Budget 2008 Flerårsplan - Östhammars kommun

osthammar.se
  • No tags were found...

Budget 2008 Flerårsplan - Östhammars kommun

Budget 2008Flerårsplan2009 - 2011Enligt beslut i Kommunfullmäktigeden 6 november 2007


InnehållsförteckningSidOrganisation och övergripande kommentarer 4-5Kommunstyrelsens ordförande har ordet4Organisation 5Förvaltningsplan 6-15Omvärldsanalys6Finansiell analys 7God ekonomisk hushållning 8Skatte- och bidragsprognos 9Driftbudget 2008, Budgetflyttningar mellan förvaltningar 10Driftbudgetens flerårsplan 2009 - 2011, Förändringar 10Investeringsbudget 2008, Planerade större projekt 10Investeringsplan 2009 - 2011 10Sammanställning nämndernas driftbudget 12Sammanställning nämndernas investeringsbudget 13Resultatbudget 14Balansbudget 14Finansieringsanalys 15Verksamhetsplan 16-56Kommunstyrelsen, Kommunkansli16Kommunstyrelsen, IT-kontor 18Kommunstyrelsen, Informationen 20Kommunstyrelsen, Ekonomi-/Personalkontor 21Kommunstyrelsen, Arbetsmarknadskontor 23Kommunstyrelsen, Referens- och beredningsgrupp Slutförvar 25Lokala säkerhetsnämnden 26Byggnadsnämnden 27Fritidsnämnden 29Kulturnämnden 33Tekniska nämnden 38Barn- och utbildningsnämnden 43Socialnämnden 49Miljö- och hälsoskyddsnämnden 553


Kommunstyrelsens ordförande har ordetUnder budgetarbetet för år 2008 har hela den kommunalaverksamheten varit engagerad. Arbetet harskett mot bakgrund av en stark konjunktur, vilket geren positiv inramning till budget 2008. En stark sysselsättningstillväxti Sverige och i Östhammars kommun,ger goda förutsättningar för en stark kommunalbudget.I skrivande stund har vår kommun mindre än 1 % öppenarbetslöshet. Många av våra företag rekryterar nyarbetskraft, både som ersättning för pensionsavgångaroch som nyrekryteringar. Hittills har våra företag inteupplevt problem med att hitta rätt arbetskraft. Kommunenhar här ett särskilt ansvar att följa frågan. En godkompetensförsörjning är livsviktig för våra företag ochför den kommunala verksamheten.Under kommande år förväntas löneökningstakten ochinflationen i vårt land bli högre än tidigare år. Den kommunalaverksamheten är mycket personalintensiv, vilketgör vår ekonomi särskilt känslig för löneökningar.Detta faktum, i kombination med oförändade generellastatsbidrag 2009-2010 gör att kravet på god ekonomiskhushållning blir ännu viktigare under de kommandeåren. Den av regeringen aviserade förändringen i denkommunala inkomstutjämningen, skapar också en vissosäkerhet.Östhammars kommuns årliga resultat uppgår till minst2 % av summan av skatteintäkter, kommunalekonomiskutjämning, under hela budget- och planperioden. Dettaresultatöverskott är nödvändigt för bl.a. finansiering avinvesteringar och kommande pensionsåtaganden.För att möjliggöra inflyttning arbetar kommunen medett stort antal planer i hela kommunen. Dessutom projekterasett antal områden för nybyggnation.Den kommunala organisationen präglas av ett ständigtförändrings- och moderniseringsarbete. Kravenfrån medborgarna förändas ständigt beroende på vilkabehov som ska tillfredsställas. För att möte dessa kravkommer vi att under 2008 bland annat prioritera:• En ny ledningsorganisation för BUN. Detta kommeratt skapa tydlighet i skolans uppdrag genomatt renodla det statliga och kommunala uppdragetvilket kommer att ytterligare utveckla det pedagogiskaarbetet• I kommunen pågår en demografisk förändring.Denna innebär fler äldre vilka kommer att erfordraett större behov av vård. För att ha en godframförhållning arbetar socialnämnden för att tafram en äldreomsorgsplan.• I början av år 2008 förväntas kommunfullmäktigeanta en policy för konkurrensutsättningar avverksamheten. Nämnderna får sedan ansvaret attarbeta aktivt för intreprenader, personalkooperativoch privata utförande.• Kompetensförsörjning blir allt viktigare för företagenoch den kommunala verksamheten. Föratt undvika risken för flaskhalsar inrättas en arbetsmarknadsnämndtillsammans med näringslivoch arbetsförmedlingen. Bruksgymnasiet utvecklarfler yrkesprogram. Kommunens engagemangi Wilhelm Haglunds gymnasium förväntas inomnågra år resultera i mer spetskompetens.• Att ta fram tydliga tjänsteåtaganden i samtligaförvaltningar. Dessa åtaganden ska tydligt redovisavad medborgarna kan förvänta sig av serviceoch andra tjänster.• Arbetet med att skapa bra vattenmiljöer i kommunen.Under 2008 startar ett projekt tillsammansmed intressenterna runt Östhammars- ochGranfjärden för att förbättra vattenkvaliteten.I Olandsån och i Fyrisåns källor i Österbybruk,deltar kommunen aktivt för att minska näringsbelastningen.Kommunen har en bred och omfattande verksamhetsom bidrar till en försatt hög livskvalitet för våra medborgare2008.Jacob SpangenbergKommunstyrelsens ordförande4


OrganisationKommunfullmäktigeValnämndÖverförmyndareKommunstyrelseKommunchef StabRevisionRäddningstjänsten NordupplandDannemora Gruvfastigheter ABHargs Hamn ABStiftelsen ÖsthammarshemÖNABKommunledningskontoretArbetsmarknadskontoretTrafiknämndenTekniska nämndenSocialnämndenMiljö- och hälsoskyddsnämndenKulturnämndenEkonomi-/personalkontoretIT-kontoretKommunkanslietTekniska förvaltningenSocialförvaltningenMiljökontoretKulturförvaltningenFritidsnämndenFritidsförvaltningenByggnadsnämndenByggnadsnämndskontoretBarn- och utbildningsnämndenBarn-och utbildningsförvaltningen5


Förvaltningsplan 2008 - 2011OmvärldsanalysSamhällsekonomisk utveckling och situationI budgetpropositionen presenterar regeringen en ljusbild av den svenska ekonomin. Bruttonationalprodukten(BNP) väntas växa med 3,4 procent 2007 och med3,0 procent 2008. Arbetslösheten beräknas sjunka till 4procent år 2008.Världsmarknadstillväxten fortsätter att öka i god takt,den penningpolitiska åtstramningen gör dock att tillväxttaktendämpas något. BNP-tillväxten i USA bromsarin i år till följd av den svaga bostadsmarknaden, menbedöms stärkas åter något nästa år. Tillväxten i Asienligger kvar på en mycket hög nivå. Den senaste tidensturbulens på de finansiella marknaderna har ökat osäkerheteni prognosen. Effekterna på tillväxten i världsekonominbedöms dock i dagsläget bli begränsade.Svensk ekonomi och arbetsmarknad fortsätter, enligtregeringen, att utvecklas starkt. Det är främst den inhemskaefterfrågan som driver tillväxten. De senasteårens starka investeringstillväxt når sin topp i år. Hushållenskonsumtion väntas växa kraftigt framöver.Detta till följd av snabbt stigande disponibla inkomster,ökande sysselsättning och en i utgångsläget god förmögenhetsställning.Efterfrågan på arbetskraft är hög, och sysselsättningenfortsätter att stiga 2007 och 2008. Antalet sysselsattaberäknas öka med 2,3 procent i år och med 1,2 procentnästa år. Det motsvarar en ökning med sammantaget150 000 personer. Arbetskraftutbudet ökar kraftigt2007 för att därefter öka i en måttligare takt. Den reguljärasysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i befolkningen,för de i åldern 20–64 år är uppe i 80 procent år2008. Den öppna arbetslösheten minskar till 4,0 procentår 2008 för att åren därefter öka något.Löneökningstakten bedöms bli högre de kommandeåren till följd av det stigande resursutnyttjandet och deavtal som slutits. Detta bidrar till att inflationstryckettilltar. Riksbanken väntas därför höja reporäntan till somhögst 4,75 procent 2009. Sammantaget innebär detta attkonjunkturutvecklingen dämpas 2009 och 2010. Enligtdenna framskrivning bedöms BNP öka med 2,5 procentår 2009 och 1,9 procent år 2010.Starka finanser i kommunerna bidrar till att den kommunalakonsumtionen ökar. I år bedöms sektorns konsumtionöka med ca 2 procent och nästa år med 1,8procent. Under åren 2009 och 2010 växer emellertidinkomster och konsumtion i den kommunala sektornbetydligt svagare enligt regeringens bedömning. Denkommunala konsumtionen väntas då öka med enbart ca0,5 procent per år, vilket är det utrymme som demografinsägs kräva. Det är såväl en långsammare ökning avskatteunderlaget som oförändrade generella statsbidragsom förklarar den svagare inkomstutvecklingen i kommuneroch landsting 2009 och 2010.Såväl det strukturella som det finansiella sparandet ioffentlig sektor överstiger med god marginal regeringensöverskottsmål under perioden 2007–2010. Det ärstatens finansiella sparande som visar stora överskott.Den kommunala sektorns resultat och finansiella sparandeförsvagas något, men fortsätter enligt regeringensbedömning att visa överskott under perioden 2007–2010.Skatteunderlagets utvecklingRegeringen förutser en ökning av det kommunalaskatteunderlaget med 28,5 procent under perioden2006–2010. Det är ca en procentenhet mer än vad SverigesKommuner och Landsting (SKL) prognostiserar.Den övervägande delen av skillnaden förklaras av attregeringen räknar med en snabbare lönesummetillväxtän SKL. Det är framförallt antaganden om större löneökningar,men i viss mån även fler arbetade timmar sombidrar till den snabbare lönesummetillväxten i regeringensprognos.Regeringen antar också att inflationstakten, och därmedökningen av prisbasbeloppet, blir högre. Detmedför dels att pensionsinkomster ger större bidragtill skatteunderlaget än i SKL:s bedömning, dels störregrundavdrag.SKL beräknar att skatteunderlaget ökar med 5,3 %2008, 5,0 % 2009 och 4,6 % 2010. Ekonomikontorethar använt 4,6 % även för 2011.Kommunalekonomisk utjämningDen statliga kommunalekonomiska utjämningengaranterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften.Räcker inte anslagets nivå att finansiera dengaranterade nivån justeras detta genom att kommunernasjälva får betala en regleringsavgift. Överstigeranslagets nivå den garanterade nivån betalar staten utett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansierasäven de av regeringen föreslagna regleringar somberör kommunerna.Den största förändringen som aviseras är att den statligafastighetsskatten 2008 ersätts av en kommunalfastighetsavgift. Den ökade kommunala intäkten kommeratt regleras mot anslaget för kommunalekonomiskutjämning genom en minskning med lika stort beloppsom intäktsökningen. Propositionen behandlas underoktober månadRiktade bidrag och större förändringar• Nystartsjobb ska även omfatta den offentliga sektornoch nyfriskjobb införs.• Förändringar görs i arbetslöshetsförsäkringen ochen rehabiliteringskedja införs.• Totalt 900 mkr i riktat statsbidrag införs 2008-2010 för att stimulera skolor att stärka basfärdig-6


heterna läsa, skriva och räkna i årskurserna 1-3.• De kommuner som önskar kan ge ett vårdnadsbidragpå maximalt 3 000 kronor per månad. Vårdnadsbidragetfår finansieras inom kommunensbudget.Befolkningsutvecklingen2004 – 2006 har befolkningen minskat. Bidragandeorsaker är födelseunderskott och nettoutflyttning. Under2007 har minskningen stannat upp främst beroendeav ökad inflyttning. Befolkningen bedöms vara 21 450personer den 1 november 2007. Därefter beräknas antaletinvånare till 21 400 under planperiodenTabell: Befolkningsförändringar(1 november är det datum som avgör nästkommandeårs nivå inom skatte- och bidragssystemen)År 30 juni 1 nov Förändring1 novemberåret innan2004 21 760 21 727 -102005 21 747 21 617 -1102006 21 562 21 444 -1732007 21 418 21 468 (050926) 242007 21 450 (prognos) 62008 21 400 (prognos) -502009 21 400 (Prognos) 02010 21 400 (Prognos) 0KänslighetsanalysEn kommun påverkas givetvis många gånger av händelserutanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra dettatydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visarhur olika förändringar påverkar kommunens finansiellasituation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorerpåverkar kommunens resultat.HändelseförändringKostn/intäkt(mkr)Ränteförändring med 1 % +/- 1,8Löneförändring med 1% +/- 7,3Bruttokostnadsförändring 1% +/- 12,1Socialbidragsförändring 10% +/- 1,1100 kommuninnevånare +/- 4,4Förändrad utdebitering 1 kr. +/- 36,010 årsarbetare +/- 4,1I tabellen ovan framgår bland annat att varje procentslöneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 7,3mkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnadernamedför en kostnad på ca 12,1 mkr. Enskatteintäktsökning med 1 krona ger ca 36 mkr och enökad befolkning med 100 personer ger 4,4 mkr i ökadeintäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanståendeexempel på förändringar kan få en avgörande betydelseför kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthållaen finansiell beredskap på såväl kort som långsiktFinansiell analys (driftbudget2008)Analysen skall ses som en sammanfattning avkommunens finansiella ställning och utveckling.Den bygger på samma finansiella analysmodellsom används i övriga delar i årsredovisningen,nämligen perspektiven resultat – kapacitet ochrisk – kontroll.Resultat – kapacitetUnder 2008 beräknas Östhammars kommuns löpandedriftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnettota i anspråk 92,7 % av skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning. Avskrivningarnas andel beräknasbli 4,6 % och finansnettot beräknas ta i anspråk0,5 %. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnadernata i anspråk 97,8 % av kommunens skatteintäkteroch kommunalekonomisk utjämning. Det innebär attkommunen har 2,2 % lägre kostnader än intäkter underåret och ett positivt resultat på 20,8 mkr eller +2,2 %av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämningvilket är högre än uppsatt resultatmål om 2 %.Kommunens räntenettokostnader bedöms fortsatt vararelativt låga. Räntenettot budgeteras till 4,5 mkr vilketär 0,5 mkr högre än budget 2007.Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelsersom anger hur stor del av kommunens totala tillgångarsom har finansierats med eget kapital uppgår till 1 %,vilket ej når upp till det finansiella målet om att soliditetenskall öka med 2 procent. Då pensionsförpliktelsernahar fått nya beräkningsgrunder p.g.a. nya ränteantagandenhar ansvarsförbindelsen ökat kraftigt vilketpåverkar soliditetsmåttet.Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka pålång sikt, till skillnad från likviditetsmåtten som visarbetalningsberedskap på kort sikt.Kommunens skulder beräknas öka med 45,0 mkr2008. Ökningen sker i sin helhet för långfristiga skuldersom budgeteras till 166,4 mkr. Ökningen beror på högainvesteringsnivåer.Risk – kontrollKassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktigabetalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristigaskulderna av likvida medel och kortfristiga fordringarKommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknastill 27 % vilket är lägre än bokslut 2006 och budget2007. En fjärdedel av kommunens kortfristiga skulderutgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedömsomsättas under de närmaste åren. Även den borträknadinnebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskapinte ännu kan anses tillfredställande.7


God ekonomisk hushållningEnligt kommunallagen ska budgeten upprättas så attintäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att omkostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna,ska det negativa regleras och det redovisadeegna kapitalet återställas under de närmaste följande treåren.Budgeten för 2008 och den ekonomiska planen för2009 – 2011 uppfyller balanskravet och även det finansiellaresultatmålet. Detta innebär att kommunenuppfyller kravet på god ekonomisk hushållning underbudget- och planperioden.I kommunallagen sägs att kommuner och landsting ibudgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjerför verksamheten som har betydelse för god ekonomiskhushållning.I nämndernas verksamhetsplaner framgår under rubriken”mål och riktlinjer” sådana verksamhetsmål.Följande finansiella mål gäller för Östhammars kommun:ResultatmålFör att konsolidera ekonomin, finansiera investeringarsamt ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringarskall Östhammars kommuns årliga resultatuppgå till minst 2 % av summan av skatteintäkter,kommunalekonomisk utjämning.SoliditetsmålSoliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångarsom finansieras med eget kapital och beskriverhur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas.Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.Den praxis som utvecklats på senare tid äratt soliditeten även skall inkludera pensionsåtagandensom är intjänade före 1998 och som anges som enansvarsförbindelse i balansräkningen. Soliditeten, inkl.pensionsåtaganden var 6 % för Östhammars kommun2006. Ett långsiktigt mål är att soliditeten skall öka tillminst rikets medelvärde, som 2006 var 20 %. Soliditetenbör öka med minst 2 % varje år.Finansieringsmål för investeringarInvesteringar bör så långt som möjligt finansieras avavskrivningar och kommunens resultat. Det har startatsett antal stora investeringsprojekt, bl.a. om- ochtillbyggnad av Olandsskolan. Utöver detta planerasett antal investeringar kopplat till energiåtgärder. För2008 bedöms dessa investeringar kunna finansieras tillminst 60 % av kommunens avskrivningar och resultat.Fr.o.m. 2009 bedöms finansieringsmålet kunna sättastill 100 %.BudgetmålVarje nämnd skall bedriva verksamheten inom beslutadbudget. Målet är att inget budgetöverskridandeuppstår.Vid befarat budgetöverskridande om minst 1 % avnettobudgeten skall nämnden omgående anmäla dettatill kommunstyrelsen.Mål för skattesatsÄven skattesatsen är ett finansiellt mål. Kommunenbör ta ställning till skattesatsens storlek under planperioden.Kommunens skattesats är 22,18 år 2007 ochplaneras vara oförändrad under planperioden (t.o.m.2011).ÖverskottspolicyNär självfinansiering av investeringar har uppnåttsskall hälften av resterande överskott avsättas som pensionsreservinom eget kapital och hälften användas tillamortering av kommunens låneskulder.8


Driftbudget 2008Budgetflyttningar mellan förvaltningar.Budget för avskrivningsmedel avseende räddningstjänstflyttas från avskrivningar till räddningstjänst(0,2 mkr).Budget för pensionsadministration flyttas från finansförvaltningtill personal- och ekonomikontor (0,4 mkr).Större förändringar jämfört med 2007 års budget.Kommunstyrelsens anslag för strukturmedel ökas med5,1 mkr till totalt 5,5 mkr, varav 1,2 mkr avsätts för fortsattdrift av landsbygdsskolor samt 0,5 mkr avsätts förstrukturförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde.Anslaget för ofördelad personalförsörjning höjs med8,3 mkr.Kommunkansliets budget sänks med 0,8 mkr.IT-kontoret tillförs 0,7 mkr bl.a. för övertagande avansvaret för pedagogiska nätet samt ansvaret för införandeav geografiskt informationssystem (GIS).Personal- och ekonomikontorets budget sänks med0,6 mkr.Budgeten för kollektivtrafik/färdtjänst sänks med 1,1mkr.Arbetsmarknadskontorets budget sänks med 1,1 mkr.Räddningstjänstens budget sänks med 0,7 mkr.Budgeten för fritidsnämnden sänks med 0,7 mkrKulturnämndens budget sänks med 0,4 mkr.Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med5,8 mkr utifrån demografiska skäl (färre elever). Enligttidigare ekonomisk prognos planerades en minskningmed 9,3 mkr men utifrån verksamhetsmässiga skäl harbedömts att minskningen inte kan bli så stor. För 2008har därför nämnden tillförts ytterligare 3,5 mkr utövertidigare planerat.Socialnämnden tillförs 6 000 tkr utifrån demografiskaskäl (fler äldre). Enligt tidigare ekonomisk prognosplanerades ett tillskott på 1 000 tkr. Då lönerevisioneninom kommunals avtalsområde ej beräknas kunna finansierasinom socialnämndens budget tillförs ytterligare5,0 mkr.Finansförvaltningen tillförs 1,0 mkr för ökade pensionskostnaderBudgeten för avskrivningar ökas med 2,0 mkr.Intäkten från skatter och bidrag ökas med 49,4 mkr.Nämnderna kompenseras med 2 % uppräkning av nettobudgetenför löne- och prisökningar.Driftbudgetens flerårsplan 2009 – 2011Större förändringar jämfört med 2008 års budget.Under kommunkansliet tillförs 0,4 mkr avseende valnämnden2009, för EU-val.Teknisk nämnden tillförs 3,0 mkr 2009 för bl.a. ökadeenergikostnader.Utifrån demografiska skäl (färre elever) minskas budgetenför barn- och utbildningsnämnden med 7,5 mkr2009 samt 3,0 mkr 2010 och 2011.Utifrån demografiska skäl (fler äldre) och därmed ökadevårdbehov tillförs socialnämnden 8,0 mkr 2009, 7,0mkr 2010 samt ytterligare 6,0 mkr 2011.För respektive år 2009 - 2011 tillförs finansförvaltningen1,0 mkr för ökade pensionskostnader.Budgeten för avskrivningar ökas med 1,5 mkr respektiveår 2009 - 2011, utifrån utökade investeringsnivåer.Räntenettot ökas med 0,5 mkr 2010 och 2011.InvesteringarUnder förutsättning att driftbudgetens planerade resultatuppfylls 2008 – 2011 bedöms investeringsnivåernainom de skattefinansierade verksamheterna kunnauppgå till genomsnittligt ca 63 mkr per år. Något högrenivå planeras dock 2008 för att kunna genomföra bl.a.Olandsskolans om- och tillbyggnad samt ett antal investeringarkopplat till energiåtgärder.Investeringsbudget 2008Planerade större investeringsprojektUnder kommunstyrelsen avsätts 2 mkr för oförutseddainvesteringar.För att kunna fullfölja bredbandsutbyggnaden ochGIS-projekt budgeteras 3,2 mkr under kommunledningskontoret.För om- och tillbyggnad av Olandsskolan budgeteras35,7 mkr.För ventilationsåtgärder budgeteras 7,5 mkr.För exploatering av bostadsområde budgeteras 6,3mkr.I övrigt budgeteras investeringsram för respektivenämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillståndför äskade projekt inom beslutad investeringsram.Avgiftsfinansierad verksamhet 2007Investeringar för VA- och renhållningsverksamheternabudgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringarfinansieras inom respektive taxekollektiv.Investeringsplan 2009 – 2011Investeringarna anges i 2008 års prisläge. Därtill kommerinflationsuppräkning.För att möta investeringsbehov kopplat till ”Framtidsbild” avsätts 3 mkr 2009, 15 mkr 2010 samt 10mkr 2011 under kommunstyrelsens ansvar.10


Planerade större investeringsprojekt• Ombyggnad Olandsskolan 2009 (5,0 mkr).• Ventilationsåtgärder , byte värmesystem 2009(7,8 mkr).• Exploatering bostadsområden 2009- 2011 (13,0mkr)Avgiftsfinansierad verksamhetInvesteringar för VA- och renhållningsverksamheternabudgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringarfinansieras inom respektive taxekollektiv.11


Driftbudget nettoNämndernas nettobudget, tkrBudget2008Plan2009Plan2010Plan2011Kommunstyrelse -153 451 -154 861 -155 841 -156 841Strukturmedel -5 500 -5 500 -5 500 -5 500Ofördelad personalförsörjning 1,0 % -12 591 -12 591 -12 591 -12 591Finansförvaltning m.m. -13 862 -14 862 -15 862 -16 862Kommunledningskontor -121 498 -121 908 -121 888 -121 888--varav Kommunkansli-22 718 -23 068 -23 068 -23 068--varav Ekonomi-/personalkontor-16 538 -16 538 -16 538 -16 538--varav Kollektivtrafik/färdtjänst-22 550 -22 550 -22 550 -22 550--varav It kontor-19 641 -19 701 -19 681 -19 681--varav informationskontor-1 602 -1 602 -1 602 -1 602--varav räddningstjänstverksamhet-15 357 -15 357 -15 357 -15 357--Arbetsmarknadskontoret-23 092 -23 092 -23 092 -23 092Byggnadsnämnd -2 720 -2 720 -2 720 -2 720Fritidsnämnd -16 147 -16 147 -16 147 -16 147Kulturnämnd -9 059 -9 059 -9 059 -9 059Teknisk nämnd 1 562 -1 438 -1 438 -1 438Barn- och utbildningsnämnd -405 790 -398 254 -395 254 -392 254Socialnämnd -296 835 -304 835 -311 835 -317 835Miljö- och hälsoskyddsnämnd -2 906 -2 906 -2 906 -2 906Avskrivningar -43 292 -44 792 -46 292 -47 792Avskr affärsverksamhet 8 800 8 800 8 800 8 800Inflationsuppräkning, 3,0 % -25 823 -51 661 -77 589Verksamhetens nettokostnad -919 838 -952 035 -984 353 -1 015 78112


InvesteringsbudgetNämndernas nettobudget, tkrBudget2008Plan2009Plan2010Plan2011Kommunstyrelse 5 640 7 400 19 140 14 000Framtidsbild/oförutsett 2 000 5 000 17 000 12 000Kommunledningskontor 3 250 2 150 2 140 2 000Arbetsmarknadskontoret 390 250 0 0Fritidsnämnd 1 150 1 500 2 000 2 000Teknisk nämnd 99 875 56 600 39 000 37 700--varav Olandsskolan35 700 5 000--varav ventilation7 500 7 800--varav byte värmesystem600 4 200--varav exploatering bostadsområden6 300 5 000 5 000 3 000--varav exploatering industriområden1 000 1 000 1 000 2 000--Tekniska kontoret, övriga investeringar24 075 18 000 20 000 21 700--varav VA-verksamhet21 000 12 900 12 000 10 000--varav Renhållning3 700 2 700 1 000 1 000Barn- och utbildningsnämnd 4 000 4 000 4 000 4 000Socialnämnd 1 300 1 600 1 300 1 300Inflationsuppräkning 3 % 1 665 3 194 4 450Summa nettoinvesteringar 111 965 72 765 68 634 63 450Finansieringsmål för investeringarInvesteringar bör så långt som möjligt finansieras avavskrivningar och kommunens resultat. Det har startatsett antal stora investeringsprojekt, bl.a. om- ochtillbyggnad av Olandsskolan. Utöver detta planerasett antal investeringar kopplat till energiåtgärder. För2008 bedöms dessa investeringar kunna finansieras tillminst 60 % av kommunens avskrivningar och resultat.Fr.o.m. 2009 bedöms finansieringsmålet kunna sättastill 100 %..13


ResultatbudgetMkrB Progn2007Budget2007Budget2008Plan2009Plan2010Plan2011Verksamhetens intäkter 388,4 360,3 320,8 320,6 320,6 320,6Verksamhetens kostnader -1 234,5 -1 210,5 -1 197,3 -1 227,8 -1 258,7 -1 288,6Avskrivningar -41,5 -41,5 -43,3 -44,8 -46,3 -47,8Verksamhetens nettokostnader -887,6 -891,7 -919,8 -952,0 -984,4 -1 015,8Skatteintäkter 765,8 759,9 812,8 845,3 884,2 924,8Generella Statsbidrag och utjämning 135,8 135,8 132,3 132,5 129,4 131,4Finansiella intäkter 1,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5Finansiella kostnader -2,9 -4,3 -5,0 -5,0 -5,5 -6,0Resultat före extraordinära poster 12,1 0,0 20,8 21,3 24,2 34,9Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Årets resultat 12,1 0,0 20,8 21,3 24,2 34,9BalansbudgetMkrB Progn2007Budget2007Budget2008Plan2009Plan2010Plan2011TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella/immateriella anläggningstillgångar756,5 770,5 825,2 853,2 875,5 891,3Finansiella anläggningstillgångar 24,6 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6Summa anläggningstillgångar 781,1 794,8 849,8 877,8 900,1 915,9OmsättningstillgångarFörråd/exploateringstillgångar 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7Kortfristiga fordringar 61,4 56,6 61,4 61,4 61,4 61,4Kassa och bank 0,0 1,5 0,0 0,0 4,9 27,8Summa omsättningstillgångar 63,1 59,8 63,1 63,1 68,0 90,9SUMMA TILLGÅNGAR 844,2 854,6 912,9 940,9 968,1 1 006,8EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAROCH SKULDERSumma eget kapital 463,3 447,5 484,1 505,4 529,6 564,5(varav årets resultat) 12,1 0,0 20,8 21,3 24,2 34,9AvsättningarAvsättningar för pension och liknande 27,4 33,4 30,5 33,1 36,1 39,9förpliktelserSumma avsättningar 27,4 33,4 30,5 33,1 36,1 39,9SkulderLångfristiga skulder 121,6 189,2 166,4 170,5 170,5 170,5Kortfristiga skulder 231,9 184,5 231,9 231,9 231,9 231,9Summa skulder 353,5 373,7 398,3 402,4 402,4 402,4SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-NINGAR OCH SKULDER844,2 854,6 912,9 940,9 968,1 1 006,814


FinansieringsanalysMkrB Progn2007Budget2007Budget2008Plan2009Plan2010Plan2011DEN LÖPANDE VERKSAMHETENPeriodens resultat 12,1 0,0 20,8 21,3 24,2 34,9Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar 2,8 5,4 3,1 2,6 3,0 3,8Justering för av- och nedskrivningar 41,5 41,5 43,3 44,8 46,3 47,8Medel från verksamheten före förändring 56,4 46,9 67,2 68,7 73,5 86,5av rörelsekapitalÖkning (-)/minskning (+) kortfristigafordringarÖkning (-)/minskning (+) förråd/exploateringsfastigheterÖkning (+)/minskning (-) kortfristigaskulderMedel från den löpande verksamheten 56,4 46,9 67,2 68,7 73,5 86,5INVESTERINGSVERKSAMHETENFörvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar-170,7 -117,5 -112,0 -72,8 -68,6 -63,4Omfört till omsättningstillg (expl.fastghFörsäljning av materiella anläggningstillgångarFörsäljning av finansiella anläggningstillgångarMedel från investeringsverksamheten -170,7 -117,5 -112,0 -72,8 -68,6 -63,4FINANSIERINGSVERKSAMHETENNyupptagna lånUtnyttj checkkredit 39,4 61,3 44,8 4,1 0,0 0,0Amortering av skuldEj uttagna lånÖkning (+)/minskning (-) av övriga långfristigaskulderÖkning (-)/minskning (+) av långfristigaskulderMedel från finansieringsverksamheten 39,4 61,3 44,8 4,1 0,0 0,0ÅRETS KASSAFLÖDELikvida medel vid årets början 74,9 10,8 0,0 0,0 0,0 4,7Likvida medel vid periodens slut 0,0 1,5 0,0 0,0 4,9 27,815


Verksamhetsplan 2008 – 2011KommunstyrelsenKommunkansliVerksamhetsområdeKommunkansliet är sekretariat för kommunfullmäktige,kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samtbereder ärenden och verkställer beslut fattade i dessaorgan.Under kommunkansliet redovisas även politisk verksamhet,partistöd, revision, överförmyndarverksamhet,kommunikationer såsom färdtjänst och kollektivtrafiksamt bidrag till fristående organisationer såsom näringslivsbolagetÖnab, turistverksamhet, Liljeforsstiftelsen,räddningstjänst.Kommunkansliet leder, planerar och samordnar kommunensövergripande administrativa verksamhet samtansvarar för växel,/reception, tryckeri, vaktmästeri, cafeteriaoch arkiv.I kommunledningskontoret ingår kommunchef, ekonomichef,personalchef, IT-chef samt stabsfunktionernainformation och miljöledning. Kontoret är administrativenhet för kommunstyrelsens strategiska verksamheter.OmvärldsanalysKommunen påverkas i stor grad av vilka förutsättningarstaten ger i form av lagstiftning och finansieringinom vitt skilda områden. Ny och ändrad lagstiftningär ständigt pågående som inverkar på kommunens ansvar.Kommunkansliet behöver därför vara en mycketflexibel organisation med bred och god kompetens somlöpande ser över planeringsförutsättningarna för att anpassakommunalpolitik, organisation och verksamhettill givna förutsättningar.Mål och riktlinjerKommunkansliet skall inom ramen för givna resurseralltid ge bästa möjliga service åt allmänhet, förtroendevalda,kommunalråd, politiska partier och övriga kontorinom kommunförvaltningen.Kommunkansliet kommer att fortsätta prioritera: tillskapandeav nya bostäder, säkerställa att företagsklimatetär bra, att verksamheterna är effektiva och serviceinriktade.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Verksamheten som utförs av Östhammars NäringslivsutvecklingAB planeras övergå i förvaltningsformunder 2008.Verksamheten 2009-2011År 2009 tillförs +350 tkr till valnämnden.Kvantitet och kvalitetBereda ärenden så att högst 10% blir återremitteradefrån kommunstyrelsen och högst 5% från kommunfullmäktige.Ärendelistor till kommunfullmäktige skall vara utsändaså att ledamöterna kan läsa in ärenden under tvåhelger. Kommunfullmäktigeprotokollet skall vara justeratsenast två veckor efter kommunfullmäktigesammanträdet.Ärendelistor till kommunstyrelsen och dess arbetsutskottskall vara ledamöterna tillhanda senast fredagveckan före sammanträdet. Protokollen för kommunstyrelsenoch kommunstyrelsens arbetsutskott skallvara justerade senast två veckor efter sammanträdet.Tillse att lagenliga och reglementsenliga beredningsfristerkan hållas.InvesteringarFör att möta oförutsedda investeringsbehov avsätts2 mkr per år. För investeringar kopplat till ”Framtidsbild”avsätts 3 mkr 2009, 15 mkr 2010 och 10 mkr2011.Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 1 894 936 916 916 916 916Kostnader (-) -61 013 -67 454 -79 632 -79 982 -79 982 -79 982Personalkostader -11 063 -11 063 -24 413 -24 763 -24 763 -24 763Lokalkostnader -2 208 -1 449 -1 478 -1 478 -1 478 -1 478Övriga kostnader -47 742 -54 942 -53 741 -53 741 -53 741 -53 741Nettokostnader -59 119 -66 518 -78 716 -79 066 -79 066 -79 06616


Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet11 Nämnd o styrelseverksamhetIntäkter 278 5 5 5 5 5Kostnader -5 959 -10 658 -24 121 -24 471 -24 471 -24 47112 Stöd till politiska partierIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -1 261 -1 289 -1 289 -1 289 -1 28913 RevisionIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -540 -533 -522 -522 -522 -52219 Övr politisk verksamhetIntäkter 0 122 119 119 119 119Kostnader -2 252 -2 536 -2 106 -2 106 -2 106 -2 10622 Konsument o energirådgIntäkter 0 10 10 10 10 10Kostnader -221 -270 -264 -264 -264 -26423 Näringslivsbefr åtgIntäkter 342 0 0 0 0Kostnader -3 703 -3 478 -3 334 -3 334 -3 334 -3 33424 TuristverksamhetIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -1 428 -1 456 -1 424 -1 424 -1 424 -1 42429 RäddningsstjänstIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -15 510 -15 557 -15 357 -15 357 -15 357 -15 35751 Vård o omsorg enl SoLIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -299 -292 -286 -286 -286 -28653 FärdtjänstIntäkter 1 0 0 0 0 0Kostnader -2 713 -3 017 -2 933 -2 933 -2 933 -2 93362 ArbetsmarknadsåtgärderIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -23 0 0 0 0 063 ProjektverksamhetIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -60 -60 -59 -59 -59 -5972 kommunikationerIntäkter 5 0 0 0 0Kostnader -18 784 -20 181 -19 618 -19 618 -19 618 -19 61889 Gemensam kommunal serviceIntäkter 1 268 799 782 782 782 782Kostnader -8 260 -8 098 -8 320 -8 320 -8 320 -8 320Nettokostnader -59 119 -66 518 -78 716 -79 066 -79 066 -79 066Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan2008 2009 2010 2011ProjektFramtidsbild 0 3 000 15 000 10 000Oförutsett 2 000 2 000 2 000 2 000Summa 2 000 5 000 17 000 12 00017


KommunstyrelsenIT-KontoretVerksamhetsområdeIT-kontoret har det övergripande ansvaret för hur kommunensIT-stöd ska byggas upp, underhållas och förnyas.Detta gäller såväl applikationer som utrustning,kommunikationslösningar samt den organisation sombehövs för att klara behoven. IT-kontoret ansvarar förteknisk support och förvaltning av kommunens IT-stöd.Information och utbildning tillhandahålls verksamheternaför att upprätthålla en hög kvalitet och kompetensinom IT-området.IT-kontoret har det övergripande ansvaret för kommunentelefonilösningar och ansvarar även för infrastrukturen,i form av bredbandsutbyggnad, till kommunensinvånare.OmvärldsanalysIT-utvecklingen i samhället har under de senaste årenvarit snabb. I dagens samhälle är IT en del av vardagenoch vår livskvalitet. Betydelsen av tillgång till IT-baseradetjänster ökar successivt. Kommande generationeranvändare, som använder IT-teknik i skolan och hemmet,ställer nya och starkt ökade krav på IT-tillämpningarna.IT har blivit ett viktigt medel för att skapa godaförutsättningar för människor att verka i kommunen.En väl utbyggd infrastruktur inom IT-området är enviktig förutsättning för uppbyggnad av digitala tjänster,som en integrerad del av kommunens service till kommuninvånarna.Mål och riktlinjerDen allt snabbare förändringstakten inom IT-området,gör en samordning av kommunens totala satsning inominformationsteknik nödvändig. Ett IT-kontor med ansvaroch stöd för alla delar av den kommunala verksamhetenär under uppbyggnad, så att optimering av resurserinom IT-området sker mellan kommunens olikaverksamhetsområden.Kompletterande utbyggnad av infrastrukturen tillkommunens invånare, i form av bredband, fortsätter.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Som ett led i att uppnå optimering av resurserna inomIT-området, slutförs överlämningen av det pedagogiskanätet (lärare + elever) från skolan till IT-kontoret. Underåret överlämnas Gimo-området. Överlämningen innebäratt all hantering av datormiljön (drift, support ochinköp) inom skolorna kommer att skötas av IT-kontoret.IT-pedagogerna kommer fortsättningsvis att jobba sompedagoger mot lärare/elever och lämnar alla nuvarandeoch framtida tekniska arbetsuppgifter.Under året kommer en GISuppbyggnad att påbörjas,genom implementering av ett nytt GISsystem samt anställningav en GISresurs.Verksamheten 2009-2011Under perioden fortsätter satsningen på GIS.Kvantitet och kvalitetÖverlämningen av Gimo-området innebär att ca 250datorer överförs till IT-kontoret.InvesteringarFör att säkerställa fortsatt utbyggnad/underhåll av infrastruktureni enlighet med ovanstående.Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Antal datorer / arbetsplatser 950 1 250 1 500 1 750 2 000 2 00018


Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 3 445 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400Kostnader (-) -19 420 -19 948 -21 041 -21 101 -21 081 -21 081Personalkostader -4 563 -5 538 -6 465 -6 465 -6 465 -6 465Lokalkostnader -205 -200 -200 -200 -200 -200Övriga kostnader -14 652 -14 210 -14 376 -14 436 -14 416 -14 416Nettokostnader -15 975 -18 548 -19 641 -19 701 -19 681 -19 681Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet89 Gemensam kommunal serviceIntäkter 3 445 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400Kostnader -19 420 -19 948 -21 041 -21 101 -21 081 -21 081Nettokostnader -15 975 -18 548 -19 641 -19 701 -19 681 -19 681Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan2008 2009 2010 2011Projekt5300 Bredband 2 000 2 000 2 000 2 0005301 GIS 1 250 150 140Summa 3 250 2 150 2 140 2 00019


KommunstyrelsenStaben/InformationenVerksamhetsområdeIntern och extern information samt övergripandemarknadsföring.OmvärldsanalysStorstädernas befolkning ökar på bekostnad av demindre kommunerna.Mål och riktlinjerBefolkningsantalet ska öka enligt Framtidsbild 2010till 24 000 invånare.Kvantitet och kvalitetKommunens reklaminsatser ska alltid hålla en högkvalitetResultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 44 75 75 75 75 75Kostnader (-) -1 535 -1 723 -1 677 -1 677 -1 677 -1 677Personalkostader -477 -483 -493 -493 -493 -493Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0Övriga kostnader -1 058 -1 240 -1 184 -1 184 -1 184 -1 184Nettokostnader -1 491 -1 648 -1 602 -1 602 -1 602 -1 602Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet23 Näringslivsbefr åtgärderIntäkter 44 75 75 75 75 75Kostnader -1 527 -1 723 -1 677 -1 677 -1 677 -1 67789 Gem kommunal serviceIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -8 0 0 0 0 0Nettokostnader -1 491 -1 648 -1 602 -1 602 -1 602 -1 60220


KommunstyrelsenEkonomi/PersonalkontorVerksamhetsområdeKontoret har det övergripande ansvaret för kommunensekonomi och personalfrågor.För att upprätthålla hög kvalitet och kompetens inomekonomi- och personalområdet skall kontoret tillhandahållastöd, information, utbildning samt administrativutveckling till kommunledning, förvaltningar, cheferoch allmänhet.Kontoret ansvarar även för inrapportering, mottagningoch bevakning av statistik inom ekonomi- ochpersonalområdet.OmvärldsanalysDet pågår en ständig utveckling inom redovisningsochbudgetområdet. Dels ger Rådet för KommunalRedovisning löpande ut rekommendationer och informationerrörande kommunal redovisning. Ekonomikontorethar i alla delar anslutit sig till rådets rekommendationer.Kommunallagen har förändrats där nylydelse av god ekonomisk hushållning har införts. Dennya lydelsen ställer nya krav på kommunerna att sättaupp finansiella och verksamhets mål som har betydelseför god ekonomisk hushållning. En praxisutvecklingav årsredovisningar och budgethandlingar pågår ocksåi landet. Ekonomikontoret följer och tar del av dennautveckling och använder detta i Östhammars kommunshandlingar och dokument.Östhammars kommun liksom många kommuner i landetstår inför behovet att rekrytera ny arbetskraft. Denstörsta orsaken är att medelåldern i kommunen är relativthög och därmed ökar pensionsavgångarna underden kommande 10-årsperioden.Arbetsmarknaden i framtiden kommer av dessa skälatt i mångt och mycket tillhöra arbetstagarna. Konkurrensenom arbetskraften blir stor och därmed ökar kravenpå arbetsgivaren.Östhammars kommun måste därför vara en attraktivarbetsgivare.Mål och riktlinjer• Budgeten skall vara välspecificerad, ha tydligamål, ha högt informationsvärde och kunna ge braunderlag för politisk styrning av verksamheterna.• Uppföljning av budgetåret skall ske månadsvisgenom en sammantagen ekonomisk rapport tillkommunstyrelsen över drift- och investeringsbudgetensutveckling och ställning.• Delårsbokslut upprättas för de första åtta månadernaoch skall grundas på väl periodiserat ekonomisktunderlag. Förutom resultat- och balansräkningskall upplysningar lämnas om sådanaförhållanden som är viktiga för bedömningen avkommunens resultat och ställning.• Årsredovisningen skall redogöra för utfallet avverksamheten, verksamhetens finansiering ochden ekonomiska ställningen vid räkenskapsåretsslut. Årsredovisningen skall lämnas över tillfullmäktige och revisorerna snarast möjligt ochsenast den 15 april året efter det år som redovisningenavser. I förvaltningsberättelsen skall detvara möjligt att följa upp de kvantitativa och kvalitativamål som fastställts av fullmäktige.• Ekonomi- och personalsystemet skall vara funktionelltoch användarvänligt.• Minska sjukfrånvaron genom aktiva rehabiliterings-,friskvårds- och utbildningsinsatserVerksamhetsförändringar och konsekvenser2008Personal- och ekonomikontoren har många näraliggandearbetsuppgifter. För att hitta effektiv organisationoch fördelning av arbetsuppgifter samlokaliseraskontoret i samband med omflyttningen i kommunhuset.Budgeten slås ihop för de två kontoren, där ekonomichefenfår budgetansvar.Personalkontoret har påbörjat övergång till självservicevad avser avvikelserapportering till lönesystem.Förändringen påbörjas hos de centrala förvaltningarnaoch kommer sedan successivt införas i kommunens övrigaverksamheter.Verksamheten 2009-2011Inga planerade förändringar jämfört med 2008.Kvantitet och kvalitetKvaliteten på bokföringen skall vara sådan att ingaskäl finns för revisionsanmärkningar.Debiteringsfrekvensen avseende konsumtionsavgifterskall kontinuerligt ses över och utföras så att onödigaränteförluster ej uppstår.Rätt lön skall utbetalas i rätt tid.Tillhandahålla tydliga dokument med riktlinjer i personalarbetet.Uppföljning av verksamheten sker via ekonomiskuppföljning och planeringssamtal.Uppsatta mål utvärderas löpande genom tillgängligtstatistiskt material samt för kvalitetsmål med exempelvisintervjuer, enklare enkäter.21


Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 747 194 195 195 195 195Kostnader (-) -14 348 -16 649 -16 733 -16 733 -16 733 -16 733Personalkostader -9 543 -9 951 -10 150 -10 150 -10 150 -10 150Lokalkostnader -392 -397 -405 -405 -405 -405Övriga kostnader -4 413 -6 301 -6 178 -6 178 -6 178 -6 178Nettokostnader -13 601 -16 455 -16 538 -16 538 -16 538 -16 538Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2005 2006 2007 2008 2009 2010Verksamhet89 Gemensam kommunal serviceIntäkter 747 194 195 195 195 195Kostnader -14 348 -16 649 -16 733 -16 733 -16 733 -16 733Nettokostnader -13 601 -16 455 -16 538 -16 538 -16 538 -16 53822


KommunstyrelsenArbetsmarknadskontoretVerksamhetsområdeArbetsmarknadskontoret (AMK) har tre huvud sakligaverksamhetsområden. Svara för ett efterfrågestyrt utbildningsutbudsom motsvarar såväl, enskildas somsamhällets och näringslivets behov. Underlätta för personermed stödbehov att etablera sig på arbetsmarknaden.Att ge sysselsättning till personer i enlighet medLSS.OmvärldsanalysÖsthammar är en del av Mälardalsregionens arbetsmarknad.Detta innebär såväl möjligheter till arbetesom konkurrens om arbete. Arbetslösheten i vår kommunhar stabiliserat sig på en låg nivå och de åtgärdersom ges kan anses som rimliga i förhållande tillarbetsmarknadsläget. En ökad arbetslöshet och ökadetransfereringar kan dock innebära behov av ytterligareinsatser. På vuxenutbildningsområdet ser vi samverkanpå länsnivå som en förutsättning för att utveckla ocherbjuda yrkesutbildningar.Mål och riktlinjer• Att erbjuda funktionshindrade 30-35 lönesubventioneradeanställningar.• Att erbjuda 170-180 helårsstudieplatser inomvuxenutbildningen.• Att erbjuda en individanpassad sysselsättninginom LSS.• Att samtliga enheter har en fungerande balanseradstyrning, ekonomi och verksamhet.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Verksamheten har tre uttalade fokusområden under2008, kvalitet, integration och effektivisering. Dettainnebär att verksamhetsområden skall integreras utifrånmest effektiva samutnyttjande av resurser. Vidare skallsamtidigt utbudet ökas och kvaliteten säkerställas.Verksamheten 2009-2011Ungdomar och personer med funktionshinder har fortfarandeen svag ställning på arbetsmarknaden. Vi fortsätterdärför vår prioritering av dessa grupper. På såvälarbetsmarknads- som vuxenutbildningsområdet kommervi att intensifiera vår samverkan med kommunensövriga förvaltningar och länets övriga kommuner. Tilldetta kommer att vi sedan december 2006 har ett flyktingmottagande.I detta arbete krävs samverkan med såvälinterna som externa aktörer. Ledande för arbetet ärnormalisering och tidigt inträde på arbetsmarknaden.Kvantitet och kvalitetInom samtliga områden kommer uppdragsgivare-,brukare- och medarbetare enkäter göras. Dessa skallfrämst mäta kundnöjdhet och brukarnöjdhet. I övrigtskall varje verksamhetsområde vidareutveckla de kvalitetssystemsom finns. Samtliga enheter skall under2008 ha väl upparbetade kvalitetssäkringsrutiner.InvesteringarInga större investeringar planerade.Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Antal helårsstuderande 212 190 180 180 180 180Kostnad per helårsstuderande 28 652 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000Antal arbetstagare LSS 52 54 58 60 60 60Kostnad per arbetstagare 156 465 145 000 140 000 140 000 140 000 140 000Antal lönesubventioner 115 110 55 35 35 3523


Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 25 793 33 414 22 230 22 230 22 230 22 230Kostnader (-) -45 566 -57 305 -45 322 -45 322 -45 322 -45 322Personalkostader -31 136 -39 265 -30 230 -30 230 -30 230 -30 230Lokalkostnader -2 187 -1 324 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000Övriga kostnader -12 244 -16 716 -12 092 -12 092 -12 092 -12 092Nettokostnader -19 773 -23 891 -23 092 -23 092 -23 092 -23 092Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet46 VuxenutbildningIntäkter 5 201 3 457 3 500 3 500 3 500 3 500Kostnader -10 687 -12 369 -11 800 -11 800 -11 800 -11 80052 Insatser enligt LSSIntäkter 742 606 600 600 600 600Kostnader -9 200 -9 664 -9 100 -9 100 -9 100 -9 10054 Förebyggande åtgärderIntäkter 123 129 130 130 130 130Kostnader -1 224 -1 350 -950 -950 -950 -95060 FlyktingmottagandeIntäkter 597 3 208 3 000 3 000 3 000 3 000Kostnader -24 -2 797 -2 700 -2 700 -2 700 -2 70062 Arbetsmarknadspolitiska åtgärderIntäkter 19 129 26 014 15 000 15 000 15 000 15 000Kostnader -24 431 -31 124 -20 772 -20 772 -20 772 -20 772Nettokostnader -19 773 -23 891 -23 092 -23 092 -23 092 -23 092Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan2008 2009 2010 2011ProjektFordon/maskiner 390 250 0 0Summa 390 250 0 024


KommunstyrelsenSlutförvarsprojektet, planerings- berednings- och referensgruppVerksamhetsområdeSlutförvarsprojekt för att följa undersökning om platsi Forsmarksområdet för slutförvaring av använt kärnbränsle.Mål och riktlinjerPlaneringsgruppen samordnar kommunens planeringför ett eventuellt slutförvar i Forsmarksområdet. Berednings-och referensgruppens huvuduppgift är att till enbred allmänhet sprida kunskap om ett eventuellt slutförvarsinverkan på människor och miljö. Om Forsmarkprioriteras som läge för slutförvaring skall kommunenoch allmänhet vara så väl informerade om slutförvarsprojektetatt kommunfullmäktige kan ta ställning tillom förvaret får placeras i kommunenVerksamhetsförändringar och konsekvenser2008Inga planerade förändringar.Verksamheten 2009-2011Inga planerade förändringar.Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 3 052 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000Kostnader (-) -3 052 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000Personalkostader -2 175 -2 418 -2 418 -2 418 -2 418 -2 418Lokalkostnader -4 0 0 0 0 0Övriga kostnader -873 -1 582 -1 582 -1 582 -1 582 -1 582Nettokostnader 0 0 0 0 0 0Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet21 Fysisk, teknisk planeringIntäkter 3 052 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000Kostnader -3 052 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000Nettokostnader 0 0 0 0 0 025


KommunstyrelsenLokal säkerhetsnämndVerksamhetsområdeDen lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarnai Forsmark skall verka för ett utbyte avinformation mellan anläggningarna i Forsmark och allmänhetenMål och riktlinjerNämnden skall följa, granska och informera om ForsmarksKraftgrupp AB:s drift av Forsmarks kärnkraftverkoch slutförvaret för driftavfall samt utgöra en informationskälla.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Inga planerade förändringar.Verksamheten 2009-2011Inga planerade förändringar.Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 400 400 400 400 400 400Kostnader (-) -352 -400 -400 -400 -400 -400Personalkostader -210 -211 -215 -215 -215 -215Lokalkostnader -1 0 0 0 0 0Övriga kostnader -141 -189 -185 -185 -185 -185Nettokostnader 48 0 0 0 0 0Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet89 Gemensam kommunal serviceIntäkter 400 400 400 400 400 400Kostnader -352 -400 -400 -400 -400 -400Nettokostnader 48 0 0 0 0 026


ByggnadsnämndenVerksamhetsområdeByggnadsnämnden är en myndighet, vars huvudsakligaverksamhet regleras i plan- och bygglagen (PBL). Ivarje kommun skall det enligt PBL finnas en eller fleranämnder som fullgör kommunens uppgifter inom planochbyggnadsväsendet.Byggnadsnämnden har två huvuduppgifter enligt PBL.Den första omfattar prövning av frågor om bygglov,rivningslov, marklov och förhandsbesked samt handläggningav bygganmälan, byggsamråd, beslut om kontrollplan,godkännande av kvalitetsansvarig, utfärdandeav slutbevis samt tillsynsärenden m.m.Den andra huvuduppgiften är att hantera planärendenenligt PBL.Byggnadsnämnden prövar också ansökningar omstrandskyddsdispenser enligt miljöbalken samt har ettflertal mindre uppgifter enligt andra lagar.OmvärldsanalysAktuella omvärldsfrågor som är av betydelse för byggnadsnämndensverksamhet är efterfrågan på bostäderför permanent- och fritidsboende samt verksamhetslokaler.Ett eventuellt beslut om slutförvar av kärnkraftsavfalli Forsmark kommer att innebära planeringsinsatserav särskilt slag för att klara erforderliga utredningar,miljökonsekvensbedömningar och detaljplaner.Skärgårdsanknutet boende tenderar att bli alltmer efterfrågatoch kommunens utbud av bostadsplaner behöverutökas. Det betyder att utökad planberedskap krävs.Byggnadsnämnden har bl a i Östhammar planering pågång för Sjötorgsområdet, Edsområdet samt Österbybrukinvid stordammen och mindre bostadsplaner iÖregrund och centrala Alunda.Planer för fritidsboende i kustbandet kan endastkomma till stånd i undantagsfall med hänsyn till miljöbalkensnybyggnadsförbud. Däremot kan befintligabyggrätter i planlagda men icke fullt utbyggda fritidsområdenfortfarande nyttjas.En fortlöpande efterfrågan, om än i mindre omfattning,på verksamhetslokaler som medför både ändringav gällande planer och till viss del nya detaljplaner kanförutses.Mål och riktlinjerByggnadsnämnden skall i överensstämmelse medkommunens vision, ”Framtidsbild 2010” verka för engod byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.Förenklingar skall eftersträvas och resurser skalli första hand koncentreras på de mest samhällsviktigafrågorna (lokalisering, utformning, säkerhet, tillgänglighetoch hänsyn till natur- och kulturmiljöer). Informationoch rådgivning till medborgarna skall ges medminsta möjliga dröjsmål.Personalen skall särskilt beakta frågor om rättssäkerhet,kommunens och enskildas ekonomi, medborgarnastrivsel mm.Nämndledamöterna skall opartiskt verka i PBL:s ochförvaltningslagens anda samt vägleda personalen närdet gäller policyfrågor mm.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Efterfrågetrycket på både planer och bygglov har varitfortsatt högt även under 2007 varför personalförstärkningargjorts. En planingenjör och en byggnad ingenjörhar anställs.En planerad men ej genomförd digitalisering av arkivetsamt uppbyggnad av ett geografiskt informationssystem(GIS) gemensamt för kommunförvaltningarnapåbörjas.Verksamheten 2009-2011Några större verksamhetsförändringar förutses inteför perioden när 2007 års förändringar genomförts. Storosäkerhet råder om resurser för slutet av perioden dådet står i direkt förhållande till beslutet av ett eventuelltslutförvar i kommunenKvantitet och kvalitetÄrendemängden hos byggnadsnämnden kan inte förutsägasexakt då den är beroende av yttre efterfråganoch komplexitet hos respektive ärende. Antalet beslutadebygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispenserhar de senaste åren legat kring 500 och antalet registreradebygganmälningar ca 400. En mindre ökning (ca5%) av ärendemängden förutses de närmaste åren.För detaljplanearbetet beräknas att samråd/-utställninggenomförs för 15-18 planer per år.Som kvalitetsmål skall följande gälla. Ärenden skallhandläggas korrekt enligt de specialregler som finns iPBL. Ärenden skall behandlas på likartat sätt oavsettvem hos myndigheten som handlägger dem. Beslut skallvara väl motiverade och ange hänvisning till gällandelagar. Formella fel skall undvikas. Handläggningstidför ärenden som gäller bygglov, förhandsbesked ochstrandskyddsdispenser skall genomsnittligt vara högsttre månader från registrering till expediering av beslut.Planer med enkelt planförfarande skall färdigbehandlasinom 2-3 månader. Planer med normalt planförfarandeskall i genomsnitt färdigbehandlas inom 1,5 år.27


Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 3 484 2 048 2 500 2 500 2 500 2 500Kostnader (-) -4 094 -4 847 -5 220 -5 220 -5 220 -5 220Personalkostader -2 208 -2 587 -2 750 -2 750 -2 750 -2 750Lokalkostnader -116 0 -121 -121 -121 -121Övriga kostnader -1 770 -2 260 -2 349 -2 349 -2 349 -2 349Nettokostnader -610 -2 799 -2 720 -2 720 -2 720 -2 720Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet113 NämnderIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -513 -508 -620 -620 -620 -620215 BygglovsverksamhetIntäkter 2 978 2 040 2 000 2 000 2 000 2 000Kostnader -2 534 -2 522 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800216 PlaneringsverksamhetIntäkter 506 8 500 500 500 500Kostnader -1 047 -1 817 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800Nettokostnader -610 -2 799 -2 720 -2 720 -2 720 -2 72028


FritidsnämndenVerksamhetsområdeVi ansvarar för följande anläggningar och verksamheter:• Idrottsplatser och isbanor.• Ishallar.• Friluftsanläggningar.• Friluftsbad, landbad.• Simhallar.• Sporthallar.• Gymnastiksalar.• Småbåtshamnar, gästhamnar.• Campingplatser, stugor.• Motionsspår.• Fritidsgårdar, ungdomscaféer.• Fritidsaktiviteter för funktionshindrade.• Föreningsstöd.• Service, information och kontakter.• Folkhälso- och drogförebyggande arbeteOmvärldsanalysFolkhälsofrågorna kommer i framtiden att få en alltstörre plats inom fritidsnämndens verksamhetsområde.Ett växande och oroande problem i samhället ären generell ökning av antalet överviktiga människor,välfärdssjukdomar och en ökad sjukfrånvaro. Vårtfolkhälso arbete med inriktning mot att skapa en störreförståelse för vikten av fysisk aktivitet och rätt kosthållningkommer att bli en viktig fråga för oss. Vi kommerockså att jobba för att på nytt få igång ett väl fungerandeFolkhälsoråd.Vi vill fortsätta att utveckla våra friskvårdsanläggningarså att vi kan ge allmänhet och föreningsliv godamöjligheter för utövande av fysisk aktivitet i olika former.Trenden mot en ökad alkoholanvändning bland våraungdomar måste brytas. Vi måste skapa fler naturligtdrogfria mötesplatser.Många ideella föreningar i vår kommun driver idagegna eller kommunala anläggningar mot låga bidrag.Dessa bidrag måste ses över och prioriteras. De nyaavtalen med våra campingarrendatorer ska förankras ivår verksamhet. Avtalen kommer att innebära att arrendatornfår ett större utrymme att kunna utveckla verksamheten.I fritidsnämndens budget 2008 kommer dettaatt medföra ett ekonomiskt underskott för denna del avverksamheten.Östhammars kommun ska bli Folkhälsanskomm un i framtiden.Mål och riktlinjerInriktningsmål, FritidsnämndenVi skall… Verka för en positiv fritid för alla. Stimulera ökade kommunala och föreningsinsatserför det rörliga friluftslivet, för motion, förfriskvård och allmän idrottsverksamhet Verka för en kommunal ekonomi i balans. Uppmärksamt följa aktuella miljö-, handikapp-,ungdoms och jämställdhetsfrågor.Effektmål: Nöjda och positiva brukare. Ett ekonomiskt resultat anpassat efter tilldeladbudgetram Att alltid beakta miljö-, handikapp-, ungdoms ochjämställdhetsfrågor i alla beslutInriktningsmål, FritidskontoretVi skall…Ge en god information om fritidsförvaltningensserviceinriktade utbud både till allmänhet och tillegen personal, marknadsföring.Öka samverkan med andra förvaltningar bådepersonal och lokalmässigt.Anordna utbildnings och informationsträffar isådan omfattning att det stimulerar till ökadeförenings insatser och till ökat nytänkande.Effektmål: Alltid kunna ge våra brukare svar och besked,alter nativt en bra hänvisning, på frågor gällande iförsta hand fritidsförvaltningens verksamhet. Genomföra minst 2 föreningsträffar/informationsträffarmed inriktning på att skapa egnadrog policy program i föreningarna. Genomföra 2 utbildnings- och informationskvällarmed inriktning på ledarrekrytering ochgrundläggande föreningskunskap.Inriktningsmål, Folkhälso- och drogförebyggandearbeteVi skall… Samordna kommunens resurser för en förbättradfolkhälsa. Skapa ett nära samarbete och ett brett kontaktnätmed organisationer, myndigheter, massmedia,andra kommuner, landstinget, föreningar ocharbets platser/företag i kommunen. Skapa en positiv attityd till folkhälso- drogförebyggandearbete. Implementera folkhälsoplanens intentioner. Genomföra en Hälsoinspiratörsutbildning för29


egen personal.Arbeta för ett väl fungerande folkhälsorådEffektmål: Bidra till ett förbättrat hälsotillstånd för vårakommun innevånare. Genomför minst 2 föreläsningsdagar på ämnetfolkhälsa. Kontinuerligt utvärdera kommunens folkhälsoplan Bidra till skapande av drogfria mötesplatser förvåra ungdomar.Inriktningsmål, Sim och sporthallarnaVi skall… Bibehålla och där så erfordras utöka utbudet ochkvalitén vid våra sim och sportanläggningar. Vara lyhörd för förslag till verksamhetsförändringarfrån personal, allmänhet och föreningar. Ansvar för simundervisningen i kommunen isamverkan med barn och utbildningsnämndenEffektmål: Öka antalet nya ” icke fysiskt aktiva” besökarevid våra anläggningar. Öppettider anpassade efter allmänheten ochförening arnas behov Alla kommunens 9 åringar skall kunna simma. Minst 3 medarbetare från varje friskvårdsanläggningska få genomföra hälsoinspiratörsutbildningen.Inriktningsmål, Småbåtshamnar och gästhamnarVi skall… Ha väl utbyggda småbåtshamnar och gästhamnsplatsermed god service och bra kvalitet. Ha en god samverkan med våra båtklubbar ochprivata initiativtagare för utveckling av småbåtshamnsverksamheten.Effektmål: Att öka antal båtplatser och gästhamnsplatser iden omfattning som efterfrågas. Flera initiativtagare till framtagande av nya båtplatser. Ny gästhamnsbrygga med flera platser i Öregrundska stå färdig till säsongen 2008 En förbättrad servicenivå, gästhamnen i Östhammar.Inriktningsmål, Friluftsanläggningar, campingplatser,stugorVi skall… Bibehålla och där så erfordras utöka utbudet ochkvaliteten vid våra friluftsanläggningar/områden,campingplatser och stugor. Ha en god samverkan med Upplandstiftelsen ochmed våra arrendatorer. Se över och omforma våra avtal med campingarrendatorerna.Effektmål: Ett ökat antal besökare vid våra friluftsanläggningar/områden,campingplatser stugor och badplatser. Campingarrendatorerna får ett utökat utvecklingsansvarför sina anläggningar genom nya avtalmed fritidsnämnden.Inriktningsmål, FöreningsstödetVi skall… Ha en hög prioritet för utökade anslag till ungdom,bredd och folkhälsoinriktad verksamhet. Skapa ett bidragssystem som stimulerar till enbred, aktiv och nydanande verksamhet. Bibehålla föreningsbidragsnivån över verksamhetsåret2008.Effektmål: Bidragsberättigade föreningar skall känna stödoch stimulans i det arbete de bedriver. Bidraget till föreningsägda anläggningar ska förstärkas. Ökat antal föreningsaktiviteter.Inriktningsmål, Idrottsplatser, ishallarVi skall… Ha en god samverkan med driftsansvariga föreningar. Tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar medgod kvalitet.Effektmål: Ett ökat intresse bland våra kommuninnevånareför idrott och friskvård. En god tillgång av idrottsplatser i hela kommunen.Inriktningsmål, FritidsgårdarnaVi skall… Bedriva fritidsgårdsverksamhet på samtliga 5 tätorteri kommunen, öppet minst 3 kvällar/vecka. I ändamålsenliga och trivsamma lokaler erbjudavåra ungdomar en bra fritidsgårdsverksamhet. Vara lyhörda för förslag från ungdomar och föräldrartill verksamhetsinnehåll och verksamhetsförändringar. Samverka med nattvandrarna, skola, kultur- ochsocialförvaltning.Effektmål: Ungdomarna tillsammans med föräldrar och fritidsledareskall vara engagerade i driften av vårafritidsgårdar. Ökat antal besökande ungdomar vid våra fritidsgårdar. Nattvandrarverksamheten ska vara kopplad tillvåra fritidsgårdar.Inriktningsmål, Fritid för funktionshindradeVi skall… Vara en inspirationskälla till meningsfull fritid förfunktionshindrade30


Samverka med våra fritidsgårdar, social-, skola,och kulturförvaltning. Verka för att det handikappolitiska programmetska bli ett synligt styrdokument för hela fritidsförvaltningen.Effektmål: Genomföra kulturveckan med ett ökat antal besökare. Följa upp fritidsnämndens arbete i det Handikappolitiskaprogrammet. Starta en ”fritidsgårdsverksamhet” för unga funktionshindrade.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Fritidsnämndens förslag till besparingar i budget 2008kommer att medföra en minskad personaltäthet bådevid våra sim och sporthallar och vid våra fritidsgårdar.Den planerade uppräkningen av föreningsbidragetkommer att utebli. Diskussioner kommer att föras medis hockeyföreningarna om en reglering av hyran viduppspolning av isen för extra veckor.Gimo sim och sporthall kommer genom sin investeringav nytt gym att sänka sin hyreskostnad som verksamhetenbetalade för det gamla inhyrda gymmet. Löpandeunderhåll och inventarieanskaffning kommer attbegränsas vid samtliga anläggningar. Detta kan medföraett behov av tidigareläggande av det planeradeunder hållet.Utredningar kommer att genomföras på Alunda landbadoch Olandsskolans simhall. Båda dessa anläggningarhar mycket akuta underhålls och nyinvesteringsbehov.Föreningslivet har visat ett intresse för enfortsatt diskussion om simhallens framtid och utvecklingav lokal erna i anslutning till simhallen.Verksamheten 2009-2011Många av fritidsnämndens anläggningar, simhallar,sporthallar, konstisanläggningar är 30 år eller äldre. Vihar framför oss ett stort behov av nyinvesteringar avfrämst reningsanläggningar, kylkompressorer, bassängunderhålletc. En fortsatt positiv utveckling av vår gymverksamhetkommer att medföra ett behov av störrelokal er.Efter ombyggnaden av Olandsskolan kommer de rödapaviljongerna i anslutning till skolan att diskuteras medföreningarna om ett eventuellt övertagande. Föreningslivethar tidigare visat intresse för att utveckla de rödabarackerna till omklädningsrum, klubblokal och/ellergymverksamhet.En konstgräsutredning ska genomföras innan verksamhetsplanensutgångKvantitet och kvalitetDe nyckeltal vi använder oss av för att bl.a. mäta våramål är: Antal besökare vid våra olika verksamheter ochanläggningar, antal simskoleelever, antal gästnätter vidcampingplatser och gästhamnar, antal besökare vid vårafritidsgårdar, antal sammankomster - samlingslokaler,antal deltagare och sammankomster ungdomsverksamhet.Två specifika mål vi önskar att kunna mäta ärantal ”nya” aktiva besökare på våra friskvårdsanläggningaroch simkunnigheten i vår kommun. Verktyg fördetta ska arbetas fram.InvesteringarFritidsnämnden kommer i 2008 års investeringsbudgetatt återkomma till främst ombyggnad Alunda landbad,Inventarier sporthallar och fritidsgårdar, Ny belysningsporthall Gimo, ishall Gimo. Fritidsnämnden efter lyserett regelverk för finansiering av investeringar inomegen driftbudgetram.Övriga stora strategiska investeringsfrågor omnämnsunder rubriken verksamhet 2009-2011.Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Besökare i simhallarna 85 365 85 400 85 450 86 500 86 550 86 550Gymkort, antal sålda kort 1 255 1 300 1 350 1 350 1 350 1 350Gästhamnar, antal gästnätter 4 176 4 200 4 250 4 300 4 350 4 350Camping o stugor, ant gästnätter 99 096 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000Samlingslokaler, sammankomster 2 843 2 900 3 000 3 000 3 000 3 000LOK stödet, sammankomster 15 368 15 400 15 500 15 600 15 700 15 700LOK stödet, deltagare 148 987 149 250 150 250 151 300 152 400 152 40031


Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 10 775 11 183 11 407 11 407 11 407 11 407Kostnader (-) -27 432 -27 689 -27 554 -27 554 -27 554 -27 554Personalkostader -9 460 -10 580 -10 529 -10 529 -10 529 -10 529Lokalkostnader -3 947 -4 037 -4 017 -4 017 -4 017 -4 017Övriga kostnader -14 025 -13 072 -13 008 -13 008 -13 008 -13 008Nettokostnader -16 657 -16 506 -16 147 -16 147 -16 147 -16 147Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet11 NämndIntäkter 70 0 0 0 0 0Kostnader -201 -154 -157 -157 -157 -15728 Miljö- och hälsoskyddIntäkter 323 533 544 544 544 544Kostnader -707 -821 -837 -837 -837 -83731 Allmän fritidsverksamhetIntäkter 1 0 0 0 0 0Kostnader -4 719 -4 780 -4680 -4680 -4680 -468035 Idrotts- och fritidsanläggningarIntäkter 10 284 10 558 10769 10769 10769 10769Kostnader -20 281 -19 989 -19996 -19996 -19996 -1999636 FritidsgårdarIntäkter 97 92 94 94 94 94Kostnader -1 524 -1 945 -1884 -1884 -1884 -1884Nettokostnader -16 657 -16 506 -16 147 -16 147 -16 147 -16 147Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan2008 2009 2010 2011ProjektInvesteringar 1 150 1 500 2 000 2 000Summa 1 150 1 500 2 000 2 00032


KulturnämndenVerksamhetsområdeDrift av ett huvudbibliotek och fyra biblioteksfilialer,uppsökande biblioteksverksamhet till vårdinrättningaroch glesbygdsskolor, bidrag till studieförbund, kulturför barn och ungdom, kultur inom vård och omsorg,bidrag till kulturaktiviteter, kulturföreningar och kulturmiljövård,Östhammars Musikvecka, bevaka tillvaratagandeav kulturhistoriskt värdefulla byggnader ochmiljöer, konstinköp och kommunens konstinnehav, regionaloch statlig samverkan inom kulturområdet.OmvärldsanalysKulturnämnden arbetar utifrån tanken att kultur ären tillväxtfaktor. Kultur är motor för kreativitet ochentreprenörskap vilket är grundläggande för nyföretagande.Kultur väcker människors engagemang, skaparframtidstro och en långsiktig överlevnad för orter ochsamhällen.Utbildningsnivån i kommunen, med relativt få högutbildade,är något lägre än riksgenomsnittet. I kunskapssamhälletär den enskildes och samhällets konkurrenskraftnära kopplad till kunskap och utbildning.Biblioteken är en del av kunskapens infrastruktur, ochdärför en viktig del av kommunens strategier för uppbyggnadav kompetens. Biblioteksanvändningen ändrarkaraktär. Fler använder biblioteket som informationsochkunskapscentrum. Antalet vuxenstuderande ökaroch många av de distansstuderande vänder sig till folkbibliotekenför att hitta studieplatser, kurslitteratur, ochfå sakkunnig hjälp att söka information.Biblioteken spelar en viktig roll när det gäller barnsoch ungdomars språkutveckling. Östhammars kommunsaknar idag uppsökande bibliotekarie inom det socialaområdet och har endast en 50 % uppsökande barn- ochungdomsbibliotekarie. Vårdinrättningar, daglig verksamhet,förskola, skola m.fl. behöver bokdepositioneroch besök med bokinformation av utbildade bibliotekarier.I regeringens proposition 1999/2000:79 ”Från patienttill medborgare” slås det fast att människor med funktionshinderhar samma rättigheter och skyldigheter somandra medborgare och har därför rätt att delta fullt ut isamhället. Målet för tillgängligheten ska vara uppnått2010.Den tekniska utvecklingen och arbetet med att utforma24-timmarswebben ställer nya krav på folkbibliotekenatt utveckla sina hemsidor och erbjuda nättjänster.Bibliotekslagens § 2 säger att folkbiblioteken ska verkaför att databaserad information görs tillgänglig för allamedborgare. Utbudet och efterfrågan av nya former avbiblioteksmedia ökar ständigt.Barn och ungdomar har på många sätt en utsatt positioni dagens samhälle med högt tempo, höga krav ochökad tillgång till alkohol och droger. Barn och ungdomarhar rätt att få en meningsfull fritid med upplevelseroch skapande verksamhet som stimulerar kreativitet,samverkan och förståelse och som motverkar drogmissbrukoch andra negativa trender i samhälletMål och riktlinjerKulturnämndens verksamhetsmål är formade utifrånFramtidsbild 2010. Kulturen ska bidra till att göra Östhammarskommun till en attraktiv, expansiv kommunmed stabil ekonomi, hög utbildningsnivå och socialtrygghet. Kulturnämnden arbetar utifrån tanken på kulturensom tillväxtfaktor. Kulturen är en drivkraft förmänniskors delaktighet och ger möjlighet till mötenmellan människor och kulturer. Kulturnämndens mål äratt med kulturen som redskap verka för demokrati ochfolkhälsa.Kulturnämndens målsättning är att verka för tillkomstenav ett kulturhus. Ett kulturhus skapar förutsättningarför alla som bor i Östhammars kommun att få ta delav ett mångfacetterat kulturutbud och att själva delta ioch utöva kulturell verksamhet. Ett kulturhus ska varaen mötesplats i tiden, en plats för kreativitet, dialog ochutveckling. Ett hus för alla människors lärande och skapande.Ett hus för kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.Ett hus för alla!Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Kulturnämnden har fått i uppdrag att utifrån tilldeladrambudget utarbeta en verksamhetsplan för 2008.Rambudgeten har sänkts med 4,7 %, vilket motsvarar438 000 kronor.Östhammars MusikveckaÖsthammars Musikvecka har genomförts sedan 1975och är ett av kommunens största och mest välkändaevenemang. Festivalen marknadsförs som ett av destora dragplåstren i kommunens marknadsföring ochvisas med stolthet upp för kommunens gäster från näroch fjärran. Östhammars Musikvecka har ett mycketgott renommé i musikkretsar och kulturkontoret mottarvarje år stora mängder förfrågningar från artister somvill delta. Festivalen är mycket uppskattad av besökareoch kommuninnevånare. Kultur- och fritidsvaneundersökningensom genomfördes 2003 visar att 41 % avkommunens invånare besökt Östhammars Musikvecka.Under de fem dagar som Östhammars Musikvecka pågick2006 genomfördes 41 konserter som besöktes avtotalt ca 5 000 besökare.Under 2005 genomförde kulturnämnden en översynav Östhammars Musikvecka och kunde då konstatera33


att förutsättningarna för att arbeta med festivalen underde senaste åren har förändrats. Artistgager och STIMavgifterhar ökat kraftigt, kraven från artister och publikpå teknisk utrustning har ökat, konkurrensen ommänniskors fritid är större nu än för ett 10-tal år sedanoch i och med det har kraven på marknadsföring ökat.Kommunens nettokostnad för festivalen har under åren1990-2006 uppgått till 150 000 kronor. Möjligheten attöka intäkterna genom höjda biljettpriser är mycket begränsadoch kulturkontoret har också haft begränsadepersonella resurser för att jobba med att hitta nya sponsorer.För att kunna fortsätta arbetet med att genomföraÖsthammars Musikvecka med god kvalité beslutadekulturnämnden att 2007 tillföra ytterligare medeltill festivalens nettobudget, som idag uppgår till 250000 kronor. Festivalens omsättning uppgick 2006 till869 000 kronor, och ett gott ekonomiskt resultat gav ettöverskott på 30 000 kronor.För att genomföra arbetet med Östhammars Musikveckalägger kulturkontorets personal ner arbetstid sommotsvarar ca 60 % av en heltidstjänst. Arbetet medfestivalen innebär en extremt hög arbetsbelastning påkulturkontoret under första delen av verksamhetsåret.Kulturnämnden vill därför försöka hitta en ny organisationkring arbetet med festivalen.Kulturnämnden avstår från att genomföra ÖsthammarsMusikvecka 2008, för att under detta år bygga upp enny organisation kring arbetet med festivalen, arbetaför att utöka samarbetet med näringslivet och hitta flermedfinansiärer. Nämnden behåller 125 000 kronor avMusikveckans medel i budgeten och använder dessatill kulturarrangemang under 2008. År 2009 återförkulturnämnden 125 000 kronor till Musikveckan för attåteruppta arbetet med festivalen. Detta finansieras genomatt sänka bidraget till studieförbunden med motsvarandebeloppBibliotekUnder år 2006 har kommunfullmäktige antagit enbiblioteksplan med biblioteksstrategier för Östhammarskommun för perioden 2006-2015. Målsättningeni biblioteksplanen är att biblioteket ska vara nära, öppetoch tillgängligt. Biblioteksmiljön ska vara attraktivatt komma till för att låna, läsa, lyssna och se. Här skamänniskor mötas för att delta i olika slags evenemangoch aktiviteter. Mediabeståndet ska vara aktuellt ochvälexponerat. Barn och ungdomar ska kunna användabiblioteket både som en kulturell mötesplats och somen pedagogisk resurs för studier. De som studerar påhögre nivå eller som fördjupar sig i ett ämne ska få tillgångtill allt det material de behöver för sitt lärande.Sakkunnig personal ska hjälpa dem med informationssökning.Internet ska användas medvetet för att stärkabiblioteken och erbjuda biblioteksservice som alltid ärtillgänglig.Utbildningsnivån i kommunen är något lägre än riksgenomsnittetmed relativt få högutbildade. I kunskapssamhälletär både den enskildes och samhällets konkurrenskraftnära kopplad till kunskap och utbildning.Biblioteken är en del av kunskapens infrastruktur, ochbra bibliotek är en viktig del av kommunens strategierför uppbyggnad av kompetens och sociala struktureroch har därmed en central roll i en levande demokrati.Biblioteken har stor betydelse för barnens och de ungasutveckling. Biblioteken samverkar med förskolor, skoloroch utbildningar på olika nivåer. Den uppsökandebiblioteksservicen ökar delaktigheten och livskvalitetenför de personer som av olika skäl inte själva kan tasig till biblioteket.De lokala biblioteken ingår i ett sammanhängandebiblioteksnätverk som ger tillgång till de universella informationsresursernai världens bibliotek. Internet ochwebbaserade bibliotekstjänster gör biblioteket tillgängligtöverallt och alla tider på dygnet.Östhammars kommun har ett huvudbibliotek i Östhammaroch fyra biblioteksfilialer placerade i Öregrund,Gimo, Österbybruk respektive Alunda. Filialen i Österbybrukär integrerad med skolbiblioteket och filialeni Alunda kommer att integreras med skolbiblioteketnär Nya Olandsskolan står klar under första kvartalet2009.Inom biblioteksorganisationen arbetar idag 5,5 bibliotekarieoch 1,85 assistent. Där utöver har vi tillgång tilltvå lönebidragsanställda på vardera 25 %. Bibliotekeni Östhammars kommun har tillsammans öppet 123 timmar/vecka.Av kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes2003 framkom att 60 % av befolkning hadebesökt något bibliotek i Östhammars kommun minst 1gång under de senaste 12 månaderna. 53 % angav att denågon gång per år eller oftare hade lånat böcker ellertidskrifter på biblioteket.I biblioteksplanen finns för biblioteksstrukturen ochbibliotekslogistiken i Östhammars kommun angivet enmålsättning att utarbeta en strukturplan för att besvarabl.a. följande frågor: Vilka orter ska ha bibliotek? Ärnuvarande lokaler ändamålsenliga? Vilka filialer kanintegreras i skolan? Vilka platser kan ta emot bokdepositioner?Kulturnämnden har i biblioteksplanen ocksåangett som målsättning att under perioden fram till2015 införa ett system för beställning och leverans avbeställt material till olika hämtställen i kommunen. Arbetetmed att utarbeta en strukturplan har inte kommitigång ännu. Arbetet innebär att en mer djupgående analysav biblioteksorganisationen måste göras och att manäven tillsammans med skolan tittar på möjligheterna förintegrerade folk- och skolbibliotek.Kulturnämnden avstår från att ta ställning till förändringari biblioteksorganisationen tills strukturplanen ärutarbetad.Barn- och ungdomsbibliotekarieI landet har kommunerna i genomsnitt 1,0 barnbibliotekarie/3000 barn, Östhammars kommun har 0,5barnbibliotekarie/4 500 barn. Kulturnämnden priorite-34


ar målgruppen barn och ungdomar. Biblioteken har enviktig roll när det gäller barns och ungdomars språkutveckling.För att kunna påbörja arbetet med att förverkligamålsättningarna i biblioteksplanen har kulturnämndenhaft för avsikt att successivt utöka budgetenför biblioteksverksamheten. Ett första steg togs 2007 dånämnden avsatte 200 000 kronor för att utöka den uppsökandebarn- och ungdomsbibliotekarietjänsten till enheltidstjänst. Pga. av hög arbetsbelastning på kulturkontoretunder de första månaderna 2007 har förhandlingarom utökning av ovan nämnda tjänst inte inletts med defackliga organisationerna. När beskedet om kostnadssänkningarinför 2008 kom, beslutade kulturnämndenatt tillsvidare avvakta med utökningen.Tanken med att utöka den uppsökande tjänsten harvarit att förbättra arbetet mellan folkbiblioteken ochskolverksamheten. Biblioteksplanen anger följande utvecklingsområden:”Att tillsammans med förskolan utveckla en gemensamsyn på språkutveckling och bygga upp hållbarasamarbeten. Ge information till förskolans personal omvad biblioteken har att erbjuda. Att göra en kartläggningav biblioteksstandarden i skolorna och utifrån kartläggningentillsammans med skolan utveckla en gemensamsyn på skola och bibliotek och utarbeta överenskommelseom ansvarsfördelning och samarbete.”Dessutom har kulturnämnden sett att en utökning avtjänsten skulle ge större möjligheter för biblioteken attarbeta med lässtimulerande projekt för barn och ungdomar.Kulturnämnden avstår från en utökning av tjänsten sombarn- och ungdomsbibliotekarie, men bibehåller ambitionenatt utöka tjänsten när det ekonomiska läget såtillåter.Studieförbundens bidragKulturnämnden lämnar kommunalt stöd till studieförbunden.Åtta studieförbund är idag verksamma iÖsthammars kommun; ABF, Studiefrämjandet, Bilda,Folkuniversitetet, SISU, Studieförbundet Vuxenskolan,Sensus och NBV. Varje studieförbund har sin mer ellermindre starka profilering utifrån vilka folkrörelser ochandra organisationer som är medlemmar i respektiveförbund.År 2007 uppgår det kommunala bidraget till studieförbundentill 929 000 kronor. Med detta stöd bedriverstudieförbunden omfattande studiecirkelverksamhet,för allmänheten och för sina medlemsorganisationer.Utöver denna verksamhet arrangerar studieförbundenett stort antal kulturprogram såsom föreläsningar, utställningarm.m. Tendensen de senaste åren är att antaletstudiecirklar och studietimmar går ner och antaletkulturprogram ökar. För varje krona som kommunenbidrar med till studieförbunden, ger studieförbundenverksamhet till medborgarna motsvarande 3 kronor.Kultur i vården avser kulturutbud dels för personer somomfattas av Lagen om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade(LSS) och dels för boende inom kommunensäldreomsorg (ÄDEL). Enligt LSS ska funktionshindradeerbjudas kulturaktiviteter och upplevelsemöjligheteranpassade till deras speciella behov. Kulturnämndensmålsättning är att erbjuda ett kvalitativt kulturutbud tilldessa personer. Studieförbundens arbete med att anordnacirkelverksamhet och kulturprogram för dessa grupperhar stor betydelse för att kulturnämnden ska kunnauppnå denna målsättning.År 2004 sänkte kulturnämnden i Östhammars kommunbidragen till studieförbunden med 30 % vilket motsvarade381 000 kronor. Denna sänkning har bidragit tillatt sänka studieförbundens verksamhet med 32,3 %,dvs. 9 410 studietimmar. Tabellen nedan visar effektenav kommunalt folkbildningsstöd på studieförbundensverksamhetsutveckling under perioden 2000-2006. 1År Bidrag Verksamhet2000 1 396 000 kr 34 407Diff timDiff%2001 1 256 000 kr 34 590 183 1%2002 1 256 000 kr 31 172 -3 418 -10%2003 1 256 000 kr 29 144 -2 028 -7%2004 875 000 kr 27 859 -1 285 -4¤2005 892 000 kr 20 168 -7 691 -28%2006 910 000 kr 19 734 -434 -2%Totalt -486 000 kr -14 673 -43%Erfarenheten från 2004 visar klart och tydligt att ensänkning av kommunbidraget kommer att innebärafärre studiecirklar, färre kulturprogram och färre mötesplatserför invånarna i Östhammars kommun. Detpedagogiska stödet till föreningslivet kommer också attförsämras. Dessutom kan en sänkning av studieförbundensanslag mycket väl innebära att studieförbundenslokalkontor i Östhammars kommun får en betydligtlägre bemanning eller försvinner helt.Sänka bidragen till studieförbunden med 125 000 kronorunder 2008 och med ytterligare 125 000 kronorunder 2009.Ytterligare behov av verksamhetsförändringarSedan 2004 saknar kulturkontoret administrativ assistent.Detta innebär en mycket hög arbetsbelastning förkulturchefen och de 2 kulturhandläggarna. Den högaarbetsbelastningen försämrar arbetsmiljön och ledertill stress. För att kunna upprätthålla en god arbetsmiljöpå kulturkontoret behöver därför kulturnämnden ytterligaremedel för att kunna inrätta en assistenttjänst på50 %.Aktuell forskning visar att kulturen har en mycket1 Källa Uppsala Läns bildningsförbund 2007-02-2635


stor betydelse för människors välbefinnande och deraslivskvalité. Detta gäller i hög grad även för människorinom LSS och ÄDEL. Att få tillgång till ett rikt utbudav kulturaktiviteter stimulerar fantasi och tanke, stärkermänniskors identitet och självkänsla. Kulturnämndenvill därför peka på behovet av att satsa ytterligare medelpå att öka kulturverksamheten i vården.Konsten i Östhammars kommun är ett eftersatt områdeoch kulturnämndens ambition är att successivthöja kvalitén på kommunens konstinnehav och våra offentligamiljöer, vilket inte kan göras utan att tillskott ibudgeten.Verksamheten 2009-2011Under denna period kommer kulturnämnden att arbetamed att utveckla biblioteksverksamheten mot de målsom satts upp i biblioteksplanen och att anpassa bibliotekenstillgänglighet för funktionshindrade.Kulturnämnden återupptar arbetet med ÖsthammarsMusikvecka 2009.Kulturnämnden vill 2009 genomföra den planeradeutökningen av barn- och ungdomsbibliotekarietjänstenom ekonomin tillåter.Kvantitet och kvalitetKulturnämnden använder sig av följande nyckeltal föratt följa upp och mäta effektmålen i verksamheten:Antal besökare totalt på biblioteken och antal besök/invånare. Antal utlån totalt och antal utlån/invånare.Antal kulturprogram och antal besökare/kulturprogram.Kvalitén mäts genom brukarundersökningar.InvesteringarInredning biblioteket i Olandsskolan Alunda. Konstnärligutsmyckning Olandsskolan Alunda. Självbetjäningssystempå biblioteken, Arbetsmiljö och tillgänglighetpå huvudbiblioteket i Östhammar.Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Antal besökare på biblioteken 164 669 164 669 164 669 164 669 164 669 164 669Antal besök/invånare 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6Antal utlån 160 935 160 935 160 935 160 935 160 935 160 935Antal utlån/invånare 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4Antal kulturprogram 141 141 100 141 141 141Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 1 163 681 181 181 181 181Kostnader (-) -10 258 -10 179 -9 240 -9 240 -9 240 -9 240Personalkostader -4 477 -4 599 -4 594 -4 594 -4 594 -4 594Lokalkostnader -1 445 -1 403 -1 443 -1 443 -1 443 -1 443Övriga kostnader -4 336 -4 177 -3 203 -3 203 -3 203 -3 203Nettokostnader -9 095 -9 498 -9 059 -9 059 -9 059 -9 05936


Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet11 NämndIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -124 -120 -150 -150 -150 -15032 KulturverksamhetIntäkter 906 609 109 109 109 109Kostnader -4 173 -4 008 -3 210 -3 210 -3 210 -3 21033 BiblioteksverksamhetIntäkter 203 72 83 83 83 83Kostnader -5 961 -6 051 -5 891 -5 891 -5 891 -5 891Nettokostnader -9 148 -9 498 -9 059 -9 059 -9 059 -9 05937


Tekniska nämndenVerksamhetsområdeFörvaltningen ansvarar för:• drift och underhåll av Kommunens fastigheter• köp, försäljning, arrenden och uthyrning av Kommunensfastigheter• drift och underhåll av Kommunens gator, gångochcykelvägar, parker, skog, lekplatser och gatubelysning• trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet• den kommunala VA-verksamheten• den kommunala Renhållningen• genomförandet av beslutade investeringsprojekt• inköp och upphandlingar inom förvaltningen• administrativt stöd till förvaltningens verksamheter• bostadsanpassningsbidrag• Drift av kommunala kök i skolor och äldreboendenOmvärldsanalysPrövoperioden för försöket med utsläppsrätter går ut2007 och ny tilldelning kommer att ske 2008. Antaletutsläppsrätter kommer att bli färre än tidigare och detkommer sannolikt att medföra en kraftig höjning av elpriset.Skärpta hygieniska krav avseende livsmedelshanteringmedför ombyggnader av kommunens kök.Ny va-lag trädde i kraft 2007-01-01. Den innehållerändringar vad avser ekonomisk redovisning, utbyggnadsskyldighetm m.Inom renhållningsverksamheten beslutas successivtom nya lagar och förordningar som skall tvinga ochstimu lera till sortering av avfall för återanvändning ochåtervinning. Effekten av detta är på kort sikt taxehöjningarför kundernaMål och riktlinjer• Vi ska leverera mat till samtliga skolor och äldreboenden• vi skall bedriva en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning• vi skall bedriva en kostnadseffektiv lokalvård• vi skall tillhandahålla verksamhetslokaler somtillgodoser nyttjarens lokalbehov• vi skall avveckla de kommunala fastigheter somej används för kommunal kärnverksamhet• vi skall medverka till att utnyttja kommunensfastigheter effektivt• vi skall anpassa kommunens fastigheter så att engod energihushållning uppnås med ekologiskt uthålligaenergislag• vi skall bedriva en kostnadseffektiv förvaltningav kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker,skog, lekplatser och gatubelysning• vi skall tillhandahålla gator, vägar, gång- ochcykel vägar som ger en rimligt god framkomlighetsåväl sommar som vinter• vi skall svara för att kommunens vägnät är trafiksäkertenligt gällande lagar och förordningar• vi skall tillhandhålla parker, lekplatser, grönytoroch tätortsnära skog som ger rekreationsmöjligheter• vi skall successivt genomföra handikappanpassningenligt gällande lagar• vi skall administrera och verkställa bostadsanpassningenligt gällande lag• vi skall bedriva en kostnadseffektiv renhållningsverksamhetsom är taxefinansierad till 100 %• vi skall tillhandahålla renhållningstjänster somger god service• vi skall bedriva en kostnadseffektiv VA-verksamhetsom är taxefinansierad till 100 %• verksamhetsområdet för VA skall utökas om detär miljömässigt motiverat och ekonomiskt försvarbart• VA-plan 2050 skall ligga till grund för operativaoch strategiska beslut• vi skall tillhandahålla dricksvatten med hög leveranssäkerhet• vi skall omhänderta spillvatten på ett rationelltoch miljömässigt optimalt sätt.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Tekniska nämnden övertar ansvaret för en ny köksorganisationfrån och med 2008.Genom att aktivt arbeta med byte av värmesystem ivåra fastigheter har oljeberoendet kraftigt minskat ochkommer att minska ytterligare de närmast kommandeåren.Detta gäller även elanvändningen där dock besparadförbrukning kommer att ätas upp av höjda elpriser.Förslag till ny VA-taxa kommer att tas fram baseradpå den nya VA-lagen och beräknas kunna träda i kraftunder 2008.Tillståndsprövning av Väddika avfallsanläggningkommer att ske.Verksamheten 2009-2011Kostnaderna för energi (olja och el) förväntas öka isnabb takt. Åtgärder för att ersätta olja och el samt attminska energiförbrukningen måste prioriteras. Ävenom åtgärder vidtages erfordras budgetförstärkning förenergikostnader.För att bedriva planerat underhåll på en långsiktigt ut-38


hållig nivå erfordras budgetförstärkning.Ombyggnad av Väddika avfallsanläggning genomföresunder perioden.Ombyggnad av avloppsreningsverken i Gimo,Öregrund, Hargshamn och Österbybruk genomföresunder perioden.Åtgärder för att klara den framtida vattenförsörjningeni Alunda genomföres.Åtgärder för att skydda dricksvattentäkter genomföres.Takten för sanering av va-nätet kommer att ökas.Kvantitet och kvalitetPlanerat underhåll av kommunens fastigheter skallsuccessivt öka och senast 2011 ha en långsiktigt uthållignivå.Kommunens fastigheter skall senast 2010 uppfyllamyndighetskrav avseende arbetsmiljö.Lokalvården skall följa Socialstyrelsens normer.Ska leverera näringsriktiga måltider.Kommunens fastigheter skall senast år 2010 varahandi kappanpassade.Planerat underhåll av kommunens gator, gc-vägar ochgatubelysning skall successivt öka och senast 2010 haen långsiktigt uthållig nivå.Kommunens gator, gc-vägar och parker skall senast år2010 vara handikappanpassade.Snöröjning utföres när snötäcket har en tjocklek omminst 5 cm.Renhållningen utföres enligt den kommunala renhållningsordningen.Levererat dricksvatten skall uppfylla Livsmedelsverketsföreskrifter.Omhändertagande och utsläpp av avloppsvatten skalluppfylla Länsstyrelsens tillståndsbeslut.InvesteringarUnder perioden kommer om- och tillbyggnad avOlandsskolan att genomföras.Exploatering av nya bostadsområden i Östhammarkommer att genomföras.Ombyggnad av ventilationsanläggningar i Kommunensfastigheter fortsätter med syfte att uppfylla myndighetskravoch samtidigt sänka energiförbrukningen.Byte av värmesystem för uppvärmning i kommunensfastigheter kommer att genomföras snabbare än tidigareplanerat på grund av den snabba höjningen av prisernapå el och olja. De värmesystem som installeras är fjärrvärme,biobränsle eller värmepump.I övrigt kommer ett stort antal större och mindre investeringsprojektatt utföras.Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan PlanTeknisk förvaltning 2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 137 198 135 543 172 218 172 218 172 218 172 218Kostnader (-) -133 271 -133 937 -170 656 -173 656 -173 656 -173 656Personalkostader -27 708 -28 992 -29 572 -29 572 -29 572 -29 572Lokalkostnader -21 931 -22 058 -22 499 -22 499 -22 499 -22 499Övriga kostnader -83 632 -82 887 -118 585 -121 585 -121 585 -121 585Nettokostnader 3 927 1 606 1 562 -1 438 -1 438 -1 438Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan PlanRenhållning 2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 24 565 26 348 26 348 26 348 26 348 26 348Kostnader (-) -21 023 -26 348 -26 348 -26 348 -26 348 -26 348Personalkostader -4 365 -3 829 -3 906 -3 906 -3 906 -3 906Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0Övriga kostnader -16 658 -22 519 -22 442 -22 442 -22 442 -22 442Nettokostnader 3 542 0 0 0 0 039


Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan PlanVA-verk 2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 25 187 26 000 26 230 26 230 26 230 26 230Kostnader (-) -22 142 -26 000 -26 230 -26 230 -26 230 -26 230Personalkostader -2 209 -2 114 -2 156 -2 156 -2 156 -2 156Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0Övriga kostnader -19 933 -23 886 -24 074 -24 074 -24 074 -24 074Nettokostnader 3 045 0 0 0 0 0Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan PlanTeknisk förvaltning 2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet11 NämndIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader 0 -300 -300 -300 -300 -300211 AdministrationIntäkter 3 328 3 477 3 510 3 510 3 510 3 510Kostnader -11 250 -12 124 -12 778 -12 778 -12 778 -12 778212 MarkförsörjningIntäkter 271 244 250 250 250 250Kostnader -74 -50 -60 -60 -60 -60251 Gator o vägar inkl parkIntäkter 745 300 260 260 260 260Kostnader -11 326 -10 702 -10 571 -10 771 -10 771 -10 771252 GatubelysningIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -3 250 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 50051 BostadsanpassningsbidragIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -2 437 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 90071 AffärsverksamhetIntäkter 8 073 6 000 5 500 5 500 5 500 5 500Kostnader -8 914 -7 121 -7 058 -7 208 -7 208 -7 208811 VerksamhetslokalerIntäkter 102 754 104 200 105 730 105 730 105 730 105 730Kostnader -74 468 -74 918 -75 521 -78 171 -78 171 -78 171813 Intern serviceIntäkter 22 027 21 322 56 968 56 968 56 968 56 968Kostnader -21 552 -21 322 -56 968 -56 968 -56 968 -56 968Nettokostnader 3 927 1 606 1 562 -1 438 -1 438 -1 43840


Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan PlanRenhållning 2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet736 AvfallshanteringIntäkter 24 565 26 348 26 348 26 348 26 348 26 348Kostnader -21 023 -26 348 -26 348 -26 348 -26 348 -26 348Nettokostnader 3 542 0 0 0 0 0Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan PlanVA-verk 2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet734 VA-verksamhetIntäkter 25 187 26 000 26 230 26 230 26 230 26 230Kostnader -22 142 -26 000 -26 230 -26 230 -26 230 -26 230Nettokostnader 3 045 0 0 0 0 0Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan PlanTeknisk förvaltning 2008 2009 2010 2011ProjektOlandsskolan exklusive inventarier 35 700 5 000Ventilationsåtgärder 7 500 7 800Byte värmesystem 600 4 200Exploatering bostadsomåden 6 300 5 000 5 000 3 000Exploatering industriområden 1 000 1 000 1 000 2 000Övriga investeringsram 24 075 18 000 20 000 21 700Summa 75 175 41 000 26 000 26 700Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan PlanRenhållningsverket 2008 2009 2010 2011ProjektTaxefinansierad verksamhetTätning avfallsupplag 2 700Avfallsbehållare 500 500 500 500Asfaltering vägar o planer 500 500 500 500Arbetsmaskiner 1 300Containrar 200Iordningsställande grovtippar 200Summa 3 700 2 700 1 000 1 00041


Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan PlanVA-verket 2008 2009 2010 2011ProjektTaxefinansierad verksamhetAlunda utbyggnad kapacitet f vattenförsörjning 8 000Alunda Marma va-nät 400 400Gimo va-sanering, Solängen 4 000Hargshamns avloppsreningsverk ombyggnad 1 500VA-nät i Östhammar, Bryggeritomten 1 000VA Erikslund etapp 2 900VA näti Östhammar Sjötorgsområdet 2 000Östhammar va-sanering Epadalen 4 000Östhammars vattenverk 2 500 2 000Öregrund VA-nät Rörhamn 500Österbybruk va-sanering Ekbacka 4 500Övriga investeringar 1 200 3 000 10 000 10 000Summa 21 000 12 900 12 000 10 00042


Barn- och utbildningsnämndenVerksamhetsområdeBarn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentligaskolväsendet. Verksamheten omfattar förskoleverksamhet,grundskola, särskola, skolbarnsomsorg,gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kommunalkulturskola. På uppdrag av arbetsmarknadskontoret bedrivsundervisning för vuxna.Verksamheten i förskola och skola styrs av staten medskollag, skolförordningar och läroplaner för förskolan(Lpfö98), för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassenoch fritidshemmet (Lpo94) samt för de frivilligaskolformerna (Lpf 94).Kommunens styrinstrument är skolplanen som visarhur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas.Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärdersom kommunen avser vidta för att uppnå de nationellamål som har satts upp för skolan.Kommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverigeoch som stadigvarande vistas i kommunen erbjuds förskoleverksamhetoch skolbarnsomsorg i den omfattningdet behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbeteeller studier eller barnets egna behov. Verksamheternakan också anordnas av enskilda. (Skollagen 2 a kap 1och 6 § §)Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskhemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden,ha lika tillgång till utbildning i det offentligaskolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skallinom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnasi landet.Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdighetersamt, i samarbete med hemmen, främja derasharmoniska utveckling till ansvarskännande människoroch samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyntas till elever i behov av särskilt stöd.Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelsemed grundläggande demokratiska värderingar.Var och en som verkar inom skolan skall främja aktningför varje människas egenvärde och respekt för vår gemensammamiljö. Särskilt skall den som verkar inomskolan1. främja jämställdhet mellan könen samt2. aktivt motverka alla former av kränkande behandlingsåsom mobbning och rasistiskt beteende.(Skollagen 1 kap 2 § i lydelse fr.o.m. den 1 juli 2000)OmvärldsanalysDe mest framträdande omvärldsfaktorerna som styrbarn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är skollagen,de kommunala målen, kommunens infrastruktursamt barn- och elevunderlaget.En ny skollag är under utarbetande. Genomgåendeprinciper i förslaget till lagrådsremiss handlar om kvalitet,likvärdighet, trygghet och rättssäkerhet att kommunenskall följa den nationella läroplanen med kursplanersamt upprätta en kvalitetsredovisning för sinverksamhet. En ny skollag beräknas i dagsläget trädai kraft 2009-10.IUPFrån 2006 är det lag på att alla elever i grundskolanskall ha en individuell utvecklingsplan. Den ska vara ettaktivt verktyg i elevens lärande och följa eleven genomhela grundskoletiden.Förbud mot diskriminering och annan kränkandebehandling.Från första april 2006 finns en lag som förbjuder allaformer av diskriminering och kränkande behandling.Denna lag gäller i alla verksamhetsformer som omfattasav skollagen. Barn och elever har i och med detta fåttett stärkt skydd. Samtidigt har inrättats ett Barn- ochelevombud som ska se till att lagen följsTydliga mål och kunskapskrav i grundskolan.Regeringen har uppdragit till utredare att:• analysera orsakerna bakom svårigheterna att genomföraläroplanen (Lpo 94),• lämna förslag till hur målsystemet kan förtydligasoch utvecklas,• föreslå anpassningar av uppföljningssystemet.Utredningen har visat att dagens system med läroplanoch kursplaner är svårt att förstå. Den statliga styrningenbedöms som svag då kursplanerna ger lärarna litenledning för att planera och genomföra undervisningeni olika ämnen. Utredaren föreslår därför en ny kursplanestruktur.Kursplanerna ska innehålla syftet med ämnet,mål för undervisningen, huvudsakligt innehåll samtgrund för bedömning. Huvudsakligt innehåll anges förnationella avstämningstillfällen, enligt utredarens förslagtill slutet av årskurs 3, 6 respektive 9. Grund förbedömning anger de kunskapskrav som fastställs förgodtagbara kunskaper vid de nationella avstämningtillfällenaoch för betygssteg för de årskurser när betygsätts. Ny läroplan och kursplaner beräknas i dagslägetträda i kraft 2009-10 och då troligen i samband med dennya skollagen.Lärarlyftet.Regeringen har i april 2007 meddelat att de ska satsa3,6 miljarder på fortbildning för lärare.”Sveriges lärare har ett mycket viktigt arbete. Utanutbildning i världsklass klarar vi inte globaliseringensutmaningar. Lärarlyftet gör läraryrket attraktivare och43


säkrar tillgången till lärare med rätt behörighet och enbra, aktuell utbildning för sin uppgift.Att höja läraryrkets status är en strategiskt viktig frågaför Sverige. Vi måste locka ungdomar att bli lärare,fortbilda de som redan är lärare och få fler att söka sigtillbaka till yrket.”De 3,6 miljarder kronorna satsas från hösten 2007 tilloch med 2010. Det innebär att 30.000 lärare får möjlighetatt gå en akademisk kvalificerad fortbildning. Utbildningenska bedrivas vid universitet eller högskoloroch bekostas av staten.Wilhelm Haglunds GymnasiumKommunen startar en friskola vid Bruksgymnasiet isamverkan med Gimo Verkstadsteknik AB och SandvikCoromant AB. Ansökan har lämnats till Skolverketav Gimo Verkstadsteknik AB – ansökan har godkänts.Starten blir hösten 2007 med en grupp på 32 elever iårskurs ett.Kommunens ambitioner avseende barn- och utbildningsverksamhetenanges genom utvecklingsmål ochbudget.Barn- och elevunderlaget fortsätter att hålla en lågnivå, ca 200 barn per årskull. Den största elevkullenunder de senaste 20 åren slutade skolår 9 vårterminen2006, därefter har barnantalet minskat. Detta innebär attfortsatta överväganden måste göras avseende organisationoch antal enheter.Antal per födelseår (15 mars 2007)Årskullarnas storlek:AntalFödelseårFödelseårAntal1986 299 1997 2141987 316 1998 2031988 357 1999 2141989 340 2000 1751990 355 2001 1901991 357 2002 2071992 323 2003 1901993 315 2004 2131994 324 2005 2091995 286 2006 2071996 223Mål och riktlinjerNationella målVerksamheten styrs av staten med skollag, skolförordningaroch läroplaner. Skollagen är gemensam för allaskolformer, de nationella kursplanerna beskriver vilkamål elevernaskall nå. Riktlinjer utfärdas av Utbildnings- och kulturdepartementetoch Skolverket.Kommunala målKommunens styrinstrument är skolplanen som medsina utvecklingsmål visar hur de nationella målen skalluppnås. Skolplanen 2008-2011 innehåller följande utvecklingsmål:Alla elever ska känna delaktighet i sitt lärandeEnligt Lpo 94:Skolan skall sträva efter att varje elev• tar ett personligt ansvar för sina studier och sinarbetsmiljö,• successivt utövar ett allt större inflytande över sinutbildning och det inre arbetet i skolan och• har kunskap om demokratins principer och utvecklarsin förmåga att arbeta i demokratiska former.Alla som arbetar i skolan skall• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar ochinflytande över den sociala, kulturella och fysiskaskolmiljön.Uppföljning i form av Brukarenkät samt enhetenskvalitetsredovisning.Ingen elev ska uppleva sig kränktEnligt Lpo 94:Skolan skall sträva efter att varje elev• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetnaetiska ställningstaganden grundade på kunskaperoch personliga erfarenheter,• respekterar andra människors egenvärde,• tar avstånd från att människor utsätts för förtryckoch kränkande behandling samt medverkar till attbistå andra människor,• kan leva sig in i och förstå andra människors situ-ation och utvecklar en vilja att handla också medderas bästa för ögonen.Alla som arbetar i skolan skall• medverka till att utveckla elevernas känsla församhörighet, solidaritet och ansvar för människorockså utanför den närmaste gruppen,• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas avsolidaritet mellan människor,• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individereller grupper och• visa respekt för den enskilde individen och i detvardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.Uppföljning i form av Brukarenkät samt enhetenskvalitetsredovisning.LäskunnighetAlla elever skall vid utgången av det andra läsåret varaläskunniga enligt ett framtaget schema.Uppföljning genom att materialet skickas till Barnochutbildningskontoret som sammanställer och redo-44


visar till nämnden på junisammanträdet.Alla elever ska uppnå godkänt i svenska, matematik ochengelska.Uppföljning genom redovisning av statistik från enheternaskvalitetsredovisningar.Öka andelen elever, från åk 9 i Östhammar, som sökertill Bruksgymnasiet.Uppföljning genom redovisning av statistik från Intagningsnämndeni Uppsala.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008SkolledningsorganisationenPå uppdrag från nämnden att förändra skolledningsorganisationenså att besluten tas så nära verksamhetensom möjligt är en ny ledningsorganisation föreslagentill halvårsskiftet 2007.Kommunen kommer att för grundskolans del delas ini två distrikt. Ett västra och ett östra. I västra distriktetkommer orterna Alunda, Österbybruk samt Gimo ingå.I det östra ingår Östhammar och Öregrund. Bägge distriktenkommer att ha ett distriktskontor där personalsom sköter administration finns. Där finns också densom är chef för distriktet. En servicechefstjänst inrättasför att ge ett större stöd till rektor så att rektor till störstadelen kan ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.Kortfattat kan sägas att distriktschef ägnar huvuddelenav sin tjänst till det kommunala uppdraget och rektor ihuvudsak det statliga uppdraget.I stora drag kan den nya ledningsorganisationen beskrivasså att det bygger på att alla ska arbeta i arbetslag/team.Det ensamjobb som det innebär att vara rektorska minimeras och arbetsuppgifter som inte har med denpedagogiska verksamheten att göra ska i stort handhasav annan personal (enl. beskrivning ovan).KulturskolanMusikskolan bytte namn till Kulturskola under 2007.Detta för att bättre belysa att verksamheten inte enbartbestår av musikundervisning utan även av drama ochdans.FörskolanFörskolan har fått ett kraftigt ökat barnantal. Ökningenbörjade under senhösten 2006 och har fortsatt under2007. Detta har medfört större barngrupper samt att fleravdelningar öppnats. Förstärkning i budget har inte tillförts.Prognoserna för barnantalet ser inte ut att minskaunder 2008.Arbetet med kvalitetssäkringsmetoden ECERS fortsättervilket medför en kvalitetsutveckling i verksamheten.ECERS-metoden är reviderad för att bättre varaanpassad till förskolans läroplan. Två nya observatörerhar utbildats vilket innebär fem verksamma observatörer.En av observatörerna valde att sluta vid ingångenav 2007 och någon ersättare har inte tillsatts. Idag finnsdå fyra observatörer verksamma. Samverkan med Tierpoch Älvkarleby fortsätter med den förändringen attvarje kommuns observatörer utvärderar den egna verksamheten.GrundskolanDen digitala uppföljningsmetoden PODB för att stärkalärarnas möjligheter att följa elevernas kunskapsutvecklingfortsätter. Detta förbättrar också möjligheternatill dialog med elever och vårdnadshavare.Skolverkets allmänna råd för kvalitetsredovisninginnebär att en ny modell för kvalitetssäkring krävs föratt kunna uppfylla nationella och kommunala krav. Enny kvalitetsredovisningsmall är utarbetad av en arbetsgrupp.Mallen kommer att för första gången användashösten 2007.ÖPP – Örebro Prevention Program, är en evidensbaseraddrogförebyggande metod som används i grundskolanssenare år. I Östhammars kommun finns utbildadehandledare på varje skolområde som besöker föräldramötenoch presenterar metoden. Hösten 2007 kommerfler handledare att utbildas i samarbete med samordnarenför det drogförebyggande arbetet i kommunen.SkolbarnsomsorgenPå grund av budgetnedskärningar kommer skolbarnsomsorgenspersonaltäthet att förändras. Kommunen harlänge haft en betydligt högre personaltäthet än riksgenomsnittetmen budgetåret 2008 försämras detta till attligga i paritet med riksgenomsnittet.GymnasieskolanLäsåret 2007/2008 inrättas två nya program, Östhammarsprogrammetoch Energiprogrammet. Östhammarsprogrammetär ett specialutformat lärlingsprogram.Kostnaderna för de nya programmen ryms inom befintligbudget. Industri- och Teknikprogrammet har utvecklatsför att vara bättre anpassade till arbetsmarknaden.ÖvrigtInför budgetår 2008 görs följande nedskärningar::• psykologtjänsterna minskar med0,50 tjänst från 3,5 tj till 3, 00 tj 250 tkr• resurspedagogtjänsterna tas bort 450 tkr• IT-ansvarig tjänst500 tkr• Utvecklingsledare (besparing motbudgeterat)100 tkr• TekNO250 tkr• Kulturskolan610 tkr• Bou-kontoret: utvärderingsuppdrag(budgeterat 150 kkr)• Bou-kontoret: datorer och kringutrustning(budgeterat 700 kkr)• Bou-kontoret: IT-fortbildning(budgeterat 350 kkr)50 tkr300 tkr100 tkr45


• BUN´s budget100 tkr• Omorganisation, adm. Skolassistenter400 tkr• Rektorsutbildningen200 tkr• Nedskärning i övergripande grundskoleorganisation200 tkr• Lokalavveckling (Lommen och B-villan)500 tkr• Personalnedskärningar fth från15,4 till 19,0 barn/tj (6 tj.) 1 000 tkr• Personalnedskärningar grsk frånplanerat 8,0 till 7,7 lär/100 (7 tj.) 1 500 tkr• Nedskärningar gy, 2,5 tj (1000 minusplan 500 = 500)500 tkrInför budgetåret 2008 görs följande utökningarEn reserv för utveckling-620 tkrArbetskläder till fsk, fth och fdh -250 tkrDetta innebär totalt en nedskärning med 6 140 tkr för2008.Verksamheten 2008-2010På grund av förändringar i barn- och elevantal kommerlokalbehovet att behöva prövas under hela perioden.Kvantitet och kvalitetKvantitetVerksamhetsmått, driftbudget, investeringsbudget ochresultaträkning redovisas i bilagor.KvalitetDe nationella målen och målen i skolplanen utvärderaskontinuerligt under året och redovisas i den lagstadgadekvalitetsredovisningen.InvesteringarOlandsskolans om- och tillbyggnad pågår och beräknasvara klar i början av 2009.Flera kök inom förskola och grundskola behöver rustasupp. En översyn av hela köksorganisationen i kommunenpågår och kan medföra en flytt av köksorganisationentill Tekniska förvaltningen. Den kan också innebäraatt varje ort får ett tillagningskök och de övriga kökenär mottagningskök.Utemiljön i förskolor och skolor har omfattande brister.Under perioden är det nödvändigt att förstärkainvesteringsbudgeten kraftigt för att kvalitén på skolgårdarskall kunna återställas och upprustas till en acceptabelnivå.Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011FörskolaAntal barn (st) 695 744 717 721 713 706varav allmän förskola (st) 31 30 30 30 30 30Bruttokostnad/barn (kr) 93 939 93 593 95 046 95 186 96 673 96 843Antal barn i annan kommun (st) 9 14 12 12 12 12Kostn/barn i annan kommun (kr) 103 667 100 500 102 917 102 917 102 917 102 917Öppen förskolaAntal institutioner (st) 5 5 5 5 5 5Kostnad (kr) 579 400 389 000 397 000 397 000 397 000 397 000Intäkt (kr) 8 800 0 0 0 0 0FamiljedaghemAntal barn (st) 191 180 190 185 185 180Bruttokostnad/barn (kr) 74 018 81 600 87 200 89 557 89 557 92 044SkolbarnsomsorgAntal barn (st) 665 619 602 589 611 624Bruttokostnad/barn (kr) 36 859 39 722 40 359 38 954 38 658 38 508Antal barn i annan kommun (st) 13 10 12 12 12 12Kostn/barn i annan kommun (kr) 24 992 26 000 25 417 25 417 25 417 25 417GrundskolaAntal elever (st) 2 719 2 553 2 415 2 294 2 175 2 080Nettokostnad/elev (kr) 61 534 65 015 66 325 68 963 73 025 75 916Antal elever i andra kommuner,fristående och statliga skolor (st) 39 37 37 37 37 37Kostnad/elev (kr) 101 787 110 919 86 000 86 000 86 000 86 00046


Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Obligatorisk särskolaAntal elever (st) 24 25 25 25 25 25Nettokostnad/elev (kr) 392 779 406 120 404 240 404 240 404 240 404 240GymnasieskolaAntal elever (st) 632 593 582 564 543 527Nettokostnad/elev (kr) 104 300 112 126 114 866 117 257 121 580 125 139S:a Ant elever utom kommun (st) 354 432 457 443 427 414Kostnad/elev (kr) 108 068 87 398 106 000 105 043 103 766 102 928varav:- Elever i andra kommuner (st) 255 320 335 321 305 292Kostnad/elev (kr) 116 264 82 675 113 857 113 065 111 993 111 360- Elever på landstingsutb. (st) 3 3 3 3 3 3Kostnad/elev (kr) 156 567 300 000 153 333 153 333 153 333 153 333- Elever i fristående skolor (st) 96 109 119 119 119 119Kostnad/elev (kr) 84 779 95 413 82 689 82 185 81 429 80 966GymnasiesärskolaAntal elever inom kommunen (st) 1 1 2 2 2 2Kostnad/elev (kr) 250 400 322 000 287 789 287 789 287 789 287 789Antal elever i andra kommuner (st) 16 17 17 17 17 17Kostnad/elev (kr) 306 719 302 176 287 789 287 789 287 789 287 789SkolmåltiderS:a Antal serverade portioner (st) 654 125 534 840 515 644 488 298 469 245 447 993- Grundskolan (st) 534 251 438 720 419 524 392 178 373 125 351 873- Gymnasieskolan (st) 119 874 96 120 96 120 96 120 96 120 96 120Nettopris/portion- Grundskolan (kr) 21,4 25,7 23,6 24,9 25,8 27,1- Gymnasieskolan (kr) 20,3 24,8 24,5 24,2 23,6 23,0MusikskolaAntal elevaktiviteter (st) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Nettokostnad/elevaktivitet (kr) 4 996 5 451 4 902 4 902 4 902 4 902Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 65 006 53 571 44 873 46 748 48 823 48 823Kostnader (-) -459 470 -460 566 -451 863 -446 202 -445 277 -442 277Personalkostnader -267 537 -270 713 -267 617 -264 457 -265 801 -264 781Lokalkostnader -75 667 -77 206 -78 250 -78 250 -78 250 -78 250Övriga kostnader -116 266 -112 647 -105 996 -103 495 -101 226 -99 246Nettokostnader -394 464 -406 995 -406 990 -399 454 -396 454 -393 454Överskridande av ram med 1 200 tkr enligt överenskommelse. Avvikelsen skall balanseras med motsvarandebelopp från strukturmedel. Överskridandet beror på att två nedläggningshotade skolor bevarasSedan skall ytterligare tre nedläggningshotade skolor bevaras. Det överskridandet balanseras med 2 075 tkr iintäkt från och med år 2009 samt ytterligare 2 075 tkr i intäkt från och med år 2010,Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet11 NämndIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -654 -829 -746 -746 -746 -74647


Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 201119 Styrelse- o nämndsekreterareIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -206 -228 -233 -233 -233 -23334 Musikskola 0 0 0Intäkter 449 408 444 444 444 444Kostnader -5 444 -5 859 -5 346 -5 346 -5 346 -5 34640 FörskolaIntäkter 25 264 21 876 21 017 20 817 20 817 20 817Kostnader -80 650 -87 888 -87 196 -87 677 -87 976 -87 41941 SkolbarnomsorgIntäkter 804 192 40 40 40 40Kostnader -25 409 -25 040 -23 956 -22 604 -23 280 -23 68942 GrundskolaIntäkter 13 887 9 638 5 360 5 360 5 360 5 360Kostnader -193 976 -188 385 -177 167 -175 037 -175 534 -174 50743 SärskolaIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -9 662 -10 423 -10 381 -10 381 -10 381 -10 38144 GymnasieskolaIntäkter 24 414 21 296 18 013 18 013 18 013 18 013Kostnader -127 460 -125 980 -132 161 -129 501 -127 104 -125 27945 GymnasiesärskolaIntäkter 0 161 0 0 0 0Kostnader -5 158 -5 459 -5 468 -5 468 -5 468 -5 46849 ÖvrigtIntäkter 190 0 0 2 075 4 150 4 150Kostnader -10 852 -10 475 -9 210 -9 210 -9 210 -9 210Nettokostnader -394 464 -406 995 -406 990 -399 454 -396 454 -393 454Se. kommentar till resultaträkningenInvesteringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan2008 2009 2010 2011ProjektMusikskolan 45 25 60 96Återanskaffning förskolor 214 127 291 566Utemiljö förskolor 331 577 828 1114Återanskaffning grundskola 687 309 850 916Utemiljö grundskola 269 762 1152 1190Lärararbetsplatser 71 23 55 44Resurscentrum Re Gimo 15 0 0 0Markiser och persienner 17 9 21 74Nyanskaffning iom ny-/ombyggnad Olandsskolan 2 000 2 000 0 0Skolhälsovård Re Gimo 30 0 0 0Återanskaffning Gymnasieskola 100 0 318 0Lärararbetsplatser Gymnasieskola 71 38 92 0Uppstartskostnader energiprogrammet 150 130 333 0Summa 4 000 4 000 4 000 4 00048


SocialnämndenVerksamhetsområdeSocialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg,individ- och familjeomsorg samt verksamhetenligt alkohollagstiftning. Vid olika former av krissituationerhar förvaltningen beredskap utifrån ansvarbl. a vad gäller psykiskt och socialt omhändertagandeav grupper och enskilda.Verksamheten är i huvudsak reglerad genom lagstiftningoch föreskrifter vilket innebär att kostnader såsomplaceringar av barn och ungdom, avancerad rehabilitering,socialbidrag, hemsjukvård m.m. är kompliceradeatt påverka i sin helhet. Exempelvis ger en ökad arbetslösheten ökning av socialbidraget, en svår trafikolyckaökande kostnader för rehabilitering. En avancerad rehabiliteringbär en årskostnad om ca 1 500 tkr och en placeringav ungdom på institution drygt 2 000 tkr. Beslutom insatser kan överklagas och prövas i domstol. Länsstyrelsenoch socialstyrelsen gör regelbunden tillsyn iverksamheterna. Inte minst med syfte att kontrollera attenskilda får insatser enligt lagstiftning och att verksamhetenhåller god kvalitet.Översiktlig sammanställning av insatser:• Förebyggande insatser, kontaktpersoner, familjerätt,öppenvårdsinsatser, familjehem, institutionsvård,ekonomiskt bistånd, familjerådgivning,ungdomsmottagning, insatser inom familje- ochmissbrukarvården, flyktingverksamhet samt alkoholtillstånd.• Psykiatriverksamhet, särskilt boende (servicehus,demensboenden etc.), avlastning/växelvård,matförsörjning, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering,tekniska hjälpmedel, trygghetstelefon,gruppbostad LSS (lagen om stöd och service tillvissa funktionshindrade) stödboende, korttidsboende,kortidsvistelse, personlig assistans, avlösarservice,ledsagare och beslut enligt lagen omfärdtjänst.OmvärldsanalysFörändringar har genomförts vad gäller bedömningoch verkställighet i insatsen personlig assistans. Riktlinjeroch satsningar på hemmaplansalternativ har minskatkostnaderna för institutionsplaceringar av barn ochungdom. Inom äldreomsorgen/hemsjukvården pågår ettkontinuerligt förändringsarbete. Sammantaget är dettabasen för förvaltningens positiva ekonomiska resultatunder de senaste tre åren.Kommunförbundets jämförelsetal mellan kommunernavisar att socialnämnden bedriver såväl äldre- ochhandikappomsorgen som individ- och familjeomsorgentill förhållandevis låga kostnader. Negativa effekter avkostnadsutvecklingen under de senaste 4 åren är bl. a attandelen heltidstjänster kraftigt har minskat.Den demografiska utvecklingen i ett framtidsperspektiv,indikerar att volymen äldreomsorg och därigenomkostnaderna kommer att öka. Under en 10- års periodkommer antalet personer 65 år och äldre att öka medca 1 200 personer. Motsvarande ökning i åldersgruppen80 år och äldre beräknas till ca 85 personer. Vårdtidernapå sjukhusen har avsevärt förkortats och bedömningenär att denna utveckling fortsätter. Allt fler personer vårdasi livets slutskede i det egna hemmet. Enligt prognoserfrån Uppsala läns landsting bedöms äldre multisjukaöka med 14 % fram till år 2010. Fram till år 2014 beräknasantalet dementa personer öka med 16 %. Siffrornaär framtagna för länet och ökning av åldersgruppenäldre är större i Östhammars kommun. Nuvarandeantal personer med diagnos demens beräknas till 300 sti Östhammars kommun. Av dessa erhåller 100 st olikaformer av stödinsatser. Övriga vårdas i huvudsak av anhöriga.Underlag till äldreplan redovisar behov av ytterligareca 80 platser i äldreboende under de närmaste10 åren. Ytterligare 110 personer beräknas ha behov avhemtjänst under motsvarande tidsperiod. Nattorganisationeninom de särskilda boendena behöver förstärkasdå vårdtyngden kontinuerligt ökar.För att möta delar av dessa framtidsfaktorer med bibehållengod kvalitet i verksamheten och till rimligakostnader, pågår ett förändringsarbete inom vård ochomsorg till ett mer rehabiliterande arbetssätt. Dettainnebär att enskilda ges förutsättningar att så långt detär möjligt, med insatser från kommunen, bo kvar i detordinära boendet.Vidare planeras ett mer omfattande stöd till personersom vårdar anhöriga samt att samverkan med frivilligrörelsernaförstärks.Inom den kommunala psykiatriverksamheten uppstårinom de närmaste åren behov av särskilda satsningar,framför allt vad gäller boende och stödinsatser. Kommunenhar erhållit statsbidrag för att stimulera utvecklingsarbetetDen framtida personalförsörjningen är en utmaning. Ien sannolikt krympande arbetsmarknad vad gäller tillgångpå personal ökar verksamhetsvolymen och personalbehovetinom socialnämndens ansvarsområde. Föratt klara utmaningen krävs krafttag bl. a. vad gäller sysselsättningsgraderoch en utökad attraktivitet av vårdoch omsorgsyrket. Östhammars kommun ska locka tillsig och behålla personal genom sitt goda rykte som enoffensiv arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor.Socialnämnden har under några år redovisat ökandekostnader för det ekonomiska biståndet. En tendenssom också gäller riket. Utvecklingen beräknas fortgå49


under de närmaste åren. Med anledning av samhällsutvecklingeninom bl. a alkoholområdet behövs ytterligaresatsningar inom såväl det förebyggande som detbehandlande missbruksarbetet.Kommunen skall dessutom på ett bättre sätt samordnainsatser som rör barn och ungdomar, framförallt vadgäller inom alkohol- och drogområdet.Samverkan – kommunen och – landstinget med människani centrum är en grundförutsättning för att uppnågod kvalitet och tillgänglighet.Inom samtliga verksamhetsområden krävs en utökadsamverkan mellan kommunen och landstinget.Mål och riktlinjerSocialnämndens verksamhet skall kännetecknas avtrygghet, delaktighet och ett värdigt och positivt bemötande.I varje ärende där barn är inblandade skall barnsbästa enligt FN:s barnkonvention beaktas. Arbetets inriktningskall vara sådant att öppenvårdsinsatser erbjudsi första hand där så är möjligt. Förebyggande och tidigainsatser prioriteras. Arbetet bedrivs med ett rehabiliterande/habiliterandeförhållningssätt, där utgångspunktentas i den egna förmågan. Samverkan såväl interntsom externt skall prioriteras. Verksamheten skall ocksåfortsättningsvis fokuseras på en budget i balans.För år 2008 gäller:Minst 90 % av brukarna ska vara nöjda med de insatsersom ges.Varje person med insats från socialförvaltningen skaha en personlig plan/vårdplan och genomförandeplan.Undantag om den enskilde tackar nej.Fortsatt minskning av personalens sjukfrånvaro från9,5 % för år 2006 till 8,5 % av den totala arbetstiden.Vid ålderspensionsavgångar ska nyanställning skemed heltidsmått.Fortsatt omställning till ett mer rehabiliterande arbetssättmed syfte att bl a förlänga möjligheten tillkvarboende i det egna boendet inom äldre och handikappomsorgen.Målsättningen med det rehabiliterandeförhållningssättet är ökad livskvalitet för den enskildegenom att möjliggöra delaktighet och egen kontroll,bibehålla och utveckla sina förmågor i vardagliga aktiviteter.Inriktningen ger positiva ekonomiska effektergenom att möjligheten till att bo kvar i det egna boendetutökas.• Rehabiliteringsombud ska finnas inom alla enheterpå de särskilda boendena och hemtjänsten.• Ett mer nära och strukturerat arbetssätt mellanbiståndsbedömare, rehabpersonal, hemtjänstpersonaloch sjuksköterskor ska utarbetas.• Fortsatta utbildningsinsatser i det rehabiliterandearbetssätt ska genomföras.• Mötesplatser (träffpunkter) för äldre ska upparbetas.• Kultur är viktig för människors livskvalitet. Di-rekta kulturaktiviteter ger positiva resultat för rehabilitering– att ta tillvara det friska, människorsvälbefinnande, stimulans och delaktighet. Kulturaktiviteteri samverkan ska därför utvecklas.Förstärkning av stödinsatser till personer med psykisktfunktionshinder:• Befintlig organisation ska ses över och förändrasi syfte att förstärka stödinsatser till psykiskt funktionshindrade.Förstärkning av nattorganisationen vid särskilda boendenska kontinuerligt genomföras.Ombyggnation av Vallongården till ett modernt äldreboendesamorganiserat med Ekbacka till ett äldreboendemed gemensam ledning genomförs.Policy, riktlinjer och rutiner inom individ och familjeomsorgenska utvärderas.Förstärkning av det förebyggande arbetet samt tillskapandeav hemmaplanslösningar för barn och ungdomgenom:• Utbildning av personal i familjeterapi• Utveckl. av samarbetet inom förvaltningen bl. ai form av utbildning av personal inom vård ochomsorg för ”hemma hos arbete” i barnfamiljer.• Utveckling av det förebyggande arbetet genomsamverkan mellan social-, barn - och utbildnings-,kultur- och fritidsförvaltningen ska fortsätta. .Förstärkning av stödet till anhörigvårdare ska genomföras.En utökning av samarbetet med frivilligrörelsens aktörerska prioriteras.Förstärkning av verksamhet för vuxna missbrukaregenom:• Utbildning av personal inom vård och omsorgmed syfte att förbättra omvårdnaden för personermed grava alkohol- och narkotikaproblem.• Öppenvårdsalternativ/hemmaplanslösningar gällandevuxna missbrukare.Demensprogrammet ska implementeras i verksamheterna.Utbildnings- och informationsinsatser ska erbjudaspolitiker och personal med syftet att 20090101 inrättaintraprenader (kommunal driftform med utökat personalansvar)samt personalkooperativ inom äldre- ochhandikappomsorgen.Äldreplan gällande tidsperioden 2008-2018 ska varafärdigställd.Uppsökande verksamhet bland äldre ska intensifieras.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008Verksamheten 2008-2011Verksamhetsåret 2008Kommunstyrelsen har begärt att socialnämnden iform av konsekvensbeskrivningar redovisar hur verk-50


samheten kan bedrivas med en minskning av preliminärbudget med 5 000 tkr.Kostnadsminskningar:Boendestöd avseende psykiskt funktionshindradeinrättas inte under året(se bilaga 1)1 000 tkrUtökning av andelen heltider och inrättandeav mötesplatser för äldre genomförsinte enligt plan (se bilaga 2)2 050 tkrFörstärkning av enhetschefsorganisationenverkställs inte enlig plan.(se bilaga3) 500 tkrBoendeenhet avseende psykiskt funktionshindradeinrättas inte under året(se bilaga 4)2 925 tkrFörändringar vad gäller Torpvägensgruppbostad för utvecklingsstördagenomförs (se bilaga 5)1 550 tkrPersonalminskning vid äldreboenden(se bilaga 6).650 tkrKostnadsminskning8 675 tkrKostnadsökningar ej täckta i preliminär budgetHelårseffekt för leasing av arbetskläderinom vård och omsorg1 000 tkrBeräknad kostnadsökning för ekonomisktbistånd500 tkrVolymökningar inom förvaltningen bl.a beroende på demografiskafaktorer.1 500 tkrInrättande av heltidstjänster vid pensionsavgångarunder året.650 tkrTotal kostnadsminskning i förhållande till preliminärbudget 5 025 tkrVerksamheten bedrivs inom preliminär budget291 835 tkrKostnader som ej medtagits i budgethandling p g aosäkerhet vad gäller utfall:• Ombyggnation av Vallongården, Olandsgården,Tallparksgården, Bojens korttidshem• Utfall lönerörelsen framförallt vad gäller kommunalca 13,5 %, treårsavtal.Verksamhetsåret 2009Fortsatt omställning av vård och omsorgsverksamhetenberoende på demografiska förändringar i kommunen:Utökning av andelen heltider, inrättandeav mötesplatser och förstärkningav nattorganisationen vid särskildaboenden2 200 tkrBoende för psykiskt funktionshindradeinrättas2 900 tkrBoendestöd avseende psykiskt funktionshindradeinrättas1 000 tkrBeräknad volymökning1 900 tkrVerksamheten bedrivs enligt preliminär budget299 835 tkrVerksamhetsåret 2010Fortsatt omställning av vård och omsorgsverksamhetenberoende på demografiska förändringar i kommunen:Utökning av andelen heltider, tillskapandeav mötesplatser samt förstärkning av nattorganisationenvid särskilda boenden 2 000 tkrBeräknad volymökning2 100 tkrInrättande av demensboende3 900 tkrÄskad preliminär budget 307 835 tkrVerksamhetsåret 2011Fortsatt omställning av vård och omsorgsverksamhetenberoende på demografiska förändringar i kommunen:Gruppbostad för ungdomar med funktionshinder(LSS) inrättas.2 900 tkrBeräknad volymökning och omställningskostnaderav äldreomsorgen2 100 tkrUtökning av andelen heltider samt förstärkningav aktiviteter riktade till äldreochfunktionshindrade. Fortsatt satsningpå förebyggande arbete bland barn ochungdom.2 000 tkrSocialnämnden äskar 7 000 tkr utöver ej uppräknadpreliminär budgetÄskad preliminär budget 314 835 tkrKvantitet och kvalitetSocialnämndens mål vad gäller trygghet, delaktighetoch ett positivt och värdigt bemötande innebär att ensocial grundsyn och ett rehabiliterande förhållningssättska prägla organisationen.Planeringen för perioden innehåller utbildningsinsatserbl. a inom följande områden:• Basutbildning för vårdpersonal• Validering av vårdpersonal• Specialisering för vårdpersonal (rehabilitering,demens, kvalitet, IT)• Psykiatriutbildning i tre nivåer• Rehabiliterande arbetssätt/förhållningssätt• Kompetenshöjande utbildning inom demensområdet• Kost och nutrition• Kvalitetsarbete• Datakunskap• Ledarskapsutbildning• Familjeterapi• Missbruksarbete i öppenvårdÅtgärder i syfte att behålla den personal vi har ochmotivera personer att söka arbete inom Vård och omsorg:• inrättande av heltidstjänster vid nyanställning• enhetlig introduktion51


• basutbildning till ordinarie personal• utveckla möjligheten till karriär genom specialisering• utveckling av friskvårdsprojekt• utveckling av ambassadörskapet i syfte att marknadsföraolika former av anställningar inom vårdoch omsorgSocialnämnden har infört ett kvalitetssäkringssysteminkluderande hantering av synpunkter från brukare, anhörigaoch personal. Med regelbundenhet genomföresenkätundersökningar bland brukare i syfte att efterhöraupplevd kvalitet av verksamheten. Olika former avverksamhetsgenomlysningar utförs kontinuerligt medsyfte att fördela resurser efter behov inom olika verksamhetsområden.Kommunförbundets jämförelsetalvad gäller kostnader och volymer för landets kommuneranalyseras noggrant varje år.Länsstyrelsen och socialstyrelsen genomför årligen ettantal inspektioner av verksamheten vars resultat utgörunderlag till verksamhetsförbättringar.Förvaltningen arbetar intensivt med kompetensutvecklingmed stöd av EU-medel.Bl. a med hänvisning till förvaltningens låga kostnaderi förhållande till jämförbara kommuner samt medhänsynstagande till demografiska förändringar inomkommunen bedöms att verksamhetsvolym och kostnaderökar under budgetperioden 2008-2011.Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011SoL HSL och LSSAnt personer m beslut under åretFärdtjänstinnehavare 1 034 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040Hemtjänst ordinärt boende 516 526 537 548 559 570Hemtjänst särskilt boende 334 341 347 354 362 369Särskilt boende 359 369 369 369 369 369Platser särskilt boende 264 264 264 264 272 272Hemsjukvård (mätning en månad) 535 546 557 568 579 591Rehabinsats (mätning en månad) 293 293 293 293 293 293Personlig assistens 28 29 29 30 30 30Personer med LSS-insats 174 177 181 185 188 192Personer i gruppbostad LSS 52 53 53 53 53 58Antal trygghetslarm 608 576 588 599 611 623Nyckeltal tkr:Pers.kostn/ärende ord. boende 76,0 72,8 72,8 72,2 70,7 69,3Pers.kostn/ärende särsk. boende 232 221 221 221 216 212Pers.kostn/plats/ särsk. boende 215 204 209 212 212 212Pers.kostn/pers. med LSS-insats 308 291 291 304 298 292Pers.kostn/ärende i personlig ass 739 709 709 702 688 695Pers.kostn/boende i Gruppbostad 426 407 415 419 419 383IFOAntal vårddygnVuxna missbrukare 2 754 2 865 2 922 2 981 3 040 3 101Familjehem Barn o Ungdom 12 303 13 956 12 303 12 303 12 303 12 303HVB-hem Barn o Ungdom 1585 2 706 1 585 1 585 1 585 1 585Ekonomiskt biståndAntal hushåll 253 258 263 268 274 279Genomsnittlig bidragstid (mån) 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3Nyckeltal kr:Snittk./dygn vuxna missbrukare 1342 1 409 1 369 1 396 1 424 1 453Snittkostn./dygn familjehem B o U 451 439 460 469 479 488Snittkostn./dygn HVB-hem B o U 2642 2 183 2 695 2 749 2 804 2 860Snittkostn./hushåll ek bistånd 5225 5 091 5 330 5 436 5 545 5 656Anm. Nyckeltal mellan 2009 och 2011 är framräknade utan hänsyn tagen till någon årlig uppräkning.Nyckeltalen är preliminära och kan komma att ändras efter beslut i Socialnämnden52


Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 60 730 57 071 58 212 58 212 58 212 58 212Kostnader (-) -327 679 -342 184 -355 047 -363 047 -370 047 -376 047Personalkostader -237 283 -250 258 -261 283 -269 283 -276 283 -282 283Lokalkostnader -24 520 -24 324 -24 810 -24 810 -24 810 -24 810Övriga kostnader -65 876 -67 602 -68 954 -68 954 -68 954 -68 954Nettokostnader -266 949 -285 113 -296 835 -304 835 -311 835 -317 835Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet11 Nämnd o styrelseverksamhetIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -632 -825 -842 -842 -842 -84219 Övrig politisk verksamhetIntäkter 5 0 0 0 0 0Kostnader -263 -284 -290 -290 -290 -29026 TillståndsprövningIntäkter 315 248 253 253 253 253Kostnader -317 -323 -330 -330 -330 -33050 Gemensam administrationIntäkter 54 0 0 0 0 0Kostnader -8 530 -8 754 -8 929 -8 929 -8 929 -8 92951 Insatser enl SoL o HSLIntäkter 29 986 28 406 28 974 28 974 28 974 28 974Kostnader -209 141 -216 228 -224 272 -232 272 -238 772 -241 77252 Insatser enl LSSIntäkter 24 661 23 687 24 161 24 161 24 161 24 161Kostnader -67 528 -71 024 -74 244 -74 244 -74 744 -77 24454 Förbyggande verksamhetIntäkter 20 0 0 0 0 0Kostnader -547 -535 -546 -546 -546 -54655 Missbrukarvård vuxnaIntäkter 345 330 337 337 337 337Kostnader -6 867 -6 627 -6 760 -6 760 -6 760 -6 76056 Barn o ungdomsvårdIntäkter 992 410 418 418 418 418Kostnader -19 841 -23 005 -23 465 -23 465 -23 465 -23 96557 Övrig vuxenvårdIntäkter 3 337 3 103 3 165 3 165 3 165 3 165Kostnader -3 928 -3 200 -3 264 -3 264 -3 264 -3 26458 Ekonomiskt biståndIntäkter 645 530 541 541 541 541Kostnader -9 006 -9 784 -10 480 -10 480 -10 480 -10 48059 FamiljerättIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -948 -1 155 -1 178 -1 178 -1 178 -1 17853


Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 201161 FlyktingmottagningIntäkter 644 357 364 364 364 364Kostnader -84 -120 -122 -122 -122 -12262 ArbetsmarknadsåtgärderIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -321 -320 -326 -326 -326 -326Nettokostnader -266 949 -285 113 -296 835 -304 835 -311 835 -317 835Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan2008 2009 2010 2011Projekt1 Övriga investeringar (bl a flytt av IFO till nya lokaler) 300 300 200 3002 Sjuksängar 200 200 200 2003 Tekniska hjälpmedel 400 300 200 2004 T-investeringar 200 200 200 3005 Vallongården 2006 Demensboende 5007 Psykiatriboende/Utvecklingsstörda 3008 Utbyggnad larm (ny upphandling, ny utrustning) 3009 Gruppbostad för ungdomar med funktionshinder (LSS) 300Summa 1 300 1 600 1 300 1 3001.2.3.4.5.Årligt behov av medel till div investeringarÅrligt behov av medel för inköp av sängar tillordinärt och särskilt boende.Årligt behov av medel för inköp av tek. hjälpmedel.Fortsatt utveckling av IT-struktur medför extrakostnader i form av programvaror och datorer.Behov av nyinvesteringar i samband med Valllongårdensombyggnation som påbörjas 2008.6.7.8.9.Investeringsbehov i samband med inrättandet avett nytt demensboende år 2010.Investeringsbehov i samband med inrättandet avett boende för psykiskt funktionshindrade 2009.Upphandling av ny larmentreprenör kommer evatt medföra nya utrustningsbehov.Investeringsbehov i samband med inrättandet aven ny gruppbostad för ungdomar med funktionshinderår 2011.54


Miljö- och hälsoskyddsnämndenVerksamhetsområdeTillsyn och prövning av ärenden enligt miljöbalken,djurskyddslagen och livsmedelslagstiftning med tillhörandeförordningar och föreskrifter. Prövning av ärendenenligt kommunens renhållningsordning och lokalaföreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö.Dricksvattenfrågor, smittskydd samt remisser inomvåra myndighetsområden men även andra verksamhetsområden.Energirådgivning. Service till allmänheten ialla frågor som rör våra myndighetsområden.OmvärldsanalysMiljö- och hälsoskyddsnämndens arbete präglas huvudsakligenav lagstyrt arbete, sk myndighetsutövning.Arbetet med implementering av den nya livsmedelslagstiftningenpågår med omgodkännanden av flertalet befintligaverksamheter. Nationella verksamhetsfält där vikan se att förändringar kommer att påverka/intensifieraarbetet är;• Införandet av EU´s nya kemikalielagstiftning,REACH, under 2007 kommer påverka förvaltningensarbete framöver.• Ny bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhetoch hälsoskydd förväntas under sommaren2007. Den kommer dels spegla regeringensmål att förenkla regelverket för företagare med25 % som innebär förändringar i myndighetensarbete, dels innebära att taxorna enligt miljöbalkenkommer att behöva revideras.• Ansvarskommitténs utredning kan komma att påverkahela verksamhetsområdet, då förslag liggeratt bla förstatliga tillsynen.Även inom kommunens övergripande utvecklingsarbetekommer förändringar som kommer att påverkanämndens arbete;• Sverige bedriver ett stort miljömålsarbete. Länsstyrelsenhar utarbetat regionala miljömål somhar överförts till förslag på lokala miljömål förkommunen. Kommunstyrelsen har för avsikt attskicka dessa på remiss och beroende på utfalletav det samt följdbeslut kommer verksamheten förnämnden att justeras.• Kommunens ambition att göra en fördjupad kust-•plan kommer att behöva kunskapsunderlag frånmiljökontoret mfl.Kommunens införande av GIS kommer att ha di-rekt påverkan på nämndens arbete och service utmot kommuninnevånare och företag.Nämndens inriktningsmål, att arbeta med vatten,kommer prägla verksamhetsplaneringen under hela perioden.Mål och riktlinjerInom samtliga verksamhetsfält ska nämnden ta framen tillsyns-/kontrollplan som ska löpa över flera år samtuppdateras årligen och rapporteras till tillsynsvägledandemyndigheter.Tillsynsplanen ska ta sin grund i en tillsynsbehovsutredningdär resursbehovet ställs i relation till antalobjekt och förväntade tidsåtgång/objekt. Systemtillsyn(tillsyn baserad på företagets riskanalys och egenkontroll)har utvecklats på livsmedelsområdet under 2007och kommer att utvecklas ytterligare till att omfattaäven övriga verksamhetsfält. Med detta arbete kommernyckeltal att åstadkommas.Verksamhetsförändringar och konsekvenser2008En förstärkning av livsmedelstillsynen motsvarande1 tjänst har skett under 2007 för att möta den nya livsmedelslagstiftningenskrav. Ett samarrangemang medÖNAB med frukostmöten för att informera livsmedelsföretagarei vår kommun om förändringarna har skettunder våren 2007. Arbetsformen har fallit väl ut och börprövas även inom andra verksamhetsfält.Planeringsmaterial finns att arbeta mer områdesinriktatöver verksamhetsområdesgränserna och med förebyggandeinformation kombinerad med tillsynsarbetetför vattenskyddsområden. Pilotprojekt kommer i månav ekonomiska möjligheter att starta 2008.En tillfällig förstärkning på hälsoskyddsområdet harmedfört att handläggningstider för ex förhandsbesked isamband med bygglov och avloppstillstånd har kunnathållas rimliga. En långsiktig lösning, i form av en tjänst,för att bibehålla servicenivån och handläggningstiderför avloppsfrågor och övriga hälsoskyddsfrågor är nödvändig.Samarbetet med byggnadskontoret och tekniska kontoretför att ge snabbare service till kommuninnevånareoch företag kommer att fortsätta att utvecklas.Verksamheten 2009-2011De lokala miljömålens betydelse för det framtida arbetetkan inte underskattas. Det arbete som påbörjats börfortsätta och intensifieras samt avsättas resurser för.Enligt tillsynsplanen kommer i stort sett samtliga tillsynsobjekt(med reservation för hälsoskyddsobjekten)vara besökta senast 2009. Det innebär att tillsynen/kontrollenkommer att ytterligare förändras och prioriterasän tydligare efter största effekt på miljö/hälsa/djurvälfärdoch livsmedelssäkerhet. Ett genomförande enligttidsplan i enlighet med ansvarsutredningens förslagkommer att få långtgående konsekvenser för miljö- ochhälsoskyddsnämnden och dess verksamhet under perio-55


den då ett eventuellt förstatligande av tillsynen diskuteras.Kvantitet och kvalitetÄrendemängderna in till miljökontoret har ökat påflera områden till följd av ändrad lagstiftning. Fortlöpandeutbildning av inspektörer är nödvändig för att bibehållaoch öka kompetensen till följd av detta. Arbetemed gemensamma rutiner, strukturer och tekniskt stöd(ex GIS) för att öka kvaliteten i handläggningen för denenskilde och företag har påbörjats och kommer intensifieras.Kompetenshöjande åtgärder med stöd av VäxtkraftMål 3 genomförs under 2007 och ny upphandlingav miljöjuridisk konsultation sker under året.InvesteringarInga investeringar är planerade. Eventuellt kan dettakomma att revideras med anledning av miljökontoretsplanerade flytt i slutet av 2007Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Intäkter (+) 2 056 2 580 2 632 2 632 2 632 2 632Kostnader (-) -4 816 -5 569 -5 538 -5 538 -5 538 -5 538Personalkostader -3 865 -4 485 -4 575 -4 575 -4 575 -4 575Lokalkostnader -129 0 0 0 0 0Övriga kostnader -822 -1 084 -963 -963 -963 -963Nettokostnader -2 760 -2 989 -2 906 -2 906 -2 906 -2 906Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan2006 2007 2008 2009 2010 2011Verksamhet11 Politisk verksamhetIntäkter 0 0 0 0 0 0Kostnader -167 -194 -198 -198 -198 -19828 Miljö- o hälsoskyddIntäkter 2 056 2 580 2 632 2 632 2 632 2 632Kostnader -4 649 -5 375 -5 340 -5 340 -5 340 -5 340Nettokostnader -2 760 -2 989 -2 906 -2 906 -2 906 -2 90656


Eventuella frågor om årsbudgetenbesvaras av PerEngström, ekonomichef, tel0173-86120.Ekonomikontoret oktober2007

More magazines by this user
Similar magazines