VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I ... - Till Stockholm.se

pedagogstockholm.se

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I ... - Till Stockholm.se

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)I STOCKHOLMS STAD


InnehållVad är VFU?.................................................................................................................................3Dina möjligheter som lärarstudent................................................................................4Förväntningar på dig som lärarstudent.......................................................................7Basgruppsdagar.........................................................................................................................8Byte och uppehåll....................................................................................................................9Organisation............................................................................................................................10Partnerområde och VFU-område ...............................................................................11Vem gör vad?...........................................................................................................................12VFU-lärare och arbetslag..................................................................................................14Basgruppsledare ....................................................................................................................14LITEN ORDLISTAVFU...................................Verksamhetsförlagd utbildning.Basgrupp........................En grupp där studenter på Stockholms universitetslånga lärarprogram kan diskutera erfarenheter ochtankar kring VFU och läraryrket.VFU-område...............Stockholms stad är indelad i fyra VFU-områden som i sin turbestår av ett eller flera PO.PO.....................................Partnerområde, utgörs av förskolor, skolor och kringverksamheteri ett geografiskt område.VFU-samordnare......Har det övergripande ansvaret för samordning av VFU påutbildningsförvaltningen i Stockholms stad.VFU-ansvarig ..............Alla förskolor/skolor som tar emot lärarstudenter har enVFU-ansvarig som bland annat placerar lärarstudenter irelevant arbetslag och med lämplig VFU-lärare.VFU-lärare................Handleder studenten och planerar och utvärderar tillsammansmed denne VFU utifrån kursplanens syfte och mål.Vad är VFU?Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teorioch praktik möts.Huvudsyftet med VFU är att du som student, genom aktivt deltagande ochutforskande, ska få erfarenhet av och förstå olika aspekter av det komplexaläraryrket. Du kommer att möta barn, personal och föräldrar i olika sammanhang,bland annat i utvecklingssamtal, personalmöten, arbetslags-/avdelningsmötensamt när du planerar, genomför och utvärderar undervisning och annanpedagogisk verksamhet. Personalen kommer att bidra genom att dela med sigav sina skilda erfarenheter. VFU ska ge en allsidig bild av det dagliga arbeteti förskolan/skolan och kunskap om helheten i en lärares profession så att dukänner dig säker i din kommande yrkesroll.Under lärarutbildningen har du tillgång till den senaste forskningen ochnya pedagogiska rön och kan genom detta bidra till kompetens- och verksamhetsutvecklingpå skolan. Detta gör att skolan får nytta av din VFU samtidigtsom du får möjlighet att växa in i din framtida yrkesroll.Cirka 2 700 studenter har sin VFU-placering i Stockholms stads förskolor,grundskolor och gymnasieskolor. Staden samverkar med lärarutbildningarnapå Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola (SH), Gymnastikoch idrottshögskolan (GIH), Kungliga Musikhögskolan (KMH) ochKonstfack. Samarbetet stärker lärarutbildningens kvalitet, bidrar till studenternasoch lärarnas kompetensutveckling och stimulerar till gemensammaforsknings- och utvecklingsarbeten.3


VFU är det som har gett mig den verkligainsikten om läraryrket. VFU är ovärderlig!Jag anser att den är det viktigaste underhela min utbildning. Det är den erfarenhetenjag kommer att bära med mig in imitt kommande yrke.”LÄRARSTUDENT, grundskolanDina möjligheter som lärarstudentSom lärarstudent i Stockholm stad har du tillgång till olika lärandemiljöerbåde i och utanför skolan vilket ger en allsidig utveckling av dina yrkeskunskaper.Du har möjlighet att genomföra din VFU i förskolor och skolor medolika pedagogiska inriktningar i områden med skiftande socioekonomiskaoch kulturella strukturer.Under VFU tillhör du ett arbetslag på förskolan/skolan där du har din placering.Arbetslaget bidrar till att du kan genomföra VFU utifrån den kurs du läser.När du läser din inriktning placeras du tillsammans med en VFU-läraremed relevant behörighet för den kurs du läser. Tillsammans med din VFUlärareplanerar och genomför du din VFU utifrån kursens syfte och mål ochutifrån de möjligheter som finns i verksamheten. Ni reflekterar över och utvärderargjorda erfarenheter så att du utvecklas i din roll som lärare.När du gör ditt examensarbete ska du ha möjlighet att utgå från en så kalladverklig fråga. Det innebär att du kan arbeta med en frågeställning som manbrottas med på den skola där du gör din VFU, eller med ett område där skolaneller kommunen har potential eller behov av att utvecklas. För att få idéer,inspiration och stöd om viktiga frågor för yrkets och skolans utveckling kan dukontakta din VFU-lärare eller VFU-ansvarig på skolan.Genom att du redovisar arbetets resultat för skolans personal och delgerdin uppsats bidrar du till kunskapsutveckling på skolan.4 5


VFU ger mig möjlighet att få prova migfram. Få feedback som hjälper till vidarereflektioner, att få se en lärares vardag ochhur komplext läraryrket kan vara.”Lärarstudent, gymnasietFörväntningar på dig som lärarstudentFör att förskolan/skolan ska ha möjlighet att planera din VFU är det viktigt att dui god tid bokar ett planeringsmöte och informerar VFU-ansvarig och VFU-lärareom ditt studieval, tid för VFU samt syfte och mål för den aktuella kursen.För att du ska få chans att lära dig så mycket som möjligt ska du delta aktivti verksamhetens dagliga arbete och planering, följa dess normer och värdegrundoch ta del av lärarens samtliga arbetsuppgifter. Du ska även delta på PO-dagaroch basgruppsdagar (läs mer om detta på sidan 10 respektive 8).Det är viktigt att du regelbundet tar del av information i din studentmejloch på lärosätets hemsidor samt att du anmäler sjukdom och förhinder tillberörd ansvarig.Under hela din VFU-tid ska du dokumentera och reflektera över arbetet.Du ska även diskutera erfarenheterna från VFU tillsammans med VFU-lärarensamt återkoppla resultat från dina observationer, intervjuer, enkäter och examensarbetetill verksamheten.Ditt blivande yrke kräver att du är införstådd i vad sekretess och etisktförhållningssätt innebär, dessa normer ska du följa även under VFU-tiden.Innan du påbörjar din VFU ska du lämna ett registerutdrag från polisen tilldin VFU-ansvariga.6 7


VFU ger mig allt som jag har användningav i mitt blivande yrke.”Lärarstudent, förskolanBasgruppsdagarDu som går det långa lärarprogrammet på Stockholms universitet tillhör enbasgrupp som träffas varje termin på basgruppsdagar. Gruppen leds av enerfaren pedagog, basgruppsledare, som arbetar i staden.Tillsammans med basgruppsledaren samtalar, analyserar och problematiserargruppen kring praktiska erfarenheter från lärarens vardag.Basgruppen ger dig möjlighet att reflektera över ditt eget lärande i relationtill läraryrkets innehåll och uppdrag. Gruppen ska också bidra till att skapakontinuitet och framåtskridande i utbildningen.Byte och uppehållByte av VFU-platsOm du vill byta VFU-placering ska du i första hand kontakta VFU-ansvarig påförskole-/skolenheten. Om du inte kan erbjudas relevant placering eller om duvill byta enhet kontaktar du den VFU-samordnare som ansvarar för ditt partnerområde.På www.stockholm.se/vfu finns en blankett för VFU-placering som duskickar till VFU-samordnaren. Observera att byte bara kan ske terminsvis.Byte av partnerområdeOm du önskar byta partnerområde ska du kontakta VFU-sekretariatet på ditt lärosätesom tar beslut om byten. Byte av partnerområde kan endast ske terminsvis ochmåste ansökas om i god tid innan terminsstart.Studieuppehåll eller avslutande av studierOm gör studieuppehåll, avbryter dina studier eller tar examen är det viktigt attdu meddelar ditt arbetslag och VFU-ansvarig på förskolan/skolan.OrganisationPå utbildningsförvaltningen arbetar VFU-samordnare för att erbjuda lärarstudenterVFU av hög kvalitet i stadens kommunalt och enskilt drivna/friståendeförskolor, grundskolor och gymnasieskolor. De har det övergripande ansvaretför samordningen av VFU och för att avtal och strategiska beslut förankrasoch verkställs.Förskolorna är organisatoriskt underställda stadsdelsnämnderna medangrund- och gymnasieskolorna är underställda utbildningsnämnden. På varjeförskole-/skolenhet som tar emot lärarstudenter finns en VFU-ansvarig somansvarar för att studenten erbjuds relevant VFU och för att verksamheten ärinsatt i uppdraget med VFU. Den VFU-ansvariga är en viktig länk mellan student,VFU-lärare och VFU-samordnare. Eftersom förskolorna organisatoriskttillhör stadsdelsnämnderna finns det även en kontaktperson för VFU i varjestadsdelsförvaltning.SAMVERKANSAVTALOrganisationen av den verksamhetsförlagda utbildningen regleras av ett samverkansavtalmellan kommun och lärosäten och av beslut om VFU-organisation som harfattats i utbildningsnämnden.8 9


VFU-områden1. Bromma, Spånga-Tensta, Södermalm2. Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Rinkeby-KistaPartnerområde och VFU-område3543. Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö,Skärholmen, Kungsholmen4. Enskede-Årsta-Vantör, Farsta,Skarpnäck, ÖstermalmStockholms stad är indelad i fyra VFU-områden som i sin tur består av flera såkallade partnerområden (PO).Ett partnerområde utgörs av kommunala och enskilt drivna/friståendeförskolor, grundskolor och gymnasieskolor och av de kringverksamheter, tillexempel socialtjänst, som finns i det geografiska området.Du som lärarstudent placeras i ett partnerområde där du sedan har dintillhörighet under studietiden. Din VFU-placering kan dock vara i ett annatpartnerområde.Första terminen tilldelas du en VFU-placering på en förskola/skola där duhar din tillhörighet så länge du inte begär att få bli omplacerad eller förskolan/skolan inte kan erbjuda dig en relevant VFU. Det finns möjlighet att under eneller två terminer göra din VFU i ett partnerområde av annan socioekonomiskoch kulturell karaktär.Under den första terminen deltar du också i tre partnerområdesdagar (POdagar)då du bland annat får information om olika skolformer, stadsdelsförvaltningarnasverksamheter och om vad det innebär att göra VFU.12166157171489 101211131819 2024232122Lednings- och utvecklingsgruppEn lednings- och utvecklingsgrupp (LUG) ansvarar för att VFU utformas enligt utbildningsplanernasintentioner och för att beslut uppfylls. I Stockholms stad bestårLUG av VFU-samordnarna på utbildningsförvaltningen, fackliga företrädare ochrepresentanter från lärosäten. Vid behov knyts även studenter till gruppen. LUG ärett samverkansforum och har inte något mandat att fatta strategiska beslut.1. Hässelby2. Vällingby3. Spånga-Tensta4. Rinkeby5. Kista6. Bromma7. Västerled8. Kungsholmen9. Norrmalm10. Östermalm11. Katarina-Sofia12. Hornstull13. Maria-Gamla Stan14. Liljeholmen15. Hägersten16. Skärholmen17. Älvsjö18. Årsta19. Enskede20. Hammarby21. Skarpnäck22. Farsta23. Söderled24. Vantör10 11


Vem gör vad?VFU-samordnareVFU-samordnarna har det övergripande ansvaret för samordning av VFUsamt för att avtal och strategiska beslut förankras och verkställs.VFU-samordnare:• ansvarar för att lärarstudenter placeras i relevant verksamhet• planerar och genomför studenternas introduktion i partnerområdet tillsammansmed stadsdelsförvaltningarnas kontaktpersoner, VFU-ansvariga påförskole-/skolenheterna och lärosätena• leder en arbetsgrupp med stadsdelsförvaltningarnas kontaktpersoner för VFU• leder nätverk med enheternas VFU-ansvariga och basgruppsledare• ansvarar för att utveckla basgruppsarbetet i samverkan med basgruppsledareoch regionsamordnare på Stockholms Universitet (SU)• bidrar till att studenternas examensarbeten kopplas till verksamhetens frågor• utvärderar kontinuerligt VFU med studenter, VFU-ansvariga och basgruppsledare• erbjuder VFU-lärare och VFU-ansvariga kurser och annat stödStadsdelsförvaltningens kontaktperson för VFUVid varje stadsdelsförvaltning finns en kontaktperson för VFU-frågor. Kontaktpersonenansvarar tillsammans med VFU-samordnaren för koordineringenav VFU i stadsdelens förskolor.VFU-ansvarigAlla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som tar emot lärarstudenter haren VFU-ansvarig. VFU ska vara en del av verksamhetens strategiska utvecklingsarbeteoch uppdraget ska vara tydligt presenterat i hela verksamheten.VFU-ansvarig:• administrerar placeringen av lärarstudenter i relevant arbetslag och medlämplig VFU-lärare• introducerar lärarstudenten i verksamheten, dess uppdrag och grundläggandevärderingar• ansvarar för att student lämnar registerutdrag och undertecknar sekretessförbindelse• ska stödja både lärarstudent och VFU-lärare/arbetslag i frågor som rör VFU12 13


VFU-lärare och arbetslagUnder VFU-tiden tillhör studenten ett arbetslag med lärare. Hela arbetslagetansvarar för att studenten ska få VFU av hög kvalitet. Under utbildningensinriktningskurser ska VFU-läraren ha ämnesadekvat kompetens.VFU-lärare• ansvarar för att tillsammans med studenten planera och utvärdera VFUutifrån kursplanens syfte och mål.• handleder genom reflektion och samtal utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.• bedömer studentens VFU utifrån de kriterier som lärarutbildningen fastlagt.Om det uppstår tveksamheter eller problem ska berörd kurslärare ochVFU-ansvarig på enheten kontaktas i god tid. Vid tveksamhet om godkännandeska VFU-läraren/arbetslaget samverka med kursläraren/ämnesområdesläraren.BasgruppsledareBasgruppsledarna rekryteras från stadens pedagogiska verksamheter. De harpedagogisk behörighet och erfarenhet av att leda samtal och reflektion i grupp.De ska även vara insatta i lärarutbildningens struktur och innehåll.Basguppsledarna genomgår basgruppsledarutbildning, erbjuds kontinuerligkompetensutveckling och deltar i nätverksträffar anordnade av VFUsamordnarna.Lärare som är intresserade av att bli basgruppsledare kan kontakta VFUsamordnarna.Producerad av utbildningsförvaltningen Stockholms stadAdress: Box 22049, 104 22 StockholmTel: 08-508 33 000 (vx) | Fax: 08-508 33 662E-post: registrator@utbildning.stockholm.se www.stockholm.seProduktion: Utbildningsförvaltningens kommunikationsgruppFormgivning och originalproduktion: pmochco reklambyråFoto: Björn TeschUpplaga: 2000 exemplar14


Stockholms stad – en viktig aktör i din lärarutbildningVill du veta mer är du välkommen att kontakta VFU-samordnarnapå utbildningsförvaltningen. Information och kontaktuppgifter hittardu på www.stockholm.se/vfu.UtbildningsförvaltningenHantverkargatan 2F • Box 22049104 22 Stockholm • Tel: 08-508 33 000www.stockholm.se/vfu

More magazines by this user
Similar magazines