Energi från avfall, solen och med bränslecell - Novator

novator.se

Energi från avfall, solen och med bränslecell - Novator

INTERNATIONELLTAvraham Israeli:IsraelEnergi från avfall, solenoch med bränslecelldande förhandssorteringav sopor. Den organiskafasen underomvandlingen av sopornaär kortare änhittintills och produkternaalstras framsnabbare, konstaterarAvraham Israeli.METALLFRITTEnligt honom separerasmetall-, plast- ochglasföremålen helt automatiskt.De skiljsfrån övriga avfallet iprocessens inledandefas. Komposten somblir kvar är befriadfrån samtliga obehörigametaller.- Processen krävermindre utrymme perton av behandlat avfallän hittillsvarande metoder.Processens samtligadelar sker inomslutna tank och utrymmen.Därmed undvikseventuella skador påmiljön, påpekar Israeli,som själv har forskat imiljöteknik.Dyra och knappa energitillgångar bidrar i regel till uppfinningsrikedom.Israel anmäler varje år hundratals nya tekniskanyheter till Internationella patentverket. Trots en blodigoch långvarig konflikt med grannarna söker israeliskaforskare febrilt på lösningar för de mest olikartade problem.Det gäller framförallt innovationer inom energiområdet.Ändå förverkligas och tillämpas relativt få av dessa uppfinningarinom landets egna gränser, säger en av representanternaför Israels Exportråd. Nu inleds dock en rad nya projektsom ska bidra till att sänka kostnader för energiförsörjningeni landet. Ett av dessa är ArrowBio - metoden,som är ett hydromekaniskt förfaringssätt och vars syfte äratt producera naturlig metangas med hjälp av osorterat avfall.Enligt internationell expertis är metoden vida effektivareoch mer ekonomisk än samtliga redan existerande tillvägagångssätt.Ett stenkast frånden palestinskastaden Qualkilyapå Västbanken öppnadesi slutet av oktober iår en anläggning somomvandlar osorterathushållsavfall till renenergi och kompost.Bakom projektet stårdet israeliska företagetArrow Ecology Ltd.För finansieringen ochutvecklingsarbetet stodtill svars ett amerikanskt- brittiskt jointventure,Kwikpower, med säteti London.- Sorteringen av hushållssoporpå förhandär tyvärr fortfarandeett relativt okänt fenomeni israeliska städer,berättar Avraham Israeli,som är chef för is-raeliska Exportrådetsavdelning för miljöteknik.företaget Myndigheterna hardock lyckats med att fåmedborgarna till attskilja åtminstone påplastflaskor till särskildatunnor, som är utlagdavid gatukorsningar.Det låter intemycket, men Israel´sheta klimat bidrardock till en stor konsumtionav vatten iflaskor, av vilka folkbrukar ständigt ha medsig ett par stycken.METANOLFramför en ny biologisksophanteringsanläggningpå den israeliskasidan i Kfar Sabai centrala delen av landetberättar AvrahamIsraeli om metoden,som gör denna anläggningså unik.- Under processenomvandlas runt 37procent av alla organiskadelar i den totalaavfallsmängden tillvinstgivande produktersåsom biogas, enblandning av metanol(CH 4 och CO 2). Därutöverutvinns ävenjordkompost av högkvalité, betonar AvrahamIsraeli.Han radar upp fördelarnamed denna ArrowBio- metod, somhanteringen kallas.- Förfarandet kräveringen dyrbar och tidsö-MOBIL ANLÄGGNINGAvraham Israeli berättaratt metoden betraktasredan i Storbritannienoch USA sombanbrytande, eftersomproduktion av ”grönel” och metanol-bränslekan ske i en anläggningav en containersstorlek. Tillverkad i ettmindre format blir anläggningendärmedäven flyttbar.- Vid omvandlingenbildas biogas ellerånga, som användssom bränsle för dieselgeneratoreroch mikroturbinerinom elproduktion.Biprodukter,som aska, pressas ochformas och kan användassom speciellt lättategelstenar för prisvärdahus. Det därigenomtillverkade bränsletkan sedan bearbetasäven till 95- oktanisk,blyfri bensin, säger AvrahamIsraeli.Enligt honom testadesförfarandet underfem år i ett laboratoriumoch med hjälp avfältprov i en fabrik istaden Hadera. Israelierinrar sig om att israeliskaforskare, menäven deras kollegerfrån USA och andraländer försäkrade i slu-KRETSLOPP 4/02 49


INTERNATIONELLTtet av testperioden, attmetoden är effektivareoch mer ekonomisk änsamtliga redan existerandetillvägagångssätt.- Sedd ur Global synvinkelinnebär metodenenorma besparingar.Kapaciteten hosdessa så kallade Wasteto Energy” - anläggningarvarierar mellan125kw/t upp till 5mw/t.Med hjälp av 1kw/tomvandlar de 1 kg avfalltill energi. En 5mw´s enhet kan klaraav 40 000 ton soporper år, räknar AvrahamIsraeli. För intresseradefinns en hemsida,www.arroweco logy.com- Städer som NewYork betalar 350 miljonerdollar varje årför efterbehandling avavfall. Den beräknadeinkomsten för produceradbiogas och annatanvändbart material urett års avfall i NewYork, som behandlatsmed ArrowBio-metoden,uppgår till ungefärsamma belopp,konstaterar AvrahamIsraeli.STORA SOLFÅNGAREHan nämner sedan enannan energiform somforskarna i hans landhar lyckats flytta framtill en världs- ochmarknadsledande position.- Israel Electric CompanyIEC har i uppdragfrån Ministerietför Infrastruktur byggtett förhållandeviststort kraftverk medsolenergi som värmekällai Negev. Anläggningensom först ladesut för 100 Megawatt,byggdes senare ut till500 Megawatt, berättarAvraham Israeli.Anläggning är emellertidfortfarande på försökstadium,men resultatenär mycket uppmuntrande.Solel har byggt ettstort termiskt systemockså i Jerusalem. Detär en anläggning i vilkensolen värmer uppvatten eller annan vätskasom sedan via värmeväxlarealstrar ångatill turbiner. Medande anläggningar sombyggdes av israeliskaLUZ (numera Solel) pååttiotalet inte kundekonkurrera med konventionelloljebaseradelkraft utan statligasubventioner, har förbättradteknologiminskat prisgapet mellande olika energiformerna.EXTRA FÖR NATTELMiljöfördelarna medsolkraft är så framträdandeatt intresset frånstatlig sida i mångasolrika länder ökarständigt. Även industriföretagi södra Europaär numera intresseradeför att minskasina CO2-och NOx-utsläpp.Nackdelen med solkraftanläggningarärdock att de endast producerarel när solenskiner om inte värmenkan lagras på någotsätt. Annars behövsbackup från konventionellakraftverk förnattströmmen. De israeliskasolkraftstationerfrån LUZ som installerades1984 i Mojaveökneni Kalifornien levererarfortfarande energitill staten Kaliforniaselnät.- Artikeln i Ha’aretznämner också att anläggningsprisetförsolkraft kan sjunkaframöver.BRÄNSLECELLAvraham Israeli berättarmed viss stolthetom den bränslecell iminiatyr för att drivamobilen, som har utvecklatspå Tel Avivuniversitetet.Ingenladdare behövs längre.Du kan prata upp till13 timmar eller få 640timmar standbytid påen bränslepatron medvätgas eller en väterikorganisk substans. Syrettas från luften.Normalt innebär detett patronbyte var 24:edag. Tekniken har utvecklatsav professorEmanuel Peled ochhans forskarteam. Denya batterierna skalltillverkas av ett nyttföretag GreenFuel-Cells. De går dockännu inte att köpa, informerarAvraham Israeli.I slutet av vårt besökvid biogasanläggningeni Kfar Saba berättarAvraham Israeli om atthans landsmän brukarskämta om att Mosesförde sitt folk till detenda området i regionensom inte hade någraoljetillgångar. Detvar alltså det som ärutvaldhetens verkligainnehåll. Israelernaslott blev istället sökandetefter alternativaoch förnyelsebara energiformer.Markku Björkman50KRETSLOPP 4/02

More magazines by this user
Similar magazines