Tjörns kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-09-20 1 [69]

tjorn.se

Tjörns kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-09-20 1 [69]

Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 1 [69]Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunhuset kl.08.30 – 15.40SidaBeslutandeKarl-Erik Persson (KA), ordförandeMikael Andersson (M)Hans Kristensson (FP) Jäv § 295Claes Jansson (S)Leif Göbel (S)Inga Olsson (C) tom kl 15.30 § 328Övriga närvarandeHans Lindén och Camilla Haglund, kl 08.30 -09.35TjänstemänKristina Christiansson förvaltningschef, Ann Gustavsson sekrMiljöavdelningen Maud Wik, miljöchef §§ 294-296Planavdelningen Tinna Harling planarkitekt §§ 297-299, Katarina Carlsson planarkitekt §§ 297-299,Frida Forsman planarkitekt §§ 297-299, Åsa Jönsson, planarkitekt §§ 297-299,Helena Iveroth planarkitekt §§ 297-299ByggavdelningenLars-Erik Feuk bygglovshandläggare §§ 300-324,Emma Bönnestig bygglovshandläggare§§ 300-324Tekniska avdelningenPascal Carlsson teknisk chef §§ 325-329, Camilla Johnsson renhållningshandläggare§§ 325-326Utses att justeraInga Olsson (C)Justeringens plats och tid Kommunhuset 2010-09-22 kl 15.00Paragrafer som justeras 291 - 329Underskrifter Sekreterare __________________________________________Ann GustavssonOrdförande__________________________________________Karl-Erik Persson (KA)Justerare___________________________________________Inga Olsson (C)BEVISJusteringen har tillkännagivits genom anslagOrganSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottSammanträdesdatum 2010-09-20Datum föranslagets uppsättande 2010-09-24Datum för anslagets nedtagande 2010-10-18Förvaringsplats för protokolletKommunhusetUnderskrift_____________________________________________Ann GustavssonUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 2 [69]SidaAU § 291Ritningar i 3DHans Lindén och Camilla Haglund inleder mötet med information och visningav 3D-program som hjälpmedel för bland annat bygglovansökan ochvisualisering av blivande byggnationer och planer.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 3 [69]SidaAU § 292Fastställande av dagordningÄrendebeskrivningArbetsutskottet går igenom dagordningen.Arbetsutskottets beslutDagordningen fastställs med följande ändringar och tillägg:11. Utgår24. Utgår25. Utgår30. UtgårJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 4 [69]SidaAU § 293Information från förvaltningenÄrendebeskrivningFörvaltningschef Kristina Christiansson informerar om den pågåendeverksamheten inom förvaltningen.- Tjänsten som plan- och byggchef är utannonserad, sista ansökningsdag 3oktober.- 2 nya planarkitekter anställda.Arbetsutskottets beslutInformationen noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 5 [69]SidaHandläggare:Miljöchef Maud WikAU § 294Dnr 2010/0541NNNNNNMyggenäs HamnRemiss från Naturvårdsverket, diarienummer 523-5874-09,Rm angående ansökan om dispens från förbud motdumpning enligt 15 kap 31 § miljöbalkenBakgrundI Myggenäs hamn, Tjörns kommun, planerar Wallhamnbolagen AB,Tjörns kommun att utöka småbåtshamnen med cirka 250 båtplatser. Entillståndsansökan, samt en miljökonsekvensbeskrivning kommer attupprättas för den muddring och anläggning som planeras i området.En ansökan om dispens för dumpning av muddermassor har inkommit tillNaturvårdsverket. Mängden muddermassor beräknas bli cirka 24 500kubikmeter och bestå av en blandning av silt, sand och lera. Den ansöktamuddertipplatsen är belägen strax norr om Almön, Tjörn. Avstånd tillverksamheten är cirka 300 meter och avståndet till Natura 2000-område ärcirka 550 meter. Platsen är utpekad av Fredrik Klingberg, StatensGeologiska Undersökning, som potentiellt lämplig ackumulationsbottenför tippning. Djupet på platsen är 12-15 meter. Provtagning avbottenmaterialet på den aktuella muddertipplatsen har genomförts.Analyssvaren visade på en vattenhalt mellan 68,3-80,8 %. För att ha enackumulationsbotten bör vattenhalten vara >75 %. Vid tippningen börmuddermassorna lokaliseras så att det blir huvudsakligen kring de punkterdär vattenhalten var högst, det vill säga de mest östra delarna.Analyserna från sedimentprovtagningen visar på att ytsedimenten ärpåverkade till viss del av kadmium, koppar och PCB:er. Det är ett högsttroligt resultat på grund av att området ligger inom en hamn. Vid eneventuell muddring kommer sediment från olika djup att blandas, eftersomexisterande teknik idag inte kan skilja på centimeterdjup.ÄrendetRemiss inkom till miljöavdelningen 2010-08-12, angående ansökan omdispens från förbud mot dumpning enligt 15 kap 31 § miljöbalken.Naturvårdsverket önskar yttrande av Tjörns kommun angåendedumpningsansökan.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 8 [69]SidaForts AU § 295PropositionOrdförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner attarbetsutskottet beslutat enligt Inga Olssons (C) yrkande.Arbetsutskottets beslutArbetsutskottet beslutar att avstyrka tillstånd enligt miljöbalken eftersomområdet inte är utpekat som ett vindkraftområde i gällande översiktplanReservationClaes Jansson (S) och Leif Göbel (S) reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 9 [69]SidaAU § 296Information från miljöavdelningenÄrendebeskrivningMiljöchef Maud Wik informerar om avdelningens pågående verksamheter.- Radonmätningar är efterfrågade, kommer att utföras i både enbostadshusoch flerbostadshus under hösten.Arbetsutskottets beslutInformationen noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 10 [69]HandläggarePlanarkitekt Katarina CarlssonSidaAU § 297Dnr 2008/59Förslag till program och behovsbedömning förplanområdet Toftenäs 1:67, m fl ”Kollung” (nuvarandeRadona)ÄrendebeskrivningInför utarbetande av detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl. ”Kollung” har ettprogram och en behovsbedömning tagits fram.Programmets innehållSyftet med programmet är att undersöka möjligheten att ta fram endetaljplan som i sin tur avser möjliggöra bebyggelse på området Toftenäs1:67 m.fl. med bostäder i form av flerbostadshus medbostadsrättslägenheter och/eller hyreslägenheter, tomter för enbostadshus– fritt liggande parhus/kedjehus samt olika typer av verksamheter.Totalt kommer planen att kunna omfatta mellan 80 och 130 bostäder,beroende på exploateringsgrad.PlanförutsättningarI ”Översiktsplan för Tjörn 2003” redovisas området som ”område av vissbetydelse för friluftslivet/närrekreation”, och angränsar till område för”helårsbebyggelse med detaljplan”.Området ingår också i ”utvecklingsområde för helårsbebyggelse”I ”Tätortsstudie Skärhamn”, juni 2006 ligger området i angränsning tillområde för tätortsändamål.Angränsande till programområdet ligger ett Natura-2000 område ochnaturreservat. Dessutom ligger strandskyddslinje i tomtgräns.Programförslaget inkräktar inte på naturreservat eller strandskyddatområde.Det finns idag ingen detaljplan för området.Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-05-17 § 94, att planarbeteskulle påbörjas.Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-12-08 § 226, att planarbetekan inledas inom två år.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 11 [69]forts AU § 297Planavdelningens förslag till beslutPlanavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott attgodkänna behovsbedömningen och planprogrammet.Arbetsutskotts beslutArbetsutskottet godkänner föreslagen behovsbedömning och planprogramför Toftenäs 1:67, ”Kollung”.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 12 [69]SidaHandläggarePlanarkitekt Katarina CarlssonAU § 298NNNNNNDnr 1999/1517Härön 1:4Förslag till utställningsutlåtandeDetaljplanens innehållDetaljplanen för Härön 1:4 syftar till att möjliggöra uppförandet av 20 nyaåretruntbostäder på Härön.ÄrendebeskrivningEfter utställning av planförslaget, under tiden 16 augusti – 6 september2006 har ett antal yttranden inkommit från boenden på Härön, lokalaintresseföreningar, samt statliga myndigheter.Dessa yttranden med kommunens kommentarer har sammanställts i ettutlåtande som ska föregå en ny utställningsperiod.Planvdelningens kommentarPå grund av att flera år gått sedan utsällningen av planhandlingarna fördetaljplanen Härön 1:4, har planavdelningen efter rekommendationer frånoch samråd med länsstyrelsen funnit det nödvändigt att ställa ut planen pånytt. Av den anledningen finns det också möjlighet att göra vissajusteringar i planen.I ett yttrande från Vägverket föreslås ett nytt färgeläger i hamnen i norradelen av Kyrkesund, vid vilken man skulle kunna etablera nya p-platser idirekt anslutning till färjan.Ekonomiska medel för att finansiera en studie över färjeförbindelsenKyrkesund/Härön har beviljats från Interreg. Nordsjö-fonden.Kommunens kontaktperson och projektledare är Maria Palm,planeringsledare på tekniska avdelningen. Studien skall belysa alternativamöjligheter till modernisering och effektivisering av färjeförbindelsen.Dessutom kommer studien att belysa ev. behov av/möjlighet för ettalternativt eller kompletterande färjeläger i Kyrkesund. Studien skapåbörjas under hösten 2010 och förväntas avslutas under 2011.I yttrandet från bl.a. Tjörns naturskyddsförening framhävs de höganaturvärden som finns i Linneviken och att ett naturvårdsprojekt påbörjatsför restaurering av Linneviken (med statliga bidrag). Detta arbete haruppmuntrats och stöttats av Tjörns kommun.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 13 [69]forts AU § 298Planavdelningen handläggare har inlett en dialog med KyrkesundsBåthamnsförening om möjligheten till ev. etablering av p-platser påfastigheten Sunna 1:473.Härutöver undersöks möjligheten till att anlägga ett antal p-platser påkommunal mark i området norr om befintlig p-plats i Linneviken.Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 130/2006-06-12att utställning av detaljplanen kan ske.Miljö- och byggnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden)beslutade enligt § 143/2004-06-14 att samråd kan ske.Planavdelningens förslag till beslutPlanavdelningen föreslår att utlåtandet med kommentarer och förslag tillfortsatt planarbete godkänns av Härön 1:4.Arbetsutskottets beslutArbetsutskottet godkänner föreslaget utlåtande med kommentarer ochförslag till fortsatt planarbete av Härön 1:4.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 14 [69]SidaAU § 299Information från planavdelningenÄrendebeskrivningPlanarkitekt Tinna Harling informerar om avdelningens pågåendeverksamheter.- Information om aktuell planlista, karta och antagna detaljplaner.Fortsättningsvis kommer information till varje nämndmöte och även att finnasi det politiska forumet.Arbetsutskottets beslutInformationen noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 15 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Emma BönnestigAU § 300Dnr 2008/1298NNNNNNKleva 1:15Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 3 stbostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktplan (ÖP 03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.Tidigare beslutSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har enligt § 361/2009-11-30beslutat att ärendet prövas vidare.ÄrendebeskrivningÄrendet har prövats vidare med inhämtande av beslutsunderlag.Sökanden har i sin ansökan redovisat kommunal anslutning av vattenrespektive avlopp.Teknisk chef Pascal Karlsson har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2010-09-09 för hantering av VA inom VA-utbyggnadsområdet Hakenäset. Itjänsteutlåtandet redovisas bland annat följande: ”Tekniska avdelningenanser att med hänsyn till god samhällsekonomi bör nya tillstånd förenskilda avloppsanläggningar, inom det planerade utbyggnadsområdet,bara avse enklare anläggningar eller anläggningar som fastighetsägarensjälv kan sälja på en begagnatmarknad (sluten tank eller motsvarande).Tekniska avdelningen anser vidare att fastighetsägarna vid byggnationsjälva har att ordna med egen, godkänd, tillfällig enskild VA-lösning framtill dess att kommunen meddelat förbindelsepunkt för kommunalt VA.Fastighetsägarna kan inte påräkna ersättning för onyttigbliven enskild VAanläggning,när förbindelsepunkt upprättas för vatten och avlopp.”Tjörns naturskyddsförening har inget att erinra.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 16 [69]forts AU § 300Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.Ägarna till fastigheterna Hövik 4:64 och 4:66 har i skrivelseankomststämplad 2010-01-26 erinring.Ägarna till fastigheten Hövik 4:67 har i skrivelse ankomststämplad 2010-01-29 erinring.Sökanden har i skrivelser daterade 2010-03-11 och 2010-04-27kommenterat inkomna erinringar.Byggnader ska placeras och utformas bland annat så att de eller derasavsedda användning inte medför fara eller betydande olägenheter föromgivningen (3 kap 2 § plan- och bygglagen).Arbetsutskottets bedömningByggnaden bedöms inte medföra fara eller betydande olägenhet föromgivningen. Därmed bedöms kraven i 3 kap plan- och bygglagen (PBL)uppfyllas.Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL bedöms uppfyllas i de delar som gällerföreslagen lokalisering.Med stöd av 8 kap 34 § PBL bedöms förhandsbesked kunna ges på attbostadshus kan lokaliseras på denna plats.Arbetsutskottets beslut1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 20 september 2012.4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.SidaDetta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.Delgivning:Fastighetsägare till NN.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 17 [69]SidaHandläggare: Emma BönnestigNNNNNNAU § 301Dnr 2009/1007Morik 2:5Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.ÄrendebeskrivningEtt första läge prövades enligt AU § 29/ 1010-01-18, (läge 1). Dåerinringar från grannar inkom föreslog sökande ett nytt läge (läge 2). Ävenför detta nya läge inkom erinringar varför den sökande nu prövar ett tredjeläge (läge 3).Arbetsutskottets beslutÄrendet utgår.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 18 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Emma BönnestigAU § 302Dnr 2010/1137-2NNNNNNKållekärr 2:3Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.ÄrendebeskrivningTjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör attefterfrågan på mark för olika anspråk är stor.Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskapsom bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunensbostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen skalokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nyabebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan dettraditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förblifri från bebyggelse.Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanförtätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer ellerunderlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framföransökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras ianslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild ochbebyggelsetradition.Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utvecklingav bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sättsin i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycketutanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av detenskilda ärendet.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 19 [69]forts AU § 302Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning avbygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämpligutveckling främjas. Mark- och vattenområden ska användas för detändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhetoch läge samt föreliggande behov.Vidare stadgas bland annat att bebyggelse ska lokaliseras till mark som ärlämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordnatrafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Omföreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen tillskolan är trafiksäker.Enligt 3 kap plan- och bygglagen ska byggnader bland annat placeras ochutformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- ochlandskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.Enligt 5 kap plan- och bygglagen ska prövning av markens lämplighet förbebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genomdetaljplan. Bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstakabyggnad som ska förläggas inom ett område, där det råder stor efterfråganpå mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för nybebyggelse ska därför ske genom detaljplan inom kommunen. Möjlighettill undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avserbebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. Iöversiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- ochbygglovsfrågor inom olika kommundelar.Specifikt för ärendetSökanden har i ansökan daterad 21 juli 2010 inte redovisat skälen bakomansökan.I området finns två fastigheter till för vilka förhandsbesked för enbostadshushar inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.Sökanden har som avsikt att lösa vatten- och avloppsfrågan gemensamtmed dessa.Till fastigheten behövs en ny väg över jordbruksmark anläggas.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutFöreslaget bostadshus behövs inte för verksamhet inom eller i anslutningtill fastigheten.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 20 [69]forts AU § 302Föreslaget bostadshus bedöms inte utgöra naturlig komplettering tillbefintlig bebyggelse.Markområdet bedöms olämpligt att tas i anspråk för bebyggelse.Kraven i 2 kap och 3 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) bedöms inteuppfyllas.Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL för att meddela positivtförhandsbesked eller bygglov bedöms inte uppfyllas. Ansökan bör därföravslås.Byggnadsavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta1 Ansökan avslås.2 Kraven i 2 och 3 kap PBL uppfylls inte.3 Prövning av ansökan ska ske genom detaljplan4 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar upplysningsvis, att man ärnegativt inställd till upprättande av detaljplan för föreslagenbebyggelse.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden1 Ansökan avslås.2 Kraven i 2 och 3 kap PBL uppfylls inte.3 Prövning av ansökan ska ske genom detaljplan4 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar upplysningsvis, att man ärnegativt inställd till upprättande av detaljplan för föreslagenbebyggelse.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 21 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Emma BönnestigNNNNNNSidaAU § 303Dnr 2010/1136-2Kållekärr 2:4Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.ÄrendebeskrivningTjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör attefterfrågan på mark för olika anspråk är stor.Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskapsom bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunensbostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen skalokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nyabebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan dettraditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förblifri från bebyggelse.Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanförtätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer ellerunderlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framföransökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras ianslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild ochbebyggelsetradition.Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utvecklingav bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sättsin i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycketutanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av detenskilda ärendet.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 22 [69]forts AU § 303Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning avbygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämpligutveckling främjas. Mark- och vattenområden ska användas för detändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhetoch läge samt föreliggande behov.Vidare stadgas bland annat att bebyggelse ska lokaliseras till mark som ärlämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordnatrafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Omföreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen tillskolan är trafiksäker.Enligt 3 kap plan- och bygglagen ska byggnader bland annat placeras ochutformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- ochlandskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.Enligt 5 kap plan- och bygglagen ska prövning av markens lämplighet förbebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genomdetaljplan. Bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstakabyggnad som ska förläggas inom ett område, där det råder stor efterfråganpå mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för nybebyggelse ska därför ske genom detaljplan inom kommunen. Möjlighettill undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avserbebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. Iöversiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- ochbygglovsfrågor inom olika kommundelar.Specifikt för ärendetSökanden har i ansökan daterad 21 juli 2010 inte redovisat skälen bakomansökan.I området finns två fastigheter till för vilka förhandsbesked för enbostadshushar inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.Sökanden har som avsikt att lösa vatten- och avloppsfrågan gemensamtmed dessa.Till fastigheten behövs en ny väg över jordbruksmark anläggas.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 23 [69]forts AU § 303Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutFöreslaget bostadshus behövs inte för verksamhet inom eller i anslutningtill fastigheten.Föreslaget bostadshus bedöms inte utgöra naturlig komplettering tillbefintlig bebyggelse.Markområdet bedöms olämpligt att tas i anspråk för bebyggelse.Kraven i 2 kap och 3 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) bedöms inteuppfyllas.Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL för att meddela positivtförhandsbesked eller bygglov bedöms inte uppfyllas. Ansökan bör därföravslås.Byggnadsavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottbesluta1 Ansökan avslås.2 Kraven i 2 och 3 kap PBL uppfylls inte.3 Prövning av ansökan ska ske genom detaljplan4 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar upplysningsvis, att man ärnegativt inställd till upprättande av detaljplan för föreslagenbebyggelse.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden1 Ansökan avslås.2 Kraven i 2 och 3 kap PBL uppfylls inte.3 Prövning av ansökan ska ske genom detaljplan4 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar upplysningsvis, att man ärnegativt inställd till upprättande av detaljplan för föreslagenbebyggelse.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 24 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Emma BönnestigAU § 304Dnr 2010/1133-2NNNNNNKållekärr 2:5Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.ÄrendebeskrivningTjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör attefterfrågan på mark för olika anspråk är stor.Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskapsom bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunensbostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen skalokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nyabebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan dettraditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förblifri från bebyggelse.Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanförtätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer ellerunderlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framföransökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras ianslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild ochbebyggelsetradition.Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utvecklingav bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sättsin i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycketutanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av detenskilda ärendet.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 25 [69]Forts AU § 304Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning avbygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämpligutveckling främjas. Mark- och vattenområden ska användas för detändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhetoch läge samt föreliggande behov.Vidare stadgas bland annat att bebyggelse ska lokaliseras till mark som ärlämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordnatrafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Omföreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen tillskolan är trafiksäker.Enligt 3 kap plan- och bygglagen ska byggnader bland annat placeras ochutformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- ochlandskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.Enligt 5 kap plan- och bygglagen ska prövning av markens lämplighet förbebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genomdetaljplan. Bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstakabyggnad som ska förläggas inom ett område, där det råder stor efterfråganpå mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för nybebyggelse ska därför ske genom detaljplan inom kommunen. Möjlighettill undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avserbebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. Iöversiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- ochbygglovsfrågor inom olika kommundelar.Specifikt för ärendetSökanden har i ansökan daterad 21 juli 2010 inte redovisat skälen bakomansökan.I området finns två fastigheter till för vilka förhandsbesked för enbostadshushar inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.Sökanden har som avsikt att lösa vatten- och avloppsfrågan gemensamtmed dessa.Till fastigheten behövs en ny väg över jordbruksmark anläggas.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutFöreslaget bostadshus behövs inte för verksamhet inom eller i anslutningtill fastigheten.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 26 [69]Forts AU § 304Föreslaget bostadshus bedöms inte utgöra naturlig komplettering tillbefintlig bebyggelse.Markområdet bedöms olämpligt att tas i anspråk för bebyggelse.Kraven i 2 kap och 3 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) bedöms inteuppfyllas.Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL för att meddela positivtförhandsbesked eller bygglov bedöms inte uppfyllas. Ansökan bör därföravslås.Byggnadsavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottbesluta1 Avslå ansökan.2 Kraven i 2 och 3 kap PBL uppfylls inte.3 Prövning av ansökan ska ske genom detaljplan4 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar upplysningsvis, att man ärnegativt inställd till upprättande av detaljplan för föreslagenbebyggelse.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden1 Ansökan avslås.2 Kraven i 2 och 3 kap PBL uppfylls inte.3 Prövning av ansökan ska ske genom detaljplan4 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar upplysningsvis, att man ärnegativt inställd till upprättande av detaljplan för föreslagenbebyggelse.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 27 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Emma BönnestigAU § 3052008/0819NNNNNNTubberöd 1:80Ansökan om förhandsbesked och i andra hand plantillståndför uppförande av bostadshusPlanförutsättningarFör fastigheten gäller fastställd detaljplan för norra och östra delarna avSkärhamn (2121).Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämnden har enligt beslut § 183/2008-09-29 avslagit etttidigare förhandsbesked i samma läge inom samma fastighet.ÄrendebeskrivningAnsökan avser uppförande av ett nytt bostadshus.Sökande nämner i sin ansökan, inkommen den 26 maj 2010, att de ärberedda bekosta en planändring om så krävs.Aktuellt område är i gällande detaljplan redovisat som allmän platsmark,park.Byggavdelningens förslag till beslutAvvikelsen från gällande detaljplan är inte mindre och är inte heller iöverensstämmelse med detaljplanens syfte.Därmed saknas förutsättningar att bevilja förhandsbesked. Ansökanföreslås därför avslås.Byggavdelningen föreslår att ärendet i den del som avser plantillståndöverlämnas till planavdelningen för utredning.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 28 [69]Forts AU § 305Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden1 Ansökan avslås.2 Kraven i 2 och 3 kap PBL uppfylls inte.3 Prövning av ansökan ska ske genom detaljplan4 Samhällsbyggnadsnämnden meddelar upplysningsvis, att man ärnegativt inställd till upprättande av detaljplan för föreslagenbebyggelse.Arbetsutskottet föreslår vidare att ärendet i den del som avser plantillståndöverlämnas till planavdelningen för utredning i samband mednästkommande planprioritering.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 29 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Lars-Erik FeukSidaAU § 306Dnr 2010/0102NNNNNNApleröd 1:11Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat RK 5(kulturmiljö).Aktuellt område har i kommunens kulturminnesvårdsprogram utpekatssom särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har enligt § 118/2010-03-29beslutat att ärendet prövas vidare.ÄrendebeskrivningÄrendet har prövats vidare med inhämtande av beslutsunderlag.Miljöavdelningen har meddelat 2010-09-06 att avlopp går att lösa.Tjörns naturskyddsförening har inget att erinra.Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.Ägarna till fastigheten Apleröd 1:14 har i skrivelse instämplad 2010-05-06erinring.Ägarna till fastigheten Apleröd 1:4 har i skrivelse instämpling 2010-06-10erinring.Sökanden har i skrivelse daterad 2010-06-15 kommenterat inkomnaerinringar.Byggavdelningens bedömning och förslag till beslutByggnaden bedöms inte medföra fara eller betydande olägenhet föromgivningen. Därmed bedöms kraven i 3 kap plan- och bygglagen (PBL)uppfyllas.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 30 [69]Forts AU § 306Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL bedöms uppfyllas i de delar som gällerföreslagen lokalisering.Med stöd av 8 kap 34 § PBL bedöms förhandsbesked kunna ges på attbostadshus kan lokaliseras på denna plats.Byggnadsavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämndensarbetsutskott besluta1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 20 september 2012.4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens bedömning.Arbetsutskottets beslut1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 20 september 2012.4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.SidaDetta ärende kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.Delgivning:Fastighetsägare till NN.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 31 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Lars-Erik FeukSidaAU § 307Dnr 2010/0101NNNNNNApleröd 1:12Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat RK 5(kulturmiljö).Aktuellt område har i kommunens kulturminnesvårdsprogram utpekatssom särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har enligt § 119/2010-03-29beslutat att ärendet prövas vidare.ÄrendebeskrivningÄrendet har prövats vidare med inhämtande av beslutsunderlag.Miljöavdelningen har meddelat 2010-09-06 att avlopp går att lösa.Tjörns naturskyddsförening har inget att erinra.Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.Ägarna till fastigheten Apleröd 1:14 har i skrivelse instämplad 2010-05-06erinring.Ägarna till fastigheten Apleröd 1:4 har i skrivelse instämplad 2010-06-10erinring.Sökanden har i skrivelse daterad 2010-06-15 kommenterat inkomnaerinringar.Byggavdelningens bedömningByggnaden bedöms inte medföra fara eller betydande olägenhet föromgivningen. Därmed bedöms kraven i 3 kap plan- och bygglagen (PBL)uppfyllas.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 32 [69]Forts AU § 307Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL bedöms uppfyllas i de delar som gällerföreslagen lokalisering.Med stöd av 8 kap 34 § PBL bedöms förhandsbesked kunna ges på attbostadshus kan lokaliseras på denna plats.Byggnadsavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämndensarbetsutskott besluta1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 20 september 2012.4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens bedömning.Arbetsutskottets beslut1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 20 september 2012.4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.SidaDetta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.Delgivning:Fastighetsägare till NN.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 33 [69]SidaHandläggare:Bygglovshandläggare Lars Erik FeukAU § 308NNNNNNDnr 2009/0925Basteröd 1:7Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.ÄrendebeskrivningSökanden har i ansökan daterad 24 september 2009 inte redovisat skälenbakom ansökan.Byggavdelningens förslag till beslutByggavdelningen föreslår arbetsutskottet besluta1 Pröva ärendet vidare enligt förslag nr 22 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen3 Remittera ärendet till berörda grannar/fastighetsägare/länsmuseet ochev. andra berörda instanser4 Lämna följande information i ärendet: detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlaginhämtas i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked skameddelas eller om ansökan ska avslås om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsattaprövningen på delegation.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens bedömning.Arbetsutskottets beslut1 Ärendet prövas vidare enligt förslag nr 2.2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen3 Ärendet remitteras till berörda grannar/fastighetsägare/länsmuseet ochev. andra berörda instanser4 Lämna följande information i ärendet: detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlaginhämtasJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 34 [69]forts AU § 308Sidai den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked skameddelas eller om ansökan ska avslåsom det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsattaprövningen på delegation.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 35 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Lars Erik FeukAU § 309Dnr 2010/0798NNNNNNBudalen 1:2Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.ÄrendebeskrivningSökanden har i ansökan daterad 21 maj 2010 inte redovisat skälen bakomansökan.Byggavdelningens förslag till beslutByggavdelningen föreslår arbetsutskottet besluta1 Ärendet prövas vidare.2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen3 Remittera ärendet till berörda grannar/fastighetsägare/länsmuseet ochev. andra berörda instanser4 Lämna följande information i ärendet: detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlaginhämtas i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked skameddelas eller om ansökan ska avslås om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsattaprövningen på delegation.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens bedömningArbetsutskottets beslut1 Ärendet prövas vidare.2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen3 Remittera ärendet till berörda grannar/fastighetsägare/länsmuseet ochev. andra berörda instanserSidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 36 [69]forts AU § 3094 Följande information lämnas i ärendet: detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlaginhämtas i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked skameddelas eller om ansökan ska avslås om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsattaprövningen på delegation. Huset rekommenderas att flyttas närmare gräns i söder.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 37 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Lars Erik FeukSidaAU § 310NNNNNNDnr 2010/0953Stockevik 1:109Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP03) redovisat somutvecklingsområde för bostäder R1.Aktuellt område ingår i Tätortstudie för skärhamn 06 och där redovisatssom bostäder.Ligger som etapp tre i planarbetet för Stockevik.ÄrendebeskrivningSökanden har vid besök uttalat att man vill bosätta sig på Tjörn ochkomma närmare släkt och vänner som bor på Tjörn.Byggavdelningens bedömning och förslag till beslutPrövning av förhandsbeslut avser en lokaliseringsprövning att aktuell platskan få bebyggas med ett bostadshus, bedömning av byggnadersutformning och läge sker vid bygglovsprövningen.Byggavdelningen föreslår arbetsutskottet besluta1 Ärendet prövas vidare utan krav på detaljplan.2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen3 Remittera ärendet till berörda grannar/fastighetsägare/länsmuseet ochev. andra berörda instanser4 Lämna följande information i ärendet: detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlaginhämtas i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked skameddelas eller om ansökan ska avslås om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsattaprövningen på delegation.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens bedömning.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 38 [69]Forts AU § 310Arbetsutskottets beslut1 Ärendet prövas vidare utan krav på detaljplan.2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen3 Remittera ärendet till berörda grannar/fastighetsägare/länsmuseet ochev. andra berörda instanser4 Lämna följande information i ärendet: detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlaginhämtas i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked skameddelas eller om ansökan ska avslås om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsattaprövningen på delegation. Aktuell plats ingår i planarbetet för Stockevik.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 39 [69]SidaHandläggare:Bygglovshandläggare Lars Erik FeukNNNNNNAU § 311Dnr 2010/0202Surdal 2:57Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusAnsökans innehållAnsökan avser uppförande av bostadshus.PlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.I kommunens översiktsplan (ÖP03) är aktuellt område betecknat RN2vilket innebär att området är av riksintresse för naturvården ochfriluftslivet (Stigfjordenområdet). Platsen ingår ej i Stigfjordensnaturreservat.Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har enligt § 121, 2010-03-29beslutat att ärendet prövas vidare.ÄrendebeskrivningÄrendet har prövats vidare med inhämtande av beslutsunderlag.Miljöavdelningen har enligt granskningsblad och Mikael Mårtensson sagtOK till tänkt avloppslösning 2010-05-25.Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.Grannfastigheten Köleröd 1:29 har i skrivelse lämnat synpunkter dels2010-05-16 samt 2010-05-19.Naturskyddsföreningen på Tjörn har i yttrande 2010-05-03 avstyrktföreslagen tomtplacering med motivering att det ligger inom riksintresseför naturvården och gränsar till Stigfjordens naturreservat. De bedömer attdet är ett alltför stort ingrepp i landskapsbilden.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutByggnaden bedöms inte medföra fara eller betydande olägenhet föromgivningen. Därmed bedöms kraven i 3 kap 2 § plan- och bygglagen(PBL) uppfyllas.Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL bedöms uppfyllas i de delar som gällerföreslagen lokalisering.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 40 [69]Forts AU § 311Med stöd av 8 kap 34 § PBL bedöms förhandsbesked kunna ges på attbostadshus kan lokaliseras på denna plats.Byggavdelningen föreslår arbetsutskottet besluta1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 29 mars 2010.4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens synpunkter.Arbetsutskottets beslut1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 29 mars 2010.4 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.6. Vid fastighetsbildning ska beaktas att fri passage ordnas mellan nytomt och befintlig tomt i väster mot Köleröd 1:32.SidaDetta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.Delgivning:Fastighetsägare till NN.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 41 [69]Handläggare:Bygglovhandläggare Lars-Erik FeukAU § 312Dnr 2010/0162NNNNNNValsäng 5:7Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusAnsökans innehållAnsökan avser uppförande av bostadshus.PlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuell område är i kommunens översiktsplan(ÖP03) redovisat som övrigtområde på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har enligt § 122/2010-03-29.beslutat att ärendet prövas vidare.ÄrendebeskrivningÄrendet har prövats vidare med inhämtande av beslutsunderlag.Miljöavdelningen har enligt granskningsblad 2010-08-20 uttalat att VAgår att lösa.Tjörns naturskyddsförening har i mailsvar 2010-05-18 avstyrkt medmotivering spridd bebyggelse och stort naturintrång.Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.Granne Leif Steen Valsäng 6:9 har i skrivelse 2010-05-19 begärt merinformation i ärendet.Sökanden har i skrivelse 2010-08-09 kommenteratnaturskyddsföreningens synpunkter och varit i kontakt med granne LeifSteen och informerat om VA lösning.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutByggnaden bedöms inte medföra fara eller betydande olägenhet föromgivningen. Därmed bedöms kraven i 3 kap plan- och bygglagen (PBL)uppfyllas.Förutsättningarna i 8 kap 12 § PBL bedöms uppfyllas i de delar som gällerföreslagen lokalisering.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 42 [69]forts AU § 312Med stöd av 8 kap 34 § PBL bedöms förhandsbesked kunna ges på attbostadshus kan lokaliseras på denna plats.Byggavdelningen föreslår arbetsutskottet besluta1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 29 mars 20124 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens synpunkter.Arbetsutskottets beslut1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus2 Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor3 Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 29 mars 20124 Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov5 Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.SidaDetta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 43 [69]SidaHandläggare:Bygglovhandläggare Lars-Erik FeukNNNNNNAU § 313Dnr 2007/0170Ällingseröd 1:28Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshusAnsökans innehållAnsökan avser uppförande av bostadshus.PlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat somövrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område påmarkanvändningskartan.Tidigare beslutSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har enligt § 108/2009-03-23beslutat att ärendet prövas vidare.Arbetsutskottet beslutade enligt AU § 120/2007-04-23 följande:att meddela positivt förhandsbesked för lokalisering av bostadshus,att byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor,att ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 23 april 2011,att byggnadsarbeten inte får påbörjas utan gällande bygglov,att vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglov kanbeviljas.ÄrendebeskrivningArbetsutskottets beslut AU § 108/2009-03-23 har överklagats tilllänsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslut 2010-06-22 återförvisat ärendetför erforderlig handläggning angående utredning om vattentillgång.Sökanden har i intyg, daterat 2010-07-10 redovisat vattentillgången. Medhänsyn till terrängens beskaffenhet och resultat från tidigare borrning kanpå goda grunder sannolikheten styrkas att det också på Ällingseröd 1:28kommer att finnas vatten för hushållsändamål i tillräcklig mängd viddjupborrning av vattenbrunn på fastigheten.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 44 [69]forts AU § 313Byggavdelningens förslag till beslut1. Positivt förhandsbesked för lokalisering av bostadshus,2. Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor.3. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 20 september 2012.4. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov.5. Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglovkan beviljas.Arbetsutskottets beslut1. Positivt förhandsbesked för lokalisering av bostadshus.2. Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita)träfasader och tak beläggas med matt röda takpannor.3. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämndeninom två år, dock senast 20 september 2012.4. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov.5. Vatten av tillräcklig mängd och kvalité ska styrkas innan bygglovkan beviljas.SidaDetta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.Delgivning:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 45 [69]Handläggare:Bygglovhandläggare Emma BönnestigSidaAU § 314NNNNNNDnr 2008/0032Flatholmen 1:30Ansökan om bygglov för uppförande av förråd(ersättningsbyggnad)PlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område inom samladbebyggelse.I kommunens översiktsplan (ÖP03) är aktuellt område betecknat RK 21,vilket innebär att området är värdefullt för kulturmiljövården.För området gäller riksintresse för friluftslivet (FO3).För platsen gäller strandskydd (förordnande enligt 7 kap §§ 13-18miljöbalken).Flatholmen är i kommunens kulturminnesvårdsprogram utpekat somsärskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.ÄrendebeskrivningFastighetsägaren ansöker om bygglov för att bygga ett nytt förråd påsamma plats och med samma utförande som befintlig byggnad samt en nybrygga. Den befintliga förrådsbyggnaden ägs inte av fastighetsägaren.Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna tillFlatholmen 1:23 har i skrivelse daterad 14 maj 2010 erinringar. Sökandehar inte kommenterat erinringarna.Det noteras att förrådet även kräver strandskyddsdispens.Strandskyddsdispensen prövas i ett separat ärende.Flatholmen ligger inom riksintresse för friluftslivet och ska skyddas motåtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.Flatholmen är ett gammalt fiskeläge med välbevarad bebyggelse. Enligtöversiktsplanen medges ingen ny bebyggelse. Om- och tillbyggnadermåste ske med stor hänsyn till den befintliga miljön.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 46 [69]Forts AU § 314Den aktuella sjöboden är en av tre sjöbodar som ligger tätt tillsammans påöns östra sida. Sjöboden står delvis i vattnet och har brygga.Arbetsutskottets beslutÄrendet utgår.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 47 [69]SidaHandläggare:Bygglovhandläggare Emma BönnestigAU § 315NNNNNNDnr 2008/0032-3Flatholmen 1:30Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av förråd(ersättningsbyggnad)PlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område inom samladbebyggelse.I kommunens översiktsplan (ÖP03) är aktuellt område betecknat RK21,vilket innebär att området är värdefullt för kulturmiljövården.För området gäller riksintresse för friluftslivet (FO3).För platsen gäller strandskydd (förordnande enligt 7 kap §§ 13-18miljöbalken).ÄrendebeskrivningBerörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna tillFlatholmen 1:23 har i skrivelse daterad 14 maj 2010 erinringar. Sökandehar inte kommenterat erinringarna.Fastighetsägaren ansöker om bygglov för att bygga ett nytt förråd påsamma plats och med samma utförande som en befintlig byggnad samt enny brygga. Den befintliga förrådsbyggnaden ägs inte av fastighetsägaren.Det noteras, att sjöboden/förrådet även kräver bygglov. Bygglovet prövasi ett separat ärende.Arbetsutskottets beslutÄrendet utgår.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 48 [69]Handläggare:Bygglovhandläggare Lars-Erik FeukSidaAU § 316NNNNNNDnr 2009/0674Björholmen 1:71Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande avfritidshus (ersättningshus)PlanförutsättningarFör fastigheten gäller fastställd avstyckningsplan för Härön (227 B).ÄrendebeskrivningMiljöavdelningens synpunkterMiljöavdelningen har utrett garagets inverkan på växt- och djurlivet samtövriga naturvärden. Miljöavdelningen tillstyrker i skrivelse daterad2010-04-23.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutBefintligt äldre bostadshus (fritidshus) avses ersättas med nytt fritidshuspå samma plats.De särskilda skäl som anges i 7 kap § 18 c 1 st 1 punkten miljöbalkenbedöms uppfyllas. Befintligt äldre bostadshus med tillhörandehemfridszon innebär att aktuell mark redan är ianspråktagen. Att ersättabefintligt hus med ett nytt hus på samma plats innebär inte någotytterligare ianspråktagande av mark inom strandskyddet.Strandskyddsdispens bedöms kunna meddelas.Det noteras, att fritidshuset även kräver bygglov, vilket prövas i separatärende.Byggavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta1 Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken meddelas strandskyddsdispensför uppförande av fritidshus.2 Dispensen omfattar tillhörande grävningsarbeten.3 Som särskilda skäl hänvisas till 7 kap § 18 c 1 st 1 punktenmiljöbalken.4 Syftet med strandskyddet bedöms inte påverkas.5 Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas.6 Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms inte försämras.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 49 [69]forts AU § 3167 Som tomtplats får endast den mark tas i anspråk som redovisas ibilaga.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens synpunkter.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden1 Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken meddelas strandskyddsdispensför uppförande av fritidshus.2 Dispensen omfattar tillhörande grävningsarbeten.3 Som särskilda skäl hänvisas till 7 kap § 18 c 1 st 1 punktenmiljöbalken.4 Syftet med strandskyddet bedöms inte påverkas.5 Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas.6 Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms inte försämras.7 Som tomtplats får endast den mark tas i anspråk som redovisas ibilaga.SidaÖvriga upplysningarEtt beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses idispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år frånden dag beslutet vunnit laga kraft.Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från detlänsstyrelsen fått del av beslutet. Ni uppmanas avvakta tiden föröverprövningen innan byggnadsföretaget påbörjas.Vid positivt beslut:Delgivning: NNNNFör kännedom: NNJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 50 [69]SidaHandläggare:Bygglovhandläggare Lars-Erik FeukAU § 317NNNNNNDnr 2009/0674Björholmen 1:71Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus(ersättningshus)PlanförutsättningarFör fastigheten gäller fastställd detaljplan (avstyckningsplan) förBjörholmen (227 B).För platsen gäller strandskydd (förordnande enligt 7 kap 13-18 §§,miljöbalken)Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott gjorde enligt AU § 186/2010-05-03 följande bedömning:Föreslagen byggnation bedöms medföra betydande olägenhet föromgivningen. Därmed uppfylls inte kraven i 3 kap 2 § plan- ochbygglagen.Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade enligt AU § 186/2010-05-03 följande:1 Ärendet återremitteras till byggavdelningen, så att sökande beredstillfälle att omarbeta ansökan så att det inte blir högre än befintligbyggnads nock.2 Sådan omarbetning ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhandasenast 31 juli 2010. I annat fall avgörs ärendet med stöd av redaninlämnade handlingar.ÄrendebeskrivningBefintligt äldre bostadshus (fritidshus) avses ersättas med nytt fritidshuspå samma plats.Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig.Ägaren till fastigheten Björholmen 1:57 har i skrivelser daterade2009-10-08 och 2010-01-30 erinringar.Ägaren till fastigheten Björholmen 1:3 har i skrivelser daterade2009-10-06 och 2010-01-31 erinringar.Ägarna till fastigheten Björholmen 1:65 har i skrivelser daterade2009-10-07 och 2010-02-03 erinringar.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 51 [69]Forts AU § 317Ägaren till fastigheten Björholmen 1:49 har i skrivelser daterade2009-10-07 och 2010-02-07 erinringar.Sökande har i skrivelser daterade 2009-11-09 och 2010-02-25kommenterat inkomna erinringar.Arkitekt Jan Florstam har i skrivelse daterad 2010-02-10 sammanställtgranneyttrandena.Handlingar som följer arbetsutskottets ritningar har inte inkommit.Sökande har inkommit med synpunkter i skrivelse daterad 2010-06-28.Reviderade ritningar daterad 2010-06-28 och följebrev daterat 2010-06-30har inkommit. Revideringen innebär att skärmtak utgår. Nockhöjden äroförändrad. Det konstateras därmed att arbetsutskottets riktlinjer inte följs.Arbetsutskottet har i sitt tidigare beslut uttalat att det nya bostadshusetsnockhöjd inte ska vara högre än befintlig byggnad. Arbetsutskottet harvidare uttalat att föreslagen nockhöjd medför betydande olägenhet föromgivningen. Därmed har arbetsutskottet bedömt att kraven i 3 kap 2 §plan- och bygglagen inte uppfylls.Byggnader ska placeras och utformas bland annat så att de eller derasavsedda användning inte medför fara eller betydande olägenheter föromgivningen (3 kap 2 § plan- och bygglagen).Frågan om strandskyddsdispens hanteras som separat ärende.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet bedömer att kraven i 3 kap 2 § PBL inte uppfylls.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämndenÄrendet avslås.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 52 [69]SidaHandläggare:Stadsarkitekt Tore JärvengrenNNNNAU § 318Dnr 2008/0102Habborsby 2:54Ansökan om bygglov för anläggande av småbåtshamnPlanförutsättningarFör aktuellt område gäller fastställd detaljplan för södra delen av Tången(85/2) samt fastställd detaljplan för Vallhamn 3:2 m.fl (1661).Tidigare behandlingSamhällsbyggnadsnämnden beslutade om bygglov för lyft och sjösättningskaj2006-06-12.Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2007-12-10, § 254, om tillfälligtbygglov för småbåtshamn till och med 2009-12-31 (4 st flytbryggor B, C,D och E samt vågbrytare A).Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2008-03-25, § 97: Inhämta synpunkter från kommunstyrelsen och WallhamnsbolagenAB. De frågor som belysts under rubriken ”arbetsutskottets bedömning”bör besvaras som underlag för den fortsatta bygglovsprövningen. Ärendet för övrigt ska kompletteras enligt ärendebeskrivningen.ÄrendebeskrivningDet senast beviljade tillfälliga bygglovet § 254/2007-12-10 omfattade 4stycken flytbryggor B, C, D och E samt vågbrytare A. Detta bygglovgällde till och med 2009-12-31.Anläggningen bedömdes avvika från gällande detaljplan beträffandeanvändningssättet småbåtshamn.Nu aktuell ansökan avser permanent bygglov för småbåtshamn omfattande13 stycken flytbryggor, A-N, samt vågbrytare A och O.Föreslagen småbåtshamn avviker från gällande detaljplan beträffandeanvändningssättet småbåtshamn. Aktuellt område är i gällandedetaljplaner betecknat Th (hamntrafik och därmed jämförligt ändamål).I delbeslut AU § 97/2008-03-25 har ytterligare beslutsunderlag begärts/efterfrågats.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 53 [69]Forts AU § 318Från Kommunstyrelsen och Wallhamnsbolagen AB efterfrågades hursmåbåtshamnen bedömdes påverka befintliga och kommandeverksamheter inom Wallhamnsområdet.Från sökanden begärdes komplettering av ansökan.Följande yttranden inkom: Yttrande daterat 2008-07-15 från Wallhamnsbolagen AB Yttrande daterat 2008-07-16 från Wallhamn AB Yttrande KS § 127/2008-08-28 från KommunstyrelsenKommunstyrelsen beslutade att ytterligare utredningar genomförs för attbelysa om det finns risker för restriktioner på befintliga eller kommandeverksamheter inom Wallhamnsområdet. I beslutet angavs inte vilkautredningar som borde genomföras, inte heller angavs var ansvaret låg föratt tillse att utredningarna genomfördes.Byggavdelningen (stadsarkitekten) tog under våren 2010 kontakt i ärendetmed kommunledningen, Wallhamnsbolagen, Wallhamn AB och sökandenför att klarlägga läget i ärendets hantering.Detta resulterade i följande yttranden: Yttrande daterat 2010-04-27 från Wallhamn AB (Mannheimer ochSwartling). Yttrandet daterat 2010-05-20 med bilagor från Wallhamn AB(Mannheimer och Swartling).I bilagorna redovisas bland annat: Riskanalys daterad 2010-05-19 upprättad av Sweco Environment AB. PM daterat 2010-05-07 om bygglovsansökan upprättad av RonnyReinholdsson, arkitekt SAR/MSA Två skrivelser daterade 2004-11-03 och 2007-02-26 frånSjöfartsverket.I missiv daterat 2010-05-20 från samhällsbyggnadsnämndens ordförandeKarl-Erik Persson önskas slutlig värdering av ärendet från Kommunstyrelsenssida.Kommunstyrelsen beslutade enligt § 100/2010-06-03 att lämna följandeyttrande till Samhällsbyggnadsnämnden:Hamnen i Wallhamn är av strategisk betydelse för Tjörns kommun.Det är viktigt att verksamheten säkras och att rederinäringenutvecklas. Vidare får det inte vidtas åtgärder i området som kaninverka menligt på trafiksäkerheten eller som kan innebärarestriktioner för en vindkraftsetablering.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 54 [69]Forts AU § 318En småbåtshamn inom Habborsby 2:54 enligt bygglovsansökan kaninverka menligt på rederinäringens utveckling. Vidare kansmåbåtshamnen innebära en olägenhet för sjötrafiken ur ettsäkerhetsperspektiv. Därför anser kommunstyrelsen att det ärolämpligt att anlägga en småbåtshamn i området enligt ansökan.Huruvida anläggandet av småbåtshamnen är i enlighet med PBL ochfastställd detaljplan överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden förbedömning.Som underlag för Kommunstyrelsens beslut har kommunchefen ochkommunjuristen upprättat tjänsteutlåtande daterat 2010-06-01.Kommunstyrelsen förtydligade beslutet i nytt beslut § 105/2010-06-17:Kommunstyrelsens yttrande i beslut 2010-06-03, § 100, avser endastden ansökta utbyggnaden av småbåtshamnen.Enligt kommunledningen ska Kommunstyrelsens båda beslut tolkas så atten småbåtshamn med storlek och utformning i enlighet med tidigaretillfälligt bygglov bedöms lämpligt En utökning av småbåtshamnen ienlighet med ansökan om permanent bygglov bedöms olämpligt.Sökanden har ännu inte kompletterat ansökan.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutAtt avväga de motstående intressena i detta ärende är en politisk fråga församhällsbyggnadsnämnden.Kommunstyrelsens bedömning i ärendet måste rimligen välja tungt.Förutsatt att Kommunstyrelsens bedömning följs bör arbetsutskottetbesluta:1. Ansökan ska omarbetas så att småbåtshamnen ges storlek ochutformning i enlighet med tidigare tillfälligt bygglov.2. Ansökan ska kompletteras i enlighet med tidigare ärendebeskrivning.3. Komplettering och omarbetning ska vara samhällsbyggnadsnämndentillhanda senast den 30 november 2010. I annat fall avgörs ärendetmed stöd av redan inlämnade handlingar.4. Sökanden bereds tillfälle att yttra sig över inkomna skrivelser ochyttranden. Sökandens yttrande ska vara samhällsbyggnadsnämndentillhanda senast den 30 november 2010.Arbetsutskottets beslutÄrendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden utan egetställningstagande.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 55 [69]Handläggare:Bygglovshandläggare Lars Erik FeukSidaAU § 319NNNNNNNNDnr 2010/0930Rörvik 2:1Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus(ersättningsbyggnad) samt garage/uthus/förrådPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat somVärdefulla områden för naturvården och friluftslivet. RN 21.samt inomRiksintresse för friluftslivet. FO 3.Platsen för det planerade bostadshuset och garage/förrådet ligger inomStrandskyddat område vid Hakefjorden och inom Hakenäsetslandskapsbildsskyddsområde.ÄrendebeskrivningSökanden avser att ersätta befintligt brandskadat fritidshus med ett nyttfritidshus samt ett nytt komplementhus garage/förråd.Länsstyrelsen i Västra Götaland har i beslut 2010-04-29 dels meddelatdispans från gällande strandskydsbestämmelser och gett tillstånd frånföreskrifterna för Hakenäsets landskapsbildsskyddsområde förbostadshus/garage förråd.Av beslutet framgår bla att ett bostadshus om max 200 kvadrat plusveranda med skärgårdskaraktär tilllåts. Utseendet förutsätts anpassat tillbefintlig bebyggelse i området.Föreslaget hus är ca 195 kvadrat samt förråd/garage 50 kvadrat. Placeringoch utbredning följer kartbilagan i länsstyrelsens beslut.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutDe förutsättningar som anges i 8 kap 12§ PBL för att bevilja bygglovbedöms vara uppfyllda. Föreslagen placering, utbredning och utformningbedöms följa länstyrelsens beslut. Byggavdelningen föreslårsamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att bevilja bygglov.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 56 [69]Forts AU § 319Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens synpunkter.Arbetsutskottets beslut1. Bygglov beviljas.2. Bygganmälan ska inlämnas senast 3 veckor innan arbetena påbörjas.3. De förutsättningar som anges i 8 kap 12§ PBL för att bevilja bygglovbedöms vara uppfyllda. Föreslagen placering, utbredning ochutformning bedöms följa länsstyrelsens beslut.SidaDetta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.Allmänna upplysningar:Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagbeslutet vann laga kraft.Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Dettaanges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar ombeslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet ska vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efteratt granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 57 [69]SidaHandläggare:Bygglovshandläggare Lars Erik FeukAU § 320NNNNNNDnr 2010/0919Stockevik 1:75Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förrådPlanförutsättningarAktuell plats är belägen utanför detaljplanelgt områdeI kommunens översiktsplan (öp03) är aktuelt område betecknat R1Utvecklingsområde för bebyggelse.Platsen ingår i tätortsstudie för Skärhamn 06 och är där redovisad medområde för bostäder.Arbetet med upprättande av detaljplan för Stockeviksområdet pågår iprogramskedet, platsen ligger i etapp 3.ÄrendebeskrivningSökanden önskar bygga till befintlig garage/förrådsbyggnad.Befintlig byggnad ca 56 kvadrat och tillbyggnad ca 92 kvadratTotalt blir det en byggnad på 148 kvadrat.Sökanden har i skrivelse dat 2010-06-18 redogjort för bakrunden tillansökan.Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.Erinringar har inte inkommit.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutFöreslagen bebyggelse bedöms genom sin storlek och utformning intevara godtagbart anpassad till landskaps bild och natur och kulturvärdenapå platsen. Därmed bedöms kraven i 3 kap1 § plan och bygglagen ej varauppfyllda. Förutsättningar att bevilja bygglov enligt 8 kap 12 § plan ochbygglagen bedöms ej föreligga.Byggavdelningen föreslår Arbetsutskottet att besluta rekommenderasökanden att omarbeta det inlämnade förslaget.Ärendet remiteras till byggavdelningen så att sökanden beredes tillfälle attomarbeta ansökan.Sådan omarbetning ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senastden 20 dec 2010.Arbetsutskottets beslutÄrendet utgår.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 58 [69]SidaHandläggare:Bygglovhandläggare Lars-Erik FeukAU § 321NNNNNNDnr 2010/1225Tubberöd 1:530Ansökan om bygglov för fasadändring av bostadshusPlanförutsättningarFör fastigheten gäller antagen detaljplan för Tubberöd 1:46/ 1:81(1419P56).Tidigare behandlingBygglov för uppförande av bostadshus beviljades av arbetsutskottet2010-05-03 AU § 183.ÄrendebeskrivningUnder pågående arbete med bostadshuset har ägare till grannfastighetenTubberöd 1:531 till samhällsbyggnadsförvaltningen framfört att godkändaritningar inte följs.Vid besiktning konstateras att fönster i gavelspets mot grannfastighetenTubberöd 1:531 utförts med treluftsfönster. På godkända ritningarredovisas ett tvåluftsfönster.Ansökan av bygglov för ändring till treluftsfönster instämplades den 2september 2010.Aktuell vägg är enligt godkända ritningar redovisad med avståndet 4,5meter från gränsen mot grannfastigheten Tubberöd 1:531.Ändringen från tvåluftsfönster till treluftsfönster kräver bygglov.Ändringen innebär inte någon avvikelse från gällande detaljplan. Av denanledningen finns inte skäl att bereda grannar tillfälle att yttra sig överansökan.Byggnader ska placeras och utformas bland annat så att de eller derasavsedda användning inte medför fara eller betydande olägenheter föromgivningen (3 kap 2 § plan- och bygglagen).Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutÄndringen kräver bygglov och har utförts utan sådant lov. Åtgärdeninnebär därmed överträdelse mot plan- och bygglagen.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 59 [69]Forts AU § 321Överträdelsen bedöms dock som så ringa att avgift för överträdelse intebehöver tas ut.Ändringen av fönstret bedöms inte medföra fara eller betydandeolägenheter för förhållandena inom grannfastigheten.Kraven i 3 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.Byggavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottbesluta.1. Bygglov beviljas.2. Bygganmälan har inlämnats och besvarats inom ramen för hanteringav bygglov AU § 183/2010-05-06.Besked om bygglov bör för kännedom delges ägare till grannfastighetenTubberöd 1:531, men utan besvärshänvisning.Arbetsutskottets bedömningArbetsutskottet instämmer i byggavdelningens synpunkter.Arbetsutskottets beslut1. Bygglov beviljas.2. Bygganmälan har inlämnats och besvarats inom ramen för hanteringav bygglov AU § 183/2010-05-06.SidaAllmänna upplysningar:Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagbeslutet vann laga kraft.Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Dettaanges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar ombeslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet ska vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efteratt granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 60 [69]Handläggare:Stadsarkitekt Tore JärvengrenSidaAU § 322NNNNNNDnr 2009/0750Remiss daterad 2010-07-01 från LänsstyrelsenTillsyn av Tjörns kommuns handläggning avförhandsbesked gällande Basteröd 1:2, Tjörns kommun(LS:s diarienummer 404-9509-2010)ÄrendebeskrivningLänsstyrelsen har 2010-05-19 mottagit en anmälan från Tjörnsnaturskyddsförening genom Gunilla Strömqvist. Som följd av anmälan harlänsstyrelsen tagit upp skrivelsen som begäran om tillsyn enligt 1 kap 8 §plan-och bygglagen och anhåller om kommunens yttrande i ärendet.Remissen från länsstyrelsen är rubricerad ”Tillsyn av Tjörns kommunshandläggning av förhandsbesked gällande Basteröd 1:2, Tjörns kommun”.Det utgås därför från att tillsynsärendet är avgränsat till att omfatta justhandläggningen av förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:2.Byggavdelningens synpunkter och förslag till beslutMiljöchef Maud Wiik har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2010-07-30.Stadsarkitekt Tore Järvengren har upprättat tjänsteutlåtande daterat2010-09-09.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämndenArbetsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakomupprättade tjänsteutlåtanden samt ordförandens skrivelse.I övrigt överlämnas ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan egetställningstagande.Föreslaget remissvar från ordförande samt upprättade tjänsteutlåtandensänds efter samhällsbyggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen, denklagande samt Naturskyddsföreningen.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 61 [69]Handläggare:Stadsarkitekt Tore JärvengrenAU § 323NNNNNNDnr 2007/0934 och 2008/0542Gåre 1:40, Åkervik 1:37Föreläggande från Förvaltningsrätten daterat 2010-08-19(aktbilaga 16, mål nr 13371-10, enhet 1:1)ÄrendebeskrivningSamhällsbyggnadsnämnden har meddelat följande positivaförhandsbesked: 2 st bostadshus inom fastigheten Gåre 1:140(AU § 45/2009-02-16) 3 st bostadshus inom fastigheten Åkervik 1:37(AU § 58/2009-02-16 1 st bostadshus inom fastigheten Gåre 1:40(AU § 87/2009-05-18)Besluten har överklagats.Länsstyrelsen beslutade 2010-05-06 att upphäva de överklagade besluten.Länsstyrelsen anser att föreslagen bostadsbebyggelse inte bör tillåtas utanföregående detaljplaneläggning.Arbetsutskottets beslutÄrendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden utan egetställningstagande.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 62 [69]SidaAU § 324Information från byggavdelningenÄrendebeskrivningBygglovshandläggare Emma Bönnestig:- Hövik 5:208: Bygglov är sökt för uppförande av bostadshus. Byggnadenskiljer sig från sk bohuslänsk stil till både form och färgsättning.Ärendet lyfts till samhällsbyggnadsnämnden för vidare diskussion.Förvaltningschef Kristina Christiansson:- Kansliavdelningen har påbörjat färdigställandet av tomter försmåhusbebyggelse på Nordviks gärde.Arbetsutskottets beslutInformationen noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 63 [69]SidaAU § 325Dnr 2010/292Justering av föreskrifter om insamling och behandling avhushållsavfall och farligt avfallÄrendebeskrivningFrom 2011-10-01 startar en ny entreprenad gällande insamling ochbehandling av hushållsavfall och farligt avfall inom Tjörns kommun. Isamband med framtagandet av förfrågningsunderlaget av ovanståendeupphandling har det framkommit förslag på förändringar i hanteringen avavfall inom Törns kommun.TjänsteutlåtandeFörvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2010-09-09.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämndenSamhällsbyggnadsnämndens föreslår att kommunfullmäktige antarjusterade föreskrifter att gälla från och med 2011-01-01.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 64 [69]SidaAU § 326Dnr 2010/293Förändrat tjänsteutbud i avfallstaxanÄrendebeskrivningTill följd av arbete med nytt förfrågningsunderlag gällande insamling ochbehandling av hushållssopor samt en minskad efterfrågan på vissa tjänsterföreslår förvaltningen ett minskat tjänsteutbud i avfallstaxan from 2011-10-01.TjänsteutlåtandeFörvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2010-09-09.Förvaltningen föreslår inga övriga förändringar i konstruktionen av taxan,dvs uppdelningen av taxan i en fast del och en rörlig del kvarstår samtövriga administrativa kostnader.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämndenSamhällsbyggnadsnämnden antar förändrat tjänsteutbud i avfallstaxan förhushållsavfall och farligt avfall.Förändringen gäller från och med 2011-10-01.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 65 [69]SidaAU § 327Dnr 2010/241Revidering av va-taxanÄrendebeskrivningKommunen står inför investeringar i VA-anläggningen i storleksordningen 450miljoner kr under de närmaste fem åren.Sammantaget finns ett behov att höja brukningsavgiften med 10 % per årunder minst tre år enligt plan: 2009-2010 (redan genomförd), 2010-2011 och2011-2012. Därefter kan ny avstämning göras utifrån uppdaterade kalkyler.Brukningsavgiften föreslås höjas med 10 %.Tidigare beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-08-30, § 176, att återremitteraärendet för ytterligare utredning.FöredragningTeknisk chef Pascal Karlsson föredrar ärendet.YrkandeInga Olsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut fråntjänsteutlåtande.Hans Kristensson (FP) instämmer i Inga Olssons (C) yrkande.Claes Jansson (S) yrkar enligt följande:- Att en genomlysning och omprioritering genomförts av investeringarna påca 450 miljoner.- Att en särskild investeringscontroller anställs eller hyrs in för perioden2011-2015. Det är oerhört viktigt att varje steg i investerings- ochexploateringsprocesserna optimaliseras.- Att en GIS-ingenjör projektanställs för minst två år för att snabba upp dendigitala karteringen av va-ledningsnätet.- Att sedvanlig kommunal marknadsränta ska tillämpas avseende VAinvesteringarna,ej internränta.- Att en särskild VA-grupp utses inom nämnden.PropositionOrdförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner attarbetsutskottet beslutar enligt Inga Olssons (C) yrkande.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämndenSamhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar bifogatförslag till VA-taxa 2011, att gälla från och med 2011-01-01.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 66 [69]Forts AU § 327ReservationClaes Jansson (S) och Leif Göbel (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet tillförmån för eget yrkande.SidaJusterandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 67 [69]Reservation Bilaga till SBN AU § 327 2010-09-20Samhällsbyggnadsnämnden2010-09-20VA-taxanSidaSocialdemokraternas förslag till beslutSocialdemokraterna är inser att Tjörn måste satsa mycket resurser framöver på förnyelse och underhåll av VAsystemetför att bl a klara bostadsbyggnadsplaner, miljökrav och minska svinn och produktionsbortfall. Inteminst är det viktigt att bygga upp ett system för planerat underhåll och minimering av det dyra akuta insatserna.Nu gällande investeringsplaner t o m 2015 handlar om ca 450 miljoner kronor för VA. Enligt vadSocialdemokratern kan förstå är kostnaderna för dessa investeringar baserade på att kommunens internräntaska tillämpas. Det innebär en merkostnad på ca 9 miljoner kronor för VA-kollektivet jmf med marknadsräntan.Skulle det varit en skattefinansierad verksamhet motsvarar det 30 öre i skatt.Socialdemokraterna anser det inte rimligt att VA-kollektivet ska belastas med den extrakostnad som en höginternränta innebär. Frågan är om det ens är korrekt formellt att förfara på detta sätt.Med hänvisning till vad som ovan anförts och Socialdemokraternas budgetförslag 2011-2014 anserSocialdemokraterna att nivån på höjningen av VA-taxan för 2011 fastställs först efter :Att en genomlysning och omprioritering genomförts av investeringarna på ca 450 miljoner.Att en särskild investeringscontroller anställs eller hyrs in för perioden 2011-2015. Det är oerhörtviktigt att varje steg i investerings- och exploateringsprocesserna optimaliseras.Att en GIS-ingeniör projektanställs för minst två år för att snabba upp den digitala karteringen av VAledningsnätet.Att sedvanlig kommunal marknadsränta ska tillämpas avseende VA-investeringarna, ej internränta.Att en särskild VA-grupp utses inom nämnden.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 68 [69]SidaAU § 328Dnr 2010/324Remiss ovidkommande vatten i det kommunalaavloppssystemetÄrendebeskrivningI en motion från år 2007 föreslår Lars Karlsson och Karl-Erik Persson, bådavid tillfället representerande kommunalt alternativ, att ledningssystemen iKållekärr och Skärhamn saneras från ovidkommande vatten (dagvatten), samtatt brunnar i Skärhamn tätas mot inflöde av havsvatten till ledningssystemet.Ärendet har återremitterats och i samband med omorganisation överförts tillSamhällsbyggnadsnämnden.TjänsteutlåtandeFörvaltningens tjänsteutlåtande och förslag till remissvar daterat 2010-09-09.Arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämndenMotionen anses med ovanstående förslag till remissvar vara besvarad.Justerandes signUtdragsbestyrkande


Tjörns kommunSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatumSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-09-20 69 [69]SidaAU § 329Information från tekniska avdelningenÄrendebeskrivningTeknisk chef Pascal Karlsson informerar om avdelningens pågående arbeten.Informationsmaterial delades ut, detta kommer att diskuteras närmare pånämndmötet 4 oktober.Statistik från kollektivtrafiken kommer att ges på nämndmötet 4 oktober.Arbetsutskottets beslutInformationen noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines