Info nr 9/2013 - IF Metall

ifmetall.se
  • No tags were found...

Info nr 9/2013 - IF Metall

Foto detta uppslag: Christel lindHandledarna på den arbetsplatsförlagda utbildningen spelar också en viktig roll. En av dem är Lennart Johanssonpå Tomal i Falkenberg som betonar att trygghet är grunden och att alla ska känna sig trygga från dag ett.Sveriges konkurrenskraft ligger i uI ljusa och öppna lokaler på skolan iFalkenberg studerar 35 elever på gymnasietsindustritekniska program. Härfinns fyra lärare med bakgrund inomyrket som de lär ut; svets och skärandebearbetning.Formar duglighet och kompetensTommy Hultberg är lärare för svetsdelen.Hans engagemang är påtagligt.– Jag arbetade som svetsare i mångaherrans år innan jag satte mig i skolbänkenför att studera till lärare. Sedan2007 jobbar jag här och det är helt fantastiskt,att få arbeta med ungdomarär otroligt givande. Jag får en möjlighetatt forma dem till duktiga, kompetentaunga vuxna, säger han.Var utbildningen är förlagd berorpå vilket år eleven går. Första året ärteoretiskt med studiebesök på arbetsplatser.I årskurs två gör eleven APL,arbetsplatsförlagd utbildning, under ettantal veckor varje år. I årskurs tre utökasAPL:en till fler veckor. Eleverna fårmöjlighet att prova olika arbetsplatserför att känna på vad som passar dem.De får även välja inriktning.Omtyckta lärare– De som går här blir väl rustade förframtiden, det tål att upprepas, sägerTommy Hultberg.– En svetsare kan i dag tjäna bra medpengar om det är det som lockar. Detfinns även goda möjligheter att arbetautomlands om hembygden känns liten.Det märks på eleverna att lärarna påskolan är omtyckta. Det skämtas frisktvid maskinerna, men det finns också ettstort mått av allvar. När lärarna lär utnågot lyssnar eleverna.Tiden i skolan är bara en del av skoltidenför eleverna. Mycket handlar omvad de lär sig på arbetsplatserna. Föratt det ska gå så bra som möjligt har deföretag som tar emot eleverna utbildadehandledare.Handledarna på golvetEn av dem är Lennart Johansson, enmålvaktstränande industriarbetare somtill vardags arbetar på Tomal i Falkenberg.– Jag har med mig en hel del av minträning med ungdomar in i handledarrollen.Ska du göra något på ett bra sättmåste du känna dig trygg, säger dennästan två meter långa hallänningen.Det är handledarna som är ansvarigaför eleverna på arbetsplatsen. En elevkan inte vara ansvarig för det som händerpå jobbet.– Det är vi som har ansvaret, konstaterarLennart Johansson. Inte baraför att arbetet blir bra utfört utan även6 | 9 2013


Foto detta uppslag: Christel lindPå Teknikcollege i Falkenberg går 35 nöjda elever gymnasiets industriprogram. Från vänster: Jonas Nilsson,Felix Jörgensen, Benjamin Johansson, Ernes Zaiti och Anton Berglund.ungdomarnas händerför ungdomarnas säkerhet. Vi ska tillexempel se till så att de har skyddsutrustning.Sex veckor i tvåan och åtta veckor itrean gör att handledarna får en möjlighetatt lära upp ungdomarna. Men alltbörjar med dag ett.En trygghet i grunden– Jag återkommer till tryggheten. Redaninnan ungdomarna kommer hitberättar jag för de på jobbet att nukommer en elev hit och jag vill att ni ärschysta och bjuder in dem till gänget.Sedan sätter jag mig med eleverna ochsnackar, människa mot människa. Varfinns kaffet? Var byter vi om? Var käkarvi? Sådana enkla saker som vi alla tarför givet, men som ger grundtrygghet.Så måste jag förstås informera om vilkagriniga gubbar de ska undvika, sägerLennart Johansson med glimten i ögat.– När elevernas skoltid är över serjag resultatet. Från nervösa unga tillsjälvsäkra, kompetenta unga vuxna.Lärarna och handledarna är de somlotsar eleverna in i ett långt yrkesliv,men huvudpersonerna är ändå eleverna.Första valetJonas Nilsson går andra året på industriprogrammet.– Det här var helt klart mitt förstaval.Pappa jobbar inom industrin ochdet är nog därifrån jag fått intresset,säger han.När det var dags för Jonas Nilssonatt välja program var det just tonviktenpå det praktiska som lockade; att fåmöjligheten att gå ett program på gymnasietsom lär ut att skapa saker.– Det är gott om teoretiska inslag,men det är kopplat till praktiskt arbete.Det känns till exempel inte som att dupluggar matte när du räknar ut måttenpå en plåtbit som ska bockas.– Fördelen med att plugga praktisktär att du inte behöver ha så dåligt samveteför att du sitter och spelar lite förmycket League of legends heller, sägerhan med ett snett leende.Mängder med möjligheterIndustritekniska programmet ger högskolebehörighetper automatik, men omeleverna vill kan de välja bort det för attfokusera mer på det praktiska.– Som det ser ut nu kommer jag attarbeta ett par år för att få lite arbetslivserfarenhet.Därefter finns det mängderav möjligheter att specialisera sig.Kanske djuphavsdykare. Ligga på djuptvatten och svetsa oljeriggar vore jäkligthäftigt, och lönsamt, avslutar JonasNilsson med något drömskt i blicken.peter.froven@ifmetall.se9 2013 | 7


Så minskar Sandvik skiftarbetets h24-timmarssamhället är här för attstanna och med det massor av hälsoproblemför alla som måste arbeta närvi andra är lediga. Men det finns sättatt motverka de negativa effekterna.Ett exempel är det projekt som ABSandvik Coromant i Gimo driver medfokus på sömn och kostvanor.Det handlar inte bara om att förståvikten av rätt kost. Det behövs ocksåkunskap om när det är rätt respektivefel att äta olika sorters mat.Ett exempel: Att äta stabbig mat precisinnan läggdags innebär att magenarbetar för högtryck i flera timmar.Under den tiden är det svårt att sova.Roine Gustavsson är skyddsombudoch ingår i projektgruppen:– Att äta en pizza just efter avslutatkvällsskift, precis före läggdags, äringen bra idé. Det påverkar både sömnenden natten och den fysiska hälsanpå sikt.– Vare sig man arbetar skift ellerinte är det viktigt att äta på regelbundnatider.Redan 2006 startade IF Metall ochföretagshälsovården på Sandvik Coromantprojektet om skiftarbete och hälsa.Det började med ett pilotprojekt med120 personer för att testa arbetssätt ochmetoder.– Utvärderingen av pilotgruppen varså pass bra att målet snart blev att utbildaalla 1 000 skiftarbetare i fabriken.Efter något år höjde man ribban, så attalla 1 600 anställda fick ta del av utbildningen,berättar Roine Gustavsson.Projekt med betydelseUnder projektets gång har sjukfrånvaronsjunkit från 7,6 procent till 4,4Det kan vara svårt att sova om magenmåste arbeta för högtryck. Därför är detbra att äta rätt innan man lägger sig.Att jobba skift kan medföraen hel del hälsoproblem. Detville man motverka på världensstörsta hårdmetallfabrik,Sandvik Coromant i Gimo. Därförstartades ett långvarigt projekti skiftarbete och hälsa.8 | 9 2013


hälsoriskerprocent, men det är svårt att bedömahur stor del av minskningen som berorjust på projektet om skiftarbete ochhälsa.– Vi gör ständigt insatser för att förbättraarbetsmiljön, säger projektledarenLars Mandahl vid företagshälsovårdenpå Sandvik. Det går inte att sägaexakt vad som gett vilka resultat, menhelt klart har det här projektet betyttmycket.Han understryker att det är viktigtatt arbeta långsiktigt och kontinuerligtnär man ska förbättra hälsan. Exempelvisatt alla nyanställda snabbt fårutbildningen.– Vi har kört den här utbildningen isju år nu och vi fortsätter med den.kristoffer.sydlen@ifmetall.seLars Mandahl, företagshälsovården på Sandvik, konstaterar belåtet att insatsernanär det gäller förbättrad hälsa har gett resulat.Roine Gustavsson, skyddsombud vidAB Sandvik Coromant i Gimo.Tips vid skiftarbete• Tänk på att varva ned från jobbetefter ett eftermiddagsskift. tillexempel kan du läsa eller titta påtv för att komma ned i varv.• Jobbar du nattskift så ät någotlätt innan du ska sova på morgonen.Försök ha en normal måltidsrytmoavsett arbetstid. det är ävenlättare att somna om du inte ärhungrig.• Undvik för mycket solljus när du skahem för att sova. ljuset gör digpigg. att använda solglasögon närdu tar dig hem kan vara ett alternativ.• Du klarar skiftjobbet bättre om du ärfysiskt aktiv.Vill ert företag också startaen utbildning i skiftarbete och hälsametallgruppen (nuvarande industriarbetsgivarna)och metall (nuvarandeiF metall) startade 2004 tillsammansmed aFa Försäkring projektet Skiftarbetarkörkortet.numera är det Prevent som driverutbildningen under namnet Skiftarbeteoch hälsa. de anpassar utbildningentill just ert företag och hjälper er attkomma igång.För kontaktuppgifter och mer informationsamt resultat av redan genomfördaprojekt hittar du på prevent.se.9 2013 | 9


I KORTHET55 år – inte 62. Jämställdhetspris. Medlem fårskadestånd. A-kasseregler ändras. Fler klubbar.Handledarträffar. Böter. Arkivator räddas.Nominera till Industrirådetsjämställdhetspris. Det delasut till ett företag som på ettföredömligt sätt arbetat föratt öka jämställdheten inomindustrin.Samtliga 600 handledarekommer under oktober attträffas för att diskutera främlingsfientligt,jämställdhet ochdet nya studiesystemet, sägerGunnar Larsson.En medlem som blivituppsagd fick skadestånd viden förlikning i Helsingborgstingsrätt.AnsvArig UTgivAreBengt Forsling, 08-786 82 24redaKtionentfn: 08-786 80 00 (vx)e-post: info@ifmetall.semarinette ask, ewa eriksson,Peter Frövén, annette lack,anneli lundberg, Kristoffer Sydlén,lisa Wernstedt.LAyoUT/Tryckolle sjöstedt/sandvikens Tryckeri ABMILJÖMÄRKT Trycksak 341881Nej till höjdpensionsålderIF Metall avvisar den statligapensionsåldersutredningensförslag på ändrad tjänstepension.Förslaget innebar attmöjligheten att ta ut tjänstepensionska höjas från 55 år till62 år. Alla förbunden inom LOstår bakom avslaget.– Vi kan inte annat än attkraftfullt avvisa det förslaget.Det drar undan benenför avtalslösningar gällandearbetstidsförkortning ochdelpension, säger förbundsordförandeAnders Ferbe.Nominera till industrinsjämställdhetsprisFram till den 30 septemberär det möjligt att nomineraett företag till Industrins jämställdhetspris.Priset delas utav Industrirådet till ett företagsom arbetat på ett föredömligtsätt för att öka jämställdheteninom industrin. Målet är att påsikt locka fler kvinnor till industrin.Prisutdelning sker påIndustridagen i Göteborg den14–15 oktober.Skriv en sammanfattning avjämställdhetsarbetet på företagetdu vill nominera och skickatill anna.nordin@li.se senastden 30 september.Medlem fick skadeståndEn medlem i IF Metall var nyligenuppe i Helsingborgs tingsrätt.Medlemmen hade blivitogiltigt uppsagd av sin arbetsgivare,Trädgårdsteknik AB.Vid förhandlingarna nåddesen förlikning och medlemmenfick skadestånd och ett positivtarbetsbetyg.– Både vi och medlemmenär nöjda med resultatet. Dethär företaget har betett sig väldigtilla vid flera tillfällen, sägerChristian Teiffel på IF Metallsförhandlingsenhet.A-kassans reglerändras igenFrån och med den 1 septemberträder nya, hårdare, regleri kraft för Sveriges arbetslösa.Nu måste den arbetslöse skickain en aktivitetsrapport varjemånad till Arbetsförmedlingen.Om detta inte görs försvinnerersättningen.– Att tro att ökad kontrolloch hot om indragen ersättningbehövs för att personerska ta sitt ansvar och söka jobbär kränkande, säger TomasPetti, vd på TrygghetsfondenTSL, som ägs och finansieras avLO och Svenskt Näringsliv.Fler klubbar inombemanningsbranschenI förra numret av tidningenInfo beskrevs Adeccoklubbeni Skellefteå som IF Metallsenda kända aktiva klubb inombemanningsbranschen. Detförvånade medlemmarna påManpower i Malmö, som meddelaratt de också har en klubbsom är ”allt annat än inaktiv”.Det är strålande bra, tyckerredaktionen och hoppas attfler tar efter.Handledarträffarunder oktoberUnder oktober håller IF Metallfem handledarträffar. De cirka600 handledarna är alla inbjudnaför att närvara vid något avtillfällena som kommer att beröratre block.– Under träffarna kommer viatt diskutera jämställdhet ochfrämlingsfientlighet. Dessutomkommer vi att visa det nyastudiesystem, säger GunnarLarsson på IF Metalls organisations-och studieenhet.2 miljoner kronori företagsbotEnercon åtalas för olyckan förden 31-åriga montören somomkom i Hammerdal efter ettfall på tolv meter den 26 maj2011. Minst 2 miljoner kronori företagsbot yrkar arbetsmiljöåklagareÅsa Schoultzvindkraftsföretaget och dessdåvarande vice verkställandedirektören på. Tid för rättegångär ännu inte fastställd.Arkivator räddasfrån konkursVerkstadsföretaget med sinarunt 250 anställda i Skaraborg,räddas undan konkurs sedanLeax Group, med säte i Köping,köper Arkivator Industrys verksamheteri Sverige, Ungern ochKina.Det var i mitten av augustisom Arkivator lämnade in enkonkursansökan sedan en pågåendenedgång. Då hade 40personer redan fått gå och såsent som i våras varsladesytterligare 50 personer.Nu hoppas Leax Group attde kvarvarande 160 personernakommer att kunna stanna kvar.9 2013 | 11


n 1 n 2 n 3 n4 5 frågor till Olle LudvigssonFrån skyddsombud till ledamot i EU-parlamentet. Engagemanget startade med arbetsmiljön påarbetsplatsen på 1970-talet och nu vill han påverka fackliga fri- och rättigheter i hela Europa.Foto denna sida: SocialdemokraternaFREDSBEVARANDE. Vi måstekunna förklara EU:s fördelarså att fler går och röstar. Nuför tiden pratar vi med varandraom vi är oense i stället för attstarta krig.– Vi måste bli bättre på attförklara EU:s fördelar1Hur började ditt fackligaengagemang?– Det var redan på 1970-taletoch det var främst arbetsmiljönsom gjorde det. Jag ochmina kollegor var utsattaför stora faror i vårt jobb, tillexempel förhöjda blyvärden.Då var det bara till att ta tagi det. Därefter blev jag valdtill skyddsombud och det togfart. Kamraternas stöd genomåren har betytt oerhörtmycket för mig.2Vilken skillnad är störstmellan facket då och nu?– Den stora skillnaden är hurarbetsplatserna har förändratstack vare facket. Vi harhaft väldigt starka fackföreningaroch kan se hur olikasaker blivit fantastiskt mycketbättre. Fackföreningarna harförbättrat livet för många.3Vilket beslut i EU-parlamentethar gjort digriktigt nöjd?– Det är många saker somhar varit bra. Utstationeringsdirektivetär inte heltklart än, men det har varitett bra arbete kring det. Sedanhar jag varit med ocharbetat kring regleringen avbankerna. Bankerna äri dag internationella och detär svårt för enskilda länderatt reglera dem själva. Vi haräven en stor del invånarei Europa som inte kan få bankkonto,det jobbar vi på nu.4Vad måste vi göra för attfå fler att gå och röstatill EU-parlamentet?– Vi måste bli bättre på attförklara EU:s fördelar. På1930- och 1940-talen blev detkrig när vi inte kom överens,i dag pratar vi med varandra.Det gör att EU faktiskt haren fredsbevarande funktion.Många beslut i parlamentetpåverkar oss direkt i Sverige,50–60 procent av besluten ikommunfullmäktige bedömskomma från EU.5Vad vill du genomföraom du blir omvald?– Jag vill jobba vidare medfackliga fri- och rättigheteroch att reglera bankerna. Detska vara en bra balans mellanfackliga rättigheter ochekonomiska intressen. Dåråder vi bot på den katastrofalaarbetslösheten vi hari Sverige och i Europa.peter.froven@ifmetall.se12 | 9 2013

More magazines by this user
Similar magazines