framtidenAv stadsbygglladschef Bo ÖrregrenFd Älvbro skofabrik. Byggsom till flerbostadshus medca 30 lägenheter med bostadsrätt.Byggstart l:ahalvårel1987.Kv Falken, bebyggs medca 75 hyreslägenheter.Byggstart senast 1990,eventuellt redan hösten1987.Kv Byggmästaren. Beräk·nad byggstart 2:a halvåret1987. HSB bygger ca 50lägenheter med bostadsrätt.Efterfrågan och behovEfterfrågan på bostäder i <strong>Kumla</strong> är förnärvarande stor. Cirka 850 personersöker lägenhet och i <strong>kommun</strong>enstomtkö finns 70 intresserade.Av dc 850 som söker lägenhet är detcirka 170 som nu bor i allnan <strong>kommun</strong>.Övriga bor redan i <strong>kommun</strong>en.Knappt hälften av dc som söker lägenhetbor idag i annan lägenhet medandrygt 130 bor i småhus. Nästan 140 avde sökande bor hos sina föräldrarmedan cirka 90 saknar bostad. Det ärde två senast nämnda grupperna - tillsammans230 personer - som visar hurmånga nya lägenheter som efterfrågas.Om övriga får ny bostad lämnarde i sin tur en lägenhet eller ett småhustill förfogande för annan bostadsbehövande.Av de 850 söker 500 lägenhet om leller 2 rum och kök. Cirka 250 vill ha 3rum och kök medan end


Posten flyttarA v postmästare Jan SOflnerstedtModell av Korsta byar, etapp l.togs av <strong>kommun</strong>fullmäktige i april1987.Bostadsförsörj ningsprogrammet innehållertotalt cirka 500 lägenheterunder perioden 1987-1991. Dessutomanges reservobjekt i slutet av periodenom cirka 100 lägenheter. Erfarenheternavisar alt förskjutningar ofta uppståri bostadsproduktionen. Det ärmånga intressen som ska bevakas, närnya lägenheter ska byggas. En betydelsefullintressent är staten, som vialänsbostadsnämnden ska bevilja förmånligastatliga lån, vilket är en förutsättningför att över huvud taget kunnabygga nya bostadshus. I de fall<strong>kommun</strong>en inte äger marken, k


På upptäcktsfärd i <strong>Kumla</strong>bygdAv kullIIrelIef Mats RUllerillgEn av de bästa säuen att lära kännaDin bygd är att använda cykel. I <strong>Kumla</strong>bygdenär detta ovanligt lätt att genomföra.Vår <strong>kommun</strong> är till ytan relativtliten och vägarna är lättrampade.Med tanke på dessa fakta har kulturförvailningensammanställt cykelguiderför olika delar av <strong>kommun</strong>en.Cykelguiderna finns tillgängliga blandannat på biblioteket.I <strong>Kumla</strong>n nr 2 har vi under tidigare årpresenterat tre cykelturer. Åf 1984presenterades turen Hardcmo-Bränd­


till höger för att så småningom kommafram till en asfaltväg - gamla E 3:an.Följ denna tills Du åtcrigen tar av tillhöger. men nu in på en grusväg (vägskylt;N Järsjö). Efter cirka 600 meterpå denna väg kommer Du till en M­skylt på vänster sida om vägen. Stannahär! Järsjö hällar 8 ligger på högersida om vägen uppe j skogen. Hällarnaligger nära vägen och är relativt lättillgängliga.Järsjö hällarutgör en intressant geologisk formation.Intressanta är hällarnas glattslipadestötsidor mot norr liksom densamling flyttblock som förts hit av inlandisen.Under den senaste inlandsistidengnuggadc isens moränspäckadebotten hårt mot berggrunden. Särskillangripna och slipade blev de sluttningarsom var vända mot det håll varifrånisen kom - stötsidorna.Järsjö hällar når upp till mer än 60meter över havet och höjer sig 15-20mctcr över slätten vid Jårsjö. Bergetligger vid Järsjöplatåns förkastningslinje.Bland hällarna samladcs en gång"Roparna". Denna säregna religiösagrupp, som präglade det andliga livct iNärke vid 1800-talets min, fann här engudstjänstlokal.Efter en stilla meditationstund blandhällarna - gärna med kaffekorg - fonsätterDu. Efter cirka 400 meter passerarDu försiktigt riksväg 52. I nästakorsning tar Du av till höger ut på enasfaltväg. Efter halvannan kilometerligger på vänster sida om vägen fleralenag. Det bortersta av dessa är numeraen intrcssant fågellokaL €t.. J-.Jarsjö MUar - fantaSieggande mJlj6 skapad a~mlandsisen.FågeUokalen LertagetDet gamla lenaget, som ligger närmastkriminalvårdsanstalten. har urornitologernas synpunkt blivit mycketintressant under de senaste åren. Detlaberor på all vegetationen brett utsig över lenaget och all där under vissaperioder av året står vatten och därmedfinns ett rikt insektsliv. Dennakombination. som är sällsynt i vårtlantbrukslandskap, har visat sig lockahit bland annat vadarfåglar och änder.Den lämpligaste tiden att studera fågellivethär är <strong>maj</strong> och augusti.Du trampar vidare. Mitt för SkofabrikenYmcr AB tar Du av till högcroch återvänder till turens utgångspunkt- Kurnla torg.DFrågor om färdtjänst? - Handikappassistenten svarar!Ring 019·883 53 eller gör ett besllk hos Birgit Haggblad, Socialkontoret i Stadshuset.,Information om färdtjänstA v handikappassisrenr Birgit Häggblm/Rätt till färdtjänstDen som har stora svårigheter att användaallmänna <strong>kommun</strong>ikationsmedeleller att förflytta sig på cgcn handhar enligt socialtjänsten ratt till färdtjänst.Svårigheterna kan bero på synnedsättning.rörelsehinder. astma. svåraallergier. hjärt- och kärlsjukdomar mm. Handikappen skall vara varaktigarnerän tre månader - för alt ge rätt tillfärdtjänst. Färdtjänst beviljas inte omman klarar att köra egen bil.Hur fungerar färdtjänsten?Färdtjänst söks hos <strong>kommun</strong>ens handikappassistent.som träffas på telefon019-88353. Handikappassistcntcn utfärdaren legitimationskort. som alltidbör finnas tillgängligt för att kunna visasupp för taxichauffören.På den utfärdade legitimationen finnsangivet om resenären är berälligad tillresa med följeslagare eller som ensamresenär. Gäller legitimationen för resamed följeslagare. så åker denne utanextra kostnad för den färdljänstbcrät·tigade eller erläggandc av egen kostnad.När färdtjänst beviljats översändskreditbeviscn per post. Kreditbcvisenmåste medtagas vid varje resa. Medvissa intervaller sänds nya kreditbcvistill den färdtjänst berättigade. Färdtjänstengäller för resa inom tre (3)mil. Dock skall alla <strong>kommun</strong>ens färdtjänstberätligadckunna resa till Öre·bro via färdtjänst.Färdtjänst gäller inte för sådana resorsom ersätts av försäkringskassan. t cxresor till läkare, sjukgymnast etc.Vid beställning av resor hos Taxi börman tala om att beställningen avserfärdtjänstresa. Detta är speciellt nödvändigtom man har rullstol som skamed. eller om man ska hämtas i bostaden.Kreditbeviset består av tre delar.Föraren är skyldig att. när beloppet ärifyllt. lämna en del till resenären somkopia och kvitto på erlagd avgift. Vidsamåkning av två eller flera personerlill samma adress. skall etf kreditbcvislämnas och chauffören skall markeraatt det gäller samåkning.Resenärens egen avgift är 30 % avtaxameterbeloppet dock lägst 10 kronor.RiksfärdtjänstGenom riksfärdtjänsten ges möjlighetatt åka färdtjänst över hela landet tillell pris motsvarande vad en 2:a klassjärnvägsbiljctt kostar. Riksfärdtjänstenär till för den som är gravt handikappadoch som har stora svårigheteratt själv åka tåg eller buss längresträckor. Resans längd måste varaminst tio (10) mit enkel resa eller måsteförctagas med taxi hela resan för allräknas som riksfärdtjänst.Möjlighct finns all åka taxi hela vägcnellcr att flyga. Dock måste - givetvismed hänsyn till resenärens handikapp- det billigaste färdmedlet alltidanvändas.Ansökan om riksfärdtjänst måstegäras i god tid. helst tre (3) veckor föreplanerad avresa. Ansökningsblankettrckvireras hos handikappassistrenten,telefon 019-88353.14 15


Vinn på miljöfarligt avfall!?Av miljö- och hiilsoskyddschef Peter Erikss01lI de flesta hushåll förekommer avfallsom kan klassas som miljöfarliga. Sådantavfall kräver speciell hantering.Det får inte läggas bland sopor ellerspolas ner i avlopp.För att värna om miljön anordnar<strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> en insamling av hushållensmiljöfarliga avfall. Insamlingenkommer att äga rum under veckaZO,dctvillsiigactcn 11-16<strong>maj</strong> 1987.Alla hushåll som under denna veckalämnar miljöfarligt avfalliiiI brandstationeneller till den ambulerandebrandbilen deltar i en utlottning av 30badlakan.Vilka avfall är miljMarliga?Avfallen kan indelas i grupperna:Oljor ocl! telferSpillolja. smörjfcll eller liknande.LösningsmedelLacknafta (penseltväll, förtunning),linolja, terpentin, thinner. fotogen,bensin, etanol, metanol, aceton, trikloretylenm m.BekämpfliflgsnledelKasserade eller ofullständigt tömdaförpackningar och sprayflaskor.Färger eller lackerFlytande rester av färg eller lack. Fastafärg- eller lack rester med pigmentbaserade på metallerna antimon. bly,kadmium, kobolt. krom, kvicksilver.mangan. tenn. zink.LimFlytande limresler och kasserat lim avtvåkomponentstyp eller lim som innehållerfenoler.Sura eller alkalishl produkterSyror eller alkalier (t ex lut, kaustiksoda.ammoniak).••Dags all kontrollera skAp och förtid!K vicksill'erBatterier, instrument, reläer. barometrar.termometrar etc innehållandekvicksilver.Betrakta allt avfall som miljöfarligt,om du är osäker på vad det innehåller!Var lämnas avfallet efter insamlingen?Miljöfarligt avfall från hushåll kan Dulämna vid brandstationen. VästraDrottninggatan 8. Mindre mängdertas emot av miljö- och hätsoskyddsnämnden.Stadshuset.Batterier lämnas i speciella insamlingsställ,som bland annat finns i affärer.där man säljer batterier.Bilbaueriet kan Du för det mestalämna där Du köper nytt batteri. Detkan också lämnas till brandstationen.Läkemedelsrester tas emot av apoteket.Välkommen att lämna Ditt avfall!Gör Din insats för en renare <strong>kommun</strong>!Tider och uppställningsplatserdrbför brandbilen vecka 20 . ~e ' ..MAndag den 11 <strong>maj</strong>18.00-18.45 <strong>Kumla</strong>by skola19.00-19.45 Ö DrOllnlnggatan, österom KungsvagenTisdag den 12 mal18.00-18.45 Infarten till Bondgårds·galan19.00-19.45 Frögatan-Västra Ban·gatanOnsdag den 13 <strong>maj</strong>16.00-18.45 5kogsbacken-Köpmangalan19.00-19.45 Gamla vägen vidOppegård IITorsdag den t4 <strong>maj</strong>10.00-1045 ÅbytOfP, parltenogen vidBelaOlakapeOett 1.00-1 t.45 BrAndåsens handelVärmepumpobligatoriskanmälanI <strong>Kumla</strong>n nr 4 1986 informerade vi omdet unika med värmepumpen. Den ärnämligen både energisnål och miljö·vänlig, bara den sköts rält så att det in·te uppstår läckage.I <strong>Kumla</strong>n nr 4 1986 uppmanade viockså alla innehavare av värmepumpau anmäla innehavet till miljö- ochhälsoskyddskontoret. Då var anmälanfrivillig. Nu har <strong>kommun</strong>fullmäktigebeslutai att införa anmälningsplikt förvärmepumpar. Det innebär att densom ska installera värmepump ska anmäladetta till miljö- och hälsoskyddsnämndeninnan arbetet med anläggningenpåbörjas.Anmälningsplikten omfattar värmepumparsom utvinner värme ur mark,ytvauen eller grundvatten. Undantagnaär alltså luftvärmepumpar.En av anledningarna till att anmäl-18.00-18.45 Hagaskolan19.00-19.45 5:1 Torgils väg-Wallen·stråles vägFredag den 15 mej09.00-09.45 Ekebygatan-Lövegatan10.00-10.45 Kvarnlorp, Folkets hus11.00-11.45 Hällabronet, Affärsgatant 3.00-13.45 Romarebäckens skola14.00-14.45 Hedgalant5.00-15.45 Gartzvl'tgeo-GamlavägeoLilrdag den 17 <strong>maj</strong>09.00-12.00 Torget. <strong>Kumla</strong>." "".. "ningsptikt införs är att värmepumpensslangar innehåller vissa ämnen somvid oavsiktligt läckage förorenar omgivandemark och vatten. Därför är detviktigt med vissa skyddsavstånd tillnärliggande brunnar. Genom obligatoriskanmälan kan uppkomst av sanitäraolägenheter förhindras.Anmälan görs till miljö- och hälsoskyddskantoretunder adress <strong>Kumla</strong><strong>kommun</strong>, Miljö- och hälsoskyddskontoret,Box 17.69201 KUMLA.17III


UPPSLAGET- ett par sidor åt konsumenterna• Pruta alltid nar Du köper gammalbi I!• Testa en gammal bil innan Du skriverkontrakt!• Köp den intc om den har SlOra roSIskador!Föreningsledare! Kom ihågAnsökan om lokalt aktivitetsstöd senast 30 juni"Tipsen är hämtade UT boken "Billigagamla bilar". som Konsumentverketoch tidningen Vi bilägare ger ut.För en lekman är det nästan omöjligtan avgöra hur illa åtgången en gammalbil är och om priset är rimligeMed hjälp av "Billiga gamla bilar" kanman redan hemma vid köksbordetjämföra 42 olika bilmodeller från1970-1980. Dar beskrivs viktiga tekniskadata för varje bil. de typiska felenför just dcn bilen och vilka delarsom oftast ar angripna 3' rost. Rostangreppär en avgörande faktor nardet gäller hur gammal en bil kan bli.För några årsmodeller anges inköpsprisoch försäkringskostnader liksompriser för reser'\'dclar och reparationsarbeten.Statistiska centralbyrån har räknat uthur länge bilarna "över!c,"cr··. Folksamskrocksäkerhetspoäng avslöjarvilka som är trafikfarligas!.Bilarnas utrymmcn - kupe och bagagcutrymme- ar andra viktiga upplysningar.Bilägarnas egna omdomen omutseendc. prestanda och väghållningär också av stor betydelse.Boken finns hos <strong>kommun</strong>ens konsumentvägledarei Stadshuset. <strong>Kumla</strong>.Den vita delen i tresetsblanketten skickas till ert distrikt- eller riksförbund. dengula delen skickas till park- och fritidskontoret. Bryt sammankomsterna efter15 <strong>maj</strong>. Sammankomster under juni får las med vid nästa redovisning.Glöm inte ange rätt postgironummer. Kontrollera att alla uppgifter är rätt ifyllda.PARK- OCH FRlTIDSKONTORETOlycka med glaspiedestalEn kub av spegelgla~blev för en tid se·dan orsak till en otäck olycka. Spegelkuberhar blivt mycket populara somblompiedestaler. Jngen t)cks ha tänktpå vad som kan handa om glaset gårsönder. Nu I'amar k01/sumentverketför blompiedestaler av defllw typ.Olyckan inträffade när en elva rigflicka satt och balanserade på karmentill familjcns soffa. Hon förlorade balansenoch föll handlöst mot spegelpiedestalen.Piedestalen gick sönderoch glaset skar som spjut in i henne.Hon fick omfattande skador oeh fickgenomgå flera svåra opcrationer. Dettog månader innan hon blev återställd.Spegelkuben består av enkelt spegelglassom hålls ihop av plasthörn.Det finns ingen stomme inne i kuben.Plasthörnen kan åstadkomma spänningari glaset. som gör det extra känsligt.Kuberna säljs omontcradc. Definns idag i tusentals svenska barnfamiljershem.Konsumentverket rekommenderarandra typer av glaskuber. Man kan\'älja en kub med stomme av I ex spånskivaeller en kub som är hoplimmadav dubbla glas med akrylfilm emcllan.Om kuben går sönder. håller akr)lfilmenihop glaset så att det inle bildarknivliknande spetsar. (Råd & RiJIIllr 3/987).Vill Du l'eta mera, tag komakt medkoml111l1lel!S kOllSumetl'ägledlliflg, rel0/9-88 /06.Hundralappar att sparaEtt bildäck kan skilja flera hundrakronor i pris hos olika försäljare, specielltmärkesdäcken. Detta visar enprisöversikt i Råd & Rön nr 4 1987.Vill Du vela mera om däck?Ta kontakt med <strong>kommun</strong>ens konsumcntvägledare,tel 019 -88 106.19


Kulturnämndens sommarprogramMUSIKTorsdllg 7 <strong>maj</strong>\'isbillTllllangcns skolaKultur I skohln-prOJcktMUSIK I MÄSSENOfficersmässenSnnnahed 1.:119.00Tor)'dag 7 <strong>maj</strong>MOlart ffi ffiMedlemmar ur Örebro SymfoniorkesterTudag 19 <strong>maj</strong>VirkOllSofrtl Wienerstll<strong>Kumla</strong> mUSl.ksii.lIskapLordag6jum18.30-20.00Tradmonelllsjällt'-j un i- linondeOnsdag 10 IUIII<strong>Kumla</strong>sjöntl galU· och köpmannnförc:mngarna, regiFredag 12 juIU<strong>Kumla</strong>sjiin 17.00-22.00Ungdomsmuslkfestl\'aJ IFlera ungdomsband. olika musikstilar. non-~lopM,dsommaraftonTradItionellt~I idsommllrlirandel SannahedKUMLASJÖNT 1987Kum/asjOn, varallrICm onsdag ju/i-aug.u" kl f900-20.30Programledare Sören AntonssonHusband Blöm Fungelokala anistcr och amatörerProgramblad med vinstchansEn Mstor~ artISI '-arJc gångArrangor: kullumamnden. park· och fnlldsnämndcn samt företag' <strong>kommun</strong>enOnsdag 8 Jul,Jcjll Sundström och Sltflln DemcrtOnsdug 12 JuliCornelis Vr~swijk med musikerOmi/ag 5 auguS/fE\"trt LjusbcrgOnsdag 19 augus/l<strong>Kumla</strong>sjÖDt med ICA·Kvantumsstora f)o"crkenFredag 12 mDJSCorband och Cum ~·ox9-18j1l11lCirkusskola l <strong>Kumla</strong>b}KULTURARRANGEMANGTisdag 1111mHUSllren 19.30Hon Zt'llcrholm och LaSSl' StrömstedtMusik- och pralprogramFredag 5 jm,;Kumtasjön 20.00-02.00Skola"sluln;ngsf~Uppträdanden. '..v!lngar. dlSCOFrin lJ årVisste Du attSverige förbrukar 1 miljon ton koksalt per år. Allt är importerat.Sverige förbrukar 100 000 ton soda per år. Allt är importerat!Sverige förbrukar tOO miljoner torrbatterier per år. Alla är importerade!Sveriges behov av elektronikkomponenter importeras.?et tillverkas 2 miljoner par läderSkor i Sverige medan det förbrukas 17 mil­Joner par.Civil beredskap angår DigIOnsdag 17Ju.nICirkus Victorial ÅbYlorp (prel)Torsdag 18jrmiCirkusfestivaldagi <strong>Kumla</strong>byOnsdag 14 JUIlI<strong>Kumla</strong>sjön 17.00-2200UngdomsmusikftSlh-al IlUngdomsband spelar oon-stopTurlista bokbussen <strong>maj</strong>-september 1987Eneby4/5,1/6-1018,7/9Sånnersla'11/5,1516-1718.1419Brånsla11/5,1516-1718,1419Byrsla1815,2216-2418,2119S:a Ekeby'2515,29/6-3118.2819Omlasta2515,2916-31/8,2819Hjortsberga2615.2316-25/8,2219Vallersla515,2/6. 30/6-1/9, 2919Aala12/5.916-1118,8/9Be'ga19/5,1616-1818,15/9Brändåsefl'1315, lQffi-12J8, 919o,a815,1216-2118,18/9Nynas21/5.217-319,1110Ekebyby416-1318,1019Frommesta7/5.1116-2016, 17/9Torsia14/5.2516-2718,2419Ekeby1415. 416, 2516-1318, 2718, 10/9KvarnIarp715, 21/5. 11/6, 217-20/B, 319• Förmiddagslur20 21


Cirkus i <strong>Kumla</strong>Park- och fritidskontoret informerar~Duktiga amatörer från tidigare Cirkus i <strong>Kumla</strong>.För tredje året i rad får alla <strong>Kumla</strong>barnchansen alt delta i cirkusskolan i<strong>Kumla</strong>by. Nu kan vi faktiskt b6rja talaom tradition.Varje år utvecklas och förändras cirkusprojektct.l år kommer till exempelall planering att ske genom barnkulturcentrumSolkatten. En annanviktig förändring är alt vi i år kommeratt samarbeta med Cirkus Victoriafrån Fjugesta. Det är clI samarbetesom vi hoppas mycket av även förkommande år.Det blir alltså professionella cirkusar-KUMLAEn blomstrande Ifommunlister som kommer att lära ut sinakonster till <strong>Kumla</strong>barnen. Samarbetetmed studieförbunden. som påbörjadesförra året, kommer att fortsäIIa även iår. Studieförbunden stöttar oss i deverksamheter. som inte är så hårt cirkusanknurna,som exempelvis dans,musik och teater.Cirkusskolan kommer att äga rummellan den 9 och l8 juni. Den storafestivaldagen blir alllså den 18 juni.Cirkus Victoria kommer då all ställasitt cirkustält till projektets förfogande.DKUMLAHALLENSporthallenUnder <strong>maj</strong>-augusti iir sporthallcn stängd.Evcntuella träningar förläggs till idrollshal1en<strong>Kumla</strong>bySIMHALLENOrdinarie iippethällande till dess Djupadalsba·del ijppnar.OJUPADALSBAOETTelefon 88 100 Vl( eller direktnummerKassa 88 183Expedition 88 18-+Öppningsdalllm (se annons i lokalpressen)ÖppettiderMåndag-fredagLördag-söndagTisdag och fredagmorgonbad09.00-20.0009.00-18.3007.00-0&.30Kassan sränger 30 tmnll/er före bad/idens slur.Provtagning för simmärken varjc dag 12.00­14.00. Scrvering och kiosk öppna varje dag undcrbadperioden.SIMSKOLORSimundervisningen förläggs till Djupadalsbadct.Instruktion sker i tre olika simskolor undcr juni.juli och augusti. Varje simskola har två gruppervarje vardag. dels klockan 09.00-09.40 och dels09.4Q-lO.20.Simskolan är i första hand avscdd för lekc simkunnigabarn i skolåldern. l mån av plats kanäven förskolebarn tas cmot.Anmälall till simskola sker genom anmälmngsblankettsom delas ut i skolorna. Se ävcn anllonsi lokalpressen.Nyhet tör säsongen:Vattenrutschbana2x75 meterBadavgifterVuxnaRabanhäftevuxna, 10 besökBarntom6årUngdom t o m 16 år, studerande,12:­1()():­frittpensionärer. militärer 6:-Rabatthafte. 10 besök 50:-Säsongskort, familj 250:-Hyra av skåp 3:-Hyra av simdräkt 5:-Hyra av handduk 5:-Hyra av skåp, hel säsong 60:-Blankett för ansökan om familjekort kanunder <strong>maj</strong> månad avhämtas i <strong>Kumla</strong>hal·lens kassa. Fyll i blanketten och lämnaDill ansökan i god tid så an Ou harfamil·jekortet när Djupadalsbadet öppnar.TENNISBANORTennisbanorna vid <strong>Kumla</strong>hal1en och <strong>Kumla</strong>byskola får under sommarpcrioden disponeraskostnadsfritt. Bokning av lider skall dock ske påbokningslistor uppsatta på anslagstavla intill banorna.Tennisbanorna vid Länsmanskogen är öppnaför spel under periodcn <strong>maj</strong>-septem~r. Bokningav tider görs vid tennisbanorna. Avgift be·talas i samband med all nyckel avhämtas vid BPbensinstation. Östra DrOllninggatan 1.Tennisbanan I Kvarntorp är öppen undcr som·marperioden. Avgift uttages. Bokning av tidersker på bokningslistor som finns uppsatta på anslagstavlaintill banan.I'-IINIGOLFRANA VID KUMLASJONBanan öppnas den l juni och liar öppet vardagarkl 17.00-21.00 samt lördag-söndag kl 15.00­21.00.FRiTlOS·OCII KVARTERSG ROARFritidsgårdarna Malmen och Tallängen samtkvartersgården i Sannahed är stängda från början<strong>maj</strong> till början september. <strong>Kumla</strong>by fritidsgårdär stängd under juli månad. Se vidare an·slag på respektive gårdar.22 23


GruppkorsbandMuseerSannahedPukestugan, Skomakarstugan ochOIticersmassen()ppet vaqe söndag under JUI'll-augusllkl 1400-17.00HardernaLundmarXska skolanVisntng v8l]e söndag 14 junl-30 augusti Id11.00-14.00och v8fJe lISdag 16 JUI"ll-25 augusti Id 17 00-20 00FÖf ytIer1'9are upplysrtIngar hånvtsas till kullurkontorel. le! 019-88 197 eller 88 191.SkoindustrimuseetSveavägen 19, <strong>Kumla</strong>, har öppet dagligen melian klockan13.00 och 16.30.För gruppbeSOk var god ring 019-884 93.FRI ENTRE IMuseet håller stängt 1 <strong>maj</strong>, Kristi himmelsfärdsdag, pingsthelgen och midsommarhelgen.-Välkommen tillMIDSOMMARFEST i SannahedMidsommarafton den 19 juni 1987Klockan 14.30Midsommarstången reses av <strong>Kumla</strong>folkdansgille, därefter dans och le-- kar för barn och vuxna.Folkdanslag från FredenkssundGrenadjärsextetten, teater,visning av konsthantverk,försäljning av hemslöjd,dans av <strong>Kumla</strong> folkdansgille.Servering av kaffe, saft, korvChokladhjul, ponnyridnlng,boll· och pilkastningFEST FÖR HELA FAMILJENDu får träffa kycklingar,d~. _-ltA~u,,~_ lamm och kaniner. .-~I~Fri entre

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!