ETA Hack 350kW - Biovärme Sverige AB

biovarmesverige.se

ETA Hack 350kW - Biovärme Sverige AB

Biovärme SverigeETA HACK 350 kWMultitalangen för industri- bostadsoffentliga-fastigheterPassion för perfektion.www.biovarmesverige.se


... Multitalangen! ETA 350kW ...Flis - Pellets - ElefantgräsPassion för perfektion… Var vårt ”motto” när vi skapademultitalangen ETA Hack 350kW. Med den senaste tekniken integreradi vårt styrsystem finns alla möjligheter. Temperaturkontrollav eldstad och automatiskt påslag av rökgasåtercirkulationskapar en effektivare förbränning.Vi har flertalet transportsystemslösningar och driftsäkerhetenär som vanligt den högsta i klassen när du hör ordet ETA. Enmulticyklon är inbyggd i konvektionsdelen och vi gör det igen!… Erbjuder pannan med lägsta utsläppen ochhögsta effektiviteten.Aktiv kontroll - Visualisering -MeddelandeAktiv kontroll… Omfattande mätningar och feedback rapporteringar.Alla parametrar som fläkthastighet, strömförbrukningav motorer, spjällpositioner, syrevärde och temperaturer garanteraen säker drift.Visualisering... Hela pannstyrningens status visualiseras grafisktfrån pannas touch display, vilket förenklar konfigureringoch den allmänna överblicken av systemet.ETA erbjuder möjligheten att kontrollera pannan från alla delarav världen via kommunikationsplattformen www.meinETA.at.Endast en anslutning till ett aktivt nätverk ger dig åtkomst tillpannan från en dator, mobiltelefon eller surfplatta.Meddelande... Att använda sig av vår kommunikationsplattformär en bekväm och trygg funktion för våra kunder.Plattformen är även utrustad med larmsystem. Vid eneventuell driftstörning skickas ett meddelande till dine-post adress.Högsta driftsäkerhet och komfort är resultatet av ETA´skompletta styrsystem.Passion för perfektion.2


... Patenterad och beprövad 1000 gånger ...Cellslussen... Med en kammare som är utvecklad och patenteradav ETA. När du eldar med biobränsle ställs det höga krav påbrandskydd, driftsäkerhet, energieffektivitet och slitagefri drift.Allt detta erbjuder vår beprövade cellsluss med högsta betyg.Ingen fara... Vår cellsluss är konstant lufttät jämfört med traditionellacellmatare som har flera fack och tillåter en förbindelsemellan brännkammare och bränsleförråd. Inga varmagaser från brännkammaren kan nå flisförrådet och antändabränslet i förrådet med vår patenterade cellsluss. – Mest tillförlitligaskyddet mot bakbrand.Driftsäker... Pannans övervakningssystem mäter strömförbrukningenoch upptäcker direkt om problem uppstår. Ärströmförbrukningen för hög på transportskruven försökerpannan lösa problemet genom att backa skruven (upp till 3gånger). Samtidigt frikopplas omröraren och hela motoreffektenfinns att tillgå till att frigöra stycket som låser transportsskruven.ETA är utrustad för att enkelt klara G50 flis och det ärväl känt att vi har marknadens driftsäkraste transportsystem.Konventionell cellmatareX• Hög strömförbrukning med grövre flis• Högt slitage på cellmataren och kedja• Små tätningsytor• Grövre flis ger driftstoppETA cellsluss med en kammarePP• PLåg • strömförbrukning även med grövre flisP• PTystgående •och lågt slitageP• PStora •tätningsytor, högsta bakbrandssäkerhetP• PMotstål •och kniv som klipper av stora flisbitarFunktionen... Cellslussen är försedd med en positionsgivaresom säkerställer att cellslussen alltid stannar i rätt läge. När flismatas från förrådet stannar alltid cellslussen i ”öppet läge” såatt flisen faller fritt ner i cellslussens kammare.Bränslemängden anpassas till flispannans effekt och cellslussenblir aldrig överfull beroende på den väldimensioneradekammaren. Denna funktion gör att bränsletransporten genomslussen sker utan att flisen berörs, vilket leder till låg energiförbrukning,lågt slitage och tyst drift. Endast längre bitar klippsav vid behov.Passion för perfektion.3


... Passion för perfektion ...Innovativ förbränningsteknink...Brännkammaren är uppbyggd i flera lager (multishell) för atthantera den höga förbränningstemperaturen och det rörligarostret är konstruerat med en vinkel snett uppåt för att klarakontinuerlig bränslepåfyllning vilket garanterar det bästabränsle utnyttjande och lägsta utsläpp. En drivenhet driverrostret och askrakan med intervaller beroende på kvarvarandesyre (lambdastyrningen), ugnstemperatur och begärd effekt.Rostertekniken kräver ingen nedeldning utan uraskningen skerkontinuerligt under förbränningen. Hela pannan är vattenmantladoch de speciellt anpassade sidoskenorna på sidornaom trapprostret ger minimala strålningsförluster.Primärluften fördelas jämt under hela rostret och den suganderökgasfläkten säkerställer vakuum i panna. Den optimeradesekundärluften som förvärms innan den når förbränningskammarenär kontrollerad av en separat lambdastyrd rökgasfläktsom garanterar en ren och effektiv förbränning. För attanpassa kontinuerlig förbränning av olika typer av bränsle ärvarje ETA utrustad med rökgasåtercirkulation som säkerställeratt brännkammaren inte når för höga temperaturer och skadarroster eller keramik. På/avslag av rökgasåtercirkulationen skerhelt automatiskt och styrs av brännkammartemperaturen ochdärför kan även torrt bränsle som pellets eldas utan problem.Separerade mekaniskt... Brännkammaren och konvektionsdelenär två separata konstruktioner som monteras ihop påplats med en förbindelsefläns som är konstruerad för att tålavärmespänningar utan att göra inverkan på pannans konstruktion.Dessutom tillåter konstruktionen en enkeltransport, hantering och installation.Allt rengörs automatiskt... I en stående konvektionsdel uppnåsoptimal värmeöverföring från rökgaserna till värmesystemetsvatten. Den viktigaste delen för att uppnå högsta effektivitetär att konvektionsdelen hålls ren. Automatisk rengöringav konvektionsdelen är alltid integrerad i en ETA som standardoch en särskild fjädermekanism garanterar att även den nedredelen rengörs effektivt.Integrerad Multicyklon... Två stående cyklonrör med rotationssvetsade bafflar bildar multicyklonen som är integreradi konvektionsdelen på ETA 350kW. Den fungerar som en grovdammsugareoch hälper till att sänka utsläppen av stoft till detminimala. Eftersom den redan är integrerad som standardsparar den plats och installationstid.Passion för perfektion.6


... Pellets, optimal lösning till begränsad lagervolymoch enkel anpassning av förrådet ...Vakuumtransport av pellets frånden horisontella urtagningsskruven*Samtliga ETA flispannor 25-350 kW kan utrustas med en speciellsugenhet och en pelletsbehållare. Speciellt lämpad närförbindelsen mellan förråd och pannrum är komplicerad.Avstånd upp till 20 m och höjdskillnad upp till 3 m fungerarmed ETA´s vakuumsugsystem.Pelletstransport med transportskruv,skonsam och effektiv*Om pannrummet och pelletsförrådet är bredvid varandra,på samma nivå eller om pelletsförrådet ligger högre änpannrummet är detta en optimal lösning.Skruvsystemet för direkttransport av pelletsen är skonsam ocheffektiv.*Flis kan ej användas som bränsle i transportsystem avsett för pellets.Passion för perfektion.7


... Flis, optimal lagringsvolym och enkel påfyllning av förråd,fjäderomrörare med inmatning till 1 eller 2 pannor ...Fjäderomrörare med ledade armar och bladfjädrar, för en eller två pannor*Standardversion, perfekt för underjordiska förvaringsutrymmen eller suterräng förråd. Optimalt även på marknivå om du har bralastnings möjligheter, Fjäderomrörare från 3 m upp till 6 m i diameter. 5 m lasthöjd.Fjäderomrörare med centralt fallschakt*Ekonomisk variant, perfekt om du har möjlighet till pneumatiska eller mekaniska inblåsningspåfyllning av förrådet. Fjäderomrörarefrån 3m upp till 6m i diameter. 5m lasthöjd.Passion för perfektion.8


Pendelskruv*Utrymmes besparande alternativ, Pendelsskruv som tömmer förrådet successivt genom att vandra runt i förrådet och mata ner flisentill fallschaktet. Maximal diameter 6 m max. Lasthöjd höjd 8 m.Skrapsystem**XXL varianten, idealiskt för stora lagringsvolymer. Lätt att fylla på med traktor eller travers. 2 m maximal bredd/skrapa och max 3skrapor bredvid varandra. Lasthöjd 5 m.*För fjäderomrörare gäller dessa restriktioner med pellets som bränsle:- max. Lasthöjd 2 m, max. Diameter på omrörare 4 m- Förråd placerade över pannrummet kräver en extra skruv på 500 mm för att säkerställa rätt mängd bränsle.**Med pellets som bränsle till skrapsystem vill vi att dukontaktar oss för konsultation innan driftsättning.Passion för perfektion.9


Teknisk DataHACK 350 kWa Framlednings anslutning DN65 f Anslutning rökröret kan gradvis svängas med 45 °b Returlednings anslutning DN65 g Anslutning för uraskning kan väljas på höger eller vänster sidac Avtappning R1“ (Bakom skyddsplåten) h Styrsystemd Säkerhetssystem för värmeväxlare R1/2“ Utvändig gänga * Touch display kan monteras valfritt på 4 olika positionere Nödkylningsventil 1“ Utvändig gänga>100018001144Ø300267 2202390664 13645632770ab2944 890 1700g hd f c e>1500*>4175139011806708531911>4000>15001560890>1000*>5835Passion för perfektion.10


Flispanna 350 kW 350EffektområdeFlis M25 BD 150 (W25-S160)91 - 333kWPellets86 - 360Verkningsgrad med granflis del- / full last* % 95 / 94Verkningsgrad pellets Teil- / Nennlast* % 94 / 92Yttermått brännkammare B x L x H mm 1.300 x 2.000 x 2.000Yttermått konvektionsdel B x T x H mm 1.300 x 2.000 x 2.500Vikt brännkammare kg 1.900Vikt konvektionsdel kg 1.400Vikt Cellsluss / Stoker kg 210Totalvikt flispannan kg 3.850Vattenvolym Liter 747Motstånd på vattensidan (ΔT = 20 °C) Pa / mWs 9.000 / 0,9Rökgasflöde del-/ full last g / s 69 / 235CO2-halt i torra rökgaser del -/ full last* % 13 / 14Rökgastemperatur del-/ full last* °C 80 / 120Skorstensdrag del -/ full last Pa >2 / >5Utsläpp av kolmonoxid (CO)*Flis del -/ full lastmg/MJmg/m³ 13%O21 / 72 / 11Utsläpp av stoft*Flis del -/ full lastmg/MJmg/m³ 13%O21 / 52 / 8Oförbränd kolväte (CxHy)*Flis del -/ full lastmg/MJmg/m³ 13%O2


ETA PU PelletsUnit ETA PU 7 -15 7 bis kW15 kW(7, ( 7, 11 11 und och 15 15 kW) kW)ETA PC PelletsCompact ETA PC 20 - 3220 kW bis 32 kW(20, ( 20, 25 25 und och 32 kW)ETA ETA PE-K PE-K Pelletskessel Pelletspanna 35 35 bis - 90 90 kW(35, (35, 50, 50, 70 70 und och 90 90 kW) kW)ETA HACK 350 kW, 2013-02ETA SH ETA Holzvergaserkessel SH Vedpanna20 20 - 60 bis kW 60 kW(20, (20, 30, 30, 40, 40, 50 50 und och 60 60 kW)ETA ETA SH-P SH-P Holzvergaserkesselvedpanna 20 - 30 kWMed ETA TWIN 20 und Pelletsbrännare 30 kW 20 - 26 kWmit ETA TWIN Pelletsbrenner 20 und 26 kWETA HACK ETA HACK Hackgutkessel Flispanna 20 - bis 200 200 kW kW(20, (20, 25, 25, 35, 35, 50, 50, 70, 70, 90, 90, 130 130 und och 200 kW)ETA flispanna 350kW med trapprosterETA HACK Hackgutkessel mit Vorschubrost 350 kWIhr Heizungsfachmann berät Sie gerne:Biovärme Sverige ABBjörkforsv. 2995272 Sangiswww.biovarmesverige.seTel. 0923-13050Fax. 0923-13055Säljare NordSimon 070 395 78 37Biovärme Sverigeinfo@biovarmesverige.sesimon@biovarmesverige.seETA Ackumulatortank SP (600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 och 2.200ETA Schichtpuffer SP und SPSliter) med tappvattenväxlare och solvärmeväxlare(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 und 2.200 Liter)mit Frischwasser- und SchichtlademodulBiovärme Sverige ABinfo@biovarmesverige.sewww.biovarmesverige.sewww.eta.co.atETA Heiztechnik GmbHA-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1Tel.: +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, info@eta.co.atwww.eta.co.atSäljare SydJohan 070 395 71 95johan@biovarmesverige.seTechnische Med förbehåll Änderungen för tekniska vorbehalten ändringar.Um Ihnen För att den ge dig Nutzen fördelarna aus med unserer vår fortsatta stetigen utveckling Weiterentwicklung förbehåller vi oss rätten zur Verfügung till tekniska ändringar stellen utan zu können, föregående behalten meddelande. wir Sättning uns technische och trycknings Änderungen fel eller ändringar vor, och auch dessa ohne förändringar vorherige är inte Ankündigungen.berättigade tillDruck- någon und Satzfehler form av fordringar. oder zwischenzeitlich Vid motsättningar mellan eingetretene enskilda dokument, Änderungen se leverans jeder detaljerna Art berechtigen i vår aktuella nicht prislista. 12 zu Alla Ansprüchen. bilder är symboliska Einzelne bilder Ausstattungsvarianten, och kan innehålla alternativ die som hier är tillgängliga abgebildet för en oder extra beschriebenkostnad.werden, Foto sind Källa: nur ETA optional Heiztechnik erhältlich. GmbH och www.istockphoto.com.Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Dokumenten bezüglich des Lieferumfanges gelten die Angaben in unserer aktuellen Preisliste. Alle Bilder sindSymbolbilder und können Optionen enthalten die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Fotoquelle: ETA Heiztechnik GmbH und www.istockphoto.com

More magazines by this user
Similar magazines