Dagvattenutredning, pdf, 1 MB - Karlskrona kommun

karlskrona.se

Dagvattenutredning, pdf, 1 MB - Karlskrona kommun

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10173223/Document/3_Dokument/36_PM/PMMölletorp.docxMall: Memo.dot ver 1.0Uppdragsnr: 10173223 1 (7)PMKarlskrona - Översiktlig dagvattenutredning MölletorpFörutsättningarKarlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i sambandmed det har WSP fått i uppdrag att ge förslag på hur dagvatten kan hanteras i det aktuellaområdet.UtbyggnadsområdetUtbyggnadsområdet som är beläget i nordöstra delen av Karlskrona består idag av åkerochbetesmark.I området planeras för flerbostadshus, radhus, villor, parhus och en förskola. Totalt ärutbyggnadsområdet på ca 10 ha. Andelen kvartersmark som antingen är bebyggd ellerhårdgjord planeras utgöra ca 30 % av den totala arealen.Figur 1: Planområdets läge (markerat med rött)Skyddsföreskrifter (och miljökvalitetsnormer)Lyckebyån är huvudvattentäkt för stora delar av Karlskrona kommun vilket innebär attinget dagvatten får ledas ut i ån uppströms vattenverket. Utbyggnadsområdet liggeräven inom sekundärt skyddsområde för kommunens reservvattentäkt vid Avelsgärde.WSP SamhällsbyggnadBox 34371 21 KarlskronaBesök: Högabergsgatan 3Tel: +46 455 447 50Fax: +46 455 447 51WSP Sverige ABOrg nr: 556057-4880Styrelsens säte: Stockholmwww.wspgroup.se


http://ams.se.wspgroup.com/projects/10173223/Document/3_Dokument/36_PM/PMMölletorp.docxMall: Memo.dot ver 1.0Uppdragsnr: 10173223 2 (7)Enligt Svenskt Vattens publikation P105 (Hållbar dag- och dränvattenhantering) är föroreningshalternalåga i småhusområden inklusive lokalgator i ytterstaden och det föreliggerdärför inget behov av rening av dagvattnet från dessa områden.Befintliga dagvattenledningarUtbyggnadsområdet angränsar till befintliga bostadsområden där det finns allmännadagvattensystem. Längs cykelbanan vid Spandelstorps allé går två parallella dagvattenledningar.Dessa tar olika vägar ner genom Lyckeby och sammanstrålar i ett gemensamtutloppsdike norr om Lyckå slottsruin. Dagvattnet från sydöstra delen av Hässlegårdenmåste beaktas då det leds via ledningar ner till ett dike i det nu tilltänkta utbyggnadsområdet.UTBYGGNADS-OMRÅDEBEFINTLIGADAGVATTEN-LEDNINGARAVRINNINGS-OMRÅDEFigur 2: Dagvatten i utbyggnadsområdets närhet


http://ams.se.wspgroup.com/projects/10173223/Document/3_Dokument/36_PM/PMMölletorp.docxMall: Memo.dot ver 1.0Uppdragsnr: 10173223 3 (7)Dagvattenhantering inom utbyggnadsområdetHöjdförhållandena i utbyggnadsområdet är sådana att det finns ett naturligt fall genomstora delar av området ner till lägsta punkten som ligger i närheten av befintligt ledningsnät.I området planeras olika typer av bebyggelse som påverkar val av dagvattenlösning.A – I dessa områden planeras större fastigheter där dagvattenlösningarna kan vara enattraktiv del av områdets utformning. Dagvatten från tak- och parkeringsytor leds viagrönytor till svackdiken.B – I detta område planeras enbostadsfastigheter där dagvatten leds ut på gatustråken.Infiltrationsstråk kan anläggas i kanten på gatusektionen.C – I detta område planeras enbostadsfastigheter. Möjligheten att leda dagvatten ytledestill ett öppet magasin inom området är liten. Eventuellt kan ett mindre magasin anläggasmellan planområdet och befintlig bebyggelse. Dagvatten från detta område anslutstill det dagvattensystem som leds via AWA-vägen.BABCAAFigur 3: Översiktlig dagvattenhantering i planområdet (Bilaga 1)


http://ams.se.wspgroup.com/projects/10173223/Document/3_Dokument/36_PM/PMMölletorp.docxMall: Memo.dot ver 1.0Uppdragsnr: 10173223 4 (7)Exempel på olika lösningarÖppet fördröjningsmagasinI sydöstra delen av planområdet finns områdets naturliga lågpunkt. Här planeras ytorför ett fördröjningsmagasin. Magasinet har ingen permanent vattenyta utan fylls medvatten vid regntillfället och tömningen till befintlig dagvattenledning regleras för attinte riskera översvämning nedströms.Figur 4: Exempel på öppet dagvattenmagasin med dränerande botten vid torrväder och regn.Sandsbrovägen, Växjö (P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svenskt vatten 2011)Svackdike/infiltrationsstråkGenom området fram till fördröjningsmagasinet löper stråk med svackdiken. Ett svackdikeär ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning för att underlätta skötselt.ex. gräsklippning. Diket förses med dränerande material i botten så att dagvatten kaninfiltreras och eventuellt kan dräneringsledningar placeras i botten för att inte vattenska bli stående alltför länge så att dikesbotten uppfattas som sumpig.Figur 5: Exempel på brett svackdike


http://ams.se.wspgroup.com/projects/10173223/Document/3_Dokument/36_PM/PMMölletorp.docxMall: Memo.dot ver 1.0Uppdragsnr: 10173223 5 (7)Figur 6: Exempel på infiltrationsstråk med dagvattenbrunn som ligger högre än botten (P105Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svenskt vatten 2011)ÖversilningsytorFrån hårdgjorda ytor såsom parkeringsytor anläggs översilningsytor ner mot svackdikena.I översilningsytorna uppnås en viss reningseffekt då partiklar fastnar i ytlagretoch vegetationen.Avskärande dikeI nordvästra kanten av planområdet kan avskärande diken nyttjas för att omhändertadagvatten från den skogsklädda slutningen utanför planområdet. Dessa diken leds nermot svackdikena och vidare till fördröjningsmagasinet.Figur 7: Exempel på avskärande diken (P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svensktvatten 2011)


http://ams.se.wspgroup.com/projects/10173223/Document/3_Dokument/36_PM/PMMölletorp.docxMall: Memo.dot ver 1.0Uppdragsnr: 10173223 6 (7)DräneringMöjligheterna att omhänderta dräneringsvatten får utredas i senare skede då höjdsättningenav området görs. Det är viktigt att dräneringsvattnet leds bort från husgrundernaoch från vissa tomter kan vattnet ledas till svackdiken medan andra tomter kräver endräneringsledning som leder ända bort till fördröjningsmagasinet.Gräsarmerade makadamdikenGatustråken höjdsätts så att extremregn kan avledas på ytan ner mot ett svackdike ellerfördröjningsmagasin.På de gator där dagvattnet inte kan avledas direkt till översilningsytor eller svackdikenkan infiltrationsstråk anläggas. Dessa kan användas till parkeringsytor och även tillsnöupplag vintertid.Figur 8: Exempel på gata med gräsarmerat makadamdike (P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering,Svenskt vatten 2011)Figur 9: Principskiss på en gatusektion med infiltrationsstråk (P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering,Svenskt vatten 2011)


http://ams.se.wspgroup.com/projects/10173223/Document/3_Dokument/36_PM/PMMölletorp.docxMall: Memo.dot ver 1.0Uppdragsnr: 10173223 7 (7)Takavvattning med utkastareRegnvatten från takytorna leds bort från husen via stensatta rännor för att sedan infiltreraseller ledas vidare till svackdiken.Figur 10: Exempel på stuprörsutkastare (P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svensktvatten 2011)Figur 11: Sektionsskiss på stuprörsutkastare med tät vattenavledare, tätskikt och marklutning(P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svenskt vatten 2011)Karlskrona 2013-02-06WSP SamhällsbyggnadKristina Berlin

More magazines by this user
Similar magazines