12.07.2015 Views

Budget 2005 - Norrköpings kommun

Budget 2005 - Norrköpings kommun

Budget 2005 - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Norrköping<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>Plan 2006-2008NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 1


<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>Plan 2006-2008Utdebitering2003 2004 <strong>2005</strong>Borgerliga <strong>kommun</strong>en ............... 21:45 21:45 21:45Landstinget .................................. 9:85 9:85 9:85Kyrkliga <strong>kommun</strong>en(ekonomiska samfälligheten) ........ 1:13 1:12 1:12Stiftet .......................................... 0:05 0:05 0:0532:48 32:47 32:47NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 3


Driftbudget <strong>2005</strong> ochdriftplan 2006-2008samt investeringsbudget <strong>2005</strong>och investeringsplan 2006-2008Beslut1. Kommunfullmäktige fastställer -1.1 utdebiteringen för år <strong>2005</strong> till 21:45 kronorper skattekrona,1.2 det av <strong>kommun</strong>styrelsen upprättade förslagettill driftbudget och investeringsbudget för år<strong>2005</strong>,1.3 den av <strong>kommun</strong>styrelsen upprättade resultatplanenför 2006-2008 samt investeringsplanen2006-2008,1.4 de av <strong>kommun</strong>styrelsen upprättade budgetramarnaför <strong>2005</strong> för respektive nämnd samtpreliminära budgetramarna för respektivenämnd för åren 2006-2008.2 Kommunfullmäktige beslutar att - inom ramen föranslaget om 3 000 000 kronor till partistöd -2.1 tilldela varje parti i <strong>kommun</strong>fullmäktige ettgrundstöd om 75 000 kronor,2.2 fastställa mandatstödet till 25 764 kronor permandat,2.3 tilldela varje parti i <strong>kommun</strong>fullmäktige somhar en aktiv ungdomsförening ett grundstödom 5 000 kronor,2.4 fastställa mandatstödet till ungdomsföreningenligt ovan till 2 000 kronor per mandat,2.5 under mandatperioden göra ett avdrag med1,0 mandatstöd för varje heltid politisk sekreterareoch med ett halvt mandatstöd per halvtidpolitisk sekreterare,2.6 notera fördelningen av partistödet för <strong>2005</strong>enligt bilaga 2.3. Kommunfullmäktige beslutar att det särskilt budgeteradeanslaget under <strong>kommun</strong>styrelsen avseendenäringslivsåtgärder och marknadsföring ska disponerasav utskottet för strategiska frågor,4. Kommunfullmäktige medger stadsplaneringsnämndenrätt att inom anslaget för markförvärvförvärva och försälja fastigheter till ett värde omhögst 4 000 000 kronor vid varje tillfälle samtmedger nämnden rätt att besluta om förhyrningardär hyreskostnaden understiger 3 000 000 kronorper år.5. Kommunfullmäktige bemyndigar <strong>kommun</strong>styrelsenatt5.1 medge överskridande av anslag eller förskotteramedel i brådskande ärenden som slutligtska behandlas av <strong>kommun</strong>fullmäktige,4 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Driftbudget <strong>2005</strong> och driftplan 2006-2008samt investeringsbudget <strong>2005</strong> och investeringsplan 2006-20085.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråkmedel före det budgetår, för vilket anslagethar beviljats,5.3 inom ramen för i budget upptagna medel till<strong>kommun</strong>styrelsens förfogande för oförutseddaändamål bevilja nämnd eller annan anslagsom inte i något fall bör överstiga 1 000 000kronor, varvid det förutsätts att beslutet intebinder <strong>kommun</strong>en vid ytterligare anslag.6. Kommunfullmäktige fastställer för <strong>2005</strong> för <strong>kommun</strong>enden övre gränsen för nyupptagande av låntill 1 000 000 000 kronor.8. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna månatligenska lämna en ekonomisk uppföljning till<strong>kommun</strong>styrelsen. Nämnderna ska samtidigt redovisahur det går med genomförandet av beslutadeåtgärder samt de ekonomiska effekterna av dessa.De ska också under löpande år redovisa eventuellanya åtgärder som måste beslutas för att nå budgetbalans.9. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden,till <strong>kommun</strong>styrelsen i särskildordning, ska redovisa hur budgeterade medel förutbyggnad av särskilda boendeplatser inom äldreochhandikappomsorgen används.7. Kommunfullmäktige beslutar att i februari <strong>2005</strong>ska nämnderna till <strong>kommun</strong>styrelsen redovisa hurde har fördelat den erhållna budgetramen för <strong>2005</strong>på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämndernahar beslutat genomföra för att nå budgetbalans.10. Kommunfullmäktige beslutar att det särskilt budgeteradeanslaget under <strong>kommun</strong>styrelsen avseendevälfärd och hållbar utveckling, 10 526 000kronor, ska disponeras av utskottet för välfärd ochhållbar utveckling.KOMMUNSTYRELSENMattias OttossonordförandeBjörn Johansson<strong>kommun</strong>direktörAnnette ÖdalenekonomAlternativa budgetförslag från Modera Samlingspartiet, Folkpartiet,Kristdemokraterna, Centerpartiet samt Sveriges Pensionärers Intressepartifinns tillgängliga på <strong>kommun</strong>styrelsens kontor.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 5


<strong>Budget</strong> för åren <strong>2005</strong>-2008<strong>Budget</strong>en för år <strong>2005</strong> till år 2008 präglas av tvåövergripande politiska ställningstaganden. Fördet första: barnen och ungdomarna kommer främst.För det andra: pressa ned arbetslösheten i Norrköping.Kommunens ekonomi ska vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridande avbudgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.I budgeten föreslås en massiv insats inom förskolan.På två år riktas <strong>kommun</strong>ala och statliga medel till förskolanmotsvarande 100 nya tjänster. De riktade medlenkan användas på olika sätt för att höja kvalitetenbland Norrköpings förskolor bland annat genom attinleda arbetet med heltid en rättighet och deltid enmöjlighet bland personalen inom förskolan på sammasätt som är gjort för personalen inom äldreomsorgen.Samtidigt föreslås ett bidrag för att möjliggöra en filialtill Tom Tit i Ringdansen. Barn- och ungdomsnämndenföreslås också få en generell förstärkning för att säkerställaoch utveckla kvaliteten i skolan.En hög kvalité i för- och grundskolan är en förutsättningför en bra start i livet. Det innebär attstrukturella förändringar inom grundskolan på grundav att antalet elever minskar måste genomföras. Denärmsta åren kommer en stor ökning av antalet eleveri gymnasieskolan. Gymnasienämnden har fått ekonomiskkompensation i budgeten för att möta det ökadeantalet elever. Inflytande- och medbestämmandefrågorär av stor betydelse. Genom att själv få ta ansvar ökarinflytande och engagemang. Detta är en självklarhet iarbetslivet men inte alltid inom skolans värld. Gymnasienämndenföreslås därför få ekonomiska resurserför att påbörja ett demokratiprojekt vars slutmål är enelevstyrd gymnasieskola.Utvecklingsarbetet med att motverka placeringar ochandra särlösningar för barn som inleddes år 2003 mellanbarn- och ungdomsnämnden och socialnämndenkommer att fortsätta under budgetperioden. Avsiktenmed dessa riktade medel är att söka åstadkomma kvalificeradestödinsatser till de barn och ungdomar somhar de allra största behoven av samhällets stöd för atttrygga deras uppväxtmiljö och därmed deras personligakunskapsmässiga utveckling.För att pressa ned arbetslösheten i Norrköping användervi oss av olika verktyg. Det handlar omatt ha en helhetssyn på politiken. Tillgång till god utbildning,planberedskap och ledig mark, en bra infrastruktur,en trygg omsorg är alla delar som måstefungera för att arbetslösheten ska bekämpas. Vårmålsättning är större än så. Vi ska på ett offensivaresätt säkerställa att norrköpingsborna har en försörjningoch vi tar nu ytterligare steg för att få ned arbetslösheteni Norrköping.2006 fler i jobb till år 2006 är ett namn på ett projektsom via olika insatser ska leda till att fler norrköpingsborhar ett arbete att gå till. Genom bland annatett företagsnära arbete och en satsning på Pronova ScienceParks drivhus och drivbänk ska fler våga ta stegetatt själv starta företag men också att redan befintligaföretag vågar expandera sin verksamhet.I budgeten föreslås ett riktat stöd till Arbetsmarknadoch Vuxenutbildningsnämnden på fem miljoner kronor.Stödet är tänkt att fungera på två sätt. Dels föratt säkerställa att ungdomar inte hamnar i ett långvarigtutanförskap och dels för att ge verktyg åt dem somaldrig varit inne eller hamnat i ett långvarigt utanförskapfrån den lokala arbetsmarknaden så att man möjliggöranställning.Det finns områden i budgeten som är förändradefrån den budget <strong>kommun</strong>fullmäktige antog2004. Jag vill kort belysa några av dem:Vård- och omsorgsnämnden tillförs statliga medel tillfortbildning. Vård och omsorgsnämnden föreslås ocksåfå en generell förstärkning för att säkerställa och ommöjligt utveckla kvaliteten inom hemtjänst- och handikappområdet.För att möjliggöra en pendling mellan Kolmården ochNorrköping tillförs medel för att ta upp en diskussionmed SJ syftandes till att göra det möjligt att kunnaåka till och från Kolmårdens station med Östgötatrafikensbusskort.6 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


<strong>Budget</strong> för åren <strong>2005</strong>-2008Kultur och fritidsnämnden får riktade medel till ökadeföreningsbidrag och till att skydda hällristningar.Kultur- och fritidsnämnden får också en ramuppräkningför att stimulera kultur- och fritidslivet i NorrköpingStadsplaneringsnämnden föreslås få medel för dels ettutvecklingsprojekt för Arkösund och dels för saneringskostnaderinom <strong>kommun</strong>ägda fastigheter. Stadsplaneringsnämndenföreslås också få riktade resurserför utredningskostnader för Ostlänken för att underlättaOstlänkens tillkommande.Tekniska nämnden föreslås få ett bidrag för att bidratill en skateboardpark i Ektorp. Tekniska nämnden fårockså ett riktat stöd för ökade naturvårdsinsatser.Under budgetperioden föreslås stora investeringar föratt komma tillrätta med behovet av särskilda boendeninom såväl äldreomsorgen som i handikappomsorgen.Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden ochvalnämnden får utökade budgetramar. Totalt föreslåsen ökning av den totala budgetramen med nästan230 miljoner kronor. Samtliga nämnder föreslås fåriktade anpassningskrav. För åren 2006 till 2008 finnsdet ett överskott i budgeten. Detta överskott är till föratt kunna möta variationer i konjunkturen. Vi såg iår att det överskott för år <strong>2005</strong> som var upparbetat ibudgeten som fastställdes 2004 tack vare en försämradskatteprognos, innebär ett underskott. Behovet av enekonomisk buffert framförvarande år för att möta förändringari konjunkturen kan inte nog poängteras.Tidigare har det beslutats att tre nämnder: barn- ochungdomsnämnden, gymnasienämnden samt vårdochomsorgsnämnden får en större uppräkning än övriganämnder under budgetperioden. Nu föreslås attäven socialnämnden får en större uppräkning underbudgetperioden.En stor del av satsningen på Norrköping som etttransport- och logistikcentrum är beroende avsmidiga möjligheter att nå Norrköpings hamn. I investeringsbudgetenföreslås därför att Norrleden börjarbyggas under budgetperioden. Denna satsning ärdock beroende av statsbidrag för att kunna genomföras.I investeringsbudgeten ligger också medel för attSöderleden färdigställas i snabbare takt samtidigt somen spårvagnsutbyggnad till Ringdansen möjliggörs.I förslag till investeringsplan finns en relativt stor investeringsvolym.Skälen till att investeringsvolymernaär så höga för år <strong>2005</strong> och 2006 är investeringar i nyaspårvagnar, Norrleden, snabbare färdigställande avSöderleden och en ny skola i Lindö. För år 2007 och2008 är investeringsvolymerna på en lägre nivå.Vår <strong>kommun</strong> är unik. De senaste årens utvecklingvisar att ett nytt Norrköping växer fram. EttNorrköping som präglas av framtidstro och förhoppningar.Ett Norrköping som handlar om diskussionerhur <strong>kommun</strong>en ska utvecklas. Det finns många orsakertill att det är så. En är att det finns en god ochstabil ekonomisk politik i Norrköping. De två övergripandeställningstaganden i budgeten handlar omatt barn och ungdomar kommer främst och om attpressa ned arbetslösheten i Norrköping. Genom attvi alla hjälper till och drar åt samma håll ska vi se tillatt Norrköping även alltjämt står starkt rustat för attmöta framtida utmaningar.Denna budget är en slagkraftig budget och det är enbudget som möjliggör en god utveckling av Norrköping.Mattias Ottosson<strong>kommun</strong>styrelsens ordförandeNORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 7


Kommunens organisationTio verksamhetsnämnder har inför medborgarna detpolitiska ansvaret för verksamheten inom olika områden.Verksamhetsnämnderna ger uppdrag och ekonomiskaresurser till <strong>kommun</strong>ala enheter eller köpertjänster av privata entreprenörer. De har ocksåansvar för uppföljning av både verksamheten ochdet ekonomiska resultatet. Verksamhetsnämndernahar stöd och hjälp av de olika förvaltningskontoren.Verksamhetsnämnderna har dock ingen arbetsgivarfunktionoch inget personalansvar för <strong>kommun</strong>ensenheter, eftersom det är <strong>kommun</strong>styrelsen ochdess personalutskott som är anställningsmyndighet.Den politiska nämndorganisationenär tydligt uppdelad i olikaverksamhetsområden. För attnärliggande verksamheter lättareska kunna samverka har nämndernaindelats i fyra samverkansområden;finans, utbildning, socialomsorg och stadsbyggnad.Ansvarsområdet för respektivenämnd finns redovisat vid respektivenämnds budgetanslag.Miljö- och hälsoskyddskontorKommunfullmäktigeKommunfullmäktige i Norrköping har 85 ledamöter. Diagrammetvisar fördelningen mellan de olika partierna.Norrköpings <strong>kommun</strong>ala organisationPOLITIKER(85)Demokratiberedning (9)Kommunrevisorer (7)FinansKommunstyrelse (13)personalutskott (3)utskott för strategiska frågor (5)krisledningsutskott (3)utskott för välfärd ochhållbar utveckling (5)ANSTÄLLDARevisionskontorKommunstyrelsens kontorVerksamhetsstyrelse förNorrk symfoniorkester (5)Valnämnd (7)ÖverförmyndareUtbildningBarn- ochungdomsnämnd (13)Gymnasienämnd (9)Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämnd (9)Kultur- ochfritidsnämnd (9)Social omsorgVård- ochomsorgsnämnd (13)Socialnämnd (11)SymfoniorkesterÖverförmyndarenhetenUtbildningskontorArbetsmarknadskontorFörsörjningsstödskontorKultur- och fritidskontorVård- och omsorgskontorSocialkontorStadsbyggnadFlykting- och invandrarkontorStadsplaneringsnämnd(11)Kollektivtrafiknämnd(9)Teknisk nämnd (9)Byggnads- ochmiljöskyddsnämnd (9)StadsbyggnadskontorGatu- och parkkontorByggnadsnämndskontorLantmäterikontorBrandförsvarSiffrorna inom parentes anger antalet ledamöter.8 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och målKommunens styrmodellKommunen har sedan 2003 infört en ny styrmodellsom kort kan beskrivas enligt nedan:Ledorden i <strong>kommun</strong>ens nya styrmodell är:- Dialog- Helhetssyn- Långsiktighet- Tydlighet- Systematiskt kvalitetsarbete.Dessa ledord ska genomsyra arbetet i hela styrprocessen.Styrmodellen utgår från en uppdragsmodell, som byggerpå att visionen konkretiseras i program för <strong>kommun</strong>ensolika verksamheter. Programmen utarbetas avansvariga nämnder och fastställs av <strong>kommun</strong>fullmäktige.Utifrån program och de ekonomiska förutsättningarnaformulerar ansvarig nämnd uppdrag. Uppdragenska innehålla konkreta, mätbara och uppföljningsbaramål.LEDORD: DIALOG - HELHETSSYN - LÅNGSIKTIGHET - TYDLIGHET -SYSTEMATISKT KVALITETSARBETESTYRMODELLKFVISION(Målbild 2010)Mottagarna av uppdragen, d.v.s. de enheter som skaverkställa uppdragen formulerar en verksamhetsplansom mer detaljerat beskriver innehållet i verksamheten.Varje år lämnas en kvalitetsredovisning till denuppdragsgivande nämnden.Ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete säkerställeratt de beslut som fattas i <strong>kommun</strong>fullmäktigeefterföljs och är en kontroll på att <strong>kommun</strong>ens utbudav tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov.Ett av syftena med styrmodellen är att stärka <strong>kommun</strong>fullmäktigesroll i den demokratiska beslutsprocesseni <strong>kommun</strong>en. DetLagstiftningNationella målinnebär bl.a. en allmän <strong>kommun</strong>alpolitiskdebatt i <strong>kommun</strong>fullmäktigesom syftartill att få större aktivitet, insiktoch delaktighet i fullmäktigei ett tidigt skede.KVALITETEKONOMIPlaneringsförutsättningar/analysAllmän <strong>kommun</strong>alpolitiskdebattKFPROGRAM---------------------UppdragsplanerUppdragsunderlagVerksamhetsplanerbeskriver utförandetKvalitetsredovisningInflytande/delaktighetBrukarundersökningarRättssäkerhetService med god kvalitetHär verkställs uppdragen<strong>Budget</strong>processenI enlighet med styrmodellenhar <strong>kommun</strong>en infört flerårsbudgetar.Det innebär enrullande budgetperiod på fyraår, där år ett avser nästa kalenderår.Kommunfullmäktigen fastställervid samma tillfällebudgeten för nästa kalenderår och preliminära budgetramarför de tre efterföljandeåren. <strong>Budget</strong>ramar fastställspå nämndnivå.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 9


Styrning och målKommunfullmäktiges beslutar i november 2004 ombudget för år <strong>2005</strong> och preliminära budgetramar föråren 2006-2008. De preliminära budgetramarna liggersedan till grund för de budgetanvisningar somöverlämnas till nämnderna senast i början av januari<strong>2005</strong>.Nämnderna arbetar under perioden januari till månadsskiftetmars/april <strong>2005</strong> med att fördela budgetramenför år 2006 på olika verksamheter. Nämndernaanalyserar de preliminära ramarna för hela perioden2006-2009 och tar fram förslag till eventuella verksamhetsförändringarsom måste genomföras för attnämnden ska kunna bedriva verksamheten inom givnaramar.Nämnderna skall också ta fram verksamhetsmässigaplaneringsförutsättningar t ex volymförändringar, lokal-och personalbehov.Nämnderna föreslår även eventuella ändringar i denav <strong>kommun</strong>fullmäktige beslutade investeringsplanenför åren 2006-2008 samt föreslår nya investeringsprojektför år 2009.Nämnderna lämnar in ett budgetmaterial avseendeperioden 2006-2009 till <strong>kommun</strong>ledningen i månadsskiftetmars/april <strong>2005</strong>.Beredning av budgeten sker i <strong>kommun</strong>styrelsen underapril och en bit in i maj. Kommunstyrelsen arbetarfram ett förslag till preliminär budget för år 2006.Kommunfullmäktige fastställer en preliminär budgetför år 2006 i juni <strong>2005</strong>.Nämnderna kan redan nu börja förbereda fördelningav resurserna till verksamheten så att enheterna i godtid vet vilka ekonomiska förutsättningar som gäller förår 2006.Under hösten sker budgetberedning i <strong>kommun</strong>styrelsen.Då läggs tonvikten på arbete med framtagandeav budgetramarna för åren 2007-2009. Kommunfull-<strong>Budget</strong>processenKommunfullmäktige- definitiv budget år 1- preliminära ramar år 2-4JanuariAnvisningarPlaneringsförutsättningar<strong>Budget</strong>ramar år 1-3PlaneringsförutsättningarNämndernaarbetar medbudgetenjanuari-april<strong>Budget</strong> år 1-3Kommunstyrelseberedning:<strong>Budget</strong>år 2-4Program (rev)SeptAprilAllmän <strong>kommun</strong>alpolitiskdebattKommunstyrelseberedning:<strong>Budget</strong>år 1 (2-3)JuniKommunfullmäktigePreliminär budget år 110 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och målmäktige fastställer en definitiv budget för år 2006 ochpreliminära budgetramar för åren 2007-2009 i november<strong>2005</strong>.Arbetet med införande av styrmodellenDen av <strong>kommun</strong>fullmäktige beslutade styrmodellenhar successivt införts under år 2003 och år 2004. Arbetethar inneburit nya arbetsuppgifter och förändradearbetssätt och har gått olika fort inom olika områden.Även om det inte är en ambition i sig att så fortsom möjligt göra förändringarna måste de sista delarnafalla på plats under år <strong>2005</strong>.En uppföljning behöver göras under år <strong>2005</strong> för attsprida de goda erfarenheterna och justera de delar sominte fungerat som tänkt. Under år <strong>2005</strong> bör vi få processeroch dokument som är mer lika inom de olikaverksamheterna i <strong>kommun</strong>en.Grundläggande synsätt gällandealla verksamhetsområden i <strong>kommun</strong>enKommunens vision formuleras i Målbild 2010. En revideringav visionen ska ske. Nedan redovisade grundläggandesynsätt visar vilka grunder all <strong>kommun</strong>alt finansieradverksamhet ska utgå ifrån.KvalitetEtt övergripande mål är att verksamhetens kvalitet utvecklasså att hänsyn tas till <strong>kommun</strong>invånarnas ellersamhällets behov, krav och förväntningar. Begreppetkvalitetsutveckling sammanfattar insatser såväl föresom under och efter det att servicen blivit utförd. Attstimulera till ett ständigt förbättringsarbete är mycketviktigt. I detta sammanhang ska man beakta defyra kvalitetskriterierna för uppföljnings- och utvärderingsarbetesom nämns i riktlinjer för styrmodellen:- Tillgänglighet- Inflytande- Personlig kontakt- YrkeskompetensDen av <strong>kommun</strong>fullmäktige antagna kvalitetspolicynoch <strong>kommun</strong>ens styrmodell ska vara vägledande i detfortsatta kvalitetsarbetet.InflytandeKommunens verksamhet är till för medborgarna, ochska ytterst styras av medborgarna genom deras valdaföreträdare. I enskilda verksamheter måste berördamedborgare också kunna utöva inflytande i sin egenskapav brukare.Av tradition har en <strong>kommun</strong>s uppgift varit att samlamänniskor inom ett visst geografiskt område för att påså sätt främja deras gemensamma intressen. Medborgarnasintresse är att <strong>kommun</strong>en erbjuder en omfattningav verksamheter som motsvarar medborgarnasbehov och som erbjuder en tillfredsställande kvalitet.Under senare år har det skett stora förändringar i samhälletoch därmed även i Norrköpings <strong>kommun</strong> vilketbl.a. inneburit ett utökat <strong>kommun</strong>alt ansvar inomflera viktiga områden. I en tid då <strong>kommun</strong>invånarnasökade förväntningar på den <strong>kommun</strong>ala verksamhetensammanfaller med kravet på större inflytande aktualiserasbehovet av omprövning, rationalisering ocheffektivisering. Detta förutsätter att både personal ochförtroendevalda samlas bakom en långsiktig helhetssyndär medborgarperspektivet sätts i centrum.Ett humanistiskt synsättAlla verksamheter i Norrköpings <strong>kommun</strong> ska arbetautifrån ett humanistiskt synsätt.Humanismen bygger på en positiv tro på människanoch hennes möjligheter till utveckling, påverkanoch förändring. Människan strävar efter trygghet, frihetoch harmoni. Genom möten med människor i enfungerande social gemenskap, där det också finns uttaladenormer och regler som omfattas av alla, kandetta bli verkligt.Alla människors lika värde, individens frihet och integritet,jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritetmed svaga och utsatta är de värden som vår demokrativilar på och som ständigt måste hävdas.Utifrån detta synsätt ska den <strong>kommun</strong>ala verksamhetenbidra till att den enskilda människan utifrån sinaegna förutsättningar får det stöd hon behöver för attväxa och utvecklas till en trygg och harmonisk människasom uppfattar sitt ansvar och sin roll i det gemensammasamhällsbygget. All <strong>kommun</strong>alt finansieradverksamhet ska utveckla ett öppet och generöstförhållningssätt till etnisk och kulturell mång-NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 11


Styrning och målfald i <strong>kommun</strong>en i syfte att förebygga uppkomstenav främlingskap, diskriminering och segregation. Densamlade kraften måste ständigt användas till att bekämpaalla de destruktiva tankar och idéer som hotardet goda samhället och dess invånare. Våldstendenser,mobbning, främlingsfientlighet, användning av drogeroch ett grovt och kränkande språkbruk är yttringarsom aktivt ska motarbetas av alla varhelst de uppstår.Ett bättre resursutnyttjande, ett ökat inflytande, samten förnyelse av arbetsformer och utveckling av det förebyggandearbetet syftar till att motverka uppkomstav ohälsa och sociala problem samt till att stärka denenskildes resurser. Allt förebyggande arbete förutsättersamarbete dels mellan olika sektorer i den <strong>kommun</strong>alaverksamheten, dels mellan <strong>kommun</strong>en och andramyndigheter och organisationer. Det förebyggandearbetet ska ske på tre nivåer: samhällsnivå, gruppochområdesnivå och individnivå.Norrköpings profilNågra av <strong>kommun</strong>ens främsta uppgifter är att arbetaför full sysselsättning, att höja utbildningsnivån samtatt skapa förutsättningar för en god ekonomisk, miljömässigoch social utveckling i Norrköping. Det handlarom att se Norrköpings möjligheter, vilket ställerstora krav på flexibilitet och kreativitet. Tillväxten skaske inom ramen för vad miljö och sociala villkor kräver.Detta förutsätter en stark utveckling av små ochmedelstora företag, samt en effektiv och väl fungerandegemensam sektor.Norrköpings etablering som universitetsstad har inverkatpositivt på arbetsmarknaden och fler får nuchansen att studera vidare. En utveckling av LinköpingsUniversitet - Campus Norrköping- förutsätterett nära samarbete med <strong>kommun</strong>en, näringslivet ochstaten.Hållbar samhällsutvecklingKommunen ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.Med hållbar samhällsutveckling menas utveckling,både materiellt, ekologiskt och socialt, som tillfredsställerdagens behov utan att överutnyttja jordensändliga resurser och därmed äventyra kommande generationersmöjligheter att tillfredsställa sina behov.Grundläggande för detta arbete är kretsloppet: vadsom utvinns ur naturen ska på ett långsiktigt hållbartsätt kunna användas, återanvändas, återvinnas ellerslutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukningoch utan att naturen skadas (”kretsloppsprincipen”).Ett gott arbetsklimatEtt gott arbetsklimat förutsätter att chef och anställdapå en arbetsplats möter varandra och för en dialog.När en dialog på arbetsplatsen förs omkring den gemensammauppgiften, varför den ska utföras och hurman kan utföra uppgiften ännu bättre, skapas gemensamten bättre arbetsplats. När sedan också arbetetmed arbetsmiljön sker på ett strukturerat sätt där mantillvaratar de anställdas kunskaper skapas den goda arbetsplatsen.Nyckeln är att få alla att känna delaktighet.Samverkansarbetet ska ha sin utgångspunkt i lokalaförutsättningar och behov och ska integreras i verksamhetendär arbetsplatsträffar och/eller samverkansrådsamt medarbetarsamtal är lämpliga forum för diskussionerna.Mål för <strong>kommun</strong>al verksamhetDe <strong>kommun</strong>ala program som <strong>kommun</strong>fullmäktigefastställt beskriver den politiska ambitionsnivån inomdet område respektive program omfattar. Nedan redovisassammanfattningar av samtliga gällande <strong>kommun</strong>alaprogram.Några politikområden saknar ännu av <strong>kommun</strong>fullmäktigeantagna program. Där redovisas en tidplanför det pågående arbetet med att ta fram program.Det är viktigt att det till den preliminära budgetenför år 2006 finns aktuella och fastställda program föralla områden. I det fortsatta arbetet måste därför allanämnder ta ställning till om programmens ambitionerär möjliga att uppnå med tilldelade ekonomiskaramar. Om det inte bedöms som möjligt måste förslagtill revideringar presenteras för <strong>kommun</strong>fullmäktigesenast i maj <strong>2005</strong>.12 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och målProgram inom verksamhetenProgram inom personalområdet,d v s personalpolicy,jämställdhetsplan och plan företnisk mångfaldSamtliga verksamheter i <strong>kommun</strong>en omfattas av programmen.Internationellt programProgrammet för internationella frågor har delats in itvå fokusområden:UtvecklaNorrköpingMålNorrköpings <strong>kommun</strong>s personalpolicydokument syftartill att sammanfatta de grundläggande värderingarsom styr arbetet inom personalområdet. Genom engod kunskap om <strong>kommun</strong>ens förhållningssätt skapasförutsättningar för chefer och medarbetare att kännatrygghet och tillfredsställelse i arbetet. Policyn beskriverett förhållningssätt i många av de frågor där cheferbåde måste balansera motstridiga intressen och varatydliga.Jämställdhetsplanens övergripande mål är att alla anställdakvinnor och män i <strong>kommun</strong>en ska upplevasamma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i sinanställning, och att alla anställda, chefer, brukare ochmedborgare behandlas med respekt.Målet med planen för etnisk mångfald är att <strong>kommun</strong>ensanställda ska ha en öppen attityd gentemot människoroavsett etnisk bakgrund och att personalsammansättningeni Norrköpings <strong>kommun</strong> ska återspeglabefolkningssammansättningen i <strong>kommun</strong>en.För att Norrköpings <strong>kommun</strong> ska kunna utvecklas optimaltsom organisation och för att främja dess invånare ochnäringsliv krävs att vi tar tillvara de erfarenheter och möjlighetersom finns i vår omvärld.Norrköpingi världenAnsvarKommunens chefer och personalkontoret har ansvaretför åtgärderna i programmen inom det personalpolitiskaområdet.UppföljningUppföljning sker genom attitydundersökning bland<strong>kommun</strong>ens anställa, genom riktade enkätundersökningar,genom regelbundna hearingar med chefer ochfackliga företrädare eller genom personalstatistik.Begreppet Norrköping i världen visar på de områdendär Norrköping agerar utåt för att bl a synas och påverkaför att kunna nå de övergripande målen. Det inbegriperockså vår hållning till att stödja andra.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 13


Styrning och målMål under programperioden 2004-2007:- Norrköpings invånare, med särskild tonvikt påbarn och ungdom, har goda möjligheter till internationellakontakter och till att få ökad kunskapoch insikt om aktuella omvärldsfrågor.- Näringslivet har bra förutsättningar till en positivutveckling som gynnar <strong>kommun</strong>en.- Utanför Sveriges gränser finns en positiv bild avNorrköping som bland annat samarbetspart, etableringsortoch studieortFramgångsfaktorer för att nå målen- Insikt om internationaliseringens effekter- Externfinansiering- Hög kompetens- Bra regionalt och lokalt samarbete- Allianser med strategiskt viktiga samarbetsparteroch nätverk- En bra och väl fungerande intern organisationNäringslivsprogramProgrammet omfattar hela den <strong>kommun</strong>ala organisationensarbete med näringslivsfrågor.Mål för programperioden 2003-2006Följande mål skall vara uppfyllda senast vid utgångenav år 2006:- Norrköping är en stark motor i Norrköping/Linköping-regionensom är den mest expansiva storstadsregioneni Sverige med högst potentiell tillväxt.- Det har skapats fler arbetstillfällen inom verksamhetermed högt förädlingsvärde i Norrköping ochregionen.- Det finns en stark och växande framtidstro i Norrköping.- Det finns en positiv bild och inställning till Norrköpingoch regionen ur ett företagar-, verksamhets-,boende- och utbildningsperspektiv.AnsvarNäringslivskontoret ansvarar för att näringslivsprogrammetimplementeras i <strong>kommun</strong>ens organisationoch att programmet förankras hos berörda externasamarbetspartners. Näringslivskontoret ansvarar ocksåför att samordna aktiviteter inom näringslivsprogrammetoch i förekommande fall med andra berörda<strong>kommun</strong>ala program.Andra delar av den <strong>kommun</strong>ala organisationen som ärstarkt berörda av näringslivsprogrammet är;- Stadsbyggnadskontoret (planenhet, mark och exploatering)- Byggnadsnämndskontoret- Miljö- och hälsoskyddskontoret- Gatu- och parkkontoret- ArbetsmarknadskontoretYtterligare <strong>kommun</strong>ala organisationer är inblandadeoch ingår i den kompetensgrupp som näringslivskontoretbildat, bland annat personalkontoret, utbildningskontoret,socialkontorets tillståndsenhet, informationskontoretoch planeringskontoret.När ägardirektiv eller uppdrag ska formuleras för organisationendär <strong>kommun</strong>en är ägare eller intressentska näringslivsprogrammet utgöra en viktig utgångspunktför att tydliggöra <strong>kommun</strong>ens mål och avsikter.UppföljningMätningar för att följa upp tillväxtmålen för programperiodenska definieras i respektive aktörs verksamhetsplan.(Måtten ska vara enkla, tydliga och möjligaatt mäta regelbundet med hög aktualitet).Avstämningsmöten med förtroendevalda samt de företrädarefrån näringslivet, branschorganisationer ochandra nätverk som medverkat i arbetet med näringslivsprogrammetska genomföras (näringslivskontoretansvarar) en till två gånger per år för att följa upp, analyseraoch eventuellt revidera näringslivsprogrammet.Program för området välfärdoch hållbar utvecklingEtt arbete har just startat för att skapa ett programför området välfärd och hållbar utveckling. Här nedanfinns en sammanfattning av nuvarande program inomområdet inklusive ett avsnitt om demokratiområdet.Frågor som ingår i välfärd och hållbar utveckling somdet inte finns särskilda program för idag är bl.a. barnsrättigheter och brottsförebyggande arbete.DemokratiKommunfullmäktige har i olika sammanhang beslutatom utvecklingen av <strong>kommun</strong>ens demokratiarbete.14 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och målBl.a. att utveckla arbetssätt inom <strong>kommun</strong>fullmäktigeoch mellan <strong>kommun</strong>ens nämnder, utveckla formerför samverkan med och deltagande från medborgarna,lyfta fram och främja värdet av samspel och dialogbåde inom <strong>kommun</strong>ens organisation och med medborgarnaoch genom en utvecklingsplan för den lokalademokratin.Sammanfattningsvis innebär besluten att målen är:- att värna, stärka och utveckla den representativademokratin- att finna former för att öka det medborgerliga deltagandet- att utveckla mötesplatser och lyfta fram värdet avömsesidiga samtalStrategisk plan för folkhälsoarbeteHälsa är enligt WHO:s definition fysiskt, psykiskt ochsocialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom.Folkhälsa uttrycker befolkningens hälsotillstånd ochtar hänsyn både till nivån och till fördelningen av hälsa.Det är ett förhållningssätt som utgår från att bevaradet friska snarare än att bota det som blivit sjukt. Utgångspunktenär att alla, oavsett ålder, kön, etnisk ochsocialbakgrund, har samma rätt till en god hälsa.Gemensamma inriktningsmål för Östergötland- Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar- God hälsa och livskvalitet för vuxna- God hälsa och livskvalitet när man åldrasGemensamma strategier för Östergötland- Utveckla hälsofrämjande förhållningssätt- Utveckla hälsofrämjande livsmiljöer- Utjämna skillnader i hälsa- Både riktade och generella insatserSärskilda mål för frivilligt socialt arbeteNorrköpings <strong>kommun</strong> vill bibehålla och utveckla engod standard på den <strong>kommun</strong>ala omsorgen och utvecklanya samverkansformer med den frivilliga/ideellasektorn. Denna samverkan bygger på förhållningssättetatt ideella insatser utgör ett viktigt komplementtill – inte en ersättning för – de <strong>kommun</strong>ala insatserna.De ideella insatserna måste bygga på frivillighet i relationenmellan <strong>kommun</strong>en och ideella aktörer samtfrivillighet mellan hjälpare och hjälptagare. Dessutomskall all samverkan utgå från lokala förutsättningaroch behov.Det <strong>kommun</strong>ala stödet ska:- stimulera aktiva och oberoende frivilligorganisationer,- ge förutsättningar för mångfald,- uppmuntra och stödja utvecklingen av frivilligt socialtarbete i hela <strong>kommun</strong>en,- särskilt uppmärksamma ungdomars vilja att görainsatser,- ge även icke föreningsaktiva möjlighet att göra insatser,- genom frivilligorganisationerna skapa nya nätverki närmiljön.Mål för integrationspolitiken(Norrköping – en <strong>kommun</strong> för alla).Integration ska inte ses enbart som en invandrarfrågautan demokrati-, rättvise- och jämlikhetsperspektivenmåste vara vägledande.- Norrköping ska vara en integrerad stad där alla behövs,respekteras och kan känna trygghet.Delmål- Varje styrelse, nämnd och utskott utarbetar tydligatillämpningar av integrationsprogrammet inomsina respektive ansvarsområden,- en mångfaldsplan upprättas. (= plan för etniskmångfald antagen 2001)Fyra pelare för folkhälsoarbetet i Norrköping- God arbetsmiljö- Inflytande och delaktighet- Ökad fysisk rörelse- Frihet från drogerHandlingsprogram för Norrköpings<strong>kommun</strong>s arbete mot rasism/nazismoch andra odemokratiska yttringarVår gemensamma grund är ett avståndstagande frånvåld, hot och kränkningar i alla dess diskriminerandeform. Det innebär att vi också tar avstånd från grupperingaroch organisationer som accepterar och använderdessa metoder. Vårt land är en öppen demokratisom vi vill slå vakt om, utveckla och fördjupa.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 15


Styrning och målStrategiI allt bör en bred ansats eftersträvas med representationfrån <strong>kommun</strong>, landsting, polis, kriminalvård,föreningsliv och näringsliv. Det är genom tidiga ochsamlade åtgärder vi når bäst resultat.Livsstil 2000- alkohol och drogpolitiskt program,- Minskad alkoholkonsumtion i syfte att begränsariskerna för medicinska, psykiska och sociala skadorgenom såväl allmänna förebyggande insatsersom tidiga insatser för särskilda grupper.- Kommunens inställning till droger är entydig. Alltickemedicinskt bruk av narkotiska preparat ochandra droger är ett missbruk som skall bekämpas.Delmål- Drogfrihet samt höjd debutålder och minskad alkoholkonsumtionbland ungdomar.- Minskade drog- och alkoholrelaterade skador hos<strong>kommun</strong>ens invånare.- Brottsligheten som är relaterad till alkohol- ochdrogmissbruk skall minska.Lokal Agenda 21Det globala handlingsprogrammet för Agenda 21 germål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling,för att klara det krävs ett helhetstänkande där de sociala,ekologiska och ekonomiska dimensionerna samverkarmed varandra. Arbetet bygger på ett underifrånperspektiv,det vill säga att medborgarna ska varadelaktiga, här har <strong>kommun</strong>en en viktig roll när detgäller att upplysa och aktivera allmänheten. Norrköpingslokala Agenda 21 togs fram med hjälp av mångaengagerade norrköpingsbor i form av öppna möten,studiecirklar och arbetsgrupper.Norrköpings lokala Agenda 21 består av tre delar:- ett måldokument- en vision i både text- och bildform- ett handlingsprogramMålVisionen ger en beskrivning av hur vardagen i Norrköpingkan te sig i framtiden. Handlingsprogrammetär uppdelat efter måldokumentets ämnesområden ochger konkreta förslag på vad privatpersoner, företag ochorganisationer samt <strong>kommun</strong>en kan göra för att skapaett hållbart Norrköping.Målen i måldokumentet inbegriper både individen,företaget, organisationen och <strong>kommun</strong>en. Dessa målska bland annat vara vägledande för all <strong>kommun</strong>alplanering och alla <strong>kommun</strong>ala beslut framöver.Målen är indelade i följande områden:- Att lära och utvecklas- Att leva ett friskt och meningsfullt liv- Att bygga, bo och kanske riva hus- Att resa och frakta- Att driva företag- Att använda el, värme och bränsle- Att inte slänga avfall- Att värna djur, växter och deras livsmiljöer- Att samverka och ta del i samhället- Att leva hållbartAnsvar och uppföljningSamtliga här redovisade program har numera <strong>kommun</strong>styrelsensutskott för välfärd och hållbar utvecklingansvar för. Utskottet kommer i det nya programmetoch sin uppdragsplan tydliggöra ansvar och uppföljning.MiljöprogrammetLeva i NorrköpingNorrköpings miljöprogram Leva i Norrköping beskrivermiljösituationen i <strong>kommun</strong>en som geografisktområde, men målen och förslagen till åtgärder i programmetomfattar endast den <strong>kommun</strong>ala verksamheten.Däremot har mål och åtgärder en påverkan påomvärlden genom de beslut som tas i <strong>kommun</strong>en, tex i fråga om upphandlingar, tillsynsarbete, trafikplaneringmm. Målen är gemensamma för <strong>kommun</strong>ensom organisation, och alla som i sin verksamhet berörsav målen har ett ansvar att bidra till att målenuppfylls. Tidsmässigt omfattar programmet perioden2002-2010.MålMiljöprogrammet bygger på 9 av de 15 nationella miljömålen,resterande mål återfinns andra program ochett av målen är inte tillämpligt på <strong>kommun</strong>en. För attskapa ett större engagemang och förståelse för miljöarbetethar <strong>kommun</strong>en tagit fram 18 lokala miljömålefter följande princip:16 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och mål- Målet ligger i linje med vad som anges på nationellnivå- Kommunen har möjlighet att påverka den aktuellafrågan genom eget agerande- Frågan är ett prioriterat område i <strong>kommun</strong>en- Kommunen har möjlighet att följa upp målet genomstatistik som är eller kan göras tillgängligÄgande- Kommunen driver miljöfrågor aktivt i hel- ellerdelägda bolag.Den fysiska miljön- Senast 2010 utgör kollektiv-, gång- och cykeltrafikenprioriterade trafikslag i Norrköpings tätort.- Senast <strong>2005</strong> har verksamheter samt mark- ochvattenområden som bör skyddas eller medför begränsningarför markanvändningen inventeratsoch markerats i ÖP.- Senast 2010 har <strong>kommun</strong>en kunskap om bullersituationeni hela <strong>kommun</strong>en- Senast 2015 har samtliga bebyggelsegrupper medpåverkansnivå 1 enligt VA-gruppens prioriteringarordnade lösningar för vatten och avlopp- Senast <strong>2005</strong> har alla allmänna vattentäkter i <strong>kommun</strong>enett lagstadgat skydd- Senast <strong>2005</strong> tas hänsyn till lokala förhållanden vidall planering och lovgivning av bebyggelsegrupperoch enskilda byggnader i syfte att minimera energibehovet,underlätta omhändertagande av vatten,avlopp och dagvatten samt för att minska risker förstörningar avseende radon, buller och luftföroreningar.Trafik och transporter- Senast 2003 har <strong>kommun</strong>en kunskap om föroreningssituationenvid de platser i <strong>kommun</strong>en därrisk för överskridande av miljökvalitetsnormer föreligger.Kommunen har även ett system för att àjourhålla denna kunskap.- Senast 2010 har <strong>kommun</strong>ens förbrukning av fossiladrivmedel minskat med 75 procent jämfört med2000.Lokaler och bostäder- Senast <strong>2005</strong> har minst 50 % av alla bostäder kontrolleratsmed avseende på radonhalt i inomhusluften.Vid samma tidpunkt har sanering av varjebostad med uppmätt halt över riktvärdet utförtseller påbörjats.- Senast <strong>2005</strong> värms inga <strong>kommun</strong>alt ägda fastighetermed olja.- Senast 2010 värms inga <strong>kommun</strong>alt ägda fastighetermed direktverkande el.- Senast <strong>2005</strong> finns möjlighet att källsortera avfallvid alla <strong>kommun</strong>ala arbetsplatser.- Senast 2003 har <strong>kommun</strong>en kunskap om ljudnivåeri förskolor och diskotek.Konsumtion och avfall- Senast <strong>2005</strong> sker all <strong>kommun</strong>al upphandling avvaror och tjänster enligt uppställda miljökriterier.- Senast 2003 finns 5 återvinningsstationer i <strong>kommun</strong>en.Attityder och information- Senast 2003 har alla <strong>kommun</strong>anställda tillgång till<strong>kommun</strong>ens miljöhandbok liksom kunskap omhur den ska användas.- Taxor som beslutas av <strong>kommun</strong>en, eller som <strong>kommun</strong>enpå annat sätt kan påverka, ska främja ettmiljömässigt sunt agerande hos <strong>kommun</strong>ens invånare.Inga särskilda mål har formulerats utifrån Miljöbalkensallmänna hänsynsregler, som gäller för all verksamhetsom har en påverkan på miljön, d.v.s. i stortsett allting som utförs i <strong>kommun</strong>en. Här kommer en<strong>kommun</strong>gemensam ambitionsnivå att tas fram. I deallmänna hänsynsreglerna ställs krav på att man ska hatillräcklig kunskap om den miljöpåverkan som uppstårsom en följd av verksamheten, man ska vidta åtgärderför att förhindra skada eller olägenhet, hushållamed naturresurser och ersätta miljöskadliga produktermed mindre skadliga.AnsvarAll <strong>kommun</strong>al verksamhet har ansvar för att ha medett miljötänkande i sitt arbete, i enlighet med kraven imiljöbalkens allmänna hänsynsregler.För att uppnå målen i miljöprogrammet har förslagtill åtgärder tagits fram. Specificerade nämnder i <strong>kommun</strong>enmed sina förvaltningar har ansvar för att dessa,eller andra åtgärder som också leder till att målen uppfylls,genomförs. De ansvariga nämnderna är kom-NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 17


Styrning och målmunfullmäktige, <strong>kommun</strong>styrelsen, utskottet för välfärdoch hållbar utveckling, stadsplaneringsnämnden,tekniska nämnden, byggnads- och miljöskyddsnämndensamt kultur- och fritidsnämnden.Uppföljning och utvärderingUppföljningen anpassas till den som sker inom <strong>kommun</strong>enstyrsystem. Specifika utvärderingsåtgärder ärden årliga miljöredovisning som genomförts sedan1998 och miljörevisioner som genomförs för specifikaverksamheter.NaturvårdsprogramNaturvårdsprogrammet är ett resultat av mer än 10års aktivt naturvårdsarbete. Det utgör grunden ochanger riktningen för det fortsatta arbetet för naturvården.Programmet är ett sektorsprogram som lyfterfram naturvårdens intressen. Det anger målen för<strong>kommun</strong>ens naturvårdsarbete och vilka åtgärder somska genomföras under programperioden 2002 till ochmed 2006. Det är också ett aktuellt kunskapsunderlagsom pekar ut och beskriver områden med höga värdenför naturvården och det rörliga friluftslivet. Sammantagetär programmet en viktig utgångspunkt för detframtida arbetet med naturvård, men också ett viktigtkunskapsunderlag för fysisk planering och verksamhetsom påverkar naturmiljön. Det kan också användasför undervisning på olika nivåer samt av naturintresseradallmänhet.MålUtöver de nationella miljömålen gäller följande målför <strong>kommun</strong>ens naturvårdsarbete:- Kunskapen om värdefulla områden och hotade arterär god.- Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.- Landskapsbild och geologiska formationer av betydelseför naturvården bevaras.- Kommuninvånare och besökare har goda möjlighetertill vistelse i en rik och varierad natur.- Tätortsnaturen bevaras och utvecklas.- Värdefulla naturområden finns tillgängliga förforskning och undervisning.- Markägare, beslutsfattare och <strong>kommun</strong>invånarehar goda kunskaper om <strong>kommun</strong>ens natur ochdess värden.Jämfört med 1990 års naturvårdsprogram innebärprogrammet en höjd ambitionsnivå inom framför allttätortsnatur, information och vattenmiljöer. Objektskatalogeninnehåller också betydlig fler områden. Orsakenär att kunskapen om värdefull natur ökat samtatt en mer detaljerad geografisk redovisning visat sigvara mer användbar som planeringsunderlag. Exempelpå områden där kunskapen väsentligt ökat sedanförra naturvårdsprogrammet är vattenmiljöer ochskogslandskapet.AnsvarProgrammets målgrupp är i första hand berörda delarav <strong>kommun</strong>organisationen, Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsensamt markägare och exploatörer, menprogrammet vänder sig även till exempelvis skolor, intresseorganisationeroch naturintresserad allmänhet.Program för utveckling avelektroniska tjänster(e-program)Det främsta syftet med e-programmet är att med hjälpav modern informationsteknik - IT - öka effektivitetenoch kvalitén i <strong>kommun</strong>ens verksamheter, förbättraservicen till medborgarna och bidra till en ökad delaktigheti <strong>kommun</strong>ens beslutsprocesser.Programmet riktar sig till alla verksamheter i <strong>kommun</strong>en.Den förväntade bristen på arbetskraft, effektiviseringskravoch viljan att förbättra servicen är faktorersom driver på utvecklingen av nya elektroniska tjänster.Det interna arbetet kan förenklas ytterligare, självservicegradenkan öka och <strong>kommun</strong>ikation som tidigarekrävde fysisk närvaro kan lösas oberoende av tidoch rum. Särskilt viktigt är också att ta tillvara informationsteknikensom en resurs i det pedagogiska förnyelsearbetet.MålE-programmet är utgångspunkten för <strong>kommun</strong>ensutveckling av elektroniska tjänster och den så kallade24-timmarsmyndigheten. Den praktiska realiseringenav e-programmets målsättningar kommer att pågå underflera år och resultera i många olika aktiviteter.Framträdande målsättningar är bland andra att:- erbjuda möjligheter för medborgarna att lämnaansökningar och följa ärendeprocesser- internt förenkla hanteringen av ärenden- förbättra möjligheten för medborgarna att fram-18 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och målföra synpunkter och klagomål på den <strong>kommun</strong>alaverksamheten- öka tillgången till bredband för medborgare ochnäringsliv och därigenom förbättra förutsättningarnaför 24-timmarsmyndigheten- särskilt värna om medborgarnas integritet ochskydda känslig information i e-utvecklingsarbetet.AnsvarKommunstyrelsen är ägare av <strong>kommun</strong>gemensammafunktioner som e-post, ekonomisystem, hemsida/intranätoch den interna IT-infrastrukturen. I detansvaret ligger att via årliga uppdragsplaner styra utvecklingenav dessa funktioner i enlighet med e-programmetsintentioner. Planeringskontorets IT-strategifunktionär processägare av e-programmet och ska iden rollen vara katalysator för <strong>kommun</strong>ens och verksamheternasförändringsarbete.E-servicegruppen samordnar <strong>kommun</strong>gemensammaoch prioriterade e-utvecklingsinsatser i samspel medsystemägargruppen. Ansvaret för att utveckla de olikaverksamheternas arbetsprocesser och IT-stöd ligger pårespektive verksamhetsnämnd och kontor.UppföljningE-servicegruppen ansvarar för uppföljningen av uppdragsplanenför e-service gentemot utskottet för strategiskafrågor.IT-strategifunktionen har det samlade ansvaret för attfölja upp hela e-programmet gentemot <strong>kommun</strong>fullmäktige/<strong>kommun</strong>styrelsen.Handikappolitiskt programProgrammet omfattar samtliga nämnder inom Norrköpings<strong>kommun</strong>. Programmet omfattar också allaåldrar.(<strong>kommun</strong>en) redovisa vilka konsekvenser åtgärderfår för människor med funktionshinder.Bemötande- Kunskapen och insikten om människor med funktionshinder– deras rättigheter, behov och möjligheter– ska vara hög hos förtroendevalda och anställdainom <strong>kommun</strong>en,- Allt arbete ska utgå från Norrköpings <strong>kommun</strong>skvalitetspolicy om ett brukarorienterat arbetssätt,Barn- och ungdomar- Stöd och service till barn och ungdomar ska utvecklasur ett helhetsperspektiv; Barn med funktionshinderska som andra barn kunna växa uppmed sina föräldrar eller närstående; Barn medfunktionshinder ska ha en god barnomsorg, få enbra utbildning och kunna delta i olika kultur- ochfritidsaktiviteter.- Den fysiska miljön i <strong>kommun</strong>ens skolor ska varatillgänglig för alla barn, ungdomar och vuxna.- Varje elev skall utifrån sina förutsättningar kunnagöra ett fritt val till utbildning och skola utan attbehöva ta hänsyn till sitt funktionshinder.Arbetsmarknad- Norrköpings <strong>kommun</strong> ska i samverkan med länsarbetsnämnden,försäkringskassan och landstingetutveckla en arbetsmarknadsstrategi för personermed funktionshinder.- Sysselsättning i daglig verksamhet ska vara utveckladutifrån den funktionshindrades individuellabehov.Boende- Tillgängligheten ska successivt öka i alla bostäder.- Förmedlingen av specialanpassade bostäder skaunderlättas.- Hyresgäster i särskilt boende ska ha inflytande överdet dagliga livet i gruppboendet.MålÖvergripande mål- Handikappfrågor handlar om att göra hela samhällettillgängligt för alla, varför handikappfrågornaska ingå i allt policy- och planeringsarbete iNorrköpings <strong>kommun</strong>.- Vid verksamhets- och strukturförändringar ska viKultur- Personer med funktionshinder ska ha tillgång tillkultur på lika villkor som andra medborgare; Personermed funktionshinder med egna kulturaktiviteterska tas tillvara och ges möjlighet att utvecklasi <strong>kommun</strong>en; personer med funktionshinder skaerbjudas olika former av stöd och service så att delättare kan delta i kulturaktiviteter.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 19


Styrning och målFritid- Kommunala fritidsanläggningar och lekplatser skavara tillgängliga för personer med funktionshinder;Personer med funktionshinder ska erbjudasolika former av stöd och service så att de lättarekan delta i fritidsaktiviteter.Resor- Kollektivtrafiken ska vara fullt tillgänglig för allaoch planeras utifrån resenärens behov; Resor medfärdtjänst ska ha samma taxa som kollektivtrafikenunder den tid när kollektivtrafiken skulle kunnautnyttjas; Antalet resor med färdtjänst ska varaobegränsat; Transportsystem inom färdtjänsten skaha sådan kvalitet att man kan resa under värdiga,säkra och bekväma former.Tillgänglighet- All information från Norrköpings <strong>kommun</strong> skavara tillgängliga för alla medborgare;- Tillgängligheten ska öka till offentliga lokaler ochutemiljön.Stödinsatser- Tillgången till hjälpmedel ska vara likvärdig oavsettboendeform; Allmänna riktlinjer ska finnas förstöd och service i hemmet.Medicinsk vård, habilitering, rehabilitering- Kommunens folkhälsoarbete ska ske i samarbetemed handikapprådet och de lokala handikappföreningarna.- Norrköpings <strong>kommun</strong> ska samverka med landstingetför att förbättra vårdkedjan runt personermed funktionshinder.AnsvarVarje nämnd har att ta fram en handlingsplan för hurdet handikappolitiska programmet ska förverkligas d vs handikapperspektivet ska finnas med i resp nämndsuppdragsplan. Planen ska användas i budget- och planeringsarbeteti det kort- och långsiktiga arbetet.UppföljningUppföljning ska ingå som en viktig del i nämndernasoch <strong>kommun</strong>fullmäktiges arbete med kvalitetsutveckling.Handikapporganisationerna och medborgarnablir delaktiga i uppföljnings- och utvärderingsarbetetgenom representation i samrådsgrupper.ÄldreomsorgsprogramNorrköpings <strong>kommun</strong>s äldreomsorgsprogram är enbeskrivning av framtida behov och strategiska vägvalsom <strong>kommun</strong>en står inför inom äldreomsorgen. Programmetska vara vägledande för organiserandet av arbetet.Det ska ligga till grund för planering, genomförandeoch uppföljning.Den <strong>kommun</strong>ala äldreomsorgen har utvecklats urett socialpolitiskt perspektiv och styrs av socialtjänstlagenoch hälso- och sjukvårdslagen. Till grund förNorrköpings <strong>kommun</strong>s äldreomsorgsprogram liggerockså den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken(prop. 1997/98:113) och den nationella planenför utveckling av hälso- och sjukvården (prop.1999/2000:149).Kommunen har slagit fast några bärande principersom tillsammans utgör grunden för äldreomsorgen:- Resurserna ska stödja möjligheten för personersom är i behov av vård och omsorg att bo kvar iden egna bostaden, det skall också finnas ett utbudav kvalificerat äldreboende för dem som intekan eller vill bo i ordinärt boende. Med kvalificeratboende avses såväl bostadsstandard som vård- ochomsorgsinnehåll.- Äldreomsorgen skall präglas av mångfald. Två- ellerflerspråkig personal måste rekryteras för att tillgodosebehovet av stöd och vård hos äldre med invandrarbakgrund.Förutom arbetet internt är det viktigt att utvecklingenäven i fortsättningen sker i nära samverkan med landstinget.Det är angeläget att vi arbetar tillsammans utifrånen gemensam värdegrund. Stora förändringar under1990-talet har medfört neddragningar av sjukhusplatseroch förändrade krav på primärvården. Det harlett till en förändrad och i vissa fall oklar gränsdragningmellan <strong>kommun</strong>ens och landstingets ansvarsområden.Sedan 1994 finns ett samverkansavtal mellan landstingeti Östergötland och Norrköpings <strong>kommun</strong>.Samarbetet har förstärkts i ett samverkansprojekt,Wretaprojektet.20 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och målKulturpolitiskt programDet kulturpolitiska programmet omfattar <strong>kommun</strong>enskulturverksamhet.MålMålen formuleras dels som en vision för perioden2002 – 2010;- Norrköping ska vara en av Sveriges mest omtaladeoch uppskattade kultur<strong>kommun</strong>er- Norrköping ska vara ledande när det gäller kulturför barn och ungdomardels som fyra strategier;- Barn och ungdomar i första hand- Öka kulturens tillgänglighet- Satsa på kultur som engagerar- Gör det enklare att förverkliga idéer inom kulturområdetAnsvarKultur- och fritidsnämnden, <strong>kommun</strong>styrelsen respektiveverksamhetsstyrelsen för Norrköpings symfoniorkesterhar ett direkt ansvar för förverkligandet avmålen. Även övriga nämnder omfattas av målen i programmet.UppföljningUppföljningen av Kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhetsker enligt anvisningar i nämndens årligauppdragsplan.Översiktsplan 2002Översiktsplan 2002 omfattar staden Norrköping medomland. Den har bäring på många verksamheter – offentligaoch privata – eftersom den är ett strategisktdokument för utveckling av de fysiska strukturerna.Mål- Vi satsar på att bygga om och utveckla inom stadenmed viss förtätning och kvalitetshöjning- Vi satsar på ett nytt område för stadsutbyggnad –Marby och utåt- Vi har ett antal möjliga strategiska reservområdenatt ta till om det behövs- Vi ska inte fylla i tillgängliga områden i stadenmed alltför gles bebyggelse, de goda lägena är ändligaresurser- Förutom staden ska vi erbjuda ett antal olika orteratt bo och verka iAnsvarAlla inom Norrköpings <strong>kommun</strong>ala sfär som handläggerärenden som rör den fysiska miljön inom planområdet.Översiktsplanen är ett strategiskt dokument. Men föratt det önskade framtida tillståndet skall infinna sig såerfordras både aktivt handlande och parering av andraaktörer. Den stadsutveckling som planen beskrivertorde bäst komma till genom sammanhängande utvecklingsprojekti stadsdelar eller motsvarande. Dessaprojekt bör arbeta med helhetssyn över förvaltningsgränser.I andra områden bör arbetet fortsätta medtraditionella former för fysisk planering.DetaljhandelspolicyPolicyn, som ingår i översiktsplanen, ska ge ett stödför <strong>kommun</strong>ens aktiva planering för handelsutveckling,samt ge vägledning vid lokaliseringsprövning avsåväl förnyelseplanering som tillkommande handelsetableringar.Lokaliseringsprövning kräver god planeringsberedskapoch samordning inom <strong>kommun</strong>en.Policyn ska ge en gemensam spelplan och kunskapsbakgrund,samt stabila förutsättningar för Norrköpings<strong>kommun</strong>s invånare, handlare och fastighetsägare,såväl befintliga som nya, att i ett öppet förfarandeskapa tillväxt på ett hållbart sätt.MålÖvergripande mål och framtidsbild för handelsutvecklingenär – Tillväxt i balans.Den eftersträvade framtidsbilden ska nås genom satsningpå utveckling av innerstaden och av externhandeln,samtidigt som den goda kvalitén i stadsdelscentraoch fungerande närservice ska bevakas.Förutom operativa mål finns också en turordning förlägesval som vägledning vid etablering. Policyns huvudlinjeär att inget nytt externhandelsområde skaöppnas än på många år. Konsekvensanalys ska genomförasnär planändring krävs för större nyproduktion.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 21


Styrning och målKommunikationsprogramKommunikationsprogrammet är ett samlat programför hur <strong>kommun</strong>en ska hantera trafiksystemen inomstadsområdet, hur de ser ut idag, hur de ska se ut iframtiden och hur <strong>kommun</strong>en ska göra för att åstadkommadet man vill.Programmet fungerar som ett styrande dokument förden fortsatta trafikplaneringen. Det ska ge en helhetsbildav trafiknäten, ge information, lyfta fram målkonflikteroch ge underlag för avvägningar mellan olikaintressen.Kommunikationsprogrammet ska i sitt slutliga skickaomfatta alla trafikslag och behandla persontransporteroch godstransporter inom hela <strong>kommun</strong>en. Den förstaversionen (antagen av <strong>kommun</strong>fullmäktige 2002)omfattar dock endast tätorten Norrköping, de resoroch transporter som berör staden (infart, genomfart)och huvudsakligen gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafiksamt biltrafik.MålDe mål och visioner som satts upp för <strong>kommun</strong>ikationsprogrammetdelas in i olika huvudaspekter, stadsmiljö,miljö, trafiksäkerhet och trygghet, näringslivoch <strong>kommun</strong>ikationer samt Norrköpingsbornas vardag.Några av de mål och visioner som satts upp är:- en vackrare, miljövänligare och mångsidigarestadsmiljö uppskattas av invånare och besökare.Det gröna är viktigt för staden.- de lokala miljömål som antagits i <strong>kommun</strong>ens miljöprogramska uppnås- trafikmiljön ska vara säker- Norrköping ska vara en långsiktigt bra plats att booch verka i. Det innebär att trafiksystemen måstefå en utformning och funktion som underlättarvardagens olika förflyttningar för alla som bor ellerverkar i staden.AnsvarKommunikationsprogrammet berör främst tre nämnder,kollektivtrafiknämnden, stadsplaneringsnämnden,samt tekniska nämnden.UppföljningKommunikationsprogrammets förslag och intentionerbör följas upp varje år, såväl vid den ekonomiskaplaneringen som hur de olika genomförda åtgärdernafungerar och vilka effekter som uppnås.Den löpande uppföljningen bör genomföras inom ramenför exempelvis gatu- och parkkontorets dagligaarbete. Inom varje mandatperiod bör en mer omfattandeanalys (revision) genomföras av programmetsom helhet.Program för livslångt lärandeArbetet pågår och beslut om att överlämna förslag tillProgram för livslångt lärande till <strong>kommun</strong>fullmäktigeför beslut är fattat i gymnasienämnden, arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden och barn- ochungdomsnämnden under oktober. Information ochbeslut i KS planeras till november och beslut i <strong>kommun</strong>fullmäktigei december 2004.Programmet ersätter nu gällande skolplan och gällersom skolplan enligt kraven i skollagen.ArbetsmarknadspolitisktprogramDet arbetsmarknadspolitiska programmet (för arbetsmarknad,försörjningsstöd och flykting och invandrarområdet)är under framtagning och ett seminariumkring innehållet hålls den 21 oktober (alla presidierinbjudna). Efter eventuella justeringar kommerprogrammet, inkl sammanfattningen, att tas i arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden den 11 november.Behandlingen i <strong>kommun</strong>styrelsen och <strong>kommun</strong>fullmäktigekan ske under december 2004 och januari<strong>2005</strong>.Individ- och familjeomsorgArbetet har startat och programmet beräknas kommatill <strong>kommun</strong>fullmäktige under <strong>2005</strong>.Fritidspolitiskt programArbete med ett fritidspolitiskt program har startat.Det beräknas komma till <strong>kommun</strong>fullmäktige hösten<strong>2005</strong>.22 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Styrning och målAvfallsplanTekniska nämndens förslag till ny avfallsplan kommer,efter nu genomförd remissbehandling och slutligaarbeten i styr-och arbetsgruppen; att underställas<strong>kommun</strong>fullmäktige för beslut om antagande i januari<strong>2005</strong>.Avfallsplanen bildar, tillsammans med föreskrifter förrenhållning, <strong>kommun</strong>ens renhållningsordning. Varje<strong>kommun</strong> har ett lagstiftat ansvar att ha en renhållningsordningsom är godkänd av <strong>kommun</strong>fullmäktige.Det är viktigt att uppmärksamma att hela den <strong>kommun</strong>alarenhållningsverksamheten finansieras av avgifterfrån fastighetsägaren, som debiteras ut medden <strong>kommun</strong>ala renhållningstaxan som bas. Kostnadenför avfallshantering påverkar alltså inte direkt den<strong>kommun</strong>ala, skattefinansierade budgeten.Handlingsprogram för olycksförebyggandeverksamhetProgrammet har remissbehandlats och planers tas uppi <strong>kommun</strong>styrelsen och <strong>kommun</strong>fullmäktige underdecember 2004 och januari <strong>2005</strong>.Enligt lagen om skydd mot olyckor är <strong>kommun</strong>enskyldig att förebygga sådana olyckor inom <strong>kommun</strong>ensgeografiska yta som kan leda till en räddningsinsats.Programmets syfte är att ange vilken nivå påskyddet mot olyckor som de som vistas och verkar iNorrköpings <strong>kommun</strong> skall ha. Programmet angerockså hur <strong>kommun</strong>en avser att åstadkomma dennanivå. Programmet omfattar därför de <strong>kommun</strong>alaverksamheter som i någon form kan åstadkommadetta skydd.Handlingsprogramför räddningstjänstProgrammet har remissbehandlats och planeras tasupp i <strong>kommun</strong>styrelsen och <strong>kommun</strong>fullmäktige undernovember 2004 till januari <strong>2005</strong>.Enligt lagen om skydd mot olyckor är <strong>kommun</strong>enskyldig att svara för att räddningsinsatser genomförsvid olyckor eller överhängande fara för olyckor, i syfteatt förhindra och begränsa skador på människor,egendom och miljön. Programmets syfte är att angevilken nivå på skyddet vid olyckor som de som vistasoch verkar i Norrköpings <strong>kommun</strong> skall ha. Programmetanger också hur <strong>kommun</strong>en avser att åstadkommadenna nivå. Programmet omfattar utryckningsverksamhetenvid Brandförsvaret.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 23


PlaneringsförutsättningarAllmäntUtvecklingen av volymerna ikärnverksamheterna och behovetav personal är faktorersom påverkar den framtidaekonomin. Verksamhetensvolym påverkas i sin tur starktav befolkningsutvecklingenbåde när det gäller antalet invånareoch befolkningens åldersfördelning.BefolkningsutvecklingDen 31 december 2003 fannsdet 123 971 invånare i Norrköping.116 000114 000112 000Folkmängden harökat under de senaste åren ochden har även fortsatt att göra detunder år 2004. I slutet av september var folkmängdenknappt 124 400 personer. Ökningen beror framförallt på att fler flyttar in än flyttar ut. Det har aldrigtidigare funnits så många Norrköpingsbor som detgör nu!Folkmängden antas öka även den kommande tioårsperioden,dels på grund av en nettoinflyttning ochdels genom att födelsetalen antas öka. Diagram 1 visarutvecklingen av folkmängden mellan åren 1970 och2003. Det visar också en prognos för de kommandefem åren och en utblick ytterligare fem år framåt. Detär viktigt att påpeka att prognoser alltid innehåller ettvisst mått av osäkerhet, som också ökar ju längre frami tiden som de avser. Därför kallas de beräkningar somsträcker sig tio år fram i tiden för utblickar.De stora skillnaderna i totaltantal invånare beror främstpå in- och utflyttningar. Vissapersoner kommer inflyttandefrån utlandet, men en stordel av inflyttarna kommerfrån andra delar av Sverige,många från grann<strong>kommun</strong>erna.En del av detta kan förklarasav utvecklingen av CampusNorrköping, men långtifrån allt. Det verkar som omNorrköping har blivit en merattraktiv ort att bosätta sig i.BefolkningsutvecklingFolkmängd 31 dec 1970 - 2003,prognos 2004 - 2008 samt utblick 2009 - 2013Antal130 000128 000126 000124 000122 000120 000118 000Faktiskt antalPrognosUtblick1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 <strong>2005</strong> 2010 ÅrKälla: Statistiska centralbyrån och Norrköpings <strong>kommun</strong>Befolkning fördelad på ålder i Norrköpingoch riket 2003Andel (%)1,81,61,41,21,00,80,60,40,20,0Födelsetalen är små i Sverige och det gäller även Norrköping.Under en period har det dött fler <strong>kommun</strong>invånarevarje år än det har fötts. År 2003 var det dockett litet födelsenetto på fem personer, det vill säga attdet föddes fem fler än det dog. I framtiden antas födelsenettotbli större.En ung befolkningNorrköping kan sägas vara en ung <strong>kommun</strong> eftersomandelen 20 – 25-åringar är hög. Diagram 2 visar befolkningenfördelad på ålder för både Norrköping ochriket.Det är alltså en högre andel av Norrköpings befolkningsom hör till åldersgruppen 20 – 25 år än i rikettotalt. Så här ser det ut i universitets- och hög-0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95Källa: Statistiska centralbyrånDiagram 1Norrköping100+Ålder24 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>riketDiagram 2


skolestäder. Men överskottet avunga vuxna i Norrköping kaninte till sin helhet förklaras avstudenterna vid Campus Norrköping.Det är troligare att utvecklingenav universitetetsverksamhet har gett Norrköpingen ungdomsprägel, som isin tur även lockar till sig andraungdomar. Man kan tydligt seen inflyttningsström av ungdomarfrån närbelägna mindre<strong>kommun</strong>er.Diagram 3 visar åldersfördelningenbland invånarna i Norrköpingår 2003 och prognos förfördelningen år 2008.Av diagram 3 framgår att det finns stora skillnader iantal invånare mellan åldersgrupperna. Det finns entydlig puckel på den tjocka linjen, som avser år 2003,för de som var omkring 57 år gamla. Det är de sombrukar kallas 40-talister, eftersom de består av den storagruppen människor som föddes på 1940-talet. Nästapuckel består av invånare som var 37 – 39 år, det villsäga i stor utsträckning 40-talisternas barn. Nästa tydligapuckel består av den så kallade babyboomen kringår 1990, då det föddes många barn inte enbart i Norrköpingutan i hela Sverige.Den tunna linjen i diagram 3 visar prognosen för år2008. Den tar hänsyn till in- och utflyttning samtPlaneringsförutsättningarBefolkning fördelad på ålder 2003samt prognos 2008Antal2 5002 0001 5001 00050000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings <strong>kommun</strong>20032008ÅlderDiagram 3födda och döda. Även om det sker en stor flyttningtill och från Norrköping, många föds varje år och detsker ett stort antal dödsfall, så består ändå befolkningenår 2008 till största delen av personer som boddei Norrköping även år 2003. Det som har hänt meddem mellan åren är att de har blivit fem år äldre. Detär skälet till att kurvorna för år 2003 och år 2008 ärmycket lika varandra, men där den senare är förskjutenfem år åt höger. Eftersom en stor del av den <strong>kommun</strong>alaverksamheten är starkt kopplad till invånarnasålder har den här förändringen mellan åren en stor betydelsei den <strong>kommun</strong>ala planeringen.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 25


PlaneringsförutsättningarAntalet invånare per åldersgrupp för år 2003samt enligt prognosen för åren 2004 – 2008 och utblick till år 2013.Faktiskt PrognosUtblickantalÅlder 2003 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 1 318 1 352 1 381 1 402 1 419 1 440 1 444 1 447 1 450 1 467 1 4661-5 6 323 6 383 6 528 6 659 6 818 6 967 7 083 7 170 7 231 7 277 7 3206 1 304 1 290 1 236 1 277 1 266 1 293 1 344 1 377 1 403 1 422 1 4387-9 4 346 4 116 3 938 3 861 3 832 3 806 3 862 3 928 4 038 4 147 4 22310-12 5 052 4 910 4 757 4 409 4 176 3 996 3 917 3 886 3 858 3 912 3 97713-15 5 172 5 286 5 276 5 114 4 969 4 814 4 464 4 229 4 047 3 967 3 93416-18 4 510 4 743 4 928 5 284 5 395 5 382 5 217 5 071 4 914 4 563 4 32619 1 441 1 490 1 601 1 614 1 717 1 781 1 967 1 825 1 765 1 800 1 67520-24 8 167 8 098 7 951 7 959 8 094 8 370 8 680 9 137 9 338 9 470 9 52925-44 33 265 33 408 33 626 33 828 33 790 33 601 33 261 32 971 32 730 32 552 32 64545-64 31 901 32 071 32 308 32 402 32 418 32 450 32 517 32 506 32 447 32 448 32 26965-69 5 332 5 557 5 700 5 873 6 166 6 568 6 970 7 478 7 992 8 243 8 37770-74 4 759 4 692 4 665 4 715 4 792 4 915 5 130 5 265 5 431 5 712 6 08975-79 4 453 4 384 4 329 4 293 4 224 4 143 4 095 4 079 4 134 4 215 4 33180-84 3 746 3 771 3 655 3 502 3 497 3 412 3 372 3 344 3 329 3 290 3 23785-89 1 962 1 962 2 090 2 193 2 217 2 283 2 294 2 235 2 156 2 167 2 13390-w 920 938 955 984 994 1 000 1 009 1 080 1 143 1 156 1 186Summa 123 971 124 455 124 923 125 366 125 782 126 223 126 623 127 031 127 408 127 806 128 155Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings <strong>kommun</strong>Äldreboom och ungdomspuckelDen största förändringen i sammansättningen av befolkningenbestår alltså i att människor blir äldre. Ominvånarna fördelade sig jämnt över åldrar skulle detinte spela någon roll för åldersfördelningen, men iverkligheten finns det ju ett antal kraftiga pucklar ochdalar.Den puckel som man ofta talar om är 40-talisterna.När de lämnar yrkeslivet omkring år 2010 uppstårdet ett tomrum. I viss månfylls antalet yrkesverksammapå med ungdomar som träderin på arbetsmarknaden. Menäven om det finns en puckelav personer som är födda omkringår 1990 så är dalen efterden så låg, att antalet ungdomarsom går in i förvärvsaktivålder inte kommer att räcka tillför att kompensera för 40-talisternasutträde.Diagram 4 visar hur det skullekunna se ut i Norrköping framtill år 2050. Beräkningarnabygger på Statistiska central-Befolkning i Norrköping fördelad pååldersgrupper 2003 - 2050Andel (%)70605040302010byråns långtidsprognos när det gäller födelsetal, medellivslängdoch invandring. Dessutom antas i beräkningarnaatt det ska ske en fortsatt urbanisering, som isin tur innebär en nettoinflyttning till Norrköping.I diagram 4 kan man se en förväntad kraftig ökning02003 2008 2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048År26 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>0-1920-64Källa: Norrköpings <strong>kommun</strong> Diagram 465-


Planeringsförutsättningarav andelen som är 65 år och äldre från år 2008 ochframåt, den så kallade äldreboomen. Samtidigt sjunkerandelen i förvärvsaktiv ålder, det vill säga 20 – 64år. Det innebär alltså att ungdomskullarna inte räckertill för att kompensera för ökningen av personer ipensionsålder.För den som vill läsa mer om olika planeringsförutsättningarför Norrköpings <strong>kommun</strong> hänvisas till rapporten”Allmänna planeringsförutsättningar 2004”,som kan beställas på Norrköpings <strong>kommun</strong>s planeringskontor.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 27


År 2003 var antalet tillsvidareanställda i Norrköpings<strong>kommun</strong> var omkring 8 500. Dessutom fanns omkring1 100 visstidsanställda. Kvinnorna utgör över80 procent av de anställda i Norrköpings <strong>kommun</strong>.Av cheferna direkt under politisk ledning är förhållandetomvänt mot anställda i <strong>kommun</strong>en totalt, 80 procentav dessa chefer är män. På enhetschefsnivån avspeglasden totala könsfördelningen på ett annat sätt.Över 90 procent av enhetscheferna inom vård ochomsorg är kvinnor och över 70 procent av enhetschefernainom utbildning och fritid.Av de kvinnor som är anställda i <strong>kommun</strong>en arbetardrygt 60 procent heltid och ytterligare cirka 30 procentarbetar 75 procent eller mer. Drygt 90 procentav männen arbetar heltid. Medelåldern bland <strong>kommun</strong>ensanställda är hög, år 2003 var den 45 år. Denvar allra högst inom administrationen, 51 år, och lägstinom vård och omsorg, 44 år. Åldersfördelningen göratt man kan vänta sig en kraftig ökning av pensionsavgångarnaom fem till sex år. År 2002 var andelen av deanställda som var födda utomlands omkring åtta procentenligt Statistiska centralbyrån. Andelen har legatungefär på samma nivå sedan år 1995.Av <strong>kommun</strong>ens sammanlagda ordinarie arbetstid vartolv procent sjukfrånvaro. Tre fjärdedelar av den sammanlagdasjukfrånvaron, räknat i tid, bestod av långtidssjukfrånvaro,det vill säga 60 dagar eller längre.Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män och sjukfrånvaronökar med stigande ålder. I mars månad 2004var omkring 2 000 av de anställda helt sjukskrivna någongång under månaden.De anställda finns framför allt inom två verksamhetsområden.Cirka 3 950 av de tillsvidareanställda arbetadeår 2003 inom utbildning och fritid och 3 050inom vård och omsorg. Tillsammans utgör de anställdapå dessa områden över 80 procent av personalstyrkan.2003 fanns det dessutom 800 anställda i administrationoch 700 inom teknik och kök.Åldersfördelningen skiljer sig mellan olika personalgrupper.Inom utbildningsområdet, bland de cirka650 tillsvidareanställda gymnasielärarna är 400 personer50 år eller äldre. Inom en tioårsperiod kommernästan hälften av gymnasielärarna att ha pensionerats.Åldersfördelningen är jämnare bland grundskollärarna,här kommer omkring en fjärdedel att gå i pensioninom de närmaste tio åren. Motsvarande siffror förförskollärare och fritidspedagoger är drygt tio procentoch för barnskötare omkring 25 procent.PlaneringsförutsättningarPersonalUnder den närmaste femårsperioden kommer antaletelever i gymnasiet öka kraftigt samtidigt som antaletelever i grundskolan minskar. Det gör att det kan finnaslösningar när det gäller personal och lokaler somhandlar om en överföring från grundskola till gymnasium.Födelsetalen förväntas öka i framtiden och detgör att förskolan beräknas behöva utvidga sin verksamhetnågot under den närmaste tioårsperioden. Detinnebär även ett rekryteringsbehov av förskollärare.De flesta anställda inom vård- och omsorgsområdetfinns i åldersgruppen 35 – 50 år. Åldersfördelningenskiljer sig mellan olika yrkesgrupper, bland vårdbiträdenoch sjuksköterskor finns den äldsta personalenoch bland personliga assistenter finns den yngsta.Inom tio år beräknas omkring 20 procent av de anställdaatt ha gått i pension.Eftersom omsorgsbehovet av äldre inte beräknas ökasärskilt mycket under den närmaste tioårsperiodenkommer inte det totala antalet anställda inom områdetatt behöva öka. Däremot behöver en del tjänsteråterbesättas efter pensioneringar. Längre fram i tiden,när äldreboomen har medfört att det finns enstor grupp invånare i de åldrar då omsorgsbehovet ärstort, kommer situationen att vara en helt annan. Detär därför viktigt att stimulera ungdomar att välja attutbilda sig till vårdyrken.Inom socialtjänsten (individ- och familjeomsorg) ärgenomsnittsåldern är låg, många unga socialsekreterarehar anställts under de senare åren. Personalrörlighetenhar varit ganska stor, vilket är vanligt när man haren ung personal som dessutom tillhör en efterfrågadyrkeskår i landet. Viss pensionsavgång kan förväntasunder de närmaste åren, framför allt bland administrativpersonal inom ledning och service och behandlingsassistenterinom vuxenavdelningen. Efter en periodav ständigt pågående rekrytering har dock bemanningssituationenblivit stabil.Pensionsavgångar kan ha en stor påverkan på mindrekontor. Ett exempel är lantmäterikontoret där medelåldernär hög och där fem av åtta anställda beräknas gåi pension inom fem år.Det är dessutom uppenbart att arbetsuppgifterna i<strong>kommun</strong>en förändras på ett sådant sätt att det inommånga verksamhetsområden krävs omfattande kompetensutvecklingav personalen.28 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Finansiella förutsättningarStatens riktlinjer för den <strong>kommun</strong>ala ekonominRegeringen presenterade den 20 september 2004 budgetpropositionenför år <strong>2005</strong>. Enligt regeringens bedömningav svensk ekonomi kommer tillväxten att bli3,5 procent år 2004 och 3,0 procent år <strong>2005</strong>. Jämförtmed bedömningen i våras 1,0 procent högre tillväxttakti år och 0,4 procent höge nästa år.Under år 2004 förklaras 0,6 procent av att det är flerarbetsdagar än normalt, varför den underliggande tillväxttaktenligger strax under 3 procent.Förbättringen i tillväxten år 2004 förklaras främst aven stark exportutveckling. Den internationella konjunkturenhar stärkts successivt de senaste åren.Regeringen bedömer att även hushållens konsumtionstiger i god takt, med stöd av ljusare arbetsmarknadsutsikter,stigande inkomster och en god ekonomiskförmögenhetsställning.Konjunkturuppgången har än så länge inte förbättratarbetsmarknadsläget. Först år <strong>2005</strong> beräknas sysselsättningenöka. Den öppna arbetslösheten bedömsuppgå till 5,6 procent år 2004 och minska till 5,1 procentår <strong>2005</strong>.Regeringen bedömer att det sker en betydande förbättringpå arbetsmarknaden framöver, den öppna arbetslöshetenberäknas sjunka till 4,4 procent år 2006och minska ytterligare till 4,2 procent år 2007.Regeringen gör som tidigare bedömningen att skatteunderlagetför 2003 ökade med 4,4 procent. För åren2004 och <strong>2005</strong> bedömer man ökningstakten till 3,5procent respektive 3,8 procent. Ökningen av skatteunderlagenhar påverkats skatte- och regelförändringarsom reglerats med ökat statsbidrag. Den underliggandeökningen av skatteunderlagen bedöms i ställetvara 2,7 procent år 2003, 3,5 procent år 2004 samt4,0 procent år <strong>2005</strong>.Skatteunderlaget ökade extra mycket år 2003 pågrund av skatte- och regelförändringar. Det var i förstahand pensionsreformen och ersättning av skattereduktionmed ökade grundavdrag som påverkade skatteunderlaget.Dessa reformer är preliminärt regleradegenom en minskning av det generella statsbidraget.Beräkningar har gjorts av Statistiska centralbyrån sompåvisar att regleringen var för låg. Regeringen föreslårav det skälet att det generella statsbidraget till <strong>kommun</strong>ernaminskas med 878 000 tkr från år 2003. Detinnebär att man år 2004 drar ned statsbidraget med1 755 000 tkr. För Norrköpings <strong>kommun</strong> innebär deten reduktion av statsbidraget år 2004 med 24 300 tkr.Den årliga minskningen framöver motsvarar hälftenav detta belopp.Regeringen föreslår en del förstärkningar till <strong>kommun</strong>er.Kort kan de förslagen sammanfattas enligt följande.- Ett generellt sysselsättningsstöd tillförs <strong>kommun</strong>eroch landsting. Stödets sammanlagda storlekär 7 500 000 tkr år <strong>2005</strong>, 7 000 000 tkr år 2006.Från och med år 2007 har stödet permanentas genomatt det läggs in i det <strong>kommun</strong>ala utjämningssystemet.- Ett riktat statsbidrag införs till förskolan införs frånår <strong>2005</strong> med 1 000 000 tkr och höjs till 2 000 000tkr åren 2006 och 2007. Bidraget är treårigt ochår 2008 har bidraget permanentas genom att detläggs in i det <strong>kommun</strong>ala utjämningssystemet.- 3 000 000 tkr av 5 000 000 tkr till personalförstärkningari skola och skolbarnomsorg läggs in idet generella statsbidraget från år <strong>2005</strong>. Året därpåläggs ytterligare 1 000 000 tkr av denna satsningin i det generella statbidraget. Som riktademedel till skolområdet finns kvar att ansöka om1 000 000 tkr vardera läsåren 2004/<strong>2005</strong> respektive<strong>2005</strong>/2006.- För åren 2006 och 2007 förstärks de ”generella bidragen”till <strong>kommun</strong>er med 2 010 000 tkr respektive1 785 000 tkr.- Ett riktat statsbidrag till vårdgaranti, psykiatrioch missbruksvård fördelas under perioden <strong>2005</strong>–2007. Den totala satsningen för <strong>kommun</strong>er ochlandsting tillsammans är 1 550 000 tkr år <strong>2005</strong>,900 000 tkr år 2006 samt 850 000 tkr år 2007.- Till kompetensutveckling för personal inom vårdoch äldreomsorg avsätts 450 000 tkr år <strong>2005</strong>. Förperioden 2006-2007 avsätts 300 000 tkr per år.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 29


Finansiella förutsättningarSkatteunderlagKommunens skatteunderlag för år <strong>2005</strong> uppgår enligtprognos oktober 2004 till 176 614 tusen skattekronor.Det innebär en ökning av skatteunderlaget med3,2 procent jämfört med budgeten för år 2004.Skattekraftens - skattekronor per invånare - utvecklingi Norrköping och riket framgår av nedanståendesammanställning.2003 2004 <strong>2005</strong>Norrköping ..............1337,95 1381,10 1419,07(skattekronor/inv)Riket .........................1460,84 1494,18 1530,84Norrköping ..................91,59 92,43 92,70(i procent av riket)KommunalskatteintäkterKommunens utdebitering är oförändrad 21:45 kr/skattekrona. Kommunens egna skatteintäkter beräknasför budget <strong>2005</strong> till 3 788 400 tkr.Kommunalekonomisk utjämningFrån år <strong>2005</strong> införs ett nytt system för <strong>kommun</strong>alekonomiskutjämning. I korthet kan förändringen beskrivassom att det tidigare generella statsbidraget ochinkomstutjämningen ersätts av ett statligt utjämningsbidragvilket garanterar 115 procent av <strong>kommun</strong>ernasmedelskattekraft. Räcker inte anslagets nivå till att finansieraden garanterade nivån justeras detta genomatt <strong>kommun</strong>erna själva får betala en regleringsavgift.Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalarstaten ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslagetfinansieras även de av regeringen föreslagna införandebidragensamt det nyinrättade strukturbidraget.Inom systemet för <strong>kommun</strong>alekonomisk utjämningfinns också ett system för utjämning av strukturelltbetingade kostnadsskillnader mellan landets <strong>kommun</strong>er.De <strong>kommun</strong>er som har relativt sett ogynnsammastrukturella förhållanden får ett tillägg medan de<strong>kommun</strong>er som har en relativt sett gynnsam strukturfår ett avdrag på sina skatteinkomster. Totalt settska tilläggen och avdragen i kostnadsutjämningen taut varandra. Systemet kräver därmed inget tillskott avstatliga medel.LSS-utjämningFrån år 2004 infördes ett nytt system för kostnadsutjämningmellan landets <strong>kommun</strong>er för den verksamhetsom enligt lagen om stöd och service till vissafunktionshindrade (LSS).Systemet utgår från antalet beslut per insats för allatre personkretsar som <strong>kommun</strong>en har kostnader för.En strukturkostnad beräknas fram för <strong>kommun</strong>en genomatt multiplicera antalet beslut med rikets genomsnittliganettokostnad för respektive insats. Därutöverjusteras den enskilda <strong>kommun</strong>ens strukturkostnad mh a ett koncentrationsindex och ett personalkostnadsindex.Preliminärt utfall för Norrköpings <strong>kommun</strong> år <strong>2005</strong>är att <strong>kommun</strong>en får betala en avgift motsvarande18 600 tkr till utjämningen.Generellt sysselsättningsstödDet generella sysselsättningsstödet till <strong>kommun</strong>er ochlandsting höjs redan år 2004 med 1 500 000 tkr. Vidareföreslås att sysselsättningsstödet ska förstärkas med6 000 000 tkr för år <strong>2005</strong> till sammanlagt 7 500 000tkr och att ett sysselsättningsstöd på 7 000 000 tkr införäven år 2006. Från år 2007 tillförs det <strong>kommun</strong>alautjämningssystemet 7 000 000 tkr. För Norrköpings<strong>kommun</strong> beräknas sysselsättningsstödet till 73 500tkr år <strong>2005</strong> och 78 600 tkr år 2006. Från år 2007 ingårsatsningen i det höjda regleringsbidraget.Skatteintäkter m.m. åren<strong>2005</strong>-2008 för NorrköpingKommunens prognos av skatteintäkter, utjämningsbidragm.m. utgår från <strong>kommun</strong>förbundets skatteunderlagsprognossom presenterades den 1 oktober2004, samt de nya förutsättningar som regeringenpresenterade i budgetpropositionen (se tabell: <strong>Budget</strong><strong>2005</strong>-2008).De delar som inte är medräknade som ”generell finansiering”av <strong>kommun</strong>ens verksamhet är riktade statsbidragdär det krävs en motpresentation av <strong>kommun</strong>en.Det gäller följande bidrag av större vikt.- Riktat statsbidrag till personalförstärkning inomförskolan under åren <strong>2005</strong>-2007.- Kvarvarande riktade statsbidrag till personalför-30 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Finansiella förutsättningarstärkning inom skolområdet, 1 000 000 tkr varderaläsåren 2004/<strong>2005</strong> respektive <strong>2005</strong>/2006.- Öronmärkta medel för <strong>kommun</strong>er och landstingför insatser inom vård, psykiatri och missbruksvård.- Riktad satsning till kompetensutveckling inomäldreomsorgen.- Riktat statsbidrag till de <strong>kommun</strong>er som införtmaxtaxa inom förskoleverksamheten.År <strong>2005</strong> 2006 2007 2008(mnkr)Egna skatteintäkter .........3 778,4 3 924,7 4 081,7 4 219,2Statlig Inkomstutjämning 823,5 853,2 887,3 910,0Kostnadsutjämning ......... -1,4 -1,4 -1,4 -1,4Regleringsbidrag/avgift ... -28,7 30,9 95,7 123,7LSS-utjämning ................. -18,6 -18,6 -18,6 -18,6Sysselsättningsstöd ......... 73,5 68,6 0,0 0.0Summa .........................4 636, 7 4 857,4 5 044,7 5 232,9Tabell: <strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>-2008NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 31


Driftbudget <strong>2005</strong>Driftplan 2006-2008Med hänsyn taget till kända förändringar och finansiella förutsättningar får driftplanen för åren <strong>2005</strong> - 2008 följandeutformning:(Mnkr) <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong> Driftplan2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008Verksamhetens nettodriftkostnader 1) ............... - 4 288,3 -4 503,9 -4 668,2 -4 810,4 -5 016,0Avskrivningar ....................................................... -126,3 -134,7 -143,7 -153,4 -158,7Verksamhetens nettodriftkostnad ................ -4 414,6 -4 638,6 -4 811,9 -4 963,8 -5 174,7Skatteintäkter 2) ................................................ 3 681,6 3 788,4 3 924,7 4 081,7 4 219,2Kommunalekonomisk utjämning m m 3) ................. 721,0 848,3 932,7 963,0 1 013,7Finansiell intäkt 4) .................................................. 287,0 306,1 306,0 309,0 308,0Finansiell kostnad 5) ............................................... -275,0 -303,6 -308,5 -313,0 -314,0Resultat före extraordinära poster ....................... 0,0 0,6 43,0 76,9 52,2Extraordinära kostnaderExtraordinära intäkterÅRETS RESULTAT .................................................... 0,0 0,6 43,0 76,9 52,2Det lagstadgade balanskravet innebär att från och med år 2000 skall <strong>kommun</strong>ernas ekonomi vara i balans.32 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Driftbudget <strong>2005</strong> – Driftplan 2006-2008Specificering av vissa poster i resultatplanen (tkr)År <strong>2005</strong> 2006 2007 2008Not 1Verksamhetens nettodriftkostnader -4 503,9 -4 668,2 -4 810,4 -5 016,0varav:Pensionskostnader- utbetalda pensioner -86,0 -89,0 -94,0 -100,0- garantipensioner 4,0 3,0 2,0 1,5- individuell del enligt avtal -82,0 -88,0 -88,0 -91,0- löneskatt -44,5 -45,4 -46,8 -49,0- förändring av pensionsavsättningar -25,3 -32,8 -36,8 -39,4Not 2SkatteintäkterEgna skatteintäkter 3 788,4 3 924,7 4 081,7 4 219,2Not 3Generellt statsbidrag, utjämningsbidrag mm 848,3 932,7 963,0 1 013,7varav:Statlig inkomstutjämning 823,5 853,2 887,3 910,0Kostnadsutjämning -1,4 -1,4 -1,4 -1,4Regleringsbidrag/ -avgift -28,7 30,9 95,7 123,7LSS-utjämning -18,6 -18,6 -18,6 -18,6Generellt sysselsättningsstöd 73,5 68,6Not 4Finansiella intäkter 306,1 306,0 309,0 308,0varav:Intäktsränta 304,1 304,0 307,0 306,0Övriga finansiella intäkter 2,0 2,0 2,0 2,0Not 5Finansiella kostnader -303,6 -308,5 -313,0 -314,0varav:Räntekostnader lån -293,7 -298,4 -302,7 -303,6Räntor pensionsavsättningar -7,9 -8,1 -8,3 -8,4Övriga finansiella kostnader -2,0 -2,0 -2,0 -2,0NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 33


Sammanställning avnämndernas budgetanslag <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008NÄMND 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008(tkr)Kommunfullmäktige ....................................10 969 11 314 11 432 11 553 11 790Kommunrevision ............................................3 961 4 143 4 081 4 124 4 209Kommunstyrelsen ......................................255 197 261 092 *) 237 821 230 210 234 784Valnämnd ......................................................1 900 276 2 126 226 251Överförmyndaren ...........................................7 080 7 662 8 264 8 606 9 497Barn och ungdomsnämnden ...................1 443 211 1 498 760 1 545 771 1 579 760 1 645 458Gymnasienämnden ....................................352 756 374 597 409 783 438 003 455 601Kultur- och fritidsnämnden ........................167 670 176 810 184 816 188 404 192 426Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden..................................330 606 330 330 365 719 369 676 376 690Vård och omsorgsnämnden ....................1 228 054 1 303 766 1 348 747 1 415 951 1 483 028Socialnämnden ..........................................301 453 308 089 315 654 322 151 331 789Stadsplaneringsnämnden .............................26 793 35 076 34 637 34 510 33 405Tekniska nämnden .....................................144 635 141 430 144 740 155 372 163 001Kollektivtrafiknämnden ..............................178 318 218 534 230 311 236 119 249 440Byggnads- och miljöskyddsnämnden.....................................................90 097 93 401 97 067 99 350 101 687Anslag för oförutsedda kostnader- <strong>kommun</strong>fullmäktige ....................................2 500 2 500 2 500 2 500 2 500- <strong>kommun</strong>styrelsen ........................................2 555 2 555 2 555 2 555 2 555Pensionsskuldens förändring .......................92 000 99 100 113 900 122 700 134 600SUMMA ................................................4 639 755 4 869 435 5 059 924 5 221 770 5 432 711*) Nämndernas budgetar för år <strong>2005</strong> reduceras motsvarande en procent på nämndernas lönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlen överförs till ett centraltanslag under <strong>kommun</strong>styrelsen och uppgår sammantaget till 26 000 tkr. Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår <strong>2005</strong> är klara. Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrån utfallet av löneförhandlingarna.34 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Sammanställning avnämndernas investeringsanslag <strong>2005</strong>samt investeringsplaner 2006-2008NÄMND <strong>2005</strong> 2006 2007 2008(tkr)Kommunstyrelsen .................................................... 21 393 16 250 15 220 15 510Stadsplaneringsnämnden ....................................... 127 810 140 700 76 100 58 400varav:- lokaler barn och ungdom .................................. 28 000 63 000 51 000 6 000- lokaler äldre- ochhandikappomsorg ............................................. 78 500 67 000 12 000 40 000- lokaler övrigt ..................................................... 17 700 16 500 16 500 16 500- fritidsanläggningar .............................................. 9 510 3 000 2 000- geografisk information ........................................... 250 100 300- markreserven .....................................................-6 150 -6 400 -6 400 -6 400Kollektivtrafiknämnden ............................................ 91 700 33 000 30 000 4 000Tekniska nämnden ................................................... 48 250 83 900 13 200 23 200Byggnads- och miljöskyddsnämnden;brandförsvaret ........................................... 6 700 3 650 3 350Kultur- och fritidsnämnden ........................................... 500 500 500 500Barn- och ungdomsnämnden ..................................... 7 000 4 200 5 600 5 600Gymnasienämnden .................................................... 3 500 3 500 3 500 3 500Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.................................................. 1 000 1 000 1 000 1 000Vård- och omsorgsnämnden ...................................... 6 000 4 000 10 000 4 000SUMMA ................................................................ 313 853 287 050 158 770 119 060I ovanstående investeringsanslag ingår projekt som ska betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande investeringar.Dessa är Södertull, nya spårvagnar, renovering av spår samt Kimstad station som budgeteras på kollektivtrafiknämndensamt Söderleden, Norrleden och Fiskeby trafikplats som budgeteras på tekniska nämnden.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 35


Sammanställning av nämndernas investeringsanslag<strong>2005</strong> samt investeringsplaner 2006-2008Nedan redovisas de investeringar som betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande:Anslag (tkr) <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KollektivtrafiknämndenSödertull ........................................................................... 5 000 30 000Renovering spår Odengatan-tilläggsbudget .................................................................. 6 000Kv. Spårvägen ................................................................... 4 500Nya spårvagnar ............................................................... 60 000Kimstad station .......................................................................... 22 000Tekniska nämndenSöderleden ..................................................................... 10 000 40 700Norrleden ....................................................................... 13 000 10 000Fiskeby trafikplats ...................................................................... 30 000Summa .......................................................................... 98 500 100 700 22 000 10 000Drift- och kapitalkostnader som föranleds av planeradeinvesteringar i återvinningscentraler i Krokek ochSkärblacka samt i sopkärl som <strong>kommun</strong>en övertar enligtavtal med tillträde januari 2006 ska täckas via renhållningstaxan.Utgiften för investeringarna uppgårsammantaget till 8 550 tkr år <strong>2005</strong>.Investeringsbudgeten för år <strong>2005</strong> redovisas på sidorna90-96 och investeringsplan för åren 2006-2008 redovisasi bilaga 1.36 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsbudget <strong>2005</strong>Investeringsbudget för år <strong>2005</strong> i sammandrag (tkr):Kapital- Kapital- Nettoutgiftinkomst utgiftSumma totalt 378 853 65 000 313 853Finansieringsplan <strong>2005</strong>-2008(Mnkr)ÅR <strong>2005</strong> 2006 2007 2008Tillförda medelJusterat resultat före extraordinära poster 1) ........................... 135,3 143,7 153,4 158,7Försäljning av anläggningstillgångar ....................................... 10,0 10,0 10,0 10,0Nya lån/ kapitalfrigörelse ...................................................... 178,5 143,3 5,4 -39,6Summa ............................................................................... 323,8 297,0 168,8 129,1Använda medelInvesteringar ........................................................................ 323,8 297,0 168,8 129,1Summa ............................................................................... 323,8 297,0 168,8 129,1Enligt investeringsplanen beräknas investeringsutgifterna, inkl försäljning av anläggningstillgångar, uppgå till 287,0mnkr för år 2006, till 158,8 mnkr för år 2007 samt till 119,1 mnkr för år 2008.Not 1Justering av resultat före extraordinära poster:<strong>2005</strong> 2006 2007 2008Resultat före extraordinära poster .......................................... +0,6 +43,0 +76,9 +52,2- avskrivningar ................................................................... +134,7 +143,7 +153,4 +158,7- reserv för konjunkturberoendekostnader/ intäkter ........................................................ -43,0 -76,9 -52,2Justerat resultat ................................................................. +135,3 +143,7 +153,4 +158,7NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 37


Nämndernas budgetanslagFörändringar sompåverkar personalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.De förändringar det handlar om redovisa nedan.Centralt anslag som fördelas tillnämnderna utifrån nya löneavtal <strong>2005</strong>Nämndernas budgetar för år <strong>2005</strong> reduceras motsvarandeen procent på nämndernas lönekostnad för<strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlen överförs till ettcentralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsen och uppgårsammantaget till 26 000 tkr.Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> är klara.Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrånutfallet av löneförhandlingarna. Fördelningen<strong>2005</strong> kommer sannolikt att medföra behov av omfördelningarmellan nämndernas preliminära budgetramarför åren 2006-2008.Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeten förår <strong>2005</strong> samt om en eventuell omfördelning av de preliminärabudgetramarna för åren 2006-2008.Avsättning och avgift för finansieringav vissa personalkostnaderFrån och med 1999 finansieras <strong>kommun</strong>ens kostnaderför rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och dendel av personalkontoret som arbetar med chefs- ochverksamhetsstöd solidariskt genom att personalutskottettar ut en avgift som baseras verksamheternassamlade lönekostnad. Personalutskottet fastställer årligenavgifterna.RehabiliteringsförsäkringKommunen har från och med år 2003 en ny organisationsom ger förutsättningar för de stora verksamheternaatt själva förfoga över medlen för rehabiliteringsåtgärder.Därför kommer inte personalutskottet frånoch med år <strong>2005</strong> ta ut någon avgift från barn- ochungdomsnämnden, gymnasienämnden, socialnämndenoch vård- och omsorgsnämnden. Dessa nämnderska i sina budgetar själva avsätta minst 0,53 procentav verksamhetens lönekostnad (inklusive personalomkostnadspålägget)för att täcka verksamheternas rehabiliteringskostnadersom uppstår under året. Nämndernaska årligen till personalutskottet redovisa hurmedlen använts.För övriga nämnder kommer personalutskottet fortsättaatt ta ut en avgift för en solidarisk finansiering avrehabiliteringskostnaderna. Avgiften uppgår år <strong>2005</strong>till 0,53 procent på nämndens samlade lönekostnad.Avsättningen respektive avgiften på 0,53 procent påden samlade lönekostnaden avser att täcka endast direktarehabiliteringskostnader. Rehabiliteringskonsulenternasom finns på personalkontoret kommer frånoch med år <strong>2005</strong> överföras till chefsstödsgruppen.Kostnaden för konsulenterna täcks från och med år<strong>2005</strong> genom en höjning av avgiften för chefstöd.2004 var avgiften för rehabiliteringsförsäkring 0,60procent.Chef- och verksamhetsstödAvgiften för att solidariskt täcka kostnaderna för depersonalsekreterare som arbetar med chefsstöd samtrehabiliteringskonsulenter uppgår år <strong>2005</strong> till 0,27procent på samtliga verksamheters samlade lönekostnad.2004 var avgiften för chefsstöd 0,20 procent.ÖvertalighetSedan 1999 har en avgift tagits ut från samtliga verksamheterför att gemensamt täcka <strong>kommun</strong>ens kostnaderför anställda som blivit övertaliga på grund avorganisationsförändringar under 1990-talet. Under2004 var avgiften 0,1 procent på verksamheternassamlade lönekostnad.Under år <strong>2005</strong> kommer dessa anställda att återförastill den verksamhet där deras yrke hör hemma.Avgiften för övertalighet upphör från och med år<strong>2005</strong>. Nämndernas budgetar för år <strong>2005</strong> och framåtminskas motsvarande den avgift som respektivenämnd har betalat till personalutskottet 2004.De nämnder som övertar ansvaret för övertalig personalkompenseras i budgeten.PersonalomkostnadspåläggetEnligt de uppgifter Svenska <strong>kommun</strong>förbundet har ioktober 2004 blir de preliminära arbetsgivaravgifterna38 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagför år <strong>2005</strong> sammantaget 41,94 procent inklusive kalkyleradeomkostnadspålägg för avtalspensioner. Detär en höjning med 0,14 procent jämfört med år 2004.Här ingår en föreslagen höjning av kalkylerat omkostnadspåläggför avtalspensioner inklusive löneskatt på0,38 procent samt en föreslagen sänkning av den lagstadgadesjukförsäkringsavgiften med 0,24 procentsom är en kompensation för att arbetsgivarna ska betala15 procent av sjukpenningen för sina heltidssjukskrivnafrån och med tredje sjukskrivningsveckan.Med de uppgifter som redovisas ovan uppgår personalomkostnadspåläggetför Norrköpings <strong>kommun</strong>preliminärt till 42,74 procent för år <strong>2005</strong>. I <strong>kommun</strong>enspersonalomkostnadspålägg ingår den preliminäraarbetsgivaravgiften på 41,94 procent, 0,7 procentför fackliga kostnader samt 0,1 procent som ska täcka<strong>kommun</strong>ens högre kostnader för avtalsgruppsjukförsäkringen.Preliminärtpålägg förÅr 2004 <strong>2005</strong>Lagstadgade arbetsgivaravgiften ... 32,70 32,46Avtalsenliga arbetsgivaravgiften ...... 2,99 2,99Avtalspensioner inkl löneskatt ......... 6,21 6,59Fackliga kostnader .......................... 0,70 0,70Den lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgiftenför år <strong>2005</strong> kommer att fastställas först omkring årsskiftet2004/<strong>2005</strong>. Kommunens personalomkostnadspåläggkan komma att ändras när arbetsgivaravgiftenär slutligt fastställd.15 procent på sjuklönför heltidssjukskrivnaRegeringen har i oktober 2004 överlämnat propositionenom drivkrafter för minskad sjukfrånvaro tillriksdagen. I propositionen föreslår regeringen blandannat att arbetsgivarna ska betala 15 procent av sjukpenningentill försäkringskassan för sina heltidssjukskrivna,från och med tredje sjukskrivningsveckan.Arbetsgivarna kompenseras till viss del genom att dentredje sjuklöneveckan förslås tas bort och att den lagstadgadearbetsgivaravgiften föreslås sänkas med 0,24procent. Nämndernas budgetar för år <strong>2005</strong> har intereducerats för detta då respektive verksamhet kommeratt belastas med kostnaden för 15 procent av sjukpenningenför sina heltidssjukskrivna.Personalpolitiska åtgärderI samband med verksamhetsförändringar kan nämndernabehöva arbeta med olika personal politiska åtgärderför att möta en eventuell övertalighet inom vissapersonalkategorier. Det kan till exempel vara atterbjuda personal avgångsvederlag och personal somuppnått viss ålder förtida pension.Det är endast personalutskottet som kan fatta beslutom avgångsvederlag och förtida pension.Från och med år <strong>2005</strong> kommer nämnderna att belastasmed hela kostnaden för eventuella personalpolitiskaåtgärder. Hela kostnaden för en åtgärd ska belastadet år som beslut fattas.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 39


Nämndernas budgetanslagKommunfullmäktigeAnsvarsområdeKommunfullmäktige är <strong>kommun</strong>ens högsta beslutandeorgan.<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008PartistödVarje parti som är representerat i <strong>kommun</strong>fullmäktigetilldelas ett grundstöd på 75 000 kronor och ett mandatbundetstöd på 25 764 kronor per mandat. De partiersom har en aktiv ungdomsförening tilldelas dessutomett grundstöd på 5 000 kronor och ett mandatbundetstöd på 2 000 kronor per mandat.För de partier som har politiska sekreterare ska för varjeår under mandatperioden avräknas ett mandatstödper heltid politisk sekreterare respektive ett halvt mandatstödper halvtid politisk sekreterare.Fördelning av partistödet för år <strong>2005</strong> redovisas i bilaga2.<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 10 969<strong>2005</strong>: ......................................... 11 314Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 11 4322007: ......................................... 11 5532008:.......................................... 11 790I ovanstående budgetramar ingår 3 000 tkr perår avseende paristöd.KommunfullmäktigeberedningarI <strong>kommun</strong>fullmäktiges budgetram för år <strong>2005</strong> budgeteras200 tkr för verksamhetsbidrag till de fyra <strong>kommun</strong>fullmäktigeberedningarna.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kommunfullmäktigesbudgetram sänks med 112 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare113 tkr år 2006 och med ytterligare 114 tkr år2007.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i <strong>kommun</strong>fullmäktigesbudget:Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkylerade40 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Kommunfullmäktige kompenseras förden delen genom att budgeten räknas upp med 9 tkr.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhö-rande <strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.Kommunfullmäktige får 22 tkr i budgeten för år<strong>2005</strong>. Anslaget räknas upp med en procent per år underperioden 2006-2008.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 41


Nämndernas budgetanslagAnsvarsområdeRevisionen granskar all verksamhet som bedrivs inomnämndernas verksamhetsområden i den omfattningsom följer av god redovisningssed.Kommunrevisionen<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008Revisionen prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligtoch från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt, om räkenskaperna är rättvisande ochom den kontroll som görs inom nämnderna är tillräckliga.<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 3 961<strong>2005</strong>: ......................................... 4 143Uppräkningar av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att de totala budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på3 procent per år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Kommunrevisionens budget räknas upp med 82 tkr år<strong>2005</strong>, med ytterligare 83 tkr år 2006 och med 85 tkrår 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare84 tkr. Under perioden räknas <strong>kommun</strong>revisionensbudget upp med sammantaget 334 tkr.Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 4 0812007: ......................................... 4 1242008:.......................................... 4 209Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kommunrevisionensbudgetram sänks med 40 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare41 tkr år 2006 och med ytterligare 41 tkr år 2007.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i <strong>kommun</strong>revisionensbudget:Kommunrevisionens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 16 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> ärklara.Kommunrevisionen övertar ansvaret från personal-42 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagKommunrevisionenkontoret för övertalig personal från tidigare organisations-och verksamhetsförändringar. Kommunrevisionenkompenseras för kostnaden <strong>2005</strong> genom en uppräkningav budgetramen med 88 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Kommunrevisionen kompenseras förden delen genom att budgeten räknas upp med 6 tkr.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får revisionen 38 tkr . Anslageträknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 43


Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenFörutom <strong>kommun</strong>styrelsen finns ett utskott för strategiskafrågor, ett personalutskott, ett utskott för välfärdoch hållbar utveckling, krisledningsutskott ochen verksamhetsstyrelse för Norrköpings symfoniorkester.<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)AnsvarsområdeKommunstyrelsen är <strong>kommun</strong>ens ledande politiskaförvaltningsorgan och ansvarar för hela <strong>kommun</strong>ensutveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsenleder och samordnar planeringen och uppföljningenav <strong>kommun</strong>ens ekonomi och verksamheter.Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägareför koncernledningen av de företag <strong>kommun</strong>en helteller delvis äger.Kommunstyrelsen är <strong>kommun</strong>ens centrala arbetsgivarorgan,tillika <strong>kommun</strong>ens löne- och pensionsmyndighetoch skall ta ansvar om frågor som rör förhållandetmellan <strong>kommun</strong>en som arbetsgivare och dessarbetstagare.Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all<strong>kommun</strong>al personal med undantag för anställda vidrevisionskontoret vilka har <strong>kommun</strong>revisionen somanställningsmyndighet.Kommunstyrelsens och utskottens huvuduppgifter ärbl a att svara för• <strong>kommun</strong>ens ekonomiska och finansiella planeringsamt fördelning av resurser• näringslivs- och marknadsföringsfrågor och övergripandearbetsmarknadsfrågor• universitets- och högskolefrågor• <strong>kommun</strong>ens länsövergripande kulturverksamhetsåsom symfoniorkestern och östgötateatern• övergripande <strong>kommun</strong>ikations- och infrastrukturfrågor• övergripande miljöfrågor• internationella frågor• regionala frågor• informationsverksamheten inklusive marknadsföringenav <strong>kommun</strong>en• utvecklingen av informations- och <strong>kommun</strong>ikationssystem2004: ......................................... 255 197<strong>2005</strong>: ......................................... 261 092Preliminära budgetramar (tkr)2006: ......................................... 237 8212007: ......................................... 230 2102008:.......................................... 234 784Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.• <strong>kommun</strong>ens allmänna bostadsinformationsverksamhetsamt konsumentupplysning och ekonomiskrådgivning• bostadspolitiken samt att bostadsförsörjningenfrämjas• övergripande frågor avseende välfärd och hållbarutvecklingså som övergripande miljöfrågor, Agenda21- arbete, folkhälsa, integration och brottsförebyggandeåtgärder• <strong>kommun</strong>ens övergripande organisationsstruktur• övergripande personal- och kompetensutvecklingsfrågor• de frågor inom personalområdet där <strong>kommun</strong>enskall uppträda som en arbetsgivare, exempelvisövergripande policyfrågor, chefsförsörjning, träffandeav kollektivavtal och tvistefrågor.44 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Kommunstyrelsen är dessutom<strong>kommun</strong>ens hamnmyndighet ocharkivmyndighet.Kommunstyrelsen betjänas av <strong>kommun</strong>styrelsenskontor; stab, administrativtkontor, planeringskontoret,personalkontor, näringslivskontor,informationskontor och internbanken.Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenÅr 2004 <strong>2005</strong>Anslag (tkr)KommunledningenKommunstyrelsen gemensamt ....................... 12 745 12 990Kommunstyrelsens kontor .............................. 29 095 31 809Personliga anställningar ................................. 13 300 13 400Delsumma .................................................... 55 140 58 199InternbankenInternbankens uppgift är att vara<strong>kommun</strong>koncernens bank. Denav <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställda”policyn för medelshantering” iNorrköpings <strong>kommun</strong> styr internbankensrisktagande vid ränte-, valuta-och lånedispositioner.Internbankens huvudområden är:• affärsfunktion för finansiering ochmedelsanskaffning samt skuldförvaltning• back officefunktion för uppföljning,redovisning och intern kontroll• fondförvaltningsfunktion för medelsförvaltningoch disposition avdonations-fondmedel.Verksamhetens inriktningNorrköpings <strong>kommun</strong> ska bedrivaen offensiv näringslivs- och marknadsföringspolitiksom skapar förutsättningarför ett slagkraftigt näringslivoch därmed ett ökat antalarbetstillfällen. Kommunen ska verkaför att goda och konkurrenskraftigaföretagsvillkor erbjuds i Norrköping,speciellt för småföretagen.En satsning på 2006 nya jobb till år2006 genomförs. Åtta miljoner kronorriktas för en offensiv satsning påatt öka arbetstillfällen genom ett företagsnäraarbete, genom friåret ochgenom ett arbete via Pronova ScienceParks drivhus och drivbänk.Övriga enheter och kontorInternbanken ...................................................... 801 860Upphandlingsenheten ...................................... 5 200 5 303Informationskontoret ....................................... 3 974 4 080Stadsarkivet ..................................................... 3 317 3 765Delsumma .................................................... 13 292 14 008NäringslivsåtgärderNäringslivsåtgärder och marknadsföring ......... 13 832 15 603Internationella kontakter mm ........................... 1 100 1 100Transportcentrum ............................................ 1 012 1 812Bidrag Destination Norrköping AB .................... 9 365 9 458Bidrag forskning .............................................. 1 000 1 000Hamnverksamheten ......................................... 5 222 5 622Vårt Norrköping .................................................. 300 300Skärgårdslinje- Östergötlands län ........................ 145 30Avgift Ostlänken ....................................................... 350Förhandling SJ- station i kolmården ........................... 3 000”2006 nya jobb fram till 2006” ................................. 8 000Delsumma .................................................... 31 976 46 275HögskoleverksamhetLokalkostnad för Drags fastigheter ................... 7 450 0LiU Norrköping ................................................... 675 475Delsumma ...................................................... 8 125 475Länsövergripande kulturverksamhetSymfoniorkestern ........................................... 21 512 21 727Symfoniorkestern, hyra .................................... 8 000 8 160Östgötateatern .............................................. 16 058 16 220Bidrag Stiftelsen Östgöta Musik .......................... 357 364NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 45


Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenEtt gott näringslivsklimat i <strong>kommun</strong>enär beroende av det bemötandeman som företag får av <strong>kommun</strong>en.Genom den samordning och effektiviseringsom Näringslivets Husinneburit har bemötandet till företagenblivit bättre. Det pågår ettständigt arbete för att bli än bättrepå att ge relevant service och informationtill företag som är intresseradeav att expandera sin verksamheteller att etablera ny verksamhet tillNorrköping. Genom detta arbeteskapas en grund för det lokala tillväxtarbetet.Norrköpings näringsliv utvecklastill en av de mest framgångsrika ilandet och med en allt större inriktningpå kunskapsintensiv och högteknologiskverksamhet, som bidrartill en hållbar utveckling.Kommunstyrelsen har via personalutskottetarbetsgivareansvaret för<strong>kommun</strong>ens personal. För att mötaen framtid med ökat personalbehovoch för att kunna fortsätta utvecklavälfärden i Norrköping måste detbli intressant för fler att jobba inomdessa områden. ”Det goda arbetet”måste vara ledstjärnan för <strong>kommun</strong>enspersonalpolitik.Det är viktigt att vi hittar vägar såatt vi tar tillvara på den kompetensoch erfarenhet som de anställda har.För att underlätta rekrytering ochför att behålla kompetenta medarbetaremåste det finnas goda utvecklingsmöjligheteroch konkurrenskraftigalöner.All den yrkesstolthet och arbetsglädjesom finns hos <strong>kommun</strong>ens personalär nödvändig för <strong>kommun</strong>en attta tillvara. Genom att ge reellt inflytandeöver det egna arbetet, arbetsorganisationenoch arbetstiderger vi de anställda möjligheter att fåutlopp för idéer, viljan att ta ansvaroch en bättre arbetsmiljö.År 2004 <strong>2005</strong>Anslag (tkr)Personalkostnader mm för scenkonstinstitutioner.............................................................. 1 800Hyra Louis De Geer ........................................ 17 717 18 100Delsumma .................................................... 63 644 66 371Mellan<strong>kommun</strong>al ersättningOmsorgsverksamhet psykiskt utvecklingsstörda ... 500 0Delsumma ......................................................... 500 0Övrig verksamhetMedlemsavgift <strong>kommun</strong>förbundet ................... 3 426 3 045Bidrag ÖSTSAM ............................................... 6 311 6 415Kommunaktuellt ................................................... 88 90S:t Olofsmedaljen ............................................. 1 100 1 100Underhåll donatorers gravar .................................. 21 21Rådhusets klockspel .............................................. 19 19Avgifter STIM ...................................................... 105 105Borgerliga förrättningar ........................................ 21 22Ersättning förlorad arbetsförtjänst .................... 3 060 3 060Projektmedel och särskilda utredningar ............ 3 340 3 340Kommunpost ................................................... 1 822 1 840Borgensåtaganden .............................................. 500 500Gemensamma driftkostnader för IT-nätet ...... 21 207Bredband ............................................................ 860 250Chefsutveckling ............................................... 1 000 2 000Attitydundersökning ................................................. 500Bidrag doktorandtjänster m m ........................ 2 233 2 233Bidrag NKFF ........................................................ 160Medlemsavgift Europakorridoren ........................ 300 300Utställning 2006 ................................................. 350 350Övergripande miljöåtgärder ................................ 588 594Ekoturen ............................................................. 258 264DIWA-projektet ................................................ 1 239 1 10010-mila ............................................................... 200Web-focus, Teknik och service m m ................. 1 544 1 60046 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


De senaste åren har sjukskrivningsdagarnabland <strong>kommun</strong>ens personalökat. Det finns en ohälsoproblematiksom är starkt kopplad till gradenav inflytande över sitt arbete. Visatsar därför på våra chefer och mellancheferför att öka medvetenhetenoch öka inflytandet för de anställdaöver det egna arbetet och den egnaarbetsplatsen.Anställda i Norrköpings <strong>kommun</strong>ska ha rätt till ett arbete det går attförsörja sig på. Det är viktigt bådeur trygghets- och jämställdhetssynpunkt.Eller uttryckt med andra ord:heltid måste vara en rättighet ochdeltid en möjlighet.LiU Norrköping och Linköpingsuniversitets betydelse för Norrköpinggår inte att överskatta. I samverkanmed företrädesvis Linköpingsuniversitet och näringslivet i regionen,har vi goda möjligheter att fortsättautveckla Norrköping till en attraktivoch expansiv utbildnings- ochforskningsmiljö med Campus Norrköpingsom nav. Norrköpings <strong>kommun</strong>ska nyttja universitetet som enresurs för förnyelse och kompetensutvecklinginom <strong>kommun</strong>ens verksamhetergenom att samverka ochmedverka i forsknings- och utvecklingsverksamhet.Internationellt arbete ger kunskapersom gör invånarna i Norrköping bättre rustade förförändringar som orsakas av påverkan från omvärlden.Norrköpings <strong>kommun</strong> ska skapa internationellakontakter och allianser kring <strong>kommun</strong>ens och regionensviktigaste utvecklingsfrågor. Norrköping skainta en ledande roll i samarbetet kring Östersjön ochses som ”porten mot öster”.Informationsteknologi, IT, ska vara ett kraftfullt verktygför Norrköpings förnyelse och bidra till att göradet attraktivt att bo och verka i <strong>kommun</strong>en. IT skaanvändas och utvecklas så att både effektiviteten ochkvalitén i <strong>kommun</strong>ens verksamhet ökar och servicendärmed kontinuerligt förbättras till alla som bor, vistasi och har intresse av <strong>kommun</strong>en.Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenÅr 2004 <strong>2005</strong>Anslag (tkr)Medfinansiering av forskningsprojektet”Två kulturstäder” .............................................. 100 100Kulturlandskap Östergötland- visioner vid vatten ... 75 100Medverkan i Qvalitet Öst ....................................... 50 50Samverkansavtal med universitetet ........................ 40 40Delsumma .................................................... 50 017 29 038Verksamhets- och kompetensutveckling-personalutskottet............................................ 6 800 6 800FritidsverksamhetKolmårdens Djurpark- besök förskole-/ skolbarn .................................. 400 400Hållbar välfärd utveckling .......................... 10 303 10 526Anslaget 2004 har justerats med:-frivilligt socialt arbete +200-övergripande miljöåtgärder -588Anslag för strukturella åtgärder ................ 15 000 3 000Ofördelat anslag för kommandelöneavtal ................................................................. 26 000Summa totalt ............................................. 255 197 261 092Norrköping ska utvecklas till ett internationellt transportcentrum.En stor del i utvecklingsarbetet är beroendepå smidiga möjligheter att nå Norrköpingshamn. I investeringsbudgeten föreslås därför att Norrledenbörjar byggas under budgetperioden. Dennasatsning är dock beroende av statsbidrag för att kunnagenomföras. Söderleden färdigställs i snabbare taktsamtidigt som en spårvagnsutbyggnad till Ringdansenmöjliggörs.För att möjliggöra en pendling mellan Kolmården ochNorrköping tillförs medel för att ta upp diskussionerNORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 47


Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenmed SJ för att göra det möjligt att kunna åka till ochfrån Kolmårdens station med Östgötatrafikens busskortNorrköpings <strong>kommun</strong> ska stödja sådana attitydpåverkandeinsatser som leder till ömsesidig respekt och inlevelse.Därmed främjas delaktighet i samhället, integrationav grupper och förståelse mellan generationer.Genom samordningen av insatser från <strong>kommun</strong>ala arbetsgruppersom brottsförebyggande råd, Agenda 21,folkhälsokommitté och medborgarservice uppnås effektersom inte är möjliga att uppnå om varje grupparbetar ensamt. Nu möjliggörs ett bredare perspektivoch en större samverkan.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarna fördessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder erhåller en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Kommunstyrelsens budget räknas upp med 4 367tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 4 460 tkr år 2006 ochmed 4 525 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 4 705 tkr. Under perioden räknas<strong>kommun</strong>styrelsens budget upp med sammantaget18 057 tkr.Centralt anslag som fördelas tillnämnderna utifrån nya löneavtal <strong>2005</strong>Nämndernas budgetar för år <strong>2005</strong> reduceras motsvarandeen procent på nämndernas lönekostnad för<strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlen överförs till ettcentralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsen och uppgårsammantaget till 26 000 tkr.Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> är klara.Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrånutfallet av löneförhandlingarna.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i <strong>kommun</strong>styrelsensbudget:Kommunstyrelsens budget för år <strong>2005</strong> reduceras med454 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnadför <strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> är klara.Kommunstyrelsen har kvar ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringarsom tillhör <strong>kommun</strong>styrelsens kontor.Kommunstyrelsen kompenseras för kostnaden genomen uppräkning av budgetramen med 452 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Kommunstyrelsen kompenseras för dendelen genom att budgeten räknas upp med 188 tkr.48 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenRiktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kommunstyrelsensbudgetram sänks med 2 529 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare2 556 tkr år 2006 och med ytterligare 2 568 tkr år2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperiodenuppgår sammantaget till 7 653 tkr.2006 nya jobb fram till år 2006För respektive åren <strong>2005</strong> och 2006 budgeteras 8 000tkr för en offensiv satsning på att skapa nya arbeten.Det ska ske bland annat genom att i nära samarbetemed arbetsförmedlingen göra uppsökande insatserhos företag och genom att via Pronova Science Parkstötta de som har en ide om att starta eget företag.ChefsutvecklingEn särskild satsning på <strong>kommun</strong>ens chefer kommeratt göras under perioden 2004-2006. Ett anslag på1 000 tkr finns upptaget i 2004 års budget. Anslagetökas till 2 000 tkr för åren <strong>2005</strong> och 2006.Kampen för ohälsaEn handlingsplan för att minska den höga sjukfrånvaronhar tagits fram. Målet är att inom fem år halveraantalet sjukskrivna. Planen omfattar åtgärder föratt förebygga ohälsa och åtgärder så att den som blivitsjuk så snabbt som möjligt kan återgå till arbete.Personalkontoret kommer tillsammans med respektiveförvaltningsledning arbeta fram åtgärdsplaner.I <strong>kommun</strong>styrelsens budget 2004 och i budget <strong>2005</strong>och i de preliminära ramarna för 2006-2008 finns3 500 tkr budgeterat för detta arbete.Personalkontoret bedriver två projekt, ett inom vårdområdetoch ett inom förskoleverksamheten, för attbringa ner sjukfrånvaron.Projektet inom vårdområdet innebär att den anställderedan på tredje sjukskrivningsdagen får kontakt meden sjuksköterska från företagshälsovården.Inom förskoleverksamheten erbjuds alla anställda attingå i projektet ”rehabilitering i <strong>kommun</strong>en”. Genomen professionell rehabiliteringsorganisation ska flerlångtidssjukskrivna fortare kunna återgå i arbete.HamnverksamhetenAnslaget för hamnverksamheten uppgår till 5 222 tkrår 2004 och räknas upp med 400 tkr per år underperioden <strong>2005</strong>-2008. Höjningen avser ökade kapitalkostnaderför planerade investeringar i hamnen enligtgällande avtal.Hyresavtal Drags fastigheterHyresavtalet med Riksbyggen avseende Drags fastigheterupphör 1 september 2004. I budgeten för år<strong>2005</strong> har återstående budgetanslag på 7 450 tkr tagitsbort.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.Övriga budgetjusteringarAnslaget för Transportcentrum höjs med 800 tkr underperioden <strong>2005</strong>-2008.Anslaget för näringslivsåtgärder räknas upp med 1 670tkr avseende en del av <strong>kommun</strong>ens ekonomiska åtagandenmot Pronova Science Park.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 49


Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenDen <strong>kommun</strong>ala kostnaden för bredbandsutbyggnadentill och inom mindre orter i <strong>kommun</strong>en uppgårår <strong>2005</strong> till 250 tkr.Från och med september 2006 kommer <strong>kommun</strong>enatt ge ett hyresbidrag till ett nytt kårhus. Samtidigtupphör tidigare hyresbidrag till kårservice på 275 tkrsamt bidraget om 300 kr per ny student som folkbokförsig i Norrköping. Det nya hyresbidraget uppgårtill 1 000 tkr per år. <strong>Budget</strong>en för år 2006 räknas uppnetto med 140 tkr, ytterligare med 335 tkr år 2007och framåt.350 tkr budgeteras från och med år <strong>2005</strong> för <strong>kommun</strong>ensmedverkan i Ostlänken.Personalkontoret ska göra en ny attitydundersökninghos <strong>kommun</strong>ens anställda. För undersökningen budgeteras500 tkr år <strong>2005</strong>.Om några år går några av <strong>kommun</strong>ens förvaltningsekonomeri pension. För att skapa en beredskap fördetta kommer ett trainee-program för ekonomer attgenomföras under hösten <strong>2005</strong> och våren 2006. Ibudgeten för åren <strong>2005</strong> och 2006 upptas 650 tkr perår för att tre ekonomer ska kunna genomgå programmet.<strong>Budget</strong>en för stadsarkivet höjs med 385 tkr år <strong>2005</strong>och med ytterligare 36 tkr år 2006 för hyra av en nydepå, kapitalkostnader samt en justering av en felaktigheti hyresnivån år 2004.Under åren <strong>2005</strong>-2008 budgeteras ett anslag på 1 800tkr för bland annat ökade personalkostnader för scenkonstinstitutionerna.En diskussion med SJ kommer att påbörjas om attgöra det möjligt att åka tåg mellan Norrköping ochKolmårdens station med Östgötatrafikens kort. I budgetenför år <strong>2005</strong> och i de preliminära budgetramarnaför åren 2006-2008 upptas 3 000 tkr.För strukturella kostnader budgeteras 3 000 tkr per årunder perioden <strong>2005</strong>-2008.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.50 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagValnämndenAnsvarsområdeValnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagenoch lagen om <strong>kommun</strong>ala folkomröstningar ankommerpå <strong>kommun</strong>en.Översyn av valdistriktsindelningUnder åren 2004 och <strong>2005</strong> kommer en stor översynav valdistriktsindelningen göras inför de allmänna valen2006. För att kunna göra översynen finns behovatt köpa vissa tjänster, till exempel från <strong>kommun</strong>ensGIS-enhet. Valnämndens budget för år <strong>2005</strong> förstärksmed 50 tkr.Allmänna valI september 2006 hålls allmänna val till riksdag, <strong>kommun</strong>fullmäktigeoch landstingsfullmäktige.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 1 900<strong>2005</strong>: ......................................... 276Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 2 1262007: ......................................... 2262008:.......................................... 251Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.I budgeten för år <strong>2005</strong> får valnämnden 22 tkr. Anslageträknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 51


Nämndernas budgetanslagÖverförmyndarenAnsvarsområdeÖverförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltareoch gode män, i enlighet med bestämmelser iföräldrabalken.<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarna fördessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Överförmyndarens budget räknas upp med 155 tkr år<strong>2005</strong>, med ytterligare 168 tkr år 2006 och med 176tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare171 tkr. Under perioden räknas överförmyndarensbudget upp med sammantaget 670 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Överförmyndarensbudgetram sänks med 77 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare83 tkr år 2006 och med ytterligare 86 tkr år 2007.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt<strong>Budget</strong>(tkr)2004: .................................................... 7 080<strong>2005</strong>: .................................................... 7 662Preliminära budget ramar (tkr)2006: .................................................... 8 2642007: .................................................... 8 6062008:..................................................... 9 497Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i överförmyndarensbudget:Överförmyndarens budget för år <strong>2005</strong> reduceras med16 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnadför <strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med52 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagÖverförmyndaren0,38 procent. Överförmyndaren kompenseras för dendelen genom att budgeten räknas upp med 27 tkr.Ökning av antalet ärendenAntalet tillsyn av godemän och förvaltare har de senasteåren ökat mellan 3-12 procent per år. Inget tyderidag på att ökningen kommer att minska. I budgetarnabeaktas en viss volymökning. <strong>Budget</strong>en för år<strong>2005</strong> räknas upp med 450 tkr. Därefter räknas budgetarnaupp med ytterligare 500 tkr för år 2006, 250tkr för år 2007 och med 720 tkr för år 2008.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får överförmyndaren 45 tkr.Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 53


Nämndernas budgetanslagBarn- och ungdomsnämndenAnsvarsområdeBarn- och ungdomsnämnden ansvarar för:• Grundskoleverksamhet• Invandrarundervisning inom grundskolan• Förskoleklass• Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg• Grundsärskoleverksamhet• Korttidstillsyn för skolungdom• Elevomsorgsverksamhet (skoldaghem, sjukhusundervisning,handikappfrågor mm )• Fritidsgårdsverksamhet och annan öppen fritidsverksamhetför barn och ungdomVerksamhetens inriktningDe allra första åren grundläggs vanor och hälsa för restenav livet. Här har familjen stor betydelse och måstevid behov erbjudas stöd och hjälp med bland annatföräldrarollen via samverkan mellan <strong>kommun</strong> ochlandsting genom exempelvis familjecentraler. Menbarn behöver också bli sedda och bekräftade av andravuxna än sina föräldrar. De behöver pedagogiskstimulans och ett socialt sammanhang med jämnårigakamrater. Med den allmänna förskolan och även maxtaxanger vi alla barn rätt och möjlighet att få det. Nutillförs nämnden medel motsvarande 100 nya tjänsteri förskolan de närmsta två åren för att öka kvaliteten ivåra förskolor.Med den allmänna och på sikt avgiftsfria förskolan ibotten står våra barn väl rustade för nästa steg, grundskolan.Den ska hålla hög kvalitet och vara en plats därbarn med olika bakgrund möts och arbetar tillsammanspå ett konstruktivt sätt. Den <strong>kommun</strong>ala skolanär en skola för alla. Avgiftsfri skola, skolmat och läromedelär en grundstomme i Norrköpings <strong>kommun</strong>sskolpolitik. Profit på barns kunskapsbehov, ökad segregationeller urholkning av den <strong>kommun</strong>ala skolankommer aldrig accepteras.Alla barn ska ges förutsättningar att utvecklas till friaoch självständiga individer. Där har skolan en viktigoch självklar roll. Att ge alla barn gedigna kunskaperär skolans mest grundläggande uppgift. Målet är attNorrköpings skolor ska ligga i topp när det gäller attse till att inga barn behöver lämna grundskolan utangodkända betyg i kärnämnena.<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 1 443 211<strong>2005</strong>: ......................................... 1 498 760Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 1 545 7712007: ......................................... 1 579 7602008:.......................................... 1 645 458Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.Skolans ska sträva efter att väcka barns och ungdomarslust till lärande, utgå från respekt för alla barnoch deras föräldrar, skapa förståelse för samverkan ochdemokrati - och bestämt bekämpa alla tendenser tillvåld och mobbning. En sådan utveckling förutsätterökat elev- och föräldrainflytande i skolan.Drogmissbruket är en av de vanligaste orsakerna bakomutslagning, sjukdom och våld. Eftersom alkoholkonsumtionenökar och narkotikamissbruket går alltlängre ner i åldrarna, intensifieras och samordnas insatsernaför att med krafttag minska alkoholskadoroch narkotikamissbruk. Med prioritering på ungdomargenomförs ett program för nolltolerans mot narkotikaoch alkoholskadefria uppväxtmiljöer.Utvecklingsarbetet med att motverka placeringar ochandra särlösningar för barn mellan barn- och ungdomsnämndenoch socialnämnden fortsätter. Avsiktenär att åstadkomma kvalificerade stödinsatser tillde barn och ungdomar som har de allra största beho-54 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagBarn- och ungdomsnämndenven av samhällets stöd för att trygga deras uppväxtmiljöoch därmed deras personliga kunskapsmässigautveckling.En hög kvalité i för- och grundskolan är en förutsättningför en bra start i livet. Det innebär att strukturellaförändringar inom grundskolan på grund av att antaletelever minskar måste genomföras. På det sättetkopplas nämndens resurser till att säkerställa och utvecklakvaliteten i skolan för alla barn i Norrköping.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarna fördessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Barn- och ungdomsnämndens budget räknas uppmed 43 654 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 44 562 tkr år2006 och med 45 602 tkr år 2007. För år 2008 räknasbudgeten upp med ytterligare 44 368 tkr. Underperioden räknas barn- och ungdomsnämndens budgetupp med sammantaget 178 186 tkr.Generell budgetförstärkningBarn- och ungdomsnämnden får under perioden<strong>2005</strong>-2008 en generell budgetförstärkning på 5 000tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Barn- och ungdomsnämndensbudgetram sänks med 15 349 tkr år <strong>2005</strong>,med ytterligare 14 758 tkr år 2006 och med ytterligare14 968 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravetunder hela planeringsperioden uppgår sammantagettill 45 075 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Barn- och ungdomsnämndens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 10 560 tkr, vilket motsvarar en procentpå nämndens lönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställdpersonal. Medlen överförs till ett centralt anslag under<strong>kommun</strong>styrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalenför år <strong>2005</strong> är klara.Barn- och ungdomsnämnden övertar ansvaret frånpersonalkontoret för övertalig personal från tidigareorganisations- och verksamhetsförändringar. Nämndenkompenseras för kostnaden genom en uppräkningav budgetramen med 1 285 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 3 101 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 55


Nämndernas budgetanslagBarn- och ungdomsnämndenFritidsverksamhetUnder år 2004 har barn- och ungdomsnämnden tagitöver ansvaret för övrig öppen fritidsverksamhet frånkultur- och fritidsnämnden. En ekonomisk regleringmellan nämnderna på 2 805 tkr görs i budget <strong>2005</strong>.Statliga och <strong>kommun</strong>ala medelför förstärkning inom förskolanI budgetpropositionen för år <strong>2005</strong> aviserar regeringenatt ett riktat statsbidrag på 1 000 tkr för förstärkninginom förskolan ska införas från och med år <strong>2005</strong>.Statsbidraget höjs med ytterligare 1 000 tkr år 2006.Bidraget är riktat under tre år och kommer att växlasin i <strong>kommun</strong>ernas generella statsbidrag från ochmed år 2008. Norrköpings <strong>kommun</strong> får i den generellatilldelningen 26 000 tkr. Nämndens preliminärabudgetram för år 2008 har räknats upp med motsvarandesumma.Under åren <strong>2005</strong>-2007 ska bidraget ansökas i särskildordning. Bidraget har inte tagits med i budgeten, utantillförs verksamheten under året. Vid en proportionellfördelning mellan <strong>kommun</strong>erna får Norrköping13 000 tkr år <strong>2005</strong> och ytterligare 13 000tkr 2006.Den sammantagna nivån år 2006 blir 26 000 tkr.Utöver det statliga bidraget tillförs ytterligare <strong>kommun</strong>alamedel för förstärkning i förskolan. För år <strong>2005</strong>räknas nämndens budget upp med 3 500 tkr och frånoch med år 2006 med ytterligare 3 605 tkr.Både de statliga och <strong>kommun</strong>ala medlen ska användasför att öka antalet personal i förskolan.FörskoleplatserUnder planeringsperioden bedöms behovet av förskoleplatseröka med 91 platser år <strong>2005</strong>, 121 platser år2006, 151 platser år 2007 och 141 platser år 2008.Nämndens budget för åren <strong>2005</strong>-2008 räknas uppför ökat antal förskoleplatser. <strong>Budget</strong>en räknas uppmed 5 800 tkr år <strong>2005</strong>, med 7 900 tkr år 2006, med10 224 tkr år 2007 och med 9 647 tkr år 2008.Under perioden kommer nämndens budget att räknasupp med sammantaget 33 571 tkr för ökat antal förskoleplatser.KvalitetssäkringDe <strong>kommun</strong>er som infört en maxtaxa inom barnomsorgenfår ta del av ett särskilt statsbidrag till kvalitetssäkrandeåtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorgpå totalt 500 000 tkr. För Norrköpings <strong>kommun</strong>innebär det ca 6 700 tkr per år.Statbidraget ska användas till ökad bemanning och/eller kompetensutveckling.Bidraget rekvireras från skolverket i särskild ordningoch har därför inte tagits med i budgeten.SkolbarnomsorgAntalet skolbarnomsorgsplatser bedöms minska meddrygt 500 på grund av att antalet barn i åldern 6-11 årminskar under perioden. Nämndens budgetram sänksmed 9 400 tkr år <strong>2005</strong>, med 300 tkr år 2006, med3 000 tkr år 2007 och med 401 tkr år 2008 eller sammantagetmed 13 101 tkr under hela perioden.GrundskolaAntalet elever har minskat under de senaste åren inomgrundskolan. Under perioden <strong>2005</strong>-2008 kommerelevminskningen att fortsätta. Jämfört med år 2004beräknas antalet elever minska med ytterligare 1 652fram till år 2008.För att kunna utveckla kvaliteten i undervisningen ärdet nödvändigt att under kommande år vidta strukturellaförändringar inom grundskolan.Nämnden tar under hösten 2004 fram förslag till hurgrundskoleverksamheten i Norrköpings <strong>kommun</strong> skase ut framöver och vilka strukturella förändringar sommåste göras under hela planeringsperioden.<strong>Budget</strong>ramarna sänks för elevminskningarna. <strong>Budget</strong>enför år <strong>2005</strong> sänks med 15 300 tkr, år 2006 med14 285 tkr, år 2007 med 10 817 och år 2008 medytterligare 17 382 tkr. <strong>Budget</strong>en sänks sammantagetmed 57 784 tkr under hela perioden.Statliga medel till skolanoch skolbarnomsorgFrån och med 2001 har <strong>kommun</strong>erna tillförts statligamedel som är riktade till skolan och skolbarnomsor-56 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagBarn- och ungdomsnämndengen. Bidraget ska förbättra förutsättningarna för skolornaatt uppnå mål uttryckta i läroplaner och kursplanergenom att mer personal tillförs skolan och fritidshemmen.Bidraget är idag riktat.Enligt tidigare beslut ska <strong>kommun</strong>erna få 5 000 000tkr mer till skolan och skolbarnomsorgen fram till år2006.I budgetproposition för år <strong>2005</strong> föreslår regeringen attfrån och med år <strong>2005</strong> ska 3 000 000 tkr av de totala5 000 000 tkr läggas in i det generella statsbidraget.Därefter läggs ytterligare 1 000 000 tkr år 2006 och1 000 000 tkr år 2007 till det generella statsbidraget.Jämfört med år 2004 ökar det generella statsbidragetför Norrköpings <strong>kommun</strong> med 41 400 tkr för år<strong>2005</strong>, 55 200 tkr för år 2006 och 69 400 tkr för år2007 och 69 700 tkr för år 2008.Barn- och ungdomsnämndens budget år <strong>2005</strong> samtpreliminära budgetramarna för åren 2006-2008 harräknats upp med motsvarande belopp.<strong>Budget</strong> motsvarande 336 tkr för en tjänst på kulturskolansom tidigare finansierats med det riktade statligabidraget överförs till kultur- och fritidsnämndenfrån och med år <strong>2005</strong>.Som riktade medel till skolan finns kvar att ansöka1 000 000 tkr för läsåret 2004/<strong>2005</strong> och 1 000 000tkr för läsåret <strong>2005</strong>/2006. Bidraget rekvireras i särskildordning från skolverket.Stödinsatser i närmiljönI likhet med 2004 års budget finns 4 000 tkr i nämndensbudgetramar för åren <strong>2005</strong>-2008 för att utvecklaalternativa modeller för stödinsatser i närmiljön i syfteatt minimera placeringar av barn och ungdomar utanfördet egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkanmellan skola och socialtjänsten.LokalkostnaderBarn- och ungdomsnämndens budgetramar räknasupp för ökade lokalkostnader som orsakas av investeringari <strong>kommun</strong>ens egna befintliga och nya tillkommandefastigheter. <strong>Budget</strong>ramen för år <strong>2005</strong> räknasupp med 2 101 tkr, år 2006 med 3 318 tkr, år 2007med 2 039 tkr samt budget år 2008 med 7 135 tkr.I budgetuppräkningen för åren 2007 och 2008 ingårlokalkostnader för en ny skola på Lindö.Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år <strong>2005</strong>. Höjningen avser högre premier till<strong>kommun</strong>ens centrala försäkringsfond. Barn- och ungdomsnämndenkompenseras för hyreshöjningen genomatt budgeten för åren <strong>2005</strong>-2008 höjs med 1 202tkr.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får barn- och ungdomsnämnden5 411 tkr. Anslaget räknas upp med en procentper år under perioden 2006-2008.Bidrag till Tom TitTom Tits Experiment är sedan några år en kultur- ochutbildningsverksamhet i Södertälje. Det handlar omnaturvetenskapliga experiment. Nu finns det planerpå att eteblera en Tom Tits- filial i Silverringen i Ring-NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 57


dansen. Tom Tits har varit i kontakt med HyresbostäderAB.I budgeten för år <strong>2005</strong> och i preliminära budgetramarnaför åren 2006-2007 avsätts 500 tkr per år tillTom Tit.Övriga budgetjusteringarEn administrativ tjänst överförs från utbildningskontorettill kultur- och fritidskontoret. <strong>Budget</strong> motsvarande604 tkr överförs till kultur- och fritidsnämndenår <strong>2005</strong>.Nämndernas budgetanslagBarn- och ungdomsnämndenStyrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.58 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagGymnasienämndenAnsvarsområdeGymnasienämnden svarar för:• Gymnasieskoleverksamhet• Studerandebostäder för gymnasieelever• Gymnasiesärskoleverksamhet• Undervisning för vuxna utvecklingsstörda• Informationsmaterial avseende gymnasieutbildning• Intagningskansli för gymnasieskolanVerksamhetens inriktningElever ska ha samma rätt som alla andra arbetande tilltrygga arbetsmiljöer och inflytande över det egna arbetet.Lärande är en process som i hög grad förutsättermedverkan och engagemang för den som ska lärasig. Undervisning är ett lagarbete, som ska bygga pårespekt för både lärarens kunskapsstimulerande rolloch de studerandes vilja och förmåga till ansvar fördet egna lärandet. Därför tillförs resurser för att påbörjaett demokratiprojekt vars slutmål är en <strong>kommun</strong>alelevstyrd gymnasieskola.Lärande och tänkande är individuella processer. Menintresset och möjligheten att skaffa sig kunskaper berori mycket av sociala och kulturella faktorer. Allahar i dag samma rätt till utbildning och samma formellamöjligheter att få den, men de reala möjligheternaär alltjämnt socialt bundna. Därför måste manställa höga krav på hela utbildningssektorn att arbetaså brett och med så varierade metoder att de socialaoch könsbundna mönstren bryts. Detta kräver ocksåstudiemiljöer fria från mobbing, från könstrakasserieroch från rasism och främlingsfientlighet.Drogmissbruket är en av de vanligaste orsakerna bakomutslagning, sjukdom och våld. Eftersom alkoholkonsumtionenökar och narkotikamissbruket går alltlängre ner i åldrarna, intensifieras och samordnas insatsernaför att med krafttag minska alkoholskadoroch narkotikamissbruk. Med prioritering på ungdomargenomförs ett program för nolltolerans mot narkotikaoch alkoholskadefria uppväxtmiljöer.Skolan ska arbeta i samspel med det omgivande samhälletoch arbetslivet. Den sammanhållna skolan, därbarn ur olika miljöer och olika bakgrund möts i ettgemensamt arbete, är viktig för att motverka segregation.<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 352 756<strong>2005</strong>: ......................................... 374 597Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 409 7832007: ......................................... 438 0032008:.......................................... 455 601Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.Gymnasieskolan ska ge möjlighet att välja studieinriktningefter eget intresse, men samtidigt ge alla denkärna av fördjupade ämneskunskaper som behövs föratt möta kraven i dagens samhälls- och arbetsliv.De närmsta åren kommer en stor ökning av antaletelever i gymnasieskolan. Gymnasienämnden får fullständigekonomisk kompensation i budgeten för attmöta det ökade antalet elever.Uppräkning budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 59


Nämndernas budgetanslagGymnasienämndenÖvriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Gymnasienämndens budget räknas upp med 11 260tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 12 250 tkr år 2006 ochmed 13 120 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 12 851 tkr. Under perioden räknasgymnasienämndens budget upp med sammantaget49 481 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Gymnasienämndensbudgetram sänks med 3 785 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare4 088 tkr år 2006 och med ytterligare 4 346tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under helaplaneringsperioden uppgår sammantaget till 12 219tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Gymnasienämndens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 2 100 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsenoch kommer att fördelas tillbaka tillnämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år<strong>2005</strong> är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 617 tkr.Heltidsstudier inomindividuella programmetI budgetpropositionen för år <strong>2005</strong> har regeringen beslutatatt öka kvaliteten inom det individuella programmetgenom att eleverna ska tillförsäkras utbildningpå heltid. En lagreglering om detta föreslås trädai kraft från och med den 1 juni 2006.För att finansiera satsningen får <strong>kommun</strong>erna 225 000tkr år 2006 och 450 000 tkr år 2007. För Norrköpings<strong>kommun</strong> ger det 3 100 tkr för höstterminen 2006 och6 200 tkr för helåret 2007. Gymnasienämndens budgetramjusteras med motsvarande beloppProjekt- <strong>kommun</strong>al elevstyrdgymnasieskolaGymnasienämnden får 500 tkr i budgeten för år <strong>2005</strong>och år 2006 för en projektanställning som ska påbörjaett demokratiprojekt. Målet med projektet är att införaen <strong>kommun</strong>al elevstyrd gymnasieskola.Ökat antal elever inom gymnasieskolanSamtidigt som antalet elever inom grundskolan minskarökar elevantalet inom gymnasieskolan. Antaletelever bedöms öka med 219 elever år <strong>2005</strong>, 284 eleverår 2006, 244 elever år 2007 och med 51 elever år2008.Gymnasienämndens budget för åren <strong>2005</strong>–2008 räknasupp för ett ökat antal elever. <strong>Budget</strong>ramen för år60 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


<strong>2005</strong> räknas upp med 15 369 tkr, för år 2006 med19 811 tkr, för år 2007 med 16 920 tkr och för år2008 med ytterligare 4 168 tkr.Under hela budgetperioden räknas nämndens budgetupp med 56 268 tkr för ökat antal elever.Ökat antal eleverinom gymnasiesärskolanAntalet elever i gymnasiesärskolan bedöms öka med12 elever år <strong>2005</strong>, 8 elever år 2006 samt ytterligaremed en elev år 2007. För detta höjs nämndens budgetmed 2 770 tkr år <strong>2005</strong>, 2 150 tkr år 2006 och med260 tkr år 2007.För år 2008 bedöms antalet särskoleelever vara oförändrat,men det blir fyra elever färre i gymnasiesärskolanoch fyra fler elever i verksamhetsträning vilketmedför en ökad kostnad. I gymnasienämndens budgetramför år 2008 tillförs 500 tkr för den ökade kostnaden.Organisationsförändring inom<strong>kommun</strong>ala gymnasieutbildningenFrån och med hösten 2004 kommer den <strong>kommun</strong>alagymnasieutbildningen att föras samman till fyra skolenheter;Haga-, Ebersteinska-, De Geer- och Kungsgårdsgymnasierna.Organisationsförändringen beräknas ge en kostnadsminskningpå 10 000 tkr på helår.Från och med år <strong>2005</strong> överförs 1 800 tkr från arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden till gymnasienämndenvilket motsvarar besparingseffekten pålokalerna på Thapperska gymnasiet.Övriga budgetjusteringarStadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år <strong>2005</strong>. Höjningen avser högre premier till<strong>kommun</strong>ens centrala försäkringsfond. Gymnasienämndenkompenseras för hyreshöjningen genom attbudgeten för åren <strong>2005</strong>–2008 höjs med 313 tkr.Nämndernas budgetanslagGymnasienämndenMedel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får gymnasienämnden 727 tkr.Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 61


Nämndernas budgetanslagKultur- och fritidsnämndenAnsvarsområdeKultur- och fritidsnämnden svarar för:• <strong>kommun</strong>ens biblioteksverksamhet• <strong>kommun</strong>ens museiverksamhet• arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdena• skötsel och underhåll av <strong>kommun</strong>ens idrotts-, motions-,fritids- och friluftsanläggningar (exklusivedelar som handhas av stadsplaneringsnämndenoch av särskilda bolag)• <strong>kommun</strong>ens kulturskola• föreningsbidrag och förenings- och kulturstöd• utdelning av kultur- och idrottsstipendier• tillstånd för föreningslotterier• en central uthyrningsfunktion för <strong>kommun</strong>ens fritidsanläggningarsamt efter skoltid hallar inklusiveskolgymnastiksalar.• regler avseende lokalupplåtelse för kultur- och fritidsverksamhet• samordning av <strong>kommun</strong>gemensamma ungdomsfrågor.Verksamhetens inriktningNorrköping skall även i framtiden vara känd som enattraktiv, spännande och levande kultur- och idrottsstad.Att göra alla delaktiga i det som är kulturlivetskärna - möjligheten att frigöra den egna tankens kraft- är en central uppgift för demokratin, när en växandekommersiell styrning av media och informationsförmedlinghotar att leda till likriktning och tankens begränsning.Även fritiden, med dess möjlighet till friluftslivoch rekreation samt föreningslivets alla möjlighetertill upplevelser och egen utveckling samt kulturelloch social gemenskap bidrar till både hälsa ochvälbefinnande samt till en öppen och kreativ samhällsmiljö.Alla, barn och vuxna, ska ha rätt till de värden kultur-och fritidsverksamheterna ger. Dessa ger livskvalitetoch kan vara ett kitt som svetsar samman människorfrån olika generationer och länder. Kulturen ochföreningslivet har kraft att hålla samman och är därmeden viktig resurs även för samhällets utvecklingoch tillväxt. Kultur- och fritidspolitiken ska utformasför att ge breda möjligheter till bildning och eget skapandesamt tillgodose alla människors behov av fysisk<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 167 670<strong>2005</strong>: ......................................... 176 810Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 184 8162007: ......................................... 188 4042008:.......................................... 192 426Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.aktivitet. Samtidigt som verksamheterna erbjuder ettprofessionellt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet ochstarka upplevelser på våra idrottsarenor.Kultur- och fritidsverksamheten skall ge alla människormöjlighet att vara delaktiga i ett kultur- och fritidslivsom präglas av mångfald, bredd och kvalitetsamt att utveckla goda kultur- och fritidsvanor.Drogmissbruket är en av de vanligaste orsakerna bakomutslagning, sjukdom och våld. Eftersom alkoholkonsumtionenökar och narkotikamissbruket går alltlängre ner i åldrarna, intensifieras och samordnas insatsernaför att med krafttag minska alkoholskadoroch narkotikamissbruk. Med prioritering på ungdomargenomförs ett program för nolltolerans mot narkotikaoch alkoholskadefria uppväxtmiljöer.Kultur- och fritidsnämnden får riktade medel till ökadeföreningsbidrag och till att skydda hällristningarna.Den framtida verksamheten ska riktas mot att ge för-62 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagKultur- och fritidsnämndeneningar möjlighet att verka och även att låta föreningarnasjälva sköta verksamheten. Det handlar om att<strong>kommun</strong>en ska uppmuntra egenmakt - att man somenskild individ ska ha makten att påverka sitt liv ochsin närmiljö.Kultur- och fritidsnämndensbudget <strong>2005</strong>-2008Kultur- och fritidsnämnden får en budgetförstärkningunder åren <strong>2005</strong>-2008. <strong>Budget</strong>en räknas upp med3 663 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 2 631 tkr år 2006och med ytterligare 1 772 tkr år 2007. Sammantagetuppgår förstärkningen till 8 066 tkr.Dessutom räknas nämndens budget upp för en ökadhyra till stadsplaneringsnämnden för centralbadet.Uppräkningen motsvarar ökade kapitalkostnader förde fortsatta investeringar som planeras göras på centralbadetunder perioden <strong>2005</strong>-2008. <strong>Budget</strong>ramenräknas upp med 1 049 tkr år 2006, och med ytterligare331 tkr år 2008.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp med3 401 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 3 469 tkr år 2006och med 3 539 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 3 674 tkr. Under periodenräknas kultur- och fritidsnämndens budget upp medsammantaget 14 083 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kultur- och fritidsnämndensbudgetram sänks med 1 710 tkr år <strong>2005</strong>,med ytterligare 1 727 tkr år 2006 och med ytterligare1 745 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet underhela planeringsperioden uppgår sammantaget till5 182 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Kultur- och fritidsnämndens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 603 tkr, vilket motsvarar en procent pånämndens lönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag under<strong>kommun</strong>styrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår <strong>2005</strong> är klara.Kultur- och fritidsnämnden övertar ansvaret från personalkontoretför övertalig personal från tidigare organisations-och verksamhetsförändringar. Nämndenkompenseras för kostnaden genom en uppräkning avbudgetramen med 408 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 180 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 63


Ansvar för fritidsanläggningarmed byggnader överförstill stadsplaneringsnämndenAnsvaret för fritidsanläggningar med byggnader kommeratt överföras till stadsplaneringsnämnden frånförsta januari <strong>2005</strong>. Det påverkar dock inte budgetfördelningendå kultur- och fritidsnämnden ska betalahyra till stadsplaneringsnämnden för anläggningarna.För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunnaupprätthålla anläggningarnas standard kommer hyresnivånför år 2006 att höjas med 2 000 tkr för planeratunderhåll. Kultur- och fritidsnämndens budgetramför år 2006 räknas upp motsvarande.FritidsverksamhetUnder år 2004 har barn- och ungdomsnämnden tagitöver ansvaret för övrig öppen fritidsverksamhet frånkultur- och fritidsnämnden. En ekonomisk regleringmellan nämnderna på 2 805 tkr görs i budgeten förår <strong>2005</strong>.Övriga budgetjusteringar<strong>Budget</strong>en räknas upp med 336 tkr för en tjänst på kulturskolan.Tjänsten har tidigare finansierat genom detstatliga bidraget för förstärkning inom skola och skolbarnomsorg.En administrativ tjänst överförs från utbildningskontorettill kultur- och fritidskontoret. I budgeten för år<strong>2005</strong> överförs 604 tkr från barn- och ungdomsnämnden.Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år <strong>2005</strong>. Höjningen avser högre premier till<strong>kommun</strong>ens centrala försäkringsfond. Kultur- och fritidnämndenkompenseras för hyreshöjningen genomatt budgeten för åren <strong>2005</strong>–2008 räknas upp med118 tkr.Kultur- och fritidsnämnden får 1 000 tkr i budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008 som ska användas till ökade föreningsbidragoch till att skydda hällristningarna.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> taNämndernas budgetanslagKultur- och fritidsnämndenfram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får kultur- och fritidsnämnden1 845 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per årunder perioden 2006-2008.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Offentlig konstI investeringsplanen för åren <strong>2005</strong>-2008 finns 500 tkrper år upptaget för offentlig konst.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.64 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenAnsvarsområdeArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svararför :• Kommunala sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder• Kommunens flyktingmottagande• <strong>kommun</strong>al vuxenutbildning• Försörjningsstöd och annat ekonomiskt biståndtill familjer och enskilda• Inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar för <strong>kommun</strong>al vuxenutbildning• DödsboanmälningarVerksamhetens inriktningNär industrier som tidigare gett många norrköpingsborförsörjning flyttat sin verksamhet från Norrköpingeller avvecklat har det skapat otrygghet. Norrköpinggenomgår en omfattande omställning från att vara enstad beroende av ett fåtal stora industrier till att varaen stad med ett mer differentierat näringsliv där detställs större krav på utbildning än tidigare. Detta är igrunden en naturlig förändring i Norrköping. Samtidigtså skapar ett samhälle i förändring otrygghet.Viktigast för att motverka utanförskap är trygghet, attslippa vara rädd för sin egen eller sin familjs framtid.Det är politiskt viktigt att bekämpa otryggheten. Detär viktigt att ge dem som förlorat sin anställning ellerdem som aldrig varit inne på arbetsmarknaden verktygför att förändra sin situation. Lyckas vi förmedlarätt verktyg i form av vuxenutbildning eller olika stödså motverkar vi otryggheten och förmedlar istället enbild av att det nya Norrköping som nu växer fram ärett Norrköping där alla har plats och där alla kan varamed och bidra. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenhar här en stor funktion att fylla.Ett av våra mål är att höja utbildningsnivån i Norrköpings<strong>kommun</strong>. Kommunen ska erbjuda en bred vuxenutbildningoch möjligheter till livslångt lärande. Enbra arbetsmarknads- och vuxenutbildning är en förutsättningför att kunna erbjuda kompetent arbetskraft.Fortfarande är arbetslösheten hög. Det finns gruppersom aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Samtidigthar det under en tid varit många anmälda platserpå Arbetsförmedlingen i Norrköping. Det innebär atttrots att det finns tillgång till arbeten finns det grup-<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 330 606<strong>2005</strong>: ......................................... 330 330Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 365 7192007: ......................................... 369 6762008:.......................................... 376 690Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.per som ändå inte kommer in på den lokala arbetsmarknaden.Det finns ett riktat stöd till arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden för att kommatill rätta med denna problematik. Stödet är tänkt attfungera på två sätt. Dels för att säkerställa att ungdomarinte hamnar i ett långvarigt utanförskap och delsför att ge verktyg åt dem som aldrig varit inne ellerhamnat i ett långvarigt utanförskap från den lokala arbetsmarknadenså att man möjliggör anställning. Attinte utnyttja allas vilja till arbete innebär ett stort slöserimed mänskliga resurser.Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser ska därförutgå från en principiell anslutning till arbetslinjen,det vill säga att det i alla lägen är bättre för individenatt ha arbete, delta i utbildning eller någon konstruktivarbetsmarknadsåtgärd, än att vara öppet arbetslösoch uppbära understöd. Norrköpings <strong>kommun</strong> ska isamverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna, näringslivet,de fackliga organisationerna med flera arbetaför att minimera och lindra effekterna av arbets-NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 65


Nämndernas budgetanslagArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenlösheten samt medverka till att höja utbildningsnivåni <strong>kommun</strong>en.Riktat anslag för att motverkaungdomars utanförskapArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hari budgeten för år 2004 fått ett riktat anslag på 5 000tkr som ska användas till att säkerställa att ungdomarinte hamnar i ett långvarigt utanförskap. Medlen skaanvändas till att ge verktyg åt de ungdomar som aldrigvarit inne på arbetsmarknaden eller har hamnat i ettlångvarigt utanförskap från den lokala arbetsmarknadenså att det möjliggör anställning. Det riktade anslagetfinns kvar även under perioden <strong>2005</strong>-2008.Finansiell samordningLandstinget i Östergötland, länsarbetsnämnden i Östergötland,Östergötlands läns allmänna försäkringskassaoch Norrköpings <strong>kommun</strong> ska starta en finansiellsamordning inom rehabiliteringsområdet i Norrköpings<strong>kommun</strong>.Målet med en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdetär att samhällets resurser ska användaspå ett bättre sätt och komma till större nytta förden enskilde invånaren. Samordningen ska leda tillatt återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.Norrköpings <strong>kommun</strong> ska under år <strong>2005</strong> bidra med4 000 tkr till den finansiella samordningen. Kostnadenska täckas inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenstotala budgetram.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensbudget räknas upp med 6 812 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare6 948 tkr år 2006 och med 7 087 tkr år2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytter-ligare 6 806 tkr. Under perioden räknas arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämndens budget uppmed sammantaget 27 653 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämndens budgetram sänks med4 356 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 3 382 tkr år 2006och med ytterligare 3 418 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravetunder hela planeringsperioden uppgårsammantaget till 11 156 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensbudget för år <strong>2005</strong> reduceras med 1 602 tkr, vilketmotsvarar en procent på nämndens lönekostnad för<strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlen överförs till ettcentralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsen och kommeratt fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudgetnär löneavtalen för år <strong>2005</strong> är klara.66 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenDet aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kommer kompenseras förden delen genom att budgeten räknas upp med 488tkr.Påbyggnadsutbildningarföreslås förstatligasI budgetpropositionen för år <strong>2005</strong> föreslår regeringenatt påbyggnadsutbildningarna ska förstatligas från läsåret<strong>2005</strong>/2006. Reglering med riksrekrytering av påbyggnadsutbildningupphör och därmed <strong>kommun</strong>ernasskyldighet att betala inter<strong>kommun</strong>al ersättning.Detta föreslås finansieras genom att <strong>kommun</strong>ernas generellastatsbidrag minskas med 125 000 tkr år <strong>2005</strong>och med ytterligare 125 000 tkr år 2006.Norrköpings <strong>kommun</strong>s generella statsbidrag sänksmed 1 743 tkr år <strong>2005</strong>, 3 500 tkr år 2006, 3 389 tkrår 2007 och 3 400 tkr år 2008. Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämndens budgetramar reducerasmed motsvarande belopp.Kommunal vuxenutbildningDen gymnasiala vuxenutbildningen i Norrköping finansierasi dag till 55 procent med riktade statliga bidrag.Det motsvarar 832 utbildningsplatser år 2004.Norrköpings <strong>kommun</strong> har för närvarande totalt 1 572platser.I budgetpropositionen för år <strong>2005</strong> aviserar regeringenatt det riktade statbidraget på 1 800 000 tkr till <strong>kommun</strong>alvuxenutbildning från och med år 2006 kommeratt inordnas i det generella statsbidraget, vilketger Norrköpings <strong>kommun</strong> ca 25 000 tkr.För att <strong>kommun</strong>en ska kunna bibehålla nivån med1572 utbildningsplatser räknas nämndens driftbudgetupp med ytterligare 7 000 tkr från och med år 2006.Från och med år 2006 erhåller nämnden en sammantagenuppräkning av budgeten med 32 000 tkr.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden2 017 tkr. Anslaget räknas uppmed en procent per år under perioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarFrån och med år <strong>2005</strong> överförs 1 800 tkr från arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden till gymnasienämndenvilket motsvarar en besparingseffektpå lokalerna på Thapperska gymnasiet som uppstår isamband med gymnasieutbildningens organisationsförändring.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 67


Nämndernas budgetanslagVård- och omsorgsnämndenAnsvarsområdeVård- och omsorgsnämnden svarar för• Äldre- och handikappomsorg• Vård och omsorg enligt LSS- lagen (exklusive korttidstillsynför skolungdom)• Särskilt medicinskt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen• Omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda• Psykiskt långvarigt sjuka• Föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationerVerksamhetsinriktningAlla norrköpingsbor ska ha rätt till en värdig och tryggålderdom med hög livskvalitet. Idag blir vi allt äldre,men också allt friskare. Många som går i pension gördet med många friska och aktiva år framför sig. Samtidigtväxer gruppen pensionärer över 80 år som oftahar särskilda vårdbehov. Allt fler av de äldre har ocksåen annan kulturell och etnisk bakgrund än den svenska.Vård, omsorg och service ska vara av hög kvalitet oavsettvar man bor. Genom tillgång till hemtjänst, hjälpmedeloch möjlighet till bostadsanpassning ska mankunna bo kvar i den egna bostaden så länge man vill,även när vårdbehoven blir stora. När man sedan behöverplats i någon form av äldreboende ska <strong>kommun</strong>enkunna erbjuda olika alternativ. Den enskilde ska ocksåfå större möjlighet till eget inflytande över både formenav boende och över vilken hjälp man behöver.Kommunen har huvudansvaret för äldreomsorgenoch landstinget för sjukvården. Den skillnaden i organisationska aldrig behöva skapa problem för den enskilde.Arbetet med smidiga ”övergångsställen” mellanolika delar av vården ska fortsätta men vidareutvecklasgenom ökad samverkan mellan <strong>kommun</strong> och landsting.Anhöriga och frivilligorganisationer har stor betydelseför enskildas välbefinnande, varför stödet tilldessa måste öka i framtiden.En viktig del av livskvalitén är att inte behöva vara ensam,varför en väl fungerande verksamhet är viktig.Att kunna umgås med vänner, göra sina inköp ochdelta i olika former av aktiviteter är precis lika viktigt<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 1 228 054<strong>2005</strong>: ......................................... 1 303 766Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 1 348 7472007: ......................................... 1 415 9512008:.......................................... 1 483 028Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.som självklart när man blir äldre och inte är lika rask ibenen längre - kanske ännu viktigare.Även i fortsättningen ska merparten av äldreomsorgenbedrivas i <strong>kommun</strong>ens regi. Men inslag av andradriftsformer kan fylla viktiga behov. Ledstjärnan vidvalet av driftsform och utbud ska alltid vara att denmåste uppfylla de äldres behov och önskemål, och bidratill utveckling av verksamheten enligt <strong>kommun</strong>ensuppsatta mål och <strong>kommun</strong>en ska alltid ha fullinsyn i verksamheten. Det får alltså aldrig vara det privatavinstintresset som styr.Alla norrköpingsbor har rätt till en rättvis äldreomsorg.Maxtaxan inom äldreomsorgen garanterar deäldre en summa som de får behålla för personliga behov,oavsett äldreomsorgsavgift.Många norrköpingsbor är i stort behov av stöd från<strong>kommun</strong>ens sida. I ett samhälle som ställer allt störrekrav på oss som individer finns det personer som avolika anledningar inte kan leva upp till kraven. Perso-68 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagVård- och omsorgsnämndenner med fysiska eller psykiska handikapp ska hjälpastill en tillvaro att leva ett självständigt liv oberoendeav egna förutsättningar.Vård- och omsorgsnämnden får en generell förstärkning.Nämnden tillförs också medel till fortbildning.Inom vård- och omsorgsverksamheten genomförs arbetstidsförsökbland annat som ett led i att minskasjukfrånvaron.I investeringsbudgeten föreslås stora investeringar föratt komma tillrätta med behovet av särskilda boendeninom såväl äldreomsorgen som i handikappomsorgen.Fram till år 2010 planeras en utbyggnad med 102 nyaplatser inom särskilda boenden inom äldreomsorgen.Mellan 2004 och 2009 planeras en utbyggnad med 89platser till personer med utvecklingsstörning, autismeller autismliknande tillstånd.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp med39 117 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 40 577 tkr år2006 och med 42 941 tkr år 2007. För år 2008 räknasbudgeten upp med ytterligare 41 927 tkr. Under periodenräknas vård- och omsorgsnämndens budget uppmed sammantaget 164 562 tkr.Generell budgetförstärkningVård- och omsorgsnämnden får under perioden <strong>2005</strong>-2008 en generell budgetförstärkning på 7 000 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Vård- och omsorgsnämndensbudgetram sänks med 13 850 tkr år <strong>2005</strong>,med ytterligare 13 464 tkr år 2006 och med ytterligare14 141 tkr år 2007. Det riktade anpassningskra-vet under hela planeringsperioden uppgår sammantagettill 41 455 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Vård- och omsorgsnämndens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 8 137 tkr, vilket motsvarar en procent pånämndens lönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag under<strong>kommun</strong>styrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår <strong>2005</strong> är klara.Vård- och omsorgsnämnden övertar ansvaret från personalkontoretför övertalig personal från tidigare organisations-och verksamhetsförändringar. Nämndenkompenseras för kostnaden genom en uppräkning avbudgetramen med 515 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 2 449 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 69


Plan för utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgenunder perioden 2004-2010 enligt beslut i <strong>kommun</strong>fullmäktige i november 2003.Objekt/ enhet Beräknad Nya Avveck- Anmärkningdriftstart platser ladeplatser2004Höjden 2004-07-01 35 förhyrning<strong>2005</strong>Generalen <strong>2005</strong>-01-01 29 -35 ombyggnadJärven <strong>2005</strong>-01-01 55 förhyrningBladet <strong>2005</strong>-01-01 -7 blir LSSboendeEskilsgården <strong>2005</strong>-01-01 -12 blir ordinärtboendeWijkagården <strong>2005</strong>-10-01 18 -26 ombyggnad2006Törnrosa 2006-01-01 -12 blir ev.LSSboendeSolhöjden 2006-07-01 -52 blir ordinärtboendeWijkagården 2006-10-01 18 -26 ombyggnad2007Granen 2007-01-01 90 -117 ombyggnadNytt objekt 2007-01-01 48 förhyrningStömbacken 2007-01-01 -33 blir ev.LSSboendeDrags 2007-01-01 -10 förhyrningavtalsägs uppLokatten 2007-01-01 -11 förhyrningavtalsägs uppKolmården 2007-04-01 48 -34 nybyggnadersätterbefintligenhetNytt objekt 2007-07-01 50 förhyrningBorgmästaregården2007-09-01 21 -31 ombyggnad2008Södergården 2008-01-01 20 tillbyggnadBorgmästaregården2008-05-01 21 -31 ombyggnad2009Borgmästaregården2009-01-01 21 -31 ombyggnadNytt objekt 2009-01-01 482010Nytt objekt 2010-01-01 48Nämndernas budgetanslagVård- och omsorgsnämndenSumma platser underperioden 2004-2010 570 -46870 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagVård- och omsorgsnämndenEnligt planen för utbyggnad av det särskilda boendetinom äldreomsorgen skapas ett nettotillskott på 102nya platser under åren 2004 - 2010.I SÄBO-planen ingår att platser i servicehus och ålderdomshemska avvecklas genom omstruktureringar.Vissa servicehus är tänkta att omvandlas till ordinärtboende.Vissa mindre boendeenheter med mycket höga kost-nader planeras att avvecklas. Detta sker i sambandmed att nya enheter startar.I budgetramarna finns medel upptaget för att underombyggnation av befintliga enheter kunna hyra evakueringsplatserunder perioden <strong>2005</strong>-2009.Nämndens budget räknas upp för ökade driftkostnaderför utbyggnad av det särskilda boendet. <strong>Budget</strong>ramenför respektive år justeras utifrån bedömda datumför driftstart.Nämndens budget för år <strong>2005</strong> och de preliminära budgetramarna för åren 2006-2008 justeras enligt följande:År Ramjustering Ackumulerat(tkr)per år<strong>2005</strong> driftkostnad 22 708lokalkostnad 9 3532006: driftkostnad -5 171 17 537lokalkostnad 3 073 12 4262007: driftkostnad 18 620 36 157lokalkostnad 11 800 24 2262008: driftkostnad 17 295 53 452lokalkostnad 7 705 31 931Under perioden <strong>2005</strong>-2008 kommer vård- och omsorgsnämndens budget att ökas med sammantaget 85 383 tkrför utbyggnad av det särslida boendet inom äldreomsorgen.Utbyggnad av det särskilda boendet inom handikappomsorgenFör personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd planeras en utbyggnad med 65 platsermellan åren <strong>2005</strong>-2007. Under perioden 2004-2009 planeras totalt 89 nya platser.Nämndens budget för år <strong>2005</strong> och de preliminära budgetramarna för åren 2006-2008 justeras enligt följande:År Ramjustering Ackumulerat(tkr)per år<strong>2005</strong> driftkostnad 15 126lokalkostnad 1 8282006: driftkostnad 10 601 25 727lokalkostnad 1 050 2 8782007: driftkostnad 6 956 32 683lokalkostnad 850 3 728Under perioden <strong>2005</strong>-2008 räknas nämndens budgetar upp med sammantaget 36 411 tkr för utbyggnad av detsärslida boendet inom handikappomsorgen.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 71


Nämndernas budgetanslagVård- och omsorgsnämndenMedel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får vård- och omsorgsnämnden6 228 tkr. Anslaget räknas upp med en procentper år under perioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarFrån och med år 2004 överförs ansvaret för <strong>kommun</strong>ensmedicinskt ansvariga sjuksköterskor samt sesamverksamhetenfrån socialnämnden. En ekonomisk regleringmellan nämnderna görs i budgeten för år <strong>2005</strong>.Från socialnämnden överförs 2 312 tkr.Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år <strong>2005</strong>. Höjningen avser högre premier till<strong>kommun</strong>ens centrala försäkringsfond. Vård- och omsorgsnämndenkompenseras för hyreshöjningen genomatt budgeten för åren <strong>2005</strong>-2008 höjs med 336tkr.Statligt bidrag för kompetensutvecklingav personalinom vård och äldreomsorgI budgetpropositionen för år <strong>2005</strong> avsätter regeringen450 000 tkr för år <strong>2005</strong> och 300 000 tkr per år under2006 och 2007 för kompetensutveckling av personalinom vård- och äldreomsorg.Kommunerna ska rekvirera bidraget i särskild ordningoch har därför inte tagits med i budgeten.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.72 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagSocialnämndenAnsvarsområdeSocialnämnden svarar för:• Barn- och ungdomsvård• Vuxenvård/ missbruksvård• Kommunalt bostadstillägg till handikappade(KBH)• Familjerättsfrågor• Familjerådgivning• Förmedling av bostäder och lägenheter med socialtstöd till socialt och psykiskt handikappade• Tillsyn av vårdhem respektive hem för vård ochboende• Handläggning av <strong>kommun</strong>ens uppgifter enligt alkohollagen• Lokal tillsyn över efterlevnaden av åldersgränserför inköp av tobak enligt tobakslagen<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 301 453<strong>2005</strong>: ......................................... 308 089Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 315 6542007: ......................................... 322 1512008:.......................................... 331 789Verksamhetens inriktningSocialpolitiken i Norrköping skall främja ett samhälle,där alla ges en reell möjlighet att kunna ta ansvar ochfinna sin roll i gemenskap med andra. Ingen skall behövastå utanför samhällsgemenskapen.Med denna inriktning skall socialnämnden aktivtmedverka i att synliggöra och riva strukturella hindersamt främja integration och social gemenskap. Utgångspunktenär den enskildes resurser och att dessakan stärkas i gemenskap med andra. Med den inriktningenkommer den enskildes behov till huvudsakligdel att kunna lösas genom stödinsatser på hemmaplaninom öppna vårdformer. Behovet av dyra institutionsplaceringar,som sällan bidrar till långsiktig förändringoch utveckling, kan därmed minska betydligt.Varje insats skall ske utifrån en fastställd vård- ellerhandlingsplan och till huvudsaklig del genomförasinom den egna öppenvården och inom våra egna institutioner.Därigenom kommer socialnämnden medbibehållen kvalitet att kunna genomföra verksamheteninom tilldelade budgetramar.Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.Huvudinriktningen skall vara på:Samverkan kring barn och ungaBåde föräldrar och barn utsätts för ökad stress genomekonomiska påfrestningar och för många människoräven ett socialt utanförskap. Barn lämnas allt mer ensammapå sin väg mot vuxenlivet. Barnens livsvillkormåste bli synliga så att varje enskilt barn får möjlighetatt uttrycka behov, bli sedda, lyssnade på och bekräftade.Vi kan inte nog tidigt bygga upp stöden tillbarnen. Kring dem måste det alltid finnas starka nätverkoch relationer till vuxna människor, så att de kanutveckla en stark identitet och självkänsla och kännatillit till omvärlden. Familjen är den viktigaste grundenför barnens trygghet och uppväxt och skall prioriteras.Viktiga insatser är effektivare föräldrastöd försmåbarnsfamiljer i bred lokal samverkan, som t ex familjecentralersamt tidiga insatser för skolbarn i enNORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 73


Nämndernas budgetanslagSocialnämndenformaliserad samverkan mellan socialtjänst och skolasamt med föreningslivet.vårdkedjan och boendetrappan - kan alla hemlösa erbjudasett bra boende.Insatser mot drogerAlkoholkonsumtionen i landet ökar och många barnväxer upp med föräldrar som missbrukar droger, vilketockså är en av de vanligaste orsakerna bakom socialutslagning, sjukdomar och våld. Med samordnadeoch intensifierade drogförebyggande insatser skall dentotala alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningarminskas. Särskilt viktiga är insatser för tonåringaroch unga vuxna. Årliga kartläggningar av narkotikamissbruketi Norrköping visar att missbruket av tungnarkotika ligger på en hög nivå och sprider sig blandyngre åldersgrupper. Kommunen kommer i samverkanmellan nämnder och externa aktörer som polis,restaurangägare med flera att mobilisera särskilda insatserför att minska tillgången på narkotika i Norrköping,minska nyrekryteringen till missbruk och få flermissbrukare att sluta.Integrerat boende inom vuxenvårdenAlla <strong>kommun</strong>innevånare ska kunna erbjudas ett värdigtboende, vilket innebär att man stegvis skall kunnaskall kunna nå ett självständigt eget permanent boende.Särlösningar skall endast erbjudas i undantagsfall.Socialtjänstens vårdkedja och boendetrappa arbetarutifrån en medveten metod, som leder till ett egetboende och utgår från den enskildes situation och behov.I vårdkedjan ingår även Landstingets vuxenpsykiatrisom en samverkanspart. Genom <strong>kommun</strong>ens bostadssamordnarefinns idag god kunskap om de hemlösa(personer, som saknar eget hyreskontrakt men harnågon form av boende på institution, stödlägenhet ellerdylikt). De ca 20 öppet hemlösa (sk uteliggare) harkartlagts och erbjuds individuella lösningar. Bland dehemlösa finns både missbrukare, personer med psykiskohälsa, personer som prioriterar annat än hyra,barnfamiljer, personer som tillhör LSS personkrets,ungdomar med flera.Genom att en bostadssamordning kommit till stånd,har samarbete upparbetats med fastighetsägarna så attdessa kan erbjuda de bostäder som behövs för vårahemlösa. Detta tillsammans med den väl utveckladeUppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Socialnämndens budget räknas upp med 9 334 tkrår <strong>2005</strong>, med ytterligare 9 553 tkr år 2006 och med9 776 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten uppmed ytterligare 9 655 tkr. Under perioden räknas socialnämndensbudget upp med sammantaget 38 318tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Socialnämndens budgetramsänks med 4 077 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare3 171 tkr år 2006 och med ytterligare 3 267 tkr år2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperiodenuppgår sammantaget till 10 515 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,74 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagSocialnämnden- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Socialnämndens budget för år <strong>2005</strong> reduceras med1 196 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> ärklara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 442 tkr.- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får socialnämnden 2 267 tkr.Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Övriga budgetjusteringarFrån och med år 2004 överförs ansvaret för <strong>kommun</strong>ensmedicinskt ansvariga sjuksköterskor samt sesamverksamhetentill vård- och omsorgsnämnden. Enekonomisk reglering mellan nämnderna görs i budgetenför år <strong>2005</strong>. Till vård- och omsorgsnämnden överförs2 312 tkr.Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år <strong>2005</strong>. Höjningen avser högre premier till<strong>kommun</strong>ens centrala försäkringsfond. Socialnämndenkompenseras för hyreshöjningen genom att budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008 höjs med 31 tkr.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 75


Nämndernas budgetanslagStadsplaneringsnämndenAnsvarsområdeStadsplaneringsnämnden svarar för:• beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågorsåsom översikts- och detaljplaner, markförsörjning,bostadsförsörjning, exploatering, strandskydd,övergripande trafikplanering, övergripandeplaneringsfrågor med strukturbildande påverkaninom områdena gator och parker samt geografiskinformationssystem• köp, försäljning, byte, expropriation eller inlösenav fastighet eller del av fastighet samt upplåtatomträtt inom av <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställdkostnadsram och riktlinjer• efter hörande av tekniska nämnden träffa och genomföraexploateringsavtal inklusive gatukostnadsavtalStadsplaneringsnämnden är även förvaltare av:• <strong>kommun</strong>ens verksamhetsfastigheter• <strong>kommun</strong>ens markreserv• <strong>kommun</strong>ens övriga fastigheter där ingen annanansvarig förvaltare har utsettsVerksamhetens inriktningNorrköping är, och ska vara, en bra <strong>kommun</strong> att booch verka i. Det leder till att verksamheter söker sig hitoch att vi har en inflyttning till <strong>kommun</strong>en. En ökadvilja att flytta till Norrköping ställer höga krav på attvi har en god fysisk planering såväl centralt som i ytterområdena.Alla har rätt till en bostad. Genom att vi i Norrköpingerbjuder attraktiva boendealternativ i hela <strong>kommun</strong>enhar Norrköping blivit en populär bostadsort. Genomatt vi har en hög servicenivå gentemot företag som villexpandera sin verksamhet eller företag som vill etablerasig är Norrköping en <strong>kommun</strong> man gärna förläggersin verksamhet till. När det är fler som väljer att bosättasig och desto fler som väljer att förlägga sin verksamhettill Norrköping får vi en ökad ekonomisk tillväxt.Verksamheter som visar intresse av att etablerasig i <strong>kommun</strong>en är prioriterade. Resurserna på planenhetenär så att säga gränssättande för Norrköpingstillväxtmöjligheter.Stadsplaneringsnämnden får ett stöd för att förstärka<strong>kommun</strong>ens resurser med detalj- och översiktsplaner.På det sättet ska stadsplaneringsnämnden på bästa sättserva företag som vill expandera sin verksamhet eller<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 26 793<strong>2005</strong>: ......................................... 35 076Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 34 6372007: ......................................... 34 5102008:.......................................... 33 405Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.företag som vill etablera sig i Norrköping. Genom attsnabbt kunna vara behjälpliga med detalj- och översiktsplanerskapar Norrköping en konkurrensfördelgentemot andra <strong>kommun</strong>er. Genom en god kompetensoch en snabb hantering på planenheten möjliggörstadsplaneringsnämnden till en ökad tillväxt iNorrköpings <strong>kommun</strong>.Stadsplaneringsnämnden får riktade anslag för att utvecklaArkösund. Det riktade anslaget ska användastill förvaltning av befintliga <strong>kommun</strong>ala anläggningar,upprustning av kajer, parkeringar, framtagande av detaljplanermed mera.Stadsplaneringsnämnden får riktade resurser för utredningskostnaderför Ostlänken för att göra det möjligtatt, om tillfälle kommer, snabbt börja bygga.För att klara av sanering inom <strong>kommun</strong>ägda fastigheterdär det är känt att det finns förorenad mark finnsett riktat stöd till Stadsplaneringsnämnden för åren<strong>2005</strong> till 2008.76 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagStadsplaneringsnämndenSamhällsutveckling, bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafikär alla delar i det pussel som nämnden haratt lägga. Genom att lägga pusslet ”rätt” så att alla delarpassar in på bästa sätt får Norrköping en god utvecklingoch blir en tillgänglig <strong>kommun</strong> för alla. Norrköpingblir en än mer attraktiv <strong>kommun</strong> att bosättasig i, förlägga sin verksamhet till eller att besöka.Norrköpings främsta stadsbyggnadskvalitéer - desstäthet och struktur - ska vårdas och utvecklas. Norrköpingsspeciella byggnadskultur ska bevaras och utvecklas.Kommunen ska bedriva en kontinuerlig översiktligplanering som ger beslutsstöd i strategiska frågor ochvägledning i detaljplanering och projekt. Förhållandetmellan trafiken och miljön ska vara ett prioriterat områdei den fysiska planeringen. Trafikens negativa miljöpåverkanska minska.Byggnader, anläggningar och övrig infrastruktur skalokaliseras så att goda miljöer för boende, verksamheteroch fritid förenas med långsiktig uthållig naturresurshållningoch bevarande av värdefull natur. Kommunenska ha en aktiv markberedskap för den löpandeverksamheten och för strategiska utvecklingsprojektav olika slag, såsom infrastruktur och stadsutvecklingsområden.Mark för näringslivet ska finnas tillgängligdels på kort sikt (byggklar), dels på lång sikt (markmed planeringsberedskap).Näringslivet ska erbjudas ett varierat utbud av möjlighetertill etablering i områden av olika karaktär.Kommunen ska ha mark- och planberedskap för byggandeav bostäder av olika former och i varierande lägeni hela <strong>kommun</strong>en. Planeringen ska ta sin utgångspunktfrämst i vad bostadskonsumenterna efterfrågar,kommer att efterfråga och som leder till en långsiktigthållbar utveckling av Norrköping.Kommunens lokalförsörjning ska tillhandahålla ändamålsenligaoch resurssnåla lokaler till lägsta långsiktigakostnad för den <strong>kommun</strong>ala verksamheten.Kommunen ska tillsammans med andra aktörer marknadsföranybyggda bostäder med sådana kvaliteter att<strong>kommun</strong>en framstår som en mycket attraktiv <strong>kommun</strong>att bosätta sig i.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Stadsplaneringsnämndens budget räknas upp med550 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 555 tkr år 2006 ochmed 556 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 547 tkr. Under perioden räknasstadsplaneringsnämndens budget upp med sammantaget2 208 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Stadsplaneringsnämndensbudgetram sänks med 273 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare273 tkr år 2006 och med ytterligare 276 tkrår 2007. Det riktade anpassningskravet under helaplaneringsperioden uppgår sammantaget till 822 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samtNORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 77


Nämndernas budgetanslagStadsplaneringsnämnden- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Stadsplaneringsnämndens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 253 tkr, vilket motsvarar en procent pånämndens lönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag under<strong>kommun</strong>styrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår <strong>2005</strong> är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 75 tkr.Fritidsanläggningaroch brandförsvarets lokalerAnsvaret för kultur- och fritidsnämndens anläggningarmed byggnader samt brandförsvarets lokaler kommeratt överföras till stadsplaneringsnämnden från förstajanuari <strong>2005</strong>. Det påverkar dock inte budgetfördelningendå kultur- och fritidsnämnden och byggnadsochmiljöskyddsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämndenför lokalerna.För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunnaupprätthålla standarden på fritidsanläggningarnakommer hyresnivån från och med år 2006 behöva höjasmed 2 000 tkr för planerat underhåll.Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2006 justerasmotsvarande hyreshöjningen.Sanering av förorenad markInom <strong>kommun</strong>en finns flera fastigheter där det är käntatt det finns förorenad mark. En sanering av markenmåste påbörjas. Därför tas ett anslag på 2 500 tkr uppi <strong>2005</strong> års budget. I de preliminära budgetarna föråren 2006 - 2008 höjs anslaget till 5 000 tkr.CentralbadetStadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet ochkultur- och fritidsnämndens kontor har med hjälp aven konsult tagit fram ett underlag på vad som återståratt åtgärda på centralbadet.I förslag till investeringsplan för åren <strong>2005</strong>-2008 finns14 510 tkr upptaget för bland annat investeringar föråtgärder i befintliga bad, för att färdigställa äventyrsbadet,för vattenrening, för energibesparande åtgärdermed mera. I investeringsplan för år 2009 eller senarefinns behov av ytterligare investeringsanlag på 3 869tkr.I <strong>2005</strong> års driftbudget finns dessutom ett anslag på2 450 tkr upptaget för underhållsåtgärder på centralbadetsom ska genomföras under året.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.78 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagStadsplaneringsnämndenI budgeten för år <strong>2005</strong> får stadsplaneringsnämnden449 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per årunder perioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarI budgeten för år <strong>2005</strong> och år 2006 finns ett anslagpå 200 tkr upptaget för ett utvecklingsprojekt i Arkösund.Norrköpings <strong>kommun</strong> och banverket har skrivit påett samarbetsavtal som innebär att <strong>kommun</strong>en harförbundit sig att genomföra den planering som krävsför att Ostlänken ska kunna genomföras enligt banverketstidplan. För att täcka de kostnader som stadsplaneringsnämndenfår för de översiktplaner, detaljplaneroch utredningar som måste göras enligt avtaleträknas nämndens budget upp med 1 750 tkr år <strong>2005</strong>,1 000 tkr år 2006 och 750 tkr år 2007.För att i större utsträckning kunna stimulera nybyggnationeroch utveckla <strong>kommun</strong>en får stadsplanerings-nämnden 860 tkr för att förstärka med ytterligare enstadsarkitekttjänst under perioden <strong>2005</strong>-2007.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 79


Nämndernas budgetanslagTekniska nämndenAnsvarsområdeTekniska nämnden förvaltar/ svarar för <strong>kommun</strong>ens:• gator och vägar• parker och lekplatser• spårvagnsspår• hamn- och industrispår• renhållningsverksamhet• bidragsgivning till enskild väghållning• trafiksäkerhetsverksamhetNämnden svarar också för:• parkeringsverksamheten på allmän mark• <strong>kommun</strong>ens naturvårdsverksamhet• att vara trafiknämnd• handläggning av ärenden enligt Lagen omstängselskydd för järnväg• <strong>kommun</strong>ens VA-tillsynVerksamhetens inriktningNorrköpings utveckling måste ske i samklang mednaturens krav. Därför är arbetet med naturvårds- ochmiljöfrågor baserade på ett tydligt ekologiskt medvetande.Norrköping ska vara en föregångare avseendemiljövänliga energi- och trafiklösningar, ha en avfallspolitiksom bygger på återvinning och medvetenhetom ekologiska samband och gedigen omsorg omvattnets och luftens kvalitet. Tekniska nämnden får ettriktat stöd för ökade naturvårdsinsatser.Norrköping ska vara staden där alla trafikslag kansamsas, med väl utbyggda billeder, gång- och cykelbanoroch effektiv kollektivtrafik.Kollektivtrafiken kan aldrig lösa alla transportbehov.Norrköping ska vara en gång- och cykelvänlig stadmed många, lättorienterade och säkra gång- och cykelbanori hela <strong>kommun</strong>en. Dessutom är och förblirbilen en nödvändighet för många människor, inteminst i <strong>kommun</strong>ens ytterområden. Därför måste stadenvara lätt tillgänglig med bil, men på ett sätt sombåde tryggar miljön och alla trafikanters säkerhet. Föratt avlasta innerstaden är det därför nödvändigt attunderlätta framkomligheten i ytterlederna. Men vimåste också skapa goda parkeringsmöjligheter i innerstaden.En tillgänglig innerstad innebär att Norrkö-<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 144 635<strong>2005</strong>: ......................................... 141 430Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 144 7402007: ......................................... 155 3722008:.......................................... 163 001Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.ping är attraktivt att bo, verka i och besöka. Trafiknätenska planeras och underhållas så att ökad säkerhetoch trygghet skapas, samt att lägsta långsiktiga kostnadoptimeras.Tekniska nämnden har ett riktat stöd för att säkerställaatt våra gator och vägar håller en hög standard.Genom detta riktade stöd kommer tekniska nämndenmer i fas i förhållande till den lokala underhållsplanenför gatuunderhåll.Norrköping utvecklas i riktning mot ett transportochlogistikcentrum. En stor del i utvecklingsarbetetär beroende på smidiga möjligheter att nå Norrköpingshamn. I investeringsbudgeten föreslås därför attNorrleden börjar byggas under budgetperioden. Dennasatsning är dock beroende av statsbidrag för attkunna genomföras. Söderleden färdigställs i snabbaretakt samtidigt som en spårvagnsutbyggnad till Ringdansenmöjliggörs.För livsmiljön i Norrköping är det viktigt att det finnsvarierande miljöer med hög kvalitet. En för alla till-80 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagTekniska nämndengänglig stad i ljus med stadsrum, parker och natur fyllerdetta behov.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Tekniska nämndens budget räknas upp med 2 976tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 3 035 tkr år 2006 ochmed 3 096 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 3 169 tkr. Under perioden räknastekniska nämndens budgeten upp med sammantaget12 276 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Tekniska nämndensbudgetram sänks med 1 693 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare1 431 tkr år 2006 och med ytterligare 1 471 tkr år2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperiodenuppgår sammantaget till 4 595 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Tekniska nämndens budget för år <strong>2005</strong> reduceras med368 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnadför <strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budget räknas upp med 110 tkr.Förvaltningsansvar för spårvagnarKollektivtrafiknämnden tar från och med juli 2004över förvaltningsansvaret för spårvagnarna i enlighetmed det nya avtalet med Östgötatrafiken. En ekonomiskreglering mellan nämnderna görs i budgeten förår <strong>2005</strong>. Från tekniska nämnden till kollektivtrafiknämndenöverförs 12 352 tkr.Skatepark i EktorpI budgeten för år <strong>2005</strong> avsätts 2 800 tkr som <strong>kommun</strong>altbidrag för upprättande av en utomhusanläggningför skateboard i Ektorp.NaturvårdsinsatserI budgeten för år <strong>2005</strong> och i de preliminära budgetramarnaför åren 2006-2008 får nämnden 1 000 tkr förökade naturvårdsinsatser och skötsel av dammar.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 81


Nämndernas budgetanslagTekniska nämndenLångsiktig underhållsplanför gator och vägarEnligt den långsiktiga underhållsplanen för gator ochvägar som tekniska nämnden har upprättat och nyligenreviderat behöver <strong>kommun</strong>en asfaltera för 16 000tkr per år för att hålla fem procent av asfaltytorna i acceptabelstandard. Alla asfaltytor får då en ny beläggningefter 20 år, vilket är den genomsnittliga livslängden.Tekniska nämnden har från och med år 2004 en nivåpå 13 000 tkr för underhåll av gator och vägar. I denpreliminära budgetramen för år 2008 höjs nivån medytterligare 3 000 tkr.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Nämndens budgetar för åren <strong>2005</strong>-2008 räknas uppför kapitalkostnader för planerade investeringar somfinns upptagna i investeringsplanen för åren 2004-2007.<strong>Budget</strong>ramen för år <strong>2005</strong> räknas upp med 4 082 tkr,för år 2006 med ytterligare 4 379 tkr, för år 2007 medytterligare 9 254 tkr och för år 2008 med 1 456 tkr.Under hela perioden räknas nämndens budget upp förkapitalkostnader med sammantaget 19 171 tkr.Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får tekniska nämnden 263 tkr.Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.82 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagKollektivtrafiknämndenAnsvarsområdeKollektivtrafiknämnden svarar för <strong>kommun</strong>ens:• kollektivtrafik• skolskjutstrafik• färdtjänsttrafikKollektivtrafiknämnden svarar/ förvaltar <strong>kommun</strong>ensspårvagnar.Kollektivtrafiknämnden svarar för tillståndsgivningrörande färdtjänst, riksfärdtjänst. skolskjutskort ochparkeringstillstånd för funktionshindrade.Nämnden ansvarar även för beställning av beställningscentraloch andra typer av stödsystem.Kollektivtrafiknämnden svarar för att erforderligahållplatser, vändplatser, bussterminaler och väderskyddfinns.Verksamhetens inriktningKommunikationerna i Norrköping är starkt förknippademed de gula spårvagnarna, en viktig symbol bådeför Norrköping som stad och för det miljömässigamedvetandet. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig föralla och ett attraktivt alternativ till bilen, ur såväl miljömässigsom ekonomisk synpunkt. Tillgång till anpassadkollektivtrafik ska vara en självklarhet och fördem som har behov av det ska färdtjänsten finnas somett komplement. Kollektivtrafiken är en viktig del avstadsutvecklingen och måste alltid finnas med vid bebyggelse.Därför måste också spårvagns- och pendeltågstrafikenutvecklas. Utveckling av spårvagns- ochpendeltågstrafik kan dock endast göras när så är ekonomisktskäligt vilket förutsätter statsbidrag.Kollektivtrafiken ska vara tillräckligt attraktiv för attkunna begränsa biltrafiken, främst till och från innerstaden,samt erbjuda en möjlighet till rörlighet för densom inte har tillgång till bil.Utvecklingen av kollektivtrafiken ur miljösynpunktgår starkt framåt. Sommaren 2004 blev Norrköpings<strong>kommun</strong>s kollektivtrafik genom biogasdriften av bussartillsammans med den miljövänliga spårvagnstrafikenen av Sveriges mest miljöanpassade. Detta är ettstort steg i arbetet med en hållbar utveckling av Norrköping.Kollektivtrafiknämnden har ett stort ekonomiskt till-<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 178 318<strong>2005</strong>: ......................................... 218 534Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 230 3112007: ......................................... 236 1192008:.......................................... 249 440Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.skott för att möjliggöra en så god och attraktiv kollektivtrafiksom möjligt.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Kollektivtrafiknämndens budget räknas upp med3 962 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 4 041 tkr år 2006och med 4 122 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 4 503 tkr. Under periodenräknas kollektivtrafiknämndens budget upp med sammantaget16 628 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 83


Nämndernas budgetanslagKollektivtrafiknämndenGenerell budgetförstärkningKollektivtrafiknämnden får under perioden <strong>2005</strong>-2008 en generell budgetförstärkning på 2 175 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kollektivtrafiknämndensbudgetram sänks med 2 175 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare2 243 tkr år 2006 och med ytterligare 2 274tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under helaplaneringsperioden uppgår sammantaget till 6 692tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Kollektivtrafiknämndens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 47 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under <strong>kommun</strong>styrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år <strong>2005</strong> ärklara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 16 tkr.Förvaltningsansvar för spårvagnarKollektivtrafiknämnden tar från och med juli 2004över förvaltningsansvaret för spårvagnarna i enlighetmed det nya avtalet med Östgötatrafiken. En ekonomiskreglering mellan nämnderna görs i budgeten förår <strong>2005</strong>. Från tekniska nämnden till kollektivtrafiknämndenöverförs 12 352 tkr.KollektivtrafikEtt nytt kollektivtrafikavtal träder i kraft från ochmed juni 2004. Avtalet medför en kostnadsökning på45 000 tkr på helår med bibehållen trafikvolym. Kollektivtrafiknämndenkommer att klara en del av kostnadsökningengenom trafikneddragningar inom tätortstrafiken.Nämndens budget för år 2004 räknadesupp med 15 000 tkr. Ytterligare 15 000 tkr upptas ibudgeten för år <strong>2005</strong>.SkolskjutsFrån och med juli 2008 får <strong>kommun</strong>en nya avtal förskolskjutsar avseende beställning av transporter ochbeställningscentral. Det nya avtalet bedöms ge en ökadkostnad på 2 550 tkr, vilket finns upptaget i budgetenför år 2008.FärdtjänstEn ny lag för färdtjänst beräknas ge <strong>kommun</strong>en enökad kostnad på 3 000 tkr från och med år <strong>2005</strong>. Denökade kostnaden finns beaktad i nämndens budgetramför år <strong>2005</strong>.Från och med juli 2008 får <strong>kommun</strong>en nya avtal förfärdtjänst avseende beställning av transporter och beställningscentral.Det nya avtalet bedöms ge en ökad84 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagKollektivtrafiknämndenkostnad på 2 720 tkr, vilket finns upptaget i den preliminärabudgeten för år 2008.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Nämndens budgetar för åren <strong>2005</strong>-2008 räknas uppför kapitalkostnader för planerade investeringar somfinns upptagna i investeringsplanen för åren 2004-2007.<strong>Budget</strong>ramen för år <strong>2005</strong> räknas upp med 4 866 tkr,år 2006 med ytterligare 10 640 tkr, år 2007 med ytterligare3 699 tkr och år 2008 med 3 467 tkr. Underhela perioden räknas nämndens budget upp sammantagetmed 22 672 tkr.Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren <strong>2005</strong> har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närser-vice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får kollektivtrafiknämnden 72tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år underperioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarI kollektivtrafiknämndens budget för år <strong>2005</strong> upptasett anslag på 1 000 tkr för <strong>kommun</strong>ens kostnad förtågtrafiken mellan Norrköping och Nyköping.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 85


Nämndernas budgetanslagByggnads- och miljöskyddsnämndenAnsvarsområdeBygglovAnsvarsområdet kan indelas i två huvudgrupper, delsmyndighetsutövning, dels rådgivning och information.Nämndens uppgifter, som utgör minimikrav enligtplan- och bygglagen är handläggning av bygglovsärenden,förhandsbesked och skyddsrumsprövninginkl teknisk granskning och tillsyn.Nämnden ansvarar för bidrag till bostadsanpassning.Nämnden svarar också för <strong>kommun</strong>ens energirådgivning.LantmäterimyndighetNämnden ansvarar för:• Lantmäteriförrättningar, fastighetsbildning,• Förande av fastighetsdatasystemet (FDS),• Rådgivning, och information beträffande fastighetsbildnings-och fastighetsfrågor, adresser, ägaremmMiljö- och hälsoskyddNämnden har dels ansvar för myndighetsutövninginom miljö- och hälsoskydds-området, dels driften av<strong>kommun</strong>ens bakteriologiska laboratorium, som utförundersökningar av vatten och livsmedel. Myndighetsutövningeninnebär att se till att natur och miljö inteförstörs, att luft duger att andas, att maten går att ätaoch vatten att dricka, att bostäder hålls i gott skick, attdjur inte far illa och smitta inte sprids. Arbetet reglerasgenom bl a miljöbalken som trädde i kraft 1 januari1999, livsmedelslagen, djurskyddslagen och smittskyddslagen.BrandförsvaretNämnden svarar för att:• Vid bränder och andra nödlägen rädda människoroch materiella värden• Handlingsprogram för förebyggande verksamhetoch räddningstjänst samt tillsyn enligt lagen omskydd mot olyckor• I skälig omfattning lämna till myndigheter, industrier,organisationer och allmänhet råd om befolkningsskyddoch räddningstjänst• Bedriva extern och intern utbildning genom att iförsta hand utnyttja brandför-svarets övningsanläggningar<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008<strong>Budget</strong>(tkr)2004: ......................................... 90 097<strong>2005</strong>: ......................................... 93 401Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 97 0672007: ......................................... 99 3502008:.......................................... 101 687Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.• För den <strong>kommun</strong>ala civilförsvarsverksamheten.Verksamhetens inriktningI syfte att skapa en trygg och säker <strong>kommun</strong> ska brandförsvaretmed kvalité och kostnadseffektivitet tillhandahållabästa möjliga skydd och säkerhet vad avser liv,miljö eller egendom för alla som vistas och verkar i<strong>kommun</strong>en. Brandförsvarets skadeförebyggande verksamhetska följa och beakta riskutvecklingen i samhälletsamt vidta optimala åtgärder för att förhindraolyckor med hänsyn till rådande risker, nya eller förändraderisker och begränsa olyckor om de ändå inträffar.Brandförsvarets ram räknas upp under perioden2006 till 2008 för att klara av den av <strong>kommun</strong>enbeslutade räddningstjänstplanen.Livsmedel, bostäder/lokaler eller omgivningen skainte inverka negativt på människors hälsa. Kommu-86 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagByggnads- och miljöskyddsnämndennens invånare ska inte utsättas för stråldoser från radonsom överstiger gränsvärdet för sanitär olägenhet.Av människan orsakad miljöpåverkan ska minskas tillnivåer som inte skadar människors hälsa, kulturhistoriskavärden, materialets livslängd eller naturen ens iett långsiktigt perspektiv.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren <strong>2005</strong>-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget räknasupp för med 1 838 tkr år <strong>2005</strong>, med ytterligare 1 874tkr år 2006 och med 1 911 tkr år 2007. För år 2008räknas budgeten upp med ytterligare 1 837 tkr. Underperioden räknas byggnads- och miljöskyddsnämndensbudget upp med sammantaget 7 460 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren <strong>2005</strong>-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Byggnads- och miljöskyddsnämndensbudgetram sänks med 881 tkr år<strong>2005</strong>, med ytterligare 891 tkr år 2006 och med ytterligare901 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravetunder hela planeringsperioden uppgår sammantagettill 2 673 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år <strong>2005</strong> ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- <strong>kommun</strong>ens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget för år<strong>2005</strong> reduceras med 589 tkr, vilket motsvarar en procentpå nämndens lönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställdpersonal. Medlen överförs till ett centralt anslagunder <strong>kommun</strong>styrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalenför år <strong>2005</strong> är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 198 tkr.Ansvaret för brandförsvaretslokaler planeras överförastill stadsplaneringsnämndenAnsvaret för brandförsvarets lokaler kommer att överförastill stadsplaneringsnämnden från första januari<strong>2005</strong>. Det påverkar dock inte budgetfördelningen dåbyggnads- och miljöskyddsnämnden ska betala hyratill stadsplaneringsnämnden för lokalerna.BrandförsvaretBrandförsvarets budget förstärks med 5 988 tkr år<strong>2005</strong>, med ytterligare 1 591 tkr år 2006, med ytterligare1 220 tkr år 2007 och för år 2008 med ytterligare1 041 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 87


Nämndernas budgetanslagByggnads- och miljöskyddsnämndenIntäkter för brandsyn/ tillsynEn ny lag om skydd mot olyckor har trätt i kraft frånoch med den 1 januari 2004. Den nya lagen medföratt brandförsvarets intäkter för brandsyn minskar medca 300 tkr 2004 och med ytterligare 300 tkr <strong>2005</strong>.Nämndens budgetram räknas upp motsvarande intäktsbortfalletdessa år.Externa larmBrandförsvarets hantering av externa larm upphör isamband med att SOS-alarmeringscentral flyttar tillnya lokaler i anslutning till huvudbrandstationen.Brandförsvaret kompenseras under en övergångsperiodför uteblivna intäkter för externa larm. Brandförsvaretmåste successivt anpassa organisationen utifrånde nya förutsättningarna. <strong>Budget</strong>en räknas upp med500 tkr för år 2006 och med 250 tkr för år 2007.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren <strong>2005</strong> har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för <strong>2005</strong> får byggnads- och miljöskyddsnämnden677 tkr. Anslaget räknas upp med en procentper år under perioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringar<strong>Budget</strong>en för <strong>kommun</strong>ala lantmäteriverksamhetenräknas upp tillfälligt med 300 tkr för år 2007 för attenheten ska klara de merkostnader som uppstår i sambandmed att flera av personalen går i pension.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008<strong>Budget</strong>en för brandförsvaret räknas upp med 285 tkrfrån och med år <strong>2005</strong> för ökade kapitalkostnader. Ibudgetarna från och med år 2006 minskar anslagetmotsvarande effekterna av den årliga avskrivningen pådet bokförda värdet.Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.88 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Nämndernas budgetanslagAnslag för oförutsedda kostnaderNär <strong>kommun</strong>ens budget upprättasgår det inte att förutse alla kostnadersom kan uppstå under året.Därför budgeteras 2 500 tkr under<strong>kommun</strong>fullmäktige och 2 555 tkrunder <strong>kommun</strong>styrelsen för oförutseddakostnader. Medlen kan endasttas i anspråk efter särskilda beslut .<strong>Budget</strong> <strong>2005</strong>och preliminära budgetramar 2006-2008Kommun- Kommun- Totalt<strong>Budget</strong> (tkr) fullmäktige styrelsen2004: ...............................................2 500 2 555 5 055<strong>2005</strong>: ...............................................2 500 2 555 5 055Preliminära budget ramar (tkr)2006: ...............................................2 500 2 555 5 0552007: ...............................................2 500 2 555 5 0552008:................................................2 500 2 555 5 055NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 89


Investeringsbudget <strong>2005</strong> (tkr)För de investeringsprojekt som inte är markerade med bu-05 måste nämnden göra en framställantill <strong>kommun</strong>fullmäktige i särskild ordning innan anslaget får disponeras.Kommunstyrelsen Total Utgiftkalkyl 2 005KapitalutgifterBu 05Utrustning och inventarier till<strong>kommun</strong>styrelsen och övriga nämnder 3 000Bu 05 Inköp av datorer på enheter, kontor etc 5 000Bu 05 Elektroniska fakturor, scanning 2 400 2 400Bu 04 IT-investering i plattformen för ökad e-service 2 500 1 000Hamnrelaterade investeringar i godstransport-Bu 05 centrum 7 000Teknik och serviceKapitalutgifterBu 05 Kostenheten- renovering, utrustning av skolkök 2 993Nettoutgifter 21 39390 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsbudget <strong>2005</strong> (tkr)Stadsplaneringsnämnden Total Utgiftkalkyl 2 005Fastigheter/ lokalerKapitalutgifterBarn och ungdomBu 04 Portlåsets förskola 2 nya avd. (efter brand) 9 500 7 500Bu 02 Ektorpsskolan 23 000 5 500Bu 04 - tilläggsbudget 6 000 3 000Bu 05 - tilläggsbudget 3 500 3 500Bu 05 Skarphagsskolan, träningsskola 1 500 1 500Lindöskolan 90 000 2 000Wijkahallen 5 000 5 000Äldre- och handikappomsorgBu 04 Wijkagården 30 000 15 000Bu 05 - tilläggsbudget 2 000 2 000Bu 04 Generalen 20 000 13 000Granen 63 000 23 000Bu 04 Kv Hyllan 8 000 5 000Bu 04 Vilbergen, 1 avd 8 000 5 000Humpegården ;Åby 8 500 8 500Fyrbylund 8 500 2 000Thapperska skolan 5 000 5 000FritidsanläggningarCentralbadet 9 510 9 510NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 91


Investeringsbudget <strong>2005</strong> (tkr)Stadsplaneringsnämnden Total Utgiftkalkyl 2 005Övriga lokalerBu 05Bu 05KapitalutgifterAnslag för diverse mindre ombyggnationeroch lokalanpassningar 10 000Anpassningar i samband med investeringari verksamhetslokaler 5 000Bu 05 Åtgärder för tillgänglighet 1 000Bu 05 Strykbrädan, lokalanpassningar för universitetet 1 200 1 200Bu 05 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 500Nettoutgifter 133 710Geografisk informationKapitalutgifterBu 02 Mätinstrument 1 050 250MarkreservenKapitalutgifterJord och skogsbruk:Miljöbefrämjande åtgärder, myndighets-Bu 05 åtgärder m m 600Bu 05 Arkösund 250 250Bu 05 Fastighetsförvärv 3 000KapitalinkomsterBu 05 Fastighetsförsäljning -10 000Nettoutgifter -6 15092 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsbudget <strong>2005</strong> (tkr)Stadsplaneringsnämnden Total Utgiftkalkyl 2 005ExploateringsverksamhetBu 05KapitalutgifterExploateringsutgifter i sambandmed bostadsförsörjning och arbetsplatsområden20 000KapitalinkomsterBu 05 Exploateringsersättningar m m -20 000Nettoutgifter 0NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 93


Investeringsbudget <strong>2005</strong> (tkr)Kollektivtrafiknämnden Total Utgiftkalkyl 2 005KapitalutgifterBu 03 Kv. Spårvägen 35 000 5 000Bu 05 - tilläggsbudget 2 700 2 700KV. Spårvägen, förlängning hall, smörjgrop mm 4 500 4 500Bu 05 Återköp av inventarier och reservdelar 2 500 2 500Bu 05 Informationssystem 2 000 2 000Söder Tull 50 000 5 000-statsbidrag -15 000Bu 04 Renovering spår Odengatan 3 500Renovering spår Odengatan-tilläggsbudget <strong>2005</strong> 6 000 6 000Nya spårvagnar 100 000 60 000-statsbidrag -40 000Norrtull - spårväg och väg 4 000 4 000Nettoutgifter 91 700Tekniska nämnden Total Utgiftkalkyl 2 005KapitalutgifterBu 05 Trafiksäkerhet, nollvisionen 1 000Bu 05 Gång- och cykelvägar 4 000Söderleden 75 700 10 000Bu 03/04 Norrleden, etapp 1, Herstabergsarbetsområde 14 000Bu 05 - tilläggsbudget <strong>2005</strong> 9 000 9 000Norrleden, förbindelse till HändelöBu 05 -projekteringsmedel <strong>2005</strong> 4 000 4 000Bu 05 Körväg under R55 till övre Skriketorp 1 500 1 500Bu 05 Upprustning av gator, södercity 1 00094 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsbudget <strong>2005</strong> (tkr)Tekniska nämnden Total Utgiftkalkyl 2 005Bu 05 Tillgänglighet, handikappåtgärder 1 200Bu 04 Chamberts plats 2 000 1 000Bu 05 Broar 2 000Bu 05 Industrispår 2 000Bu 05 Gatubelysning 1 000Bu 05 Parkinvesteringar 2 000Bu 05Återvinningscentral i Krokek och Skärblacka-tilläggsbudget *) 6 550 6 550Bu 05 Sopkärl övertas enligt avtal med tillträde 06-01-01. 2 000 2 000*) drift och kapitalkostnader täck via renhållningstaxanNettoutgifter 48 250Byggnads- och Total Utgiftmiljöskyddsnämnden kalkyl 2 005BrandförsvaretKapitalutgifterBu 05 Fordon och övrig utrustning 6 400 6 400HuvudbrandstationBu 05 Avgasutsug, B- och C-hall 300 300Nettoutgifter 6 700Kultur- och Total Utgiftfritidsnämnden kalkyl 2 005KapitalutgifterBu 05 Offentlig konst 500NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 95


Investeringsbudget <strong>2005</strong> (tkr)Barn- och Total Utgiftungdomsnämnden kalkyl 2 005KapitalutgifterBu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter 7 000Gymnasienämnden Total Utgiftkalkyl 2 005KapitalutgifterBu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter 3 500Arbetsmarknads- och Total Utgiftvuxenutbildningsnämnden kalkyl 2 005KapitalutgifterBu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter KOMVUX 1 000Vård- och Total Utgiftomsorgsnämnden kalkyl 2 005KapitalutgifterBu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter 6 000SUMMA NETTOINVESTERINGAR 313 85396 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Bilaga 1Investeringsplan<strong>2005</strong>-2008NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 97


Investeringsplan <strong>2005</strong>-2008Kommunstyrelsen (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KapitalutgifterUtrustning och inventarier till nämnder m m 3 000 2 000 2 000 2 000Inköp av datorer på enheter, kontor etc 5 000 5 000 5 000 5 000Elektroniska fakturor, scanning <strong>2005</strong> 2 400 2 400IT- investering i plattformen för ökade-service. 2004 2 500 1 000 500Hamnrelaterade investeringari godstransportcentrum 7 000 7 000 7 000 7 000Teknik och serviceKostenheten - renovering,utrustning skolkök 2 993 1 750 1 220 1 510Nettoutgift 21 393 16 250 15 220 15 510NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 99


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Stadsplaneringsnämnden (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008LokalförsörjningBarn och ungdomKapitalutgifterPortlåsets förskola 2 nya avd. (efter brand) 2004 9 500 7 500Ektorpsskolan 2002 23 000 5 500 2 000- tilläggsbudget 2004 och <strong>2005</strong> 2004 6 000 3 000- tilläggsbudget 2004 och <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> 3 500 3 500Skarhagsskolan, träningsskola <strong>2005</strong> 1 500 1 500Borgsmoskolan 2002 /2003 28 000 8 000 16 000 2 000- tilläggsbudget 2008 2008 4 000 4 000Lindöskolan <strong>2005</strong> 90 000 2 000 53 000 35 000Wijkahallen <strong>2005</strong> 5 000 5 000Summa barn och ungdom 28 000 63 000 51 000 6 000Äldre- och handikappomsorgKapitalutgifterWijkagården 2004 30 000 15 000 10 000- tilläggsbudget <strong>2005</strong> 2 000 2 000Generalen 2004 20 000 13 000Granen <strong>2005</strong> 63 000 23 000 35 000 5 000Östergården 2006 8 000 8 000Äldreboende objekt 1 2007 50 000 5 000 35 000Kv Hyllan 2004 8 000 5 000Vilbergen, 1 avd 2004 8 000 5 000Humpegården, åby <strong>2005</strong> 8 500 8 500Fyrbylund <strong>2005</strong> 8 500 2 000 6 500Thapperska skolan <strong>2005</strong> 5 000 5 000Lindö hamn 2006 8 000 8 000Nytt objekt (en del i äldreboendet) 2007 7 000 2 000 5 000Summa äldre- och handikappomsorg 78 500 67 500 12 000 40 000100 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Stadsplaneringsnämnden (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008FritidsanläggningarKapitalutgifterCentralbadet, befintliga bad gamla delen,trapphus, familjebad (Äventyrsbad) <strong>2005</strong> 9 510 9 510och vattenrening ute (etapp 1 )Centralbadet, Vattenrening ute (etapp ll) 2007 3 000 3 000och energibesparande åtgärder (etapp 1)Centralbadet, energibesparande 2008 2 000 2 000åtgärder ny beläggning yttertakSumma fritidsanläggningar 9 510 0 3 000 2 000Övrigt lokalerKapitalutgifterAnslag för diverse mindre ombyggnationeroch lokalanpassningar 10 000 10 000 10 000 10 000Anpassningar i samband med investeringari verksamhetslokaler. 5 000 5 000 5 000 5 000Åtgärder för tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000Strykbrädan, universitetet <strong>2005</strong> 1 200 1 200Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 500 500 500 500Summa övrigt 17 700 16 500 16 500 16 500Nettoutgift 133 710 147 000 82 500 64 500NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 101


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Stadsplaneringsnämnden (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008Geografisk informationKapitalutgifterMätinstrument 2002 1 050 250 100Mätinstrument 2008 550 300Nettoutgift 250 100 0 300MarkreservenKapitalutgifterJord och skogsbruk; miljöbefrämjandeåtgärder, myndighetsåtgärder m m 600 600 600 600Arkösund <strong>2005</strong> 250 250Fastighetsförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000KapitalinkomsterFastighetsförsäljning -10 000 -10 000 -10 000 -10 000Nettoutgift -6 150 -6 400 -6 400 -6 400ExploateringsverksamhetKapitalutgifterExploateringsutgifter i samband medbostadsförsörjning och arbetsplatsområden20 000 20 000 20 000 20 000KapitalinkomsterExploateringsersättningar m m -20 000 -20 000 -20 000 -20 000Nettoutgift 0 0 0 0102 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Kollektivtrafiknämnden (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KapitalutgifterHandikappanpassning hållplatser 2 000 2 000Kv. Spårvägen 2003 35 000 5 000Kv. Spårvägen, tilläggsbudgetför sanering <strong>2005</strong> 2 700 2 700Kv. Spårvägen, förlängning hall, smörjgrop <strong>2005</strong> 4 500 4 500Återköp av inventarier och reservdelar <strong>2005</strong> 2 500 2 500Informationssystem , exkl. statsbidrag 2 000 2 000 2 000 2 000Söder Tull (exkl. statsbidrag) <strong>2005</strong> 50 000 5 000 30 000-statsbidrag -15 000Renovering spår Odengatan 2004 3 500- tilläggsbudget <strong>2005</strong> 6 000 6 000Norrtull - spårväg och väg <strong>2005</strong> 4 000 4 000Nya spårvagnar <strong>2005</strong> 100 000-statsbidrag -40 000 60 000Spårväg Ringdansen <strong>2005</strong> 120 000exkl. statsbidragKommunalt investeringsanslag tas upp när det är klartmed statsbidrag.Renovering spår Taborsbergsvägen 2006 1 000 1 000Renovering spår Finspångsvägen 2007 4 000 4 000Kimstad station 2007 40 000 22000- statsbidrag -18000Nettoutgift 91 700 33 000 30 000 4 000NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 103


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Tekniska nämnden (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008Gator och vägar - trafiksäkerhetKapitalutgifterTrafiksäkerhet, nollvisionen 1 000 1 000 1 000 1 000Gång- och cykelvägar 4 000 4 000 4 000 4 000Söderleden 2002 53 000Söderleden 2004 20 000 10 000 26 700Söderleden, tilläggsbudget <strong>2005</strong> 2 700Söderleden, nedgrävning av vägbankför spårvägsbro 2006 14 000 14 000Norrleden, etapp l 2003/ 2004 14 000- tilläggsbudget <strong>2005</strong> 9 000 9 000Norrleden, förbindelse till Händelö 2008 90 000 4 000 10 000(300 mnkr - 210 mnkr i statsbidrag)Fiskeby trafikplats 2006 30 000 30 000Investeringen görs under förutsättningatt Bråvallaområdet finns tillgängligt.Körväg under R55 till övreSkriketorp enl. avtal vägverket <strong>2005</strong> 1 500 1 500Gator och vägar - stadsmiljöKapitalutgifterTillgänglighet, handikappåtgärder 1 200 1 200 1 200 1 200Chamberts plats 2004 2 000 1 000Upprustning av gator, södercity <strong>2005</strong> 1 000Gator och vägar - broarKapitalutgifterUpprustning av broar 2 000 2 000 2 000 2 000104 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Tekniska nämnden (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008Gator och vägar- exploateringsåtgärderKapitalutgifterIndustrispår 2 000 2 000 2 000 2 000Gator och vägar - gatubelysningKapitalutgifterGatubelysning, akuta åtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000Gator och vägar - renhållning(taxekollektivet)KapitalutgifterSopkärl övertas enl avtalmed tillträde 2006-01-01 *) <strong>2005</strong> 2 000 2 000ÅC i Krokek och Skärblacka,tilläggsbudget *) <strong>2005</strong> 6 550 6 550*) drift- och kapitalkostnader täcksvia renhållningstaxanParker och naturvårdKapitalutgifterParkinvesteringar 2 000 2 000 2 000 2 000Nettoutgift 48 250 83 900 13 200 23 200NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 105


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Byggnads- och År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftmiljöskyddsnämnden (tkr) kalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008BrandförsvaretKapitalutgifterFordon och övrig upprustning 6 400 3 650 3 350HuvudbrandstationenAvgasutsug, B- och C-hall <strong>2005</strong> 300 300Nettoutgift 6 700 0 3 650 3 350Kultur- och År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftfritidsnämnden (tkr) kalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KapitalutgifterOffentlig konst 500 500 500 500Barn- och År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftungdomsnämnden (tkr) kalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KapitalutgifterUtrustning m m till enheter 7 000 4 200 5 600 5 600Gymnasienämnden (tkr) År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftkalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KapitalutgifterUtrustning m m till enheter 3 500 3 500 3 500 3 500106 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>


Investeringsplan <strong>2005</strong> - 2008Arbetsmarknads- och vuxen- År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftutbildningsnämnden (tkr) kalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KapitalutgifterUtrustning m m till enheter KOMVUX 1 000 1 000 1 000 1 000Vård- och År Total Utgift Utgift Utgift Utgiftomsorgsnämnden (tkr) kalkyl <strong>2005</strong> 2006 2007 2008KapitalutgifterUtrustning m m till enheter 6 000 4 000 10 000 4 000Summa totalt 313 853 287 050 158 770 119 060NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 107


Bilaga 2Fördelningav partistödet<strong>2005</strong>NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 109


Fördelning av partistödet <strong>2005</strong>KrAvdragPartistödStöd till ungdomsförbundpolitiskMandat Grundstöd Mandatstöd sekreterareGrundstöd Mandatstöd25 764 2000Summaper partiSocialdemokraterna 35 75 000 901 740 -25 764 5 000 70 000 1 025 976Moderaterna 18 75 000 463 752 5 000 36 000 579 752Vänsterpartiet 7 75 000 180 348 5 000 14 000 274 348Kristdemokraterna 7 75 000 180 348 5 000 14 000 274 348Folkpartiet 8 75 000 206 112 5 000 16 000 302 112Centerpartiet 4 75 000 103 056 5 000 8 000 191 056Miljöpartiet de Gröna 4 75 000 103 056 5 000 8 000 191 056SPI 2 75 000 51 528 126 52885 600 000 2 189 940 -25 764 35 000 166 000 2 965 176NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!