OFP – information rörande år 2010 - Banportalen

banportalen.banverket.se

OFP – information rörande år 2010 - Banportalen

Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning2010-02-26 F07-2181/UN10C Leverans AnläggningsdriftOFPinformation rörande år 2010AllmäntBanverkets spår ultraljudkontrolleras som en del i att säkerställa säkerheten ispåret. Genom ultraljudskontroll har vi en chans att upptäcka sprickor ochdefekter i räler, växlar och svetsar innan dessa orsakar rälsbrott som kan fåförödande konsekvenser. Anmärkningar på grund av ultraljudskontroller äroftast osynliga på ytan, men kan trots det snabbt orsaka rälsbrott.Den oförstörande provningen sker i Banverkets spår genom regelbundnaultraljudskontroller. Beroende på besiktningsklass ultraljudkontrolleras räler,växlar och andra rälskomponenter från vart fjärde år till varje år. Enkontrollplan innehållande tågets mätningar, den efterföljande verifieringen ochkontroll av övriga komponenter såsom växlar sänds ut i början av året.Kontrollplanen läggs samtidig ut på Knuten och Banportalen. I kontrollplanernakan man se vilka bandelar och sträckningar som ska testas under året och när.Detta dokument uppdateras vid behov, men aktuell planering finns alltid påKnuten och Banportalen. Om det finns ändringar och tillägg som bör göras ikontrollplanen kontakts uppdragsansvarig enligt nedan så snart som möjligt.Kopia till:DiarietTomas Ramstedt CLABaEva Emilsson CLABaUhMattias Häggström LLMalin Syk LABaUhAnders Frick LABaUhBjörn Schelin LASGöran Bergstrand LAVAlma Osmanovski LAMdAndreas hedlund LANEn automatiserad ultraljudskontroll görs med en speciell mätvagn. Inom enmånad efter den automatiserade kontrollen ska indikationerna från tågetverifieras av ultraljudstekniker. Ultraljudsteknikern kontrollerar ävenväxeldetaljer och andra komponenter i spåret som tåget inte kan kontrollera. Deanmärkningar som ultraljudsteknikern verifierar registreras i BESSY.AvtaletLeverantör av den automatiserade ultraljudskontrollen är Sperry RailInternational Ltd. Leverantör av verifieringen och den manuella kontrollen ärInfranord AB. Avtalsperioden är 2009-2011 med två års option.Vad kommer att kontrollerasLeverans Anläggning Bana Spårunderhåll har beställt kontroll motsvarandecirka 900 000 spårmeter, cirka 3500 spårväxlar samt 60 st bladskarvar ochdilatationsanordningar. Spårväxlar, bladskarv och dilatationsanordningar samten del av sidotågspåren kontrolleras manuellt. Den automatiserade kontrollenomfattar de ca 900 000 spårmeter samt del av sidotågspåren.Kontrollens omfattning regleras av anläggningens besiktningsklass (enligt BVF807.2 samt BVS 524.31).2010 års kontroller presenteras i en kontrollplan som kommer publiceras påKnuten och Banportalen, tillsvidare sänds uppdateringar ut löpande via mail tillkontaktpersoner enligt distributionslista. På Knuten kommer även rapporternafrån UL-tåget att finnas (dvs overifierade anmärkningar).Handläggare:Stefan Lundström SvederTel. 0243-446704Mobil 070-6426624stefan.lundstrom@banverket.se


DatumVår beteckning2010-02-26 F07-2181/UN10Kontrollen ombesörjs och bekostas av LABaUhKostnaden för ultraljudskontrollen finansieras som tidigare år av centrala medelfrån Leverns Anläggning Bana Spårunderhåll som avsätts i samband medbudgetarbetet.Behov av extrakontrollerBehovet av extra kontroller tas upp med uppdragsansvarig vid LABaUh.Förändring i kontrollplanenFörändringar i kontrollplanen meddelas löpande av Infranord till respektivekontaktperson vid Anläggningsområdet. Eventuella synpunkter ska lämnas tilluppdragsansvarig vid LABaUhDispenserVid dispensansökningar skall följande dokument användas och följas:BVC 1524.001 Oförstörande provning (OFP). Dispensansökan.BVH 1524.001 Oförstörande provning (OFP). Dispensansökan.Kontraktet mellan BV och Sperry samt InfranordOm Ni inte har tillgång till kontraktet mellan BV, Sperry och Infranord kanStefan Lundström Sveder kontaktas.KontaktpersonerBanverketStefan Lundström (uppdragsansvarig) Leverans Anläggning Bana SpårunderhållMalin Syk (teknisk ansvarig samt uppdragsansvarig from mars-10 tom augusti-10), Leverans Anläggning Bana SpårunderhållMattias Häggström (ansvarig upphandlare), Leverans LogistikKontaktpersoner för respektive anläggningsområde:Björn Schelin LASGöran Bergstrand LAVAlma Osmanovski LAMdAndreas Hedlund LANVid eventuella oklarheter angående 2010-års ultraljudskontroller kanuppdragsansvarig vid LABaUh kontaktas.Med vänlig hälsningStefan Lundström Sveder2 (2)

More magazines by this user
Similar magazines