Utvecklingsavtal - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Utvecklingsavtal - Teknikföretagen

TeknikföretagensUtvecklingsavtalmellanTeknikföretagen, IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna


UtvecklingsavtalmellanTeknikföretagenIF MetallUnionenSveriges IngenjörerLedarna


InnehållFörhandlingsprotokoll 4Gemensamma värderingar 7Allmänna bestämmelser§ 1 Medbestämmandelagen och praktiska erfarenheter 9Företagets utveckling§ 2 Mål och inriktning för utvecklingsarbetet 10§ 3 Utveckling av arbetsorganisationen 11§ 4 Teknisk utveckling 12§ 5 Företagets ekonomi och resursfrågor 13Medbestämmandets former§ 6 Anpassning till lokala förhållanden 16§ 7 Förhandling mellan parterna 16§ 8 Medbestämmandeformer efter lokal överenskommelse 16§ 9 Mindre företag 18§ 10 Facklig information på betald tid 19§ 11 Koncerner och företag med flera driftsenheter 19§ 12 Arbetstagarkonsult 21Främjandet av utvecklingsarbete§ 13 Arbetslivsforskning 24§ 14 Verkstadsindustrins utvecklingsnämnd 25§ 15 Skiljenämnderna 26Förhandlingsordning med mera§ 16 Förhandlingsordning 27§ 17 Giltighetstid 283


Förhandlingsprotokoll1989‐10‐19ÄrendeParterPlatsNärvarandeför VFför Metallför SIFför CFför SALFUtvecklingsavtalVF‐Metall‐SIF/SALF/CFSveriges Verkstadsförening, StockholmHeinrich BlauertLeif BlombergRoland BengtssonPaul LidehällJan‐Erik LindgärdeParterna antar de ändringar i § 13‐17 i gällande utveck lingsavtal somanges i bilaga 1 till detta förhandlingsproto koll. Ändringarna gällerfr.o.m. den 1 januari 1990.Vid samma tidpunkt upphör Avtalet om arbetslivsforskning av den1 juli 1983 och Överenskommelsen rörande produktivitetsfrågor avden 1 september 1983 att gälla.Andra till dessa avtal knutna förbundsvisa överenskom melser gällersom tidigare.Till protokollet antecknades följande:1I Utvecklingsnämnden tjänstgör tre sekreterare, varav en utses av VF,en av Metall, en av SIF/SALF/CF gemen samt.2Utvecklingsnämndens adress är: Box 5510, 11485 Stock holm.4


3Remissvar behandlas normalt av sekreterarna i nämnden som i defall där de enas får rätt att svara för nämndens räkning. Nämndenskall hållas informerad. Kan sekrete rarna ej enas anmäls ärendet inämnden som behandlar frågan för att om möjligt komma fram tillen gemensam uppfattning. Kan enighet ej nås äger respektive parträtt att avge särskilt yttrande.4Utvecklingsavtalet hindrar inte part att bedriva egna pro jekt, menparterna förbinder sig att hålla varandra infor merade om planeradoch pågående verksamhet.5Har Utvecklingsnämnden vid slutlig handläggning av tvist om forskartillträdeenats om, att projektet är av gemen samt intresse, är parternaense om ifall förutsättningar härför föreligger, verka för att det aktuellaprojektet ge nomförs på annan likvärdig arbetsplats.6Parterna svarar var och en för sina kostnader för Utvecklingsnämndenoch sekretariatet. Övriga kostnader delas lika mellan VF ocharbetstagarorganisationerna.Kostnaderna för opartisk ordförande i rättstvist delas lika mellan VFoch arbetstagarorganisationerna.5


JusteratSVERIGES VERKSTADSFÖRENINGHeinrich BlauertSVENSKA METALLINDUSTRIARBETARE FÖRBUNDETLeif BlombergSVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNA FÖRBUNDETRoland BengtssonSVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUNDPaul LidehällSVERIGES ARBETSLEDAREFÖRBUNDJan‐Erik Lindgärde6


Företagets utveckling§ 2 Mål och inriktning för utvecklingsarbetetFlera målUtvecklingsområdenMom lUtveckling och effektivisering av företagen är jämte tryg gad sysselsättningfrågor av gemensamt intresse för före tag och anställda.Utvecklingsverksamheten i ett företag har flera mål. Hög effektivitetinom alla arbetsenheter och på alla nivåer i företagen är avgörandeför konkurrens kraft, anställningstrygghet och sysselsättning. Vidareskall arbetet och arbetsmiljön utformas med utgångspunkt från dekrav som lag och avtal ställer på en god arbetsmiljö. Arbetsorganisationenoch den enskildes arbete utformas så att de anställda gesen så engagerande och stimulerande arbetssituation som möjligt.Jämställdhet mellan män och kvinnor är också ett viktigt mål.Mom 2För att ett företag skall bli framgångsrikt, krävs utveck lingsinsatser avmånga olika slag på alla nivåer och inom alla funktioner i företaget.I detta avtal behandlas tre utvecklingsområden, nämligen:• Utveckling av arbetsorganisationen (§ 3)• Teknisk utveckling (§ 4)• Företagets ekonomi och resursfrågor (§ 5)Om arbetsgivaren eller de fackliga organisationerna i före taget såbegär förhandlar de lokala parterna i former som framgår av § 8 omriktlinjer för utvecklingsarbetet. Parter na skall söka komma fram tillen samstämmig uppfattning om hur utvecklingsarbetet fortlöpandeskall bedrivas.10


§ 3 Utveckling av arbetsorganisationenMom 1Arbetsorganisationerna måste fortlöpande utvecklas på al la nivåerför att öka företagets styrka och kompetens och därigenom bidratill trygghet och sysselsättning. Utveck ling av arbetsorganisationenskapar också möjligheter att bättre tillvarata de anställdas erfarenheteroch kunskaper. Arbeten, ledningsformer och styrsystemsom är stimu lerande och engagerande för de anställda skall därvidef tersträvas.AllmäninriktningKommentarOm de lokala fackliga organisationerna så begär redo visasoch diskuteras den befintliga arbetsorganisa tionens uppbyggnadi företaget.Mom 2Omväxlande och utvecklande arbetsformer eftersträvas så att denenskilde kan öka sina kunskaper och erfarenheter i arbetet ochdärigenom kunna få mera krävande och an svarsfulla arbetsuppgifter.Det är väsentligt att arbetet och arbetsorganisationen utfor mas medutgångspunkt från de anställdas behov och av god arbetsmiljö.Mom 3Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna samverkar kringutveckling av arbetsorganisationen enligt § 2 mom 2. Därvid skalleftersträvas att medbestämmandet utfor mas så att det innebär ökatinflytande och ansvar för de anställda i arbetet.UtvecklandearbetsformerFörändringav arbetsorganisationenDetta kommer i de flesta fall att kräva förändring och utveckling avarbetsorganisation och arbetsformer. De centralisering och delegeringär därvid av avgörande bety delse.De anställda bör ges möjligheter att medverka i planering av detegna arbetet. Diskussioner och överväganden med chef och arbetskamraterkring det gemensamma arbetet samt kring möjligheter tilldelegering inom klart av gränsade områden är ett viktigt inslag i detta11


sammanhang. Delegering av ansvar och beslutsfattande kan inom enorganisatorisk enhet och inom väl preciserade avsnitt ske till en gruppav anställda, som själva lägger upp det ge mensamma arbetet.Mom 4En utveckling av arbetsorganisationen kan t. ex. omfatta produktivitetsfrämjandeåtgärder, införande av lagarbete, grupporganisation,arbetsväxling eller arbetsutvidgning.Information,erfarenheteroch idéerMom 5De anställda skall – främst från närmaste överordnad – enskilt elleri grupp få god kännedom om förhållanden på arbetsplatsen sompåverkar det egna arbetet samt översikt lig information om företaget.De anställda skall ges möj lighet att medverka i utformningen av denegna arbets situationen samt förändrings‐ och utvecklingsarbetesom rör det egna arbetet. De anställdas idéer är ett viktigt inslag iutvecklingsar betet. De anställda bör – enskilt och i grupp – stimulerasatt aktivt delta i problemlösningar. Till områden av bety delse i dettasammanhang hör effektivitet, rationalisering, planering, arbetsorganisation,teknisk utveckling och energihushållning.KommentarDen enskilde har alltid rätt att föra fråga vidare i linjen och/ellertill den fackliga organisationen.Det har visat sig att, där förhållandena så medger, arbetsplatsträffarkan vara en lämplig form för idé ut by te och informationenligt detta moment.§ 4 Teknisk utvecklingAllmäninriktningMom 1Parterna är överens om att såväl fortlöpande som mer omfattandeteknisk förnyelse erbjuder många möjligheter som måste tillvaratasför att företagen skall överleva, vin na framgång och därmed ocksåtrygga arbete och anställ ning. Investeringar möjliggör produkti‐12


vitetsutveckling och skapar också möjligheter att introducera nyaproduktions system, utnyttja modern teknik, utveckla de anställdaskunskaper och därmed att öka företagets konkurrenskraft.Mom 2Vid teknisk förändring skall ett gott arbetsinnehåll efter strävas liksomde anställdas möjligheter till ökad kompe tens och till att ta ansvar iarbetet. De anställdas kunskaper bör tas tillvara och deras möjlighetertill samarbete och kontakt med arbets kamrater främjas.Mom 3När teknisk utveckling som innebär viktigare förändring för deanställda planeras medverkar de fackliga organisa tionerna. Sådanmedverkan sker enligt vad som anges i § 7 eller 8.EngagerandearbeteViktigareförändringArbetsgivaren redovisar de bedömningar som aktualiserar dennya tekniken, de tekniska, ekonomiska, arbetsmiljö ‐ och sys selsättningsmässigakonsekvenser som kan över blickas samt eventuelltförslag att tillsätta projektgrupper.Mom 4Det är viktigt att de anställda ges möjligheter till vidareutvecklingav sina yrkeskunskaper. Företaget tillhandahål ler i så god tid sommöjligt utbildning för de nya arbets uppgifter som tekniken medför.Sådan utbildning sker på företagets bekostnad och med oförändradeanställnings ‐ och löneförmåner.UtbildningochinformationKommentarOm information se § 3 mom 5.§ 5 Företagets ekonomi och resursfrågorMom 1Information och insyn i företagets ekonomiska situation är enbetydelsefull utgångspunkt för samverkan, inflytande och utvecklingsinsatser.De anställdas erfarenheter och kunskaper exempelvisAllmäninriktning13


örande produktionsutrustning, kvalitet, arbetsmetoder och inköpsfrågorkan därigenom nyttiggöras. Detta bidrar till stärkt konkurrenskraftför företaget.För att företaget skall kunna utvecklas krävs investeringar. Omfattningenoch inriktningen av företagets investeringar beror bl. a. avstor lek och bransch. De kan t. ex. omfatta produktionsutrustning,produktutveckling, marknads föring och forskning.Planeringoch framtidsbedömningMom 2De fackliga organisationerna i företaget ges på sådant sätt som angesi § 2, 7 och 8 insyn i och inflytande över företagets ekonomiska situation,planerings‐, budget‐ och uppföljningsarbete. Därigenom gesde fackliga företrädar na på ett tidigt stadium möjlighet att medverkamed idéer och förslag och därigenom påverka företagets framtid.Företagsledningens framtidsbedömning skall redovisas så att defackliga organisationerna i företaget får möjligheter att gemensamtmed företagsledningen behandla och bedöma företagets marknadsutsikter,inköpsverksamhet, konkurrensläge, produktutveckling ochproduktionsutrustning samt de anställdas trygghet och utvecklingi arbetet.Informationoch resultatuppföljningUtbildningMom 3Varje anställd har en unik kunskap om den egna arbetsplatsen ochdärmed mycket stora möjligheter att föreslå förbättringar till gagnför det samlade resultatet. Det är angeläget att alla känner ansvar förett effektivt utnyttjande av utrustning och material. En förutsättningför de anställdas medverkan är information om planerade insatseroch resultatuppföljning.Mom 4De anställda ges översiktlig information om företagets ekonomiskautveckling i konkret och lättillgänglig form. Utbildning om företagetsoch arbetsplatsens ekonomi och aktuella problem kan bidra tillföretagets utveckling. Så dan utbildning bör aktivt främjas.14


KommentarDet förutsätts att Rådet för utvecklingsfrågor kommer att utarbetaunderlag för utbildningen. I anslutning här till överläggerparterna, centralt eller förbund s vis, om vilken omfattning denutbildning bör ha som skall ske på betald tid.Mom 5En fråga av särskild vikt i många företag är energiförbruk ningen.Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan samverka medsyfte att uppnå god energihushållning.Energihushållning15


Medbestämmandets former§ 6 Anpassning till lokala förhållandenLokaltansvarDelegeringtill de direktberördaMom 1Formerna för samverkan och medbestämmande anpassas till delokala förhållandena på arbetsplatsen. De lokala parterna har ett gemensamtansvar för att få till stånd ändamålsenliga samverkans‐ ochmedbestämmandefor mer.Mom 2Organisations‐ och arbetsformer som innebär att beslut kan delegerastill de direkt berörda är av stor betydelse. En utveckling i dennariktning ställer krav både på företagets organisation och organisationenav det fackliga arbetet.§ 7 Förhandling mellan parternaMedbestämmandefrågorna behandlas genom förhandlingar mellanparterna och/eller enligt reglerna i detta avtal.§ 8 Medbestämmandeformer efter lokal överenskommelseLokalöverenskommelseMBLförhandlingLinjeförhandlingMom 1Efter framställan från lokal part bör arbetsgivaren och den lokalaarbetstagarorganisationen träffa överenskommelse om hur medbestämmandeskall utövas. Därvid kan följan de former kommaifråga:Förhandlingar mellan företaget och facklig organisation enligt MBL.En annan form för medbestämmande är att fackliga före trädarepå olika nivåer medverkar i företagets ordinarie linjeorganisation(linjeförhandling och linjeinformation).16


Medbestämmande kan också utövas i partssammansatta sam arbetsochinformationsorgan.Den lokala överenskommelsen skall vara så utformad att det klartframgår vilka medbestämmandefrågor och ut vecklingsområdenenligt § 2 mom 2, som omfattas av linjeförhandlingar och partssammansattaorgan. När medbestämmandet utövas i enlighetmed de lokalt överens komna formerna är kravet om primär för handlings‐och informationsskyldighet enligt MBL uppfyllt.Mom 2Lokalt kan överenskommas att till tiden begränsade frågor (exempelvisinvestering i byggnader och maskiner, omstrukturering,organisationsförändring) behandlas och ge nomföres i projekt medmedverkan av de lokala arbetsta garorganisationerna.PartssammansattaorganProjektmedverkanÖverenskommelsensinnehållDen lokala överenskommelsen om projektarbetet skall vara så utformadatt det klart framgår vilka frågor som skall behandlas i projektetoch vilka fackliga befogenheter som utövas inom projektet. Överenskommelsenkan ges den innebörden att primär förhandlings‐ ochinformations skyldighet enligt MBL sker inom projektet.Kommentar till mom 1 och 2Avsikten är att den information som lokal facklig part erhållerenligt denna paragraf minst skall motsvara informationenligt 19 § MBL.Mom 3Facklig representant skall vid medverkan i linjeförhandling, partssammansattorgan och projektarbete ges skäligt rådrum för attbedöma uppkomna frågor.Mom 4Facklig representant har vid medverkan i linjeförhandling, partssammansattorgan och projektarbete, rätt att hänskju ta viss medbestämmandefrågatill förhandling enligt MBL.RådrumMedbestämmandeförhandling17


Uppkommer fråga om nödvändigheten och omfattningen av personalinskränkningarskall frågan handläggas enligt MBLs regler omannat ej innefattas i den lokala överens kommelsen.KommentarVad som framkommit vid utövande av medbestäm mande enligtdenna paragraf är ej gällande för lokal facklig organisationsom ej deltagit i arbetet.§ 9 Mindre företagArbetstagarorganisation kan utse kontaktombud/arbets plats ombudeller motsvarande på arbetsplats där lokal facklig orga nisation saknas.Arbetstagarorganisationen in formerar arbetsgivaren om kontaktombudetsuppgifter och befogenheter.KommentarParterna är överens om att det är betydelsefullt att det är deanställda och deras fackliga representanter i företaget som iförsta hand utövar medbestämmandet. Arbetstagarförbundenåtar sig att aktivt verka för att ombud utses i företag utan lokalarbetstagarorganisa tion och att kontaktombudet ges uppgifteroch befo genheter att hantera frågor enligt detta avtal på detsätt lokal arbetstagarorganisation informerar arbetsgivarenom. VF åtar sig att aktivt verka för att arbetsgivaren tillser atttid avsätts för ombudets utbildning och för fullgörande av detfackliga uppdraget.Kommentar till § 6 ‐ 9Formerna för samverkan och medbestämmande mås te anpassastill de lokala förhållandena. Parterna vill emellertid ianslutning härtill ange några möjliga ut gångspunkter för denlokala anpassningsprocessen.• Det är viktigt att de anställda i företaget inom ramen för arbetet(yrkesrollen) ges utrymme för inflytande, delaktighet och ansvar.Den enskildes möjlighet till medbestämmande bör särskilt uppmärksammasoch främjas.18


• En viktig förutsättning för ett utvecklat medbestäm mande är attden enskilde garanteras möjlighet att i varje läge föra fråga vidarei linjen och/eller till den fackliga organisationen.• Det är angeläget att medbestämmande kan utövas i enkla smidigaformer och därigenom skapa förutsätt ningar för aktivt beslutsfattandei företaget.§ 10 Facklig information på betald tidFacklig medlem har rätt att på betald tid högst 5 timmar per år deltai av lokal arbetstagarorganisation ordnade fackliga möten på arbetsplatseni frågor som rör förhållan det till arbetsgivaren eller som iövrigt har samband med den fackliga verksamheten vid företaget.Arbetstagare har som nyanställd rätt att på betald tid under entimme delta i av lokal arbetstagarorganisation vid företaget anordnadinformation om den lokala fackliga verksamheten. En arbetstagarekan vid ett och samma företag enbart en gång på betald tid ta del avsådan information.Den närmare tillämpningen av denna bestämmelse skall överenskommasmellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.Härvid skall beaktas att möte förläggs så att det medför minstamöjliga störningar för produktionen eller arbetets behöriga gång.I normalfallet förläggs mötet utanför ordinarie arbetstid, varvidövertid sersättning utges. Efter lokal överenskommelse kan mötetförläggas på ordinarie arbetstid. Då skall i den betalda tiden inräknastid som åtgår för förflyttningen till och från mötet.§ 11 Koncerner och företag med flera driftsenheterMom 1I koncerner tillämpas detta avtal för varje företag för sig. I förstahand behandlas härvid frågor som rör det egna företaget. I informationshänseendegäller dock att övergri pande information omInformation19


koncernen – inklusive verksamhet utom landet – lämnas i de i koncerneningående företagen.Det förutsätts att lokal överenskommelse om fackligt kontaktarbeteträffas mellan koncernledningen och företrädare för lokala arbetstagarorganisationer.FörhandlingarMom 2Frågor enligt 11 § MBL som har betydelse för flera enhe ter i enkoncern kan behandlas i särskild ordning. Koncernledningen och deberörda lokala arbetstagarorganisa tionerna bör träffa överenskommelseom hur medbestäm mandet skall utövas i sådana fall. De lokalaarbetstagaror ganisationerna bör utse en grupp företrädare medbefogen het att överlägga och förhandla med koncernledningen.I de fall övergripande beslut medför viktigare förändringar lokaltskall, om ej annat följer av överenskommelse, för handlingar rörandegenomförandet av besluten ske enligt 11 § MBL.I överenskommelsen kan intas bestämmelse om att även förhandlingarenligt 12 § MBL kan behandlas enligt detta moment.FackligtkontaktarbeteMom 3Fackliga representanter anställda inom koncerner har rätt till betaldledighet i skälig omfattning för fackligt kontaktarbete.På begäran av lokala fackliga organisationer som ingår i koncernenskall förhandlingar äga rum om former och kostnader för kontaktarbete.Kostnaderna avser ersättning för förlorad arbetsförtjänst samtresor och traktamenten. Sådan facklig verksamhet bör budgeterasför nästkommande verksamhetsår.Möjligheter till samordning mellan kontaktarbete och andra överläggningar,exempelvis mellan de lokala facklig organisationerna ochkoncernledningen skall tillvaratas.20


Kommentar till mom 3Till grund för bedömningen av fackligt kontaktarbete liggersåväl behovet av en ändamålsenlig facklig verksamhet somarbetsgivarens resurser och förhållande i övrigt. Därvid skallbeaktas koncernens eller företa gets storlek, organisation,struktur och beslutsordning samt den fackliga strukturen.Kommentar till § 11Reglerna i § 11 avser verksamhet inom landet. Reglerna ovangäller i tillämpliga delar även för företag med flera självständigadriftsenheter.§ 12 ArbetstagarkonsultMom 1Enligt detta avtal ges de anställdas fackliga företrädare i företagetmöjlighet att medverka i bedömningar av företa gets ekonomiskasituation och framtid. Sådan medverkan förutsätter en utveckling avkompetens inom dessa områ den och ansvar att göra egna bedömningar.Företaget med verkar till utbildning. I sådana situationer somnedan an ges kan dock särskilda insatser behövas för att underlättaför de lokala fackliga organisationerna att behandla före liggandeproblem.Mom 2De lokala arbetstagarorganisationerna har rätt att anlita arbetstagarkonsultför särskilt uppdrag inför förestående förändringar somhar väsentlig betydelse för företagets ekonomi och för de anställdassysselsättning. Syftet med detta är att ge de fackliga organisationernamöjligheter att analysera föreliggande faktaunderlag och att ta ställningtill de frågor som förändringen aktualiserar. Konsulter kan ej idenna egenskap ges förhandlingsuppdrag.ErfarenheterochkompetensArbetstagarkonsultArbetstagarkonsult kan vara utomstående expert (extern konsult)eller anställd i företaget (intern konsult).21


I andra fall än här avses kan arbetstagarkonsult utses om de lokalaparterna är därom ense. Uppnås ej överenskom melse kan part hänskjutafrågan till Verkstadsindustrins nämnd för utvecklingsfrågorför utlåtande.KommentarI de fall de fackliga organisationerna medverkar i pro jektarbeteeller på annat sätt som anges i § 8 förutsätts de av företagetanlitade experterna ge underlag för en allsidig belysning avfrågorna i anslutning till vad som framförts från alla dem somär engagerade i projektar betet.Beslut omkonsultKompetensJävInformationfrån företagsledningenMom 3Företaget svarar för skäliga kostnader för konsult. Beslut att utsekonsult skall föregås av förhandlingar med arbets givaren. Uppdragetsomfattning, innehåll och kostnad skall preciseras och förslag tillpersonval framläggas. Överenskommelse skall eftersträvas.Mom 4Extern konsult skall vara auktoriserad eller godkänd revi sor ellerenligt arbetstagarorganisationerna på annat sätt ha erforderlig teoretiskoch praktisk kompetens.Mom 5Person som har intressen som strider mot företagets affärs mässigaintressen får ej vara arbetstagarkonsult. Person som är arbetstagarkonsulti annat företag får ej utses utan godkännande av VF ochberört arbetstagarförbund. När parterna bedömer frågan om jäv fåronödiga hinder ej uppställas.Mom 6Arbetstagarkonsult skall genom företagsledningen erhålla biträdeoch information enligt medbestämmandelagen och detta avtal i denomfattning som erfordras för uppdraget.22


Mom 7De lokala arbetstagarorganisationerna utser förtroendevalda bland deanställda till vilka konsulten skall lämna biträ de och information.FackligaföreträdareOvannämnda förtroendevalda kan med företagsledningen aktualiserainformation från konsulten till andra företräda re för de lokalaarbetstagarorganisationerna.De lokala arbetstagarorganisationerna skall på begäran in for meraföretagsledningen om konsultens arbete.Mom 8Företaget eller enskild person kan skadas om arbetstagar konsult förvidare vad han fått kännedom om men hade bort hålla hemligt.SekretessDe lokala arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren skall tillsammanssluta avtal med extern arbetstagarkon sult, i vilket skallintas bestämmelser om sekretess och om påföljder för brott motsekretessen.KommentarDenna paragraf avser företag med minst 50 anställda. Omde lokala parterna är ense föreligger dock inte hinder för attarbetstagarkonsult utses i företag med mellan 25 och 50 anställda.I sådant fall gäller reglerna i övrigt i denna paragraf.De centrala parterna skall utforma riktlinjer för sekre tessregleravseende arbetstagarkonsulter.23


Främjande av utvecklingsarbete§ 13 ArbetslivsforskningDet är ett gemensamt mål för avtalsparterna att verka för säkra, sundaoch stimulerande arbetsförhållanden inom verkstadsindustrin.Arbetsmiljöfrågorna har länge varit ett område där parter nafunnit det naturligt att samarbeta. För arbetstagarna har arbetsmiljöförhållandenaen direkt och påtaglig bety delse för hälsa ocharbetstillfredsställelse. För arbetsgivarna medför en god arbetsmiljövanligen positiva effekter på t. ex. produktivitet och personalrekrytering.Samarbetet har avtalsmässigt reglerats i arbetsmiljöavta let. Ävenarbetsmiljölagen förutsätter en samverkan mellan arbetsgivareoch arbetstagare. Genom den vidsträckta innebörd som arbetsmiljöbegreppethar fått i arbetsmiljölagen omfattar detta samarbetesåväl olika fysiska faktorer som frågor som hänger samman medarbetets innehåll, uppläggning och organisation. Det är angelägetatt stegvis bygga ut samverkan till nya frågor av gemensamt intresse.Forsknings‐ och utvecklingsarbetet har en viktig roll inom mångaområden. Det kan t. ex. gälla introduktion för nyan ställda, rekryteringoch utbildning av personal eller företa gets interna informations‐ ochsamrådsrutiner.Mom 1Parterna vill genom en öppen och positiv attityd främja en allsidig,seriös och objektivt bedriven arbetslivsforskning. Parterna åtar sig attverka för att aktuella projekt genom förs enligt dessa intentioner.AnmärkningMed arbetslivsforskning avses forskning som är inriktad motarbetslivet och dess effekter på människan samt rela tionernamellan olika grupper på arbetsplatsen.24


Mom 2Samarbetet skall syfta till att• forskningen inriktas på områden som av parterna ge mensamtbedöms ha hög prioritet• underlätta kontakterna mellan forskare, företagsled ningar ochfackliga representanter• öka spridningen och förståelsen av forskningsresultaten• omsätta värdefulla forskningsresultat i praktisk använd ningMom 3Parterna är eniga om att arbetsplatserna i största möjliga utsträckningbör stå öppna för arbetslivsforskning. Om arbetsgivaren ellerden lokala arbetstagarorganisatio nen önskar att utomstående forskareskall beredas tillträde till arbetsplatsen för arbetslivsforskningskall förhandling ar upptas mellan arbets givaren och berörda lokalaarbets tagarorganisationer. Därvid skall parterna söka nå enighet omförutsättningarna för forsk a res tillträde och om villko ren för arbetstagaresom engageras i forskningen.Mom 4Reglerna i detta avtal skall äga motsvarande tillämpning då frågauppkommer om tillträde för utomstående i sådant utvecklingsarbetesom är jämförbart med arbetslivsforsk ning.§ 14 Verkstadsindustrins utvecklingsnämndParterna inrättar Verkstadsindustrins utvecklingsnämnd.Nämndens uppgift är att:• Främja och följa tillämpningen och den fortsatta ut veck lingen avavtalet.• Främja och följa forskning och utveckling inom områden somparterna gemensamt bedömer som angelägna.• Främja och följa produktivitetsarbetet enligt antagna riktlinjer.• Ge rekommendationer till parterna i frågor som hän skjuts tillnämnden.• Vara forum för övergripande diskussion om kompetensutveckling.25


• Överlägga om frågor som har anknytning till detta avtal.• Handlägga de frågor i övrigt som parterna uppdrar åt nämnden.Nämnden består av tolv ledamöter varav sex från VF, tre från Metalloch en från vardera SIF, SALF och CF. Nämnden utser inom sigordförande och vice ordförande. Nämndens ledamöter utses för entid av tre år med rätt för organisationerna att tillkalla ersättare förfrånvarande ledamot. Nämnden äger utse särskilda arbetsgrupperför beredning av ärenden eller handläggning av vissa frågor. Parternaskall förse nämnden med nödvändiga sekreta riatsresurser.§ 15 SkiljenämndernaMom 1SAF‐LO/PTKs skiljenämnd för utvecklingsavtalet hand lägger tvistenligt vad som anges i § 16 mom 4 första stycket.Mom 2Skiljenämnden för arbetslivsforskning har till uppgift att handläggatvist enligt vad som avses i § 16 mom 4 andra stycket.Nämnden består av fyra representanter från VF, två från Metall ochen från SIF samt en från SALF/CF. Skilje nämnden utser därefteropartisk ordförande.• Initiera forsknings‐ och utvecklingsarbete inom aktuella områden,med tyngdpunkten på projekt som inom rim lig tid kan ledatill praktiskt användbara resultat.• Vara forum för information om utvecklingsarbete samt verka föratt forskningsresultat blir kända och utnytt jade.• Vara remissorgan för parterna i frågor som gäller forskningsarbeteinom det aktuella området.• Verka för att anslagsgivande myndigheter ställer medel till förfogandeför projekt som parterna anser vara an ge lägna.• Slutligt handlägga tvist om forskartillträde som av part hänskjutstill nämnden.26


Förhandlingsordning med mera§ 16 FörhandlingsordningMedbestämmandeförhandlingMom 1Förhandlingar i företaget som part påkallar enligt 11 eller 12 § MBLeller enligt § 8 mom 4 i detta avtal skall upptas utan onödigt dröjsmåloch i övrigt med den särskilda skyndsamhet som omständigheternakräver. Detta gäller även sådan lokal förhandling som påkallas efterdet att en förhandlingsfråga enligt § 9 i detta avtal handlagts av kontaktombudutan att frågan därvid lösts.Önskar arbetstagarparten enligt 14 § MBL påkalla cen tral förhandlingoch att arbetsgivaren skall avvakta med beslut eller åtgärd tilldess sådan förhandling genomförts skall meddelande därom lämnasarbetsgivaren så snart som möjligt. Framställning om central förhandlingskall göras skyndsamt och senast inom 14 dagar efter detden lokala förhandlingen avslutats. Om annat ej överenskom mesgäller att den centrala förhandlingen skall ske under medverkan avförbunden å ömse sidor samt att förhand ling upptages skyndsamt.I fråga om sättet att förhandla gäller föreskrifterna i 15 § samt 16 §,första och tredje styckena MBL.Tvister om avtaletMom 2Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall snarast hänskjutastill förhandling mellan de lokala par terna.Uppnår de lokala parterna ej enighet skall tvisten på begä ran av enderaparten hänskjutas till central förhandling. Sådant hänskjutandeskall ske skyndsamt efter de lokala förhand ling arnas avslutande.Framställan om lokal eller central förhandling skall dock senast görasinom de tidsfrister som anges i 64 § MBL.27


Mom 3Under lokal eller central förhandling kan endera parten föra vissfråga till Verkstadsindustrins utvecklingsnämnd som äger avgerekommendation till lösning av frågan. Nämnden äger i anslutningtill behandling av visst ärende tillkalla sakkunnig eller på annat sättinhämta upplysning ar av betydelse för nämndens bedömning.Mom 4Tvist rörande § 11 mom 3 och § 12 kan av part för slutligt avgörandehänskjutas till Skiljenämnden för utvecklings avtalet SAF‐LO/PTK.Tvist rörande § 13 kan av part för slutgiltigt avgörande hänskjutastill Skiljenämnden för arbetslivsforskning.Annan tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal kan av parthänskjutas till Arbetsdomstolen. Om berörda parter är därom ensekan dock sådan tvist i stället slutligt avgöras av Skiljenämnden förutvecklingsavtalet.Gemensamt uppträdandeMom 5Arbetstagarparter bör i lokala eller centrala förhandlingar uppträdagemensamt om arbetsgivaren så begär. Oavsett sådanbegäran har arbetstagarparterna rätt att förhandla gemensamt närde så finner lämpligt.§ 17 GiltighetstidTre månaders uppsägningstidAvtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av tre månader.28


TRYCK: Modintryckoffset. NYTRYCK: 2009-05TeknikföretagenBox 5510, 114 85 StockholmStorgatan 5tfn 08-782 08 00, fax 08-782 09 00www.teknikforetagen.seBeställs genom Industrilitteratur ABBox 345, 641 23 Katrineholmtfn 0150-133 30, fax 0150-524 21www.industrilitteratur.se

More magazines by this user
Similar magazines