Sammanträdesprotokoll Ärendelista - Sundsvall

rst.sundsvall.se
  • No tags were found...

Sammanträdesprotokoll Ärendelista - Sundsvall

SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29ÄrendelistaSid nr§ 8 Justering ....................................................................................2§ 9 Godkännande av dagordning ....................................................3§ 10 Föregående protokoll ................................................................4§ 11 Investering Äventyrsbad Sundsvall Arena AB .........................5§ 12 Tertialbokslut T1.......................................................................6§ 13 Köp av aktier Sundsvalls Hamn AB samt bildande avSundsvall Oljehamn AB ...........................................................7§ 14 Mål och resursplan 2008--2010 ................................................8§ 15 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna ..............9§ 16 Underhållsinvestering Bandybanan Gärdehov .......................10§ 17 Gränsdragning mot Kultur & Fritid ........................................11§ 18 Diskussion om styrelsearbetet.................................................12§ 19 Sponsring ................................................................................13§ 20 Ny VD Sundsvall Arena AB...................................................14§ 21 Övriga frågor...........................................................................15§ 22 Nästa sammanträde .................................................................16§ 23 Avslutning...............................................................................17


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 1TidKl. 08.30—17.30PlatsStyrelseledamöter Lars-Erik Nyberg (s) ordförandeAnita Bdioui (s)vice ordförandeMagnus Sjödin (m)Mats Johan Adner (m)Claes Stockhaus (v)Susanne Strömqvist (c)Birgitta Skoglund (mp)Underrättelse tillrevisorerMikael GäfvertGöte StenlundLars Eklund, KPMGTjänstemän Anders Lidén VDKenneth Nordström SKIFU/ParkeraProtokollet omfattar §§ 8 – 23JusterasLars-Erik NybergOrdförandeAnders LidénSekreterareClaus StockhausJusterare


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 3§ 9 Godkännande av dagordningBeslutStadsbackens styrelse beslutarattgodkänna utsänd dagordning– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 5§ 11 Investering Äventyrsbad Sundsvall Arena ABBeslutStadsbackens styrelse beslutarattattställa sig bakom Sundsvall Arenas förslag till beslut.Sundsvall Arena får återkomma med en mer detaljerad redovisningav etapp 2 (Nytt inomhusbad) innan slutgiltigt investeringsbeslutfattas.BakgrundÅke Norberg presenterade skrivelsens innehåll och styrelsen iSundsvall Arenas förslag till beslut. Särskild vikt lades vid problemställningarnaför befintligt inomhusbad och reningsanläggningen förutomhusbadet.Beslutsunderlag• Skrivelse från Sundsvall Arena AB, 2007-04-27– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 6§ 12 Tertialbokslut T1BeslutStadsbackens styrelse beslutarattgodkänna presenterad tertialrapport, men styrelsen vill se en merdetaljerad redovisning av posten ”övriga externa kostnader” somför flera bolag är av betydande storlek. VD återkommer i ärendet.Beslutsunderlag• Skrivelse 2007-05-22• Sammandrag delårsbokslut 2007-04-30 i Stadsbackenkoncernen– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 7§ 13 Köp av aktier Sundsvalls Hamn AB samtbildande av Sundsvall Oljehamn ABBeslutStadsbackens styrelse beslutarattacceptera kommunstyrelsekontorets och utredningsrapportensförslag till ändrat ägande, under förutsättning att kommunfullmäktigegodkänner förslaget.BakgrundVD presenterade i sammanfattning utredningsrapportens förslag.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-05-14• Utredningsrapport om ändrat ägande i och ändrad organisation förSundsvalls Hamn AB, 2007-05-07– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 8§ 14 Mål och resursplan 2008--2010BeslutStadsbackens styrelse beslutaratt godkänna föreliggande förslag till MRP 2008-2010BakgrundStadsbackenkoncernen skall på ett tydligare sätt än tidigare involveras ide fem huvudprocesser enligt vilka kommunen nu kommer att planerasin verksamhet. Distribuerat underlag utgör en delmängd av den totalaMRP för kommunen som kommer att beslutas av kommunfullmäktige2007-06-18.ÖverläggningSom ett resultat av de politiska överläggningar som pågår, med MRPplanerfrån förvaltningar och bolag som grund, kommer ett ”politisktmanifest” att fastställas, som sedan ger nya direktiv till bolag och förvaltningaroch som kan påverka nu föreslagna planer.Beslutsunderlag• Mål och resursplan med plan för 2008-2010– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 9§ 15 Fastställande av arvoden åt styrelsen ochrevisorernaBeslutStadsbackens styrelse beslutarattfastställa föreslagna arvoden och ersättningar.Beslutsunderlag• Skrivelse 2007-04-04– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 10§ 16 Underhållsinvestering Bandybanan GärdehovBeslutStadsbackens styrelse beslutarattattundersöka möjligheten till en samordning med Timrå/Härnösandinnan ett slutgiltigt ställningstagande görs,återremitera frågan till Sundsvall Arena.BakgrundBandybanan behöver en mer genomgripande översyn. Kostnaden ärbedömd till 5 MSEK. Inga nya intäkter kan förutses.ÖverläggningÅke Norberg redovisade tidsutnyttjandet för anläggningen. De senasteårens milda vintrar har – i kombination med höga energipriser – sammantagetlett till mycket höga driftkostnader för anläggningen. Arbetetbör inriktas på att tillsammans med berörda föreningar hitta en lösningsom undviker suboptimeringar.Beslutsunderlag• Skrivelse från Sundsvall Arena AB, 2007-04-16 – lämnas vid sammanträdet– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 11§ 17 Gränsdragning mot Kultur & FritidBeslutStadsbackens styrelse beslutarattge VD uppdrag att bistå Sundsvall Arena i arbetet med att hittatydliga ansvars- och befogenhetsgränser mot Kultur & Fritid. Isamarbete med ekonomiavdelningen bör ambitionen vara atthitta en praktisk lösning snarast.BakgrundSundsvall Arena AB och Kultur & Fritid har ett nära förhållande, menockså vissa otydligheter i sina uppdrag som skapar gränsdragningsproblem.En diskussion mellan parterna har pågått en tid, men ingen slutgiltiglösning har identifierats. Detta blir även synligt i MRP-arbetet.Sundsvall Arena bör öka sin fakturering till Kultur & Fritid med ca 30MSEK. Detta kräver omfördelning av ekonomiska resurser.Beslutsunderlag• Muntlig diskussion vid sammanträdet– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 12§ 18 Diskussion om styrelsearbetetBeslutStadsbackens styrelse beslutarattattVD fortsätter utvärdering av det web-forum som Mats-JohanAdner rekommenderat. Eventuellt kan en introduktion ordnas tillnästa möte,Stadsbacken bör utreda förutsättningarna för att skaffa en egenhemsida.BakgrundFör att förbättra styrelsearbetet diskuterades lämpliga aktiviteter.Överläggning1. VD ombedes bättre formulera att-satser i förväg så beslutsprocessenblir enklare.2. Utveckla ”VD-kommentarer” i återkommande rapporter.3. Utskick av underlag bör en ske både på papper och elektroniskt.Den som bara vill ha en (1) variant anmäler detta till VD.4. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete bör vara en egen punktpå mötet före bolagsstämman.Beslutsunderlag• Muntlig diskussion vid sammanträdet– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 13§ 19 SponsringBeslutStadsbackens styrelse beslutarattge VD med medarbetare i uppdrag att fortsätta arbetet med översynenav policyn för sponsring.BakgrundNuvarande policy för sponsring är inte tillräckligt tydlig för att ge vägledningvid urvalet av objekt.ÖverläggningMaria Boija, kommunens marknadsförare, presenterar bakgrundsmaterialför fortsatt diskussion.Beslutsunderlag• Maria Boijas powerpoint-presentation (bifogas)– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 14§ 20 Ny VD Sundsvall Arena ABBeslutStadsbackens styrelsetackar för lämnad information och hälsar Carina Nordström-Sköldhvälkommen till Stadsbackenkoncernen.BakgrundSundsvall Arenas VD, Åke Norberg, har signalerat att han vill förändrasin arbetssituation inför kommande pensionering.Ordförande i Sundsvall Arena och VD i Stadsbacken har därför gemensamtrekryterat en ny VD. Valet har fallit på nuvarande chefen förIKEA i Sundsvall, Carina Nordström-Sköldh. Hon tillträder den 15september.Åke kvarstår i organisationen och kommer att koncentrera sig på investeringeni det nya äventyrsbadet.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 15§ 21 Övriga frågorStyrelsen i Stadsbackentackar för lämnad information.BakgrundMitthem AB har sedan mer än ett år arbetat med att renodla sitt beståndav fastigheter, och har nu träffat en uppgörelse om att sälja fastigheterbl.a i Nacksta och Granlo.Affären är ännu inte slutförd i alla detaljer, men det betyder att ett nyttfastighetsbolag etablerar sig i Sundsvall. En reavinst förväntas uppstå iMitthem AB. Flera detaljer kommer att redovisas när affären är klar.Beslutsunderlag• Muntlig föredragning vid sammanträdet– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 16§ 22 Nästa sammanträdeNästa sammanträde äger rum den 30 augusti 2007, kl.14.00. Plats meddelasi samband med kallelse.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaStadsbacken AB 2007-05-29 17§ 23 AvslutningOrdförande tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar därmedsammanträdet.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande