Vivida Nytt - CMS Office

files.cmsoffice.se
  • No tags were found...

Vivida Nytt - CMS Office

Vivida Nytt#2FEBRUARI2010VIVIDA ASSISTANS NYHETSBREV FÖR PERSONAL OCH KUNDERHårdrock,folkraceoch barnTema:FriskvårdUtbildningarnaär tillbaka!Boendetsnart klartsidan 8sidan 4sidan 3VividaNytt · nr 2· 2010 Sid 1


AssistentboendetSnart dagsför inflyttning …Vividas bygge av ett assistansboendei Örebro har nugått in i slutfasen. De boendehar gjort sina tillval och nu ärdet dags att tänka på hur viska möblera.– Sedan vi satte spaden ibacken den 16 septemberhar det gått fort och snartär det dags för inflyttning,säger Patrik Anshelm.Sedan 2007 harVivida tillsammans med enföräldragrupp utvecklat konceptetsom är en helt ny typav boende för personer medpersonlig assistans. Konceptetär enkelt och byggerpå gemenskap och trygghet,både för de boendemen även för Vividas medarbetare.Flera orter väntar– Sedan vi presenterade konceptethar vi fått många nyaförfrågningar och vi för justnu diskussioner om att etableraboenden på ett flertalorter i landet. Först ut efterÖrebro ser ut att bli Katrineholmdär vi idag har en nygrupp färdig säger Patrik.Är du intresserad av attveta mer, ring PetraKlinteryd 019-555 43 24.Det här kommer bli allrummet.Vinkeln på huset.Ihärdiga byggare på taket på ett av förråden.VividaNytt · nr 2· 2010 Sid 3


UtbildningUtbildningarnaär äntligentillbaka!På bild: Malin Odell-KugelbergNu i vår kör Vividas utbildningarigång igen. Något somhar varit efterlängtat ochsom Vivida hoppas på skastärka medarbetarna ochföretaget.Ny som utbildningssamordnareär Malin Odell-Kugelbergsom har arbetat påVivida sedan januari i år.Malin har tidigare arbetatsom sjukgymnast inom fleraolika vård- och habiliteringsområden.– Jag hoppas att deutbildningar Vivida kanordna ska vara givande ochutvecklande. Inom det härområdet tror jag aldrig attman blir färdiglärd, kunskapom både andra och sig självkan fördjupas och behöverinte alltid förmedlas genomföreläsningar.HLR på kontoretFörutom Malin arbetaräven Patricia Blomqvist somutbildare inom hjärt- ochlungräddning.Vividas utbildning i hjärtochlungräddning genomförsfortlöpande bland grupperna.Även medarbetarnapå Vivida Assistans kontorhar genomgått utbildningen.Närmast i vår är två tillfällenmed grundläggandehygienteknik. Tanken medutbildningarna på Vivida äratt de ska vara utformadesom block.– Jag har tänkt att deska delas in i block medolika innehåll; ett introduktionsblock,ett grundutbildningsblock,ett fortsättningsblockoch ev ettfördjupningsblock. Det ärtänkt att personal ansvarigaska hålla i introduktionsutbildningen,säger Malin.Arbetet pågårJust nu pågår arbetet hosansvariga på Vivida medutformningen av innehållet iblocken. Arbetet sker i samarbetemellan utbildningsansvarige,ledningsgruppenoch personalansvariga.Har du som medarbetarehos Vivida några frågor, synpunktereller önskamål omutbildningar, prata med dinpersonalansvarige.Malin Odell-Kugelberg019-555 43 80Sid 4 VividaNytt · nr 2 · 2010


FöreläsningEn kreativ föreläsningi VästeråsTorsdagen den 17 decembersamlades ett stort gängmedarbetare i Västerås föratt tillsammans lyssna på enföreställning som visar kreativitetensmöjligheter, enligtföreläsaren Lennart Hjelmsjälv.Lennart Hjelm arbetar fortfarandesedan många årsom lärare och när barnenhade flyttat hemifrånbestämde han sig för attägna sig åt något nytt, detkom att bli föreställningenTankens kraft.– Jag gjorde detta förmitt eget nöjes skull utannågra krav på mig själv. Jaghar lärt mig kunskaper omkroppsspråk och beteendenhos folk för att kunnaunderhålla och föreläsa.Anekdoteroch experimentDet blev en hel eftermiddagdär Lennart förelästeom att kunna se möjligheteroch se människor. Anekdoternafrån Lennarts eget livoch vardag blandades medexperiment som gjordes tillsammansmed de närvarande.Efteråt hördes mångaglada åsikter.– Det är bra och roligtatt kombinera utbildning/föreläsning med att manockså träffar andra assistentersom jobbar i sammastad, sade en av deltagarna.– Jag hoppas att kunnabli bättre på att ge komplimangeråt folk och att tänkapå att en person som kanskeär otrevlig inte riktar detmot mig personligen utanhar en dålig dag.– Något jag tar med migfrån föreläsningen undereftermiddagen är att försökatänka allt mera positivt ivardagen.Lennart Hjälm tänker och talar kreativt.VividaNytt · nr 2· 2010 Sid 5


Åsa möter omgivningenmed ett leendeI Perstorp, som är Skånes minsta kommun sett till folkmängden, bor Åsa Gunnarsson tillsammansmed sin familj. Här trivs hon med närheten till vackra bokskogar och små sjöar.Åsa Gunnarsson är 34 år och är gift medAnders. Tillsammans har de fullt hus medbarnen Linus, 15 år, Casandra 13 år, Lina 12år, Sebastian 11 år och Tindra 1 år.”Lägg inte enmassa onödigenergi pånegativa saker”– Jag arbetar inom hemsjukvårdensom undersköterska och även som personligassistent hos Vivida. Vi bor i ett lugnt villakvarterhär i Perstorp. Jag har bott här isnart 17 år och både jag och familjen trivsmycket bra. Tidigare bodde jag i Åstorp enbit utanför Helsingborg.Samlar kraft i vardagenDet som lockade Åsa till Perstorp, belägetmellan Helsingborg och Hässleholm var närhetentill naturen. Här finns vackra bokskogaroch småsjöar överallt. Naturen ärockså ett sätt för Åsa och familjen att samlakraft i vardagen. Det blir ofta långa skogspromenadermed grillning något som fårhela familjen att trivas.– Det finns också ett stort motorintressei familjen. Tidigare var vi ofta på folkracetävlingar,nästan varje helg. Men numeraräcker inte tiden till, våra äldsta barn harfullt upp med sina kompisar. Däremot försökerjag och Anders komma iväg på någonhårdrockskonsert någon gång då och då närnågot av de banden vi gillar spelar.Tiden med familjen är det bästa Åsa vet.Långa perioder på sjukhus har lärt henneoch de andra att det är inget man kan ta förgivet att vara tillsammans.– Att få vara med och se barnen växaupp och bli stora, är en stor skatt. En fantastiskresa att få vara med om.Drömmer om att resaMen även om det har varit tufft tidigareså kan både Åsa och hennes man se framåt.All deras tid har gått åt till barnen hittillsmen de pratar ofta om vad de ska göra närbarnen blivit stora och flyttat hemifrån.– Vi drömmer om att kunna resa. Ellertänk att bara kunna sitta i lugn och ro ochläsa en bra bok. Men då kommer ju barnbarnen,säger Åsa och skrattar.Slutligen vill Åsa ge ett råd till andra.– Jag försöker att möta min omgivningmed ett leende. Det brukar smitta av sig.Att se det positiva i det mesta är mitt godaråd. Lägg inte en massa onödig energi pånegativa saker, det mår ingen bra av. Detfinns så mycket att glädjas åt här i livet tilloch med när det känns som svårast.VividaNytt · nr 2· 2010 Sid 7


Tema: FriskvårdFriska medarbetareger friskt företagEn förutsättning för attVivida ska kunna utvecklas,är att medarbetarna mår bra.Regelbunden friskvård germedarbetarna bättre möjligheteratt möta de fysiska,psykiska och sociala kravsom ställs i såväl arbetslivetsom på fritiden. Vividas målsättningför friskvårdsarbetetär att få friskare medarbetare,ökad trivsel, bättrearbetsmiljö och högre kvaliteti verksamheten.Allt fler människor blir alltmer inaktiva och stressarmer, vilket ökar sjukfrånvaron.Idag räknar man medatt ungefär 30 procent avbefolkningen är helt inaktivpå både arbete och fritid.Många otränade har sådålig kondition att de harproblem att genomföra enarbetsdag på 8 timmar.Friskvård förebyggerRyggproblem som till störstadelen beror på inaktivitetär idag den störstaorsaken till sjukskrivningar.Spänningshuvudvärk ochandra kortare sjukskrivningsorsakerkan helt eller delvisförsvinna. Friskvårdförebygger ohälsa ochkan därigenom ge storakostnads besparingar.Att motionera regelbundetökar energin i kroppenvilket leder till en högrelivskvalitet och färre sjukskrivningar.Men även trivselnökar liksom kreativiteten.Mindre stress ochlägre personalomsättning ärockså viktiga faktorer.VD som motionerarSambandet mellan ett aktivtoch sunt liv och ett friskt livär väl dokumenterat. Medrelativt små förändringarkan man göra stora vinster.Vividas friskvårdspolicy i korthetVivida Assistans erbjuder en friskvårdspeng till sina medarbetaresom arbetat enligt schema i minst tre månaderoch har för avsikt att fortsätta arbeta enligt schema.Friskvårdspengen innebär:1. Om du arbetar halvtid eller mer= 1500:- per kalenderår.2. Om du arbetar 8 tim/v och upp till halvtid= 750:- per kalenderårTa kontakt med din personalansvarigeför mer information.Givetvis ligger det ett ansvarpå individen att ta handom sin egen hälsa. Men detär viktigt att företaget kanmotivera medarbetarna ocherbjuda bra möjligheter tillfriskvård.– Det är enkelt, attinvestera i personalens välbefinnandeär en ekonomiskvinning för företaget! Attkunna minska ohälsotalenär viktigt och vår personal ärden viktigaste tillgången såvarför då inte se till att personalenär frisk, säger VividasVD Fredric Käll som självsedan drygt ett år tillbakaaktivt börjat motionera.Sid 8 VividaNytt · nr 2 · 2010


Tema: FriskvårdFrågor och svar omfriskvårdsbidragetJag undrar vad friskvårdsbidragetinnebär i grunden?– Friskvårdsbidraget är ett bidrag för att du som medarbetare skall kunna ges chansen tillatt motionera och känna dig frisk och pigg. Det ger också förhoppningsvis vinning för digsom medarbetare att du känner dig friskare och starkare samt mår bättre fysiskt och psykiskt.Det är även bra för företagets del eftersom det förhoppningsvis sänker sjuktalen.Vilka aktiviteter kan jag fåfriskvårdsbidraget för?– I enkelhet kan man säga aktiviteter som inte kräver att duköper någon dyr egen utrustning. Exempel på aktiviteter somdu kan få friskvårdsbidrag för är gymnastik, styrketräning (gymkort), spinning, bowling ocholika racketsporter. Du kan även få det för enklare lagsporter som fotboll, handboll ochbandy. Förutom mer traditionella sporter kan du även få det för motionsdans, Tai chi, quigongoch massage.Vilka aktiviteter kan jag dåinte få friskvårdsbidraget för?– Du kan inte få friskvårdsbidraget för aktiviteter som kräverdyrare utrustning exempelvis ridning, segling, golf. Sportersom pistolskytte och bridge ger inte heller rätt till friskvårdsbidrag.Bowling kan ge friskvårdsbidrag.Båtsport ger inte friskvårdsbidrag.Assistent mår bra av massageEn av Vividas assistenter,Gudrun Jansson i Tärnsjöär en av de som har utnyttjatfriskvårdsbidraget och ärmycket nöjd.– Jag gick och fick enhelkropps massage i entimme. Jag tycker det ärbra med friskvårdsbidragetför att man kan göra någotsjälv, exempelvis gå ochsimma eller träna på gym.Friskvårdsbidraget är ocksåbra tycker jag för att mankan hålla sig frisk och kännaatt man mår bra i jobbet.VividaNytt · nr 2· 2010 Sid 9


NoteratMin stad: NoraVälkommen till Nora, engammal vacker stad medbyggnader från 1700- och1800-talet. Staden är belägeni Bergslagen som är endel av Västmanland.En av de kanske mestkända sakerna med Noraär Noraglassen som mankan avnjuta här under sommaren.Norasjön som liggerprecis bredvid är utmärktför den som vill sola, bada,fiska eller paddla kanot.Här har man också anordnatbåtracingtävlingar. Härbodde deckareförfattarenMaria Lang som under sinverksamhetstid skrev mångadeckare som utspelades iett fiktivt Nora. Ett av hen-nes mest kända verk är Tresmå gummor.Järnväg och antikmässaNora är också en av Sverigesbäst bevarade trä städeroch även en gammal gruvstad.I Nora finns även NoraBergslags Veteran-Jernväg.Mellan Nora och Ervallaöppnades 1856 Sverigesförsta normalspåriga järnväg.Numera finns här ennormalspråig museibanamed ånglok, rälsbuss ochlokomotorer med regelbundaturer under hela sommaren.En av Sveriges störstaantikmässor anordnas ocksåhär i Nora årligen i börjanav juli– Jag tycker det är enjättegullig stad och jag trivsmycket bra här, säger IdaJacobsson som arbetar påVivida i Nora.Vivida gratulerar!Vivida skulle vilja riktaett stort grattis till demMarssom fyller jämti april och mars,nämligen• Håkan i Skövde 60 år• Carin i Odensbacken60 år• Iréne i Vintrosa 50 år• Lotten i Billesholm40 år• Moa i Örebro 30 år• Marcus i Gnesta20 årApril• Curt i Västerås 70 år• Kurt-Erik i Åkersberga70 år• Lizbeth i Flyinge 50 år• Ann-Charlotte i Järbo40 år• Linda i Torshälla 30 årEtt stort grattis till er och tillalla er andra som fyller åri mars och april.En härlig vintervy i Nora Foto: Nora turistbyrå.Sid 10 VividaNytt · nr 2 · 2010

More magazines by this user
Similar magazines