Programmet - Avfall Sverige

avfallsverige.se
  • No tags were found...

Programmet - Avfall Sverige

S13/S23: Hållbara transporterUtsläppen från transportsektorn utgör knappt en tredjedel av Sveriges totala utsläpp avväxthusgaser. Transporter av avfall utgör en mindre del av detta men är inte försumbar.Avfallsbranschen i Sverige har samtidigt minskat sin totala klimatpåverkan på ett väldigtkraftfullt sätt. Ständiga förbättringar för att minska utsläppen ytterliga görs inom alla aspekterav avfallshanteringen, inte minst på transportsidan. Det arbetas ihärdigt med att förbättraprestandan, minska utsläpp och använda ny grön teknik i logistikledet. Ett gott exempel ärnaturligtvis de stora satsningar som gjorts inom biogasutveckling i Sveriges kommuner ochanvändandet av fordonsgas för sopbilar, bussar, taxibilar och personbilar fortsätter öka.Andra exempel är användandet av ny teknologi som utvecklas och förbättras, både för fordonoch drivmedel, men också för insamlingssystem.På sessionen förklaras varför Renova på fordonssidan kontinuerligt har varit tidiga medatt införa och utveckla nya gröna tekniker. Vad krävs för att ligga i framkant? IVL tar upprelationen mellan klimat och transporter i ett större perspektiv. Dessutom hur transporteroch drivmedel kommer att förändras i framtiden. Praktiskt användande av ny teknik för ITsystemoch förare kommer också upp under sessionen. Användandet av ruttoptimering somett effektivt logistikverktyg är relativt ovanligt i avfallsbranschen. Ett nytt forskningsprojektom ruttoptimering som pågår på Högskolan i Skövde presenteras. Avslutningsvis tar VTIkunskap upp hur man kan påverka förarmiljön, beteende och klimatpåverkan, till exempelgenom Eco-Driving.ProgramGrön teknik i framkant.Hans Zackrisson, RenovaTransporter, miljö och klimat. Idag och imorgon. Åke Sjödin, IVL Svenska MiljöinstitutetRuttoptimering för effektivare avfallshämtning, ett forskningsprojekt.Anna Syberfeldt, Högskolan i SkövdeFörarmiljön och dess roll i miljöarbetet.Katja Kircher, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTIS14/S24: Svenskt avfallskunnande – en exportvara?I Sverige finns de bästa och mest heltäckande systemen för avfallshantering – det är mångaöverens om, även utanför landets gränser. Inte minst märks det på det stora flöde av förfrågningarfrån olika länder som kommer in till landets kommuner och anläggningar – det ärmånga som på olika sätt önskar ta del av det svenska kunnandet.Trots detta är den svenska exporten av tjänster, kunnande och utrustning liten. Avfall Sverigehar därför startat en ny arbetsgrupp som ska arbeta med att kraftsamla aktörerna i Sverigeför att sprida det svenska kunnandet och tekniken bättre.Under denna session kommer arbetsgruppen att presenteras – varför behövs denna kraftsamlingoch vad ska den leda till? Hur kan resurserna koordineras och kanaliseras för att verkligenta till vara de stora exportmöjligheter som finns inom miljöteknik- och avfallsområdet?Det finns en enorm potential att skapa hållbar tillväxt och utveckling både här hemma och iomvärlden. För att få ut det mesta möjliga krävs dock att samverkan i olika former utvecklas.Under sessionen presenteras ett exempel ur verkligheten där behovet finns. GrannlandetPolen står nu inför en stor omställning av avfallshanteringssystemet – hur kan svenskt kunnandeoch teknik bidra till det?Vidare presenteras exempel från kommuner och bolag som i olika former har medverkat tillatt sprida svenskt avfallskunnande internationellt. De kommer att dela med sig av sina erfarenheteroch ge den nya arbetsgruppen råd på vägen.ProgramAvfall Sveriges nya arbetsgrupp för export – från knattefotboll till världsligan.Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike Återvinnare, ordförande i arbetsgruppen för exportReflektioner från den polska marknaden.Gunnar Haglund, ambassadråd, Svenska ambassaden i WarszawaAtt arbeta med att sprida svenskt avfallskunnande internationellt - svenska kommuner ochföretag delar med sig av sina erfarenheter.Diskussion och frågor.Moderator Jon Nilsson-Djerf, Avfall SverigeI panelen: Envac, Kristianstads Renhållning, Renova, Stockholms stad, Tekniska Verken iLinköping, Umeva, Vafab Miljö.Moderator Jenny Åström, Avfall Sverige

More magazines by this user
Similar magazines