OSDAL – BRÅT - Borås

boras.se
  • No tags were found...

OSDAL – BRÅT - Borås

Osdals-bronSå här hittar du till Osdal – Bråt!Osdal – Bråt ligger öster om Viskan ca 4 km söder om Boråscentrum. Följ Gässlösavägen, parkering och informations -skylt finns söder om Gässlösa industriområde.RekreationsområdetOSDAL – BRÅTStor blåklocka(Campanulapersicifolia)Borås StadSlåttergubbe(Arnicamontana)Jungfrulin(Polygalavulgaris)S:t SigfridsgriftegårdGässlösavRidhusGÄSSLÖSADjupasjönSkjutbanegVarbergsvägenNatt och dag(Melampyrumnemorosum)Du är varmt välkommen tillrekreationsområdet Osdal – Bråt,men tänk på att:följa militärens anvisningar gällande vistelse påövningsfältet!i övriga delar av området gäller allemansrätten,ytterligare information finns på Borås Stads hemsidawww.boras.se. Gå in på förvaltningar och klicka påMiljöskyddskontoret och naturvård.Ängsskallra(Rhinanthus minor)man inte får låta hundar springa fritt mellan den 1 marsoch 20 augusti om det finns risk att hunden driver ellerförföljer vilt. Läs mer på Borås Stads hemsida, Miljöskyddskontoret,djurskydd, hundar.Prästkrage(Leucanthemum vulgare)Grönvit nattviol(Platanthera chlorantha)För ytterligare information, kontakta Tekniska förvaltningen,Borås Stad, 501 80 Borås, telefon 033-35 70 00Foto: Dag Ekelund, Claes Uhlén och Jan LarssonKarta: GF Konsult AB/Göran BergProduktion: Julie Witwicki Carlsson, Anders JagendalTryck: Borås kommuntryckeri, mars 2007Granspira(Pedicularis sylvatica)


Välkommen tillOsdal – Bråt!Området Osdal – Bråt erbjuder en mycket variationsrikmiljö tack vare läget intill Viskan ochområdets tidigare användningshistoria. Här finnssandiga hedar, buskmarker, sumpskogar och fuktängar.Unik natur längs ViskadalenEtt öppet hedlandskap dominerar området medgräsmarker som breder ut sig på sandigt underlag.Här och var finns tätare skogsdungar och buskage.Tidigare användes området intensivt som övningsfältmed skjutbanor av militären vid I 15. Idag finns militärverksamhet kvar på Bråt. Den kraftiga påverkanpå marken i form av körning med terrängfordonoch trampslitage, men även slåtter och svedjebränning,har satt sin prägel på Osdal - Bråt.Arter som slåttergubbe, granspira, ormrot, jungfrulin,låsbräken och kattfot är exempel på växtersom trivs i de öppnare partierna. De har gynnats avden dynamik som förekommit genom den tidigaremarkanvändningen. Hedmarkerna på Osdal – Bråtrepresenterar en unik miljö. Successivt försvinnerliknande miljöer i Sverige på grund av att markeninte nyttjas på samma sätt som tidigare. Området ärdärför mycket värdefullt ur natursynpunkt.Längs Viskan finns våtmarkerav varierande karaktär somöversvämmningsmader,frodigt blommande fuktängaroch vassområden.Mellan hedlandskapet ochvåtmarkerna finns fuktigalövskogar. De skiftande landochvattenmiljöerna utmedViskadalen är mycket betydelsefullaför flyttfåglar. Här finns gott om mat och skydd förrastande fåglar. Ormvråken har goda jaktmarker utepå de öppna hedarna. Buskskvätta, gulärla, törnskataoch enkelbeckasin häckar årligen i området.Övningsfältets historiaÖvningsfält för den nya placeringen av regementetI 15 började byggas 1912 och kasernanläggningenstod klar för inflyttning 1914. Borås Stad tävlade viddenna tid med andra städer om att få regementet tillorten. Begreppet ”De Sju Häraderna” är sprungetur det område som regementet rekryterat ur sedan1600-talet. Borås var vid tiden för valet av utplaceringenatt betrakta som ett kulturellt och ekonomisktcentrum i ”Sjuhäradsbygden”.Den mark som togs i anspråk i samband med tillkomstenav övningsfält och kasernbyggnader ingicktidigare till största delen i herrgårdarna Osdal,Katrineberg, Kristiansfält, Bråt och Huvagården.Gården Osdal fanns innan staden Borås grundades,och hette på 1600-talet Oschdal. När Osdal hade sinblomstringsperiod fanns ett 20-tal torp på gårdensmarker. Många av dessa är i dag utmarkerade iterrängen. Av herrgårdsbyggnaderna finns baraladugården kvar. Den och ett antal nya byggnaderanvänds nu av Borås Fältrittklubb.Av de gårdar och torp som låg vid Bråt finns endastspår kvar idag. Det sista torpet stod kvar så längesom in på 1980-talet, och det användes som bostadav vaktmästaren för skjutbanorna. Idag avslöjar enstenkällare var torpet stod, och i anslutning till denligger militärens moderna kanslibyggnader.Knipa(Bucephala clangula)


Välkommen till Osdal – BRÅTStenskvätta(Oenanthe oenanthe)Varfågel(Lanius excubitor)Törnskata(Lanius collurio)Gulärla(Motacilla flava)Sångsvan(Cygnus cygnus)Utflyktsmål i närhetenOm man ger sig av på långpromenad och följer föreslagenrutt enligt kartan kommer man att passeraytterligare spår av gamla torp som legat i området.Ungefär halvvägs från parkeringen kan man rastavid Sankta Maria källa som är omnämnd i historiskaskrifter. Det sägs att elever från nuvarandeSven Eriksonsgymnasiet begav sig upp på kullen vidkällan år 1873 och reste en minnessten på platsen.Där finns idag grillmöjligheter.

More magazines by this user
Similar magazines