12.07.2015 Views

Margit Endler - SFOG

Margit Endler - SFOG

Margit Endler - SFOG

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Epidemiology of Retained Placenta: Oxytocinan Independent Risk Factor<strong>Margit</strong> <strong>Endler</strong>, M.D, Charlotta Grünewald, M.D, PhD, Sissel Saltvedt, M.D, PhD,Obstetrics and Gynecology. 2012, April;199 (4) .Sedwick C PLoS Biology Vol. 6, No. 12, e312


Bakgrund• Kvarhållen placenta >30 minuter• 2-3% i västvärlden• Komplikationer:BlödningInfektionMaternell död (3-10% Afrika)


Bakgrund1. Vanligare i västvärlden?2. Enbart 3 tidigare studierEnbart en studie med adekvat studiepopulation:Combs and Laros. Obstet and Gynecol. 1991


Frågeställning• Vad är riskfaktorerna för placentaretention?• Vilka nutida aspekter av obstetrisk vårdinverkar på förekomsten av placentaretention?


Studiemetod• Vad är nutida aspekter av obstetrisk vård?• Oxytocin• Värksvaghet• Epidural• Induktion• Instrumentell förlossning• Kejsarsnitt• Övervikt• Hög ålder


StudiemetodRetrospektiv fall-kontroll studie feb 2007-mars 2010• 16 209 förlossningar, 427 fall av PR• 408 inkluderade, 408 kontroller• Power 80% förväntad• Multivariat logistisk regression


Multivariat logistisk regression• Ålder• BMIMultivariat logistisk regressionPlacentaretention&Oxytocin• Oyxtocin• Preeklampsi• Hypotyreos• Induktion• Diabetes• FörtidsbördUnivariatlogistiskregressionOxytocinPreeklampsiInduktionHypotyreosFörtidsbördPlacentaretention&Oxytocin&PreeklampsiPlacentaretention&Oxytocin&Preklampsi&Förtidsbörd etcSLUTMODELL


SlutmodellUnadjusted Confidence Adjusted ConfidenceOdds Ratio Intervall Odds Ratio IntervallPrevious Retained Placenta 7.7 2.3-26.0 12.6 3.6-44.4Preterm Delivery 3.1 1.6-6.2 3.2 1.6-6.6Preeclampsia 3.5 1.6-7-9 2.8 1.2-6.7Two previous miscarriages 2.0 1.1-3.8 2.6 1.3-5.2Smoking 0.3 0.1-0.9 0.3 0.09-0.9Parity≥ two 0.4 0.3-0.6 0.4 0.2-0.7Oxytocin 10-194 min 1.3 0.9-1.8 1.2 0.8-1.9Oxytocin 195-415 min 1.9 1.2-3.0 2.0 1.2-3.4Oxytocin >415min 6.2 3.6-10.9 6.5 3.4-12.5


Oxytocin


OxytocinÄr oxytocin en proxyvariabel för värksvaghet?1. Värksvaghet inte signifikant i multivariatmodell.2. Ingen signifikant trend när duration statifieras.3. Värksvaga kvinnor utan oxytocin jämntfördelade.


Gemensam nämnareMissfall, Förtidsbörd, Preeklampsi,(IUGR, DM)• Defekt Placentation• Oxidativ stress


Var finns placentaretention på kartan?PreeklampsiPR?IUGRMissfallDiabetes


SlutochTack!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!