12.07.2015 Views

Om sexuell orientering och identitet i skolan - Lärarnas Riksförbund

Om sexuell orientering och identitet i skolan - Lärarnas Riksförbund

Om sexuell orientering och identitet i skolan - Lärarnas Riksförbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Om</strong> <strong>sexuell</strong> <strong>orientering</strong><strong>och</strong> <strong>identitet</strong> i <strong>skolan</strong>


FörordLärare ska ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personligautveckling <strong>och</strong> förmåga till kritiskt tänkande. Lärare ska intediskriminera någon med avseende på exempelvis <strong>sexuell</strong> <strong>identitet</strong>.Ingen elev eller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad pågrund av sin <strong>sexuell</strong>a <strong>orientering</strong>, <strong>skolan</strong> ska därmed utgöra den fristadför tolerans som hela samhället borde vara.För även om den generella attityden beskrivs som överlag positiv på deskolor där lärarna i denna undersökning arbetar, framgår det tydligt attdet finns enskilda personer, både lärare <strong>och</strong> elever, som skulle ha problemmed att en öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong> lärare skulle börja arbetapå <strong>skolan</strong>.Detta är inte acceptabelt <strong>och</strong> vi som förbund kommer att under parollen”Det öppna klassrummet” fortsätta vårt arbete för ett mer normkritisktförhållningssätt inom skolväsendet.Bo JanssonFörbundsordförande Lärarnas RiksförbundFreddy GripOrdförande LR Stud


InnehållSammanfattning ____________________________________________ 8Förslag ___________________________________________________ 10Resultatredovisning _______________________________________ 11


SammanfattningLärarnas Riksförbund har skickat ut en mejlenkät till 2 600 lärare igrund- <strong>och</strong> gymnasie<strong>skolan</strong> med frågor om hur de uppfattar klimatetför lärare <strong>och</strong> elever som tillhör HBTQ-gruppen på den skola där de arbetar.1 211 lärare har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 47 procent.En majoritet av lärarna, 71 procent, svarar att <strong>skolan</strong> de arbetar på haren generellt tolerant attityd, det vill säga att det inte upplevs som ettproblem på <strong>skolan</strong> att en lärare är öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong>. Detsammagäller för elever som är öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a. 17 procentsvarar att de inte vet, vilket kan innebära att de inte haft anledning atttidigare tänka på saken. Var tionde lärare anser att inte råder en tolerantinställning på den skola där de arbetar.Samtidigt som den generella attityden beskrivs som överlag positiv påde skolor där lärarna i denna undersökning arbetar, framgår det tydligtatt det finns enskilda personer, både lärare <strong>och</strong> elever, som skulle haproblem med att en öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong> lärare skulle börjaarbeta på <strong>skolan</strong>. 45 procent av lärarna svarar att det är på detta vis,medan 25 procent svarar att de inte vet. Av de 45 procenten som svaradeatt det finns enstaka personer som skulle ha problem med homo- ellerbi<strong>sexuell</strong>a lärare, svarar 85 procent att det rör sig om enstaka elever<strong>och</strong> 59 procent att det i stället/också handlar om enstaka lärare. Manhar alltså haft möjligheten att ange två svarsalternativ.40 procent av de svarande lärarna tror att lärarna på den skola där dejobbar skulle uppleva det problematiskt/mer problematiskt om enlärare var transperson, jämfört med homo- eller bi<strong>sexuell</strong>. Det sammagäller frågan om hur lärarna i denna undersökning tror att deras kollegorskulle uppleva en elev som är transperson, jämfört med elever somär homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a. Det framgår dock att lärarna i något störreutsträckning tror att kollegorna skulle uppleva det som mer problematisktmed en lärare som är transperson, än en elev som är detta. En relativtstor andel lärare svarar dock att de inte vet, cirka var tredje lärare.8


70 procent av lärarna i enkäten känner sig trygga med att hanteravärdegrundsfrågor som handlar om <strong>sexuell</strong> <strong>orientering</strong> <strong>och</strong> olika <strong>identitet</strong>ergentemot eleverna. 28 procent säger att de skulle behöva merkunskap om detta. Endast två procent upplever det som problematisktatt hantera dessa frågor.Endast hälften av lärarna i undersökningen, 54 procent, säger att arbetsorganisationenpå deras skola klarar av att hantera konflikter/trakasseriersom har med <strong>sexuell</strong> läggning/<strong>identitet</strong> att göra. 27 procentsvarar att de inte vet om <strong>skolan</strong> klarar av denna typ av ärenden, vilketmåste betecknas som allvarligt.9


FörslagLärarnas Riksförbund vill lansera det öppna klassrummet. Ingen eleveller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad på grund av sin<strong>sexuell</strong>a läggning, <strong>skolan</strong> ska därmed utgöra en fristad för tolerans.Förbundet kommer därför att anordna medlemsseminarier tillsammansmed studerandeorganisationen för att göra lärare mera tryggaatt hantera denna typ av frågor.Lärarnas Riksförbund uppmanar• läromedelsförlagen att göra en genomgång av befintliga läromedelför att granska om dessa lever upp till dagens krav <strong>och</strong> har ett normkritisktförhållningssätt.• staten att göra en genomgång av lagar, förordningar, läroplaner,kursplaner <strong>och</strong> ämnesplaner för att undersöka om dessa på etttillräckligt sätt tar omhand förutsättningar för att skapa det öppnaklassrummet.• staten att göra en genomgång <strong>och</strong> analys av lärarutbildningens examensmålför att trygga att nyexaminerade lärare har en tillräckliggrund att stå på i sin framtida yrkesutövning.Lärarnas Riksförbund anser att:• redan befintliga likabehandlingsplaner (<strong>och</strong> konflikthanteringsplaner)förankras bland samtliga lärare, så att det inte råder någottvivel om vad som är <strong>skolan</strong>s skyldighet i fall konflikter <strong>och</strong> trakasserierinträffar som har med <strong>sexuell</strong> <strong>orientering</strong> <strong>och</strong> <strong>identitet</strong> att göra.• Lärarfortbildningen stärks för att tillförsäkra att lärarna har entillräcklig kunskapsbas. Respektive huvudman bör finna samverkanmed lämpliga organisationer.10


ResultatredovisningJag arbetar i huvudsak på en skola som ligger i:Diagram 1.I diagram 1 framgår hur de svarande lärarna fördelar sig på olika typerav orter i landet. Några generella slutsatser går inte att dra utifrån hurlärare i samtliga ortstyper svarar, då det exempelvis endast rör sig om120 lärare (10 procent) från glesbygden, medan det handlar om 491lärarsvar från mindre orter.Stora skillnader i hur lärarna svarar beroende på ort kommer att kommenterasmed försiktighet i denna rapport. Någon viktning av svarenhar inte gjorts då förbundets medlemsregister inte är uppdelat på defyra kategorierna i diagrammet.11


Diagram 2.Anser du generellt att den skola där du arbetar har en tolerantinställning till lärare som är homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a, det vill säga attdet inte skulle betecknas som ett problem för en lärare att varaöppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong>?Lärarna har fått ange svar på en fyragradig skala om toleransnivånpå <strong>skolan</strong> när det gäller lärare som är öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a.Siffran 1 betyder att inställningen är tolerant, det vill säga att det inteär ett problem för en öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong> lärare att arbeta på<strong>skolan</strong>, medan siffran 4 indikerar motsatsen.En stor majoritet av lärarna i denna enkät, 71 procent, svarar antingensiffran 1 eller 2, vilka ligger på den mer positiva sidan av skalan. Nästanvar femte, 17 procent, svarar att de inte vet. Tolv procent svarar på dennegativa sidan av skalan, siffrorna 3 eller 4.Det är alltid ett problem att det finns skolor där lärare inte kan varaöppna med sin läggning/<strong>identitet</strong>. Dock rör det sig om en förhållandevisliten andel där detta uttrycks. Det är också viktigt att poängtera attnågra slutsatser inte kan dras från de lärare som svarat att de inte vet,17 procent.12


Ortens storlek tycks ha betydelse för den skattade toleransen, så tillvida att betydligt fler lärare svarat siffran 1 i storstäderna jämfört medhur lärarna svarat i glesbygden. Där är det i stället en större andel somsvarat Vet ej. Då underlaget i samtliga kategorier inte är tillräckligtför att dra generella slutsatser om skillnader, är det viktigt att i dennaundersökning inte slå fast någon ”sanning” om ortsskillnader.Anser du generellt att den skola där du arbetar har en tolerantinställning till elever som är homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a, det vill säga attdet inte skulle betecknas som ett problem för en elev att vara öppethomo- eller bi<strong>sexuell</strong>?Diagram 3.Samma fråga ställdes gällande elever. Det finns inga stora skillnader isvaren jämfört med föregående fråga. En stor majoritet av lärarna, 72procent, svarar att det inte skulle vara några problem för en elev attvara öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong> på den skola där de arbetar. En någotmindre andel lärare, jämfört med föregående fråga som handlade omlärarkollegor, svarar att de är osäkra, tolv procent. I gengäld är detfler som svarar att det skulle uppfattas som ett problem med en öppethomo- eller bi<strong>sexuell</strong> elev, vilket innebär att man svarat siffrorna 3 eller4 på skalan.13


Det verkar som att frågan om elevers <strong>sexuell</strong>a <strong>identitet</strong> är något merkomplicerad i jämförelse med hur lärarna svarade när det gällde enkollega/kollegor. En vägledning om varför finns i diagram 5 längrefram.De båda frågorna ovan ger en mycket generell bild över hur lärarnauppfattar stämningarna i förhållande till kollegors <strong>och</strong> elevers inställningtill homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a på den skola där de själva arbetar.Liksom i föregående diagram tenderar ortens storlek att spela viss rolldär kontrasten är som störst mellan glesbygd <strong>och</strong> storstad, enligt korskörningarna.Diagram 4.Tror du att det finns lärare <strong>och</strong>/eller elever på din skola som skulleha problem med att en ny lärare började arbeta som är öppethomo- eller bi<strong>sexuell</strong>?När frågan ställs mer specifikt, om man kan identifiera personer på<strong>skolan</strong> som skulle uppleva det problematiskt att en lärare är öppethomo- eller bi<strong>sexuell</strong>, blir svaren något annorlunda, jämfört med detidigare generellt hållna frågorna.14


Då svarar nästan hälften, 45 procent av lärarna i undersökningen, attdet finns lärare <strong>och</strong>/eller elever som skulle ha problem med detta.En fjärdedel är osäkra <strong>och</strong> svarar följaktligen Vet ej.Följdfråga: Du svarade Ja på föregående fråga. Vilka tror du skulleha problem med att en ny lärare börjar arbeta som är öppet homo-eller bi<strong>sexuell</strong>? (maximalt två svarsalternativ)Diagram 5.Diagrammet ovan visar endast svar från de lärare som svarade Ja påföregående fråga.Det är tydligt att det trots ett relativt tolerant klimat (om man beaktarsvaren i diagrammen 2 <strong>och</strong> 3) finns enstaka individer som lärarna kanidentifiera som skulle ha problem med en öppet homo- eller bi<strong>sexuell</strong>lärare. Det rör sig om både lärare <strong>och</strong> elever. Det handlar dock i högreutsträckning om enstaka elever än enstaka lärare.Det är allvarligt att cirka tio procent av lärarna som svarade Ja påföregående fråga, upplever att eleverna på <strong>skolan</strong> generellt skulle haproblem med en homo- eller bi<strong>sexuell</strong> lärare.15


Diagram 6.Tycker du generellt att din skola blivit en mer tolerant arbetsplatsför lärare <strong>och</strong> elever som är homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a de senaste femåren?Av de lärare som arbetat på sin skola i minst fem år svarar en tydligmajoritet att <strong>skolan</strong> antingen blivit mer tolerant eller att ingen skillnadmärks jämfört med hur det var för fem år sedan. När det gäller detsvarsalternativ som fått flest kryss, att ingen skillnad märks, är det relevantatt titta tillbaka på svarsfördelningen i diagrammen 2 <strong>och</strong> 3. Därgavs en generellt positiv bild av klimatet.17 procent svarar att de inte vet om <strong>skolan</strong> där de arbetar har blivit enmer tolerant arbetsplats för lärare <strong>och</strong> elever som är homo- eller bi<strong>sexuell</strong>ade senaste fem åren. Det kan bero på att man inte haft någonkonkret anledning, varken positiv eller negativ, att tänka i dessa termer.Det behöver alltså inte nödvändigtvis tolkas negativt att man svarat Vetej på denna fråga.16


Tror du att de svarsalternativ du nyss angett i anslutning till frågornaom lärare som är homo- eller bi<strong>sexuell</strong>a skulle se annorlundaut om frågorna istället gällt lärare som är transperson?Diagram 7.I diagrammet ovan framgår tydligt att toleransen svänger om manjämför de skattade attityderna i fråga om lärare som är homo- eller bi<strong>sexuell</strong>amed lärare som är transperson. Endast drygt var fjärde läraresvarar att de föregående svarsalternativen inte skulle variera om frågangällt en lärare som är transperson. 40 procent svarar istället att svarsalternativenskulle färgas av mindre tolerans om det gällt lärare som ärtransperson.Det går också att utläsa att osäkerheten är mycket större, än när frågornahandlade om homo- eller bisexualitet. 34 procent av de svarandelärarna uppger att de inte kan ta ställning till eventuella skillnader isvarsalternativ.17


Diagram 10.Upplever du att arbetsorganisationen på din skola skulle klara avatt hantera konflikter/trakasserier som uppkommit på grund av attnågon lärare eller elev tillhör HBTQ-gruppen?Frågan om hur skolor hanterar eventuella konflikter <strong>och</strong> trakasseriersom har sitt ursprung i <strong>sexuell</strong> läggning/<strong>identitet</strong> visar på en tudeladbild. Drygt hälften av lärarna, 54 procent, svarar att de vet att det finnssätt för <strong>skolan</strong> att hanterar dessa frågor. Resten svarar antingen att<strong>skolan</strong> inte kan hantera dessa frågor, att de inte vet eller att det endastfungerar i förhållande till elevärenden.I det här fallet är det allvarligt att lärare över huvud taget svarar att deinte vet om <strong>skolan</strong> kan hantera konflikter eller trakasserier av det härslaget. Det framgår att cirka hälften av de svarande lärarna på ett ellerannat sätt ser brister i hur <strong>skolan</strong> fungerar, vilket måste betecknas sommycket allvarligt.Inga skillnader syns i korskörningarna vad gäller vilken typ av ort lärarnaarbetar på.20


Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserarbehöriga lärare <strong>och</strong> studie- <strong>och</strong> yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmarär vi ett av de största förbunden inom Saco.Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se2013-07

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!