Konjunkturbarometern, hela rapporten - Konjunkturinstitutet

konj.se

Konjunkturbarometern, hela rapporten - Konjunkturinstitutet

KonjunkturbarometernFöretag och hushållNovember 2011UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET24 NOVEMBER 2011


Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska ochinternationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta.Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementetoch finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheterhar Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv förde bedömningar som redovisas.Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens ochhushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad.I Konjunkturbarometern Företag intervjuar Konjunkturinstitutet drygt6 000 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden.Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en såkallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader äratt frågorna är fler.I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 1 500 svenskahushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållensplanerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationeni Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande.Alla EU-länder genomför liknande tendensundersökningar och frågorna iKonjunkturinstitutets barometrar är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer.Resultaten för hela EU publiceras varje månad på EU-DG ECFIN:s hemsida;http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm.DG ECFIN delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar.Rapporten och siffermaterialet kan laddas ner från Konjunkturinstitutetshemsida, www.konj.se.KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE-103 62 STOCKHOLMTEL: 08-453 59 00 FAX: 08-453 59 80E-POST: ki@konj se WEBB: www.konj.seISSN 1650-9951


InnehållBarometerindikatorn ............................................. 5FÖRETAGSammanfattning ................................................. 9Tillverkningsindustri ............................................. 10Bygg- och anläggningsverksamhet .................................. 11Detaljhandel ................................................... 11Privata tjänstenäringar ........................................... 12Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet .................... 13Konfidensindikatorer ............................................ 15Diagram- och tabellbilaga ................................................. 17HUSHÅLLSammanfattning ................................................ 43Diagrambilaga ............................................................. 45METODBarometerindikatorn ............................................ 49Företag ........................................................ 50Hushåll ........................................................ 55


Barometerindikatorn. November 2011 5BarometerindikatornBarometerindikatorn föll endast 0,5 enheter i november efter atti genomsnitt ha minskat cirka tre enheter per månad de senastefem månaderna. Indikatorn ligger klart under det historiskagenomsnittet, vilket indikerar att tillväxten i svensk ekonomi förnärvarande är svagare än normalt. I näringslivet var det den härmånaden endast tillverkningsindustrin som bidrog negativt tillbarometerindikatorns utveckling. Övriga sektorer bidrog positivt,medan konfidensindikatorn för hushållen var i stort sett oförändrad.Barometerindikatorn120110100908070120110100908070Medel Max Min sep -11 okt -11 nov -11 Läget100 115,3 71,8 96,7 94,5 94,0 -6000010203040506070809101160>110 mycket starkare än normalt (++), 100-110 starkare än normalt (+)90-100 svagare än normalt (-),


DetaljhandelKonfidensindikatorn, säsongsrensade värden40304030försäljningsutvecklingen, både vad gäller utfall och förväntningar.Indikatorn ligger dock fortfarande betydligt under det historiskagenomsnittet. Läget är bäst för livsmedelshandeln där konfidensindikatornligger på samma nivå som det historiska genomsnittet.20100-10-20-3000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10KonfidensindikatornBranschens genomsnitt för 2000-2011Privata tjänstenäringarKonfidensindikatorn, säsongsrensade värden50401120100-10-20-305040Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg femenheter i november, men indikatorn ligger fortfarande underdet historiska genomsnittet. Ökningen beror på att siffrorna förefterfrågan, både när det gäller utfall och förväntningar, var någotbättre än tidigare. Läget är fortfarande bäst i vissa konsultbranscheroch för uthyrningsfirmor.Hushållens konfidensindikator (CCI) steg marginellt med 0,1enheter i november, från -7,5 till -7,4. Indikatorn ligger klartunder det historiska genomsnittet. Makroindex, som sammanfattarhushållens syn på svensk ekonomi, har dock fallit ytterligare.Mikroindex, som speglar synen på den egna ekonomin, har ökatnågot. Ökningen beror på att hushållen är mer optimistiska omden egna ekonomin på ett års sikt och att de är mer positiva tillköp av kapitalvaror.30302020101000-10-10-20-20-3003 04 05 06 07 08 09KonfidensindikatornBranschens genomsnitt för 2003-20111011-30HushållKonfidensindikatorn (CCI)403020100-10-20403020100-10-20-3000 01 02 03 04 05 06 07 08Hushållens konfidensindikator (CCI)Genomsnitt för åren 1993-2011091011-30


Konjunkturbarometern FöretagMånad


Konjunkturbarometern Företag Månad. November 2011 9SammanfattningKonfidensindikatorn för totala näringslivet var oförändrad mellanoktober och november och den ligger endast några enheter underdet historiska genomsnittet. Det är liksom tidigare betydandeskillnader mellan de olika sektorerna i näringslivet. Läget är svagastför detaljhandeln, medan indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhetligger klart över genomsnittet.Totala näringslivetKonfidensindikatorn, säsongsrensade värden40204020Orderingången för tillverkningsindustrin har minskat de senastemånaderna och bedömningen av orderstockens storlek har blivitmer negativ. Produktionsvolymen har stigit något, medan lagersituationentycks vara oförändrat stabil. Färdigvarulagren bedömsvara i stort sett lagom stora. Sysselsättningen har varit i det närmasteoförändrad under perioden, men framöver pekar anställningsplanernamot nedskärningar. Produktionsvolymen beräknasbli ungefär oförändrad de närmast kommande månaderna.0-20-4004 05 06 07KonfidensindikatornGenomsnitt 2003-11080910110-20-40Såväl orderingång som produktion och sysselsättning har ökatendast marginellt i byggsektorn de senaste månaderna. Anbudsprisernahar dock sänkts och andelen företag som angerefterfrågan som främsta hinder i verksamheten har stigit något.Byggföretagen räknar inte med några större förändringar underde närmaste månaderna.Branscher på väg uppLivsmedelshandelBranscher på väg nerTillverkningsindustriHandel med motorfordonSpecialiserad butikshandelFörsäljningen för detaljhandeln har minskat de senaste månaderna.Utvecklingen har varit klart svagast för specialiseradbutikshandel, medan livsmedelshandeln rapporterar om ökadförsäljning. Livsmedelshandeln räknar med fortsatt försäljningstillväxtde närmaste månaderna, medan såväl handel med motorfordonsom specialiserad butikshandel emotser ungefär oförändradförsäljning.Läget är bra inomBygg- och anläggningsverksamhetLäget är svagt inomPrivata tjänstenäringarSåväl efterfråge- som sysselsättningstillväxten för de privatatjänstenäringarna har varit svag de senaste månaderna. Utvecklingenhar varit starkast för konsultbranscherna och uthyrningsfirmor.Förväntningarna på både efterfrågan och sysselsättningär aningen mer positiva jämfört med förra månaden. Tillväxtenväntas dock totalt sett bli måttlig.Svaren samlades in mellan 31 oktober och 18 november.Lägetanvänds för att på ett enkelt sättåskådliggöra hur starkt eller svag lägetär i olika branscher. Läs mer om “Läget”på sida 53.


10 Konjunkturbarometern Företag Månad. November 2011TillverkningsindustriOrderingång och orderstock, säsongsrensade värdenNettotal40200-20-40-60-8003 04 05 06 07 08Orderstocken, nulägesomdömeTotal orderingång, utfallTillverkningsindustriProduktionsvolymen, säsongsrensade värdenNettotal6040200-20-4003 04 05 06UtfallFörväntningar07080909TillverkningsindustriAntalet anställda, säsongsrensade värden1010111140200-20-40-60-806040200-20-40TillverkningsindustriIndustriföretagen planerar att minska personalstyrkanUtfall: Tillverkningsindustrin redovisar minskad orderingång förde senaste månaderna, från både hemma- och exportmarknaden.Efterfrågan har minskat för flertalet branscher, bland annatskogs-, stål-, metallvaru-, maskin- och elektronikindustri. Endastett fåtal branscher uppger fortfarande ökad orderingång. Dettagäller främst motorfordons-, läkemedels- och annan transportmedelsindustri.Sammantaget har företagens omdömen omorderstockens storlek blivit mer negativ och drygt 40 procent avföretagen uppger nu att orderstocken är för liten, jämfört meddrygt 30 procent i oktober. Orderläget är liksom tidigare bäst i läkemedelsindustrinsamt delar av investeringsvarusektorn, medanmissnöjet med orderläget är störst i trävaru-, massa-, pappers- ochstålindustri.Lagersituationen är stabil och totalt sett är färdigvarulagrenfortfarande i det närmaste lagom stora. Produktionsvolymentycks ha ökat något de senaste månaderna, men tillväxten ärhänförbar endast till ett fåtal branscher. Det är huvudsakligenelektro-, läkemedels- och motorfordonsindustri som redovisaren ökning. Flertalet industribranscher uppger i stort sett oförändradproduktionsvolym. Tillväxten i industrisysselsättningenhar stannat av de senaste månaderna och endast delar av investeringsvaruindustrinuppger en fortsatt ökning. Detta gäller främstmotorfordons- och annan transportmedelsindustri. Samtidigtrapporterar allt fler branscher om nedskärningar i personalstyrkan.Andelen företag som minskat sysselsättningen är störst inomträvaru-, massa-, pappers- och elektronikindustri.Förväntningar: Industriföretagens produktionsplaner inför denärmast kommande månaderna är försiktiga och produktionenförutses bli ungefär oförändrad. Samtidigt väntas sysselsättningenminska något, för första gången på ett och ett halvt år. För trävaru-,massa-, pappers-, stål- och elektronikindustri väntas såvälproduktion som sysselsättning minska de närmaste månaderna.Nettotal40200-20-40-6040200-20-40-60-8003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-80


Konjunkturbarometern Företag Månad. November 2011 13Kredit- och finansieringsvillkorinom näringslivetBakgrundFör att bidra till bilden av den finansiella turbulensens effekterpå företagens finansieringsmöjligheter har Konjunkturinstitutetsedan november 2008 utvidgat konjunkturbarometern med ettantal frågor. Företagen har fått svara på frågan om huruvida detjust nu är svårare eller lättare än normalt att finansiera verksamheten.De företag som har angett att finansieringen för närvarandeär svårare än normalt har också fått ange den främsta orsakentill detta genom att välja bland ett antal alternativ.Frågorna har av praktiska skäl endast ställts till de företag somtillfrågas via e-post. Totalt sett har 2 361 företag inom näringslivettillfrågats 1 . Svaren har ej viktats, vilket innebär att procenttaleni tabellen speglar antal företag för respektive alternativ.1 Tillverkningsindustri 744, bygg- och anläggningsverksamhet 148, detaljhandel499 och privata tjänstenäringar 970.


14 Konjunkturbarometern Företag Månad. November 2011jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11TOTALA NÄRINGSLIVETAtt finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%)Avsevärt svårare än normalt 3 2 3 3 3 4Svårare än normalt 11 12 13 12 15 15Ungefär som normalt 83 82 82 82 80 79Något lättare än normalt 2 2 2 2 1 1Avsevärt lättare än normalt 1 1 1 1 0 1Om svårare än normalt, beror det främst på: (%)Högre upplåningskostnader för banklån 16 21 14 15 17 15Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) 47 42 46 42 42 44Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital 24 23 25 26 26 25Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande 4 3 3 3 5 4Andra faktorer 8 7 11 11 8 10Svar saknas 2 4 2 3 2 2Svarsfrekvens (%) 79 80 79 83 80 80TILLVERKNINGSINDUSTRIAtt finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%)Avsevärt svårare än normalt 4 2 4 4 4 4Svårare än normalt 14 15 14 14 14 16Ungefär som normalt 80 80 81 80 82 78Något lättare än normalt 2 2 1 1 0 1Avsevärt lättare än normalt 0 1 0 0 0 0Om svårare än normalt, beror det främst på: (%)Högre upplåningskostnader för banklån 14 16 11 12 13 11Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) 56 46 51 46 50 49Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital 19 29 24 28 29 30Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande 1 0 0 0 0 0Andra faktorer 8 6 13 11 6 7Svar saknas 2 4 2 3 3 3Svarsfrekvens (%) 83 84 81 85 81 82BYGGINDUSTRIAtt finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%)Avsevärt svårare än normalt 3 2 2 2 1 6Svårare än normalt 10 16 14 14 18 17Ungefär som normalt 82 78 81 80 80 75Något lättare än normalt 3 2 2 2 0 2Avsevärt lättare än normalt 2 1 1 2 1 1Om svårare än normalt, beror det främst på: (%)Högre upplåningskostnader för banklån 7 19 11 26 6 4Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) 47 38 53 42 47 58Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital 47 25 37 26 24 27Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande 0 0 0 0 6 8Andra faktorer 0 13 0 5 12 4Svar saknas 0 6 0 0 6 0Svarsfrekvens (%) 75 76 79 81 78 78DETALJHANDELAtt finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%)Avsevärt svårare än normalt 3 3 2 3 4 6Svårare än normalt 9 8 11 13 13 12Ungefär som normalt 86 86 85 81 81 79Något lättare än normalt 1 2 1 2 1 2Avsevärt lättare än normalt 1 1 1 2 1 1Om svårare än normalt, beror det främst på: (%)Högre upplåningskostnader för banklån 11 20 15 15 12 8Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) 47 52 48 52 53 55Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital 25 20 23 21 24 26Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande 3 0 0 0 0 0Andra faktorer 8 5 13 6 9 9Svar saknas 6 2 3 6 3 2Svarsfrekvens (%) 78 78 80 85 79 81PRIVATA TJÄNSTENÄRINGARAtt finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%)Avsevärt svårare än normalt 3 2 2 3 3 3Svårare än normalt 9 12 12 11 17 16Ungefär som normalt 84 82 83 84 78 79Något lättare än normalt 3 2 2 2 2 1Avsevärt lättare än normalt 1 1 1 1 0 1Om svårare än normalt, beror det främst på: (%)Högre upplåningskostnader för banklån 21 26 19 17 23 23Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) 37 37 38 33 33 34Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital 24 20 24 25 27 19Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande 8 7 7 8 8 8Andra faktorer 8 7 10 14 8 13Svar saknas 2 4 2 3 1 2Svarsfrekvens (%) 76 79 76 82 79 78


KonfidensindikatorerKonjunkturbarometern Företag Månad. November 2011 15Konfidensindikatorer 1Totala näringslivet (säsongrensade värden)BranschMinvärdeSep2011Okt2011Nov2011Totala näringslivet 9 32 -28 7 5 5 -LägetTillverkningsindustri (säsongrensade värden)BranschMedelvärdeMaxvärdeMedelvärdeMaxvärdeMinvärdeSep2011Okt2011Nov2011Tillverkningsindustri -4 13 -38 -5 -7 -12 -Insatsvaruindustri -6 15 -47 -18 -21 -23 --Investeringsvaruindustri -1 24 -50 -2 -5 -7 -Konsumtionsvaruindustri -5 18 -40 10 14 3 +Varaktiga konsumtionsvaror -10 20 -49 -11 -22 5 +Icke varaktiga konsumtionsvaror -4 21 -41 13 20 4 +Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri -7 15 -34 1 3 -2 +Textil-, beklädnads och lädervaruindustri -19 25 -80 -24 -18 -17 +Trävaruindustri -11 38 -69 -36 -43 -42 --Sågverk -22 65 -93 -48 -53 -52 -Övrig trävaruindustri 0 52 -69 -24 -23 -24 -Massa-, pappers och pappersvaruindustri -9 30 -48 -22 -22 -32 --Massaindustri 4 74 -65 6 2 -48 --Pappers- och pappersvaruindustri -12 32 -49 -43 -39 -40 --Grafisk och annan reproduktionsindustri -13 20 -43 -12 -1 0 ++Industri för stenkolsprodukter och raffineradepetroleumsprodukterLäget2 45 -36 2 12 6 +Kemisk industri 0 32 -47 -29 -28 -28 --Industri för farmaceutiska basprodukter ochläkemedel0 50 -67 40 50 14 +Gummi- och plastvaruindustri -7 15 -50 -6 -21 -15 -Industri för andra icke-metalliska mineraliskaprodukter-3 49 -64 -6 -11 -7 -Stål- och metallverk -4 28 -67 -20 -34 -34 --Järn- och stålverk -3 32 -67 -19 -41 -39 --Metallvaruindustri 2 36 -64 -10 -9 -6 -Industri för datorer, elektronikvaror och optik -6 71 -70 -5 -12 -44 --Industri för elapparatur -1 32 -39 -1 -13 14 +Maskinindustri 4 35 -51 -5 -4 -12 -Motor- och släpfordonsindustri -7 46 -84 1 4 11 +Annan transportmedelsindustri -7 38 -46 -12 -4 -4 +Möbelindustri -4 44 -44 -1 -8 0 +Övrig tillverkningsindustri 0 33 -32 -32 -14 1 +Reparationsverkstäder och installationsföretag 1 29 -44 -10 -14 -14 -1 Vilka frågor som ingår i konfidensindikatorn för respektive sektor redovisas på sidan 52


16 Konjunkturbarometern Företag Månad. November 2011Byggindustri (säsongrensade värden)BranschMinvärdeSep2011Okt2011Nov2011Bygg- och anläggningsverksamhet -16 48 -77 7 3 6 +LägetHandel (säsongrensade värden)BranschMedelvärdeMaxvärdeMedelvärdeMaxvärdeMinvärdeSep2011Okt2011Nov2011Detaljhandel 13 40 -26 -9 -12 -10 --Handel med motorfordon; verkstäder -2 46 -77 -9 -8 -16 -Specialiserad butikshandel 13 49 -37 -20 -25 -24 --Butiker för informations- ochkommunikationsutrustningLäget13 51 -45 -18 -7 18 +Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd 16 52 -42 -13 -39 -12 --Butiker för kultur- och fritidsartiklar 11 41 -47 -20 -47 -35 --Butiker för övriga hushållsvaror 13 53 -45 -28 -25 -40 --Handel på postorder och internet 13 43 -22 2 -3 -2 --Privata tjänstenäringar (säsongrensade värden)BranschLivsmedelshandel 18 51 -22 9 10 18 +/-MedelvärdeMaxvärdeMinvärdeSep2011Okt2011Nov2011Privata tjänstenäringar 23 48 -22 16 13 18 -Landtransport 15 44 -24 7 3 -8 --Åkerier 18 56 -56 8 5 -5 -Hotell och restauranger 23 58 -31 -3 18 29 +Datakonsulter, programvaruproducenter o.d. 35 66 -34 26 32 26 -Finans- och försäkringsverksamhet 11 68 -25 5 -3 20 +Förvaltare av egna fastigheter 19 64 -31 16 20 17 -Fastighetsmäklare och -förvaltare 21 65 -7 8 23 6 --Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 34 97 -37 30 14 4 -Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor 23 100 -56 50 40 39 +Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 27 62 -36 40 36 31 +Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 18 74 -56 20 10 7 -Uthyringsfirmor 19 84 -58 34 39 39 +Arbetsförmedlingar, rekryterings- ochpersonaluthyrningsföretagLäget56 94 -49 47 31 42 -Personaluthyrningsföretag 56 94 -53 48 34 42 -Researrangörer och resebyråer 16 72 -59 24 5 0 -Kontors- och andra företagstjänstföretag 21 85 -45 -45 -15 -11 --


Diagram- och tabellbilaga


18 Diagrambilaga FöretagTotala näringslivetTotala näringslivetKonfidensindikatorn, säsongsrensade värdenTotala näringslivetEfterfrågeläget, säsongsrensade värden4040Nettotal202020200000-20-20-20-20-40-40-4004 05 06 07KonfidensindikatornGenomsnitt 2003-1108091011-40-6001 02 03 04 05Nulägesomdöme060708091011-60Totala näringslivetAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal4040202000-20-20-40-40-6001 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-60


Diagrambilaga Företag 19TillverkningsindustriTillverkningsindustriOrderingången, säsongsrensade värdenTillverkningsindustriDen totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongsrensadevärdenNettotal6060Nettotal40404040202020200000-20-20-20-20-40-40-40-40-60-60-6000 01 02 03 04 05 06Hemmamarknaden, utfallExportmarknaden, utfall0708091011-60-8000 01 02 03 04 05 06 07 08 09Den totala orderstocken, nulägesomdömeFärdigvarulagren, nulägesomdöme1011-80TillverkningsindustriProduktionsvolymen, säsongsrensade värdenTillverkningsindustriFörsäljningsprisernaNettotal6060Nettotal50504040403040302020202010100000-20-20-10-20-10-20-4000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-40-3000 01 02 03 04 05 06 07 08Hemmamarknaden, förväntningarExportmarknaden, förväntningar091011-30TillverkningsindustriAntalet anställda, säsongsrensade värdenTillverkningsindustriKonfidensindikatorn, säsongsrensade värdenNettotal402004020020100-1020100-10-20-20-20-20-40-40-30-30-60-60-40-40-8000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-80-5097 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11KonfidensindikatornBranschens genomsnitt för 1996-2011-50


20 Diagrambilaga FöretagInsatsvaruindustriInsatsvaruindustriOrderingången, säsongsrensade värdenInsatsvaruindustriDen totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongsrensadevärdenNettotal6060Nettotal606040404040202020200000-20-20-20-20-40-40-40-40-60-60-60-60-8000 01 02 03 04 05 06Hemmamarknaden, utfallExportmarknaden, utfall0708091011-80-8000 01 02 03 04 05 06 07 08 09Den totala orderstocken, nulägesomdömeFärdigvarulagren, nulägesomdöme1011-80InsatsvaruindustriProduktionsvolymen, säsongsrensade värdenInsatsvaruindustriFörsäljningsprisernaNettotal6060Nettotal6060404040402020202000-20-2000-40-40-20-20-6000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-60-4000 01 02 03 04 05 06 07 08Hemmamarknaden, förväntningarExportmarknaden, förväntningar091011-40InsatsvaruindustriAntalet anställda, säsongsrensade värdenInsatsvaruindustriKonfidensindikatorn, säsongsrensade värdenNettotal4040202020200000-20-20-20-20-40-40-40-40-60-60-8000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-80-6000 01 02 03 04 05 06 07 08 09Branschens konfidensindikatorTillverkningsindustrins konfidensindikatorBranschens genomsnitt för 2000-20111011-60


Diagrambilaga Företag 21InvesteringsvaruindustriInvesteringsvaruindustriOrderingången, säsongsrensade värdenInvesteringsvaruindustriDen totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongsrensadevärdenNettotal100100Nettotal60604040505020200000-20-20-40-40-50-50-60-60-80-80-10000 01 02 03 04 05 06Hemmamarknaden, utfallExportmarknaden, utfall0708091011-100-10000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Den totala orderstocken, nulägesomdömeFärdigvarulagren, nulägesomdöme11-100InvesteringsvaruindustriProduktionsvolymen, säsongsrensade värdenInvesteringsvaruindustriFörsäljningsprisernaNettotal8080Nettotal6060606040404020402020200000-20-20-20-20-40-6000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-40-60-4000 01 02 03 04 05 06 07 08Hemmamarknaden, förväntningarExportmarknaden, förväntningar091011-40InvesteringsvaruindustriAntalet anställda, säsongsrensade värdenInvesteringsvaruindustriKonfidensindikatorn, säsongsrensade värdenNettotal606040404040202020020000-20-20-20-20-40-40-40-40-60-8000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-60-80-6000 01 02 03 04 05 06 07 08 09Branschens konfidensindikatorTillverkningsindustrins konfidensindikatorBranschens genomsnitt för 2000-20111011-60


22 Diagrambilaga FöretagKonsumtionsvaruindustriKonsumtionsvaruindustriOrderingången, säsongsrensade värdenKonsumtionsvaruindustriDen totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongsrensadevärdenNettotal100100Nettotal808060605050404020200000-20-20-50-50-40-40-60-60-10000 01 02 03 04 05 06Hemmamarknaden, utfallExportmarknaden, utfall0708091011-100-8000 01 02 03 04 05 06 07 08 09Den totala orderstocken, nulägesomdömeFärdigvarulagren, nulägesomdöme1011-80KonsumtionsvaruindustriProduktionsvolymen, säsongsrensade värdenKonsumtionsvaruindustriFörsäljningsprisernaNettotal8080Nettotal10010060604040505020020000-20-20-50-50-40-40-6000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-60-10000 01 02 03 04 05 06 07 08Hemmamarknaden, förväntningarExportmarknaden, förväntningar091011-100KonsumtionsvaruindustriAntalet anställda, säsongsrensade värdenKonsumtionsvaruindustriKonfidensindikatorn, säsongsrensade värdenNettotal2020201020100000-20-20-10-10-40-40-20-30-20-30-60-60-40-40-8000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-80-5000 01 02 03 04 05 06 07 08 09Branschens konfidensindikatorTillverkningsindustrins konfidensindikatorBranschens genomsnitt för 2000-20111011-50


Diagrambilaga Företag 23Bygg- och anläggningsverksamhetBygg- och anläggningsverksamhetByggandet, säsongsrensade värdenBygg- och anläggningsverksamhetOrderstocken, säsongsrensade värdenNettotal8080Nettotal80806060606040404040202020200000-20-20-20-20-40-40-40-40-60-60-60-60-8000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-80-8000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-80Bygg- och anläggningsverksamhetOrderstocken, säsongsrensade värdenBygg- och anläggningsverksamhetAnbudsprisernaNettotal6060Nettotal1001004040202050500000-20-20-40-40-50-50-60-8000 01 02 03 04Nulägesomdöme05060708091011-60-80-10000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-100Bygg- och anläggningsverksamhetAntalet anställda, säsongsrensade värdenBygg- och anläggningsverksamhetKonfidensindikatorn, säsongsrensade värdenNettotal10010060406040505020020000-20-20-40-40-50-50-60-60-80-80-10000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-100-10097 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11KonfidensindikatornBranschens genomsnitt för 1996-2011-100


24 Diagrambilaga FöretagDetaljhandelDetaljhandel (inkl. handel med motorfordon;verkstäder)Försäljningsvolymen, säsongsrensade värdenDetaljhandel (inkl. handel med motorfordon;verkstäder)Antalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal8080Nettotal3030606020204040101020200-100-1000-20-20-20-20-30-30-4000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-40-4000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-40Handel med motorfordon; verkstäderFörsäljningsvolymen, säsongsrensade värdenHandel med motorfordon; verkstäderAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal6060404050502020000-200-20-50-50-40-40-60-60-10000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-100-8000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-80LivsmedelshandelFörsäljningsvolymen, säsongsrensade värdenLivsmedelshandelAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal40408060806020204040002020-20-200-200-20-40-40-4000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-40-6000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-60


Diagrambilaga Företag 25DetaljhandelSpecialiserad butikshandelFörsäljningsvolymen, säsongsrensade värdenSpecialiserad butikshandelAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal4040806080602020404000202000-20-20-20-40-20-40-40-40-6000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-60-6000 01 02 03 04UtfallFörväntningar05060708091011-60


26 Diagrambilaga FöretagPrivata tjänstenäringarPrivata tjänstenäringarEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenPrivata tjänstenäringarAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal6060Nettotal40404040202020200000-20-20-20-20-40-40-4003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-40-6003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-60LandtransportEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenLandtransportAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal6060Nettotal606040404040202020200000-20-20-20-20-40-40-4003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-40-6003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-60ÅkerierEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenÅkerierAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal8080Nettotal60606060404040200-20-4040200-20-40200-20-40200-20-40-60-60-60-60-8003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-80-8003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-80


Diagrambilaga Företag 27Privata tjänstenäringarHotell och restaurangerEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenHotell och restaurangerAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal6060Nettotal40404040202020200000-20-20-20-20-40-40-40-40-6003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-60-6003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-60Datakonsulter, programvaruproducenter o.d.Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenDatakonsulter, programvaruproducenter o.d.Antalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal808080806060606040404040202020200000-20-20-20-20-40-40-40-40-60-60-6003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-60-8003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-80Finans- och försäkringsverksamhetEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenFinans- och försäkringsverksamhetAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal8080Nettotal6060606040404040202020200000-20-20-20-20-40-40-40-40-60-60-6003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-60-8003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-80


28 Diagrambilaga FöretagPrivata tjänstenäringarFörvaltare av egna fastigheterEfterfrågan på företagets tjänsterFörvaltare av egna fastigheterAntalet anställdaNettotal8080Nettotal6060604060404040202020200000-20-40-20-40-20-20-6003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-60-4003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-40Fastighetsmäklare och -förvaltareEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenFastighetsmäklare och -förvaltareAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal8080Nettotal80806060606040404040202020200000-20-20-20-20-4003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-40-4003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-40Juridiska och ekonomiska konsultbyråerEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenJuridiska och ekonomiska konsultbyråerAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal100100505050500000-50-50-50-50-100-100-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-15003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-150


Diagrambilaga Företag 29Privata tjänstenäringarKonsulttjänster, verksamhet huvudkontorEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenKonsulttjänster, verksamhet huvudkontorAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal100100505050500000-50-50-50-50-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100Arkitekt- och teknisk konsultverksamhetEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenArkitekt- och teknisk konsultverksamhetAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal100100808050506060404000202000-50-50-20-20-40-40-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-6003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-60Reklam- och marknadsundersökningsbyråerEfterfrågan på företaget tjänster, säsongsrensade värdenReklam- och marknadsundersökningsbyråerAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal100100505050500000-50-50-50-50-100-100-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-15003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-150


30 Diagrambilaga FöretagPrivata tjänstenäringarUthyrningsfirmorEfterfrågan på företagets tjänsterUthyrningsfirmorAntalet anställdaNettotal100100Nettotal808060605050404020200000-20-20-50-50-40-40-60-60-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-8003 04 05UtfallFörväntningar060708091011-80Arbets-, rekryterings- och personaluthyrningsföretagEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenArbets-, rekryterings- och personaluthyrningsföretagAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal100100505050500000-50-50-50-50-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100PersonaluthyrningsföretagEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenPersonaluthyrningsföretagAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal100100505050500000-50-50-50-50-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100


Diagrambilaga Företag 31Privata tjänstenäringarResearrangörer och resebyråerEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenResearrangörer och resebyråerAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal60604040505020200000-20-20-40-40-50-50-60-60-80-80-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100Kontors- och andra företagstjänstföretagEfterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade värdenKontors- och andra företagstjänstföretagAntalet anställda, säsongsrensade värdenNettotal100100Nettotal100100505050500000-50-50-50-50-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100-10003 04 05 06UtfallFörväntningar0708091011-100


32 Tabellbilaga FöretagKonjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011Frågor Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsindustri Konsumtionsvaru- Varaktiga Icke varaktigaindustri konsumtionsvaror konsumtionsvarorSni 10-33 Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni 11722 företag företag företag företag företag företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Produktionsvolymen 30 54 16 14 18 60 22 -4 33 55 12 20 50 39 11 38 26 46 28 -3 53 38 9 44102 Orderingången på hemmamarknaden 20 48 32 -11 13 50 38 -25 27 46 28 -1 28 48 24 4 16 43 41 -24 30 48 22 9103 Orderingången på exportmarknaden 26 33 41 -15 11 42 47 -37 23 28 49 -26 69 25 6 64 12 55 33 -21 76 21 3 74104 Den totala orderstocken (nulägesomdöme) 9 48 43 -34 7 41 52 -44 11 45 44 -32 7 69 25 -18 8 50 42 -33 7 71 22 -16105 Exportorderstocken (nulägesomdöme) 7 49 44 -36 5 39 55 -50 9 45 46 -36 6 81 13 -6 7 48 45 -38 6 85 9 -2106 Färdigvarulagren (nulägesomdöme) 21 69 11 10 27 66 7 21 19 64 17 2 10 84 5 5 11 84 5 6 10 84 5 5107 Antalet anställda 25 52 24 1 13 65 21 -8 42 32 27 15 10 69 21 -11 19 43 38 -20 8 75 17 -9Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Produktionsvolymen 23 46 31 -7 14 55 31 -16 27 30 43 -15 31 63 6 25 34 55 11 23 31 64 5 26202 Försäljningspriserna på hemmamarknaden 24 63 13 11 14 71 15 -1 29 60 11 18 36 52 12 24 15 76 9 5 40 48 12 27203 Försäljningspriserna på exportmarknaden 18 60 22 -4 15 65 20 -5 25 63 12 13 5 39 56 -52 17 79 4 13 3 34 62 -59204 Antalet anställda 16 50 34 -18 6 61 33 -27 27 34 38 -11 8 67 26 -18 13 62 26 -13 7 68 26 -19Svarsfrekvens: 67 66 69 65 36 70Frågor Livsmedels-, dryckes- Textil-, beklädnads- Trävaruindustri Sågverk Övrig trävaruindustrioch tobaksindustri och lädervaruindustriSni 10-12 Sni 13-15 Sni 16 Sni 16.1 Sni 16.2128 företag 62 företag 138 företag 62 företag 76 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Produktionsvolymen 21 64 15 7 18 63 19 -1 6 77 17 -10 5 82 13 -7 8 69 23 -15102 Orderingången på hemmamarknaden 33 51 15 18 8 65 28 -20 11 57 32 -21 3 62 34 -31 22 50 28 -6103 Orderingången på exportmarknaden 30 62 8 22 24 54 22 3 13 66 21 -7 9 64 28 -19 20 69 11 9104 Den totala orderstocken (nulägesomdöme) 8 57 35 -28 4 36 60 -56 3 25 72 -70 0 19 81 -81 7 33 60 -54105 Exportorderstocken (nulägesomdöme) 6 70 24 -18 4 33 63 -59 0 23 77 -77 0 16 84 -84 0 33 67 -67106 Färdigvarulagren (nulägesomdöme) 9 86 4 5 45 53 2 43 40 55 5 35 50 47 3 47 26 66 8 18107 Antalet anställda 7 73 19 -12 23 60 18 5 9 60 31 -22 5 58 37 -32 12 61 27 -15Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Produktionsvolymen 48 43 9 40 16 71 13 3 6 50 44 -37 6 46 48 -42 6 57 37 -31202 Försäljningspriserna på hemmamarknaden 51 42 7 44 18 79 3 15 5 51 44 -39 3 38 60 -57 9 70 21 -12203 Försäljningspriserna på exportmarknaden 14 83 3 12 24 74 2 22 6 42 53 -47 3 13 84 -81 10 84 6 4204 Antalet anställda 6 60 35 -29 6 86 9 -3 2 47 51 -49 0 56 44 -44 4 40 56 -52Svarsfrekvens: 54 53 61 54 72En förteckning över de SNI-koder som ingår i respektive användningsgrupp ("Nyckel till användningsgrupperna i tillverkningsindustrin") finns på www.konj.se1


Tabellbilaga Företag 33Konjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011Frågor Massa-, pappers- och Massaindustri Pappers- och Grafisk och annan Industri för stenkolspappersvaruindustripappersvaruindustri reproduktionsindustri produkter och raffineradepetroleumsprodukterSni 17 Sni 17.11 Sni 17.12 Sni 18 Sni 1993 företag 12 företag 45 företag 89 företag 9 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Produktionsvolymen 10 58 32 -22 0 86 14 -14 4 52 45 -41 31 45 25 6 0 50 50 -50102 Orderingången på hemmamarknaden 12 49 39 -27 0 54 46 -46 3 52 45 -42 25 52 23 1 0 50 50 -50103 Orderingången på exportmarknaden 9 36 55 -45 0 42 58 -58 3 30 67 -64 6 71 23 -16 0 100 0 0104 Den totala orderstocken (nulägesomdöme) 0 34 65 -65 3 34 63 -60 0 23 77 -77 3 63 34 -30 0 100 0 0105 Exportorderstocken (nulägesomdöme) 0 39 60 -60 3 40 57 -54 0 24 76 -76 2 49 49 -46 0 100 0 0106 Färdigvarulagren (nulägesomdöme) 41 52 8 33 58 29 13 46 37 58 5 31 7 90 4 3 7 93 0 7107 Antalet anställda 0 75 25 -25 0 59 41 -41 0 74 26 -26 7 64 29 -22 3 66 32 -29Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Produktionsvolymen 17 53 31 -14 21 34 44 -23 8 60 32 -23 34 56 11 23 58 35 7 52202 Försäljningspriserna på hemmamarknaden 16 57 27 -12 2 19 80 -78 11 65 23 -12 3 83 14 -11 0 93 7 -7203 Försäljningspriserna på exportmarknaden 15 50 35 -20 2 19 80 -78 11 53 36 -24 4 79 16 -12 0 93 7 -7204 Antalet anställda 4 65 31 -28 0 47 53 -53 6 63 31 -25 8 73 20 -12 42 58 0 42Svarsfrekvens: 90 99 94 51 37Frågor Kemisk industri Industri för farmaceut- Gummi- och Industri för andra Stål- och metallverk Järn- och stålverkplastvaruindustriiska basprodukter ochläkemedelicke-metalliskamineraliska produkterSni 20 Sni 21 Sni 22 Sni 23 Sni 24 Sni 24.1-372 företag 21 företag 103 företag 54 företag 75 företag 43 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Produktionsvolymen 17 62 21 -4 89 11 0 89 18 61 21 -3 38 50 12 27 15 57 28 -12 12 62 27 -15102 Orderingången på hemmamarknaden 5 62 33 -28 8 11 80 -72 10 48 42 -32 27 51 22 5 6 23 71 -65 4 15 80 -76103 Orderingången på exportmarknaden 11 59 30 -19 90 10 0 90 10 50 41 -31 8 69 23 -15 7 19 73 -66 8 16 77 -69104 Den totala orderstocken (nulägesomdöme) 0 53 47 -47 7 88 6 1 4 42 53 -49 18 45 38 -20 5 37 58 -52 5 29 66 -61105 Exportorderstocken (nulägesomdöme) 0 47 53 -53 7 92 1 5 7 43 50 -43 0 58 42 -42 5 35 60 -55 5 28 67 -62106 Färdigvarulagren (nulägesomdöme) 26 67 7 19 6 87 7 -1 18 74 8 10 25 67 8 18 33 60 7 26 34 59 7 28107 Antalet anställda 3 77 19 -16 4 95 1 4 10 70 20 -10 28 61 11 17 9 68 23 -14 7 78 15 -8Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Produktionsvolymen 8 68 24 -15 16 84 0 16 16 51 34 -18 20 61 19 1 9 58 33 -24 4 65 31 -28202 Försäljningspriserna på hemmamarknaden 38 50 12 25 0 25 75 -75 16 78 6 11 30 70 0 30 5 88 7 -1 4 90 7 -3203 Försäljningspriserna på exportmarknaden 34 55 11 24 0 22 78 -78 17 79 4 13 19 80 1 18 10 83 7 4 10 83 7 4204 Antalet anställda 9 80 12 -3 7 87 6 2 7 68 25 -18 11 59 29 -18 6 46 47 -41 6 46 48 -42Svarsfrekvens: 69 86 70 65 52 49


34 Tabellbilaga FöretagKonjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011Frågor Metallvaruindustri Industri för datorer, Industri för elapparatur Maskinindustri Motor- ochelektronikvaror och optik släpfordonsindustriSni 25 Sni 26 Sni 27 Sni 28 Sni 29267 företag 76 företag 65 företag 163 företag 82 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Produktionsvolymen 26 56 19 7 7 85 8 0 48 46 6 42 15 70 15 0 68 14 17 51102 Orderingången på hemmamarknaden 16 53 31 -15 4 87 10 -6 20 55 25 -4 14 48 38 -24 51 10 39 13103 Orderingången på exportmarknaden 9 69 22 -13 5 9 86 -81 22 32 46 -24 13 40 46 -33 51 12 37 14104 Den totala orderstocken (nulägesomdöme) 18 49 33 -15 5 9 86 -81 26 43 31 -6 16 45 39 -22 9 71 20 -12105 Exportorderstocken (nulägesomdöme) 10 49 40 -30 3 8 89 -86 25 38 36 -11 14 51 36 -22 8 72 20 -12106 Färdigvarulagren (nulägesomdöme) 15 77 8 7 4 96 0 4 2 98 0 2 22 69 9 14 28 27 45 -17107 Antalet anställda 30 50 20 10 7 11 82 -74 15 78 7 8 33 50 18 15 74 9 18 56Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Produktionsvolymen 19 53 28 -9 6 11 84 -78 36 46 18 19 14 48 38 -24 48 14 38 10202 Försäljningspriserna på hemmamarknaden 11 81 8 3 9 64 27 -18 10 78 12 -2 26 69 4 22 42 48 10 32203 Försäljningspriserna på exportmarknaden 11 80 9 2 9 65 26 -17 10 78 12 -3 27 68 4 23 43 48 9 34204 Antalet anställda 12 62 26 -13 7 15 79 -72 6 70 24 -18 13 56 31 -18 46 12 42 4Svarsfrekvens: 64 78 34 71 58Frågor Annan Möbelindustri Övrig Reparationsverkstädertransportmedelsindustri tillverkningsindustri och installationsföretagSni 30 Sni 31 Sni 32 Sni 3331 företag 74 företag 61 företag 59 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Produktionsvolymen 26 67 7 20 28 38 34 -5 18 81 2 16 26 70 4 22102 Orderingången på hemmamarknaden 26 65 8 18 16 43 41 -25 6 92 1 5 10 78 13 -3103 Orderingången på exportmarknaden 26 71 3 23 11 50 39 -28 17 80 3 14 11 75 15 -4104 Den totala orderstocken (nulägesomdöme) 25 10 65 -40 7 45 48 -40 3 77 20 -18 2 59 39 -38105 Exportorderstocken (nulägesomdöme) 26 8 66 -40 5 44 51 -46 13 65 22 -10 0 74 26 -26106 Färdigvarulagren (nulägesomdöme) 7 91 2 4 13 81 6 7 29 68 3 26 29 71 0 29107 Antalet anställda 28 65 7 22 15 39 46 -30 35 48 17 18 28 52 20 7Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Produktionsvolymen 28 66 7 21 42 47 11 31 62 34 4 57 26 54 20 6202 Försäljningspriserna på hemmamarknaden 55 41 4 51 7 82 11 -4 15 60 25 -9 16 64 21 -5203 Försäljningspriserna på exportmarknaden 1 99 0 1 7 87 6 1 15 60 25 -9 16 74 10 6204 Antalet anställda 49 41 10 39 13 58 29 -15 28 62 10 19 30 43 27 3Svarsfrekvens: 81 43 64 63


Tabellbilaga Företag 35Konjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011Frågor Byggindustri Bygg- och anläggnings- Byggande av hus Anläggningsverksamhet Specialiserad bygg- ochverksamhet anläggningsverksamhetSni 41-43 Sni 41-42 Sni 41 Sni 42 Sni 43398 företag 247 företag 189 företag 58 företag 151 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Byggandet 21 65 14 7 26 58 15 11 28 55 17 11 17 77 5 12 17 70 13 4102 Anbudspriserna 5 80 15 -10 6 72 23 -17 6 68 25 -19 4 86 9 -5 4 87 9 -5103 Orderstocken 38 32 30 8 42 25 33 9 39 27 34 5 55 18 28 27 35 37 28 8104 Orderstocken (nulägesomdöme) 18 38 44 -25 23 35 41 -18 21 36 43 -23 36 32 32 4 14 41 45 -31106 Antalet anställda 31 55 14 16 25 54 21 4 21 57 22 -1 43 40 16 27 35 56 9 27Främsta hindret för företagens byggande:1071 inget 9 5 5 8 121072 otillräcklig efterfrågan 50 49 46 60 501073brist på maskinkapacitet och/eller0 0 0 0 0byggnadsmaterial1074 brist på arbetskraft 19 24 26 16 161075 vädret 0 0 0 0 01076 finansiella restriktioner 13 10 11 5 161077 andra faktorer 9 12 12 10 6Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Byggandet 13 55 31 -18 17 48 34 -17 17 49 34 -17 18 48 34 -17 10 61 29 -19202 Anbudspriserna 6 65 29 -23 8 62 30 -21 9 60 31 -23 8 70 23 -15 4 69 27 -24203 Orderstocken 22 51 27 -5 21 51 28 -7 20 51 29 -8 25 51 24 1 23 51 26 -3204 Antalet anställda 13 66 22 -9 21 64 16 5 22 62 15 7 12 69 19 -6 6 67 27 -21Svarsfrekvens: 65 68 72 49 60


36 Tabellbilaga FöretagKonjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011 därav:Frågor Handel Handel med motorfordon; Partihandel Partihandel m jordbruks- Partihandel m livsmedel,verkstäderråvaror och levande djur drycker och tobakSni 45-47 Sni 45 Sni 46 Sni 46.2 Sni 46.31454 företag 187 företag 319 företag 9 företag 34 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Försäljningsvolymen 34 31 35 0 21 55 24 -3 42 29 30 12 14 66 20 -5 46 3 52 -6102 Försäljningssituationen (nulägesomdöme) 17 53 29 -12 11 64 25 -14 20 57 24 -4 0 94 6 -6 25 31 44 -18103 Varulagren (nulägesomdöme) 34 65 1 33 36 62 2 35 37 62 1 36 25 75 0 25 36 62 1 35104 Antalet anställda 21 61 17 4 27 62 12 15 34 52 14 20 8 19 74 -66 27 61 12 15Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Försäljningsvolymen 36 44 20 16 14 51 35 -20 34 51 15 19 20 80 0 20 74 24 2 72202 Försäljningspriserna 12 77 11 1 15 79 6 8 18 74 8 10 6 94 0 6 16 81 4 12203 Inköpen av varor 23 54 23 0 7 57 36 -29 23 58 18 5 8 87 6 2 52 47 1 50204 Antalet anställda 11 73 16 -5 17 75 7 10 15 68 17 -2 7 19 74 -67 9 63 28 -19205 Försäljningssituationen på sex månaders sikt 41 44 15 26 22 51 27 -4 34 48 18 16 27 73 0 27 46 42 11 35Svarsfrekvens: 58 68 4782 29Frågor Partihandel med Parihandel m informations- Partihandel m maskiner Annan specialiseradhushållsvaror och kommunikationsutrustning och utrustning partihandelSni 46.4 Sni 46.5 46.6 Sni 46.793 företag 48 företag 60 företag 74 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Försäljningsvolymen 39 36 26 13 41 40 19 23 42 39 19 24 44 28 27 17102 Försäljningssituationen (nulägesomdöme) 14 66 20 -6 10 80 10 1 25 60 14 11 23 54 24 -1103 Varulagren (nulägesomdöme) 39 61 0 39 33 61 5 28 20 80 0 20 45 55 0 45104 Antalet anställda 30 64 6 24 34 38 28 6 46 49 5 41 41 41 18 23Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Försäljningsvolymen 27 47 25 2 24 59 18 6 28 62 10 18 19 64 17 2202 Försäljningspriserna 11 79 10 1 27 67 6 21 36 59 5 31 17 70 13 4203 Inköpen av varor 16 54 30 -14 5 69 26 -21 25 62 13 13 17 64 20 -3204 Antalet anställda 14 74 11 3 19 81 0 19 26 61 13 13 12 69 18 -6205 Försäljningssituationen på sex månaders sikt 30 55 15 16 30 57 13 17 33 56 11 22 33 35 33 0Svarsfrekvens: 42 49 48 63


Tabellbilaga Företag 37Konjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011Frågor Detaljhandel (inkl. handel Livsmedelshandel Specialiserad Detaljhandel med Butiker för informations- ochm. motorfordon; verkstäder butikshandeldrivmedel kommunikationsutrustningSni 45+47 Sni 47.11+47.2 Sni 47.3-9 Sni 47.3 Sni 47.41135 företag 368 företag 580 företag 90 företag 55 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Försäljningsvolymen 30 31 40 -10 52 25 23 28 21 26 53 -32 4 40 55 -51 50 37 13 37102 Försäljningssituationen (nulägesomdöme) 16 51 34 -18 39 46 15 23 5 49 46 -41 0 87 13 -13 2 69 29 -27103 Varulagren (nulägesomdöme) 32 67 1 31 10 90 1 9 42 57 1 41 6 94 0 6 9 91 0 9104 Antalet anställda 13 67 20 -7 7 76 17 -10 12 63 25 -13 0 92 8 -8 8 59 34 -26Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Försäljningsvolymen 38 39 23 16 53 36 11 42 38 37 25 13 39 54 7 32 47 46 7 41202 Försäljningspriserna 8 79 13 -5 10 84 6 4 5 76 19 -14 17 83 0 17 2 72 26 -23203 Inköpen av varor 24 50 26 -2 49 39 12 37 15 54 30 -15 37 60 3 33 48 46 7 41204 Antalet anställda 8 76 16 -7 3 81 16 -12 8 74 18 -10 0 92 8 -8 6 71 22 -16205 Försäljningssituationen på sex månaders sikt 46 42 13 33 55 36 9 46 48 42 10 38 43 53 4 39 41 50 9 33Svarsfrekvens: 48 6859 65Frågor Butiker för heminrednings- Butiker för kultur- Butiker för övriga Handel på postorderartiklar och husgeråd och fritidsartiklar hushållsvaror och internetSni 47.5 Sni 47.6 Sni 47.7 Sni 47.999 företag 115 företag 142 företag 60 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Försäljningsvolymen 15 23 61 -46 23 25 51 -28 19 25 56 -37 39 37 24 15102 Försäljningssituationen (nulägesomdöme) 2 39 59 -56 10 45 46 -36 4 49 47 -43 16 64 21 -5103 Varulagren (nulägesomdöme) 19 81 0 19 67 31 1 66 61 38 1 60 42 50 7 35104 Antalet anställda 13 68 19 -7 10 62 28 -19 11 67 23 -12 29 69 2 27Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Försäljningsvolymen 47 35 19 28 31 24 45 -14 22 39 39 -18 40 51 10 30202 Försäljningspriserna 6 62 32 -26 6 65 29 -22 4 85 11 -8 4 73 23 -20203 Inköpen av varor 1 82 17 -17 20 45 35 -15 12 34 54 -42 26 45 29 -3204 Antalet anställda 9 82 9 0 10 74 16 -6 4 69 28 -24 30 49 21 10205 Försäljningssituationen på sex månaders sikt 50 34 17 33 36 48 16 20 44 49 7 36 44 52 5 39Svarsfrekvens: 74 50 63 66


38 Tabellbilaga FöretagKonjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011Frågor Privata Landtransport Åkerier Hotell och Förlag Datakonsulter,tjänstenäringar restaurangerprogramvaruproducentero.d.Sni se branscher Sni 49 Sni 49.4 Sni 55-56 Sni 58 Sni 622554 företag 230 företag 171 företag 154 företag 102 företag 137 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Utvecklingen av företagets verksamhet 30 58 12 18 12 74 14 -2 20 64 16 5 51 39 11 40 24 50 27 -3 43 40 17 25102 Efterfrågan på företagets tjänster 31 57 12 19 14 71 15 -2 22 58 20 3 43 48 9 34 19 59 22 -3 42 40 19 23103 Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) 12 50 38 -26 5 59 36 -31 11 36 53 -42 9 68 23 -14 7 30 63 -56 28 28 44 -17104 Försäljningspriserna 13 79 8 4 17 71 12 4 13 81 6 8 32 57 12 20 4 76 20 -16 11 63 26 -14105 Antalet anställda 24 58 18 6 10 85 6 4 13 77 9 4 18 72 11 7 18 58 25 -7 40 40 20 21Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Efterfrågan på företagets tjänster 31 58 11 20 21 55 23 -2 14 45 41 -27 42 48 10 32 27 45 28 -1 49 49 3 46202 Försäljningspriserna 21 72 8 13 14 81 5 9 20 71 10 10 42 47 11 31 21 65 15 6 9 72 20 -11203 Antalet anställda 24 59 17 7 17 67 15 2 7 71 23 -16 11 78 11 0 21 36 43 -23 36 53 11 25Svarsfrekvens: * 64 69 47 52 41 62Frågor Finans- och Förvaltare av egna Fastighetsmäklare Juridiska och ekonomiska Konsultbyråer inom Arkitekt- och tekniskförsäkringsverksamhet fastigheter och -förvaltare konsultbyråerPR, kommunikation konsultverksamhetoch organisationSni 64-66 Sni 68.2 Sni 68.3 Sni 69 Sni 70 Sni 71.1165 företag 446 företag 37 företag 53 företag 128 företag 122 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Utvecklingen av företagets verksamhet 19 71 9 10 15 84 1 14 7 89 4 3 16 75 8 8 44 42 14 31 47 42 12 35102 Efterfrågan på företagets tjänster 38 53 9 30 21 78 1 20 10 86 4 6 14 79 7 8 37 52 11 26 38 53 9 29103 Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) 1 54 45 -44 19 73 8 11 0 82 18 -18 0 66 34 -34 14 37 49 -35 36 43 21 15104 Försäljningspriserna 10 85 5 5 6 94 0 6 2 98 0 2 2 95 3 -1 3 89 8 -5 23 77 0 23105 Antalet anställda 9 52 40 -31 16 73 10 6 2 89 10 -8 66 27 8 58 42 48 10 33 60 33 7 53Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Efterfrågan på företagets tjänster 16 71 12 4 13 83 4 8 4 92 4 0 17 79 3 14 38 47 16 22 31 68 1 30202 Försäljningspriserna 28 68 4 24 30 70 0 30 10 90 0 10 8 91 1 7 18 78 4 14 16 84 0 16203 Antalet anställda 4 61 35 -31 17 77 6 11 9 86 6 3 42 53 5 37 40 55 5 36 74 24 3 71Svarsfrekvens: 51 54 41 67 42 71


Tabellbilaga Företag 39Konjunkturbarometern Företag (Månad). November 2011Frågor Reklam- och marknads- Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar Personaluthyrningsundersökningsbyråeroch rekryteringsföretag företagSni 73 Sni 77 Sni 78 Sni 78.2-3115 företag 45 företag 113 företag 66 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Utvecklingen av företagets verksamhet 26 61 13 13 60 40 0 60 25 70 5 21 21 74 4 17102 Efterfrågan på företagets tjänster 26 55 19 7 56 40 4 51 27 68 5 21 23 72 5 19103 Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) 9 40 51 -42 22 54 23 -1 17 60 24 -7 16 61 23 -7104 Försäljningspriserna 4 94 2 2 29 69 2 27 19 78 3 16 21 78 2 19105 Antalet anställda 26 58 15 11 45 51 4 41 11 83 6 6 9 87 4 5Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Efterfrågan på företagets tjänster 31 57 12 20 36 64 0 36 34 52 14 20 33 54 13 20202 Försäljningspriserna 21 73 6 15 25 75 0 25 19 78 3 16 21 76 2 19203 Antalet anställda 25 68 7 17 17 83 0 17 27 53 20 6 25 55 21 4Svarsfrekvens: * 37 83 82 85Frågor Researrangörer och Kontors- och andra Annanresebyråer företagstjänstföretag serviceverksamhetSni 79 Sni 82 Sni 95-9639 företag 52 företag 58 företagSvarsalternativ Nettotal Svarsalternativ Nettotal Svarsalternativ NettotalUtfall och nuläge + = - + = - + = -(de senaste tre månaderna)101 Utvecklingen av företagets verksamhet 12 56 32 -20 2 88 10 -8 49 27 25 24102 Efterfrågan på företagets tjänster 15 49 37 -22 8 84 7 1 53 24 24 29103 Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) 16 39 45 -29 1 13 86 -85 0 28 72 -72104 Försäljningspriserna 7 61 32 -25 4 96 0 4 2 98 0 2105 Antalet anställda 8 70 21 -13 5 84 11 -7 47 27 25 22Förväntningar och planer(de närmaste tre månaderna)201 Efterfrågan på företagets tjänster 22 63 15 6 10 86 5 5 68 10 22 47202 Försäljningspriserna 12 66 22 -10 3 97 1 2 15 85 0 15203 Antalet anställda 9 71 20 -11 14 81 5 8 61 18 21 40Svarsfrekvens: 57 77 24


Konjunkturbarometern Hushåll


Konjunkturbarometern Hushåll. November 2011 43SammanfattningHushållens syn på det ekonomiska läget är i stort sett oförändradi november jämfört med i oktober. Förtroendeindikatorn (CCI)gick från -7,5 till -7,4. Det är bland annat hushållens syn på denegna ekonomin på tolv månaders sikt som förbättrats något,samt att de blivit mer positiva till köp av kapitalvaror.Egen ekonomi: Hushållens inställning till den egna ekonomin,som sammanfattas av mikroindex, är något mer positiv än föregåendemånad, men fortsätter trots detta att vara mer negativän normalt. Det är dels förväntningarna på tolv månaders siktsom återhämtat sig och dels är hushållen mer positiva till köp avkapitalvaror.Svensk ekonomi: Makroindex, som sammanfattar hushållens synpå den svenska ekonomin, föll med tre enheter mellan oktoberoch november. Nedgången beror på att synen på arbetslöshetensutveckling är dystrare än i oktober och den förväntade utvecklingenav svensk ekonomi om tolv månader är mer pessimistisk.403020100-10-20Hushållens konfidensindikator (CCI)-3000 01 02 03 04 05 06 07 08 09Hushållens konfidensindikator (CCI)Genomsnitt för åren 1993-20116040Makro- och mikroindex1011403020100-10-20-306040Inflations- och löneförväntningar: Den förväntade inflationen påtolv månaders sikt uppgår till 2,7 procent i november. Motsvarandesiffra föregående månad var 3,1 procent. Uppfattad inflationjust nu är 2,8 procent, jämfört med 2,9 procent i oktober.Hushållens löneförväntningar på tolv månaders sikt ligger på 2,8procent, jämfört med 2,9 procent föregående månad.Ränteförväntningar: Hushållens förväntningar på den ettårigarörliga bostadsräntan har fallit något till 4,51 procent, jämförtmed 4,62 procent föregående månad. Den rörliga bostadsräntanförväntas på två års sikt att uppgå till 4,78 procent jämfört med4,96 förra månaden. Även på fem års sikt har ränteförväntningarnajusterats ned något.Svaren samlades in mellan 1 och 15 november200-20-40-60-8000 01 02 03 04MakroindexMikroindex05Hushållens konfidensindikator (CCI)används för att sammanfatta stämningslägethos hushållen. CCI beräknas somgenomsnittet av nettotalen för de fyrafrågorna om den egna och den svenskaekonomin, i nuläget respektive 12månader framåt, samt frågan om det ärförmånligt att köpa kapitalvaror nu.Makroindexsammanfattar hushållens syn på lägeti svensk ekonomi. Makroindex beräknassom genomsnittet av nettotalen förfrågorna om den svenska ekonomin inuläget respektive 12 månader framåtsamt frågan om arbetslöshetens utvecklingde närmaste 12 månaderna.Mikroindexsammanfattar hushållens syn på denegna ekonomin. Mikroindex beräknassom genomsnittet av nettotalen för detvå frågorna om den egna ekonomin inuläget respektive 12 månader framåtsamt frågorna om det är förmånligt attköpa kapitalvaror nu och om man planeraratt öka inköpen av sådana varor denärmaste 12 månaderna.060708091011200-20-40-60-80


44 Konjunkturbarometern Hushåll. November 2011FrågorMedel Max Minsep-11okt-11nov-11 FörändringLägetår månKonfidensindikatorn (CCI) 5,3 30,0 -38,3 -5,8 -7,5 -7,4 -29,9 0,1 -Makroindex -1,3 47,3 -69,8 -25,2 -28,9 -31,9 -65,6 -3,0 --Mikroindex 5,4 18,8 -21,3 0,2 0,1 0,8 -8,5 0,6 -1. Egen ekonomi nuBättreSämre22,7 22,1 21,3 -4,4 * -0,716,3 15,8 16,7 2,9 * 0,9Nettotal 6,4 6,3 4,7 -7,3 * -1,6 +2. Egen ekonomi om 12 månaderBättre 26,9 26,6 27,5 -1,1 0,9Sämre 12,9 14,9 13,6 2,5 * -1,3Nettotal 14,1 11,7 13,9 -3,5 2,2 -3. Ekonomin i Sverige nuBättre 11,9 10,7 9,4 -38,1 * -1,3Sämre 41,3 41,3 39,2 26,9 * -2,1Nettotal -29,3 -30,7 -29,8 -65,0 * 0,9 -4. Ekonomin i Sverige om 12 månaderBättre 19,2 18,5 16,3 -28,5 * -2,3Sämre 35,4 38,0 39,5 28,9 * 1,5Nettotal -16,2 -19,5 -23,2 -57,4 * -3,7 --5b. Uppfattad inflation nu 2,5 2,9 2,8 0,1 0,06b. Förväntad inflation om 12 mån 2,3 3,1 2,7 -0,5 -0,47. Arbetslösheten 12 månader framåtÖka 48,7 51,5 56,2 40,0 * 4,7 *Minska 18,6 14,9 13,5 -34,3 * -1,4Nettotal 30,1 36,7 42,7 74,3 * 6,1 --8. Köp av kapitalvaror nuJa, det är rätt tidpunkt 20,7 20,0 21,5 -6,3 * 1,5Nej, det är fel tidpunkt 24,8 25,3 23,9 10,1 * -1,5Nettotal -4,1 -5,3 -2,3 -16,5 * 3,0 -9. Köp av kapitalvaror 12 månader framåtMer 16,9 17,3 17,0 -6,1 * -0,3Mindre 32,6 29,4 30,2 0,5 0,8Nettotal -15,7 -12,1 -13,2 -6,6 * -1,1 --10. Att spara nu ärFördelaktigt 46,9 46,1 42,2 -2,4 -3,9 *Ofördelaktigt 16,1 17,9 22,2 0,2 4,3 *Nettotal 30,7 28,2 20,0 -2,6 -8,2 * -11. Hushållets sparande 12 månader framåtTroligt 75,5 74,7 76,4 -2,2 1,7Inte troligt 22,5 23,7 22,1 1,9 -1,6Nettotal 53,1 51,1 54,3 -4,1 3,3 ++12. Hushållets sparande nuSparar 67,5 64,9 66,8 -6,2 * 1,9Skuldsätter sig 6,0 8,1 7,3 2,1 * -0,7Nettotal 61,5 56,9 59,5 -8,3 * 2,6 ++13. Köp av bil inom 12 månaderTroligt 20,0 21,4 23,7 0,5 2,3Inte troligt 79,1 77,8 75,9 -0,5 -1,9Nettotal -59,1 -56,4 -52,2 1,1 4,2 ++14. Köp av bostad inom 12 månaderTroligt 10,1 10,6 9,1 -1,3 -1,5Inte troligt 89,1 88,9 89,8 0,8 0,9Nettotal -78,9 -78,3 -80,7 -2,1 -2,3 --15. Renovering av bostaden inom 12 månaderTroligt 39,0 42,1 40,1 -0,8 -1,9Inte troligt 59,3 57,3 58,5 0,9 1,3Nettotal -20,3 -15,2 -18,4 -1,7 -3,2 +16. Egen arbetslöshetsrisk nuÖkat 9,9 8,3 8,6 3,0 * 0,4Minskat 13,7 16,6 16,2 -4,2 * -0,4Nettotal -3,8 -8,4 -7,6 7,2 * 0,7 +17. Förväntade löneökningar om 12 månader 2,9 2,9 2,8 -0,1 -0,118. Förväntad rörlig bostadsränta oma. 1 år 4,63 4,62 4,51 1,05 -0,11b. 2 år 5,03 4,96 4,78 0,79 -0,18c. 5 år 5,19 5,15 5,11 0,79 -0,04Anm. Förändringar som är statistiskt säkerställda markeras med *


Diagrambilaga


46 Diagrambilaga HushållKonjunkturbarometern HushållEgen ekonomiBättre – SämreEkonomin i SverigeBättre – SämreNettotal4040Nettotal6060303040204020202000-20-201010-40-4000-60-80-60-80-1000 01 02 03 04för närvarandeom tolv månader05060708091011-10-10000 01 02 03 04 05för närvarandeom tolv månader060708091011-100Egen arbetslöshetsrisk nuÖkat – MinskatArbetslösheten 12 månader framåtHögre – LägreNettotal2020Nettotal808010106040604000202000-10-10-20-20-20-20-40-60-40-60-3002030405060708091011-30-80000102030405060708091011-80InflationenÄr det i nuläget rätt tidpunkt för att köpakapitalvaror?Procent5Procent5Nettotal60604440403320202200-20-2011-40-40002 03 04 05 06 07 08Uppfattad inflation för närvarandeFörväntad inflation om tolv månader0910110-60000102030405060708091011-60


Diagrambilaga Hushåll 47Köp av kapitalvaror 12 månader framåtMer – MindreAtt spara nu ärFördelaktigt – OfördelaktigtNettotal2020Nettotal505091140304030-32-720102010-14-160-100-10-25000102030405060708091011-25-2000 01 02 03 04Nulägesomdöme05060708091011-20Hushållets sparandeKöp av bil inom 12 månaderTroligt – Inte troligtNettotal7070Nettotal006060-20-205050-40-404040-60-603030-80-802000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11ekonomisk situation nu (sparar - skuldsätter sig)sparande tolv månader framåt (troligt - inte troligt)20-100000102030405060708091011-100T.o.m juni 2003 frågade man efter planerna de närmaste 24 månadernai stället för de närmaste 12 månadernaKöp av bostad inom 12 månaderTroligt – Inte troligtRenovering av bostaden inom 12 månaderTroligt – Inte troligtNettotal00Nettotal-5-5-20-20-10-10-40-40-15-15-20-20-60-60-25-25-80-80-30-30-100000102030405060708091011-100T.o.m juni 2003 frågade man efter planerna de närmaste 24 månadernai stället för de närmaste 12 månaderna-35000102030405060708091011-35


BarometerindikatornMetod 49MetodBAROMETERINDIKATORNSyfte och historikBarometerindikatorn har som syfte att mäta det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom attanvända informationen från alla Konjunkturinstitutets barometrar och spegla dem på ett transparant sätt.Barometerindikatorn började publiceras i februari 2007 1 . Förlagan är EU-kommissionens ESI, EconomicSentiment Indicator. EU publicerar även ESI för Sverige, men av främst tekniska skäl kommer Barometerindikatorninte att anta exakt samma värden som EU:s ESI. Exempelvis definieras hushållens konfidensindikatorannorlunda, säsongrensningsmetoden är en annan m.m.Beräkning av barometerindikatornUtgångspunkten för Barometerindikatorn är frågor hämtade från enkätundersökningarna KonjunkturbarometernFöretag (månad) och Hushåll. Dessa frågor ingår också i de enskilda konfidensindikatorerna i deolika barometrarna.I Barometerindikatorn används frågornas nettotal (läs mer om nettotal under respektive undersökningsmetodavsnitt). Samtliga nettotal säsongrensas med hjälp av Arima X12. Därefter transformeras alla säsongrensadenettotal till den standardiserade normalfördelningen N(0,1) och antar således medelvärdet 0 ochstandardavvikelsen 1.I ett nästa steg summeras dessa normaliserade serier med hjälp av ett viktsystem, där nettotalen för industrinfår sammanlagt vikten 40 procent, privata tjänstesektorn 30 procent, detaljhandeln och byggindustrinfår vardera 5 procent och slutligen hushållen 20 procent 2 . Observera att vikterna för varje fråga blir beroendeav hur många frågor som ingår i varje sektor. Exempelvis ingår fem frågor från hushållssektorn somvardera får vikten 0,04 ((20/100)/5). För industrin används tre frågor vilket leder till att varje industrifrågafår vikten 0,13 ((40/100)/3). Notera även att vissa nettotal ingår med omvänt tecken i summeringen.Slutligen normaliseras denna tidsserie till en ny serie med medelvärdet 100 och standardavvikelsen 10.Tolkning av barometerindikatornSåsom Barometerindikatorn är konstruerad har den medelvärdet 100 och standardavvikelsen 10. Underantagandet om normalfördelning förekommer värden mellan 90 och 110 i 68 procent av fallen, medanvärden över 110 respektive under 90 förekommer i 16 procent av fallen vardera. Tolkningen av Barometerindikatornsutfall blir då att värden över 100 motsvarar en starkare ekonomi än normalt och värdenöver 110 en mycket starkare ekonomi än normalt. Värden under 100 respektive under 90 har motsvarandetolkning i termer av svagare och mycket svagare ekonomi än normalt. Detta illustreras även av plus- ochminustecknen under begreppet ”Läget” (läs mer om begreppet under avsnittet ”Läget”).1 Startpunkt för Barometerindikatorn är augusti 1996. Fram till 2003 har vissa approximationer förekommit. Approximationen omfattar dels detaljhandelnstre tidsserier mellan augusti 1996 till januari 2000, dels privata tjänstesektorns tidsserier (en från augusti 1996 till mars 2003 och tvåtidsserier från augusti 1996 till november 2001).2 Detta viktsystem är detsamma som tillämpas inom EU vid beräkningen av ESI. Konjunkturinstitutet har prövat ett tiotal närliggande viktsystem föratt se vilket som har högst förklaringsvärde när det gäller att skatta procentuell förändring av BNP. Skillnaderna visade sig inte vara stora vad gällerförklaringsvärdet.


Företag50 MetodEn viktig uppgift för Barometerindikatorn är att sammanfatta de bakomliggande företags- och hushållsenkäternapå ett så lättolkat sätt som möjligt. Därför motsvaras de nettotal som ingår i Barometerindikatornav samtliga nettotal som bygger upp de enskilda konfidensindikatorerna i de olika barometrarna. Efterbearbetningen summeras nettotalen med hjälp av viktsystemet beskrivet ovan, vilket innebär en hög gradav transparens. T. ex. kan en ökning av Barometerindikatorn oftast enkelt härledas till att någon eller någraav de ingående sektorerna går bättre.Lägg dock märke till att viktsystemet inte tillämpas direkt på delsektorernas konfidensindikatorer utan påkonfidensindikatorernas ingående nettotal. Fördelen med bearbetningen av nettotalen är att man undvikeratt Barometerindikatorns förändringar regelmässigt domineras av de enskilda nettotal som normalt varierarmest, dvs. har högst historisk volatilitet. Nackdelen är en viss förlust av transparens när man ska tolkaförändringarna av Barometerindikatorn i förhållande till förändringarna av delsektorernas konfidensindikatorer.Barometerindikatorn avser att ge ett sammanfattande mått på det aktuella stämningsläget i den svenskaekonomin. Utgångspunkten för indikatorn, d.v.s. enkätundersökningarna till företag och hushåll, gervisserligen en bred informationsbas, men inte tillräckligt bred för att täcka hela försörjningsbalansen inationalräkenskaperna. Till exempel saknas information om den offentliga sektorn.För att ändå ge en fingervisning om Barometerindikatorns egenskaper har Konjunkturinstitutet analyserathur Barometerindikatorn kan användas vid bedömningar av BNP-tillväxten 3 . Måttstocken är förändringenav BNP eftersom Barometerindikatorn ger information om ett kvartal 2-5 månader innan BNP-tillväxtenför samma kvartal publiceras av SCB.Tolkningen av den kvantitativa relationen mellan Barometerindikatorn och förändringen av BNP ger attom Barometerindikatorn ökar med 10 enheter ett kvartal svarar det mot att uppräknad årstakt och kalenderkorrigeradårstakt för BNP ökar med 1,1 respektive 1,3 procentenheter. Den generella slutsatsen är attBarometerindikatorn har en relativt stark samvariation med förändringen av BNP.KONJUNKTURBAROMETERN FÖRETAGSyfte och historikKonjunkturbarometern Företag har till syfte att ge snabba, kvalitativa indikationer om utfall, nuläge ochförväntningar för viktiga ekonomiska variabler där det ännu inte finns kvantitativa uppgifter.Konjunkturbarometern Företag ges ut både månads- och kvartalsvis. De kvartalsvisa undersökningarnabörjade Konjunkturinstitutet göra på 1950-talet. Sedan 1996 görs även månadsundersökningar. Det somskiljer undersökningarna åt är att kvartalsundersökningen innehåller fler frågor. Alla EU-länder genomförliknande företagsundersökningar varje månad och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniseradeenligt EU:s riktlinjer.Urval och viktningVarje undersökningstillfälle frågar Konjunkturinstitutet företrädare för svenska företag om nuläget och vadde tror om framtiden. Företagsurvalet hämtas från SCB:s företagsdatabas och förnyas varje år, då en del avföretagen byts ut samtidigt som alla företag får nya vikter. Företag med över 100 anställda är dock med ivarje undersökning. Urvalet är stratifierat på storleksklass och bransch. Antal företag och urvalsgränser förrespektive bransch framgår av tabellen på nästa sida.3 Se fördjupningsruta i Konjunkturläget Mars 2007 ”Barometerindikatorn sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin”.


Metod 51Konjunkturbarometern Företag SNI 07Urvalsgränserantal anställdaAntal företagTillverkningsindustri 10-33 20 1722Byggindustri 41-43 20 398Handel 1454Handel med motorfordon; verkstäder 45 20 187Partihandel 46 10 319Specialiserad butikshandel 47.3-9, 47.19 5 580Livsmedelshandel 47.2, 47.11 50 368Privata tjänstenäringar 38-39, 49-96 20 1 2554Totala näringslivet 61281 Avfallshantering, renhållning, sanering, hotell, restauranger och egna fastighetsförvaltare har en annan urvalsgränsFör att varje enskilt företags svar ska motsvara dess relativa storlek i populationen, bearbetas enkätsvarenper urvalsbransch och stratum (storleksklass). De vikter som används skiljer sig åt för olika frågor och näringsgrenar.För tillverkningsindustrin används främst förädlingsvärde som vikt, men även antalet anställdaanvänds för frågor som rör sysselsättningen. För byggindustri, handel och tjänstesektorer används antaletanställda.Företagens svar räknas upp enligt (delbranschuppräkning med hänsyn tagen till bortfall):∑Nnjj*j∑i=1nj∑i=1nWW( + , = , −)ijij*nj∑i=1W( + )ijN j = antal företag i populationen per stratumn j = antal företag i urvalet per stratumn j∑W iji=1= totala viktsumman för företag i urvalet per stratumn j∑W iji=1( + , = , −)= summa vikter per stratum för alla företag som besvarat frågann j∑W iji=1( + )= summa vikter per stratum för ett visst svarsalternativEnkäterI undersökningen används fyra stycken olika enkäter: en för tillverkningsindustri, en för byggindustri, enför handel och en för privata tjänstenäringar. Enkäten ställs till företagsledningen och är utformad så attdet ska gå snabbt och enkelt att svara. Frågorna omfattar såväl utfall för de tre senaste månaderna somförväntningar och planer för de kommande tre månaderna. I tabellen nedan visas månadsundersökningensfrågor och svarsalternativ.


52 MetodFrågaSvarsalternativTillverkningsindustri101, 201 Produktionsvolymen ökat oförändrad minskat102 Orderingången på hemmamarknaden ökat oförändrad minskat103 Orderingången på exportmarknaden ökat oförändrad minskat104 Den totala orderstocken (nulägesomdöme) förhållandevis stor lagom för liten105 Exportorderstocken (nulägesomdöme) förhållandevis stor lagom för liten106 Färdigvarulagren (nulägesomdöme) för stora lagom för små107, 204 Antalet anställda ökat oförändrat minskat202 Försäljningspriserna på hemmamarknaden ökat oförändrade minskat203 Försäljningspriserna på exportmarknaden ökat oförändrade minskatByggindustri101, 201 Byggandet ökat oförändrat minskat102, 202 Anbudspriserna ökat oförändrade minskat103, 203 Orderstocken ökat oförändrad minskat104 Orderstocken (nulägesomdöme) förhållandevis stor lagom för liten106, 204 Antalet anställda ökat oförändrat minskatFrämsta hindret för företagens byggande:1071 inget ja nej1072 otillräcklig efterfrågan ja nej1073brist på maskinkapacitet och/ellerbyggnadsmaterialjanej1074 brist på arbetskraft ja nej1075 vädret ja nej1076 finansiella restriktioner ja nej1077 andra faktorer ja nejHandel101, 201 Försäljningsvolymen ökat oförändrad minskat102 Försäljningssituationen (nulägesomdöme) god tillfredsställande dålig103 Varulagren (nulägesomdöme) för stora lagom för små104, 204 Antalet anställda ökat oförändrat minskat202 Försäljningspriserna ökat oförändrade minskat203 Inköpen av varor ökat oförändrade minskat205 Försäljningssituationen på sex månaders sikt bättre oförändrad sämrePrivata tjänstenäringar101 Utvecklingen av företagets verksamhet förbättrats oförändrad försämrats102, 201 Efterfrågan på företagets tjänster ökat oförändrad minskat103Volymen på inneliggande uppdrag/order(nulägesomdöme)förhållandevis stor lagom för liten104, 202 Försäljningspriserna ökat oförändrade minskat105, 203 Antalet anställda ökat oförändrade minskat


Metod 53NettotalFöretagens svar vägs samman och normeras så att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativensummerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotaletär saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fråga.Exempel: 40% av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10% att den har minskat (50%uppger att den är oförändrad). Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal på30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Från 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten ärden mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för frågor som endast har ja eller nej somsvarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.Vid tolkningen av storleken på nettotalen är det viktigt att ta hänsyn till branschens struktur. En idealiskbranschstruktur består av många jämnstora företag, men de flesta branscher ser emellertid annorlunda ut. Inågra branscher ingår endast ett fåtal stora företag, medan andra branscher består av ett relativt stort antalsmå företag, men domineras av ett fåtal större. I de flesta branscher finns dock ett tydligt samband mellanstorleken på nettotalen och storleken på den kvantitativa förändringen.I branscher med få och stora företag blir sambandet mer osäkert. I exempelvis massaindustrin, som dessutomhar ett tämligen enhetligt produktsortiment, behöver stora nettotal inte nödvändigtvis innebärakraftiga kvantitativa förändringar.En annan aspekt vid tolkningen av resultaten är nollinjen i diagrammen. Om kurvan för en flödesvariabel(exempelvis orderingång) är stigande och befinner sig över nollinjen, innebär det att orderingången ökaroch det i större omfattning än tidigare. Om däremot kurvan för orderingången är stigande men befinnersig under nollinjen, betyder detta att orderingången fortfarande minskar, men i mindre omfattning äntidigare.För en del variabler bör nollinjen dessutom inte tillmätas sitt absoluta värde. Detta gäller främst frågor därföretagen uppmanas att lämna omdömen om de egna order- och lagerstockarna. Här bör man relatera omdömettill ett historiskt genomsnitt istället för till nollinjen. I diagrammet för konfidensindikatorn finnsett sådant genomsnitt och det ligger klart under nollinjen (cirka –10). Detta visar en tendens hos företagenatt vara något mer negativa i sina omdömen än vad det faktiska läget är.Konfidensindikatorn och ”Läget”Som ett sammantaget mått på situationen i branschen används ofta konfidensindikatorn. Konfidensindikatorn,som är ett genomsnitt av flera frågor, innehåller följande frågor för respektive bransch (frågenummerinom parantes):Tillverkningsindustri: Den totala orderstocken, nulägesomdöme (104) – färdigvarulagren, nulägesomdöme(106) + produktionsvolymen, förväntningar (201)Byggindustri: Orderstocken, nulägesomdöme (104) + antalet anställda, förväntningar (204)Handel: Försäljningsvolymen, utfall (101) – varulagren, nulägesomdöme (103) + försäljningsvolymen,förväntningar (201)Privata tjänstenäringar: Utvecklingen av företagets verksamhet, utfall (101) + efterfrågan på företagetstjänster, utfall (102) + efterfrågan på företagets tjänster, förväntningar (201)


54 MetodFör alla konfidensindikatorerna används begreppet ”Läget” för att på ett enkelt sätt åskådliggöra enuppgång respektive nedgång. Under antagandet om normalfördelning ligger ca 68% av observationernainom 1 standard avvikelse från medelvärdet och ca 95% av observationerna inom 2 standardavvikelser frånmedel värdet. Med bakgrund av detta tilldelas indikatorn för aktuell månad tecknet:++ Läget är mycket starkt, när konfidensindikatorn ligger mer än 1 standardavvikelse över medelvärdet+ Läget är starkt, när konfidensindikatorn ligger mindre än 1 standardavvikelse över medelvärdet- Läget är svagt, när konfidensindikatorn ligger mindre än 1 standardavvikelse under medelvärdet- - Läget är mycket svagt, när konfidensindikatorn ligger mer än 1 standardavvikelse under medelvärdetSannolikheten för ”+” och ”-” blir då 34% vardera medan sannolikheten för ”++” och ”- -” 16% vardera.Det bör dock observeras att ingen noggrann genomgång av giltigheten i antagandet att tids serierna ärnormal fördelade har genomförts. Framför allt när det gäller tjänstesektorn, för vilken tids serierna är betydligtkortare än för övriga sektorer, bör tolkningen av “Läget” göras med försiktighet. Här får begreppet”Läget” en annan betydelse än för övriga branscher.SäsongsrensningDen som svarar på enkäten uppmanas att bortse från säsongberoende förändringar. För en del frågor och ivissa branscher har uppgiftslämnaren emellertid svårt att helt skilja mellan säsong- och konjunkturberoendeförändringar. Detta innebär att respondentens korrigering för säsongvariationer inte alltid är tillräcklig.Materialet kan alltså innehålla säsongvariation.I Konjunkturbarometern Företag säsongsrensas därför alla tidsserier med undantag för försäljningspriserna.Konjunkturbarometern Företag säsongsrensar med Arima X12. Icke säsongsrensade tidsserier levereras tillEU som i sin tur använder en annan programvara, Daintes. Detta gör att de säsongsrensade tidsseriernasom Konjunkturinstitutet publicerar kan skilja sig från motsvarande serier publicerade av EU.


HushållMetod 55KONJUNKTURBAROMETERN HUSHÅLLSyfte och historikUndersökningen har till syfte att ge snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror,attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt till inflationoch sparande.Undersökningen, som har genomförts sedan oktober 1973, startade som en kvartalsundersökning men ärsedan 1993 månatlig. Från början genomfördes undersökningen av Statistiska Centralbyrån (SCB) 4 . 2002tog GfK Sverige AB över undersökningen och sedan oktober 2009 genomförs den av CMA Research AB.Konjunkturinstitutet har varit ansvarig statistikmyndighet och uppdragsgivare sedan 1979. Alla EU-ländergenomför liknande undersökningar varje månad och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniseradeenligt EU:s riktlinjer.Urval och undersökningens genomförandeVarje månad utförs telefonintervjuer med 1 500 individer. Målpopulation är den svenska allmänheten iåldern 16 till 84 år. Intervjuerna sker under de två första veckorna i varje månad och är jämnt fördeladeunder dag ett till dag 15. Urvalet av hushåll är slumpmässigt och dras månadsvis från PAR Konsument.Denna konsumentdatabas innehåller cirka 4,5 miljoner individer fördelade på cirka 3,6 miljoner hushåll.Grunduppgifterna bygger på information från landets teleoperatörer och innehåller därför telefonnummerför både fast och mobil telefoni. Uppgifterna uppdateras dagligen.Telefonintervjuerna genomförs med hjälp av ett datoriserat intervjuprogram (CATI), vilket medger logiskakontroller av svaren och hanterar samtliga återuppringningar.Vid varje månadsurval görs en jämförelse med befolkningsstatistiken enligt PAR Spar, där uppgifter omsamtliga folkbokförda personer i Sverige finns. Eventuella avvikelser mellan urvalen korrigeras genom attskapa en matris som baseras på köns-, ålders- och regionsindelning i PAR Spar. Matrisen används sedanunder datainsamlingen för att kontrollera att ålder, kön och region blir korrekt representerade. När en kvotär fylld avslutas datainsamlingen inom denna grupp.Vid uppringning av den utvalda individen kontrolleras registeruppgifterna. Därefter tillämpas den så kallladefödelsedagsmetoden vid de fasta telefonnumrena för att hantera vem som ska representera hushållet. Ide fall den utvalda individen ingår i ett flerpersonhushåll, intervjuas den person mellan 16 och 84 år somstår på tur att fylla år. Detta görs för att undvika eventuell snedvridning beroende på vem som står förabonnemang, benägenhet att svara i telefon etcetera.4 Resultaten från 1993 till 2001 är Konjunkturinstitutets bearbetning av äldre resultat för att öka jämförbarheten med de senaste resultaten från2002 och framåt.


56 MetodFrågaSvarsalternativ1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation förnärvarande jfr med för 12 mån sen?mycketbättrenågotbättreungefärlikanågotsämremycketsämrevetinte2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation ärom 12 mån?mycketbättrenågotbättreungefärlikanågotsämremycketsämrevetinte3. Hur tycker Du att den ekonomiska situationen är iSverige för närvarande jfr med för 12 mån sen?mycketbättrenågotbättreungefärlikanågotsämremycketsämrevetinte4. Hur tror Du att den ekonomiska situationen är iSverige om 12 mån?mycketbättrenågotbättreungefärlikanågotsämremycketsämrevetinte5a. Jfr med för 12 mån sedan, tycker Du att priserna iallmänhet för närvarande är …?myckethögreganskamkt högrenågothögreung.desammalägrevetinte5b/c. Hur många procent högre/lägre tycker Du attpriserna är, dvs inflationen/deflationen nu?_ _ , _ %6a. Om Du jämför med dagens situation, tror Du attpriserna i allmänhet om 12 mån kommer att …?stigasnabbarestiga isamma taktstiga långsammarevara i stortsett oför.sjunkanågotvetinte6c/d. Hur många procent tror Du priserna kommer attstiga/sjunka, dvs inflationen/deflationen om 12 mån?_ _ , _ %7. Hur tror Du att arbetslösheten kommer att utvecklas ökaunder de närmaste 12 mån?mycketökanågotvara ung.som numinskanågotminskamycketvetinte8. Tycker Du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk iallmänhet att göra stora inköp, som exempelvismöbler, tvättmaskiner, tv osv.?ja, det ärrätt tidpunktvarken rätteller fel tidpunktfel tidpunkt,inköpet börske senarevetinte9. Hur mycket pengar tror Du att Ditt hushåll kommeratt använda till inköp av sådana kapitalvaror under denärmaste 12 mån jfr med de senaste 12 mån?mycketmernågotmerung. likamycketnågotmindremycketmindrevetinte10. Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget,myckethur tycker Du att det är att spara för närvarande? Somfördelaktigtsparande räknas även minskning av eventuella lån.ganskafördelaktigtvarkenellerganska mycket vetofördelaktigt ofördelaktigt inte11. Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunnamycketspara något under de närmaste 12 mån? Somtroligtsparande räknas även minskning av ev. lån?ganskatroligtinte särskilttroligtinte allstroligtvetinte12. Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditthushålls nuvarande ekonomiska situation?vi skuldsätter oss och/ellerutnyttjar sparade medel i:stor utsträckningbegränsadutsträckn.vi går ung.jämnt uppvi spararnågotvi spararmycketvetinte13. Hur troligt är det att Ditt hushåll köper eller byterbil under de närmaste 12 månaderna?myckettroligtganskatroligtinte särskilttroligtinte allstroligtvetinte14. Kommer Ditt hushåll att bygga el. köpa ett hus el.en lägenhet inom de närmaste 12 mån? (Det kan varaavsett som perm. bostad, fritidshus el. för uthyrning).ja, absolut ja, troligen troligen inte absolut inte vet inte15. Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer attanvända någon större summa pengar för förbättringarav bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 mån?myckettroligtganskatroligtinte särskilttroligtinte allstroligtvetinte16. Har risken för att Du själv ska bli arbetslös underde senaste 12 månaderna …?ökatmycketökatnågotär ung.som numinskatnågotminskatmycketvetinte17a. De senaste 5 åren har den genomsnittligalöneökningen i Sverige varit .... %.Jämfört med ökningen under de senaste 5 åren, hurtror Du att lönerna i allmänhet under de närmaste 12månaderna kommer att utvecklas …?lönernakommer attöka mer än….%lönernakommer attöka ungefär….%lönernakommer attöka mindreän ….%vet inte17b. Hur många procent tror Du att lönerna iallmänhet stiger de närmaste 12 månaderna….?… %vet inte18a/c. Idag är den rörliga räntan för bostadslån... %. Hur hög tror Du att den rörliga boräntan är om1 år/ 2 år/ 5 år?… %vet inte


Metod 57Nettotal och medelvärdenFör att lättare presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotal definieras som saldot mellanandelen hushåll som svarat postivt och andelen hushåll som svarat negativt på en fråga. Exempel: om 40%av hushållen uppger att den egna ekonomiska situationen just nu är bättre (mycket eller något), 10% attden är sämre (något eller mycket) och 50% uppger att den är ungefär lika, så blir nettotalet 30 (40-10=30).Fråga Nettotal1-4 mycket bättre + något bättre - något sämre - mycket sämre5 mycket högre + ganska mycket högre + något högre - lägre6 stiga snabbare - stiga långsammare - vara i stort sett oförändrade - sjunka något7 öka mycket + öka något - minska något - minska mycket8 ja, det är rätt tidpunkt - nej, det är fel tidpunkt, inköpet bör ske senare9 mycket mer + något mer - något mindre - något mer10 mycket fördelaktigt + ganska fördelaktigt - ganska ofördelaktigt - mycket ofördelaktigt11 mycket troligt + ganska troligt - inte särskilt troligt - inte alls troligt12sparar mycket + sparar något - skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsadutsträckning - skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning13, 15 mycket troligt + ganska troligt - inte särskilt troligt - inte alls troligt14 ja, absolut + ja, troligen - nej, troligen inte - nej, absolut inte16 ökat mycket + ökat något - minskat något - minskat mycketResultaten för frågorna om den uppfattade och förväntade inflationen/deflationen i procent redovisas sommedelvärden, inklusive och exklusive extremvärden.Konfidensindikatorn (CCI), Makro- och MikroindexI Konjunkturbarometern Hushåll presenteras även resultaten i form av tre sammantagna mått:Hushållens konfidensindikator (CCI) beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna omden egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive tolv månader framåt, samt frågan om det ärförmånligt att köpa kapitalvaror nu.Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nulägetrespektive tolv månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste tolv månaderna.Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nulägetrespektive tolv månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu ochom man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste tolv månaderna.Liksom för konfidensindikatorerna i Konjunkturbarometern Företag används begreppet ”Läget” för att påett enkelt sätt beskriva det aktuella stämningsläget hos hushållen. Läs mer om begreppet under avsnittet”Läget”.


58 MetodEXTRAFRÅGOR TILL KONJUNKTURBAROMETERN HUSHÅLLHushållens löneförväntningarSedan november 2008 har hushållen tillfrågats om hur de tror att lönerna i Sverige kommer att utvecklasde närmaste 12 månaderna, jämfört med ett genomsnitt för de senaste fem årens löneutveckling. Hushållenhar även fått svara på hur många procent de tror att lönerna i allmänhet kommer att stiga.Fråga 17a De senaste fem åren har den genomsnittliga löneökningen i Sverige varit 3,4 procent. 6Jämfört med ökningen under de senaste fem åren, hur tror du att lönerna i allmänhetunder de närmaste 12 månaderna kommer att utvecklas …?a) Lönerna kommer att öka mer än 3,4%b) Lönerna kommer att öka ungefär 3,4%c) Lönerna kommer att öka mindre än 3,4%d) Vet ejFråga 17bHur många procent tror du att lönerna i allmänhet stiger de närmaste12 månaderna ...?a) … %b) Vet ejHushållens ränteförväntningarSedan februari 2010 har hushållen tillfrågats hur de tror att den rörliga bostadsräntan kommer att utvecklasframöver. 7 Följande frågor ställs varje månad till de 1500 respondenterna i Konjunkturbarometernhushåll:Fråga 18Idag är den rörliga räntan för bostadslån X procent. 8 Hur hög tror du att denrörliga bostadsräntan är om: (svaren ska anges i procent)a) 1 årb) 2 årc) 5 årFråga 19Vilka räntevillkor har ert hushåll på bostadslånen idag? Du får följande alternativ:a) Mestadels rörlig räntab) Mestadels fast räntac) Har inga bostadslånI frågorna till respondenterna gäller att rörlig ränta avser bostadslån med högst 3 månaders bindningstid.Förtydligande av fråga 19: de som har ett lånebelopp med rörlig ränta som är högre eller lika med 50 procentsvarar alternativ a).6 Siffran för den genomsnittliga löneökningen i svensk ekonomi de senaste fem åren ändras en gång per år. Ändringen sker när den definitiva siffranför föregående år finns tillgänglig. T.o.m juni 2009 har den genomsnittliga siffran för perioden 2003-2007 använts (3,2 %). Fr.o.m juli 2009 är detperioden 2004-2008 som ligger som grund och den nya löneökningssiffran är 3,4 %.7 I februari tillfrågades hushållen endast om förväntad ränta på 1 och 2 års sikt, ej på 5 års sikt.8 Räntesatsen beräknas sista bankdagen varje månad som ett genomsnitt för de fem största aktörerna på marknaden och avser en räntebindningstidpå 3 månader.

More magazines by this user
Similar magazines