Småhus Våra svar är dina lösningar - Sto Scandinavia AB

sto.se

Småhus Våra svar är dina lösningar - Sto Scandinavia AB

InnehållSmåhusKoncept för småhus 4Trygga helhetslösningar från StoLåt Sto vara navet i byggprocessen 5Så här arbetar viDesign och estetik 6Material- och kulörförslag under projekteringstidenDesign och estetik 7När designförslag blir verklighetEnergibesparing och klimatförändringar 8Med ett fasadisoleringssystem från Sto kan du själv påverkaEnergibesparingskalkyl 9En lönsam isoleringSystemlösningar för olika behov 10Vi hjälper dig att välja rättTorra hus är varma hus 12Vikten av att fuktsäkra husDet är de små detaljerna som gör helheten 13Sto har ett unikt utarbetat detaljprogramInspiration och mångfald 14ProduktförslagProduktförslag för olika ytor i småhus 16InteriörVåra svar är dina lösningar 18Framtiden med StoInnehåll | 3


Koncept för småhusTrygga helhetslösningar från StoSto är världsledande inom områdetputsade fasadisoleringssystemmed runt 400 miljoner m² erfarenhetfördelat på mer än 50 år. Vårtsortiment omfattar förutom fasadsystemäven produkter inom områdenainteriör, betong och golv.Systemen, som är resultat av kontinuerligproduktutveckling ochsamarbeten med olika parterinom byggbranschen, är framtagnaför att skydda konstruktioneni väggar, tak och golv.För att du som kund ska kunna kännadig trygg har vi koncept för småhusmed helhetslösningar som är anpassadetill dina behov. Vi har lösningarför såväl nybyggnad som för underhåll,renovering och tilläggsisolering.Vi kan erbjuda mycket mer än leveransav högkvalitativa produkter:bl a hjälp vid besiktningar, åtgärdsförslag,mängdberäkningar, objektsanpassadedetaljlösningar, livscykelanalyser,energibesparingskalkyler,utbildningar, seminarier och designförslag.Helt enkelt ett koncepttänkandesom utgör kärnan i vårt sätt attarbeta.Inför uppstart av ett byggprojekt ställsman inför ett antal val. Målsättningenmed den här broschyren är attförsöka vägleda dig genom dessa valmed tyngdpunkt inom området isoleradefasadsystem.Oavsett vad du har för väggkonstruktioneller byggnadstyp kan Sto erbjudaen komplett lösning där dusom kund kan välja den isolering ochytbeläggning du önskar och de materialegenskaperhusets komponenterska ha.Våra system uppfyller gällande energikrav.Tack vare våra välisolerande ochlufttäta fasadsystem kan vi dessutomhjälpa dig att bygga passivhus.Vi hjälper dig att läggapusslet - så att husetbyggs rätt från början.4 | Koncept för småhusBeakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.


Det är de små detaljerna som gör helhetenSto har ett unikt utarbetat detaljprogramVi ger dig förutsättningarna för att kunna utföra detaljer exakt och noggrantKomponenterna i våra system är utvecklade och anpassade för varandra för att skapa optimerade systemlösningar. Förutsättningen äratt de utförs korrekt. Sto erbjuder detaljritningar på anslutningar av sockel, tak etc samt 3D-ritningar av våra system, så att du lätt skakunna se systemuppbyggnaden och vilka detaljer du behöver utföra med särskild noggrannhet.InhaltsverzeichnisBezeichnung Verwendungszweck Detail BeispielKap.StoFix SpiraleZur nachträglichen Befestigungleichter Bauteile.zB Schilder od. ähnlichesStoFix RondelleZur Befestigung leichter Bauteilebei geringer Dämmstoffdicke(Leibungsdämmung).zB Rollladenführungsschienen,leichte SchilderStoFix ZyrilloZur Befestigung leichter Lasten(ca. 15 kg/Schraube) undDämmstoffdicken ≥ 80 mm.zB Lampen, Rohrschellen,Werbeschilder, Rückhalter b.FensterlädenStoFix QuaderElement zur stabilen Druckunterlage,für fast alle Bauteilegeeignet!zB Rückhalter, Rohrschellen,MarkisenStoFix Trawik F &StoFix Trawik LStoFix Trawik F:Für Fensterläden oder Befestigungenan Kanten oder Ecken.StoFix Trawik L:Zur Befestigung von französischenBalkonen, Geländer inTür u. Fensterleibung, Geländeran Gebäudeecken.StoFix UMP Q &StoFix UMP RSchwerlast Befestigung -Montageelemente aus PU-Hartschaum mit eingeschäumtenPhenolharzplatten.zB leichte Vordächer, GeländerExempel på anslutningsdetaljerExempel på detaljritning i 3DExempel på detaljritningExempel på detaljritningBeakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.Detaljlösningar | 13


Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.Produktförslag | 15


Produktförslag för olika ytor i småhusInteriörNär man formger invändiga utrymmen är det viktigt att helheten blir harmonisk, att både utseende ochfunktion stämmer överens. Stos invändiga produkter är anpassade för detta. De är ekonomiskt fördelaktiga,lätta att applicera, funktionella och garanterar hög kvalitet samt ger en sund inomhusmiljö.Den dekorativa formgivningen avvägg- och takytor ger föreskrivare ochhantverkare en chans att profilera sig.Högkvalitativa och eleganta lösningarfinns för alla önskemål. Alla produkterförenar höga tekniska ochkvalitetsmässiga krav med fullständigfrihet för utformningen.Stos obestridda ledning vad gällerdekorativa putser är serien ”Sto Lineadi calce”. De italien-inspirerademarmor- och kalkputserna är lättappliceradeoch ger rummet ettstilfullt utseende. De effektfullametallic-beläggningarna med sinareflekterande detaljer, gör rummet tillnågot utöver det vanliga.Produktsystemet Sto Linea di calcebestår av tre grundkomponenter ochkompletteras med lasyr. De kan kombinerasi ett flertal varianter.Den transparenta, brytbara lasyrenfullbordar Sto Linea di calce. Appliceradexempelvis på StoLook Fondo, fåstypiska venezianska eller toskanskaväggbilder.StoLook MarmorinoEtt rent oorganiskt bundet finspackel påkalkbas med marmorpulver. Genom tunnskiktigeffektspackling bildas en extremtblank yta med hög färgbriljans och imponerandedjup.StoLook FondoDet oorganiskt bundna slätspacklet, baseratpå kalk och fint marmormjöl. Beläggningenkan filtas, glättas eller formges fritt med olikaverktyg. Resultatet blir en elegant, matt yta.StoLook EffettoBildar en mineraliskt matt yta med exklusivguldglimmereffekt. Ljusinfallet ger fascinerandeoptiska highlights.16 | ProduktförslagBeakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.


Förutom dekorativa vägg- och takbehandlingar erbjuder Sto inom interiörsortimentet även systemlösningar för ett vattenburetvärmegolv i lägenheter och småhus, vårt lågenergisystem StoOptiheat.Dessutom rekommenderar vi StoEcoboard, vår fukttåliga byggskiva för väggar i badrum. Den är formstabil även när denutsätts för omväxlande kyla och fukt.StoOptiheatStoEcoboardBeakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.Produktförslag | 17


Våra svar är dina lösningarFramtiden med StoStos mission är ”Omsorgsfulltbyggande”. Vår ständiga utmaningär att bevara byggnadersvärde och estetiska utforming. Inära samarbete med våra partnersutvecklar Sto innovativa och funktionellaprodukter och system förbyggnadskonstruktioner, såvälin- som utvändigt, samt rådgivningi alla frågor gällande utförande,teknik och utformning.Tiden då det byggdes utan att tänkapå morgondagen är förhoppningsvisförbi. Hållbart byggande omfattarmer än bara uppförande av nya objektmed den bästa tekniken till enrimlig kostnad. Det betyder också attman ska använda hållbara materialoch säkra byggmetoder med en såliten belastning som möjligt på denyttre miljön.Stos metodik tar utgångspunkt i miljöoch ekonomi – allt i syfte att skapaett hållbart byggande. För att uppnådetta ska vi med högt teknikkunnande,ekonomiska hänsynstagandenoch lägsta möjliga miljöpåverkani fokus erbjuda de bästasystemen för hus- och anläggningsbyggande.Våra produkter och appliceringsmetoderska vara skonsammaför både utförare och boende.Långsiktigt handlande innebärvarsamt och sparsamt förvaltande avvår världs resurser - alltså ett ansvarsfulltförhållningssätt. Strävan efterhållbara lösningar med ett livscykelperspektivser vi inte enbart som våraffärsverksamhet, utan också som vårförpliktelse som företag.Genom livscykelanalyser ger vi rådinför val av lämpliga produkter ellersystem redan från början vilket resulterari ett hållbart slutobjekt.Våra produkter och system är produceradeoch tillverkningskontrolleradeenligt ett integrerat kvalitetsledningssystemISO 9001 och 14001 somvårt moderbolag Sto AG har. Produkternaprovas och testas också påexterna laboratorier enligtEU-kommissionens byggproduktdirektiv(89/106/EEG) som innebär attdessa kan CE-märkas eller erhålla ettTekniskt Godkännande enligt t exETAG 004.Vi har valt att ansluta oss till BASTAsystemetsom har utvecklats i samverkanmed aktörer inom hela byggsektorn.BASTA-systemet syftar tillatt bidra till att fasa ut ämnen medsärskilt farliga egenskaper ur byggvaror.För att finna de bästa helhetslösningarnahar vi ett väl utvecklatsamarbete över fackgränserna medt ex fukt-, miljö- och energiexperter.Utöver detta pågår inom Sto ett kontinuerligtforsknings- och utvecklingsarbeteför att ständigt förbättra vårasystem och produkter.Den senaste innovationen inom fasadsidanär StoVerotec Photovoltaic,där ett litet kraftverk byggs in i detluftade fasadsystemet. Luftspaltenmellan väderskyddet och den bakomliggandeväggen utnyttjas för attdölja anslutningar till modulensom alstrar ström ur solljuset. Närhusen väl isolerats maximalt ochuppnått passivhusstandard, är dettaett steg mot nästa nivå, ett plusenergihus.Ett hus som alstrar mer energiän det förbrukar.Andra exempel på Stos innovationerär StoSolar som är ett transparentfasadelement som omvandlar solljustill värme och ökar komforten i boendemiljönpå samma sätt som ett vanligtvärmeelement.StoClimasan Color är en lukt- ochskadeämnesnedbrytande invändigfärg med fotokatalytisk verkan. Detbetyder att oönskade ämnen i luftenförvandlas med hjälp av ljus (dagsljusmen även alla former av konstgjortljus) till ofarliga slutprodukter somvatten och koldioxid. Färgen kan t exanvändas i rökrum och tar då bortlukt så att rummet kan användasbåde av rökare och icke-rökare. Matsalarär ett annat exempel där manmed fördel kan använda färgen föratt bryta ner oönskad lukt från köket.Till och med i utrymmen belastade avformaldehyd har produkten visat sigha god effekt och förbättrat arbetsmiljönfrån otjänlig till mycket god.StoPhotosan NOX är en självrengörandefotokatalytisk försegling förfasader som binder koldioxid ochomvandlar den med hjälp av syre tillnitrat som spolas bort från fasadenmed nästa regn.StoFRP System är ett effektivt sättatt öka bärförmågan på existerandekonstruktionsdelar. Tillsammans medde olika systemens flexibilitet och vårunika kompetens inom kolfiberförstärkningkan vi hjälpa till att ta framinnovativa och kostnadseffektivalösningar anpassade till rådande förutsättningar.Genom att integrerasensorer i StoFRP systemen kan bärverketföljas upp över tiden, t ex isamband med överlaster eller sprickbildning.Framtiden med Sto är onekligenmycket intressant. Med utgångspunkti lösningar för dagens problem ochutmaningar blickar vi även framåtmot morgondagens möjligheter.Till höger, objekt med:Sto Glasfasader,StoVerotec Photovoltaic,StoSolar18 | Framtiden med Sto Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.


Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.Kapitelführung | 19


SwedenSto Scandinavia ABBox 1041SE-581 10 LinköpingStreet adress:Gesällgatan 6, SE-582 77 LinköpingPhone 020-37 71 00Phone +46 13 37 71 00Fax +46 13 37 71 37kundkontakt@stoeu.comwww.sto.seDenmarkSto Danmark A/SAvedøreholmen 86DK-2650 HvidovrePhone +45 70 27 01 43Fax +45 70 27 01 46kundekontakt@stoeu.comwww.stodanmark.dkFinlandSto Finexter OyMestarintie 9FI-01730 VantaaPhone +358 207 659191Fax +358 207 659192asiakaspalvelu@stoeu.comwww.stofi.fiNorwaySto Norge ASP.b. 6686 Etterstad,NO-0609 OsloPhone +47 66 81 35 00Fax +47 66 81 35 01info.no@stoeu.comwww.stonorge.noSto Scandinavia AB, Rev.nr. 01/2010.11

More magazines by this user
Similar magazines