FIRE-BOND SILMAX PRO - Bostik

tds.bostik.se
  • No tags were found...

FIRE-BOND SILMAX PRO - Bostik

FIRE-BOND SILMAX PROPRODUKTDATABLADVersion 200906.001-0041 (2)Beskrivning av produktEnkomponent fogmassa för brandklassadeanslutningsfogar i byggnader, brandklass upptill EI 120. Fogmassan är lättapplicerad medhand eller tryckluftsspruta. Fogmassansspeciella konsistens gör tilltryckning ochpinning enkel. Efter reaktion med fukt härdarfogmassan till en högelastisk fog med godrörelseupptagningsförmåga.Typgodkännandebevis 0047/07.rnrnBostikFire-Bond Silmax uppfyller EN 1366-4:2006,EN 1363-1:1999 och i tillämpliga delar EN1363-2:1999. Testerna redovisas i SPrapporterna P602692 A och B. Resultatet avtesterna redovisas i tabellen.AnvändningsområdenEn brandklassad fogmassa förbrandfogskonstruktioner som ska uppfyllabrandkrav avseende brandsäkerhet ianslutningar och rörelsefogar samt för gasoch röktätning.ArbetsbeskrivningEn brandfogskonstruktion ska alltid bestå avobrännbar stenull som bottningslist samtfogmassa. Drevningsremsornas bredd skavara 70 mm och tjockleken 30 mm med enokomprimerad densitet lägst 30 kg/m³. Ärfogen djupare än 70 mm ska stenullen vikasdubbel.Fogutforming se tabell.*stålprofil bestående av två fyrkantsprofilermed höjd 20 mm med mellanliggandeisolering av 25 mm PromatectFörklaring: tex lättbetong/betonglättbetong/betong EI 120 betyder attkonstruktionen tätar mot läckande brandrök(E) och isolerar mot värme (I) i 120 minuter.Förbehandling av fogytor.Alla ytor måste vara torra och fria från fettoch damm. Olje- och fettrester, framförallt påmetall, glas etc avlägsnas med sprit elleraceton. Murbruksrester och cementslamavlägsnas mekaniskt. Hög fuktighet i betongförsämrar vidhäftningen. Vittrad målning påmetall och trä är olämplig som underlag.Primerbehandling.Porösa material: I de fall fog och fogytorkommer att för mycket höga fukthalter,rekommenderas primning med exempelvisBostik Primer 5075.När det gäller betong i utomhusmiljö ärprimning ett krav.Täta material: Avtorkning av ytan med BostikCleaner/Aktivivator.FogdimensioneringSe tabell ovan.AppliceringNär fogen är rengjord och stenullenmonterad appliceras fogmassan med enfogpistol. För dimensioner se tabellen. Denbästa vidhäftningen uppnås när fogen fylles välvid sprutningen utan luftfickor och fogytansedan tryckes till vid glättningen, så attmaterialet får full kontakt medanläggningsytorna.PinningrnPinna fogen omedelbart efterapplicering för att säkra full kontakt ochtäthet mot fogsidorna. Pinna fogen med enfogpinne doppad i mild tvållösning. Förmycket tvål kan påverka tiden innan fogenblir klibbfri. Se noga till att tvållösningen intekommer mellan fogsidan och fogmassan.Efter ca 40 minuter bildas en ythud ochfogen blir klibbfri. En fullständig uthärdninguppnås efter 2-10 dagar beroende av fogenstjocklek. Luftens fuktighet och temperaturpåverkar härdningen.RengöringAvlägsna allt överskott av fogmassan vid sidanav fogen och på redskapen innan den härdat.Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.ÖvermålningÖvermålning rekommenderas inte eftersomnormal färg kan gynna eventuellbrandspridning.UnderhållOm fogytan är skadad men vidhäftningen brakan man skära bort den skadade ytan ochfoga på nytt. Om vidhäftningen är påverkad,avlägsna fogmassan helt, rengör och förberedfogen enligt instruktioner under punktenFörbehandling av fogytor,Miljö och hälsaSe säkerhetsdatablad för information.Teknisk dataEgenskaper före appliceringMaterialtypKonsistensHärdsystemDensitetArbetstemperaturRengöringsmedelBrandfarligFlampunktLagringstidSilanterminerad polyolTixotrop smidig massaFukthärdandeca 1500 kg/m3+6 till +35°CMEK, etylacetat, white spirit (ohärdad produkt)Nej>150°CMinst 9 månader i obruten förpackning. Lagras torrtoch svalt


PRODUKTDATABLADVersion 200906.001-0042 (2)FörpackningGlättningsvätskaVerktyg0,3 ltr patron och 0,6 ltr aluminiumkorvRent vatten med lite tvålSkelettspruta, tryckluftsprutaEgenskaper efter appliceringBearbetningstidca 40 min.Ythärdning5 tim vid 23°C, 50% RF. Bearbetningstid ca 40 min.Härdning1 dygn = 3 mm, 7 dygn = 10 mmHårdhetca. 30° ShoreA, 14 dygn, +25°C, 50% RFRörelseupptagning ± 25%Elasticitetsmodul0,50 N/mm2 vid 100% töjning (med varierandefuktighet och temperatur ned till -20°C enl DIN 53504-S2)Temperaturbeständighet-30 till +80°C, temporärt +90°CKemikalibeständighetMycket godBrandfogarMaterialMax.fogbredd(mm)Min. fogdjup(mm)Fogmassa (mm) Brandtekniskklassisolerad stÃ¥llprofil*- 20 65 2x10 EI 30/ E 60lättbetong/betongstÃ¥l â 15 40 2x10 E 15lättbetong/betonglättbetong/betong â 20 75 2x10 EI 90/ E 120lättbetong/betonggips â 20 120 2x10 EI 120lättbetong/betongträ â 20 70 2x10 EI 60/ E 90lättbetong/betonggips â trä 20 95 2x10 EI 90trä â trä 20 70 2x10 EI 90trä â trä 20 120 2x10 EI 120

More magazines by this user
Similar magazines