Konjunkturbarometern, hela rapporten - Konjunkturinstitutet

konj.se

Konjunkturbarometern, hela rapporten - Konjunkturinstitutet

4 Konjunkturbarometern, sammanfattning120Barometerindikatorn120Sammanfattning1101009080706020100-10-20-30-40-5060400607080910Tillverkningsindustri1106 07 08 09 10 11Konfidensindikatorn, säsongsrensade värdenBranschens genomsnitt för 1996-2013Bygg- och anläggningsverksamhet1212131101009080706020100-10-20-30-40-506040Barometerindikatorn steg 0,3 enheter i mars, från 95,1 i februaritill 95,4. Den ligger nu knappt fem enheter under det historiskagenomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarandeär svagare än normalt. Ökningen förklaras av de privatatjänstenäringarna och av hushållen. För tillverkningsindustrin,bygg- och anläggningverksamhet samt för detaljhandeln däremotär läget närmast oförändrat jämfört med februari.Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg en enhet imars och den ligger nu fem enheter under det historiska genomsnittet.Två av de tre ingående frågorna i industrins indikatorbidrog positivt, bedömningen av orderläget var inte lika negativoch produktionsplanerna är lite mer optimistiska jämfört medförra månaden. Bedömningen av lagersituationen är å andrasidan lite mer negativ. Industrisysselsättningen har minskat ytterligareoch planerna pekar mot fortsatta nedskärningar.Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhetbackade två enheter i mars och den ligger betydligt under det historiskamedelvärdet. Efterfrågan är fortsatt mycket svag även omorderingången uppges ha börjat stiga något. Såväl byggproduktionsom sysselsättning har minskat ytterligare. Även anbudsprisernahar fortsatt att falla. Byggföretagen räknar med en fortsattmåttlig ökning i orderingången de närmaste månaderna, menbåde produktions- och sysselsättningsplaner pekar fortsatt nedåt.200-20-40-6006 07 08 09 10 11Konfidensindikatorn, säsongsrensade värdenBranschens genomsnitt för 1996-201312200-20-40-60Konfidensindikatorn för detaljhandel minskade en enhet i marsoch den ligger sex enheter under det historiska genomsnittet.Försäljningen inom detaljhandeln har ökat de senaste månaderna,men tillväxten är fortfarande helt hänförbar till livsmedelshandeln.Detaljhandeln räknar med en god försäljningstillväxt denärmaste månaderna, framför allt gäller detta livsmedelshandeln.För specialiserad butikshandel och handel med motorfordon ärförväntningarna mer återhållsamma.Barometerindikatornvisar det aktuella stämningsläget i svenskekonomi. Indikatorn är en sammanvägningav de frågor som ingår i konfidensindikatorernaför företag och hushåll. Samtliganettotal som ingår normaliseras så att defår samma medelvärde och standardavvikelse,innan de summeras till den totalaBarometerindikatorn. Syftet är bland annatatt undvika att utvecklingen för Barometerindikatornmånad för månad ska dominerasav utvecklingen för just de nettotalsom historiskt sett alltid varierar mest.Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg nioenheter i mars och den ligger nu sex enheter under det historiskagenomsnittet. Efterfrågan till de privata tjänstenäringarna harökat de senaste månaderna, medan sysselsättningen har minskatnågot. Tjänsteföretagen är relativt optimistiska inför de kommandemånaderna och räknar med att efterfrågan fortsätter attstiga. Sysselsättningen väntas bli i det närmaste oförändrad underperioden.

More magazines by this user
Similar magazines