DRÄNERING FAIRWAY - CMS Office

files.cmsoffice.se

DRÄNERING FAIRWAY - CMS Office

Kungliga Drottningholms GKDRÄNERING FAIRWAYUtredning av dräneringsalternativ på fairwayUtkastStockholm 2009-11-03Sweco Infrastructure ABGeolabAnna HedlundSweco Environment ABChristina OdénGranskad av Mats Linde, SLUUppdragsnummer 2110019000ra01s 2009-09-11SWECOGjörwellsgatan 22Box 34044, 100 26 StockholmTelefon 08-695 60 00Telefax 08-695 60 10Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


Innehållsförteckning1 Syfte1 Syfte 12 Problem 23 Förutsättningar 23.1 Lerans egenskaper 33.2 Nederbörd 33.3 Grundvatten 33.4 Slutsats eller vad är problemet 54 Föreslagna åtgärder 54.1 Alternativ 1 - Systemtäckdikning 64.1.1 Tillvägagångssätt 74.2 Alternativ 2 – Systemtäckdikning med tunn sandkappning 84.2.1 Tillvägagångssätt 84.3 Alternativ 3 – Sandkappning 84.3.1 Tillvägagångssätt 94.4 Sammanfattning fysikaliska data för alternativen 95 Sammanfattning av för och nackdelar 10Syftet med denna rapport är att utvärdera effekten av tredräneringsalternativ för fairway. Alternativen har tagits fram av ErikDahl för detta projekt. Alternativen är följande:1) Systemtäckdikning på 60 cm djup med c/c 5 m2) Systemtäckdikning på 60 cm djup c/c 5 m plus en minimalsandkappning, 5 cm tjock, på ”ostörd” lera. Med ostörd leramenas att utförandet är så skonsamt för leran så att strukturenkan behållas.3) Omskapning av fairway och sandkappning med 20 cm sand.För fullständiga detaljer om de tre alternativen se bilaga 1.ra01s 2009-09-11Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway1 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


2 ProblemIdag har man hög vattenhalt i växtbädden på fairway och dåliggenomsläpplighet. Det leder till otillräcklig avvattning, dåligtrotsystem, vinterskador, samt dålig uppvärmning och sen start påvåren. Dessutom är ytan är mjuk och daggmaskarna lämnar massorav högar på ytan. Tidvis blir vatten stående på fairway, som på bildenpå framsidan från Hål 13. Det man vill åstadkomma med en dräneringär att aldrig ha stående vatten, bättre övervintring, bättre rotsystem,tidigare start på våren och mindre packningskänslig jord.Daggmaskhögar3 Förutsättningarra01s 2009-09-11Kungliga Drottningholms golfklubb ligger på Lovön (Google Earth 5919 09 32 N 17 51 28 55 O, 86 fot) och har 15 ha fairway. All fairwayär belägen på lerajord. Dränering lades när banan byggdes 1959,men det finns inga uppgifter om dess utformning eller läggningsdjupfinns och dräneringen fungerar inte tillfredsställande idag. De endaåterfunna delar av dräneringsystemet finns på fairway 13 där detfinns en brunn med en inkommande vattengång som mynnar ut ca0,5 m under markytan.Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway2 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


3.1 Lerans egenskaperGolfbanans alla fairway ligger på mellan till styv lera. Enligt analys påjord från fairway 17 är de översta 10 cm är en sandig lättlera (22 %ler) och ligger på ligger på en styv lera (42 % ler) ned till 25 cm.Någonstans under detta tar en varvig lera vid.En schaktgrop mellan hål 14 och 15 visade på varvig lera på ca 45cm djup (bilaga 2, provgropsundersökning). Borrhål för FörbifartStockholm (08F294) (Bilaga 2) visar på varvig lera på ca 100 cmdjup. I borrhål på fairway 17 (Bilaga 3) fanns varvig menvälaggregerad lera på ca 45 cm djup. På 70 cm djup verkade leranostrukturerad, blöt, och därmed ännu tätare.Varvig lera har bildats under istiden och har mycket speciellaegenskaper. Ofta är ett siltigt, mer genomsläppligt material varvatmed en styv lera som hindrar vertikal vattentransport. Iställettransporteras ofta vatten horisontellt i denna typ av lera. Detta kanvara en orsak till den höga vattenhalten i den ytliga leran – där denvarviga leran börjar blir vatten stående. Det är också en orsak till detartesiska vatten som observerats i grundvattenrören (se nedan),eftersom leran också är tät underifrån när grundvattnet trycker upp.3.2 NederbördBehovet av dränering och avvattning hänger intimt samman mednederbörden. Önskemålet från Kungliga Drottningholms golfklubb äratt bli av med det fria vattnet i de översta 5 cm på 12 timmar efter ettkraftigt regn. Frekvensen av kraftiga regn under ett år från sistaoktober 2008 till sista oktober 2009 är 5 tillfällen med dagsregn påmellan 10 och 15 mm samt 6 tillfällen med dagsregn på mellan 16och 35 mm. Vid två tillfällen under året kom det dessutom två kraftigaregn dagarna efter varandra: 2009-06-14 kom 32 mm och dagen efterkom 17 mm; 2009-07-08 kom 25 mm och dagen efter kom 34 mm.Regnintensiteten var vid dessa tillfällen i genomsnitt 1,5: 0,29: 1,5och 0,79 mm/timme.3.3 Grundvattenra01s 2009-09-11Från projekteringen av Förbifart Stockholm har vi kunnat fågrundvattendata. Det finns 9 st grundvattenrör utplacerade på och inärheten av golfbanan (karta bilaga 4). De grundvattenrör som berörgolfbanan, samt markytan anges i RH00 i tabell 1.Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway3 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


Tabell 1. Märkning av de grundvattenrör som berör golfbanan, samtmarkytan i RH00GrundvattenrörMarkytan iRH00Placering pågolfbananKommentar08F291RU 11,77 Mellan hål 3 och4>1 m tillgrundvatten08F292RU 10,86 I skogen Artesiskt vatten08F855RU 14,487 hål 4 >1 m tillgrundvattenGWJ851 25,559 Mellan hål 13 och14 i skogen>1 m tillgrundvattenGWJ853 19,606 Vid hål 13 > 1 m tillgrundvattenGWJ854 20,827 Vid hål 17 Tidvis artesisktvattenGWJ855 20,654 I skogen Tidvis artesisktGWJ856 18,147 Vid parkeringen Ca 0,5-1,5 m tillgrundvattenGWJ857 16,704 VidservicebyggnaderCa 0,5-1 m tillgrundvattenra01s 2009-09-11Grundvattenståndet över tid visas i bilaga 5. Grundvattenståndetligger generellt högt. Vid flera tillfällen står grundvattnet övermarkytan. Det beror på artesiskt vatten som infiltrerar i skogspartiernaoch trycker upp under leran. Detta fenomen blir mest uttalat inärheten av eller mellan skogspartier. Det är fallet med de fairway därproblemet med avvattning är som mest uttalat, nämligen fairway 13-17.Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway4 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


Uppmätta grundvattennivåer är dock inte de som i första handpåverkar vattenhalten i växtbädden på fairway: det gör snarare tätalager i leran där sjunkvatten (fritt vatten som infiltrerar) blir stående.Dessa täta lager kommer därigenom att påverka vattenhalten iväxtbädden och avvattningen av fairway.Vid fältundersökning den 18 november 2009 blev vatten stående ibåda borrhålen på fairway 17 (Bilaga 3). I borrhål 1 stod en litenvattenfilm på 84 cm djup. I borrhål 2 rann vatten in i hålet ochstannade 45 cm under markytan efter 6 timmar. Vidfältundersökningen observerades att leran blev markant tätare på 45cm djup och ostrukturerad, blöt och tät, på ca 70 cm djup. Dessalager kan utgöra barriärer för vertikal transport av fritt vatten iväxtbädden. Ett tätt lager på 45 cm utgör en barriär för dränering avmarken och därmed för infiltration när profilen offanför blvitvattenmättad.3.4 Slutsats eller vad är problemetEn sammanfattning av problemet med fairway idag är:• varvig lera nära markytan• daggmaskar• en icke existerande, eller dåligt fungerande, dräneringEndast de övre ca 40-50 cm lera har en bra struktur och kan infiltreravatten. Sjunkvatten blir vatten stående på den varviga ellerostrukturerade leran och leran över mättas snart. Idag finnsavskärande diken som varierar i djup mellan 20 och 50 cm (igenomsnitt 40-50 cm), men ingen dränering som är tillräckligt djup föratt skära av infiltrationen från skogspartierna.4 Föreslagna åtgärderTre åtgärder har föreslagits av Kungliga Drottningholms golfklubb föratt åtgärda problemen med avvattning på fairway (se även bilaga 1):Alternativ 1: Systemtäckdikning 50-60 cm med avståndet 5 m.ra01s 2009-09-11Alternativ 2: Systemtäckdikning enligt ovan, med rörgravar som fyllsmed dräneringsgrus. Kombinerat med slitsar fyllda medKungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway5 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


sand, 20 cm djupa och 2,5 cm breda med avståndet 26cm, vinkelrätt mot grunddräneringen. Sandtäckning påytan 5 cm och ytvattenbrunnar i lågpunkter.Alternativ 3: Skapa om fairway med 2 % lutning för bättre avrinning,ytvattenbrunnar var 70 meter och 20 cm sandkappningav ytan.Frågan är vilket av alternativen som ger bäst effekt. Nedan följer enmer noggrann utredning av de olika alternativen.4.1 Alternativ 1 - SystemtäckdikningDetta alternativ är det enda som helt kommer att behålla karaktärenpå golfbanan som den är idag.Idag finns ingen fungerande dränering eftersom den dränering somanlades 1959 troligen upphört att fungera. Det gör att fritt vatten blirstående högt upp i växtbädden och endast lite luft kan tränga in. Närvattenhalten i växtbädden är hög får man en mjuk markyta och enhög värmekapacitet, det vill säga marken kan lagra mycket värme,eller kyla. Det leder till utvintringsskador och att det tar lång tid attvärma upp växtbädden på våren.En rätt anlagd dränering kommer att minska vattenhalten iväxtbädden. Det leder till att marken blir stabilare. Daggmaskarnakommer att kunna husera djupare i växtbädden och inte förstöra ytanpå samma sätt som nu (i alla fall om det är arten åkerdaggmask somdominerar, personlig kommentar från Jan Lagerlöf, SLU). I och medatt vattenhalten i växtbädden sänks kommer värmekapaciteten attsjunka. Därmed minskar problemen med utvintringsskador ochuppvärmningen på våren kommer att gå snabbare.ra01s 2009-09-11Idag verkar leran ha en bra struktur ned till ca 70 cm djup. När mangräver faller leran sönder i fina aggregat. Trots det är leran ganska tätredan på ca 40 cm djup, vilket kan bero på den varviga karaktärenoch att leran aldrig får torka upp ordentligt. Blöt lera tenderar attsvälla och bli tätare. Antagligen blir vatten stående på ca 40 cm djupidag och fyller upp porerna ovanför vid kraftiga regn. En bra dräneringleder till att leran under 40 cm torkar upp bättre och att torksprickornakan leda vatten. Det innebär att sjunkvatten kan transporteras ned tilldräneringen istället för att bli stående i det tätare skiktet på 40 cmdjup. Det gör att man minskar problematiken med mjuk markyta ochstående vatten.Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway6 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


4.1.1 TillvägagångssättSammanfattningsvis kan man säga att alternativ 1 troligen kommeratt ge mycket goda och kostnadseffektiva resultat. Frågan är dock omdjupet 60 cm är tillräckligt och om avståndet 5 m är det optimala. Idagfinns en ostrukturerad lera på ca 70 cm djup på fairway 17. Denverkar ligga på ungefär samma djup mellan Fairway 14 och 15.Djupet på den ostrukturerade leran kommer att styra det optimaladjupet på dräneringen. Det är ingen idé att lägga dräneringen underden ostrukturerade leran. Samtidigt är det ingen idé att läggadräneringen för grunt. Djupet på dräneringen styr även hur tätt denmåste läggas.Utformningen av dräneringssystemet styrs också av eventuellproblematik med rostutfällningar. Vid fältbesöket observerades ingenförekomst av rostutfällningar. Den blöta jorden luktade dock järn.Rostutfällningar kan effektivt sätta igen dräneringen. Om dettabedöms vara ett potentiellt problem bör man anlägga dämddränering, så eventuell rostproblematik måste utredas.Avskärande diken runt fairway är idag, i genomsnitt, endast ca 30-40cm djupa, enligt Erik Dahl. En grunddränering måste också innefattaeffektivare avskärande diken för att förhindra att vatten trycker in ileran från moränkullarna. Detta måste dock utföras med försiktighetså att man inte punkterar den täta leran som idag håller grundvattnetpå plats.Om en grund dränering på 60-70 cm bedöms vara mest effektiv kanman behöva lägga separat, djupare, dränering under bunkrarna.För att kunna anlägga optimal grunddränering måste således följandeutredas:• Djupet där den ostrukturerade leran börjar- för rätt djup pådräneringen• Djupet på den varviga leran – så att man inte punkterar den• Eventuell problematik med rostutfällningar – för eventuelltdämda dräneringar• Nivåer på huvudutloppra01s 2009-09-11• Genomsläpplighet på leran – för optimal dräneringstäthetKungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway7 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


4.2 Alternativ 2 – Systemtäckdikning med tunnsandkappningDetta alternativ är en utveckling av alternativ 1 som ger engrunddränering samt en effektiv ytvattentransport och torrare fairway.Detta leder till att man måste ha ett gräs som klarar torkan, såkaraktären på banan förändras något. Förutsättningen för att dettaalternativ ska lyckas är att man lyckas bana av grästorven utan attstöra leran.Daggmaskproblematiken kommer troligen att avhjälpas effektivt meddetta alternativ samtidigt som man också förstör för golfbanans bästamedhjälpare. Maskarna hjälper annars till att upprätthålla en brastruktur och genomsläpplighet.4.2.1 TillvägagångssättSlitsarna ovanpå dräneringen kommer att göra att ytan får en ojämnfuktighet eftersom sanden ovanpå dräneringen kommer att hållamindre vatten än sanden ovanpå leran. Risken är att man får enrandig fairway. Ett alternativ till att fylla rörgravarna meddräneringsgrus kan vara att återfylla med lera som harstrukturkalkats. Det som talar emot detta är att pH redan är ganskahögt i leran.Om man väljer detta alternativ kan man fråga sig om de extra,smalare slitsarna behövs. Om grunddräneringen läggs vinkelrätt motlutningen kommer i så fall de extra slitsarna att ligga längs medlutningen och därmed vara overksamma.De smalare slitsarna är bara verksamma om man inte lyckas förbättraden vertikala vattentransporten i den varviga leran genomgrunddränering. I så fall bryter de smalare slitsarna igenom varvenoch förkortar avståndet till dräneringen. Denna åtgärd kan man vidta iefterhand om man märker att grunddräneringen inte blir tillräckligteffektiv.4.3 Alternativ 3 – Sandkappningra01s 2009-09-11Detta alternativ är det som mest förändrar karaktären på golfbanan.Marken kommer att höjas och det gräs som används måste varatorktåligt. Detta alternativ ger också den grundaste växtbädden vilketställer krav på jämn och ofta återkommande bevattning.Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway8 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


Om man lyckas anlägga en bra grunddränering är detta alternativ ettonödigt ingrepp. Enda situationen som motiverar en sandkappning ärom man måste skapa om fairway och inte lyckas göra detta utan attförstöra leran i undergrunden. En kraftig störning av leran försvåraren effektiv avvattning under många år framöver och då kan dettaalternativ vara en lösning.Eftersom fairway kommer att bli torkkänslig bör golfbanansdräneringskapacitet ses över innan detta alternativt väljs så att maninte går från ett problem till ett annat. I de klimatscenarier som gjortsför regionen går vi mot ett torrare klimat under sommarhalvåret vilketbör tas i beaktande innan beslut i frågan fattas.4.3.1 TillvägagångssättVid sankappning måste man tänka på följande:Sandtäcket måste ha rätt djup för att säkerställa ett bra förhållandemellan vatten och luft i växtbädden. Av det sandalternativ sompresenterats av Rimbo Jord är Tv Bergsavtäckning 0/2 den som kanläggas med 20 cm djup utan att bli för blöt. Fairwaysanden, å andrasidan, måste läggas med ett djup på 25 cm för att få in tillräckligt medluft i växtbädden. Detta bör man beakta när man räknar påkostnaderna för de olika sandtyperna.I lågpunkterna där vatten från stora områden samlas krävs etttjockare sandtäcke och en mycket effektiv avvattning medytvattenbrunnar eller dränering med öppna diken eller väl tilltagnatäckdiken för att inte vatten ska bli stående ända upp i på ytan.4.4 Sammanfattning fysikaliska data för alternativenFör att ge en kvantitativ grund till beslut om de olika alternativen följerhär en sammanställning av fysikaliska data. De fysikaliska data mankan titta på är porositeten, luftfylld porositet, genomsläppligheten ochmängden vatten som kan sväljas i jorden. För jämförelsens skull harSweco tittat på de översta 20 cm samt förutsatt att man använderSand Tv Bergsavtäckning 0/2 för all sandkappning.ra01s 2009-09-11Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway9 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


Tabell 2. Jämförelse av fysikaliska data för de olika alternativenAlternativPorositet(Volyms%)Luftfylldporositet 3(Volyms %)Mängdvatten somkan sväljasi översta 20cm (mm)Teoretiskgenomsläpplighet(mm/tim)Alternativ1Ca 50 1 Ca 7 Ca 14 270Alternativ238,5 2 ca 11 Ca 22(11,5 i översta50 mm och10,5 i understa150 mm)270(genomsläppligheten i leran ärbegränsande)Alternativ338,5 2 Ca 23 Ca 46 244-397 21 Exempel på porositet i en ytlig lera Studier av markprofiler i Svenska Åkerjordar.Rapport 135 Institutionen för Markvetenskap avdelningen för lantbrukets hydroteknik.2 Data från ETL via Rimbo Jord.3 Luftfylld porositet är detsamma som volyms % porer som håller luft och beräknasvara volumsandelen porer som är > 100 µm i diameterLeran har högre porositet men lägre luftfylld porositet. Denna kandock variera. Alternativ 3 kan svälja absolut mest vatten. Frågan ärdock om denna kapacitet behövs. Frekvensen av kraftiga regn underett år från sista oktober 2008 till sista oktober 2009 var 5 tillfällen meddagsregn på mellan 10 och 15 mm. Denna regnmängd kan till ochmed leran ta hand om. De kraftigare regnen, t.ex. 2009-07-08 då detkom 25 mm ena dagen och 34 mm dagen är svårt för alla system attklara men i de situationerna blir alternativ 3 bäst. Frågan är om det ärrimligt att dimensionera dräneringssystemet och uppbyggnaden avgolfbanan efter så extrema situationer.5 Sammanfattning av för och nackdelarra01s 2009-09-11Eftersom det idag inte finns någon dränering är Alternativ 1 det somkan ge mest effekt med minst insats, kombinerat med effektivaavskärande diken. Hur dräneringen ska läggas bör dock utredasKungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway10 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


närmare. Om man i efterhand upplever att detta inte gav tillräckligeffekt är det möjligt att installera slitsar ovanpå dräneringen. Alternativ2 verkar onödigt innan man sett effekten av en vanlig grunddränering.Slitsar med sand ovanpå själva rörgravarna kan dock vara svårt attinstallera i efterhand. Alternativ 3 är så drastiskt att Sweco inte skullerekommendera det om det inte motiveras av kraftigt stördamarkförhållanden.Att behålla leran på ytan framstår som ett bra alternativ eftersom envälaggregerad lera kan ha en mycket större porositet och minst likabra genomsläpplighet som en sand. En effektiv dränering kommer atttorka upp leran och göra den mer aggregerad även på djupet. Detkommer också att leda till en stabilare markyta.Stockholm 2009-12-04Anna Hedlund och Christina Odénra01s 2009-09-11Kungliga Drottningholms GK2009-11-03 UtkastDränering fairway11 (11)Uppdrag 2110019000; ANHDp:\2172\uppdrag 2009\drottningholms gk\10 arbetsmaterial,textdokument\rapport slutversion 091104.doc


Kungliga Drottningholms GolfklubbFörutsättningar:Det handlar om ca 15 ha fairway yta och ligger på Lovön, Ekerö kommun. Google earth: 59 19 09 32N, 17 51 28 55 O, 86 fot.Växtbädd:- En lättlera översta tio därefter mellan-styvlera.- Blir mättad och torkar inte ut på hösten.- Bra struktur som klarar regn på sommaren hyfsat.- Platt topografi med dålig ytavrinningProblemet:- Lite luft/hög vattenhalt i växtbädden på hösten så maskarna kommer upp och lämnar lerhögar eftersig som ställer till det för klipparna och gräsbeståndet blir mycket glest.- Otillräklig avvattning.- Dålig ytavvattning pga låg Ksat och ytavrinning- Mycket vinterskador- Dåligt rotsystemMål:- Mindre lerig yta och på hösten (mindre maskhögar).- Vi vill få bort det fria vattnet från de översta 5 cm på om möjligt 12 timmar efter en vattenmättnadoch aldrig ha stående vatten.- Att bibehålla befintlig topografi och infiltrera nederbörden samt leda den till brunnar.- Bättre vinteröverlevnad- Bättre rotsystem- Tidigare växtstart på våren- Mindre kompaktionsbenägenFrågeställning för rapport:Vad ger de olika alternativ för effekt?Hur mycket bättre blir dräneringen än idag?Vilket alternativ är bäst?Vilket/vilka alternativ uppfyller de uppsatta målen för ny dränering?Andra alternativ som fungerar bättre?Möjligheter/ vad är bra med de olika alternativen?Vilka problem kan uppkomma med de olika alternativen?Vilken modell ger mest för pengarna? Där Alt. 1 kostar x kr, Alt. 2 är tre gånger så dyr som Alt. 1 ochAlt. 3 är dubbelt så dyr som Alt. 2.Kompletteringar på något alternativ som kan göra det bättre?


Alternativ 1- grunddränering 50-60 cm c/c 5mAlternativ 2- Grunddränering 50-60 cm djupt och c/c 5m- Slitsdränering med 2,5 cm breda, 26 cm c/c, 20 cm djupa- Fräsa bort översta 2-3 cm- Ytvattenbrunnar i lågpunkter- Återfylla med 5 cm mellan-grovsand (fairwaydress 0,2-2mm, Löp-nr15206a)- Leran rörs ej, inga tunga maskiner, och har därmed sina dräneringsegenskaper kvarAlternativ 3- Shapa om fairway för ytavrinning 2 %- Ytvattenbrunnar var 70 meter- Dränering runt ytvattenbrunnen i en cirkel 5m ut. Dessutom från ytvattenbrunnar i 4 riktningar tillnästa ytvattenbrunn.- Återfyller med 20 cm sand (fairwaysand 0-8, löpnr-18225)- Leran blir helt sönderkörd och packad


Bilaga 3Provgropsundersökning Kungliga Drottningholms Golfklubb 2009-11-18Två borrhål borrades på Hål 17 för att undersöka närmare hur den vertikala transporten avvatten kan påverkas av den varviga leran och eventuella packningsskador.Borrhål 1Hål 17, höger början på fairway.Borrhålet är ca 85 cm djupt. Vatten blirstående lite på ytan i botten. De lager jagkunde identifiera i hålet är:0-18 cm mycket fin struktur och mångarötter18-27 cm något tätare lera27-70 varvig lera med viss struktur> 70 cm varvig lera, ostrukturerad ochblöt.Inget vatten rann in i hålet på 1 timme.


Ostrukturerad och blöt lera kom upp frånde nedersta 10 cm i borrhålet. I övrigt föllleran sönder i en fin struktur.GenomsläpplighetEn bit bredvid Borrhål 1 borrade vi 20 cm djupt och hällde i vatten. På 54 minuter infiltrerade15 mm vatten. Det motsvarar en genomsläpplighet på 166 mm per timme. En vissreservation mot resultatet är att leran runtom var omättad och att vattnet därigenom kan hasugits upp av omgivande torr lera.Borrhål 2Hål 17, 150 m från green.Cirka 2 timmar efter att hålet borrats hade det runnit in 13 cm vatten och efter ytterligare entimme stod 20 cm vatten på botten. Efter 6 timmar stod vattenytan på 45 cm djup frånmarkytan.Det innebär att fritt vatten stod endast 60 cm under markytan. Detta är antagligeninte grundvattenytan, utan sjunkvatten som blir stående på den täta ostrukturerade leran ibotten av borrhålet. Eftersom detta borrhål låg i en lågpunkt kan man också tänka sig attvatten har runnit på leran från högre liggande delar av banan.


De lager jag kunde identifiera i håletvar:0-ca 7 cm bra struktur och mycketrötter7-11 cm packningssula (?)11-40 cm ganska torr lera medgrövre struktur än ovan40- 70 cm varvig lera börjar> 70 cm ostrukturerad, blöt ochvarvig leraGrävd grop vid dammenVid den blivande dammen mellan hål 14 och 15 fanns en grävd grop som vi utvidgade.Följande lager kunde observeras:Följande lager observerades:0-33 cm bra struktur och mycket rötter33-45 cm varvig lera, men med en vissstruktur> 45 cm varvig lera


Jorden ned till ca 70 cm djup föllsönder i en fin struktur när mangrävde. Endast de djupare lagrengav ett blött (okonsoliderat) intryck.Någon närmare undersökning av rostutfällningar gjordes inte. Leran på de djupare lagrenluktade järn. Jord som togs in till laboratoriet har inte visat på några rostutfällningar.


±R07VK35U!.GWJ848GWJ847!.Förbifart Stockholm -Drottningholms golfbanaGWJ849R07VK34U!.!.GWJ850!.GWJ851!.GWJ853!.08F295RU!.GWJ854!.08F294RU!.08F856RU!.GWJ855!.08F292RU!.GWJ856!.GWJ857!.08F855RU!.GWJ858!.08F291RU!.GWJ859!.Grundvattenrör!. Mäts!. Äldre rör 1:5 000GWJ863!.GWKJB8!.R07VK08U!.

More magazines by this user
Similar magazines