Info nr 12/2009 - IF Metall

ifmetall.se

Info nr 12/2009 - IF Metall

Tips från klubben vid Hästens sängar:• Våga starta klubb.• Ta hjälp av avdelningen, de är till för det.• Utbilda dig – kunskap ger säkerhet.• Prata med och lyssna vad medlemmarna tycker.Klubben vid Hästens sängar, från vänsterLotta Palmqvist, Johnny Nylander,Johan Falknäs, Anders Svenssonoch Stefan Ahlgren.3


info:12/2009Södra studieregionensatsar på spetsutbildningIF Metalls södra studieregion satsarpå att specialutbilda framtidensfackliga ledare.Just nu genomgår 13 handplockadedeltagare ett omfattande kursprogramsom fått namnet Spetsutbildning.– Det är en ruskigt bra grupp, sägeren av deltagarna, Patrik Appelquist.Meningen med Spetsutbildningen äratt deltagarna ska kunna söka jobb somombudsmän eller ta på sig mer kvalificeradefackliga uppdrag.Utveckla ledarskapet– Det är bara vi och avdelningen iGöteborg som satsar på högre fackligutbildning på regional nivå. Deltagarnautses av avdelningarna, säger AndersKarlsson på södra studieregionen.Utbildningen ska ge en historiskbakgrund till det fackliga arbetet,ideologiska kunskaper och fördjupning iomvärlds- och organisationsfrågor.– En del av utbildningen går ocksåPatrik Appelquist ären av deltagarna iSpetsutbildningensom arrangerasav södra studieregionen.Målet äratt deltagarna skakunna söka jobbsom ombudsmäneller ta på sigmer kvalificeradefackliga uppdrag.ut på att utvecklaledarskapet,förklarar AndersKarlsson.Patrik Appelquistär enav två deltagarefrån avdelningeni Halland. Hanär 35 år och harredan ett antalfackliga uppdrag.– Just nujobbar jag somombudsmannaassistentpåavdelningen,säger PatrikAppelquist.Den storabehållningen avutbildningen så här långt tycker han ärutbytet med de andra kursdeltagarnaoch möjligheten till fördjupning.När Spetsutbildningen avslutas iFakta: Spetsutbildningen förIF Metalls södra studieregionSödra studieregionen är ett samarbetemellan nio avdelningar i Skåne, Blekingeoch Halland.Spetsutbildningen började i oktober2008 och avslutas nu i november.Deltagarna träffas sammanlagt niogånger, vilket innebär totalt 33 dagarslärarledd utbildning.Utöver träffarna jobbar deltagarnahemma i totalt 120 timmar. Då kommunicerarde över internet.november tror Patrik Appelquist atthan kommer att vara betydligt bättrerustad för framtida tyngre uppdrag ochkan även tänka sig att söka en ombudsmannatjänst.– Oavsett vilket så har den givitmig kunskaper som jag kommer attha användning av i mina nuvarandeuppdrag, säger Patrik Appelquist.lisa.wernstedt@ifmetall.seFoto: Eje Berndtsson4www.ifmetall.se


Från krisavtal till nyanställning vid Trelleborg Sigma AB– Samtliga är tillbaka på full tidI våras varslade Trelleborg Sigma ABi Örebro 14 personer om uppsägning.Nu är samtliga tillbaka och dessutomhar tre nyanställningar gjorts.– Vi har jobbat tillsammans på allaplan. Alla på företaget gick ned i tid.Jag tycker att vi går stärkta ur dennakris, säger Mikael Romell, klubbordförandepå företaget.Det är med glädje i rösten som MikaelRomell berättar att det är ljusare tiderpå Trelleborg Sigma AB. Det var tufftunder våren, men nu har det vänt.Företaget tillverkar gummiproduktertill pumpar och bilindustrin.Tre nyanställningarNär 14 anställda varslades beslöt sigklubben för att gå med på en krisuppgörelse.Alla på företaget började arbeta80 procent och gick samtidigt ned i lön.Nu är alla tillbaka i jobb igen – och påfull tid. Dessutom har ytterligare trepersoner nyanställts.Mikael Romell anser att de anställdainom industrin har dragit sitt strå tillstacken. Arbetsgivarnas utspel om nolli löneökning gör både honom och hansarbetskamrater förbannade.– Det är inte rimligt. Jag förstår attdet inte finns samma utrymme somförra gången, men något ska vi ha.Allt lokalt inte möjligtDecentralisering av lönebildningen ochinga centrala löneökningar. Arbetsgivarnaupprepar detta som ett mantra.Endast om de anställda själva förhandlarmed arbetsgivaren kan individen fåinflytande över sin lön, tycker arbetsgivarna.– Det är katastrof att lägga överdetta på de lokala klubbarna. Allthänger då på hur arbetsgivaren tänkeroch hur stark klubben är. Det blir enmycket orättvis situation.– Vi får sällan något extra inom vårbransch. Får arbetsgivarna som de vill,att det inte ska bli några centrala löneökningar,kan man själv räkna ut attdet inte blir någon löneökning för oss,avslutar Mikael Romell.christian.andersson@ifmetall.seFoto: Christer Phöner/Aftonbladet bildGLAD. Mikael Romell,klubbordförande vidTrelleborg Sigma AB,Örebro.Åter full produktion i MalmfältenEfter vårens hot om att låta 300 personergå är produktionen åter i fullgång på LKAB i Malmfälten.– Det var svårt att se var i produktionenföretaget kunde dra ned påpersonal. Vi är redan en slimmad organisation,säger Tomas Nilsson, klubbordförandepå LKAB Malmberget.Efter en tuff vinter och vår producerarnu gruvan i Malmberget maximalt föratt tillgodose efterfrågan på malm. I vårassåg det annorlunda ut. Då menadeföretagsledningen att personalstyrkanmåste minska med 300 personer.– Men företagsledningen har ändratsig. Det är bra att vi nu har en samsyn,menar Tomas Nilsson.LKAB har i viss utsträckning ocksåbörjat ta tillbaka de 240 visstidsanställdasom fick gå hem ivåras. Tomas Nilssontycker att det är braatt ungdomarna harmöjlighet att kunna fåjobb igen, och fortsätter:– De ska upplevaatt det finns en framtidhär i regionen.Det är oftast ungamed tidsbegränsad anställningsom drabbasförst när företaget gårned i produktion.– Som tur var drabbades inte allagruvor i området lika hårt av krisen.Till exempel fick en del av de visstidsanställdasom fick gå från LKAB nyttjobb vid Bolidens Aitikgruva.– Orderböckerna är fyllda i etthalvår framöver och vi hoppasså klart att det håller i sig, såatt besparingarna inte leder tillnya hot om varsel, säger TomasNilsson.Klubben ser positivtpå att företagetinte tar in personalfrån bemanningsföretag,utan anställerdirekt påkollektivsidan.– Men visst harvi en beredskapom det skulle bliaktuellt med bemanningsföretagi störreutsträckning, sägerTomas Nilsson.LKAB ska fortsättaspara pengar, ledningen har sagtatt kostnaderna ska minska med 800miljoner kronor. Investeringar på 1 500miljoner kronor skjuts på framtiden.richard.katisko@ifmetall.se5


info:Riv ur! Sätt upp!12/2009Så här fungerar avtalsDet är många kuggar i en avtalsrörelse, alla har betydelse och påverkar varandrIF Metallträffaroch dialogdagar9 mars-3 april.MedlemmarföreslåravtalskravLandsorganisationen i Sverige, LOEtt samarbete mellan 14 fackförbund som tillsammansorganiserar 1,7 miljoner medlemmar. LO samordnargemensamma krav inför avtalsrörelsen. www.lo.seAvtalsråd 16-17 aprilAvdelningskonferenser 22-23 aprilLO:s styrelseStyrelsen föreslår förbunden vilka löneökninkräva. Den består av 11 ledamöter valda påkongress, varav 8 kommer från de olika facjan 2009 februari mars april maj juni juli augusti septemDet går inte att spela Monopol utanspelregler. Industriavtalet innehållerspelregler för avtalsrörelsen, det ärviktigt med en stabil lönebildning.IndustriavtaletParterna inom industrin träffade avtal om industriellutveckling och lönebildning 1997. Avtalets syfte är attfrämja industriell utveckling, lönsamhet och renskraft. www.industriavtalet.comkonkurww.industriavtalet.comwww.ifmetall.seIndustrikommitténFör att följa och främja tillämpningen av let har parterna rna inom industrin inrättat en industri-kommitté. Den ska också behandla frågor som syftartill goda förutsättningar för industrin och dessanställda. Där ingår ledande företrädare för berördacentrala parter.Opartisk ordförande, OpOBiträder avtalsparterna alsparterna en månad innan det gamlaavtalet löper ut. En OpO har möjligheter att agera påeget initiativ och kan bland annat begära utlåtandenIndustriavta-från Industrins ns ekonomiska råd, IER, och lägga egnaförslag till lösningar samt skjuta upp stridsåtgärder.Industrins s ekonomiska råd, IERPå begäran av OpO ger IER utlåtanden och mendationer och lämnar också ekonomiska bedömningarinför avtalsrörelser. IER består av friståenderekom-ekonomer som Industrikommittén har utsett.Facken inom industrin, FIEtt samarbete mellan de fackförbund som harundertecknat Industriavtalet; Sveriges Ingenjörer,IF Metall, Unionen, Livs, Pappers och GS. FI ska blandannat föreslå avtalskrav till förbunden och samordnafackens agerande gentemot arbetsgivarna inomindustrin. www.fackeninomindustrin.seMedlingsinstitutet, MIEn statlig myndighet som har ansvar för medlingi arbetstvister. MI har tre huvuduppgifter: medlai arbetstvister, verka för en väl fungerande lönebildningoch ansvara för den officiella svenska lönestatistiken.Avtalsområden med förhandlingsordningsavtal,t.ex. Industriavtalet, omfattas inte av MI.www.mi.seArbetsgArbetsgivarninte ge eftevillkor. IF Mparter.6


Riv ur! Sätt upp!srörelsendra.Illustration: Bo Perssonökningar de böra på LO:sa fackförbunden.LO:s representantskapRepresentantskapet är LO:s högsta beslutande organmellan kongresserna. Det föreslår förbunden vilkaavtalskrav de bör driva, men överlåter till LO:s styrelseatt föreslå förbunden vilka löneökningar de bör kräva.Består av LO:s styrelse och 100 ledamöter från de olikaförbunden.IF MetallHar 375 000 medlemmar på 12 400 arbetsplatser.Förbundet har 41 kollektivavtal som löper ut under2010. www.ifmetall.seFörbundsstyrelsenLeder förbundets verksamhet mellan kongressernaoch fattar slutgiltigt beslut om avtalskrav och avtalsuppgörelser.Den består av 19 ledamöter, varav 13 ärverksamma i produktionen och 6 är anställda funktionärerpå förbundskontoret.23 september förbundsstyrelsen/diskussioner20-21 oktober förbundsstyrelsen22 oktober LO:s representantskap27 oktober Facken inom industrins plattform och förslag2 november LO:s styrelse16-17 november förbundsstyrelsen18 november förbundsråd19-20 november avtalsrådFörbundsrådEfter förslag från förbundsstyrelsen fattar förbundsrådetårligen beslut om verksamhetsplan och budget förkommande år. Rådet består av förbundsstyrelsensledamöter och samtliga avdelningsordförande.AvtalsrådAvtalsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelseni avtalsfrågor och består av 170 ombud som ärutsedda av medlemmarna i varje avdelning.FörhandlingsdelegationerAvtalsrådet väljer ledamöter till förhandlingsdelegationerinom respektive avtalsområde. Delegationernafastställer kraven för respektive bransch. Delegationernaöverlämnar förslag till avtalsuppgörelse till förbundsstyrelsensom i samråd med avtalsrådet fattar beslut.December möten med förhandlingsdelegationerptember oktober november december april31 december överlämna avtalskravFortsattaförhandlingarRisk för konfliktOm avtalet löper ut och parterna inte harkommit överens är det avtalslöst läge.Parterna kan då varsla om attvidta stridsåtgärder för atttvinga den andre partenatt teckna avtal.jan 2010 februari marsivarnas utgångspunkt är att öka sin makt ochefter för fackens krav på högre lön samt bättreIF Metall förhandlar med 19 arbetsgivarmot-tsgivarna1 aprilNytt avtal7


12/2009info:HETT. Riksdagsledamöterna fick det hett om öronen när frågor om rehabiliteringskedjan och a-kasseregler togs upp av publiken.Bohuslän-Dal pressar politikerFredrik Reinfeldt pratar om attbevara välfärdens kärna. Samtidigthar våra trygghetssystem försämratsefter varje beslut som regeringentagit.– Vi tyckte att det var dags attställa politikerna till svars, sägerJan-Olof Andersson, facklig-politisktansvarig i IF Metall Bohuslän-Dal.För att få svar på allt från frågor om a-kasseregler och komvuxplatser till dennya rehabiliteringskedjan genomfördeavdelningen ett seminarium med lokalariksdagsledamöter.– Det är viktigt att få fram de ideologiskaskillnaderna mellan partierna ochderas olika inställning till välfärdssamhället,säger Jan-Olof Andersson.Förhoppningen är att seminariet ledertill diskussioner på arbetsplatserna.– Det är viktigt att få igång denpolitiska debatten runt fikaborden. Vimåste också påpeka att utan samarbetemellan facken och de rödgröna är detsvårt att kunna påverka de beslut somtas i riksdagen, säger Jan-Olof Andersson.richard.katisko@ifmetall.seUtan samarbetemellan facken ochde rödgröna är detsvårt att kunna påverkabeslut somtas i riksdagen.Mp lovar att inte försämra LASwww.ifmetall.seNär Miljöpartiet besökte IF Metallsstorföretagskonferens diskuteradesbland annat lagen om anställningsskydd,LAS. De förtroendevalda togchansen att ställa Miljöpartiet motväggen.– Många tror att Miljöpartiet äremot LAS, men det finns inga krafterinom partiet som vill ta bort ellerförsämra lagen – tvärtom, försäkrarMaria Wetterstrand, språkrör förMiljöpartiet.Miljöpartiet redogjorde för sin syn påden svenska industrin och dess möjligheter,bland annat på energisidan.Maria Wetterstrand menar att Sverigeborde satsa mer på produktionen avmiljövänlig el.– Vi har stora möjligheter att blivärldsledande när det gäller tillverkningav vindkraftverk och det skulleskapa jobb.INDUSTRI = VÄLFÄRD. – Ska vi haen bra välfärd måste vi ha en starkindustri. Det menar Maria Wetterstrandoch Peter Eriksson, Miljöpartiet.Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet,konstaterar att den borgerligaregeringen förhållit sig mycket passivunder krisen.– Regeringen verkar inte tycka attSverige behöver någon industri. DetStorföretagskonferensIF Metallklubbarna på storföretagen inomindustrin organiserar tillsammans över160 000 industriarbetare. Företrädare förklubbarna träffas en gång per år för attdiskutera fackliga frågor.är mycket oroväckande med tanke påindustrins betydelse för vår välfärd.Rödgrönt samarbeteI april 2010 kommer Socialdemokraterna,Vänsterpartiet och Miljöpartietatt presentera en gemensam budgetmotion.Därefter kommer de att ta fram engemensam valplattform inför riksdagsvalethösten 2010.– Jag hoppas att vi kan stå enadeoch peta bort det där borgerliga gänget,avslutar Peter Eriksson.christian.andersson@ifmetall.se8


Karolina Halfvars, IF Metall Västra Gästrikland:– Drömmen är en teaterpjäsBortsett från ett inhopp några sommarveckorsom kranförare på Ovako iHofors är Karolina Halfvars arbetslössedan mars i år. Men hon fortsättersitt fackliga arbete i IF Metall ochvill även göra något för andra ungaarbetslösa.Jag vill dra nytta avmin egen erfarenhetav att vara ungoch arbetslös.– En arbetslös medlem är ju fortfarandeen del av den fackliga organisationen.Det är viktigt att de känner detta ochatt de tas tillvara.ALLA LIKA VIKTIGA. – En arbetslösmedlem är ju fortfarande en del avIF Metall. Det är viktigt att de kännerdet, säger Karolina Halfvars.Engagerar sig för ungdomarSom arbetslös förlorar du inte barajobbet utan ofta också den vardagligakontakten med arbetskamrater. KarolinaHalfvars lämnade även uppdrag iklubben på Ovako. Hon har engageratsig desto mer i ungdomskommittén förIF Metall Västra Gästrikland.– Samtidigt som jag vill arbeta fackligtvill jag dra nytta av min egen erfarenhetav att vara ung och arbetslös.Tillsammans med ungdomskommitténför IF Metall Nedre Dalälven liggerman i startgroparna för att dra igångett kombinerat kultur- och samhällsprojekt.Genom personliga telefonsamtal tillvar och en och därefter inbjudan har desamlat ett gäng på 25 unga från Sandvikenoch Gävle.– Vi vill att var och en ska få berättasin egen historia och sina egna upplevelser.Vi vill också lära oss mer omsamhälle, politik och ekonomi.Målet är att få mer kunskap omsamhället och arbetarrörelsen för attförstå varför samhället ser ut som detgör och hur man kan påverka. Meningenär att det ska ske med hjälp avkultur. Drömmen vore en teaterpjäsmed text, musik och framförande av dearbetslösa.– Men det återstår att se vad varoch en av oss vill och kan. Intresset hari varje fall varit stort när vi har ringtrunt, säger Karolina Halfvars, som sersig själv lika mycket som deltagare sominitiativtagare.annette.lack@ifmetall.seFoto denna sida: Lars HalvarssonFACKLIG KULTUR för och med unga arbetslösa skapar ungdomskommittén vid avdelningarna IF Metall VästraGästrikland och IF Metall Nedre Dalälven tillsammans med ABF. Från vänster: Carolin Brännvall, Johan Nilsson,Karolina Halfvars och Christopher Andersson-Bång.9


Många andningsskyddger falskt skydd– Halvmasker är de enda somverkligen skyddar mot livsfarligtdamm och partiklar, säger RosalieAndersson, IF Metalls arbetsmiljöochförsäkringsenhet.I början av oktober presenteradeSvenska Miljöinstitutet, IVL,resultaten ur en ny rapport omandningsskydd. Rapporten visar att100 000-tals industriarbetare dagligenutsätts för livsfarligt damm ochpartiklar eftersom de använder andningsmaskersom inte håller måttet.– Det här visar hurviktigt det äratt ledning,skyddsombudoch företagshälsovårdtartag i detta.Skyddsombudfår företräda inhyrdaRiksdagen har beslutat om förändringar iarbetsmiljölagen. De träder i kraft den 1januari 2010.– Den viktigasteförändringen förIF Metalls förtroendevaldaär attskyddsombudensbefogenheterutökas, säger StefanWiberg på IF Metallsarbetsmiljö- och försäkringsenhet.Hittills har skyddsombuden barakunnat agera när det gäller arbetsmiljöbristerför personal som är anställda avden egna arbetsgivaren.– I och med förändringarna fårskyddsombuden rätt att vidta åtgärderoch stoppa arbetet även när det gällerinhyrd personal. Det är ett stort stegframåt, säger Stefan Wiberg.Ingen förlängning av krisavtal– Vi var tydliga när vi träffade avtalet.Det är tidsbegränsat ochtecknades i en exceptionell kris närdet var fritt fall i industrin, sägerVeli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterarepå IF Metall, som svar på attTeknikföretagen vill förlänga krisavtalet.IF Metall har tidigare framförtmöjligheten att diskutera andratyper av avtal, men ett absolut kravär då att staten är med och betalarexempelvis utbildningsinsatser påarbetsplatsen.– Då ska intehela kostnadenläggas på löntagarna,sägerVeli-PekkaSäikkälä (bilden).Foto: Patrick DegermanRepresentanter från Kanada på plats utanför Rönnskärsverken i Skelleftehamn.Från vänster Aaron Beaudry, Curtis Saunders, Erik Andersson, Peter Viklund samt Roland Antonsson.Gruvbolag hyr in strejkbrytareEtt skepp kom lastat till Rönnskärsverken.Inget ovanligt om det inte vore föratt råvaran som Boliden köpt från ValeInco var lastad av inhyrda strejkbrytare.Gruvarbetarna Aaron Beaudry ochCurtis Saunder från Kanada åkte tillSverige för IF Metalls stöd och med enuppmaning:– Vi hoppas att Boliden som kundkräver att Vale respekterar arbetarnasrättigheter och genast slutar användastrejkbrytare.Sedan juli strejkar helt lagligt 3 600arbetare vid brasilianska Vale Inco iKanada. Företaget vägrar förhandla ochanvänder inhyrda strejkbrytare.Trots miljardvinster vill världens näststörsta gruvbolag frysa lönerna i tre år,försämra pensionssystemet, minskapremiesystem och försämra arbetsmiljöskyddet.– De använder krisen som orsak,säger Curtis Saunder.De anställda vid Vale Incos tre enheteri Kanada såg ingen annan lösning änatt gå i strejk.– Men vi vill inget hellre än att sättaoss vid förhandlingsbordet och diskutera,säger Curtis Saunder.Mer information påwww.fairdealnow.ca (Rättvist Avtal Nu).11

More magazines by this user
Similar magazines