Astra Nutid Mag_Sara.indd - Astra Tech

dentsplyih.com

Astra Nutid Mag_Sara.indd - Astra Tech

nutidM A G A Z I NN R : 1 • J U N I 2 0 0 5Inläkningstider hör inte hemmai marknadsföringen av implantatEstetik – mer än vita tänderHär är vi…1


a n n o n s2


nutid • JUNI 2005Håller distansen?Rubriken är en lek med ord, som kan föra tankarna till bådehållfasthet, avstånd och implantatkomponenter. Hur långtifrån tillverkarens rekommendationer om hur ett implantatsystemska användas, vågar man gå? Och hur långt kan mansträcka sig för att spara på utgifter för sin patient eller sinklinik, för att genomföra en behandling? Vad innebär egentligen”att spara”?På sidorna 6 och 7 diskuterar docent Lars Rasmusson implantatbehandlingarsom sparar tid. Han konstaterar också attdet inte alltid går att spara tid, utan att riskera behandlingsresultatet.Finns det en risk med implantatleverantörernasiver att sälja ”snabba och billiga implantatsystem”? Ja, sannoliktär det så! Som representanter för affärsdrivande företag är detvår uppgift att maximera försäljningen. Och som mottagareav ett marknadsföringsbudskap gäller det att kritiskt granskabudskapet och sätta in det i sitt rätta sammanhang.På Astra Tech arbetar vi ständigt med att utvärdera osssjälva när det gäller att kombinera det som är vårdmässigtriktigt och affärsmässigt rätt. För oss är ett implantat mycketmer än bara en titanskruv som ska säljas ut i så stora kvantitetersom möjligt. På mittuppslaget hittar du en bild på oss somhar den dagliga kontakten med alla svenska användare.Det är oss du möter ”när allt löper på som vanligt”, i vårsträvan efter att ge dig en snabb daglig service som ska göraatt patientbehandlingarna eller arbetet på labb ska fungeraså effektivt som möjligt. Men vi är rejält uppbackade av enmängd kollegor inom Astra Tech, som också bidrar till attvåra produkter resulterar i en bästa möjliga vård till ett lägstamöjliga pris.Det får inte råda några tvivel om hur våra produkter skaanvändas eller inom vilka indikationsområden de är lämpliga.Törs jag påstå att ingen klår oss på fingrarna när det gälleranvändarmanualer? Och för att man i den kliniska vardagenska slippa treva sig fram under okontrollerade former, när detgäller att utveckla behandlingsmetoder, driver vår avdelningför Klinisk Prövning ett stort antal studier ihop med ett flertalinternationella centra.Läser man annonser i både fack- och dagspress kan manledas till att dra slutsatsen att snabba behandlingar är ett riskfrittförstahandsval i alla situationer. Om det vore så skulleledande implantattillverkares avdelningar för Forskning &Utveckling och Klinisk Prövning numera vara överflödiga.Likaväl skulle det vara onödigt att fortsätta att följa upp ochdokumentera behandlingsresultat.För Astra Tech är trygghet ett honnörsord. Behandlingarsom är trygga för både patienten och vårdgivaren leder alltidtill bästa möjliga vårdekonomi. En fortlöpande produktutvecklingär ett resultat av att kliniker känner sig så tryggamed sina behandlingsmetoder att de vågar utveckla dem.En kontinuerlig klinisk analys av nyutvecklade produkter ärnödvändig för att på ett bredare plan säkerställa funktionenhos både produkten och hur den kan användas. På sidan 14kan du läsa om OsseoSpeed, som är ett tydligt exempel påvår strävan att öka tryggheten ochförbättra vårdekonomin.För första gången har vi låtit enpatient komma till tals i MagazinNutid. Sångerskan Carola Szücsberättar om hur det är att varaartist och välja att gå sin egen väg,mot strömmen. Jag vill gärna vågamig på att göra en jämförelse medAstra Tech Implants och den annorlunda,unika designen, som i stadig fart vinner ett allt störregillande bland världens alla tandvårdsteam – och patienternaturligtvis.Nu närmar sig sommaren och med den sköna semesterdagar.Vi på Astra Tech vill gärna passa på att önska en skön sommar.Björn LedeliusFörsäljningschef Dental”Behandlingar somär trygga för bådepatienten och vårdgivarenleder alltidtill bästa möjligavårdekonomi”3


– Antingen sjunger dueller så åker du ut !4


nutid • JUNI 2005Det var hårda bud på Bert Karlssons artistskola Fame Factory i Skara. Carola Szücs, en aveleverna hade precis fått sina implantat inopererade när det var dags för veckofinal och det varingen pardon. Nyopererad stod hon på scenen och sjöng sig till en fortsatt plats på skolan.Vi sitter hemma i vardagsrummet hos Carola och pojkvännenJohan Becker, vinnaren av Fame Factory 2004. Vi är här föratt Carola ska berätta om hur hon upplevde sin implantatbehandling,men samtalet glider även in på andra ämnen somför- och nackdelarna med kändisskap och det går inte undvikadet viktigaste av allt i livet, kärleken. Båda är rörande överensom att den största vinsten med Fame Factory var att de fickvarandra och på Carolas 30-årsdag i år förlovade de sig.”Slipa ner friska tänder – glöm det!”När Carola var i 11-årsåldern konstaterade hennes tandläkareatt hon fortfarande hade kvar fyra av sina mjölktänder ochatt hon saknade tandanlag för de permanenta tänderna.Mjölktänderna var ovanligt hållbara och det var inte förränhon var runt 28 år som hon började få problem med dem. Tillslut så blev lösningen att extrahera alla fyra tänderna samt enintilliggande tand som hon också hade fått problem med.– När min tandläkare förklarade att han skulle bli tvungenatt slipa ner åtta friska tänder för att kunna fästa bryggornasom skulle ersätta mina förlorade tänder var min omedelbarareaktion: Det kan du bara glömma! Det var helt enkeltotänkbart för mig. Då föreslog han implantatbehandling ochremitterade mig till en specialist i protetik, Torgil Rundcrantz.Det visade sig att jag hade för lite ben i överkäken och dåtrodde jag att det skulle bli bryggor i alla fall! Men Torgil ochkirurgen sa att det kunde åtgärdas med en bentransplantation.Kirurgen tog ben från underkäken och lade in i överkäken.Efter ungefär ett halvår var det dags att sätta in implantaten.Under tiden hade jag gluggar i tandraderna både uppe ochnere. Jag blev mycket väl medveten om hur självförtroendetpåverkas av att sakna tänder. Jag höll alltid upp handen närjag skrattade för att dölja gluggarna även om de satt ganskalångt bak i munnen.– Jag tyckte att du var gullig med gluggarna, inflikar Johan.Carola besvarar kommentaren med ett brett leende ochkonstaterar att det var rart sagt men att hon ändå föredrar attha tänder.– När jag skulle sätta in implantaten var jag mitt uppe i TVinspelningenav Fame Factory. Jag kunde helt enkelt inte varaborta, så två-tre dagar efter operationen stod jag på scenen i enveckofinal, sjöng och kämpade om en fortsatt plats på skolan.Efter ytterligare ett antal månader sattes de nya tandkronornapå plats. Det är nu lite över ett år sedan. Jag är jättenöjdmed resultatet och jag skulle definitivt görasamma val igen. I min bransch är utseendetviktigt. Uppträder man dessutom i TV ärkamerorna ofta väldigt närgångna och avslöjarobarmhärtigt varenda detalj i ens ansikte ochföljer en faktiskt ända in i munnen!Carola – när publiken själv får väljaCarola hörde inte till juryfavoriterna på Fame Factory-skolanmen hade desto starkare stöd hos publiken.– När jag tänker tillbaks på tiden i Fame Factory kan jagkonstatera att jag inte alltid spelade mina kort kommersiellträtt. Jag valde att sjunga country och juryn var ständigt på migom det och kunde inte förstå varför jag valde den typen av”i TV är kamerorna oftaväldigt närgångna…och följer en faktisktända in i munnen!”musik. Men jag fortsatte att göra min grej. Jag har gjort alltfrån musikal, pop och rock till dansbandsmusik men fastnadeför country. Den ger mig utrymme att verkligen användarösten för att uttrycka känslor och berätta något. Jag är ävenganska förtjust i gammal svensk traditionell musik. Den kännsgenuin och äkta på samma sätt som jag upplever att countrymusikengör.All work and no playNu har Carola gett ut sin andra singel ”All work and no play”och det börjar röra på sig men branschen är tuff och konkurrensenstenhård. Dessutom kan folk vara ganska elaka.Något som både hon och Johan har fått känna på ibland.– Bara för att man har varit med i TV eller stått på en scenså verkar det som om vissa människor tycker att de har rättatt vräka ur sig precis vad som helst. Många gånger är detrena personangrepp. Det är ett ganska utsatt jobb, för man kaninte låta bli att ta kritiken personligt. Vid varje framträdandeså satsar man själ och hjärta och det är klart som sjutton attdet inte går att vara helt oberörd om någon säger att man ärkass. Men som tur är så finns det även massor av gulliga ochomtänksamma människor som uppmuntrar och stöttar.– Johan och jag var ganska gamla jämfört med flera av deandra Fame Factory-deltagarna och själv är jag väldigt tacksamför det, fortsätter Carola. Jag hade hunnit med att utbildamig till civilekonom och jobbat några år, bland annat somproduktchef på Ifö Sanitär i Bromölla och hunnit hitta migsjälv som person. Det kan inte vara lätt att vara 17 år och kastasin i en värld med extrema krav på prestation och utseende.Att dessutom bli offentligt kritiserad i TV varje vecka är tufftför vem som helst. Den ena veckan var man en oslipad diamantoch nästa vecka kunde man reduceras till en medelmåtta mednoll utstrålning!Carola är oerhört tacksam för att hon fick chansen att varamed i Fame Factory.– Jag lärde mig enormt mycket, både som sångerska menockså om hur branschen fungerar. Det är få förunnat attfå uppträda så mycket inför publik både live och i TV somsamtliga elever fick göra under skoltiden. När vi gick ur skolanvar vi väl förberedda på den tuffa verkligheten som väntade.När man syntes i TV varje vecka var det många som rycktei en och ville göra grejor tillsammans. Men när ”nästa kull” avIdol eller Fame Factory äntrar scenen så är det lätt att man blirbortglömd och då gäller det att vara uthålligoch kämpa på även om TV-kameran inte följeren dygnet runt!Carola har en mycket god relation till sinafans. Hon har både manliga och kvinnligabeundrare i alla åldrar. Det är lätt att förstånär man har träffat henne. Hon är ödmjuksamtidigt som hon vet vad hon vill. En intressant blandningav tjej och kvinna som är trygg i sig själv men ändå spännande.Vi hålller tummarna för att karriären tar ordentligfart. Det borde gå bra, numera är hon ju rustad ända upp tilltänderna...Vill du veta mer om Carola eller ”tjuvlyssna” på hennes nyasingel så gå in på www.carolas.nu5


nutid • JUNI 2005Lars Rasmusson är käkkirurg på Odontologiska universitetsklinikerna och Sahlgrenska sjukhuseti Göteborg och har arbetat med rekonstruktiv implantatbehandling i många år. Han har ocksåstor erfarenhet av det mesta inom övriga delar av specialistområdet, såsom dentoalveolärkirurgi,käkledskirurgi och anomalikirurgi. Vi har träffat honom för att få reda på hur han ser på tidigbelastning av implantat – ett hett ämne just nu.Inläkningstider hör inte hemmai marknadsföringen av implantat– Det är helt otroligt att vissa implantatföretag tycks vara villigaatt ta på sig ansvaret för när ett implantat kan belastas! Delstar de en medicinsk risk eftersom belastningstidpunkten integår att avgöra utan att ha undersökt patienten, dels innebärdet att de indirekt tar ifrån en hel yrkeskår den beslutsrättoch de beslutskrav som den är utbildad att ta ansvar för. Jagtycker inte att industrin ska ge specifika direktiv om när ettvisst implantat kan belastas, det måste helt och hållet ligga påden behandlande klinikern säger Lars.– Det finns ett antal aspekter som måste vägas in i beslutet;till exempel benkvalitet, benvolym och vilken primärstabilitetimplantatet har. Självklart har implantatets design och ytegenskaperbetydelse för resultatet, både initialt och på lång siktmen det är ändå den enskilda patientens förutsättningar somstyr beslutet om tidpunkt för belastning.Är direktbelastning säkert?– Det traditionella protokollet för när man kan belasta ettimplantat börjar luckras upp. Det är inte lika självklart attostörd läkning på tre månader i underkäken och sex månaderi överkäken är nödvändig för ett lyckat slutresultat. Det kommerfler och fler vetenskapliga rapporter som visar lovanderesultat när det gäller direktbelastning och tidig belastningav implantat. Men det är oerhört viktigt att man avgör belastningstidpunktenfrån fall till fall.Vad innebär direktbelastning?– Just nu är det mycket diskussioner om nomenklaturen och föratt hålla isär begreppen så håller vi oss till de definitioner somman enades om på en konsensuskonferens i Barcelona 2002:1. Direktbelastning (immediate loading)Implantaten belastas samma dag som de installeras(inom 24 timmar).2. Tidig belastning (early loading)Implantaten belastas någon gång från dag två och upptill tre månader i underkäken och från dag två och upptill sex månader i överkäken.3. Fördröjd belastning (delayed loading)Implantaten belastas efter minst tre månader i underkäkenoch minst sex månader i överkäken.I vilka fall kan man direktbelasta?Detta är individuellt men i generella termer föreligger deten skillnad mellan under- och överkäken. I mandibeln ärbenet hårdare än i maxillan och det finns dessutom oftastkraftiga kortikala skikt som kan utnyttjas för att skapa enprimärstabilitet som klarar att ta upp belastningen rent mekanisktinnan osseointegrationen har hunnit ske. I maxillanfinns det endast tunna kortikala skikt, benet är mjukare ochdet är därför större risk att förlora implantat om man belastartidigt. Man bör därför vara försiktigare med direktbelastningi överkäken.När det gäller benläkningsprocessen så inträder en svackai stabiliteten cirka fyra till fem veckor efter fixturinstallationen.Det är ungefär vid den tidpunkten som det gamla benet börjarbrytas ner samtidigt som det nya benet inte är färdigbildat.Helst ska belastningen av implantaten inte påbörjas underdenna fas utan göras antingen före eller efter.Benläkning i munnen skiljer sig inte från resten av kroppen.Vi vet att det tar cirka sex månader för benet att helt mognarunt en fixtur – ungefär lika lång tid som det tar för ett vanligtbenbrott att läka. Ortopeden brukar ta bort gipset efter sex tillsju veckor och säga till patienten att börja använda armen ellerbenet, men att vara försiktig eftersom benet inte är riktigt läktännu. Viss stimulans av benet kan påskynda läkprocessen sålänge det inte sker en överbelastning.Den primära mekaniska stabiliteten är viktig men ocksåhur man åstadkommer den. Mitt förstahandsval är oftast dekoniska fixturerna från Astra Tech med diametern 4.5 eller 5.0mm. Preparationen av fixtursätet avslutas med ett koniskt borrvilket ger en mycket tät benkontakt hela vägen längs fixturenoch jag behöver inte ”pressa” ner implantatet. Den koniskadesignen är skonsam mot det marginala benet vid installationoch i kombination med mikrogängorna på fixturnacken såsprids lasten optimalt. Detta är sannolikt den viktigaste faktornför bibehållen marginal bennivå även på lång sikt.Samarbetet mellan kirurg och protetiker är A och ODet yttersta ansvaret för när implantaten kan belastas är kirurgensmen beslutet tas i nära samarbete med protetikern. Attha en bra dialog är A och O för att åstadkomma ett lyckat slutresultat,anser Rasmusson.– Som jag ser det så är tandimplantat en protetisk behandlingoch den kirurgiska delen är till för att förse patientenoch protetikern med ett bra fundament för resten avbehandlingen. Men samarbetet är viktigt, ibland måste vi tillexempel göra en bentransplantation för att benfintligt beninte räcker till och det påverkar naturligtvis behandlingsprocessen.Protetikern kan också ha önskemål om att kunnasätta temporära distanser eller till och med den slutgiltigadistansen ganska omgående för att få så bra mjukvävnadsläkningsom möjligt. Då är det också viktigt att vi är överensom var, hur och när distansanslutningen ska göras.6


Lars Rasmusson, docent, övertandläkare avdelningen för oral & maxillofacial kirurgi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.Vi har också ett mångårigt samarbete med många duktigaprivata allmänpraktiker som genomför den protetiska behandlingen.De anger som regel i remissen vilket system som önskas.Idag är Astra Tech det i särklass vanligast förkommandeimplantatsystemet på vår klinik och har jag möjlighet att självvälja implantatsystem så väljer jag helst Astra Tech. Jag harmycket goda erfarenheter av systemet i synnerhet när detgäller komplicerade fall där vi måste bentransplantera.Intressant projekt med BrånemarkklinikenJust nu har vi ett intressant samarbetsprojekt på gång medBrånemarkkliniken. Vi kommer att behandla ett antal patientermed kraftig skillnad i storlek mellan över- och underkäken.Dessa patienter kan klara sig funktionsmässigt någorlundatills dess att de förlorar några av molarerna, till exempel pågrund av parodontit eller rotfrakturer. Då kollapsar hela bettetoch en operation är oftast den enda lösningen.Vi installerar ett antal implantat i de tandlösa områdena ochförser patienten med temporära broar efter cirka sex veckor.Direkt därefter gör vi en så kallad sagittal ramus osteotomi, detvill säga flyttar fram underkäken så att den får normal längd.Vi vet att käken kommer att dra sig tillbaka någon millimeterinnan benet är helt läkt, därför ansluts inte den permanentabron förrän efter sex månader.Vi har flera andra samarbetsprojekt med Brånemarkklinikenmen just det här projektet känns extra intressant att ta upp. Detrör en patientgrupp där vi verkligen känner att vi åstadkommerett resultat som dramatiskt förbättrar patientens livskvalitet.Det finns inga hopplösa fall– Det finns egentligen inga hopplösa fall längre när det gällerimplantatbehandling. Det finns visserligen fall som intekan behandlas utan att det görs en bentransplantation, osteodistraktioneller att man på något annat sätt bygger upp benom det saknas, men det mesta går att lösa. Så tveka inte attremittera patienter till oss även om de har minimalt med ben.Det betyder oerhört mycket för en människa att återfå sinatänder, både funktionellt och estetiskt.7


8Här är vi, din support för allt inom impla


ntat !2 437 1 8 9 1013 14125 6111. Eva Webb, innesäljare031-776 30 65eva.webb@astratech.com2. Karin Rolfsman, innesäljare031-776 30 66karin.rolfsman@astratech.com3. Björn Ledelius, försäljningschef070 - 595 99 19bjorn.ledelius@astratech.com4. Mikael von Koch, konsulent070 - 641 76 56mikael.vonkoch@astratech.com5. Christina Carlsson, konsulent070 - 202 20 77christina.carlsson@astratech.com6. Gunilla Odén-Ödlund, konsulent070 - 310 32 90gunilla.odenodlund@astratech.com7. Ann-Christine Evertsson, konsulent070 - 310 36 92ann-christine.evertsson@astratech.com8. Anki Jungersten, säljsupport & avtal031- 776 30 58anki.jungersten@astratech.com9. Solveig Münchow, marknadsassistent031- 776 33 57solveig.munchow@astratech.com10. Sylvia Lennartsson, konsulent070 - 574 17 18sylvia.lennartsson@astratech.com11. Ann-Christin Lundgren, produktspecialist070 - 576 30 66ann-christin.lundgren@astratech.com12. Mia Johansson, promotionlager031- 776 30 63se.promotion@astratech.com13. David Ahanin, konsulent070 - 565 60 03david.ahanin@astratech.com14. Katarina Eckebrant, gruppchef order031- 776 30 61katarina.eckebrant@astratech.comSaknas på bild:Maria Orrebrant, produktchef IT070 - 625 71 59maria.orrebrant@astratech.comAnna-Karin Björkberg, innesäljare031- 776 33 54anna-karin.bjorkberg@astratech.comKatarina Adolfsson, konsulent(föräldraledig, åter i augusti 2005)9


Estetik– mer än vita tänderFör protetiker Anders Örtorp är estetik inte alltidsynonymt med perfekta, bländvita tandrader.Implantat och estetik handlar mer om att skapaharmoni med resten av ansiktet.10


nutid • JUNI 2005Anders Örtorp är verksam på Brånemarkkliniken i Göteborg.Där är patienttillströmningen minst sagt god.– Dessvärre innebär detta att vi har en lång kö på mångamånader. Detta gäller för all protetisk behandling utom tumörpatientersom har förtur, berättar Örtorp.En patientgrupp som behandlas på Brånemarkkliniken ärpersoner som har varit inblandade i olyckor (som trafikolyckor)eller råkat ut för något trauma i samband med idrottsutövning.En annan grupp är just personer med tumör i munhålan.– Det handlar bland annat om personer som på grund avcancer i munnen saknar maxilla.I vissa fall, exempelvis då patienten har genomgått strålningunder cancerbehandlingen, är det svårt att transplantera benför att därefter utföra implantatinstallationen. Då får man finnaandra lösningar.– Det gäller då att hitta ben någonstans i munnen, kanskei okbågen eller delar av eventuella tuber som är kvar, där mankan bygga en individuell bar på implantat för att fästa de nyatänderna på, säger Anders Örtorp.Han berättar om tillfredsställelsen att hjälpa dessa personer,varav många tidigare haft en löstagbar obturator, med ensäker implantatlösning. En estetisk, funktionell och trygg lösning– på lång sikt.”Man får alltid snabb hjälp”När det gäller tumörpatienterna föredrar en del kirurger attsätta in implantat från Astra Tech. Ett implantatsystem somAnders Örtorp har jobbat med sedan 1996 och som han menarhar bland annat följande fördelar:– Det är ett enkelt system med få komponenter, vilket gördet mycket användarvänligt. Dessutom tycker jag att ConicalSeal Design fungerar bra eftersom den koniska utformningengör det lätt att applicera distansen.Ett plus är också supporten från Astra Tech.– Man får alltid snabb hjälp och det är enkelt att kommai kontakt med produktspecialisterna.Anders Örtorp valde tandläkaryrket, och sedermera professionensom protetiker, för att han ville jobba med bådehuvudet och händerna. Och för att hjälpa människor. Undersamtalet återkommer Anders flera gånger till det faktum atttandlöshet är ett dolt handikapp som många lider mycket av.– Det allra roligaste med jobbet är när man har lyckats meden stor behandling. Det kan man leva länge på. Som när manhar hjälpt en person som länge haft problem med att tala ochäta, berättar han och återger ett fall där en tumörpatient efterimplantatbehandlingen vågade umgås med folk igen.– Innan hade han varit isolerad i två år. Därför var det jätteroligtatt höra att han hade börjat leva ett socialt liv igen.Estetik handlar om harmoniUtifrån detta resonemang är det inte särskilt förvånande atthöra Anders Örtorps definition av estetik, ett begrepp som dethar talats mycket om på senare tid.– Estetik behöver inte vara detsamma som kritvitt eller tänderraka som staket. Estetik är mer harmoni. Det är det som ärviktigt. Att man får rätt plan mot ögonen, att treorna står rätti förhållande till näsvingarna och så vidare.Ett annat omdiskuterat område är tidig belastning i sambandmed implantatbehandlingar i såväl under- som överkäkar.– Jag har absolut ingenting emot att man gör tidig belastningi en underkäke där man ofta har bra benkvalitet. Detär bra, vilket ju också flera studier visar. Men när det gälleröverkäkar så är jag fortfarande lite restriktiv just med tanke påbenkvaliteten. Jag brukar förklara detta i grova termer för minapatienter genom att likna det med att de har en huggkubbei underkäken men äggskal i överkäken.Hoppas på digitala teknikenI framtiden förutspår Anders Örtorp att den digitala teknikenkommer allt mer även inom odontologin. Ett område somÖrtorp också berör i sin doktorsavhandling ”On TitaniumFrameworks and Alternative Impression Techniques in ImplantDentistry”, vilken han försvarade i januari 2005.– Jag tror och hoppas på att vi slipper kladdet med avtrycksmassan.Istället kommer vi att göra implantatlösningar medhjälp av digitalfoton och koordinatsystem, förutspår han.– Jag tror att kedjan kommer att se ut så här : antingen digitaliserasett foto eller så scannar man av implantatens positioni munnen. Detta underlag skickas sedan direkt, eller vialaboratoriet, till implantatföretaget eller till en av deras samarbetspartners.Där görs suprakonstruktionen och därefterfärdigställer tandteknikern den protetiska konstruktionen medporslinet eller plasten – innan allt går tillbaka till tandläkaren.Med denna arbetsgång försvinner moment som avtryckoch utslagning av gipsmodeller.Därmed eliminerasockså vissa felkällor.Slutprodukten blirmer förutsägbar och vissaprovningar på patientenkan uteslutas. Dendigitala tekniken utan avtryck i munnen bidrar också till enmer behaglig behandling.I framtiden tror Anders Örtorp också att han och andraprotetiker inte kommer att syssla med enklare implantatbehandlingar.Dessa kommer istället i större utsträckning attgöras av allmäntandläkarna.– Vi kommer att fungera som support och ägna oss åt de såkallade svårare fallen.”Estetik behöver inte varadetsamma som kritvitt ellertänder raka som staket.Estetik är mer harmoni.”Implantat är förstahandsvaletAnders Örtorp talar passionerat om sitt jobb. Han tycker att detär roligt att jobba med implantat och förordar utan tvekan densortens behandling när det gäller permanent tandersättning.– För en i övrigt frisk mun är implantat absolut förstahandsvalet.Implantat är en fantastisk behandling. Finns detnågon annan medicinsk behandling där man har 99,6 procentlyckandefrekvens efter fem år, som med en underkäke medfem fixturer? Nej, det finns det inte. Det är extremt bra!11


nutid • JUNI 2005Idag är det ett faktum att implantatytan är en mycket viktig faktorför att nå ett lyckat kliniskt resultat vid implantatbehandlingar.OsseoSpeed är en fl uormodifierad fixturyta som påverkarbenläkningsprocessen att komma igång snabbareOsseoSpeed – mer ben snabbareUtvecklingen av OsseoSpeed-ytan har pågått sedan 1994och mycket av kunskaperna av det som ligger till grundför denna yta är hämtat från våra erfarenheter av vår ytaTiOblast. TiOblast är för närvarande den enda implantatytamed en definierad rå ytstruktur med mer än 10 års kliniskuppföljning.Långtidsdokumentationen för Fixture TiOblast, när detgäller förmågan att bibehålla det etablerade benstödet äromfattande. De mycket goda långtidsresultaten beror primärtpå det biomekaniska samspelet mellan benvävnaden ochimplantatet. Långtidsdokumentationen från Fixture TiOblastavseende mekaniskt, biomekaniskt och kliniskt beteende kandirekt appliceras på Fixture MicroThread-OsseoSpeed.Den prekliniska dokumentationen av OsseoSpeed uppvisarmer ben på kortare tid. En förbättrad benbildning på30 – 50% är dokumenterad. Långtidsuppföljning och ett programför kliniska studier, pågår. Detta är utformat för attutgöra ett komplement till den utförliga dokumentation somfinns för Astra Tech Implants. De nya studierna utforskarprimärt snabbare behandlingsprotokoll och behandling avpatientgrupper med dålig benkvalitet och/eller -kvantitet.Preliminära data visar att egenskaperna hos Fixture Micro-Thread-OsseoSpeed gör att den lämpar sig för tidig ochomedelbar belastning.I studierna används etablerade mätmetoder för utvärderingav dental implantatbehandling, inklusive implantatstabilitet,adaption av marginalt ben, funktionella och estetiska resultatsamt patienttillfredsställelse och livskvalitet.Även en humanhistologisk studie pågår. Studien är prospektiv,randomiserad och kontrollerad och utvärderar påverkanfrån ytmorfologi och kemi på osseointegration.Den ökade förutsägbarheten för framgångsrik inläkningmed OsseoSpeed-ytan erbjuder en pålitligare plattform förlångsiktigt framgångsrika resultat även vid behandling avsvårare fall. Men som alltid måste belastningsprotokolletvara relaterat till den individuella patienten och denneskliniska situation. Det är fortfarande klinkerns ansvar attavgöra när ett implantat kan belastas. Med resultaten frånforskningen kring OsseoSpeed vill vi göra det lättare att fattade svåra besluten.12


nutid • JUNI 2005PRODUKTBoneTrap samlarupp värdefullbenmassaAutolog benmassa är den bästabasen för ny benuppbyggnad.Den bidrar till både bättreinläkning och förbättradestetik. Samtidigt minimeras risken förimmunologiska reaktioner och överföringav infektioner.Vid implantatinstallationer är dock riskenatt mycket värdefull benmassa gårförlorad. Lösningen heter BoneTrap – ensmidig, patenterad engångsbehållare someffektivt samlar upp mindre benpartiklarunder kirurgin och därmed också reducerarbehovet av ersättningsmaterial.MÄSSAMissa inte EAO!Välkommen till München den 21 – 25september och den 14:e upplagan avEuropean Association for Osseointegration(EAO)! Kongressen vänder sig tilltandläkare som jobbar med implantatoch estetiskt rekonstruktiv tandvård.Som ledande tillverkare av implantat ärAstra Tech en av huvudsponsorerna förEAO.För mer information om kongressresan,gå in på www.astratechimplants.se.På www.eao.org finns ett detaljerat program.Vi ses i München!MÄSSABoneTrap ansluts enkelt tillvanligt förekommande sugslangar. Närbehållaren är full är det bara att tryckaut benmassan och därefter applicera dendirekt eller förvara massan temporärt i ensteril skål.Med BoneTrap följer en pistong föratt trycka ut benmassan, ett munstyckesamt adaptrar för anslutning till sugslangarmed en diameter på fem och åttamillimeter (behållaren ansluts direkt tillslangar med en diameter på sex mm).PRODUKTCeramic Abutment3.5 STArt. Nr 24022Nu har vi keramiskdistans till samtligafixturer. De keramiskadistanserna finns medhexagonal fattning föratt distansen skallplaceras i rätt positionoch ansluts med 25 Ncm.Distansskruven till Ceramic Abutment3.5 ST har en annan design än till övrigasortimentet av keramiska distanser.KURSSinuslyft medosteotom-teknikPosteriort i överkäken där det ofta föreliggeren begränsad benhöjd mot sinushar sinuslyft med osteotomteknik visatsig vara en enkel och framgångsrik tekniksom alternativ till bentransplantat.Kursen riktar sig till tandläkare somhar erfarenhet av implantatkirurgi.KURSINNEHÅLL:• Litteraturöversikt• Bihålans anatomi• Vad händer i bihålan vid lyftet?Resultat från djurmodell.• Indikationsområden• Osteotom-träning med osteotomer• Live-kirurgiKursgivare: KäkkirurgRobert FermergårdPlats: Oral kirurgi, Specialisttandvården,Västerviks sjukhusDatum: 7 november 2005Tid: 8.30 – 16.00Separat inbjudan kommer attdistribuerasNYHETERFoto: Kjell HolmnerSWEDENTAL27–29 oktoberi GöteborgI vårt förra nutids-brev annonserade viom planerad aktivitet den 26 oktober.Alltså, dagen innan mässan slår upp sinaportar. En separat inbjudan kommer attskickas ut senast vecka 33. Vi vill bara påminnaer om att vika detta datum mellankl 16.00 – 23.00 ca. Kvällen kommer att gåi estetikens tecken samt uppföljning avOsseoSpeed. Vi avslutar med gemensammiddag och underhållning.Flygande startför e-handelnIntresset för e-handeln har varit stortbland våra kunder och det är redanmånga som har blivit medlemmar ochkommit igång med att köpa produktervia hemsidan.Som medlem får du dessutom tillgångatt läsa och beställa dokumentation samtinstruktioner via www.astratechimplants.seÄr du också intresserad? Kontaktadin lokala representant eller ring MariaOrrebrant 031-776 30 59 för mer info.13


nutid • JUNI 2005Olika framtida scenarios är möjliga. Hur kan vi förutsäga framtiden och planera för den?Forskning och utveckling arbetar mot framtiden och den kommer att bli en realitet på endast ettsätt – när forskningsresultaten presenteras. Det som en gång var målet kan ha blivit en realitet.Framtiden kommer att bli mer förutsägbar om vi arbetar utifrån redan etablerade sanningar.Vår framtid ligger i historienKombinerat med ny forskning och en god klinisk bedömningVår framtid ligger i historien. Detta är sanningen då det handlarom utvecklingen av dentala implantat. En historia av upptäckteroch avgörande utveckling har banat väg för dagensmaterial och metoder. Den dentala implantatbehandlingenär det mest revolutionära bidraget till odontologin någonsin.Astra Tech’s fortgående utveckling för säkrare och effektivareimplantatbehandling bygger på säker grund och etableradesanningar.Förutsägbarhet med OsseoSpeedMed implantatytan OsseoSpeed tar Astra Tech ett signifikantsteg inom implantatutvecklingen. Den positiva effektenför benläkningen med OsseoSpeed är väldokumenteradgenom experimentell och modern klinisk forskning. Den nyaytans förutsägbarhet i ett längre tidsperspektiv ligger i denväldokumenterade TiOblast-ytan.OsseoSpeed är en vidareutveckling av TiOblast, och uppförsig på samma sätt, eller bättre, ur en biomekanisk synvinkel.Säkerhet och bibehållen effektivitet hos OsseoSpeed kan därförextrapoleras från TiOblast med dess dokumenterade historiafrån mer än 10 års framgångsrik klinisk funktion.Primär och sekundär stabilitetVad som inte finns i historien, och aldrig kan förutses, ärden enskilda patienten och hans eller hennes biologiska ochkliniska förutsättningar. Ett standardprotokoll för läktid förebelastning är därför inte meningsfullt. Omedelbar belastningeller belastning under den tidiga läkningsfasen och dess framgång,beror på den primära och sekundära stabiliteten.Primär stabilitet – konsekvensen av lokala omständigheter,d v s benkvalitet, benkvantitet, kirurgisk metod och implantatetsmakroutformning.Sekundär stabilitet – resultatet efter läkningsprocessen mellanben och implantat – beror på lokala och allmänna biologiskafaktorer hos patienten samt ytegenskaper hos implantatet.OsseoSpeed-ytan gynnar läkning av ben-till-implantatytanoch etableringen av den sekundära stabiliteten. Detta ger ökadtillförlitlighet vid belastning under den tidiga läkningsfasen.Nästa behandlingsnivåDen nya kunskapen, som uppvisar mer ben och snabbarebenbildning med OsseoSpeed-ytan, öppnar upp för bredareindikationer samt ökad säkerhet och tillförlitlighet vid omedelbarbelastning eller belastning under den tidiga läkningsfasen.Detta i kombination med långsiktig klinisk dokumentationoch en god klinisk bedömning lägger grunden för nästa nivåhos den dentala implantatbehandlingen.Omedelbar och tidig belastningBaserat på preklinisk och klinisk dokumentation av OsseoSpeedytankan följande riktlinjer användas för Fixture MicroThreadOsseoSpeed:Riktlinjer för belastning av Fixture MicroThread OsseoSpeedOmedelbar och tidig belastningIndikationer för omedelbar belastningAlla kliniska situationer där dentalimplantatbehandling ärindikerad och god primärimplantatstabilitet kan uppnås, ochdet inte finns risk för överbelastning, t ex från traumatiskbelastning.Tidig belastning; 6 veckors läkperiod före belastningOm primär stabilitet saknas, eller om den kan ifrågasättas,förordas en förlängd läkperiod före belastning så att stabilitetkan erhållas. Baserat på resultat från kliniska studier är enläkperiod på 6 veckor tillräcklig och kan rekommenderas ide flesta situationer. Idag finns mycket positiva resultat efter6 veckors läkning också i situationer med dålig benkvalitet(klass 4 ben) och korta implantat.Pågående resultatbearbetning kommer snart att kunna gebesked om huruvida OsseoSpeed-ytans positiva benläkningsförmågaeliminerar riskperioden mellan 3 till 5 veckor efterinstallationen, den s k remodelleringsperioden.Oavsett när man belastar OsseoSpeed-ytan så kan man förväntasig en signifikant ökning av benstödet jämfört med t exTiOblast-ytan.Läkningsprotokollet måste avpassas till den enskilda patientenoch hans eller hennes kliniska situation. Det är klinikernsansvar att bestämma när implantaten skall belastas, och manbör komma ihåg att det tar ca 6 – 8 månader innan benvävnadenblir helt mogen och mineraliserad runt ett installerat implantat.14


nutid • JUNI 2005Kontraindikationer• Dålig benkvalitet och/eller kvantitet, vilket innebären potentiell risk för att implantatets stabilitet gårförlorad under läkningsprocessen vid övergång frånprimär till sekundär stabilitet.• Alla sorters transplantationsprocedurer i näraanslutning till implantatkirurgin.• Kliniska situationer där enstegs kirurgisk metod intekan rekommenderas.• Bruxism och andra parafunktioner som kaninteragera på ett negativt sätt med implantaten.Generella kontraindikationer för implantatbehandlinggäller, t ex ;• Okontrollerad diabetes• Huvudet och nackregionen har strålbehandlats föreimplantatkirurgin.• Patienter som inte kan komma på regelbundna, i detinledande skedet relativt frekventa, återbesök.15


16Astra Tech AB. Argongatan 11. Box 14. 431 21 Mölndal. Tel: 031-776 30 00. Fax: 031-776 30 17.www.astratech.se dentalinfo.se@astratech.com

More magazines by this user
Similar magazines