Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P - Schneider Electric

schneider.electric.se
  • No tags were found...

Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P - Schneider Electric

Elektroniska skyddMicrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 PLågspänningsutrustningAnvändarmanualE60439A


Tekniskt appendix 72Utlösningskurvor 72Spänningsmätning 74Logisk selektivitet (ZSI) 76Hjälpspänning 77Byta ut inställningspluggen 79Termiskt minne 80Data tillgängliga via kommunikationstillvalet COM 81Utlösningsvärden och fördröjningar 82Andra inställningar 85Inställningsomården och noggrannhet för mätningar 86Mätmetoder för effektskador 87register 882Micrologic PSchneider Electric


3Micrologic PSchneider Electric


Presentation1 övre fäste2 plintrad för externa anslutningar3 batteriutrymme4 fästskruv för inställningsplug5 inställningsplug6 öppningspunkt för skyddslucka7 skyddslucka8 plombering för skyddslucka9 infraröd länk till kommunikationsmodul10 anslutning till effektbrytaren11 undre fästeE60235A123Micrologic 5.0 P4E60236A9Indikeringaralarm12 lysdiod för indikering av utlöst skydd (lång tid)13 lysdiod för indikering av utlöst skydd (kort tideller momentan)14 lysdiod för indikering av utlöst skydd (differentialskyddeller jordfelsskydd)15 lysdiod för indikering av utlöst skydd (avanceradeskyddsfunktioner eller internt självskydd)16 grafisk display17 knapp för återställning av lysdioder efter utlösningsamt för test av batteristatusNavigering18 knapp för åtkomst till menyn «Mätningar» ( * )19 knapp för åtkomst till menyn «Historik, underhålloch setup» ( * )20 knapp för åtkomst till menyn «Skydd» ( * )21 knapp för navigering nedåt eller för minskningav inställningsvärde22 knapp för navigering uppåt eller förökning av inställningsvärde23 knapp för att bekräfta eller välja inställningE60237A87111213141516Micrologic 5.0 P4260AN 1 2 310050long time(s)Ir.7 .8 tr.9 4 8 12.6 .95 2 16.5 .98 1 20.4 1 .5 24x In at 6 Ir1756E60238A1018 19 2021 22 23Omkopplare för inställning024 utlösningsvärde (lång tid) Ir25 fördröjning (lång tid) tr26 utlösningsvärde (kort tid) Isd27 fördröjning (kort tid) tsd28 utlösningsvärde (momentant) Ii29 utlösningsvärde differentialskydd Ig30 fördröjning differentialskydd tg31 utlösningsvärde jordfelsskydd I∆n32 fördröjning jordfelsskydd ∆t33 lysdiod för indikering av överlast34 knapp för test av funktionen för jordfelsskyddeller differentialskydd35 kontaktdon för provning(* ) Dessa knappar har en lampa som indikerar vilken menysom är aktiv.E60239AElektroniskt skydd Micrologic 5.0 P24252627long timeIr.7 .8 .9.6.5.4x In.95.981short timeIsd2.5 3 4 562 81.5 10x Irsettingtr(s)21.5tsd(s)4 8 121620@ 6 Ir 24.4 .4 .3.2.3.2.1on I 2 tdelay.10offalarminstantaneousI i6 8 104 123 152 offx InElektroniskt skydd Micrologic 7.0 P332835E60240AElektroniskt skydd Micrologic 6.0 P242526272930long timeIr.7 .8 .9.6.5.4x In.95.981short timeIsd2.5 3 4 562 81.5 10x IrsettingIgD E FC GB HA Jground faulttr(s)21.5tsd(s).4 .4 .3.2.3.2.1on I 2 tdelaytg(s)4 8 121620@ 6 Ir 24.3.2.1on I 2 t.10off.4 .4 .3.2.10offalarminstantaneousI i6 8 104 123 152 offx Intest33283435E60241A242526273132long timeIr.7 .8 .9.6.5.4x In.95.981earth leakagetr(s)4 8 12162021.5@ 6 Ir 24alarmshort timeinstantaneousIsdtsdI i(s) .4 .4 .32.5 3 4 6 5610.3 .2 4 122 8 .2 .1 3 151.5 10 .1on I 2 0 2 offx Irt off x InsettingdelaytestI∆n ∆t(A)(ms)3 5 7 230 3502 10114020.5 30 60 800332834355Micrologic PSchneider Electric


Introduktiontill Micrologic PInställningsanvisningarOmkopplare■ omkopplare används för att ställa inskyddsinställningar och fördröjningarför överlast-, kortslutnings- och jordfelsskydd/differentialskydd.■ om dessa inställningsvärden överskridskommer dessa skyddsfunktioner systematisktatt lösa ut effektbrytaren.Inställning med omkopplareE60250BE60251BMicrologic 5.0Micrologic 5.0■ öppna skyddsluckan■ gör alla nödvändiga skyddsinställningar med omkopplarna■ skärmen visar automatiskt den aktuella kurvan■ kontrollera inställningsvärdet som visas på skärmen,i ampere (A) och sekunder (s)Tryckknappar■ tryckknapparna används för finjusteringarav skyddsinställningar och fördröjningar föröverlast-, kortslutnings- och jordfelsskydd.Det inställda värdet på omkopplaren blirautomatiskt den maximala inställningen somkan göras med tryckknapparna.■ de kan även användas för att aktiveraandra skyddsfunktioner som finns iMicrologic P, men är inaktiva från fabrik.Dessa funktioner kan ej aktiveras medomkopplarnaGör alla nödvändiga inställningar i detelektroniska skyddet med öppen skyddslucka.Alla finjusteringar är permanent lagrade iminnet, tills inställningen förändras medomkopplare eller tryckknappar.För fjärrinställning via kommunikation, seavsnittet "Konfigurera kommunikationstillvaletCOM"Inställningar med tryckknappar■ knapparna och under skärmen kananvändas för finjustering av de inställningar somgjorts med omkopplarna.■ alla inställningar som inte kan göras med omkopplarnagörs på samma sätt med tryckknapparna.Observera!En ny inställning av överlast- (Ir) ellerkortslutningsinställning (Isd, li) som görsmed omkopplarna kommer att:■ radera alla finjusteringar av överlast (Ir)och kortslutningsinställning (Isd, li) somutförts med tryckknapparna■ bibehålla eventuella finjusteringar för jordfelsskyddeller differentialskydd som utförts medtryckknapparna■ bibehålla alla andra inställningar och konfigureringarsom gjorts med tryckknapparnaPå samma sätt kommer en ny inställning avjordfelsskydd eller differentialskydd som görsmed omkopplarna att:■ radera alla finjusteringar av jordfelsskyddeteller differentialskyddet som gjorts med omkopplarna■ bibehålla eventuella finjusteringar för överlast-(Ir) och kortslutningsinställning (Isd, li) som utförtsmed tryckknapparna■ bibehålla alla andra inställningar och konfigureringarsom gjorts med tryckknaparnaÈ60252BMicrologic 5.06Micrologic PSchneider Electric


Stängd skyddsluckaDet går inte att ändra inställningar för detelektroniska skyddet, men det går att visade olika inställningarna med hjälp avinställningsknapparna ellerkommunikationstillvalet.Visa inställningar och mätningarE60253AE60254AMicrologic 5.0 PMicrologic 5.0 P■ stäng skyddsluckanför omkopplarna■ nu går det inte längreatt komma åtomkopplarnaeller finjusterainställningarna medinställningsknapparna■ om så önskas kaninställningarna låsasmed plomberingstråd■ du kan visainställningarna med hjälpav inställningsknapparnaE60490AMicrologic 5.0 PVarning!Om stiftet på insidan av skyddsluckan är avbrutetmåste du låta Schneider Electrics serviceavdelningbyta ut skyddsluckan.7Micrologic PSchneider Electric


Introduktiontill Micrologic PStälla in Micrologic 5.0 Pmed hjälp av omkopplarnaE60445AI exemplet används en effektbrytare med2000 A märkström.1E60325AStälla in utlösningsvärdenlong timeIr.7 .8 .9.6 .95.5 .98.4 1x Inshort timeIsd2.5 3 4 562 81.5 10x IrsettingI i instantaneous6 8 104 123 152 offx InIn = 2000 AIr = 0.5 x 2000 = 1000 AIsd = 2 x 1000 = 2000 AIi = 2 x 2000 = 4000 AIn = 2000 AIn = 2000 ASe sidorna 22 och 24 för valav inställningsområdeStälla in fördröjningarE60326Along timetr(s)4 8 12162021.5@ 6 Ir 24tr = 1 stsd = 0.2 sshort timetsd(s) .4 .4 .3.3 .2.2 .1.1on I 2 0t offdelayutlösningsvärdenKurva I 2 t ONKurva I 2 t OFFfördröjningarKurva I 2 t ONKurva I 2 t OFFE51373AtIrE51372AtIrE51376AtE51375AttrtrIsdIiIsdIitsdtsd0 IIr: utlösningsvärde (lång tid)Isd: utlösningsvärde (korttid)Ii: utlösningsvärde(momentant)0 I0 Itr: fördröjning (lång tid)tsd: fördröjning (kort tid)0 I8Micrologic PSchneider Electric


Ställa in Micrologic 6.0 Pmed hjälp av omkopplarnaE60445AI exemplet används en effektbrytare med2000 A märkström.In = 2000 A1In = 2000 AE60329AStälla in utlösningsvärdenlong timeIr.7 .8 .9.6 .95.5 .98.4 1x Inshort timeIsd2.5 3 4 562 81.5 10x IrsettingIgD E FCBAGHJground faultI i instantaneous6 8 104 123 152 offx InIn = 2000 AIr = 0.5 x 2000 = 1000 AIsd = 2 x 1000 = 2000 AIi = 2 x 2000 = 4000 AB Ig = 640 ASe sidorna 22 till 26 förval av inställningsområdeStälla in fördröjningarE60330Along timeshort timeground faulttr(s)4 8 12162021.5@ 6 Ir 24tsd(s) .4 .4 .3.3 .2.2 .1.1on I 2 0t offdelaytg(s) .4 .4 .3.3 .2.2 .1.1on I 2 0t offtr = 1 stsd = 0.2 stg = 0.2 sutlösningsvärdenfördröjningarKurva I 2 t ONKurva I 2 t OFFKurva I 2 t ONKurva I 2 t OFFE51373AtIrE51372AtIrE51376AtE51375AttrtrIsdIsdtsdtsdIiIiE51415At0 IIr: utlösningsvärde (lång tid)Isd: utlösningsvärde (kort tid)Ii: utlösningsvärde (momentant)E51416A0 ItE51419A0 Itr: fördröjning (lång tid)tsd: fördröjning (kort tid)tE51418A0 ItIgIgtgtg0 IIg: utlösningsvärde (differentialskydd)0 I0 Itg : fördröjning (differentialskydd)0 I9Micrologic PSchneider Electric


Introduktiontill Micrologic PStälla in Micrologic 7.0 Pmed hjälp av omkopplarnaE60445AI exemplet används en effektbrytare med2000 A märkström.In = 2000 A1In = 2000 AE60333AStälla in utlösningsvärdenlong timeIr.7 .8 .9.6 .95.5 .98.4 1x Inshort timeIsd2.5 3 4 562 81.5 10x IrsettingI∆n(A)3 5 72 101 20.5 30earth leakageI i instantaneous6 8 104 123 152 offx InIn = 2000 AIr = 0.5 x 2000 = 1000 AIsd = 2 x 1000 = 2000 AIi = 2 x 2000 = 4000 AI∆n = 1 ASe sidorna 22 till 26 förval av inställningsområdeE60334AStälla in fördröjningarlong timetr(s)4 8 12162021.5@ 6 Ir 24short timetsd(s) .4 .4 .3.3 .2.2 .1.1on I 2 0t offdelay∆t(ms)230 350earth leakage14060800E60153Atr = 1 stsd = 0.2 s∆t = 140 msutlösningsvärdenfördröjningarKurva I 2 t ONKurva I 2 t OFFKurva I 2 t ONKurva I 2 t OFFE51373AtIrE51372AtIrE51376AtE51375AttrtrIsdIiIsdIitsdtsdE51421A0 I 0 IIr: utlösningsvärde (lång tid)Isd: utlösningsvärde (kort tid)Ii:utlösningsvärde (momentant)tE51423A0 Itr: fördröjning (lång tid)tsd: fördröjning (kort tid)t0 II∆n∆t0 II∆n: utlösningsvärde(jordfelsskydd)0 I∆t: fördröjning (jordfelsskydd)10Micrologic PSchneider Electric


NeutralledarskyddetE51383A3D+N/24P 3D 4P 4DVia omkopplare på fyrpolig effektbrytareOm du använder en fyrpolig effektbrytare väljer du typ av neutralledare för fjärdepolen med hjälp av den omkopplare med tre lägen som sitter på effektbrytaren:■ oskyddad neutralledare 4P 3D■ skyddad reducerad neutralledare 3D + N/2■ skyddad full neutralledare 4P 4DFabriksinställningen är 3D + N/ 2.Observera!Med inställningen 4P 3D måste mansäkerställa att neutralledarströmmeninte överstiger effektbrytarens märkström.11Micrologic PSchneider Electric


Accesstill menyernaHuvudmenyerMicrologic P har fyra typer av menyer:■ huvudskärmbilden utgör huvudmenyn. Här visas kontinuerligt värdena ifasströmmarna I1, I2, I3 och neutralledaren In (om tillgänglig)■ menyn «Mätningar»■ menyn «Historik, underhåll och setup»■ menyn «Skydd»HuvudskärmbildE60101A4260A1001 2 3Om inga funktioner är aktiverade visar Micrologic P irealtid strömmen i den högst belastade fasen.Numret på denna fas visas i en ruta.Neutralledarströmmen visas om "Neutral CT" harvalts till intern eller extern (se "Ineutral (A)" undermenyn "Current protection".500När du trycker på en menyknapp visas enpresentationsskärmbild. Den gröna lampanpå den knapp du tryckte på tänds.Menyerna «Mätningar», «Historik, underhåll och setup»,«Skydd»■ menyn «Mätningar»E60102AIUP(A)(V)(kW)❏ med knappen eller kan du återgå tillhuvudmenyn❏ med knappen kan du återgå till föregåendeskärmbild❏ om du inte vidtar någon åtgärd på en stund visashuvudmenyn automatiskt efter några minuter, oavsettvilken skärmbild du utgår från❏ lysdioden släcks när motsvarande meny stängsE(kWh)F(Hz)12Micrologic PSchneider Electric


■ menyn «Historik, underhåll och setup»EventhistoryContactsM2C / M6CMicrologicsetupMeteringsetup❏ med knappen eller kan du återgå tillhuvudmenyn❏ med knappen kan du återgå till föregåendeskärmbild❏ om du inte vidtar någon åtgärd på en stund visashuvudmenyn automatiskt efter några minuter, oavsettvilken skärmbild du utgår från❏ lysdioden släcks när motsvarande meny stängsCom.setup■ menyn «Skydd»CurrentprotectionVoltageprotectionOtherprotectionLoadsheddingLoadsheddingIP❏ med knappen eller kan du återgå tillhuvudmenyn❏ med knappen kan du återgå till föregåendeskärmbild❏ om du inte vidtar någon åtgärd på en stund visashuvudmenyn automatiskt efter några minuter, oavsettvilkenskärmbild du utgår från❏ lysdioden släcks när motsvarande meny stängs■ spara inställningarDo you wantto save newsettings?När du ställer in en parameter i en av de ovannämnda menyerna kan du genom att trycka på en avde tre knapparna , eller gå till en skärmbild där dukan spara inställningarna.❏ om du väljer ja sparas inställningarna❏ om du väljer nej förblir de gamla inställningarnaoförändrade❏ skärmbilden visas tills du har valt ett av alternativennoyes13Micrologic PSchneider Electric


Accesstill menyernaMätningarVälja menyn Mätningar med knappenflytta markören nedåt på skärmen eller minska värdetför en inställning.flytta markören uppåt på skärmen eller öka värdetför en inställning.markera ett alternativ i en lista eller bekräfta ett alternativeller ett värde för en inställning.anger att menyn «Mätningar» visas och kan användasför att återgå till föregående skärmbild.används för att återgå till huvudskärmbilden.E60105AIUPE(A)(V)(kW)(kWh)Mätning av strömmarI(A)Instant.ger åtkomst till följande alternativ:I1, I2, I3, INStrömmarna I1, I2, I3, IN(beroende på distributionsnät)F(Hz)MaxLagring i minnet ochnollställning av maxvärdenDemandI1, I2, I3, INMaxMedelvärde för strömmarna ifaserna I1, I 2, I 3 och IN(beroende på distributionsnät)Lagring i minnet ochnollställning av maximalamedelvärdenE60391AIUP(A)(V)(kW)Mätning av spänningU(V)Instant.ger åtkomst till följande alternativ:Momentan fasspänning U12, U23, U31 och fasnollspänningV1N, V2N, V3N(beroende på typ av distributionsnät)E(kWh)Average 3 ΦMedelvärde för fasspänningar U medF(Hz)Unbal 3 ΦFasspänningsobalans U unbalPhaserotationFasföljd14Micrologic PSchneider Electric


E60392AIUPE(A)(V)(kW)(kWh)Mätning av effektP(kW)Instant.ger åtkomst till följande alternativ:P, Q, S,Total aktiv effekt PTotal reaktiv effekt QTotal skenbar effekt SF(Hz)PowerfactorEffektfaktor PFDemandP, Q, SMedelvärden för:■ total aktiv effekt P■ total reaktiv effekt Q■ total skenbar effekt SMaxLagring i minnet ochnollställning av maximalamedelvärdenE60393AIUPEF(A)(V)(kW)(kWh)(Hz)Mätning av energiE(kWh)E totalE inE outger åtkomst till följande alternativ:Total aktiv energi E.PTotal reaktiv energi E.QTotal skenbar energi E.SPositiv komposant av■ den totala aktiva energin E.P■ den totala reaktiva energin E.QNegativ komposant av:■ den totala aktiva energin E.P■ den totala reaktiva energin E.QResetEnergyNollställer alla energivärdenE60394AIU(A)(V)Mätning av frekvensF(Hz)ger åtkomst till mätning av frekvens FP(kW)E(kWh)F(Hz)15Micrologic PSchneider Electric


Accesstill menyernaHistorik, underhålloch konfigureringVälj menyn Historik för att välja menyn «Historik, underhåll och setup».flytta markören nedåt på skärmen eller minska värdetför en inställning.flytta markören uppåt på skärmen eller öka värdetför en inställning.markera ett alternativ i en lista eller bekräfta ett alternativeller ett värde för en inställning.anger att menyn “Historik, underhåll och setup” visas och kananvändas för att återgå till föregående skärmbild.används för att återgå till huvudskärmbilden.E71711AEventhistoryContactsM2C / M6CMicrologicsetupHistorikEventhistoryTriphistoryger åtkomst till följande alternativ:Information om de tio senast registrerade felentill följd av utlösningMeteringsetupAlarmhistoryInformation om de tio senast aktiverade larmenCom.setupOperationcounterAntal manövrar(frånslag eller utlösningar)ContactwearStatus för kontakterna i det elektroniska skyddetE71713AEventhistoryContactsM2C / M6CMicrologicsetupMeteringsetupKontakterna M2C/M6CContactsM2C / M6CAlarmtypeSetupger åtkomst till följande alternativ:Inställning av ett skyddslarm för en M2C- eller M6CkontaktKonfigurera inställning av återgång för varje M2CellerM6C-kontaktCom.setupResetNollställning av kontakterna M2C eller M6C efterutlösning av larm16Micrologic PSchneider Electric


E71714AEventhistoryContactsM2C / M6CMicrologicsetupMeteringsetupKonfigurera MicrologicMicrologicsetupLanguageDate / timeger åtkomst till följande alternativ:Välj språk för displayenStäll in datum och klockslagCom.setupBreakerselectionPowersignVälj effektbrytareVälja typ av strömtransformator för neutralledarenVT ratioAnge omvandlingsförhållande mellan spänningarom en extern transformator användsSystemfrequencyVälj märkfrekvensE71715AEventhistoryContactsM2C / M6CMicrologicsetupMeteringsetupKonfigurera mätningarMeteringsetupSystemtypeger åtkomst till följande alternativ:ger åtkomst till följande alternativ:■ 3 phase, 3 W, 3 CT: (två wattmätare används)■ 3 phase, 4 W, 3 CT: (tre wattmätare används)■ 3 phase, 4 W, 4 CT: tre wattmätare används samtneutralströmmen mätsCom.setupCurrentdemandPowerdemandPowersignSignconventionStälla in tidsfönstret för medelvärde av strömStälla in tidsfönstret för medelvärde av effektAnge normal matningsriktning för aktiv effektAnge matningsriktning för effektfaktor och reaktiveffektE60397AEventhistoryContactsM2C / M6CMicrologicsetupMeteringsetupCom.setupKonfigurera kommunikationstillvalet COMCom.setupCom.parameterRemotesettingsRemotecontrolger åtkomst till följande alternativ:Ställa in det installerade kommunikationstillvaletCOMBevilja eller förhindra åtkomst till det elektroniskaskyddet via kommunikationsmodulenBevilja eller förhindra åtkomst till effektbrytarensfrånslagskommando eller tillslagskommando17Micrologic PSchneider Electric


SkyddVälj menyn Skydd med knappenflytta markören nedåt på skärmen eller minska värdetför en inställning.flytta markören uppåt på skärmen eller öka värdetför en inställning.markera ett alternativ i en lista eller bekräfta ett alternativeller ett värde för en inställning.anger att menyn Skydd är öppen samt kan användasför att återgå till föregående skärmbild.används för att återgå till huvudskärmbilden.E71712ACurrentprotectionVoltageprotectionOtherprotectionStrömskyddCurrentprotectionI(A)ger åtkomst till följande alternativ:Visa eller finjustera inställningarna för långtidsskyddI 2 t, korttidsskydd och momentant skyddLoadsheddingLoadsheddingIPIdmtlI(A)(A)Visa eller finjustera inställningarna för långtidsskyddIdmtl, korttidsskydd och momentant skyddVisa eller finjustera inställningarna för■ differentialskydd (Micrologic 6.0 P)■ jordfelsskydd (Micrologic 7.0 P)Ineutral (A)Välja nollaIAlarmStälla in larmet I differentialskyddIunbal (%)Ställa in skyddet motströmobalans I unbalI1 max (A)Ställa in skyddet motmaxström I1 maxI2 max (A)Ställa in skyddet motmaxström I 2 maxI3 max (A)Ställa in skyddet motmaxström I3 maxIN max (A)Ställa in skyddet motmaxström IN max18Micrologic PSchneider Electric


Accesstill menyernaSkyddE71719ACurrentprotectionVoltageprotectionOtherprotectionLoadsheddingISpänningsskyddVoltageprotectionUminUmax(V)(V)ger åtkomst till följande alternativ:Ställa in skyddet motunderspänning U minStälla in skyddet motöverspänning U maxLoadsheddingPUunbal (%)Ställa in skyddet motströmobalans U unbalE71720ACurrentprotectionVoltageprotectionÖvriga skyddOtherprotectionger åtkomst till följande alternativ:OtherprotectionrPmax (W)Ställa in bakeffektskyddetrP maxLoadsheddingLoadsheddingIPFmin(Hz)Fmax (Hz)Ställa in skyddet motminimumfrekvens F minStälla in skyddet motmaxfrekvens F maxE71721ACurrentprotectionVoltageprotectionOtherprotectionLoadsheddingLoadsheddingIPPhaserotationStälla in skyddet motfelaktig fasrotationLastbortkoppling och -återinkoppling som en funktion avström ILoadshedding Iger åtkomst till lastfrånkoppling och –återinkopplingsom en funktion av strömE71722ACurrentprotectionVoltageprotectionOtherprotectionLastfrånkoppling och –återinkoppling som en funktion aveffekt PLoadshedding Pger åtkomst till lastfrånkoppling ellerlaståterinkoppling som en funktion av effektLoadsheddingLoadsheddingIP19Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktStrömskyddÖverlastskydd (lång tid) I 2 tMer information om standardvärden,inställningsområden och noggrannhet finnsi tekniskt appendix.Överlastskyddet (lång tid) skyddar kablarna mot överbelastning.Mätningen baseras på strömmens verkliga effektivvärde (RMS).Du kan välja mellan I 2 t och Idmtl (båda lång tid).Överlastskydd I 2 tUtlösningsvärde Ir och standardfördröjning trMicrologic elektroniska skydd Noggrannhet 5.0 P, 6.0 P och 7.0 Putlösningsvärde Ir = In (*) x … 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98 1utlösning mellan 1.05 och 1.20 Ir du får tillgång till andra inställningsområden eller frånkoppling om du byter inställningsplugtime setting 0,5 1 2 4 8 12 16 20 24fördröjning (s) tr vid 1.5 x Ir 0 till - 30% 12.5 25 50 100 200 300 400 500 600tr vid 6 x Ir 0 till - 20% 0.7 (1) 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 7.2 x Ir 0 till - 20% 0.7 (2) 0.69 1.38 2.7 5.5 8.3 11 13.8 16.6* In: effektbrytarens märkström(1) 0 till - 40%(2) 0 till - 60%■ det går att minska inställningsområdet för utlösningsvärdet Ir eller inaktiveralångtidsskyddet genom att byta inställningsplug.Mer information finns i avsnittet om att byta inställningsplug i tekniskt appendix.Termiskt minne■ det termiska minnet simulerar temperaturvariationer i kablarna före och efterutlösning, oavsett strömmens värde (överlast eller inte). Det termiska minnetoptimerar effektbrytarens skyddsfunktion för långtidsutlösning genom att det tarhänsyn till temperaturstegringen i kablarna.■ avkylningstiden för de kablar som det termiska minnet övervakar är ungefär15 minuter.20Micrologic PSchneider Electric


Överlastskydd (lång tid) IdmtlSkyddet IdmtlUtlösningsvärde Ir och fördröjning tr IdmtlMicrologic elektroniska skydd Noggranhet 5.0 P, 6.0 P och 7.0 Putlösningsvärde Ir = In (*) x … 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98 1utlösning mellan 1.05 och 1.20 Irdu får tillgång till andra inställningsområden eller frånkoppling om du byter inställningsplugtime setting 0,5 1 2 4 8 12 16 20 24DTfördröjning (s) tr vid 1.5 x Ir 0 till - 20% 0.53 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 6 x Ir 0 till - 20% 0.53 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 7.2 x Ir 0 till - 20% 0.53 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 10 x Ir 0 till - 20% 0.53 1 2 4 8 12 16 20 24SIT (standard inverstid)fördröjning (s) tr vid 1.5 x Ir 0 till - 30% 1.9 3.8 7.6 15.2 30.4 45.5 60.7 75.8 91tr vid 6 x Ir 0 till - 20% 0.5 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 7.2 x Ir 0 till - 20% 0.7 (1) 0.88 1.77 3.54 7.08 10.6 14.16 17.7 21.2tr vid 10 x Ir 0 till - 20% 0.7 (2) 0.8 1.43 2.86 5.73 8.59 11.46 14.33 17.19VIT (stor inverstid)fördröjning (s) tr vid 1.5 x Ir 0 till - 30% 3.6 7.2 14.4 28.8 57.7 86.5 115.4 144.2 173.1tr vid 6 x Ir 0 till - 20% 0.5 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 7.2 x Ir 0 till - 20% 0.7 (1) 0.81 1.63 3.26 6.52 9.8 13.1 16.34 19.61tr vid 10 x Ir 0 till - 20% 0.7 (2) 0.75 1.14 2.28 4.57 6.86 9.13 11.42 13.70EIT (extrem inverstid)fördröjning (s) tr vid 1.5 x Ir 0 till - 30% 12.5 25 50 100 200 300 400 500 600tr vid 6 x Ir 0 till - 20% 0.7 (1) 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 7.2 x Ir 0 till - 20% 0.7 (2) 0.69 1.38 2.7 5.5 8.3 11 13.8 16.6tr vid 10 x Ir 0 till - 20% 0.7 (2) 0.7 (1) 0.7 (1) 1.41 2.82 4.24 5.45 7.06 8.48HVF (högspänningssäkring)fördröjning (s) tr vid 1.5 x Ir 0 till - 30% 164.5 329 658 1316 2632 3950 5265 6581 7900tr vid 6 x Ir 0 till - 20% 0.7 (1) 1 2 4 8 12 16 20 24tr vid 7.2 x Ir 0 till - 20% 0.7 (2) 0.7 (1) 1.1 (1) 1.42 3.85 5.78 7.71 9.64 11.57tr vid 10 x Ir 0 till - 20% 0.7 (2) 0.7 (2) 0.7 (1) 0.7 (1) 1.02 1.53 2.04 2.56 3.07(*) In: effektbrytarens märkström(1) 0 till - 40%(2) 0 till - 60%■ dessa kurvor med variabel lutning används för att förbättra❏ selektiviteten med säkringar placerade uppströms (HT) och/eller nedströms❏ skyddet för vissa typer av belastningar■ fem typer av kurvor är tillgängliga:❏ DT: konstant tidskurva❏ SIT: standard inverstid (I 0,5 t)❏ VIT: stor inverstid (It)❏ EIT: extrem inverstid (I 2 t)❏ HVF: högspänningssäkring (I 4 t)■ skydd för neutralledarenÖverlastskyddet (lång tid) för neutralledaren inaktiverasom skyddet Idmtl väljs. Kortslutningsskyddet för neutralledaren(kort tid och momentant) förblir aktiverat.❏ intermittenta överbelastningarSå länge Micrologic P är strömförsörjt kommer intermittenta överbelastningar inätet att memoreras, så att hänsyn kan tas till uppvärmnings- ochavsvalningseffekten på kablar. Om strömmen bryts tas ingen hänsyn tilltemperaturstegring i kablarna.■ effektbrytarens termiska hållfasthetFör vissa inställningar kan Idmtl kurvan begränsas av I 2 t kurvan närfördröjningen satts till 24 sekunder, eller av det termiska minnet. Denmaximala I 2 t kurvan ligger aktiv för faser och nolla även om Idmtl kurvorvalts.21Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktStrömskyddKorttidsskydd och momentant skyddMer information om standardvärden,inställningsområden ochnoggrannhet finns i tekniskt appendix.Mer information om ZSI och den externakabeldragning som krävs finns i teknisktappendix, i avsnittet om logisk selektivitet.Kortslutningsskydd (kort tid)■ kortslutningsskyddet (kort tid) skyddar distributionsnätet mot kortslutningar medviss impedans.■ fördröjningen (kort tid) kan användas för att förbättra selektivitet med ennedströms effektbrytare.■ mätningen baseras på strömmens verkliga effektivvärde (RMS).■ alternativen I 2 t ON och I 2 t OFF förbättrar selektiviteten med olika typer av skyddnedströms.■ användning av kortslutningsskydd (kort tid) med I 2 t-kurvor:❑ om I 2 t OFF är valt tillämpar skyddsfunktionen en konstant tidskurva❑ om I 2 t ON är valt tillämpar skyddsfunktionen en inverterad tidskurva till 10 Ir.Däröver är tidskurvan konstant.■ logisk selektivitet (ZSI)Funktionerna för korttidsskydd och differentialskydd möjliggör tidsselektivitetgenom att fördröja uppströms apparater, så att nedströms apparater hinner lösa ut.Med funktionen för logisk selektivitet (ZSI) går det att uppnå total selektivitet mellaneffektbrytare genom extern kabeldragning.Micrologic elektroniska skyddMed hjälp av testväskan kan du prova kabeldragningen för logisk selektivitet(mellan flera effektbrytare).Utlösningsvärde Isd och fördröjning tsd5.0 P, 6.0 P och 7.0 Putlösningsvärde Isd = Ir x ... 1,5 2 2,5 3 4 5 8 10noggrannhet ± 10 %fördröjning (ms) inställning I 2 t Off 0 0,1 0,2 0,3 0,4till 10 Ir I 2 t ON 0,1 0,2 0,3 0,4I 2 t ON eller tsd (ingen utlösning) 20 80 140 230 350I 2 t OFF tsd (max. bryttid) 80 140 200 320 500Om långtidsskyddet är inaktiverat på grund av att inställningspluggen»utan långtidsskydd» används, multipliceras utlösningsvärdet (kort tid) Isdautomatiskt med In i stället för med Ir, vilket är standardinställningen.Momentant skydd■ det momentana skyddet skyddar distributionsnätet mot stum kortslutning. Detmomentana skyddet kan inte justeras. Frånslagsorder skickas till effektbrytaren såsnart strömmen överskrider angivet utlösningsvärde. En fast fördröjning om 20 mstillämpas.■ mätningen baseras på strömmens verkliga effektivvärde (RMS).Utlösningsvärde IiMicrologic elektroniska skydd5.0 P, 6.0 P och 7.0 Putlösningsvärde Ii = In x ... (*) 2 3 4 6 8 10 12 15 OFFnoggrannhet ± 10 %* In: effektbrytarens märkström■ effektbrytarna är utrustade med två typer av momentant skydd❑ ett justerbart momentant skydd (Ii)❑ ett internt självskyddBeroende på vilken effektbrytare du använder motsvarar läget OFFutlösningsvärdet för det interna självskyddet.22Micrologic PSchneider Electric


Skydd av neutralledarenMer information om standardvärden,inställningsområden och noggrannhet finnsi tekniskt appendix.Effektbrytare med tre polerPå en trepolig effektbrytaren kan neutralledaren skyddas med hjälp av en externströmtransformator.Inställningar för neutralledaren görs med hjälp av knapparna och på detelektroniska skyddet.Micrologic elektroniska skydd5.0 P, 6.0 P och 7.0 PInställning OFF N/2 N 1.6xNTyp av neutralledare BeskrivningOskyddad neutralledare Distributionsnätet kräver inte att neutralledarenskyddas.Skyddad reducerad neutralledare Arean för neutralledaren är hälftenav arean för fasledarna.■ utlösningsvärdet (lång tid) Ir för neutralledaren är hälften av det inställda värdet.■ utlösningsvärdet (kort tid) Isd för neutralledaren är hälften av det inställda värdet.■ det momentana utlösningsvärdet Ii för neutralledaren är lika med det inställdavärdet.■ om differentialskydd tillämpas är utlösningsvärdet lika med det inställda värdet(Micrologic 6.0 P).Skyddad full neutralledare Arean för neutralledaren är lika med arean för fasledarna.■ utlösningsvärdet (lång tid) Ir för neutralledaren är lika med det inställda värdet.■ utlösningsvärdet (kort tid) Isd för neutralledaren är lika med det inställda värdet.■ det momentana utlösningsvärdet Ii för neutralledaren är lika med det inställda värdet■ om differentialskydd tillämpas är utlösningsvärdet lika med det inställda värdet(Micrologic 6.0 P).Skyddad dubblerad neutralledare. I ett nät med stor halt av tredje övertonen(och dess multiplar) kan neutralledarströmmen permanent överstiga fasströmmarna■ utlösningsvärdet (lång tid) Ir för neutralledaren är dubbelt så stort somdet inställda värdet.■ utlösningsvärdet (kort tid) Isd för neutralledaren är dubbelt så stort som det inställdavärdet. För att begränsa dynamiken och göra självskydd av anläggningen möjligtöverskrider utlösningsvärdet dock inte värdet 10 x In■ det momentana utlösningsvärdet Ii för neutralledaren är lika med det inställdavärdet.■ om differentialskydd tillämpas är utlösningsvärdet lika med det inställda värdet(Micrologic 6.0 P).Effektbrytare med fyra polerSkydd för neutralledaren ställs in med hjälp av den omkopplare som sitter påeffektbrytarens fjärde pol.Med hjälp av inställningsknapparna och kan du finjustera de inställningarsom har gjorts med hjälp av omkopplare. Omkopplarens inställning utgör den övregränsen för finjustering med hjälp av inställningsknapparna.Micrologic elektroniska skydd5.0 P, 6.0 P och 7.0 PInställning OFF N/2 NTyp av neutralledare BeskrivningOskyddad neutralledare. Distributionsnätet kräver inte att neutralledaren skyddas.Skyddad reducerad neutralledare. Arean för neutralledaren är hälften av arean förfasledarna.■ utlösningsvärdet (lång tid) Ir för neutralledaren är hälften av det inställda värdet.■ utlösningsvärdet (kort tid) Isd för neutralledaren är hälften av det inställda värdet.■ det momentana utlösningsvärdet Ii för neutralledaren är lika med det inställdavärdet.Skyddad full neutralledare Arean för neutralledaren är lika med arean för fasledarna.■ utlösningsvärdet (lång tid) Ir för neutralledaren är lika med det inställda värdet.■ utlösningsvärdet (kort tid) Isd för neutralledaren är lika med det inställda värdet.■ det momentana utlösningsvärdet Ii för neutralledaren är lika med det inställdavärdet.23Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktStrömskyddDifferentialskydd eller jordfelsskyddMer information om standardvärden,inställningsområden ochnoggrannhet finns i tekniskt appendix.Differentialskydd för Micrologic 6.0 P■ läckström till jord i skyddsledarna kan ge upphov till lokal överhettning vidfelkällan eller i ledarna.Med funktionen för differentialskydd kan sådana fel undvikas.■ det finns två alternativ för differentialskyddTyp«Residual»Beskrivning■ fastställer summaströmmen, dvs den vektoriellasumman av fas- och neutralledarströmmar (beroendepå typ av distributionsnät).«Source Ground Return» ■ mäter direkt, med hjälp av en speciell extern givare,den felström som återvänder till transformatorn via jord■ upptäcker fel uppströms och nedströms effektbrytaren■ avståndet mellan givaren och effektbrytaren får varahögst 10 m.■ neutralledarskyddet och differentialskyddet fungerar oberoende av varandra ochkan därför kombineras.Utlösningsvärde Ig och fördröjning tgUtlösningsvärdet och fördröjningen kan justeras oberoende av varandra och äridentiska för skyddsfunktionerna «Residual» och «Source Ground Return».Micrologic elektroniska skydd6.0 Putlösningsvärde Ig = In (*) x ... A B C D E F G H Jnoggrannhet ± 10 % In ≤ 400 A 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1400 A < In ≤ 1200 A 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1In > 1200 A 500 A 640 A 720 A 800 A 880 A 960 A 1040 A 1120 A 1200 Afördröjning (ms) inställning I 2 t Off 0 0.1 0.2 0.3 0.4vid In eller 1200 A I 2 t On 0.1 0.2 0.3 0.4I 2 t On eller tg (ingen utlösning) 20 80 140 230 350I 2 t Off tg (max. bryttid) 80 140 200 320 500(*) In: effektbrytarens märkströmJordfelsskydd för Micrologic 7.0 P■ jordfelsskyddet skyddar huvudsakligen användare mot indirekt kontakt, eftersomläckström till jord kan ge upphov till farlig beröringsspänning i utsatta delar avutrustningen. Utlösningsvärdet I∆n visas i ampere och fördröjningen tillämpar enkonstant tidskurva.■ en extern rektangulär summaströmtransformator krävs för funktionen.■ jordfelsskyddet är funktion med borttagen inställningsplug.❑ d skyddar mot obefogade utlösningar❑ k står emot DC-komponenter av klass A upp till 10 A.■ om en extern spänningsingång används (tillval PTE), skall en externhjälpspänning 24 V DC anslutas till Micrologic P (terminalerna F1-, F2+).Micrologic elektroniska skyddUtlösningsvärde I∆n och fördröjning ∆t7.0 Putlösningsvärde (A) I∆n 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30noggrannhet 0 till - 20 %fördröjning (ms)steg ∆t (ingen utlösning) 60 140 230 350 800∆t (max. bryttid) 140 200 320 500 100024Micrologic PSchneider Electric


I t larm, I obalans, I max.Mer information om aktiveringsgränser,fördröjningar för aktivering,kvitteringsgränser och fördröjningar förkvittering finns i tekniskt appendix.E60440AFunktionsbeskrivningskydd utlöses vid maximumvärdet43120 I t larm , I obalans,I max1 : aktiveringsgräns2 : fördröjning för aktivering3 : kvitteringsgräns4 : fördröjning för kvittering■ för ett skydd som utlöses vid ett visst maxvärde kan du ställa in följande:❑ en aktiveringsgräns (1) som aktiverar ett larm, en kontaktoch/eller en utlösning❑ en fördröjning för aktivering (2) som inleds när aktiveringsgränsen (1) överskrids❑ en kvitteringsgräns (3) som inaktiverar larmet och/eller kontakten❑ en fördröjning för kvittering (4) som inleds när kvitteringsgränsen (3) överskrids■ kvitteringsgränsen är alltid mindre än eller lika med aktiveringsgränsen.I t Larm■ larmfunktionen reagerar på jordströmmens verkliga effektivvärde (RMS)■ larmet indikerar ett jordfel som understiger utlösningsvärdet.Effektbrytaren löses inte ut.Skydd mot strömobalans I unbalc detta skydd är en funktion av obalansen mellan effektivvärdena (RMS) avströmmen i de tre faserna.E60246AII moy0EmaxI1 I2 I3c från:❑ I medelvärde: medelvärde för RMS-strömmarna i detre fasernaI1 + I2 + I3I medelvärde =3c E max är den maximala differensen mellanströmmen i varje fas och I medelvärde❑ Micrologic P beräknarIE max II obalans =I medelvärdeMaxströmsskydd per fas I max■ skyddsvärden kan ställas in för följande strömmar:■ I 1 max: maxström i fas 1❑ I 2 max: maxström i fas 2❑ I 3 max: maxström i fas 3❑ I N max: maxström i neutralledaren■ detta skydd är en funktion av medelvärdet av effektivvärdet (RMS) av strömmen iden avsedda fasen ( I1, I 2, I 3 eller I N), beräknat i ett flytande tidsfönster.Fönstrets varaktighet är densamma för beräkning av medelströmmar via menyn«Mätningar».Inställningarna görs via menyn «Konfigurera mätningar».Obs!Skyddet IN max tar ingen hänsyn till skyddsinställningen för neutralledaren (N, N/2, Nx2, OFF).25Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktSpänningsskyddU min, U max, U obalansMer information om aktiveringsgränser,fördröjningar för aktivering,kvitteringsgränser och fördröjningar förkvittering finns i tekniskt appendix.E60489AFunktionsbeskrivningskydd utlöses vid minimumvärdetE60488Atskydd utlöses vid maximumvärde213443120 U min0 U maxU obalans1 : aktiveringsgräns2 : fördröjning för aktivering3 : kvitteringsgräns4 : fördröjning för kvittering■ för ett skydd som utlöses vid ett visst min- eller maxvärde kan du ställa inföljande:❑ en aktiveringsgräns (1) som aktiverar ett larm, en kontaktoch/eller en utlösning❑ en fördröjning för aktivering (2) som inleds när aktiveringsgränsen (1) överskrids❑ en kvitteringsgräns (3) som inaktiverar larmet och/eller kontakten❑ en fördröjning för kvittering (4) som inleds när kvitteringsgränsen (3) överskrids■ för ett skydd som utlöses vid ett visst minimumvärde är kvitteringsgränsen alltidstörre eller lika med aktiveringsgränsen■ för ett skydd som utlöses vid ett visst maxvärde är kvitteringsgränsen alltidmindre eller lika med aktiveringsgränsen■ om funktionerna för utlösning vid maxvärde eller minvärde är aktiveradesamtidigt begränsas den undre gränsen automatiskt till maxvärdet och tvärtom.Underspänningsskydd U min■ skyddet är en funktion av mimimumvärdet av effektivvärdet (RMS) i en av de trefasspänningarna■ skyddet aktiveras när samtliga fasspänningar understiger inställt värde.Överspänningsskydd U max■ skyddet är en funktion av maxvärdet för effektivvärdet (RMS) i en av de trefasspänningarna■ skyddet aktiveras när samtliga fasspänningar överskrider inställt värde.Obalansskydd i spänning U unbalSkyddet är en funktion av obalansen av effektivvärdet (RMS) mellan de trefasspänningarna.E60247AUUmoy0EmaxU12 U23 U31c från:❑ U medelvärde: medelvärde för de tre RMSströmmarnai de tre fasernaU12 + U23 + U31U medelvärde =3c E max: den maximala differensen mellanspänningen för varje fas och U medelvärde❑ Micrologic P beräknarIE max IU obalans =U medelvärde26Micrologic PSchneider Electric


Övriga skydd: bakeffekt rPmax,F min, F max, fasrotationMer information om aktiveringsgränser,fördröjningar för aktivering,kvitteringsgränser och fördröjningar förkvittering finns i tekniskt appendix.E60487AFunktionsbeskrivningskydd utlöses vid minimumvärdetE60486Atskydd utlöses vid maximumvärde133124420 F min0 F min1 : aktiveringsgräns2 : fördröjning för aktivering3 : kvitteringsgräns4 : fördröjning för kvittering■ för ett skydd som utlöses vid ett visst min- eller maxvärde kan du ställa inföljande:❑ en aktiveringsgräns (1) som aktiverar ett larm, en kontaktoch/eller en utlösning❑ en fördröjning för aktivering (2) som inleds när aktiveringsgränsen (1) överskrids❑ en kvitteringsgräns (3) som inaktiverar larmet och/eller kontakten❑ en fördröjning för kvittering (4) som inleds när kvitteringsgränsen (3) överskrids■ för ett skydd som utlöses vid ett visst mimimumvärde är kvitteringsgränsen alltidstörre än eller lika med aktiveringsgränsen■ för ett skydd som utlöses vid ett visst maxvärde är kvitteringsgränsen alltidmindre än eller lika med aktiveringsgränsen■ om funktionerna för utlösning vid maxvärde respektive minvärde är aktiveradesamtidigt begränsas den under gränsen automatiskt till maxvärdet och tvärtom.Bakeffektskydd rP max■ skyddet beräknar totalvärdet av den aktiva effekt i de tre faserna■ skyddet aktiveras med en fördröjning (2) om den totala aktiva effekten i de trefaserna inte följer den inställda matningsriktningen samt överskrider ett inställtmaxvärde (1).Obs!Matningsriktningen definieras av användaren under rubriken «Power flow» i menyn«Protection setup» under «Historik, underhåll och setup»c «Top fed» innebär att effektbrytaren matas uppifrån (från uppströms anslutningartill nedströms anslutningar)c «Bottom fed» anger motsatt riktningOm ett spänningsskydd äraktiverat och spänningsmätningsingångarna(internaeller externa) fortfarande ärspänningsatta kan effektbrytareninte återställas ochslås till.Skydd för minimum- eller maximumfrekvens F mineller F maxDet här skyddet är en funktion av frekvensen i distributionsnätet.Skydd för felaktig fasföljdSkyddet aktiveras om två av de tre faserna inverteras.Obs!Skyddet aktiveras efter en fast fördröjning om 300 ms. Om en av faserna saknasfungerar inte skyddet.27Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktLastfrånkopplingoch laståterinkopplingMer information om aktiveringsgränser,fördröjningar för aktivering,kvitteringsgränser och fördröjningar förkvittering finns i tekniskt appendix.Lastbortkoppling och -återinkoppling som en funktionav strömLastbortkoppling och –återinkoppling som en funktion av ström är kopplad tillkurvorna för långtidsskyddet I 2 t eller Idmtl.■ skyddet I 2 t : hänsyn tas till nollan■ skyddet Idmtl: ingen hänsyn tas till nollanLastbortkoppling och -återinkoppling som en funktion av ström löser inte uteffektbrytaren, men kan användas för att utlösa ett larm som är kopplat till en M2CellerM6C-kontakt (för att koppla från lågprioriterade laster i nätet).Lastbortkoppling och –återinkoppling definieras med hjälp av ett utlösningsvärdeoch en fördröjning.E60248At431Utlösningskurvalångtidsskydd20 I1 : aktiveringsgräns2 : fördröjning för aktivering3 : kvitteringsgräns4 : fördröjning för kvitteringAktiveringsgränsen är alltid större än eller lika med kvitteringsgränsen.Lastbortkoppling och -återinkoppling som en funktionav effektLastbortkoppling och -återinkoppling som en funktion av effekt baseras påmätningen av total aktiv effekt i de tre faserna. Lastbortkoppling och -återinkopplinglöser inte ut effektbrytaren, men kan användas för att utlösa ett larm som är knutettill en M2C- eller M6C-kontakt (för att koppla bort lågprioriterade laster i nätet).Lastbortkoppling och -återinkoppling definieras med hjälp av ett utlösningsvärdeoch en fördröjning.E60249At43140 P1 : aktiveringsgräns2 : fördröjning för aktivering3 : kvitteringsgräns4 : fördröjning för kvitteringAktiveringsgränsen är alltid större än eller lika med kvitteringsgränsen.28Micrologic PSchneider Electric


MätningarStröm och spänningMer information om inställningsområdenoch noggrannhet för mätningar finns itekniskt appendix.Momentan strömMicrologic P erbjuder två möjligheter som kan kombineras.■ visning av den momentana strömmen med stapelindikeringVärdet visas (utan att användaren gör något) i ampere för faserna 1, 2, 3 ochnollan (beroende på vilken typ av nät som används). Stapelindikeringen anger denhögst belastade fasen.■ mätning av strömmar❑ mätning i ampere av strömmarna I momentan (RMS) i faserna I1, I2, I3 och avneutralledarströmmen IN, av differentialströmmen Ig (Micrologic 6.0 P) ellerjordfelsströmmen I∆n (Micrologic 7.0 P)❑ lagring av de högst uppmätta strömvärdena i maxvärdesminne❑ möjlighet att uppdatera maxvärdesminnetMedelvärde ström I med■ visning av medelvärden för fasströmmarna I1, I 2, I 3 och neutralledarströmmenI N (beroende på typ av nät)■ visning av det tidsintervall som medelvärdet beräknas för■ lagring av det högst beräknade medelvärdet■ möjlighet att återställa lagrat medelvärde till noll vid valfri tidpunkt.Obs!Det tidsintervall som används för beräkning av medelvärdet i ett flytande tidsfönsterkan anges i menyn «Metering setup» under «Historik, underhåll och setup».Fas-nollspänning och fasspänningMed Micrologic P kan du utföra olika spänningsmätningar:■ fasspänning (RMS) : mätning i volt av spänningen mellan faserna U12, U23, U31■ fas-nollspänning (RMS): mätning i volt av spänningen mellan fas och nolla U1N,U2N, U3NMedelvärde spänning U medMedelvärde spänning U med: mätning i volt av medelspänningen ifaserna U12, U23, U31FasföljdVisar fasföljden i nätet.För att kunna visa fas-nollspänningarväljer du «3 phase 4 w, 4 CT» underrubriken «System type» i menyn«Metering setup» under «Historik,underhåll och setup».E60247AObalans i spänning U unbalU obalans : beräknar den procentuella obalansen mellan fasspänningarna.UUmoy0EmaxU12 U23 U31■ från:❑ U medelvärde: medelvärde för de tre RMSspänningarnai de tre fasernaU12 + U23 + U31U medelvärde =3■ E max: den maximala differensen mellanspänningen i varje fas och U med❑ Micrologic P beräknarIE max IU obalans =U medelvärde29Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktMätningarEffekt, energi och frekvensMer information om inställningsområdenoch noggrannhet för mätningar finns itekniskt appendix.Momentan effekt och effektfaktorMicrologic P ger olika möjligheter till effektmätning:■ mätning av total effekt:❑ momentan aktiv effekt P i kW❑ momentan reaktiv effekt Q i kvar❑ momentan skenbar effekt S i kVA■ mätning av effektfaktor PFMedeleffekt■ visning av medelvärden för reaktiv effekt P, reaktiv effekt Q ochskenbar effekt S■ visning av det tidsintervall som beräkningen av medelvärde görs för■ lagring av det högsta medelvärdet i minnet■ möjlighet att uppdatera maxvärdenObs!Beräkningsprincipen för medelvärdet, i ett flytande eller fast tidsfönster, och tidsintervallet förberäkning ställs in i menyn «Metering setup».Valet av fönstertyp och beräkningsintervallet tillämpas på alla effektmedelvärden (aktiv P,reaktiv Q och skenbar S). Om inställningarna ändras nollställs medelvärdena.EnergierMicrologic P ger olika möjligheter att mäta energier:■ mätning av total energi:❑ total aktiv energi E.P i kWh❑ total reaktiv energi E.Q i kvarh❑ total skenbar energi E.S i kVAh■ mätning av förbrukad energi E+ (ackumuleras positivti enlighet med vald teckenkonvention i menyn för effektmätning) :❑ aktiv energi E.P i kWh❑ reaktiv energi E.Q i kvarh■ mätning av genererad energi E- (ackumuleras negativt i enligthet med valdteckenkonvention i menyn «Metering setup» i «Historik, underhåll och setup») :❑ aktiv energi E.P i kWh❑ reaktiv energi E.Q i kvarh■ möjlighet att nollställa uppmätta energierObs!■ som standard är den totala beräknade energin ett totalt absolutvärde. Den är summan avförbrukade och genererade energier:❑ EP = S EP in + Σ EP ut❑ EQ = Σ EQ in + Σ EQ utc som tillval (åtkomst endast via kommunikationsmodulen) kan energi beräknas algebraiskt:❑ EP = Σ EP in - Σ EP ut❑ EQ = Σ EQ in - Σ EQ utFrekvensMicrologic P mäter frekvensen i distributionsnätet direkt.30Micrologic PSchneider Electric


LarmMer information om kommunikationstillvaletoch testväskan finns i respektiveanvändarmanual.Olika aktiveringsgräns och kvitteringsgräns■ du kan visa ett larm på ett av följande sätt:❑ via menyn «Larmhistorik»❑ med hjälp av kommunikationstillvalet COM❑ med hjälp av testväskan■ på menyn «Skydd» kan du tilldela de olika skydden specifika funktionssätt:❑ «OFF»: skyddet används inte❑ «Alarm»: skyddet aktiverar ett larm, men löser inte ut effektbrytaren❑ «Trip + Alarm»: skyddet löser ut effektbrytaren och aktiverar ett larm■ skydden mot överlast (lång tid), kortslutningar (kort tid och momentant) ochjordfel (differentialskydd och jordfelskydd) löser alltid ut effektbrytaren och kan inteinaktiveras. De har endast ett läge, Trip.■ jordfelslarmet «I t» kan endast ställas in till läget «OFF»eller läget «Alarm»■ övriga skyddsfunktioner mot ström, spänning, effekt, frekvens ochfelaktig fasrotation kan ställas in till de tre lägena «OFF», «Alarm» eller «Trip +Alarm».■ funktionen lastfrånkoppling / laståterinkoppling kan bara ha läget «ON» eller«OFF».■ återställbara larm kopplade till en utlösningsfunktion, aktiveras när utlösningsvärdetIr, Isd/Ii eller It överskrids. Dessa larm återställs med knappenE60456AAktiveringKvitteringT1T2Strömskydd OFF Alarm Trip + AlarmIr■Isd / li■I t■E60455ALarmen Ir, Isd, Ii, IÖvriga larmSamma aktiveringsgräns och kvitteringsgränsAktivering /kvitteringÖvriga larmT1Larmen Ir, Isd, Ii, IT2■ larm med fördröjningaktiveras när aktiveringsgränsen eller kvitteringsgränsen överskrids och inställdafördröjningar har löpt ut.Strömskydd OFF Alarm Trip + AlarmI t Larm ■ ■I unbal ■ ■ ■I1 max ■ ■ ■I2 max ■ ■ ■I3 max ■ ■ ■IN max ■ ■ ■Spänningsskydd OFF Alarm Trip + AlarmU min ■ ■ ■U max ■ ■ ■U obalans ■ ■ ■Övriga skydd OFF Alarm Trip + AlarmrP max ■ ■ ■F min ■ ■ ■F max ■ ■ ■Fasrotation ■ ■Lastfrånkoppling och laståterinkoppling OFF ONsom en funktion av ström I ■ ■som en funktion av effekt P ■ ■■ loggning av historik❑ läget «Alarm»: så snart inställt utlösningsvärde överskrids registreras ett larm i«Larmhistorik»❑ läget «Trip»: så snart inställt utlösningsvärde överskrids löses effektbrytaren utoch felet registreras i «Felhistorik»■ på undermenyn «Protection setup» på menyn «Historik, underhåll och setup»kan du ange att läget «Trip» ska kunna aktiveras respektive inaktiveras i fönstret förinställning av skydd.I fabrikskonfigurationen är skydden inställda till läget «Alarm».■ på undermenyn «M2C-/M6C-kontakter» på menyn «Historik, underhåll ochsetup» kan du koppla en M2C- eller M6C-kontakt till ett larm.M2C-kontakter och M6C-kontakter kan inte användas tillsammans. De fungerarendast tillsammans med en extern 24 V-matning.■ med hjälp av kommunikationsmodulen COM kan du skicka alla larmtill ett överordnat system.31Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktProgrammerbarakontakter M2C/M6CE60492AEtt larm blir tillgängligt för användning omdet anges till «Alarm» eller «Trip + Alarm»när motsvarande skydd ställs in.Obs!Kontakterna M2C och M6C fungerarendast med extern spänningsmatning. Merinformation finns i avsnittet om matning itekniskt appendix.Kopplingsschema för M2C-kontakterS1474484S2■ tillgängliga typer av kontakter:❑ M2C: upp till två kontakter, S1 och S2❑ M6C: upp till sex kontakter, S1 till S6Kontakterna M2C och M6C kan inte kombineras med varandra.■ strömskydd:❑ Ir❑ Isd❑ Ii❑ I t❑ I t Larm❑ I obalans❑ I 1 max❑ I 2 max❑ I 3 max❑ I N max■ spänningsskydd:❑ U min❑ U max❑ U obalans■ övriga skydd:❑ F min❑ F max❑ rP max❑ fasrotation■ lastfrånkoppling och laståterinkoppling:❑ som en funktion av ström I❑ som en funktion av effekt P■ inställning av återgång:❑ non-latching: automatisk återgång när orsaken till larm försvunnit❑ latching: manuell återställning under menyn «Reset»❑ time delay: larmet kvarstår under en inställd tid eller till dess att det återställsmanuellt.Mer information om inställningsvärden för fördröjning vid «time delay» finns itekniskt appendix.❑ tvångsstyrd till 1: kontakten tvångsstyrd till 1 för test av signalkretsar❑ tvångsstyrd till 0: kontakten tvångsstyrd till 0 för test av signalkretsarE60491A471Kopplingsschema för M6C-kontakter13579111719212325S1 S224V 0V ComQ1 Q2 Q3S3 S4S5 S624681012141618202224E71914A E60494B■ funktionsscheman för kontakter❑ olika aktiveringsgräns och kvitteringsgränsIr thresholdIr LEDInternal alarmNon-latching contactTime-delaycontactLatchingcontact■ contact operating diagram for short-time, instantaneous and ground-faultprotectionIsd, Ii or Ig pickupT1tr delayT2 = 1 secdelay 1 to 360 stsd or tg delayPressReset possible beforeend of delayReset possibleonly after T2 = 1 stIsd, Ii or Ig LEDPressInternal alarmNon-latching contactTime-delaycontactLatchingcontactdelay 1 to 360 sReset possible beforeend of delayReset possibleonly after pressing■ contact operating diagram for the other protection functionsE60493BPickupDropoutInternal alarmNon-latching contactTime-delaycontactLatchingcontactdelay 1 to 360 sReset possible beforeend of delayReset possibleonly after T232Micrologic PSchneider Electric


HistorikInformation om bruten ström uttrycksi toppvärden.Felhistorik■ med hjälp av funktionen för felhistorik kan du när som helst visa uppmättavärden för de tio senaste utlösningarna■ för varje fel registreras följande parametrar:❑ orsak till utlösningen❑ utlösningsvärde❑ brytström i ampere (endast om extern spänningsmatning används) för Ir, Isd/Ii, Igeller I∆n❑ datum (endast om extern spänningsmatning används)❑ klockslag (i timmar, minuter och sekunder; endast om extern spänningsmatninganvänds).Larmhistorik■ med hjälp av funktionen för larmhistorik kan du när som helst visa uppmättavärden för de tio senast utlösta larmen■ för varje larm registreras följande parametrar:❑ orsak till larmet❑ larmets utlösningsvärde❑ datum (endast om extern spänningsmatning används)❑ klockslag (i timmar, minuter och sekunder; endast om extern spänningsmatninganvänds).ManöverräknareFunktionen är endast tillgänglig med kommunikationstillvalet COM.Micrologic P:❑ lagrar totalt antal manövrar i minnet sedan driftsättningen (räknaren uppdaterarantalet varje gång effektbrytaren slår ifrån)❑ lagrar antalet manövrar sedan den senaste återställningen i minnet. Båda dessasparade värden kan visas.Förslitning av kontakterMed den här funktionen kan du:■ kontrollera i vilket skick effektbrytarens mest förslitna kontakt är. En räknarevisas på skärmen. Kontrollera kontakterna efter varje steg om hundra som visas påräknaren. Meddelandet «Not available or circuit breaker not defined» visas omeffektbrytaren inte har definierats under rubriken «Breaker setup» under menyn«Micrologic setup». Om så är fallet finns mer information i «Välja effektbrytare» påundermenyn «Konfigurera Micrologic» på menyn «Historik, underhåll och setup».■ parametern ska nollställas när huvudkontakterna har bytts ut. Detta görs i «Väljaeffektbrytare».Obs!Om du byter effektbrytare måste du definiera den nya effektbrytaren. Mer information finns i«Välja effektbrytare» på undermenyn «Konfigurera Micrologic» på menyn «Historik, underhålloch setup».33Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktIndikeringslampor och -displayerAnvisningar för att åter slå till effektbrytarenefter en utlösning p g a fel finns ianvändarmanualen för effektbrytaren.E60444ALysdiodAlarmE60495AStapelindikering påhuvuddisplayenMicrologic 5.0 Poff4260AN 1 2 3100500Anger att utlösningsvärdet(lång tid) Ir haröverskridits vid 1,125 x Ir.Anger varje fasbelastningsnivåuttryckt i % av Ir,Om skyddet inte matas med externspänning och om effektbrytaren ärtillslagen visas huvuddisplayen igen.Mer information om hur skyddet fungerarmed respektive utan extern spänningsmatningfinns i tekniskt appendix.Indikeringar för utlösning till följd av felc det elektroniska skyddets statusEffektbrytaren har just löst ut.Beroende på om det elektroniska skyddet förses medextern spänning eller ej ser displayen ut som nedan:❑ elektroniskt skydd utanextern spänningsmatning❑ elektroniskt skydd medextern spänningsmatningVarning!Lysdioderna för indikering av utlösning ärbatteridrivna. Om inga indikeringar visasbör du kontrollera batteriet.E60298AMicrologic 5.0 PE71600BMicrologic 5.0 PTrip22/11/199902:04:04Umin 100VResetby test/resetbuttonFeltypen indikeras av enlysdiod (Ir, Isd, Ii, Ig, I∆neller Ap).Feltypen indikeras aven lysdiod och angespå displayen.34Micrologic PSchneider Electric


Indikeringslampor och -displayer■ lysdioder för indikering av fel■ lysdioderna anger vilken typ av fel som gav upphov till utlösningen■ de är röda och sitter längst upp på framsidan av apparaten(Ir, Isd, Ii, Ig, I∆n och Ap)■ när en lysdiod väl har aktiverats tänds den automatiskt och förblirtänd tills den återställs lokalt■ lysdioden Ir■ lysdioden Isd, IiE60337AE60338AInternt självskydd (för hög temperatureller kortslutningsström som överskridereffektbrytarens yttersta brytförmåga )löser ut effektbrytaren ochtänder lysdioden Ap.Det kan finnas flera samtidiga orsaker tillen utlösning,t ex kortslutning samt att nätspänningenunderstiger ett inställt utlösningsvärde.Den lysdiod som indikerar den senastefelorsaken förblir tänd. Detta innebär i dethär fallet att lysdioden Ap indikerar för svagnätspänning som orsakas av kortslutning.E60339AAnger utlösning till följdav att ett utlösningvärde(lång tid) Ir haröverskridits.■ lysdioden Ig, I∆nAnger utlösning till följdav att ett utlösningsvärdeIg (differentialskydd) ellerI∆n (jordfelsskydd) haröverskridits.E60340AAnger utlösning till följdav att ett utlösningsvärde(kort tid) Isd eller ettmomentant utlösningsvärdeIi har överskridits.■ lysdioden ApAnger utlösning till följd av■ ett internt självskydd:❑ temperatur❑ intern strömförsörjning❑ momentan utlösning av effektbrytarens självskydd■ övriga skydd:❑ skydd mot strömobalans I unbal❑ maxströmsskydden I 1 max, I 2 max, I 3 max ochIN max❑ skydd mot spänningsobalans U unbal❑ maxspänningsskydd U max❑ minimumspänningsskydd U min❑ bakeffektsskydd rP max❑ maxfrekvensskydd F max❑ minimumfrekvensskydd F min❑ skydd mot felaktig fasrotation■ lysdioder på knappar för åtkomst av menyerEn tänd lysdiod anger vilken meny som visas på displayen:❑ «Mätningar»❑ «Historik, underhåll och setup»❑ «Skydd»E60485A35Micrologic PSchneider Electric


FunktionsöversiktKommunikationstillvalet COME71748ACOM module onchassis (optional)ChassisKommunikationstillvalKommunikationsmodulerna möjliggör integrering av Micrologic Pi ett överordnat system. Digipactprotokollet kan användas för övervakningssytemetDigivision, medan Modbusprotokollet är ett öppetprotokoll som kan användas gentemot de flesta PLC fabrikat ochPC datorer. Med hjälp av externa interface är kommunikation överandra protokoll, t ex Profibus och Ethernet, möjlig.COM module on circuit breaker(Infra Red)Circuit breakerMed kommunikationstillvalet kan följande åtgärder utföras från fjärr:■ identifiering av effektbrytaren:❑ adress❑ typ av effektbrytare❑ typ av elektroniskt skydd❑ typ av inställningsplugMicrologic 5.0 PMicrologic Pcontrol unit■ inställning:❑ avläsning av inställningar gjorda med omkopplare❑ finjusteringar inom de inställningsområden som angetts med omkopplare❑ inställning av skydds- och larmfunktionerHjälpmedel för drift och underhåll■ avläsning av skydd och larm:❑ standardvärden❑ inställda värden■ visning av mätningar:❑ ström❑ spänning, frekvens, effekt osv■ visning av fel:❑ typ av fel❑ brytström■ historik och logg:❑ utlösningshistorik❑ larmhistorik❑ händelselogg■ indikeringar:❑ förslitning av kontakter, räknare osv❑ underhållsregister36Micrologic PSchneider Electric


37Micrologic PSchneider Electric


KonfigurationKonfigurera kontakternaM2C / M6CVälj i menyn:ContactsM2C / M6CAlarmtypeE71601AVälj ett larmObservera:Ett larm kan endast väljas om det först aktiverats till "Alarm" eller "Trip + alarm" underinställningarna för respektive skyddsfunktion i menyn "Protections".AlarmtypeS1S2E60146AS2IrE60226AS2Irsedan sedanVälj en kontakt Välj ett larm ur listan. Bekräfta.Välj i menyn:ContactsM2C / M6CSetupE71602AKonfigurera varje kontakt■ definiera hur kontakten skall fungera:❑ non-latching: automatisk återgång när orsaken till larm försvunnit❑ latching: manuell återställning under menyn "Reset"❑ time delay: larmet kvarstår under en inställd tid eller till dess att det återställsmanuellt.SetupM2C / M6CS1S2E71603AS2ModelatchingcontactE71604AS2Modelatchingcontactsedan sedanVälj en kontakt Välj ett funktionssätt. Bekräfta.■ non-latching■ latching■ time-delay■ locked to 1■ locked to 0.38Micrologic PSchneider Electric


■ ställ in fördröjningen innan återgång om du väljer "time delay"E71605AS2E71606AS2E71607AS2ModeModeModetime delaytime delaytime delayDelay360sDelay350sDelay350ssedanVälj "time delay"funktionen.Ställ in tiden.Bekräfta.Välj i menyn:ContactsM2C / M6CResetE60442AÅterställning av kontakterna till 0M2C / M6CS1 0S2 0E60389AM2C / M6CS1 1S2 1Reset (- / +)Reset (- / +)Återställ kontakternatill 0 ...sedaneller avbrytåterställningen, bekräfta.39Micrologic PSchneider Electric


KonfigurationKonfigurera MicrologicVälj i menynMicrologicsetupLanguageE71608AInnan skyddsfunktioner ställs in eller mätningar utförsmåste följande steg utföras:■ välj språk för skärmen■ ställ in datum och tid■ ange effektbrytartypen■ ange matningsriktningen■ ange omsättningen mellan primär- och sekundärsidaom en spänningstransformator används■ ange nominell frekvensVälj språk för skärmenLanguageDeutschE71938BLanguageEnglish UKEnglish USEnglish UKEspanolEspanolFrançaisItalianoFrançaisVälj.Bekräfta.För att återgå till engelska1. Gå tillbaka till huvudskärmbildengenom atttrycka på någon av detre menyknapparnaeller tryck påföljt av någon av detre menyknapparna2. Välj menyn Historikunderhåll och setupgenom att trycka på3. Välj "Micrologicsetup" genom attförst flytta markörentill det allra överstaalternativet och bekräftamedknappen4. Välj menyn"Language" genomatt flytta markören tilldet allra översta alternativet.Bekräfta medknappenVälj i menynMicrologicsetupDate / timeE71610BStäll in datum och tid■ ställ in datum och tid för tidsstämpling av larmer och utlösningarDateE71611BDateE71612BDateOm tiden ställs in viakommunikationsmodulenkommer en tidigare manuellinställning att raderas.01 / 01 / 2000Time01 / 01 / 2000Time01 / 01 / 2000Time18 : 30 : 0318 : 30 : 0318 : 30 : 03sedan sedan sedanVälj datum. Välj dag. Välj månad.■ upplösningen för tidsinställningen är 20 ms.40Micrologic PSchneider Electric


Datum och tid backas upp av batteriet.Om tiden inte synkroniseras med ettöverordnat system via kommunikationkan en avvikelse på upp till 1h/årförekomma.E71613BDate01 / 01 / 2000TimeE71614BDate01 / 01 / 2000Time18 : 30 : 0318 : 30 : 03Ställ in året.sedan sedanVälj och ställ in tiden påsamma sätt.Välj i menyn:MicrologicsetupBreakerselectionDefinitionen av effektbrytaren görs föridentifikation av apparaten och för attaktivera underhållsindikatorn(kontaktslitaget).Notera denna kod om skyddetbehöver bytas ut. (Till exempel: 03E7)Mata in denna kod i det nya skyddet för attfå tillbaka samma värde på kontaktslitaget.Om huvudkontakterna byts ut skall dennakod då ställas till 0 0 0 0.E89321AE89324ADefiniera effektbrytartypenBreakerselectionStandardULCircuit breakerMasterpacttypeNT08N0 3 E 7P LogicxxxxxxBreakerselectionStandardIECCircuit breakerCompact NStype630b0 3 E 7P LogicxxxxxxE89322AE89325ABreakerselectionStandardIECCircuit breakerMasterpacttypeNT H10 3 E 7P LogicxxxxxxBreakerselectionStandardIECCircuit breakerCompact NStype630b0 3 E 7P LogicxxxxxxE89323AE89326ABreakerselectionStandardIECCircuit breakerMasterpacttypeNT H10 3 E 7P Logicxxxxxxsedan sedan sedanVälj aktuell standard. Välj och bekräfta. Välj effektbrytartyp.BreakerselectionStandardIECCircuit breakerCompact NStype8000 3 E 7P Logicxxxxxxsedan sedan sedanVälj och bekräfta. Välj modell. Välj och bekräfta.41Micrologic PSchneider Electric


KonfigurationKonfigurera MicrologicVälj i menynMicrologicsetupPowersignE71642BAnge matningsriktningenPowersignE71643BPowersignE71644BPowersignGrundinställningen i Micrologic P är P+för effekt i riktning från de övre anslutningarnatill de nedre anslutningarna.Den valda effektriktningen gäller för:■ mätning av effekt och effektfaktor■ mätning av energi■ lastfrånkoppling som en funktionav effektP -P +P +Tryck på enter. Välj. Bekräfta.Välj i menynMicrologicsetupVT ratioOm huvudspänningen i nätet och därmedspänningen på spänningsmätningsingångarna,överstiger 690 V måste enextern spänningstransformator användas.E71624AAnge spänningsomsättningenVT ratioPrimary690VSecondary690VE71625AVT ratioPrimary690VSecondary690VE71626AVT ratioPrimary690VSecondary690VFör att visa de verkliga spänningsvärdenaskall spänningstransformatorns omsättninganges.Observera att om Digipact displaymoduleranvänds skall nätets huvudspänning angessom både primär och sekundärspänning.sedan sedanVälj antingen:Ange spänningen.■ primärspänning■ sekundärspänningGå till nästa inställning.Välj i menynMicrologicsetupSystemfrequencyE71627AAnge nominell frekvensSystemfrequencyE71628ASystemfrequencyE71629ASystemfrequencyOm fasföljdsskyddet är aktiverat kan inte400 Hz frekvensen väljas. Om 400 Hz ärvalt som nominell frekvens kan inte fasföljdsskyddetaktiveras.400Hz50 - 60Hz50 - 60HzTryck på enter. Välj. Bekräfta.42Micrologic PSchneider Electric


Konfigurera mätningarFöre inställningar av skydd eller mätfunktioner bör följande parametrar i skyddetställas in:■ definiera distributionssystemet■ definiera metoden för medelvärdesberäkningar av ström■ definiera metoden för medelvärdesberäkningar av effekt■ definiera teckenkonventionen för aktiv effekt P.Välj i menyn:MeteringsetupSystemtypeObservera!Neutralledarströmmen kan inte mätasmed valen "3 faser, 3 ledare, 3 strömtransformatorer"och "3 faser, 4 ledare,3 strömtransformatorer". För att mätaneutralledarströmmen väljs "3 faser,4 ledare, 4 strömtrans-formatorer" ochneutralledaren ansluts till skyddet (viaden externa spänningsmätningsingångenom nödvändigt).Se kapitlet "Funktionsöversikt" förinformation om de tillgängligamätfunktionerna.Definiera distributionssystemetMicrologic P mäter i tre olika distributionssystem:■ 3 faser, 3 ledare, 3 strömtransformatorer: metod med två wattmetrar.❑ mätning av fas-noll spänningar (RMS, obalans och medelvärden inaktiva),effektmätning (P, Q och S) och effektfaktor per fas inaktiva.❑ mätning av I1, I2 och I3❑ IN inaktiv (RMS, Medelvärde).■ 3 faser, 4 ledare, 4 strömtransformatorer: metod med tre wattmetrarmäter I1, I2, I3 och IN.■ 3 faser, 4 ledare, 3 strömtransformatorer: metod med tre wattmetrar❑ nät med distribuera nolla❑ mäter I1, I2 och I3.❑ IN inaktiv (RMS, Medelvärde).Observera:Det är inte rekommenderat att välja "3 faser, 4 ledare, 4 strömtransformatorer" omneutralledaren inte är ansluten till skyddet (Fyrpolig effektbrytare med externspänningsmätningsingång).E71630ASystemtype3Φ 4w3CTE71631ASystemtype3Φ 3w3CTE71632ASystemtype3Φ 3w3CTTryck på Enter.Välj.Bekräfta.Välj i menyn:MeteringsetupCurrentdemandMetoden Thermal använderI 2 t beräkning.E71945CDefiniera metoden för medelvärdesberäkningar av strömCurrentdemandCalculationmethodthermalWindow typeslidingInterval15 minE89200CCurrentdemandCalculationmethodblock blockinterval intervalWindow typeslidingInterval15 minE89201CCurrentdemandCalculationmethodblockintervalWindow typeslidingInterval15 minTryck på Enter. Välj. Bekräfta.43Micrologic PSchneider Electric


KonfigurationKonfigurera mätningarE89213CCurrentdemandE89214CCurrentdemandE89215CCurrentdemandCalculationmethodblockintervalWindow typeslidingCalculationmethodblockintervalWindow typeslidingCalculationmethodblockintervalWindow typeslidingInterval15 minIntervalInterval20 min 20 minVälj i menynMeteringsetupPowerdemandSynkroniseringsfunktionen ”Synchro Com”är endast tillgänglig då en kommunikationsmodul(tillval COM) är monterad. Med dennafunktion kommer medelvärdet att beräknasför ett tidsintervall som bestäms med enextern synkroniseringssignal till kommunikationsmodulen.Metoden "Thermal" använder I 2 t beräkning.E89216CVälj. Välj. Bekräfta.Definiera metoden för medelvärdesberäkning av effektPowerdemandCalculationmethodthermalWindow typeslidingInterval15 min 15 minE89217CPowerdemandCalculationmethodblockintervalWindow typeslidingIntervalE89218CPowerdemandCalculationmethodblockintervalWindow typeslidingInterval15 min"Sliding window" innebär att en ny beräkninggörs var 15:e sekund för hela detangivna tidsintervallet."Fixed window" innebär att en ny beräkninggörs först i slutet av angivet tidsintervall.E89219CVälj.PowerdemandE89220CVälj mellan:■ thermal■ block interval■ sync. to commsPowerdemandE89221CBekräfta.PowerdemandCalculationmethodblockintervalWindow typeslidingCalculationmethodblockintervalWindow typefixedCalculationmethodblockintervalWindow typefixedInterval15 minInterval15 minInterval15 minVäljVälj mellan fixedeller sliding.Confirm.44Micrologic PSchneider Electric


E89222CPowerdemandE89223CPowerdemandE98320APowerdemandCalculationmethodblockintervalWindow typefixedCalculationmethodblockintervalWindow typefixedCalculationmethodblockintervalWindow typefixedInterval15 minInterval20 minInterval20 minVälj. Välj. Bekräfta.Välj i menynMeteringsetupSignconventionE89225BVälj metod för effektfaktorberäkningSignconventionE89226BSignconventionE89227BSignconventionSe sidan 87 för beskrivningav effektfaktorberäkningarna.IEEEIEEE alt.IEEE alt.Välj.Välj mellan IEEE,IEEE alternate och IEC.Bekräfta.45Micrologic PSchneider Electric


KonfigurationKonfigurerakommunikationstillvalet COMVälj i menyn:Com.setupCom.parameterSå snart en kommunikationsmodul avtypen BBus eller ModBus installeratskänner Micrologic P igen den och visartillämpliga parametrar i displayen.Endast ModBus kommunikationen germöjlighet till automatisk tidssynkronisering.E71723AOm effektbrytaren utrustats med kommunikationstillvalet COM är det nödvändigtatt:■ ställa in kommunikationsparametrarna■ aktivera fjärrinställning av skyddet■ aktivera fjärrmanöver av effektbrytaren via kommunikationen.Visa och ställ in kommunikationsparametrarnaModbusComAddress47Baud-rate9600ParityNoneE71724AModbusComAddress45Baud-rate9600ParityNoneE71725AModbusComAddress45Baud-rate9600ParityNonesedanVälj en av parametrarna. Ändra värdet. Bekräfta.Ställ in alla andra kommunikationsparametrar på samma sätt.B BUS (Digipact) MODBUS(read only)(read + setup)Adress 1 - 255 1 - 47Hastighet9600 bauds(Baud rate)19200 baudsParitetEven(Patity)NoneVälj i menyn:Com.setupRemotesettingsAccesskoden är en säkerhetskod sommåste anges av användaren av detöverordnade systemet för att tillåtafjärrinställning av skyddet.E71726AAktivera fjärrinställning av skyddetRemotesettingsAccesspermitNoAccesscode0 0 0 0E71727ARemotesettingsAccesspermitYesAccesscode0 0 0 0E71728ARemotesettingsAccesspermitYesAccesscode0 0 0 0sedanVälj en av parametrarna. Välj. Bekräfta.46Micrologic PSchneider Electric


Om operatören inte angett någonaccesskod, är fabriksinställningen0000. Denna kod måste anges avdet överordnade systemet.E71729ARemotesettingsAccesspermitYesE71730ARemotesettingsAccesspermitYesE71731ARemotesettingsAccesspermitYesAccesscode0 0 0 0Accesscode1 0 0 0Accesscode1 0 0 0Välj fältet med befintligkod.Ändra första siffran.Bekräfta och mata sedanin de andra siffrorna påsamma sätt.Välj i menyn:Com.setupRemotecontrolE71732AAktivera fjärrmanöver av effektbrytaren via kommunikationenRemotecontrolE71733ARemotecontrolE71734ARemotecontrolManöver av effektbrytaren kan låsas tilllokal (Manual) eller fjärr via kommunikation(Auto).ManualAutoAutoTryck på Enter.Välj mellan Auto ellerManual.Bekräfta.47Micrologic PSchneider Electric


InställningFinjustering av långtidsutlösarenI 2 t, korttidsutlösaren ochmomentanutlösaren med knapparVälj i menyn:ProtectionsetupI(A)E71738AI(A)Trip1000 A långtidsutlösare long-time current lr setting Ir1.0 slångtidsfördröjning long-time tripping delay tr tr2000 A0.2 s4000 Akorttidsutlösare short-time pickup lsdIsdkorttidsfördröjning short-time tripping tsd delay tsdmomentan instantaneous utlösare pickup IiE60275AI(A)TripE60149AI(A)TripE60276AI(A)Trip1000 A1.0 s998 A1.0 s998 A1.0 s2000 A0.2 s4000 A2000 A0.2 s4000 A2000 A0.2 s4000 AsedanVälj en av Finjustera värdet. Bekräfta.inställningarna.När alla inställningarna har finjusterats, gåut ur menyn genom att trycka på någon avde andra menyknapparna. Bekräfta attändringarna skall sparas genom attmarkera Yes och trycka på Enter.E60277AI(A)Trip998 A1.0 s2000 A0.2 s4000 AE60277AI(A)Trip998 A1.0 s2000 A0.2 s4000 AE71657ADo you wantto save newsettings?NoYessedanVälj och finjustera deandra inställningarna.Gå ur inställningsmenynBekräfta.48Micrologic PSchneider Electric


Finjustering, val av Idmtl kurvormed knapparVälj i menyn:ProtectionsetupIdmtl(A)E71739AIdmtl (A)Trip1000 A1.0 sEIT2000 A0.2 s4000 Alångtidsutlösare long-time current lrsetting Irlångtidsfördröjning long-time tripping delay tr trIdmtl kurvor: protection: DT, SIT, VIT, EIT, HVFDT, SIT, VIT, EIT, HVFkorttidsutlösare short-time pickup lsdIsdkorttidsfördröjning short-time tripping tsd delay tsdmomentan instantaneous utlösare pickup IiE71718AIdmtl(A)E60278AIdmtl (A)E60151AIdmtl (A)Change I(A)settings withIdmtl(A)?NoTrip1000 A1.0 sEIT2000 A0.2 s4000 ATrip1000 A1.0 sVIT2000 A0.2 s4000 AYessedan sedanBekräfta genom att Välj en inställning. Ändra inställningen.välja Yes.E60279AIdmtl (A)E60280AIdmtl (A)E71657ATrip1000 A1.0 sVIT2000 A0.2 s4000 ATrip1000 A1.0 sVIT2000 A0.2 s4000 ADo you wantto save newsettings?NoYessedanBekräfta. Ändra de andra Bekräfta.inställningarna på sammasätt.49Micrologic PSchneider Electric


InställningFinjustering av differentialskyddoch jordfelsskydd med knapparVälj i menyn:CurrentprotectionI(A)E89230AI (A)Trip1200AströminställningthresholdE89231AI (A)Trip1200A0.5stidsfördröjningtime delay0.5ssedanVälj en inställning.E89232AI (A)TripE89233AI (A)TripE89234AI (A)Trip1198A1198A1198A0.5s0.5s0.5ssedanÄndra värdet. Bekräfta Välj nästa inställning.När alla inställningarna har finjusterats,gå ut ur menyn genom att trycka pånågon av de andra menyknapparna.Bekräfta att ändringarna skall sparasgenom att markera Yes och trycka påEnter.E89235AI (A)Trip1198AE89236AI (A)Trip1198AE89236AI (A)Trip1198A0.4s0.4s0.4sÄndra värdet.BekräftaGå ur inställningsmenyn.50Micrologic PSchneider Electric


Ställa in neutralledarskyddetVälj i menynCurrentprotectionIneutral(A)E89237BAnvänd tryckknapparnaIneutral (A)Neutral CTE89238BIneutral (A)Neutral CTE89239BIneutral (A)Neutral CTObservera!Valet av CT avgör "Ineutral" skyddet imenyn "Skydd".■ "none" innebär att inget neutralledarskyddkan aktiveras.■ "Internal" för en fyrpolig effektbrytaremöjliggör valen N/2, N och OFF.■ "External" för en trepolig effektbrytaremöjliggör valen N/2, N, 1,6xN och OFF.Välj.InternalProtectionOFFsedanVälj mellan:■ "internal"■ "external"■ "none."ExternalProtectionOFFBekräfta.ExternalProtectionOFFTyp aveffektbrytarefyrpoligtrepoligMöjliga val❑ OFF: inget neutralledarskydd.❑ N / 2: halverad skyddadneutralledare.❑ N: full skyddad neutralledare.❑ OFF: inget neutralledarskydd.❑ N / 2: halverad skyddad neutralledare.❑ N: full skyddad neutralledare❑ 1.6 x N: förstärkt skyddad neutralledare.Ineutral (A)Neutral CTExternalProtectionOFFE89241BIneutral (A)Neutral CTExternalProtectionN/2E89242BIneutral (A)Neutral CTExternalProtectionN/2VäljsedanVäljBekräfta.E89242BIneutral (A)E71657ANeutral CTExternalDo you wantto save newsettings?ProtectionN/2noyesGå ur inställningsmenynBekräfta.Observera: För en fyrpolig effektbrytare begränsas tryckknapparnas inställningsmöjligheterför neutralledarskyddet av inställningen med omkopplare.För en fyrpolig effektbrytare begränsas tryckknapparnas inställningsmöjligheterför neutralledarskyddet av inställningen med omkopplare.51Micrologic PSchneider Electric


IInställningarVälj i menynCurrentprotectionIAlarmI unbal (%)I1 max (A)I2 max (A)I3 max (A)IN max (A)Ställ in I , I unbal, I max, U min,U max, U unbal, rP max, F min,F max, och fasföljdsskydd medtryckknapparE71661BPick upDrop outtype av of skydd protectionfunktionsskyddoperating mode(Off, (Off, Alarm Alarm eller or Trip) Trip)aktiveringsgränspickup thresholdaktiveringsfördröjningpickup time delaykvitteringsgränsdropout thresholdkvitteringsfördröjningdropout time delaySpecifikt för jordfelslarmet It alarm■ endast följande val är tillgängliga:❑ On: aktiverat larm utan utlösning av effektbrytaren❑ Off: inget larmVoltageprotectionOtherprotectionUminUmax(V)(V)Uunbal (%)rPmax (W)Fmin(Hz)E60292BExempel: överspänningsskydd (Umax)■ välj Alarm-lägeUmax (V)OffPick up690V5.00sDrop out690V0.50sE60171BUmax (V)AlarmPick up690V5.00sDrop out690V0.50sE60293BUmax (V)AlarmPick up690V5.00sDrop out690V0.50sFmax (Hz)PhaserotationE60292BsedanVälj den första inställningen Välj Off eller Alarm.Umax (V)E89294BUmax (V)Bekräfta.OffPick upTripPick upI Trip-läge är kvitteringsgränsenlika med aktiveringsgränsen.Kvitteringsfördröjningen är fastoch lika med 1 sekund.690V5.00sDrop out690V0.50s690V5.00ssedanVälj den första inställnigenVälj Trip-läge.52Micrologic PSchneider Electric


E89295BUmax (V)E89293BUmax (V)Do you wantto set theprotection toTrip mode?TripPick up690V5.00snoyesBekräftasedanFör ett max-skydd är kvitteringsgränsenalltid lägre eller lika med aktiveringsgränsen.För ett min-skydd är kvitteringsgränsenalltid högre eller lika med aktiveringsgränsen.Om både max- och min-skydd är aktiveradekommer min-gränsen automatisktatt begränsas av max-inställningen ochvice versa.E71665A■ Ställ in aktivering- och kvitteringsgränser samt fördröjningarUmax (V)AlarmPick up690V5.00sDrop out690V0.50sE71666AUmax (V)AlarmPick up690V5.00sDrop out685V0.50sE71667AUmax (V)AlarmPick up690V5.00sDrop out685V0.50ssedanVälj önskatvärde.När alla inställningar gjorts går du urmenyn genom att trycka på någon avmenyknapparna. Svara därefter påfrågan om du vill spara de nya inställningarna.E71668AUmax (V)AlarmPick up690V5.00sE71668AUmax (V)AlarmPick up690V5.00sE71657ADo you wantto save newsettings?Drop out685V0.50sDrop out685V0.50snoyessedanStäll in de andraparametrarnaGå ur inställningsmenynBekräfta53Micrologic PSchneider Electric


InställningarStälla in lastfrånkopplingoch laståterinkopplingVälj i menynLoadshedding ILoadshedding PE71673BLoadsheddingPick uptype av of lastfrånkoppling shedding (I or P) (l eller P)funktionssätt operating mode (On, (On, Off) Off)aktiveringsgränspickup thresholdaktiveringsfördröjningpickup time delayDrop outkvitteringsgränsdropout thresholdkvitteringsfördröjningdropout time delay54Micrologic PSchneider Electric


Exempel: Aktivera lastfrånkoppling/återinkoppling beroende av effektE71670ALoadsheddingOffPick upPE71671ALoadsheddingOnPick upPE71672ALoadsheddingOnPick upP1000kW1000kW1000kW3600sDrop out1000kW10s3600sDrop out1000kW10s3600sDrop out1000kW10sE71674AsedanVälj den förstainställningenLoadsheddingOnPick up1000kW3600sDrop out980kW10sPE71675AVälj:■ Off: funktionen frånkopplad■ On: funktionen aktiveradLoadsheddingOnPick up1000kW3600sDrop out985kW10sPE71676ABekräftaLoadsheddingOnPick up1000kW3600sDrop out985kW10sPsedanVälj den existerandeaktiveringsgränsenJusteraBekräftaNär alla inställningar gjorts går du urmenyn genom att trycka på någon avmenyknapparna. Svara därefter påfrågan om du vill spara de nya inställningarna.E71677ALoadsheddingOnPick up1000kW3600sDrop out985kW10sPE71677ALoadsheddingOnPick up1000kW3600sDrop out985kW10sPE71657ADo you wantto save newsettings?noyessedanStäll in de andraparametrarnaGå ur inställningsmenynBekräfta.55Micrologic PSchneider Electric


MätningMäta strömEndast mätningar för faserna 1, 2, 3 ochför neutralledaren visas på huvuddisplayen.Neutralledarströmmen visas om inställningenNeutral CT är satt till internaleller external (se inställningen lneutral (A)under menyn "Current protection")E60184AKontinuerlig mätning av strömSiffrorna över stapelindikeringen anger värdet i ampere för den fas som är högstbelastad (indikeras med en fyrkant runt fasens beteckning).4260A1 2 3E60185A3850A1 2 3E60187A3410A1 2 3100100100505050000Välj menyIInstant.(A)Med hjälp av knapparnakan du visa strömmarna i sifferform för de trefaserna. Om du inte gör något på en stund visar sifferindikeringen åter den högstbelastade fasen automatiskt.E60188AMäta alla momentana strömmar■ mäta momentana strömmarMaxI inst.I1, I2, I3, INE60189AI 1I 2I inst.= 3410 A= 4260 AI 3 = 3850 AI N = 200 AI= 13 AVälj mätning.sedanVisa.E60190A■ kontrollera maxvärdesminnet för momentana strömmarI1, I2, I3, INMaxI inst.E60191AImaxinstant.I 1 =I 2 =I 3 =I=5600 A4800 A4700 AI N = 800 A28 AReset ( - / + )Välj mätning.sedanVisa.56Micrologic PSchneider Electric


E60192A■ återställa maxvärdesminnetImaxinstant.I 1 =I 2 =I 3 =I=0 A0 A0 AI N = 0 A0 AE60191AImaxinstant.I 1 =I 2 =I 3 =I=5600 A4800 A4700 AI N = 800 A28 AReset ( - / + )Reset ( - / + )Välj menyIDemand(A)Återställannullera återställningen.maxvärdesminnet eller..Mäta alla medelvärden för ström■ mäta medelvärden för strömE71678ADemandE71679ADemandI1, I2, I3, IN13minI 1 = 3950 AMaxI 2 = 4270 AI 3 = 3890 AI N = 340 AVälj mätning.sedanVisa.57Micrologic PSchneider Electric


MätningMäta strömE71680A■ kontrollera maxvärdesminnet för medelvärdenDemandI1, I2, I3, INMaxE71681AImaxDemand15minI 1 = 4020 AI 2 = 4450 AI 3 = 4300 AI N = 600 AReset ( - / +)Välj mätning.sedanVisa.E71682A■ återställa maxvärdesminnetImaxDemand15minI 1 = 0 AI 2 = 0 AI 3 = 0 AI N = 0 AReset ( - / +)E71683AImaxDemand15minI 1 = 4020 AI 2 = 4450 AI 3 = 4300 AI N = 600 AReset ( - / +)Återställmaxvärdesminnet eller...annullera återställningen.58Micrologic PSchneider Electric


Mäta spänningVälj menyU(V)Fas-N spänningarna visas omfördelningssystemet är satt till3-phase, 4 wire (se sidan 43).E89257BMäta momentan spänning U eller VU (V)Instant.Average 3ΦUnbal 3ΦPhaserotationE60193AU 12 =U 23 =U 31 =U 1N =U 2N =U 3N =Uinst.400 V404 V401 V230 V229 V233 VVälj mätning.Visa.E89258BMäta medelvärde för spänning U avgU (V)Instant.E71687AUavg.3ΦAverage 3ΦUnbal 3ΦPhaserotation402 VVälj mätning.sedanVisa.E89259BMäta spänningsobalans U unbalU (V)Instant.E71689AUunbal3ΦAverage 3ΦUnbal 3Φ1 %PhaserotationsedanVälj mätning.Visa.59Micrologic PSchneider Electric


MätningMäta spänningKontrollera fasföljdenE89260AU (V)Instant.E89261APhaserotationAverage 3ΦUnbal 3ΦPhaserotation∆Φ : 1, 2, 3Välj.SedanVisa.60Micrologic PSchneider Electric


MätningMäta effektVälj menyPInstant.(kW)För att mätning av effekt och effektfaktorska kunna utföras måste teckenkonventionanges i menyn "Historik, underhåll ochkonfigurering".E71690AMäta momentan effektPinst.P, Q, SPowerfactorE60199BPQSPinst.(kW)2180(kvar)-650(kVA)2280Välj mätning.sedanVisa.Välj menyP (kW)DemandE71691AE71693AMäta effektfaktorPinst.P, Q, SPowerfactorVälj mätning.sedanMäta medelvärde för effektDemandE71694B E71692A■ visa medelvärden för effektVisa.Powerfactor1.00DemandP, Q, SMaxPQS(kW)2350(kvar)-820(kVA)2640Välj mätning.sedanVisa.61Micrologic PSchneider Electric


MätningE71695A■ kontrollera maxvärdesminnet för medelvärdenDemandP, Q, SMaxE71696BPPmaxDemand(kW)2450Q (kvar)-800S (kVA)2700Reset (- / +)sedanE71697BPPmaxDemand(kW)0E71698BPPmaxDemand(kW)2450Q(kvar)0Q(kvar)-800S (kVA)0Reset (- / +)S (kVA)2700Reset (- / +)Återställ eller ...annullera återställningen.62Micrologic PSchneider Electric


Mäta effektVälj menyPInstant.(kW)För att mätning av effekt och effektfaktorska kunna utföras måste teckenkonventionanges i menyn "Historik, underhåll ochkonfigurering".E71699AMäta momentan effektEE totalE inE outResetenergy(kWh)Välj mätning.sedanVisa.E71700BMäta effektfaktorE totalE71701BE inE71702BE outE.P(kWh)20168E.P(kWh)+21320E.P(kWh)168E.Q(kvarh)-2733E.Q(kvarh)-2770E.Q(kvarh)33E.S(kVAh)22926Välj mätning.sedanVisa.Välj menyP (kW)DemandE71703AMäta medelvärde för effekt■ visa medelvärden för effektEE totalE inE out(kWh)E71704AResetEnergyAre yousure ?E71705ATo resetenergypressenterResetEnergyNoYesVälj mätning.sedanVisa.63Micrologic PSchneider Electric


MätningMäta frekvensVälj menyF(Hz)E60110AF (Hz)60.0Visa.64Micrologic PSchneider Electric


65Micrologic PSchneider Electric


UnderhållÅterställa felindikeringarVarning!Om effektbrytaren förblir tillslagen ochlysdioden Ap fortsätter att lysa efteråterställning slår du ifrån effektbrytarenoch kontaktar Schneider Electricsserviceavdelning.E60306BFelindikeringen visas till dess att den återställs i fronten på skyddet.Tryck på kvitteringsknappen.Micrologic 7.0 PFault22/11/199902:04:04Umin 100VResetby test/resetbutton66Micrologic PSchneider Electric


Visa historikVälj menyEventhistoryTriphistoryE71706AFelhistorikTriphistoryU min27/01/1999E71707ATrip22/11/199902:04:04Umin 160VIr27/06/1998Ir18/02/1998sedanVälj ett fel.Visa.Välj menyEventhistoryAlarmhistoryE71708ALarmhistorikAlarmhistoryI2 max27/01/1999E71709AAlarm27/01/199913:06:09I2 max 3400AIn max23/03/1998U max12/02/1998sedanVälj ett larm.Visa.67Micrologic PSchneider Electric


UnderhållManöverräknare ochunderhållsindikeringVälj menyEventhistoryOperationcounterE71735AVisa och/eller återställa manöverräknarenNumber ofoperationsTotal17824Operationssince lastreset6923E71736ANumber ofoperationsTotal17824Operationssince lastreset0E71737ANumber ofoperationsTotal17824Operationssince lastreset6923Reset ( - / + )Reset ( - / + )Reset ( - / + )Välj menyEventhistoryContactwearE71710CKontrollera huvudkontakternas slitagenivåContactwearÅterställsedaneller annulleraåterställningen.Kontaktslitaget indikeras från 0 till 900.Huvudkontakterna skall inspekterasvarje gång räknaren når en multipel av 100.5968Micrologic PSchneider Electric


Kontrollera batteriets statusKontrollera lysdioderna och batteriets statusE60307AMicrologic 7.0 P1 2 3Om du håller testknappen på det elektroniska skyddet intryckt visas batterietsstatus. Informationen kan visas om effektbrytaren är tillslagen eller om den ärfrånslagen och utrustad med extern matningsspänning.E71751ABattery Full-laddat fully charged batteriBattery Batteri half till hälften chargedurladdatNo Batteriet battery urladdat or must be eller replaced saknasOm ingen information visas fungerar det elektroniska skyddet med debegränsningar som anges i Tekniskt appendix, avsnittet om strömförsörjning.Om batteriet behöver bytas ut använderdu ett batteri från Schneider medartikelnummer 33593 (tekniskinformation finns på luckan tillbatteriutrymmet). Kontrollera regelbundetbatteriets status genom atthålla testknappen på det elektroniskaskyddet intryckt i några sekunder.E60308AByta batteriet i det elektroniska skyddet1. Öppna luckan till 2. Ta ur batteriet.batteriutrymmet.E51443A3. Sätt i ett nytt 4. Stäng luckan.batteri med polerna Kontrollera det nyaåt rätt håll.batteriets status.E60473A+E60481A69Micrologic PSchneider Electric


UnderhållTesterTesta funktionerna för differentialskydd (Micrologic 6.0 P) ochjordfelsskydd (Micrologic 7.0 P)Funktionerna ska testas på en effektbrytare som är spänningssatt och tillslagen.När du trycker på knappen TEST löses effektbrytaren ut.E60309AMicrologic 5.0 POm effektbrytaren inte löses ut kontaktar du Schneider Electrics serviceavdelning.Mer information finns i användarmanualenför minitestenheteneller testväskan.Minitestenhet och testväskaMed kontaktdonet för provning kan du ansluta en minitestenhet eller en testväskaför att säkerställa att det elektroniska skyddetfungerar som det ska.E60310AE60311AMicrologic 5.0 PMicrologic 5.0 P1270Micrologic PSchneider Electric


71Micrologic PSchneider Electric


TeknisktappendixUtlösningskurvorLångtidsskydd I 2 t, korttidsskydd och momentant skyddMicrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 PE71753A10 0005 0002 0001 000500Ir = 0.4…1 x Intr = 0.5…24 s200100502010t(s)521.5.2.1.050.40.30.20.10I 2 t ONI 2 t OFF0.40.30.20.10Isd = 1.5…10 x Ir.02.01.005Ii = 2…15 x In . OFF.002.001.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 3 5 7 10 20 30x Irx InLångtidsskydd Idmtl, korttidsskydd och momentant skyddMicrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 PE47587A100 00010 0005 000HVF2 0001 000500EITt(s)2001005020105VITSITDT21.5.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20I / Ir72Micrologic PSchneider Electric


Differentialskydd för Micrologic 6.0 PE46266A10 0005 0002 0001 000500Ig = A…J x In (1)1200 A max.t(s)200100502010521.5.2.1.05.02.01.005I 2 t ON0.40.40.30.30.20.2I 2 0.10.1t OFF0 0.002.001.05.07 .1 .2 .3 .4 .5 .7 1 2 3 5 7 10 200 300I / In73Micrologic PSchneider Electric


TeknisktappendixSpänningsmätningMicrologic P är försedd med en trefasig spänningsmatning som, beroende påfördelningssystem, kan ses som en deltakopplad belastning. Denna trefasigaspänningsmatning återinjicerar spänning till en frånkopplad fas. Spänningsskyddenreagerar på följande sätt:UnderspänningsskyddDenna funktion baseras på fas-fas spänningarna.I diagrammen 1, 3 och 4 på motstående sida har en säkring gått. Det elektroniskaskyddet återinjicerar spänning till den spänningslösa fasen och mäter en fas-fasspänning högre än den aktuella. Fas-N spänningen borde vara noll men denuppmätta spänningen är inte noll.I diagram 2 är fas-N spänningen verkligen noll och det uppmätta värdet ärockså noll.Genom att endast använda sig av området 80-100% av nominell nätspänning förunderspänningsskyddet kommer skillnaderna mellan uppmätta värden och verkligavärden att vara försumbara, och Micrologicskyddet kommer att fungera som tänktunder alla omständigheter.SpänningsbalansskyddDenna funktion baseras på fas-fas spänningarna.I diagrammen 1, 3 och 4 på motstående sida har en säkring gått. Det elektroniskaskyddet återinjicerar spänning till den spänningslösa fasen och mäter en fas-fasspänning högre än den aktuella. Fas-N spänningen borde vara noll men denuppmätta spänningen är inte noll.I diagram 2 är fas-N spänningen verkligen noll och det uppmätta värdet ärockså noll.Genom att endast använda sig av området 0-20% av nominell nätspänning förspänningsobalansskyddet kommer skillnaderna mellan uppmätta värden ochverkliga värden att vara försumbara, och Micrologicskyddet kommer att fungerasom tänkt under alla omständigheter.FasbortfallDetektering av fasbortfall är inte möjligt med funktionerna underspännings- ochspänningsobalansskydd. Spänningsmatningen till Micrologicskyddet kräver minsttvå faser (mellan 100 och 690 V).Om två faser faller bort i diagrammen 1, 3 och 4 på motstående sida, kommerMicrologic H att mäta tre likadana fasspänningar, med spänning lika med denenda kvarvarande fasen (ex. U12 = U23 = U31 = 410 V).74Micrologic PSchneider Electric


E71916Ac diagram 1Säkringar FusesKontaktor ContactorMotorOpen FrånE71917Ac diagram 2Säkringar FusesKontaktor ContactorMotorOpen FrånE71918Ac diagram 3Kontaktor ContactorMotorSäkringar FusesOpen Frånc diagram 4E71919ALastSäkringar FusesAndramätinstrumentoch skyddsappararater75Micrologic PSchneider Electric


TeknisktappendixLogisk selektivitet (ZSI)E60450B1BFunktionsbeskrivning■ fel vid punkt ANedströms brytare 2 löser ut momentant och skickar en signal till uppströmsbrytare 1, som behåller den inställda fördröjningen (kort tid tsd eller differentialskyddtg).■ fel vid punkt BUppströms brytare 1 ser felet. Eftersom ingen signal skickats från nedströmsbrytare 2 löser uppströms brytare ut momentant, oavsett inställd fördröjning.Om den är ansluten till ännu en brytare uppströms skickar brytare 1 en signaltill den brytaren. Denna behåller då sin inställda fördröjning tsd eller tg.2AObs!På en effektbrytare som är avsedd att ta emot ZSI-signaler bör fördröjningentsd eller tg inte sättas till 0, eftersom selektivitet då inte längre är möjlig.Anslutningar mellan elektroniska skyddLogisk selektivitet (ZSI) gör det möjligt att ansluta uppströms och nedströmseffektbrytare med en logisk signal (0 eller 5 volt).■ Micrologic 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A■ Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P■ Micrologic 5.0 H, 6.0 H, 7.0 H.Obs!Apparater med ZSI-skydd (logiskselektivitet) bör – när ZSI inte används– utrustas med en bygel somkortsluter plintarna Z3, Z4, Z5. Omingen sådan bygel används ställsfördröjningarna (kort tid och jordfelsskydd)in på 0, oavsett omkopplarnasläge.Kabeldragning■ maximal impedans: 2.7 Ω / 300 m■ plintkapacitet: 0.4 to 2.5 mm 2■ kabeltyp: en- eller flertrådig■ maximal längd: 3000 m■ begränsningar för anslutning mellan apparater:❑ den gemensamma ZSI - OUT (Z1) och utgången ZSI - OUT (Z2)kan anslutas till högst tio ingångar❑ högst 100 apparater kan anslutas till en ingång av typen ZSI - IN (Z3)och till ingången ZSI - IN CR (Z4) eller GF (Z5).Z1 till Z5 på bilden motsvarar deidentiska markeringarna på effektbrytarensplintar.E71912A1upstream uppströmsZ1circuit-breaker effektbrytareZ2 tsd = 0.3Z3Z4Z5point punkt B2Z1Z2Z3Z4Z5punkt point A Atsd = 0. 2Z1Z2Z3Z4Z5downstreamcircuit-breakernedströmseffektbrytareZ1Z2Z3Z4Z5TestDen portabla testutrustningen kan användas för att kontrollera kablageoch funktion för den logiska selektiviteten mellan flera brytare.76Micrologic PSchneider Electric


HjälpspänningObservera!Det är rekommenderat att användaAD-modulen hellre än ett standard24 V DC nätaggregat för att kunnasäkerställa klass II isolation iMicrologicskyddets frontpanel.Nätaggregatet måste ha följandeegenskaper:■ utspänning 24 V DC■ DC rippel mindre än 5%■ kapacitet 5 W / 5 VA■ Dielektrisk hållfasthet (mellan inochutgångar): 3 kV rmsAD-modulenAD-modulen ger hjälpspänning 24 V DC till följande funktioner i det elektroniskaskyddet:■ grafisk display:❑ effektbrytaren frånslagen eller utan huvudspänning❑ överlast-, kortslutnings- och differentialskydden är alltd självförsörjande■ aktivering av en M2C kontaktHjälpspänning krävs för att kunna koppla ett larm till en M2C kontakt.AD-moduler finns tillgängliga med följande primärspänningar■ 110 V AC■ 220 V AC■ 380 V AC■ 24 / 30 V DC■ 48 / 60 V DC■ 125 V DC.BaterimodulenEn BAT-modul kopplad i serie med en AD-modul ger kontinuerlig 24 V DC hjälpspänningi 12 timmar om primärspänningen skulle brytas.Inkoppling❑ tillförlitlig eller uppbackat primärt nätE60449AAD 220VL3 L4–Input220VACOutput24VDC+G1 G2F1 F2 - +❑ primärt nät utan back-upE60448AAD 220VL3 L4–Input220VACOutput24VDC+G1 G2H3 H4-BAT 24V+Input24VDCOutput24VDCH2 H1-+F1 F2 - +■ matning av M2C modulenE60447AQ1 Q2 Q317 19 21 23 25AD 220VL3 L4–Input220VACOutput24VDC+G1 G2M6C77Micrologic PSchneider Electric


TeknisktappendixHjälpspänningAndvändande av AD-modulenDen externa 24 V DC nätaggregatet (AD-modulen) behövsför vissa funktioner och friftsituationer enligt nedanstående tabell:■ ja, innehbär att hjälpspänning behövs■ nej, innebär att den inte behövseffektbrytare tillslagen frånslagen tillslagenHuvudspänning närvarande för Micrologic P ja ja nejM2C/M6C programmerbara kontakter ja ja jagrafisk display nej nej jatidsstämplingsfunktion nej nej nejeffektbrytarstatus och manöver nej nej nejkommunikationsbussidentifiering, inställningar, konfigurering nej nej jaoch underhållshjälp via kommunikationsbuss■ då en 24 V DC hjälpspänning (AD-modul) används får inte kabellängden mellanmodulen (G1, G2) och det elektroniska skyddet (F1-, F2+) överstiga 10 meter.■ kommunikationsbussen behöver en egen 24 V DC hjälpspänning (E1, E2).Denna hjälpspänning är inte densamma som matar skyddet (F1-, F2+).Val av spänningsmätningsingångarSpänningsmätningsingångarna är i standardutförande placerade inne i effektbrytaren,på de nedre anslutningarna.Det är möjligt att mäta spänningen i nätet genom en extern spänningsmätningsingång(tillval PTE).Med detta tillval kopplas de interna spänningsingångarna bort. PTE tillvalet krävsalltid då nätspänningen överstiger 690 V (då även en spänningstransformatorbehövs).När de yttre spänningsmätningsingångarna (PTE) används måste denna yttrekrets kortslutningsskyddas. En säkring eller dvärgbrytare/motorskyddsbrytare 1 Amed tillräcklig brytförmåga skall installeras så nära samlingsskenan som möjligt.Matningen till den yttre spänningsmätningsingången får inte samtidigt användastill andra mätinstrument eller för att mata andra kretsar.78Micrologic PSchneider Electric


Ir.6.5.4 1tr(s)21620Ir.6.5.4 1tr(s)21620Byta ut inställningspluggenVarning!När inställningspluggen på något sätt harmodifierats måste alla skyddsinställningarför det elektroniska skyddet kontrolleras.Välja inställningsplugGenom att byta ut inställningspluggen får du tillgång till andra inställningsområdenför utlösningsvärdet (lång tid) Ir.Tillgängliga inställningspluggar visas i listan nedan.TypbeteckningInställning för överlastskyddet lr33542 standard 0.4 till 1 x Ir33543 låg inställning 0.4 till 0.8 x Ir33544 hög inställning 0.8 till 1 x Ir33545 utan överlastskydd■ Ir = In för kortslutningsskyddet■ frekvensskydd ej tillgängligt■ lastövervakning baserad på ström ej tillgängligtByta ut inställningspluggenGör så här:1. Slå ifrån effektbrytaren.2. Öppna skyddsluckanpå det elektroniskaskyddet.3. Skruva ur fästskruvenför inställningspluggen helt.E60321AE60322AMicrologic 5.0 PMicrologic 5.0 PVarning!Om ingen inställningsplug finns installeradfungerar det elektroniska skyddetmed följande inskränkningar:■ utlösningsvärde Ir (lång tid) är 0,4■ fördröjningen tr (lång tid) motsvarardet värde som omkopplaren är inställd på■ funktionen för jordfelsskydd ärinte tillgänglig■ spänningsingångarna är frånkoppladeE60323A4. Ta urinställningspluggen.Micrologic 5.0 P.7 .8 .9.95.98x InE60324A5. Sätt in den nyainställningspluggen.Micrologic 5.0 Plong timealarm@ 6 Ir 244 8 12.51long time.7 .8 .9.95.98x In4 8 12.51@ 6 Ir 24alarm6. Skruva i fästskruvenför inställningspluggenigen.7. Kontrollera och/eller ändrainställningarna för detelektroniska skyddet.79Micrologic PSchneider Electric


Tekniskt appendixTermiskt minneTermiskt minneMed det termiska minnet kan temperaturstegring och avkylning som orsakas avströmförändringar i ledarna simuleras.Sådana förändringar kan orsakas av:■ frekventa motorstarter■ att belastningen fluktuerar runt utlösningsvärdena■ upprepade tillslag av effektbrytaren mot ett felElektroniska skydd utan termiskt minne (i motsats till överlastskydd med bimetall)reagerar inte på ovanstående typer av överlast, eftersom varaktigheten inte ärtillräcklig för att framkalla utlösning. Alla typer av överlast leder dock tilltemperaturstegringar, som kan ackumuleras och framkalla överhettning.I elektroniska skydd med termiskt minne registreras temperaturstegringar somorsakas av överlast. Även kortvarig överlast ger upphov till temperaturstegringarsom lagras i minnet.Den information som lagras i minnet förkortar utlösningstiden.Micrologic och det termiska minnetAlla Micrologic elektroniska skydd är standardutrustade med termiskt minne.■ före utlösning är tidskonstanterna för temperaturstegring och avkylning identiskaför alla skydd och beror på inställda fördröjningar:❑ om fördröjningen är kort är tidskonstanten liten❑ om fördröjningen är lång är tidskonstanten stor■ efter utlösning p g a överlast (långtidsutlösare) simuleras avkylningskurvan avdet elektroniska skyddet. Om effektbrytaren slås till på nytt innan tidskonstanten(ca 15 minuter) har löpt ut minskas den utlösningstid som anges i utlösningskurvorna.Kortidsskydd och intermittenta felFör skyddsfunktionen (kort tid) gäller att intermittenta strömmar som inte orsakarutlösning lagras i Micrologics minne.Informationen motsvarar den som lagras i det termiska minnet för långtidsskyddoch minskar fördröjningen för korttidsskydd.Differentialskydd och intermittenta felFör differentialskyddet tillämpas samma lagring i minnet som för korttidsskydd.80Micrologic PSchneider Electric


Data tillgängliga viakommunikationstillvalet COMMed hjälp av kommunikationstillvaletCOM får du fjärråtkomst till inställningarför mätning, konfigurering, underhålloch skydd för Micrologic P.Mätningar■ strömmar❑ momentana strömmar❑ maxvärden för momentana strömmar❑ medelvärden för momentana strömmar❑ momentan strömobalans per fas❑ maxvärden för momentan strömobalans■ medelvärden för ström❑ medelvärden för ström per fas❑ maxmedelvärden för ström per fas sedan senaste uppdateringen❑ rekommenderade medelvärden per fas❑ datering för maxmedelvärden för ström■ spänningar❑ fas-nollspänning och fasspänning❑ medelvärde för fas-nollspänning eller fasspänning❑ obalans i fas-nollspänning eller fasspänning❑ maxvärden för obalans i fas-nollspänning eller fasspänning■ aktiv effekt per fas■ medeleffekt❑ medeleffekt per fas❑ maxvärden för medeleffekt per fas sedan senaste uppdateringen❑ rekommenderade maxvärden för medeleffekt per fas❑ datering för maxvärden för aktiv medeleffekt■ energi❑ total aktiv energi❑ positivt ackumulerad energi❑ negativt ackumulerad energi■ mätning av nätfrekvens■ intervall mellan senaste uppdatering av realtidsvärden och aktuell tabell■ datum för uppdatering av medelström, medeleffekt och energiKonfigurering■ uppdatering av datum och klockslag i det elektroniska skyddet■ lösenord för mätningsmodul■ identifikationskod för det elektroniska skyddet■ identifikationsnamn för det elektroniska skyddet■ val av beräkningsalgoritm för mätningar■ matningsriktning för aktiv effekt■ teckenkonvention för mätning av total energi■ skalningsfaktorer■ varaktighet för tidsfönstret för medelström■ beräkningsprincip för tidsfönstret för medeleffekt■ varaktighet för tidsfönstret för medeleffekt■ indikering av batteriets status■ fel- och larmhistorik■ manöverräknare och förslitning av kontakterSkydd■ effektbrytarens märkström■ typ av skydd för nollan■ parametrar för skyddet I 2 t (lång tid)■ parametrar för skyddet Idmtl (lång tid)■ parametrar för korttidsskydd■ parametrar för momentant skydd■ parametrar för differentialskydd■ parametrar för jordfelsskydd■ parametrar för skyddet mot strömobalans, larmet I t,och maxtrömsskyddet■ parametrar för spänningsskydd■ parametrar för övriga skydd81Micrologic PSchneider Electric


TeknisktappendixUtlösningsvärdenoch fördröjningarÖverlastskydd (lång tid) I 2 t och IdmtlTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleransutlösningsvärde Ir 0,4 In till In max 1 A mellan 1,05 och 1,20 Irfördröjning tr 0,5 till 24 s max 0,5 s - 20 %, + 0 %Kortslutningsskydd (kort tid)Typ Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleransutlösningsvärde Isd 1,5 Ir till 10 Ir max 10 A +/- 10 %fördröjning tsd 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 s max 0,1 sMomentant skyddTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleransutlösningsvärde Ii 2 In till 15 In eller OFF max 10 A +/- 10 %Differentialskydd för Micrologic 6.0 PTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleransutlösningsvärde Ig depends on rating max 1 A +/- 10 %fördröjning tg 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 s max 0,1 sJordfelsskydd för Micrologic 7.0 PTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningsstag ToleransI∆n utlösningsvärde max 0.1 A - 20 %, + 0 %∆t fördröjning 60 -140 - 230 - 350 - 800 ms max 1 stegNeutralledarskyddTyp Inställningsområd Fabriksinställningtrepolig apparat Off, N/2, N, 1.6xN offfyrpolig apparat Off, N/2, N N/282Micrologic PSchneider Electric


StrömskyddTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleransströmobalans I unbalaktiveringsgräns 5 till 60 % 60 % 1 % -10 %, +0 %kvitteringsgräns 5 % till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 1 % -10 %, +0 %aktiveringsfördröjning 1 till 40 s 40 s 1 s -20 %, +0 %kvitterings- 10 till 360 s 10 s 1 s -20 %, +0 %fördröjningI t differentialskyddslarmaktiveringsgräns 20 till 1200 A 1200 A 1 A +/- 15 %kvitteringsgräns 20 A till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 1 A +/- 15 %aktiveringsfördröjning 1 till 10 s 10 s 0,1 s -20 %, +0 %kvitterings- 1 till 10 s 1 s 0,1 s -20 %, +0 %fördröjningI t jordfelslarmaktiveringsgräns 0,5 till 30 A 30 A 0,1 A -20 %, +0 %kvitteringsgräns 0,5 A till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 0,1 A -20 %, +0 %aktiveringsfördröjning 1 till 10 s 10 s 0,1 s -20 %, +0 %kvitterings- 1 till 10 s 1 s 0,1 s -20 %, +0 %fördröjningmaxström I1 max, I2 max, I3 max, IN maxaktiveringsgräns 0,2 till 10 In In 1 A ± 6,6 %kvitteringsgräns 0,2 In till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 1 A ± 6,6 %aktiveringsfördröjning 15 till 1500 s 1500 s 1 s -20 %, +0 %kvitterings- 15 till 3000 s 15 s 1 s -20 %, +0 %fördröjningSpänningsskyddTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleransunderspänning U minaktiveringsgräns 100 V till aktiveringsgräns 100 V 5 V -5 %, +0 %för U maxkvitteringsgräns aktiveringsgräns till aktiverings- aktiveringsgräns 5 V -5 %, +0 %gräns för U maxaktiveringsfördröjning 0,2 till 5 s 5 s 0,1 s -0 %, +20 %kvitterings- 0,2 till 36 s 0,2 s 0,1 s -0 %, +20 %fördröjningöverspänning U maxaktiveringsgräns aktiveringsgräns för 725 V 5 V -0 %, +5 %U min till 1200 Vkvitteringsgräns 100 V till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 5 V -0 %, +5 %aktiveringsfördröjning 0,2 till 5 s 5 s 0,1 s -0 %, +20 %kvitterings- 0,2 till 36 s 0,2 s 0,1 s -0 %, +20 %fördröjningspänningsobalans U unbalaktiveringsgräns 2 till 30 % 30 % 1 % -10 %, +0 %kvitteringsgräns 2 % till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 1 % -10 %, +0 %aktiveringsfördröjning 1 till 40 s 40 s 1 s -20 %, +0 %kvitterings- 10 till 360 s 10 s 1 s -20 %, +0 %fördröjning83Micrologic PSchneider Electric


TeknisktappendixUtlösningsvärdenoch fördröjningarÖvriga skyddTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleransbakeffekt rP maxaktiveringsgräns 5 till 500 kW 500 kW 5 kW ± 2,5 %kvitteringsgräns 5 kW till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 5 kW ± 2,5 %aktiveringsfördröjning 0,2 till 20 s 20 s 0,1 s -0 %, +20 %kvitterings- 1 till 360 s 1 s 0,1 s -0 %, +20 %fördröjningmaxfrekvens F maxaktiveringsgräns aktiveringsgräns 65 Hz 0,5 Hz ± 0,5 Hzför F min till 540 Hzkvitteringsgräns 45 Hz till aktiveringsgräns aktiveringsgräns 0,5 Hz ± 0,5 Hzaktiveringsfördröjning 0,2 till 5 s 5 s 0,1 s -0 %, +20 %kvitterings- 1 till 36 s 1 s 0,1 s -0 %, +20 %fördröjningminimumfrekvens F minaktiveringsgräns 45 Hz till aktiveringsgräns 45 Hz 0,5 Hz ± 0,5 Hzför F maxkvitteringsgräns aktiveringsgräns till aktiveringsgräns 0,5 Hz ± 0,5 Hzaktiveringsgräns för F maxaktiveringsfördröjning 0,2 till 5 s 5 s 0,1 s -0 %, +20 %kvitterings- 1 till 36 s 1 s 0,1 s -0 %, +20 %fördröjningfasrotationaktiveringsgräns riktning Ph1, Ph2, Ph3 riktning Ph1, Ph2, Ph3 - -eller riktning Ph1, Ph3, Ph2kvitteringsgräns aktiveringsgräns aktiveringsgräns - -aktiveringsfördröjning 0,3 s 0,3 s - +/- 20 %kvitterings- 0,3 s 0,3 s - +/- 20 %fördröjningLastfrånkoppling / laståterinkopplingTyp Inställningsområde Fabriksinställning Inställningssteg Toleranssom en funktion av ström Iaktiveringsgräns 50 till 100 % Ir 100 % Ir 1 % ± 6 %kvitteringsgräns 30 % Ir till frånkopplingsgräns frånkopplingsgräns 1 % ± 6 %aktiveringsfördröjning 20 till 80 % tr 80 % tr 1 % -20 %, +0 %kvitterings- 10 till 600 s 10 s 1 s -20 %, +0 %fördröjningsom en funktion av effekt Paktiveringsgräns 200 till 10000 kW 10000 kW 50 kW ± 2,5 %kvitteringsgräns 100 kW till frånkopplingsgräns frånkopplingsgräns 50 kW ± 2,5 %aktiveringsfördröjning 10 till 3600 s 3600 s 10 s -20 %, +0 %kvitterings- 10 till 3600 s 10 s 10 s -20 %, +0 %fördröjning84Micrologic PSchneider Electric


Andra inställningarM2C / M6C kontakterTyp Inställn.område Fabriksinställning Stegtidsfördröjd (time-delay) 1 - 360 s 360 s 1 smanuell reset (latching)feljöljande (non-latching)Micrologic inställningarTyp Inställn.område Fabriksinställning Stegspråk (language) German English UKEnglish USEnglish UKItalianFrenchSpanishChinesedatum/tid (date/time)1 seffektbrytar- (circuitbreaker-"no def"definition selection)neutralledartrafo (neutral CT)ingen (no TC)spänningsomsättning (VT ratio)primärspänning min. 100 V, max. 1150 V 690 V 1 Vsekundärspänning min. 100 V, max. 690 V 690 V 1 VFrekvens (system- 50/60 Hz 50/60 Hzfrequency)eller400 HzMätningsinställningarTyp Inställn.område Fabriksinställning Stegfördelningssystem 3 Φ, 3 w, 3 CT 3 Φ, 4 w, 4 CT(system type) 3 Φ, 4 w, 3 CT3 Φ, 4 w, 4 CTmedelström (demand current)beräkningsmetod thermal eller block intervallblock intervalltidsfönster fixed eller sliding slidingberäkningsintervall 5 till 60 minuter 15 minuter 1 minutdemand-powercalculation method thermal eller block intervalblock intervall ellersync. to commstidsfönster fixed eller sliding slidingberäkningsintervall 5 till 60 minuter 15 minuter 1 minut(calculation interval)effektriktning P+ P+(power sign) P- (uppifrånoch nedåt)effektfaktor IEEE IEEE(sign convention) IEEE alternativIECKommunikationsinställningarTyp Inställn.område Fabriksinställningcom parameterMODBUSaddress 1-47 47baud rate 9600 ill 19 200 baud 19 200 baudparitiet jämn (even) jämn (even)ingen (none)fjärrinställning (remote setting)access ja / nej yesaccesskod 0000 till 9999 0000fjärr- manuell automatiskmanöver (remote control) automatiskAvancerade skyddsparametrarTyp Inställn.område Fabriksinställningströmskydd (current protection) alarm / trip / OFF OFFspänningsskyddandra skydd85Micrologic PSchneider Electric


TeknisktappendixInställningsområden ochnoggrannhet för mätningar■ Noggrannheten för strömmätningberor på både det visade (eller kommunicerade)värdet och effektbrytarensmärkström, där:Noggrannheten = 0.5% In + 1.5% avvisat värdeExempel:För en 4000 A effektbrytare med visatvärde 49 A i Micrologic P's display blirnoggranheten:0.5% x 4000 + 1.5% x 49 = ± 21 AIntervall och noggrannhet för mätningarTyp Inställningsområde Toleransmomentan strömI1 0 till 32 kA ± 1,5 %I2 0 till 32 kA ± 1,5 %I3 0 till 32 kA ± 1,5 %IN 0 till 32 kA ± 1,5 %I t 0 till 32 kA ± 1,5 %I1 max 0 till 32 kA ± 1,5 %I2 max 0 till 32 kA ± 1,5 %I3 max 0 till 32 kA ± 1,5 %IN max 0 till 32 kA ± 1,5 %I t max 0 till 32 kA ± 1,5 %medelvärde strömI1 0 till 32 kA ± 1,5 %I2 0 till 32 kA ± 1,5 %I3 0 till 32 kA ± 1,5 %IN 0 till 32 kA ± 1,5 %I1 max 0 till 32 kA ± 1,5 %I2 max 0 till 32 kA ± 1,5 %I3 max 0 till 32 kA ± 1,5 %INmax 0 till 32 kA ± 1,5 %fasspänningU12 0 till 1200 V ± 0,5 %U23 0 till 1200 V ± 0,5 %U31 0 till 1200 V ± 0,5 %fas-nollspänningU1N 0 till 1200 V ± 0,5 %U2N 0 till 1200 V ± 0,5 %U3N 0 till 1200 V ± 0,5 %medelvärde spänningU med 0 till 1200 V ± 0,5 %spänningsobalansU obalans 0 till 100 % ± 0,5 %momentan effektP 0 till 32 MW ± 2 %Q 0 till 32 Mvar ± 2 %S 0 till 32 MVA ± 2 %effektfaktorPF -1 till +1 ± 0,01medelvärde effektP 0 till 32 MW ± 2 %Q 0 till 32 Mvar ± 2 %S 0 till 32 MVA ± 2 %P max 0 till 32 MW ± 2 %Q max 0 till 32 Mvar ± 2 %S max 0 till 32 MVA ± 2 %total energiE.P -10 10 GWh till +10 10 GWh ± 2 %E.Q -10 10 Gvarh till +10 10 Gvarh ± 2 %E.S -10 10 GVAh till +10 10 GVAh ± 2 %total förbrukad energiE.P -10 10 GWh till +10 10 GWh ± 2 %E.Q -10 10 Gvarh till +10 10 Gvarh ± 2 %total genererad energiE.P -10 10 GWh till +10 10 GWh ± 2 %E.Q -10 10 Gvarh till +10 10 Gvarh ± 2 %frekvensF 45 Hz till 440 Hz 0,1 Hz86Micrologic PSchneider Electric


Beräkningsmetoderför effektfaktorE71920BFlow of active andreactive powerQP P from från load lastenQ to till load lastenP from loadQPfromfrån lastenloadQ från lastenP P to till load lastenQ Q to till load lastenP to loadP till lastenQ from loadQ från lastenPE71921BIECQP = -Q = +pf = -P = -Q = -pf = -P = +Q = +pf = +P = +Q = -pf = +PE71922BIEEEQP = -Q = +pf = + (leading)P = -Q = -pf = - (lagging)P = +Q = +pf = - (lagging)P = +Q = -pf = + (leading)PE71923BIEEE AltQP = -Q = -pf = + (leading)P = -Q = +pf = - (lagging)P = +Q = -pf = - (lagging)P = +Q = +pf = + (leading)P87Micrologic PSchneider Electric


Schneider Electric Sverige AB Box 1009611 29 Nyköping191 29 SollentunaTel: 0155-26 54 00Fax: 0155:21 42 86E-post: info@se.schneider-electric.comwww.schneider-electric.se04443726AA-DBox 954191 29 SollentunaTel: 08-623 84 00Fax: 08-623 84 8512-2003

More magazines by this user
Similar magazines