12.07.2015 Views

individuellt alternativ - Wendela Hebbegymnasiet

individuellt alternativ - Wendela Hebbegymnasiet

individuellt alternativ - Wendela Hebbegymnasiet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Wendela</strong> <strong>Hebbegymnasiet</strong> är Södertäljes gymnasieskola för bild, foto, film, musik, dans, teater och media, design ochteknik. Skolan finns i fräscha lokaler med klassrum, verkstäder, ateljéer, dans- och musiksalar samt café.Introduktionsprogram - <strong>individuellt</strong> <strong>alternativ</strong> - ASKInnehållPå det Individuella <strong>alternativ</strong>et genomförsutbildningen i form av en <strong>individuellt</strong> upprättadstudieplan utifrån elevens enskilda förutsättningaroch behov och de kurser vi ger på IA. Utbildningenpågår ett till fyra år med kontinuerlig uppföljningoch utvärdering av elevens studiesituation med elev,vårdnadshavare och mentor under hela studietiden.Under utbildningens gång kan studieplanen ändrasför att passa elevens behov. Syftet med utbildningenär att skapa en kunskapsgrund och stärka för att geeleven en sådan social utveckling att eleven ska hamöjlighet att gå vidare till vidareutbildning, annangymnasieutbildning, yrkesintroduktion, eller tillarbetslivet.Det Individuella <strong>alternativ</strong>et är en del av <strong>Wendela</strong><strong>Hebbegymnasiet</strong> som har en estetisk- och mediaprofilVem är du?• Du kan vara en elev som kommer från ett mindresammanhang i grundskolan• Du har behov av att arbeta i din egen takt och imindre form.• Du vill ha struktur och ramar i undervisningen ochdagen.• Du har svårigheter med kommunikation och socialtsamspel.Så här jobbar viHos oss läser alla elever matematik, svenska, engelska,samhällskunskap, historia och religion, både grundochgymnasiekurser efter behov och kapacitet.Dessutom ger vi kurser i naturkunskap, idrott ochhälsa samt något/några kurser i estetiskt val inommusik, foto, bild och drama. Dessa kurser läses


tillsammans med andra IA-elever i för ämnetanpassade lokaler på skolan.Enbart studier på IA ger inte eleven möjlighet attuppnå 2500 poäng.På det Individuella <strong>alternativ</strong>et präglas vårt arbetssättav att våra elever ska utvecklas socialt och personligt.Här kommer eleven genom undervisningen och olikaprojekt, övningar, studiebesök, samtal och vägledningatt stödjas och utmanas i sin personlighet och socialaförmåga.Lokaler och utrustningLokalerna på det Individuella <strong>alternativ</strong>et ärnyrenoverade och ligger i en avskild del av <strong>Wendela</strong><strong>Hebbegymnasiet</strong>. Alla elever på det Individuella<strong>alternativ</strong>et har en personlig arbetsplats med egendator. Utöver detta finns flera studiecentrum och ettkök. Endast elever på det Individuella <strong>alternativ</strong>et ochpersonal har tillträde till lokalerna. Övriga lokaler på<strong>Wendela</strong> <strong>Hebbegymnasiet</strong> är även dessa välanpassadetill den kurs/undervisning som bedrivs på skolan.Vill du veta mer?Kontakta gärna <strong>Wendela</strong> <strong>Hebbegymnasiet</strong>Tel: 08-523 015 25www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.seKontaktpersoner• Maria Henriksson, specialpedagog, tel 08-523 025 17maria.henriksson@sodertalje.se• Jan Lindgren, biträdande rektor, tel 08-523 041 59jan.lindgren@sodertalje.seAnsökan till IAAnsökan till IA sker genom Södertälje kommuns enhetResurscentrum:• Annika Berg, specialpedagog, tel 08-523 024 86annika.berg@sodertalje.se<strong>Wendela</strong> <strong>Hebbegymnasiet</strong>erbjuder dessa program:• Estetiska programmet med fem olika inriktningar: bild ochformgivning • musik • dans • teater • estetik och media - foto• Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media• Teknikprogrammet med två inriktningar: design och produktutveckling• samhällsbyggande och miljö - arkitektur• Humanistikt program: kultur - beteende• Introduktionsprogrammet - språkintroduktion• Introduktionsprogrammet <strong>individuellt</strong> <strong>alternativ</strong> - ASKEfter utbildningenIndividuellt <strong>alternativ</strong>, Ask, ska hjälpa elever vidare tillannan utbildning eller till arbetsmarknaden. Som elevfår du handledning och studievägledning vilket skahjälpa dig vidare efter studierna på Ask.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!