höga fosfathalter - Havet.nu

havet.nu

höga fosfathalter - Havet.nu

vattnets kemi och biologiHöga fosfathalteri Egentliga ÖstersjönLars Andersson & Philip Axe , SMHI / Johan Wikner, Umeå Marina ForskningscentrumFosfathalterna i Egentliga Östersjön ärmycket höga. Havsområdet har ocksåett tydlig överskott av fosfat jämförtmed oorganiskt kväve. Överskottet harförstärkts sedan 1990-talet. I Skagerrak,däremot, har fosfathalterna minskat.I Bottniska viken ses generellt ingatrender. Förhållandena i Bottenvikenutmärker sig genom ett naturligt stortöverskott på oorganiskt kväve i förhållandetill fosfat.■ I Egentliga Östersjön är fosfathalterna iytvattnet mycket höga jämfört med värdenfrån slutet av 1970-talet, och även jämförtmed förhållandena i Bottniska viken.Frisättningen av fosfor från bottensedimentennär syrehalterna vid bottnarna blirlåga bedöms i ett kortare perspektiv sombetydligt större än tillförseln av fosfor tillhavet via mänskliga utsläpp. Det gör attdet främst finns ett samband mellan högafosfathalter och låg tillförsel av syrerikt saltvattentill Östersjön. Antropogen tillförselkan i ett längre tidsperspektiv ha bidragittill en ackumulering av näringsämnen ibottensediment. Vetenskapliga belägg fördetta saknas dock.Ökande halter sedan 2004Fosfathalterna har ökat stadigt sedan 2004i de norra och västra delarna av EgentligaÖstersjön. Året därpå uppmättes de högstakoncentrationerna i östra Gotlandsbassängensamt i de södra delarna av Östersjön.Under 2006 var vinterhalterna myckethöga i Arkonabassängen, söder om Skåne.Det är emellertid inte bara vinterhalternasom är förhöjda, utan även sommartid harhöga koncentrationer uppmätts. I ArkonaochBornholmsbassängerna låg fosfatkon-Foto: Per Bengtson/Grön idéhavet 200741


vattnets kemi och biologicentrationerna under sommaren 2005 pånivåer som var typiska för vinterförhållandenunder början av 2000-talet.1,0FOSFATHALTER I SVERIGES HAVSOMRÅDENBottenvikenSyrebrist ger höga fosfathalterRedan på 1980-talet började en ökning avfosfathalter att registreras. Vinterhalternaav såväl oorganiskt kväve som fosfat ökadefram till början av 90-talet. Efter ett stortsaltvatteninflöde 1993, som kortvarigt syresattebottenvattnet, sjönk syrehalterna idjupvattnet snabbt igen, och fosfat frigjordesur sedimenten. Fosfatrikt vatten lyftesdå upp till högre nivåer, men eftersom detvar relativt gott om syre vid haloklinenkunde en stor del av fosforn åter bindas isedimenten. Halterna ökade därför aldrigi ytvattnet.År 2003 skedde återigen ett relativtstort inflöde till Östersjön, vilket syresattebottenvattnet i de flesta av Östersjöns delar.Detta medförde i sin tur att stora mängderfosfat åter bands i sedimenten i djuphålorna,medan en del av det fosfatrika vattnetblandades upp i högre liggande vattenlager.Denna gång var syresituationen emellertidmycket dålig även på högre nivåer,och stora mängder fosfor kunde transporterasupp i ytlagret.fosfathalt (µmol/L)0,50,00,50,00,50,00,50,0BottenhavetEgentliga ÖstersjönKattegattSkagerrakMinskad kvotSamtidigt som fosfathalterna har ökat harhalterna av oorganiskt kväve minskat.Halterna minskade fram till år 2004, ochhar efter detta legat på en ganska konstantnivå. Minskningen av oorganiskt kväve ärtroligen också kopplad till interna havsprocesseroch den ökade förekomsten avsyrefritt bottenvatten, där kväve kan avgesfrån havsmiljön genom denitrifikation.Minskningen av oorganiskt kväve i ytvattnetbedöms därför inte vara en konsekvensav reduktion av kväve via åtgärder på land.Kvoten mellan oorganiskt kväve och fosfatligger i Egentliga Östersjön klart under densom växtplankton behöver. Från mitten av90-talet har kvoten minskat ytterligare,vilket förklaras av både de ökande fosfathalternaoch de minskande halterna avoorganiskt kväve.Rekorddålig syresituation0,50,01970 1980 1990 2000fi Fosfathalterna i Egentliga Östersjön är höga. I Skagerrak, däremot har halternaminskat de senaste åren. I Bottniska viken ligger halterna på stabilt låga nivåer. Figurenvisar årsmedelvärden. Symbolerna anger två olika mätstationer i havsbassängerna. FörEgentliga Östersjön visas medelvärde för 13 mätstationer.I de centrala och norra delarna av EgentligaÖstersjön var syreförhållandena underår 2006 de sämsta som har registrerats vadgäller utbredning av låga syrehalter ochsvavelväte. Svavelväte förekom i djupvattneti västra och östra Gotlandsbassängernasamt i norra Egentliga Östersjön under helaåret. I östra Gotlandsbassängen återfannssvavelväte från 125 meters djup och nedåt.I norra delen av Egentliga Östersjön och ivästra Gotlandsbassängen förekom svavelvätei början av året från djup på 125 meter.Senare under sommar och höst förekomsvavelväte så grunt som 70 meter.I västra Gotlandsbassängen var upp till65 procent av bottenarean utsatt för djupvattenmed total syrebrist, d.v.s. svavelväte,och ytterligare 8 procent av bottnen påverkadav vatten med en syrehalt mellan 0 och2 ml per liter.Minskande fosforhalter i SkagerrakTill skillnad från Egentliga Östersjön harfosfathalterna i Skagerrak minskat sedanbörjan på 1990-talet. Vattnet i Skagerrakbestår av ett flertal vattenmassor med olikaursprung, vilket återspeglas i den storamellanårsvariationen. Under ett par vintrarunder 1970-talet uppmättes låga halterav både fosfat och oorganiskt kväve, vilketberodde på att vårblomningen dessa årstartade redan i januari, innan vinterhalterhade hunnit byggas upp. Under 1995var halten oorganiskt kväve extremt högt,vilket kan sättas i samband med översvämningarpå kontinenten och en transport42 havet 2007


vattnets kemi och biologiprocent påverkad bassängyta6040200402004020SYRESITUATIONEN I VÄSTERHAVET OCH EGENTLIGA ÖSTERSJÖNKattegatt3-4 ml/L2-3 ml/L1-2 ml/L0-1 ml/L

More magazines by this user
Similar magazines