HÃ¥llbar produktion och bioteknik - Greenchem - Lunds universitet

mistra.org

HÃ¥llbar produktion och bioteknik - Greenchem - Lunds universitet

GreenchemSpeciality Chemicals from Renewable ResourcesHållbar produktionoch bioteknik


Paradigmskifte för svensk kemiindustri?Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intressetför bioteknisk produktion har ökat. Därför har också många företagvärlden över börjat satsa stort på bioteknik för produktion av fordonsbränsle,material och kemikalier.I ljuset av larmrapporter om minskande råoljetillgångar, giftiga kemikalieroch ökande klimathot har industriell bioteknik visat sig ha stor potentialjust när det gäller användning av förnyelsebara råvaror, energisnål tillverkningoch biologiskt nedbrytbara produkter.Med Sveriges framstående ställning inom bioteknik och rikliga tillgång påråvaror har svensk industri en unik möjlighet att bygga upp en hållbaroch samtidigt ekonomiskt lönsam och internationellt konkurrenskraftigtillverkning av kemikalier. Det är hög tid att börja!Pris och tillgänglighet på fossil råvaraEtt av de främsta skälen till att allt fler ser behovet av nya råvaror är detökade priset på den olja och gas som utgjort basen för den traditionellakemiindustrin. Osäkerhet om tillgång på fossila råvaror i framtiden är ocksåen viktig faktor att ta hänsyn till. Dessutom finns det stora risker vidutvinning och hantering av fossil olja. Men det är inte bara tillgänglighet,pris och risker med råvaran som motiverar en modernisering av dentraditionella kemiindustrin.


Angeläget för framtidenDet är angeläget att svensk processindustri tar tillvara de enorma tillgångarav råvaror och know-how som finns i Sverige för att bibehållaoch stärka sin internationella konkurrenskraft. Utgångsläget är mycketfördelaktigt men omställningen måste ske så snart som möjligt för attinte svensk processindustri ska bli efter i en utveckling som redan pågåri många länder.För att få mer information om alla möjligheter som finns med industriellbioteknik är ni välkomna att kontakta oss i Greenchem. Kanske detta kanvara starten på ett gynnsamt samarbete och ett steg på vägen mot enhållbar produktion av kemikalier!


KontaktinformationGreenchemAvd. för Bioteknik, Lunds UniversitetBox 124, 221 00 Lund, SwedenTel.: +46 46 222 48 38Fax: +46 46 222 47 13E-mail: greenchem@biotek.lu.seFör mer information om Greenchem:www.greenchem.lu.se

More magazines by this user
Similar magazines